Newspaper of Akis, March 26, 1966, Page 13

Newspaper of Akis dated March 26, 1966 Page 13
Text content (automatically generated)

AKİS yat yaşayabileceği, akli melekelerini ullanmasına imkân bulunmadığı da kaydediliyordu. Haberin bir İstanbul gazetesin- de -haber kaynağı belirtilmeden- yayınlanmasından sonra Cumhur- başkanlığı konusunda akla gelen şu oldu: Hükümet, Sunay senatör se- çilip andiçtikten sonra faaliyete geçmiş ve Cumhurbaşkanlığı oma- kamının hukuken daha fazla boş bırakılmaması için, birbuçuk aydır komada bulunan Gürselin sağlık durumunu bir raporla tespit ettir- miştir. Gerekli formalitelerin ' ta- mamlanmasıyla sıra şimdi Cumhur- başkanı seçimine gelmiştir! Ancak, formalitelerin henüz ik- mal edilmemiş olduğu, Cevdet Su- nayın, bir süre Önce istifa eden kon- tenjan senatörü Ragıp Ünerin yeri- ne Senatoya girebilmesi için Ana- yasanın tanıdığı sürenin dolmasına birkaç gün kala faaliyete geçen De- mirdin, gazetecilerin sorularına ver- diği cevapla. el çıktı, İlgi çekici , metinin biri başı, di geri Dışişleri Balam iki üyesinin ay- nı konuda söylediklerinin birbirini tutmamasıydı. Eğer bu yolda bir rapor gelmiş- se Hükümetin derhal faaliyete geçip, parti liderlerine bilgi vermesi, , son- ra da Cumhurbaşkanı seçimi için çalışmalara başlaması gerekirdi. Yok, gelmemişse, Cumhurbaşkanlı- ğı makamının doldurulması için i- ki yol vardı: ya Gürselin vefat et- mesini beklemek, ya da seçimin ya- pılabilmesi için Gürselin sağlık du- rumunu bir raporla tespit etmek... Sunayın kontenjan senatörlüğünü kabul edip andiçmesinden sonra beklenen, ikinci yoldu. Aslında Ana- yasanın : ddesi de bunu em- retmekteydi. Üstelik, AP çevrelerin- den" duyulan bir habere göre, Su- nay Genel Kurmay Başkanlığından ayrılmayı, Cumhurbaşkanlığı ma- kamını doldurmak için kabul et- mişti. Bunun anlamı ise açıktı: Su- nay .."Tural Mektubu Oyunu"nu ga- yet iyi bildiğinden, bir oyun ihtima- line karşı temkinli davranıyordu. Muhbir aranıyor! eçtiğimiz haftanın son günlerin- Gide dikkatli ve meraklı gözler ye- niden Walter Reed hastahanesine ve Hükümete çevrildi. Artık, hington'dan gelecek rapor veya Gürselin sağlık durumunun kesin rapora bağlanması için Amerikaya gönderileceği söylenen heyet üyele- rinin tespiti bekleniyordu. Fakat 26 Mart 1966 Kulağa Küpe Bizimkinden tavsiyeler Yangına karşı: Ya çizi Çıbana karşı: Sülü Diş ağrısına karşı: ali vde kalmaya karşı: Şirin- lik muskası! Kötü ruhlara karşı: Büyü! Komünizme karşı: (o Ayasof- yadan ezan!.. Demirdin, raporun geldiği yolun- daki haberi tekzip edip, Amerikaya heyet gönderilmyeceğini açıklama- sından sonra, haftanın başında Pa- zartesi günü duyulan bir başka ha- ber şu oldu: Dışişleri Bakanlığı En- formasyon Genel Müdür Yardımcısı İlhan Bakay görevinden alınmış ve Genel' Sekreterlik emrine verilmiş- ti! Gerekçe gayet açıktı: Çağlayan- gil, raporun geldiğini, kendisi bildir- diği halde, güç duruma düşmeme için bir muhbir arama faaliyetine girişmişti. Mutlu bir tesadüf, İlhan Bakay da, haberin yayınlandığı ga- zeteye bundan bir süre önce, AP Hükümetinin Kıbrıs politikasını ye- ren, İnönü Hükümetinin aynı mese-

