Newspaper of Akşam, December 10, 1949, Page 2

Newspaper of Akşam dated December 10, 1949 Page 2
Text content (automatically generated)

Sahife 2 Haita Sonu Notları le elinin si manzum Nasreddin hoca kikâyeleri Mi hi irk milletinin tep ik büyük mizah del) vi milletlerarası tek büyük , Onu maa Ve ikiye dünyanın beş kıta nda” ara) mr, Hele / alılar onun e hayrandirlar, Ameri- kaya gid: ii ustumu; Nasreddin Hoca hikâye eleri anlatmaya kalkmış. Birçok a ler hikâye A e sonunu söylemişler. Hattâ biri cebinden teri iş, işitmediği Nasreddin Hoca hikâyelerini idir ddi) dünyanın ekseri büy atkârları gibi efsaneleşmiştir. Fazla büyük ol insanlar: ştırılama- e için midir, ll Nasreddin Hocanın da — çi iştir. Hattâ bazı ,komşularımı adığından e e 1m1Z kendlilrini mal ii 'kalkmışlardır. Bu açıkgözlükte Eni ei Türk mizah kabiliyetini temsil ettiği, olduğu muhakkaktır. ahip e E bu baby e “er ölçüde iii İZ, -ak bir umursamazlıkla icn ikiye rurtarılamamıştır. dür” kn bile iddia elleme itipahı iasreddin desi bozuk, birkaç Nasredi Hoca yor. O kadar. Hiç bir tanılı edibi yeniden yazmaya etmemesi nı ! / Bir ile hâ ise memnuniyetle haber vere; itmek üzere olan 1949 senesi, Nasreddin Hoca hikâyeleri bakımından şa- yanı dik bir hâdise kayietınik eredir. Nasreddin Hoc: nın 70 ei geçen sene La Fontaine'in allarını ii Orhan Veli Wi ürat ye çeviren şair k, fevkalâde bir a iri Mi ve lü ri hâ- p Şa Doğan 'deş arı 1 benim OR rağ için pair ar ce davranarak birkaç örnek vermek istiyorum, İşte TDA! T EDİ m yüklenip Hoca, meye götürür. buğdayı ar rmene öğüt ıyorsun” «Ben budala * — Ne yaptığımı ei iile ile Değirmenci çıkısır: — «Ben d: e masal dinlemem, Şimdi ağzımı açmıyayım çuvailardan Sikilen Mademki budalasın, Kendininkinden alıp > e da eye başları ye ii ikm in ie ai ğil a» bi nesir olarak bile doğru d Emi Hoca hikâyelerinin kayma Veli tarafındaı olarak yazılması şu yanı kar di ilk defa olarak Nasred- din Hocayı manzum olarak yazmaya teşebbüs Eiğir Yuka- rıdâki örekte Keler ve hikâyeler, ü ta koi üst yazılma- şair Orhan bakımdan şa- Budal: Şimdiye mış olan Nasr atılarak, e nükr? uğ- rat çiz çe plak be ğini ger- çevesi içinde a zılmışt Nasreddin Hacir. 70 hikâyesinden her biri yukarıdaki örnek ayarındadır. Meşhur bir hikâye daha takdin: edeyim; TİMUR'UN FİATI ca Timur bir Boca ile hamai ler, Soyunur dökünür, içeriye girerler. Yıkanırlarken birdenbire Timur sorar. ca. n m kaç akçe ederim?» Hocanın da pervası mı var? ş 5 salan in e e kazanmaktadır» baş- lanmış zandı vw bulunulması dolayısile — içe Sağ lıklı yazısında şöyle li or: bazı mülalâalar serdediliyor ve ba le deniliyor GC. H. Partisi iktidi , hü-| söyle ni k il ri eryn kümet ve Meelisin ii bir 1a-) Uyanan intiba i ie ” ci Lan me e aliyet içinde bulunduğu mu- nin umumi z Er 3 li akkaktır. Yeni seçim kanunu) bütçe hazırlanırken güle” nk ey i| gayeler hakkında, uzun tartış- rine zam , tenzilât yapar- , iğ sel ve seviye- iz siile ri olmak isteme- Ni Di La saadı bik simi ği tarifele- İşle işin hakiki büt Kin bu imetkesdeir Bun- dai sonra mi için ire diyene sizi le bizim mi Ladik hakkımız olacak! Mi b ıpılır. e yazı Şöyle “bitm e basinlilendiş ya SR n Beri hal Bütçenin münasebetile um Si Tâyıkile duyurulamamış ol- sından şikâyet etmektedir: K E zi 5 m çok sey zandı ve YENİ SARARta şmaları» başlıklı Meclis ye 2060) lar. Tasmırufln apların görüşülmesine baş- daha uygundur. | Bütce konuşmaları maktadır ia Ethem İzzet 2 SON ei nie gok şey ka- Benice, Maçkada dedi- kn ve Mt Türk çeliğinin fiatı nasıl indirilebilir ? nr a wi bir muhit de yapmış- m ai in Karabük fabrikasında tetkikat yapan M. Word'u tavsiyeleri iç, dün, her zaman ol- dağa ri e doğru apar- tımandan ayrı iş, saat on üçe in peel olmuş ve ibi bu saatte ye- gi mes öyelrini ” Adal 10 Aralık 1949 ? 2 kabul olundu Meclis, hukuk usulü muhakemeleri i anununu değiştiren tasarıyı müzakereye basladı e ani kabul e- nu- |bildirdi Ve memeli af ne| Salamon az Adalet Ba- ka kadar olan ma madde görüşülürken ecati Erdem, ayırma hakkı- a verilme- se |deden sonra 62 ye kadar mad- deler müzakere ve aynen ka- e hukuk usulü e “hakkındaki ka- nununun bazı maddelerini tâ- -İdil eden amin müzakeresi: ne başlandı Bu iri He tenhalaştığını müzakerelere devam etmi son verdi. hâkimle bir hayi kabul iğfal, na bir meli sine geti salâhiyeti > Adalet se hâkimlik günü

'k yolunda eri ek üzere oturuma yene bulduğunu . cut değildir Mevcut 55 birinci gelinini a ploviç, müteaddit nıf mühendisiniz iyidir, yal- defalar kapıyı çaldığı halde a- nız bunların e * çılm. 1 a * genişletilmesi ical bir Ere mek Gburiytinde Türkiyede çelik fiatleri na- hma ümre İyi wi ei r?> içeri görmiş yi Fakat apartı- ın “daire: halini gören dm ipe içine © düş- Üç buç ketimizde ağır sanayi mevzu! ai di ikler yapan; bil- emir - Çelik ei meşgul olan Ame- ril ağır sana; mütehassıs- larından ove nı releriden dün uk aydanberi En shall | plâ- radan a pl vE de Bu suale den önce, günü belirtmek 4 alez rim ki rim kimseyi incit- memelidir. Sila #amimi tav- apartımandaki kıy- siyelerdir. 'Türkiyede ve ki Em halılar, ge eşya, kristal atlerini düşürmek için 6 nokta ta modinin içinde rdır. al fi i da a Divrikteki demir cevberi İs- i tihsaliin, ve Zongüldak kömür CA. tesislerinin ee şmerkezlerine Xa nakliğe imikânlarını işle- Worâ, Yerim tüümesi ve ei lerinin evvel kendisi ile a ucuziatılmas; Di elik zetecilere şunları öğlemiğir mini «— Karabü fabl ası çabuk genişletilebilir, iyi bir tesistir. | temi Fabrikanın kuruluş mından dl i im er pe askeri. gerek | | Zabıta hâdiseye el koyuyor bu hal kanında say- pi 5 im ZN yardım yapıl- gi e anesi bul lmuşlar. & en e ir, lunmuştı - | sel eken yi tdi a. iz Melen Tarza (Baş tarafı 1 inci sahitede) dar hava tesiratından koruya- miyor, — Artık elbise giymek lâzım lecek, İki