Newspaper of Akşam, December 11, 1949, Page 1

Newspaper of Akşam dated December 11, 1949 Page 1
Text content (automatically generated)

BUGÜN ©, 8 NCİ SAYFADA Sene 32 — Mo, 11193 — Fiati: her yerde 10 kuruştur. PAZAR 11 Aralık öeçimin yazdan evvel yapılacağı tahmin ediliyor C.H. Partisile Demokrat partinin Ankara ve mülhakatındaki faaliyetleri seçim mücadelesine hazırlık sayılıyor Ankara 10 eçim kani -atileşmesini müteakip kendi kendini feshe- yaz “gelmezden vel, eçim yapılmasına karar vereceği söyleniyor. Bu kararın ne dere doğru olduğu kati suro'li ilinmemekle obefaber gerek Cumhüriyet Halk Par- tisinin, gerek Demokrat Par- tinin başladığı faaliyet seçim hazırlık sayılı mücadelesine yor. a si mn al GÖMLEK Fiatlerinde görülmemiş UCUZLUK giye Poplin ie ir yünce Eg sırasında N: 1949 Sikme Dün geceki güreş müsabakalarında Nureddin Zafer rakibini tuşla yen& (Güreşlere alt diğer resimler çen inci sahifemizdedir? sa Ankarı atında e yet Halk Partisi Milletvekilleri ve idarecileri kaza kaza lol; rak hal ile temâs etmekte, halkın dertlerini odinlemekt Demokrat Parti Başkam dir. ara Milletvekilleri bir Celâl Bayar li yaparak — çalışma lan! AN hazırlamışlardır. ay vaziyetin baş rolü oy- €C. H. P. Başkan vekili ü Uran cağı anlaşılıyor Demokrat, Parti de hazırlık- e İL RE İG ia meşguldür, Demokratlar ha-| iktidar partisinin” buna“ Kağı! y ii a faaliyet göstermemek- yat o pahalılığından, iktisadi| tedbir almadığından bahsedi- kendini kuvvetli sür gi Vaziyetinin © fenalaştığından, | yorlar. Seçim &mücadelesinde|mıntakalarda çalışmakta, Haksız mal |» iktisabedenler Birleşmiş Milletler. asamblesi dağıldı 'Dün geceki güreş müsabakaları İsveç muhteliti istanbul klübünü 0-9 yendi ir Güreş Kulübü fından hususi surette davet e- Mühendisler odası Böyle bir teşekkül için Meclise teklifte a e Anka sun ii Yi şa eli gr Pe diş Mille! clisini w ire üstün saydıkların- bulunmuşlar. im eee rak Alinin altından kurtulmağa — akal ilk üç dakikayı ale Mühen: kurulmasını inin mesi İntikamı GE telitiyle buriyetinda Türkiyede mii OD ve mühen- dislikle inşaat, Di eleyen Sinan Tekelioğlu bir sual takriri ver. di Son toplantıda Sovyet delegesi şiddet M sözler söyledi — Seyhan millet- keki Bine Tekelioğlu Meclise ic yeni bir sual takriri daha ver- il kle Eş e gö- ml ön ln şalı smsleri bitirm! apan- e SERE ak siyetlerin vaziyetlerini — bahis mevzuu etmekte, evvelce bun- Gürüşerin yapıldığı e gemi inşaat, ilden alum sanayii “buhranını önlemek Sergi Sarayı adamakılı dol. topoğrafya ve my mühendis- | muştu. Vakit geldiği zaman şe Sie ni e inin İcrası sureti-| ref mahallinde İstanbul Vali ve ni ti ntrol etmek li Bakiye kol meme Mühendisler Odası | din namını taşıyan bir âmme mü- essesesi ee Bu odanın zi N e» — p kı di tle aik ei '. - li n gide N De wer elçin NE duşunuluyor Amme pakemieriğe birliktle ae lediyek reşçileri, asından İstanbul . 5 5 miyetle, sisi Güreş Kulübü reseleriyle -| Sanayicilere göre mensucat ithali derhal hısların mühendislik mesleğinin ül ilcilerii ye ükömleri icrasını iktiza ettiren her türlü | çıkmışlardır durdurulmalı, mevcut stoklar elden çıka- işlerle meşgul ol im leri için, tabanı Güreş Külübü Baş” rılmalı, işsizliği önlemek için de çalışma sa ik atleri debit edilmelidir

