Newspaper of Anadolu, September 18, 1939, Page 2

September 18, 1939 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 2
Text content (automatically generated)

B ALIm | y | 2) Sovyet Notası —Baştarafı tinci sahifede— ve devleti İnkiraz halindedir ve hiç bir yerde hâyat eseri gösterememek- tedir, Buğun manası, Polonyanın filen or tadan kaldırıldığıdır. Sovyetlerle, FPolonya arasındaki muahedeler bu sebepten kiymetlerini kaybetmiş de mektir. Polonya böyle başıbo: - teh- ürp- Hizlerin yer alacağı bir saha olmuş- tur, Almanya - Polonya harbinde, son dakikaya kadar bitataf kalmış olan Sovyet hükümeti, art araf ka Mâz. Sövyet Rusya, ayni zama Polonyuda yaşayan ve kendisine kük tür, kan rabitalariyle bağlı bulunan Ukranya ve beyaz Rusyalıların yurd suz ve himayesiz külmasına lâkaydi gösteremez. Bu şebeple Sovyet hükümeti, hu- dudu geçerek, garbi Ukranya ve be- — yaz Rüusyadakj irkdaşlarının can ve — Mallarımı korumas, için Kızıl ordu kumandanına ileri emrin; vermiştir. — Kızıl ordü, ayni zamanda bedbahi — Polonyayı şuursuz idarecilerin sürük- — lediği harpten kurtaracak ve kendi- lerini yaşatacak her türlü tedbirleri almak fikrindedir.» Polonya sefirine verilen nota: Moskova, 17 (Radyo) — Hariciye hâlk komiseri B. Molotof dün gece Polonyanın Moskova sefirini kabul ederek, artık bir Polonya dev madığını ve hududlardaki azlıkların himayesiz bir halde bulunduklarını ilerj sürmüş ve bu hususta konuşula- cak bir Polonya hükümeti mevı olmâdığından, Rus himayesi için Rus ordularının hudu. du göçerek Ukranya ve beyaz Rusya mintakasını işgal için emir aldığını ü dörtte ilerlemeğe başladıklarını be yan eylemiş; intizamı iade için Rus- yanın bu suretle hareket etmek mec- buriyetinde kaldığını söylemiştii Molotof Ukranya ile beyaz Rusya- da işgülinden sonra Rusyanın bita- ' ve öylemiştir. Sefir notayı almadı: Parla, 17 (Radyo) — Paristeki Sovyet sefarethanesinin neşrettiği bir tebliğde, Polonyanın Moskova se- firi Micrivoskinin Sovyet hareketini muhik göstermek için B, Molotof ta- rafından tevdi edilen notayı kabul- den imtina eylediğini bildirmiştir, Polonya hükümeti iş başındadır: Paris, 17 (Radyo) — Polonya hü- kümetinin bir tebliğinde şu nokta izah edilmektedir: Dün gece Molotof tarafından ve- rilen nutukta, Polonya hükümetinin Polonya arazisini terkettiği iddialar, doğru değildir. Reisicumhur Muşis- ki ve hükümet erkânı halen Poloaya: da vazifeleri başındadırlar, Almanların garip bir haberi: Berlin, 17 (Radyo) Müreşal Rdz Smiyli istifa etmiş ve orduların iIdaresini eski başveki! Sikorski al mıştir. Anadolu: Bu haberin kaydı ihti- yatla telâkkis; lâzımdır. Çünkü baş- ka hiç bir tadyo merkezi yermemiş-| tir. Rusyanır. bitaraflığı Moskova, 17 (Radyo) — & rin Ukranya ve beyaz Rusyadaki ha- reketleri hakkında devletlere verilen notaya, başvekil vo hariciye halk ko- miseri Molotofun bir mektubu (ds ilişiktir.. Bu mektupta, Sovyetler bir- liğinin mezkür devletlere karşı bita- yaflık vaziyetleri tebarüz ettirilmek. tedir. Leh sefirinin hareketi Bera, 17 (A.A) — Pat ajansının b'r tebliğine göre B. Potemkin Po- Jonya sefiri B. Grzybowekiyi çatır - miş ve kendisine Molotof tarafından imza edilmiş olan notayı okumuş ve Sovyet kıtaalına