lede basiretli politikasını öven ya- zılar yazmıştı. İnönüyü ve İnöriü Hükümetini öven bir memurun AP İktidarında Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak kalması mümkün müydü? Haberi çıtlatmak- la gaf yaptığının sonradan farkına varan Çaglayangil, Gürsel komada iken eğlence yerlerine gitmekle suç- lanan Nasır Zeytinoğlunun kendini savunmak için Hükümete gönder- diği telgrafın da Enformasyon Ge- nel Müdür Yardımcısı, tarafından basma intikal ettirildiğine inandı- gından, Bakayı görevinden alıverdi. Böylece, haberi kimin bildirdiği ve Hükümeti böylesine kritik ve ha- yati bir meselede güç durumda bı- raktığı Demirele gösterilmiş oldu! imdi en çok merak edilen ve ü- zerinde tartışılan husus, hiç şüphe- siz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağıdır. Ne var ki De- mirel, hem lr geldiğini yalan- lamakla, merikaya heyet söndenleyecesini açıklamakla, se- çimin Gürsel için bir emrihak vâki oluncaya kadar uzayacağım haber YURTTA OLUP BİTENLER vermektedir. Bazı AP'li milletvekil- lerinin ve Bakanların kuliste bu ko- nuda masumca pen şudur "— Gürselin komadan mıyacağı artık A alaşılımışt Ancak, Gürsel ölmeden yerine Cumhurbaş- kanı seçmek saygısızlık olur. Ölme- den önce seçime lüzum yoktur. Üs- telik, Gürsel Cumhurbaşkanı ola- rak vefat ederse, yapılacak tören de farklı olur... Yani AP'liler, Cumhurbaşkanlığı makamının hukuken boştutulması- nı değil de, sadece Gürsel için emri- hak vâki olmadan seçim yapılması- nı saygısızlık kabul etmektedirler! Bu sebep ise, sadece duyguların is- tismarından ve önemli bazı, karar- name ve kanunları, Cumhurbaşka- nı Vekili AP'li Atasaguna imzalat- mak çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. Formülün azizliği eçimin uzamasından en çok endi- S şe duyanlar, Anayasanın bekçisi ilerici güçlerle oSunaydır. Sunayın enel Kurmay Başkanlığı görevin- den ayrılıp Senatoda andiçmaesin- den bu yana bir hafta geçmiştir. Buna rağmen, Hükümette seçimin bir an önce yapılması konusunda bir çaba göze çarpmamaktadır. Du- yulan, seçimin geciktirilmesi için AP İktidarının yeni formüller ara- makla meşgul olduğudur. AP çevre- lerinden sızan haberlere göre, ii nimsenen formül şudur: Gürsel yatta iken seçim yapılmasının doğ. ru olmıyacağı gerekçesiyle Cumhur- başkanı Vekili oAtasağun Senato Başkanlığından istifa ettirilecek, Çankayanın gene bir sürç vekâletle yönetimini sağlamak amacıyla Su- nay Senato Başkanlığına seçilecek, clolayısiyle Cumhurbaşkanına vekâ- let edecektir. Böylece, hem Sunay, Gürsel hayatta iken onun yerine ge- çen bir kimse durumuna düşmeye- cek, hem de Gürsele bir saygısızlık yapılmış olunmıyacaktır!.. Bu formülün uygulanmasından AP İktidarının kazancı ise şu ola- caktır: Sunay, vekâlet süresince halkoyunda tepki yaratan bazı ka- n ve kararnameleri imzalarsa, Cumhurbaşkanı adayı olarak, teklif edilmekte tereddüt gösterilmeye- cek, aksi halde bir ayakoyunu ile Sunayın yerine bir AP'li aday öne sürülüp, üçüncü turda kazanması sağlanacaktır! o Görüldüğü gibi bu formül, daha ziyade Sunayı Cum- hurbaşkanı Vekili AK deneme a- macını gütmekte 13

Other newspapers of the same day