eroi Iı eroin . # > imalâthanesi Zabıtaca basılarak eroinciler Yy ya landı ei dürlüğü ei 'memurlaı mi şi olar Debi Kn am Tm diğeri baliçile pal cmdlezinde 188 numaralı evde iki hı in nn Ke Sem ve arda ari ve ia srtğerim Okuma- bu- | dığım dergi Tarzan, e-|taşıdığı bir ah — ötedenberi emeğinin m mek ki suyu il lele üre çı dükkanda n şahıs; evvelce gene Zel ledi Si imzam bu- bili lunan Ve sürgün cezası a sonra geçen- lerde İstanbula gelen « kalamışi Misal ben il ba a çiv İ Türk çivilerinden yüzde 10 Si petinde daha ucuzdur. Bu pa- İhalılıkta, Türk çelik mühendis- lerinin asla bir hataları mev- adır. Eu yardımdaki esas, a başka rakip olması için dei Tü kndiyaunın yük- selmesi i mişler ve berayı ihtiyat ie if E zi lerdir. Bu 'zlerin hiç bir b kalı şahsa ait el görül müş, bu zam; dana çıkmıyan Ee durumu da iv geçirilmiştir. Apartım: nb saat Yeni seçim tasarısına göre Seçim propagandası 23 temmuzda haşlıyacak bir ill ikti ta gün gecikmeye sebebiyet vermeden topu tam 12 de a- teşlemektedir. Şüpheli bir ölüm Bir kadın, odasında olai larak bulu bulundu çe derii a nn ae Boca! alin barada ii yüke ma ar a Be; yağlımda Hamal, Hamalbaşında ö mm m a eş civarda Çayır sokağında bİr) sivas - erzurum 214p | mer Hayyam caddesinde 80 nı Hoca bu söze bayılır gülmekten; Eylâlü, e taşındığını söylemiş ve 1941 Demiryolu MD u15|mi aral apatımanda oturan e meleri imura der ki yavaşça: ylülün be haft asına raslayan pazar dalak eşkâlini Di a iy 2025 |mi sekiz yaşında Anastasya 1s- n de ena fiat biçmiştim zate; 1, bunun madam Edit olduğu an-| Sivas - Erzurum 220İ mi, si ünü i oylaı ktır | mind ir kadının i Görülüyor ki Orhan Veli iz Ha ai mizah ru- Sizin ME > atılacak laşılmıştar. ii anlar Şa 204 | sindi di kendisinde, unu çok derinden tatmış v ir esere eiek vermeği Mili Müdai 2135 | kimsenin bulun) ai ,- ni . n il EM amimi a aliytar Ep öyle ği Na Re K ii İlim heyeti ta- başlangıcında Tişiden ürek. | Madam Edit ve eşya yün satn m 2015 |da, buradan dini ğe Man reddin Hoca hikâyelerini nazma çevirmekle hem edebiyatımı- | pu e li üye bulunuyor a 1 sızdığı e derhal zabı- za büyük aci ee hem de milli mizah dehâmızın 70 hi. Ky eri ehlerilen, ola- a. dn e si >. a TANVİLLEN —— | taya malümat verilmiştir. Az kâyesini, aha dağılmıyacak şekilde sağlam bir na: e Eğe: k parti varsan e eraverinde Kap'loviç ve , Kalkınma 98.35 | sonra gelen emar ere çerçevesi a tesbit etmiştir. vi lin artık bozulma- man başkan kur'a İle bu üç memurlar olduğu hal Ai “alina 1 98.50 | zını kesti di #ına, değiştirilmesine imkân yok hin ayıracaktır ile iliği a ken guğrt- ia 9859 | miglerdii Gaia ie — Adli teminat şu suretle ve v7.s0 Şirket BADO 5 mana gitm buranın Sâ- ya istikran ai e mana geleni Ayi imara İman gin Demirstu v m iŞ Zi — z -İçe seçim kurullarına hâkimler ni etmişlerdir. o Apartıman | 1949 EN Hastalık sigortası Cibalide yangın başkanlık ecek, nlar aynı! sahibi