kanı Mazhar o yap- ra İsve le söylediği nutukta, asambl nin yüz milyoni halka ya lnmış iken bu kararın: neden dımı dokuhacak kararlar verdi muameleye konmadığını sormak gini, mamafih * büyük devletle ta ve sebebin hükümet tarafın- arasındaki gerginliğin azaldığı- dan anlatılmasını istemektedir. nı söyliyememekten Meclis alâkalı encümeninin 11 duyduğunu bildirmiştir. yıl evvel aldığı bu tedbir ki Bu devre calışmalarını rarı, Sinan Tekelioğlunun iddi- Sovyet delegesi Malik tenkid asına göre Büyük Millet Mecli: etmiştir. Malik, İngiliz - Ameri- sine sevkedilmemiştir. kan el alistlerinin aldıkları kelioğlunun uzun araştır- vaziyet yüzünden, asamble top- lar sonunda elde ettiği en- lantısının . muvaffakıyetsizlikle cümen kararının, bu defaki sual neticelendiğini söylemiştir. takriri ile Büyük Millet Mecli- İngiliz delegesi Cadogan, sinde mevzuu bahsedilmesi ha- nutka cevap vererek, kapanma ğ raretli münakaşalara sel - sahnesine > bl: miktar gökle ted kei a lacaktır, v li zum olmadığını söy- —— Avustralya arira lü e kan Romulo, eye duke Se demiştir ki: d ie — ii ole ari sartı İ-İ oğı konuşndan s t ledi süzülmek filesi başkanı bir Ea lele m tabela #uimumliş ve desa ni on zamanlarda mehucak ma. | eri alların saklaması - kiyedeki üniversitelerin mühen- | reşçiler, Türk rakiplerin göğüs- | naylinin . kaışılaştığı buhrar,| zerine mühim stoklarla karşı- dislik mesleğine taallük eder . 3 yandan sanayicileri zarara | laşmışlar, klaı üsteh- lerine birer vozet takmışlar, her şube veya e me- sürüklerken, diğer yandan dallike intikal edeme! şul iki güreş akit da birbirlerini zun ae 8er€- | selimladıktan sonra ringden 4) mensucat işle erini işsizlik endi| buhran başlamıştır. Yerli mal- kak öğret tim -müessese-| erek spa ir > mi adi bırakmak-- satılamaması bir yandan sl İRİ teknik okulları bi-| mağa iü ütlenir. iştira kabi- tirenler, mühendis sayılabile-| U ettiği rülen azalmaya di- ile a ithal edi e ger yi d nebi Kaka rekabetine atfedil mektedir. Buhranın ilk safhasında res- mi müesseseler zarara taham- (Arkası üçüncü sahifede) eklerdir. ası ve buzünkü mi şu- Günün ilk müsabakasını 52 ki-! dur a İsveçi ai M. Moeller ile sa pa serbes güreş o şampiyon! ya e ayi Orta iken ensucat ve an alışan res i seler son la ati kapasitey elerin ithali ; mi ve hususi a irlaM le imi barışa giden yol mi © sid eçli idi çalıştıkları halde, imal ettik Uzlaşma bir sihirbaz asâsı Di seçimi a akk Din Eildir, birdenbire el ra ELM Mn Bl Du ile alta düşen İİ ie a- Vali şoförlerle görüştü. — Gazeteler — Ancak görüşüp anlaşma ile Sci beril a gi tuşa. bile se etirdi amm ha iyi neticelere al çimi reket hakem tarafın. Aaa son toj pi Memleket partileri rma arar vermiştir. Biri mil Ali, rakibini altına aldı, İs- arası idareye tabi olacak Kudüs) kazandı maddelerin karşılığı krom, bakır ve Biri > Bu diğer iptidai madde lerle temin olunacak DİKKATLER sisat verili esi; diğeri Libya'nın | Londra 11 — Avustralya seçi- 952 de bağımsızlığa kavuşaca- |mini İşgi partisi kaybetmiş, Li- , <i Eı zamana kadar idareye neza-| beral ve Memleket lee ka-| Ankara 11 (Akşam) — Mars- erden ithal ZYE bu| Gelir vergisi ve ret etmek üzer: olan miğbik, İşçaliri buna | nl plânından yardım gören!cins eşya, açılac: kredi l yeni iratlar Pert'in seçilmesidir. mukabil bu iki partinin 67 me- | milletler arasında ekonomik| temin olunaca! ba veya dö-| udüs Kudüs'ün li busu vardır. Yeni hükümeti Lı- | Ebİrligi e ve dış tica-|viz verilmiyecektir. lerarası İdareye tabi tutulması |beral parti başkanı kuracağı Tet islerinin buna göre ayar-| İthal olunacak mümul rarı Kudüs Musevileri arasın. | söyleniyor iliak yüzde 50 ithalâtınİde karşılığında o krom, ia heyecan doğurmuştur. Ku-| Bu sabahki L Londra gözeteleri | Serbes bırakılması hakkındaki | gibi belli başlı maddelerle ih- düs Belediye Reisi Daniyel, 100 | Avustralyada halkın sağa te- | tetkikler sona En raç edebileceğimiz diğer İn Musevinin İsrali hükümeti |mayül etme ii fakat tota, | Bir müddettenberi devam ni maddeler verilecektir. yatandiğliğindn ayalmıyaca-|ite zle düşmek de" istemedi. | den top! ri ilgili Bakan-| maddeler, ihraç mevsiminde ik söylem orlar sevk olunacak, açılacak bir daliğiğan ai ZEN MAİ AE KA ARR AMME İ yiş Yapılacak nala RE EN -İrasında mevcut olan alacaklar destekle mek mini Yarın yeni tefrikamız başlıyor | ansfer yapılmak suretile ka- a Düşman Dostlar Macera ve Aşk Romanı sürülmüştür. Bu gari hal edilecek eşyalar rtlara göre bilhassa ıra- e me stiye t sınai ve zirai kalkınmayı temin (Devrimizin en tanınmış muharrirlerinden J. D. Carr'ınj) | edecek mümul maddelerden bu eserini (Vâ - Nü) tercüme etti. ibaret olacaktır. Avrupa ( ikti- sadi işbirliğine dahli o memle- tra paklahall Kak gli bir listede bap böyl yanın yüzde 50 âbi tutulacağı gi cins rilmiştir. > Bakanlar Kurulunca bu ö 5 aşi z sa i dükkünler a vesaireye ALAYI Vali — Sakın içki içmeyin kal sasların — tasvibini müteakip şurdu. e ii ki KAPAK, ban tayın ANL mi) Simdi dahi, bir zeyl mad- ik Seka vi olu; salı günü Paris'e gö, İş devle, böyle bir istisna yapı: leri el o kadar çok iyim vi kokusiyle sarhoş oluyo- olacaktır, İlabilir,

Other newspapers of the same day