Newspaper of Akşam, December 9, 1949, Page 1

Newspaper of Akşam dated December 9, 1949 Page 1
Text content (automatically generated)

Bada “yazılı alarile tek- Ara vermez TE) üç da satar ÖALLAG Harbiye alına- mişyonda gö- evveline ka- 4595-16667 > : 77 acaktır? G lamak Üzere, > Alâkalı #ir- i Un AKAN AKŞA Sayın Doktor, Tıp Talebesi ve Lâboratuvar şet yine iie z Bon parti R. eb 7. BECK mikroskoplarınız galip HR, e 7. Beck Lid. London Türkiye U. Vekil Ticaret ve Sanayi kontu arı, Büyük yonel ün m — © Sene 32 — Nu YEYO£ — Piati: her yerde 10 kuruştur. almağa hazırlanıyorlar “Sovyetlerin kurdukları Alman dastli te geçmelerini tavsiye etmektedir- ler. mbieemini olani ene Ba “Ber miyı DAİ detaln arca söyle- mişlerdir. lan göre, Sovyet ee see ku- rulan komü iz an partile- inden caddesi CUMA $ Aralık 1949 Ruslar Berlini abluka altına/ Enirberlerin fâğw komünist partileri “Berlini kur- laralım,, nağmesini tutlurmuşlar Sahibi: Sadak Bildik İ— Akşam Matbasm Uydurma kelimeler Ilkokul öğretmen- leri ne diyor? için yapılan teklif İki iri miami kanundaki bu ie İdırılmasını ve subaylara tazmı verilmesini teklif iliyonlar si Aile muhitinde kullanılmıyan Arka 9 çmkşke) 2 | kelimeler dile yeri:eşemiyor Gaziantep milletvekili İ mid Bekir VE Seçil | “Ağın 19 unda Ankâra'da top- ppi ” | milletvekili” general Fik- salk DU Kurultayı ve Bür- İsa Milletvekili Mhi nz Bah: yeke a Jai uydurma ,da Meclise Meğlel m ne ılâbı ile birçok. İş- miştir, den itibâren de- nal eğ ulmasını ri sBerlini iin slöga- b ne atmaktadırlar. tarafından. gerin L in ei kasının “batı: hava kuvvetleri. tarafından yarim iki aylık ek bütçe ii bir Mer olmadıkları anla- çlm edir. Duruşmanın yacı emi ye baskısı; ay- | aklara smdan sonra Rusların yeni bir abluka hareketi asik Z rı zanmedilm>ktedir Tahliyesi için Daire eyni iy Almar-| avukatı ağır cezaya Herne e Fi yedi. ko parti dilerleri lee beyi lalazü b ima 8nya a b kümetine KAr- şvurdu başi şamânsız bir ivendeeğe giriş- ii dir. Komünist progpagan- | | Ankara 9 (Akşan) o e Ankara 9 (Akşam) — 1950 di nazi Bisler e devamlı sureti iflirasından' sanık: Denizli Mü- |yıl, Devlet bütçesi Meolis büt- Alm karşı hücum- |letvekili Reşat Ayn 'nın avu- |çe nunda, > incelenirken ia bulun e kt ve Adenaner | katı düm ağırceza mahkemesine | Maliye Bakanlığı iki aylık ek! flikam etmektedi vi tahliye - talebinde | bütçeyi de hazırla, başla- Diğer taraltan doğu Alman- israr etmiştir. Ağırceza mal hke-| mıştır. İki aylık ek bütçe, m3- yle biraya; bücümümi | mesi tahliye hususunda“ Menü i yılın. ocak ayından mart a- nerif ko- | bir karar vermemiştir. n3 alınması sebebile © yapıl- iğer tarftan pazartesi günü iğleden b 1430 PARE Keremi 5, 09 elerini bu- olmıyan bir olalik ek ok

men. Rahmi ne diyor? Başbakanın bü iri vE Enli ven Di lake lüzum var ima yel 7 teminata dair izahalı 5... -— Dilimizi yabancı ni ve teki C.R.Partisi divanı Mek - el in a dinlemek için bu sabah toplandı âzımdı. kazandı berkesin alıştığı Cry le 2 eği kaldırmka ta imkânsız Bük in Bir çocuklarını okut- mak e ancak “Türk köylü Arkası 8 inci sahifede) Yataklı vagonlara Öğretmen Rukiye Pulaş iii deği Aya sebetle Reşat Aydınlı ile Büş- iadığa gün» pUAklnr ini olduğu bakân arsında “yapılan könuş- | Reşad Aydınlı ile Başbakan a- da iŞ eti -İlar dinlenecektir. yetleri cdezek? hususi matı- - Yeni mapa. zartesi günü başlı Doğu anyadan Bat nanyaya gelen raporlara göre, ik temizlenecek olanlar an Tai STLA da Doğu Almanyanın ilk çimhurbaşkanı Grotewi bulunmaktadır. Bu adamın son 4 GM aşk romanı gibi il Bi alı romanı gibi b eyecanlı Bir macera romanı gibi hareket minlst diye geçinen “vok kimselerin de Gl el Yazan: J, D, Carr, yea eden; dükleri ilâve edilmektedir. */, MA zam yapıldı Yataklı img Şirketi Umum Müdür avini Widoff'un beyanatı Ankara 9 (Akşamı Cum. imi Uram'ın bâşkanlı- huriyet Hik Parti sabah saat onda, genel başkan diyanı bu mez aa çeşi İk ollimği ir. . #1 P. divanı toplantı halinde bugünkü toplantısın- | ml | Bu «tersine piyango» | te mk iie Er ve dünlenecektir. dağıtılmıştır tasarısı, &İ konan mi Sağlık 've Sosyal Yardım “Dilsiz, sağırlar okulu A izler okulu talebesi Vali nezdinde kendisine bir buket takdim et- Dilsiz Dilsiz, Sağır ve Körler Okulu ör li ve Körler Okulu-| hayırlı müessesenin Ar ve ör vatan-| hususunda yardı ön temin edi- 9 cuma günü im “ol -İmenlerin in | büyük masalarını vermekte | okula güçlüklere uğradıklarını , 8 dilsiz, sağı iliğini ye yaşatılmak- | etmişlerdir. lduğunu, bilhassa öğret- Bakanlığının tebliği: alalı ım 1949 ayında yur- tasarı- meni koj öğ 40. para! mite, e dizi üzere evvelce bildirdiğim vk Şirket umum müdür muavini gâzetecilerle e ifteri, DA ri onlar idaresi geni > Andre anil, dün kli Otelde idarenin Türkiye kası sahife 2; sütun 6 da) zl, 309 elan 13 haya, 3 çocuk telei, 1 Tâhnik | humassı, 4 cüzam, İ Malta | humması pe gürben. 2 kü duz tesi liği si sayılmışlardır Bu esas kabul Jİ Hale it miami a b esk Kabul Ze endinde İomamarda bül” sar nan milletler ârası yataklı (Arkası sahife 2; sütun 7 de) ia Milli rna çal Lei Ni heyete, pazartesi sabahı| nasib mez a gelip v zeri İsime sn tiyı

Other newspapers of the same day