filhatcika madam Edit'in İ inen Baksa tasarısı sabah saat 4 te Cibali il çe re ardan ve 1963 Ergani iskelesi yanında Mehmet - Pazar günü Sariğıklata oylar a- e nazli iie etirterek | 1993 3 bim Ankara 10 (Akşam) — Çalış-|ye - e A ii e — Şikâyetler sandık başın- bi ae Ferik. ALE Müdafaa ma Bakanlığınca hazırl: gın bin ilahili ' epin gelince, An: andık kurulu tar: Kk o-İnin de henüz dışarıda olduğu- Demli ie iebi ik Gk kanan tama pe 13 üncü madüesindek ae le necek, ya kabul, ya-| nu söylemiştir - e rsı Meclis komisyonlarında in- mıştır. Ya iyi mede çarlar haiz olan bütün İl rail cake aşınan gz aga ma Ödüle AE A saruştarmalar ki eb celenmiş, çalışma hn ait kereste deposunun da ça- Rİ pm hiç sin kayan vi lunmıyan şikâyetçi İlçe ve onu karısının, götürdüğü kıymetli r tan olmadan namzet le! —>——————— H mi e tası tutuşmuştur. hapanlesler ra Yaşar ni Za başka- ve bü “ a m ri n Ee ANADSLN pEdayoLU Gavr0 a seferleri 50 . 2 n iira tut ında ol ahvi Bu tasarının önümüzdeki gün-| (o Kıgı'de zelzele sniileimiehiyek ye in vâ-| unu ve bunların geri almarak Hisie senetleri us) da ler içinde Meclis heyeti umu-| Kigı9 e e dün mada gil eek iz İni iie meclis küm kendine iş için yalva- Yere ve — vör TA miyesinde mi ni san ba üebeeesriye süren dlğinden sandık başlarındaki se alla e an Si zenne RE anacaktır. re MİYİZ vir deprem e ri mar De dan 8 ğine Diğer taraftan iş pe muştur. Hasar yokt güne kadar olduğu gibi müşa- HA senin sz Sk Tig Se s0 aradan an tini mü- kk hastalıkları süz & değil çim hamura di m Ez Me b *T e m yi DUE, SAM gep Ere aa ei en a i imente. 1650 | mıştır. tasarı da Meclis komisyonların- e mart Sadnklarda e | yük sek dzepsi i hâl âkim iy en ii aa İN a b ee da incelenmektedir getir. art, daima güzel sonra oy pusulaları saklamak | anl partilerden üçer, | «— Bizim rr Sahşlar sa ln in dana More yanar im Sami ei ene lediye meclisinden iki, . el karı koc: e mm 4500 vay yol adi ape mev- 2 sandı ulu â k ğ a ee takımı inin Seni bir hafamnıl mai cakir âza meki” ve Tama ra 1X5 | iinde bir çukura batarak yolu rez z ün kapatm dakik a gitti KiM ve, cakır imlerin propaganda, takibat yapılmasına lüzum gös- 550) ran İn iza JATİNEE gec, düz kremle-| Mazbataların içe seçim kuru: | ki Pi am işti m gös mma | ELE sekteye eyi futbol daimi. m a ve ie İSSN Cete ud- e işte EO Al ze ve Meplayiç SE HEDE inde Pı unda tasnifinde yine parti | Bayrak, dini ibare gibi geyler; ia Mi ic i ei e ön ii Di var m ye ei ini pre ir rolü kalmamıştır. Ma-; iki elleri arasına alıp ei bir) - Ak- ki ime Ankara" NE Ci inim eğlenmek kekli kaale alenisolanaklır.— 5 — > İhmiamskmlamarlar Dm a Me e düşmeye aceb A Rin ea yi Hik awahilcemi esine baş- şey yanamamıştır. ayları Tophane makasından üzeMiğinizi daimile; #tirir. çim kurul e e yargıcın abilirsiniz!? cezai müeyyideler Yonulmuştur., vural Remzi TOZANOĞLU , b çevrilmiştir.

Other newspapers of the same day