Newspaper of Akşam, November 14, 1936, Page 7

November 14, 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7
Text content (automatically generated)

li Teşrinisani 1936 Hergün bir hatıra Boğazda mehtap sefaları nasıl olurdu, nasıl yasak edildi ? Pişekârda filozof Rıza Tevfik, kavukluda Manyasi zade Refik.. merhum Ahmed R lef bir al içindi Mahmud Gülin paşa. Mahmud Clâl Pp endisi de musi- sl P it paşa. . Vasil, neyzen Ker de», Lâvta Andon en sevdiği vi Cemile sultan. hur Fehim paşa. Daha kimler de kimler... wwelâ Bebeğe geçer. Halim ii önünde ei Halim ai Kafile paşanın musikiye pek kı idi. X: maaşla bir saz mese de Gini en. file Bebeğe gelince Halim hı ei vi eyeti de sahilde a mi çalarken ve e söylenirken Efendi.. eğer mağ isen evine gir. derlerdi. med Rasimin sandalı yanımız- e e LO yavaşça fısıl- Aman Bimen «her zaman ser- des) yi Tütfet «Her zaman id zülfü cananım eser» «Bensiz ey'gül, gülşeni âlemde mey nuş eme.» Artık bu şarkıyı . söylemi İy- dim?. Ahmed Rasim Kemizimlezi ze çerdi.. Bu âlemler böyle devam edip e Lâkin o zamanlar rahat var mı?, Fehim eğlencelere iştirâk ediyor. Gene bir gece hazırlıklarımızı yaptık. iy mel les deniz bu- un bir zamanlar en güzel Ma olan Sli âlemleri işte böyle Yasak zi ADA BİR ÂLEM. la hangi eğlencemiz he- li korku ile bitme: Yükadada «Mehmed böy» dinde Bay Bimen zengin bir dostumuz vardı. Mehmed bey yaş iy çok seven bir zattı, Çoci sünnet, k : bin bir En muazzam saz O zamanlar bir siması iŞ. İnanan ie ma : Kadıköy e“ E miş. son girl irem a zat. Oda monoloğ söylüyor.. hiç unut- mah... ii eğlenceli hir mom ba Frans öğrenmiş bir acem, yen incil talebelerine F'ransız- ca ders veriyor. Hepimiz kırılıyoruz gülmekten... Bira: -a orla oyunu başladı. Bir le ne görelim? Orta oyununda kim- ler oynuyor Pişekârda filozof Riza Tevfik, e vuklu da avukal eri Zade ik, zennede Memi Orta oyunu li — e «Her 2: zara karşanda a dinlenme Onu aris Bedelin Ahmed Ras Ahmed e ii Lâkin tam: «Bensiz ey gül, gülşeni âlemde mey nuş ilemi eyle, söylerken adarin ar- Misi 'kasından ri silâhlı bir takım adam- ar çıktı: — Kımıldarsanız yakerız.. bağını diye Bizde A Dig İimm ne olu- zaptiyel yor? Bir de bi di nn ii ilme DE dişe Yük med Rasime s0 edi pe Rasim sen misin? Rasim merhum cevap verdi: — Benim. ne olacak? — Ne Gini sen görürsün.. asim. du; SY de sen misin? — m bakalım... ereye? N — Beşiktaş Zaptiyeler bin zim tarafımızı ardılar... Sahilde külüstür bir-mo- duruyordu. Bizi a Mg yol- da öyle müthiş bir BE tutul- ik ki sormayınız. Be- taşa geldik. Sabah ör tay taş karakoluna g; elk E sabal MAMS: anı ii , telâş inde . Evvelâ beni Hasan yanına sakini Kendisi el 1. Ha: nı oğlum, dedi, Kile in- iş li vaziyet yok. Ne yaptıy- sanız melik dosdoğru söyle... — Ne yaptık efendim? — Her şeyi itiraf et.. — Ne Si birden bire hiddetlendi: 'aklaş bakayım buraya... Yanıma yaklaştım: de bakayım. ie e de... Nasıl böyle işlere burnunu si burnumu sokmuşum. Ön — Toplanıp suikasd hazırlıyor- MuŞsUNUZ. . Vaziyetin korkunç olmasına rağ- men gülmekten kendimi alamadım Ona uzun uzun işi izah eti Yumu- madı. Bu sefer çekinerek lal — İçeride Rasim ne ğa. Şaşkın kliyor. Ne kasden haberi e bir şey. rm hepsi ie darma ii Hasan paşa biraz düşündü:

dedi, in siz gidin. ederi beraber karak Ahmed ilani i m ice sabah dedi, bunun üzerine a iş ER iç İçelim, Ben silim sa gideri ii dönüşü de Ba ya mimiz yardım gören yavrul: İk fırsatta kimsesizlerin yardımına koşan Cumhuriyet ali Verdiği para, ulüfeyi Ortaköy fıkaraperver se bayramında da mektepli yoksulları giydirmiştir. Res- ardan bir kısmını gösteriyor. Yazan: Ahmed Refik VENEDİKLİ BAFFA | “Safiye Sultan,, Tetrika No: 22 Halkın gözü artık bir şeyi görmüyordu. Ne zulüm, dayanılmaz bir zulümdü him paşanın ak ele etmiş beş mi mı çekmek tekliler onu bie epin bendir uradın idaresi altında yar cü Muradın gözünü > oy urek i EŞ bir en beş ve ei on akçe faizle ala- vergisini verdi. iki geldi. unal mi iri Borku- El öpüp savuştu gitti. LD nl 4 mi düşünecek- ti? Üçüncü Murada yalvardı, rd Ki i gir tt. Sİ n yakışamıyacağını ia m li teselli etti, İzaz ve eği Kalmadı. Üçüncü M vu İncili köşke davet Me hilatle; . Ve im ar Diyarıbe- kir bye nasbet Halk bir patırdı çan ME ay yordu. Çünkü, bu türlü kurtulmanın ee iu. ve Bütün devlet idaresi elinde idi. İk bin ği beye dört e bekliyordu. 'ü Murada ai ii Fakat t bin senesi pi aşuresile bera- üzüm! öne Kaşı çaldılar ki, şi e «âlâ gazeller; yazmadılar, ne e düşürmediler!,. Muharrem. Tam Ke 2 Üçün cü pa kadınla; e ye- e var. e Fakat kapı a yok. Onun le idi. Bu ha- araya taman yerleşmişti ve onu da b ray a temsil edi- ordu ün gü ie onun elinde idi. ülün gümrüklerde çalışanlar yahu- Ori hiç bir Türkü kabul ara bile hakaret ler, «müslümanlık ir- diye divana ne ederlerdi. Türkler zımız Ki vereci ai para ne kadar tam ,e bile yetişmedi, Mukabele def- resin sez bir e alacakla- Kime yün e > halkın Sel kımıldanma; mecali yok- tu. Biraz karınlarını doyurabilenler; hâkimlerle . yaka oluyorlardı. Daha sinsi alm olanlar da sara) rine, cücelerine ve tavaşil e Gimp m ki gi rin mahbej e) maktu tarikile li işlerini zem Rüşw bi rütbeye ve mevkie geçmek için saraya verilen resmi bir vergi idi. Hiç bir meslekte zevk BE m Rg 5 23 di vi ARE 8 iğ E a 5 EeP| Lâm Ali Çelebi reka oldu. sim o kadar memnun oldu ki, büti irfan meclislerine e, alin ar; akkın ruzigâ” r, Çoktan eylerdi cemali bük, Sahibi ve kemalin: virdi Beytini 1 kadının Battnın Türklükle ne ai var- i serhadlerinden bile İ baki yoktu. Türk serhadleri Avru- İ Pi Gülen tahi | diyarına Li öz bir Türk bebiğL ii gibi bi şi plıyan ov: la at oynatı- yorlardı. Baffanın Türk e çar- see an bir kat onların e a açtı. Ve ehepai de ayaklanmış Mi ii beyle, — Ulüfemiz verilmez. Di akın ağalrim ve ai r, kendilerini tarını ök Te Ea e etmişlerdi. ei b lâket Deere hep İstanbula elime j ve halk hâlâ Razi; aliş vi j İbrahim Kai işlerile meşgul olu- : yordu. İncili yat hilati İ şanın zulmü bütün bezdirdi. mi Üçüncü Murada, Ve- a diş rs 3 Ağınlar. da doli şu Hele çek cevrü Si vi ğ ki Hud herine dö Mediçi dı. Türk korku- su Avrup: içine si ti. Lih mem- â da: ğunda sultanlık e (Arkası var) ,

Other newspapers of the same day