Polonya hududunu geçmeleri emrini vermiş — olduğunu söylemiştir. Bu hareketi izah için ileri sürülen sebebler Polonya sefir'nin notayı ka büulden imtina ve nota muhteviyatını şiddetle protesto etmesini intaç ede- cek mahiyette idi. — Vahdettinin kitapları İstanbul, 17 (Husust) — Defter- x darlıkta bulunan Vahdettine ait o - lan kitapların müzeye nakli kararlaş- ve Soyyet ordularının bu sabah saat |'* raf kalmakta devam edeceğini de ilâ. , Paris, 17 (Radyo) — Selâhiyettar| mehafilde beyan edildiğine göre, Rus- yantn Polonyaya müdahalesi, Fransız, ve İngilizlerin sonuna kadar muharebe kararlarını değiştirmemiştir. Ehermtmiy üzerinde durulduğu - na göre, Almanlar Sovyet müdahale -| sinden sonra İngiliz ve Fransanın va- zifelerinden sarfınazar edecekleri ka- naati meveuddu. Ve Almanların bü-| tün faaliyeti de bundan ileri geliyor- . Fakat Rusyamın bitaraflıktan ay- rılmüsı, Almanyaya hareket serbesti-. verileceği ümi de süyâa düşür - müştür. Tahrik edilmeden vaki ikinci taar- ruz, Franciz - İngiliz ksrarını bilâ - kis kuvvetlendirmiştir. Rusyamın bu hareketi nasyonal sos. am ile komünizmin filen taarruz , Jittifakı şekline girmekte ve Fransız - İngiliz icrsatgna verilen ehemmiyeti bir kat daha artırmaktadir. Rus müdahalesi, Polonayı — daha Müğlak bir vaziyete koymakla beraber| Moösköva elçisinin notayi red etmesi hayranlıkla takdir edilmektedir. Polonya mağlüp olmaktan uzaktır. Düşman istilâsi altında bulunan tap- lar her zaman için Polonyı TLondra, 17 (AA,) — Bo vetlerinin Polonyaya girmiş olduk- ları haberi efkârı umumiyede heyecan tevlit etmiş ise de höyle bir harekete| günlerden beri intizar edilmekte oldu-| ğu tebarüz ettirilmektedir. Siyasi mehafilde Sovyetlerin Po -| lonyada mesul Leh makamat ve memu rini bulunmadığı suretindeki !ddiaları nın tetkike bile değeri olmadığını ve| isgalin gayesinin daha ziyade Curzon hattı denilen hat !le tahdid edilmiş o- lan müntakada da nizamı muhafaza etmek olduğu beyan edilmektedi! Londradaki Sövyetler mehafi'inde Sövyet metalibatının tabit — olduğu çünkü Sovyet müdahalesinin gayesi - nin Almanyanın Ukranyalılar ve Re- yaz Ruslarla meskün olan manatık ü-| zetinde hâkimiyet tesis etmelerine ma| ni olmaktan ibaret bulunduğu beyan Vekil!erimı"z der- hal Ankaraya döndüler İstanbul, 17 (Hususi) — Şehrimiz. de bulunmakta olan iktısad — vekili Hüsnü Çakır, zirant vekili Muhlis |Bekmen ve sıhhiye vekili Hulüsi Ala. taş bugün Ankaraya hareket etmiş- lerdir, ——— Istanbuldaki serbest güreşler İstanbul, 17 (Hususi) — Bugünkü güreşlerde Tekirdağlı Alman pehli- vanını, Dinarlı da Rus pehlivanını yenmiştir. Mülâyim ve Habeş pehli « van berabere kalmışlardır. Amerikanın Kararı Vaşington, 17 (Radyo) — Rus kı. talarının harekete geçmesi Amerika- da Alman - ingiliz harbinin başlama- sından çok daha büyük heyecan u - yandırmıştır. Gazeteler, durmadan feykalâde nüshalar neşretmektedir- lek. Salâhiyettar mahafilin kanaâtine göre Rusyanın hareketi, bitaraflık Kanununun tadili hakkında Rüzvelti takviye odecektir. Kanunun tadiline muhalif olanların faaliyati durmuş gibidir. Köngre perşembe günü top- İlanacaktır. Bugün beyaz sarayda İfevkalâde bir faaliyet müşahede 0- Junmuştüur. dilmektedir. temas muhafa: İstihbarat nezareti İngilterei hat| hükümetinin $ tı hareketinin ne olacağını resmen bil-»ılnlırnllnu doğr dirmek için resmi raporlar beklemekte vüz olduğunu ilân edip etmemekte he-| olduğundan henüz vesmi mülalcalara'nüz karar vermemiş olduğu beyan edil İtesadüf edilmemektedir. mektedir. Polonya Varşova sofiri ile sıkı bi Fakat Polonya hor halde zayıf da Molotofun Rus milletine hitaben beyannamesi Duvarlara yapıştırılan afişlerle halk orduya yardıma da vet ediliyor ya l'l Moskova, 17 (A.A) — Molotof ta Fafından Sovyet milletine hitaben neş Yedilen bir beyannamede ahiren Mo- törlü ihtiyat kuvetleriyle takviye e- dilmiş olan kızı! ordunun muharebe moydanlarında şeref ve şan ihraz e- decek derecede kuvvetli olduğu be- yan olunmaktadır, Molotof bütün vatandaşlardan er- zak biriktirmek teşebbüsünde bulun malarını istemektedir. Bovyet Rüsya zarurf olan her şe “|ye mebzul surette maliktir, Molotof <Eekkkrr> Berlin'de Hava Nezaretinin medhallerinden İaşe işlerinde bazı tahdidat yapılaca kı şayialarımı tekzib etmektedir. Bu sabah Polonya sefirine okun - muş olan notanin birer nüshası bü- tün diplomasi heyetlerine tevdi edil miş ve bu heyetlere Rusyanın bita - Faf kalmakta olduğu hakkında te- minat verilmişt'r. Duvarlara talik edilmiş bir çok

tfişler halkı hükümete Ve fırkaya müzaherette bulunmağa, vazifesin İyapmaka ve bu suretle kızil ordüyi İyardim etmoğe davet eylemektedir. infilâk biri harap oldu. Halk korku geçirdi Amsterdam, 17 (Radyo) — Tel-;ra uçmuştur. Yoldan geçen bir kiş Rus müdahalesi, Fransız ve İngiliz- lerin harp kararını değiştirmedi Paris siyasi mahafili, Rusyanın bu hareketi ile Nasyonal Sosyalizm-Ko- münizm taarruz ittifakının ortaya çıktığını söylüyor folsa Sovyletlerin ileri hareketlerine, in|karşı sembolik bir mukavemet göste-| apılmış bir teca-|recektir. Bunun da sebebi Polonyanın Sovyet Rusya tarafından ilhak edil -| mesi muhtemel mıntskaları bilâhare |metalibe etmek hakkını kaybetmek is- tememesidir. I Paris, 17 (A.A) — Ordre güzete sinde Pertinaks şu satırları yazıyor: «Garbde başımıza gelenlerden ce. saret alan japonya Şankayda daha itilâfgiriz davranarak İngiliz ve F- ransızları dostane fikirlerini kabul etmeleri ve Çinden asker ve gemile- rini çekmeleri için gittikço daha zl- yade tazyik etmektedir. Bununla be raber Japonlar Amerikanın sahneye çıkmasına mani olmak için ihtiyatlı bir surette hareket ediyorlar. Bütün meselo Vaşingtona bağlı görürlü - yor, Anbe gazetesinde Bidault yazıyor: «Uzun bir harbin başlangıcında bulunuyoruz. Bir Moskova darbesi mkânsız değildir. Bir ihanet vuku sulduğu takdirde bunun son ihanet ylmıyacağını düşünecek derecede ce vür ve söğük kanlı olalım. Emin olan 1939 Pazartesi | 18 Eylül Kamyon kazası Örnek köyü civarında 9 kişi yaralandı Evvelki gün Karşıyaka nahiyesi « nin Örnek köyü civarında Kuruçeş- me ve Yeni kahve arasında bir oto« mobil kazası olmuş, dokuz kişl yara- lanmıştır. Kaza, izmir belediyesinde kayıdlı 199 sayılı kamyon İle Berga- ma belediyesinde kayıdlı. 68 sayılı kaptı kaçtı şoförlerinin dikkatsizliği yüzünden çarpışmışlardır. Bergama |kaptıkaçtısında ve kamyonda yolcu- lar vardı. Bunlatdan B. Ali, Hüseyin, Hasan, Refet, Arif, Mustafa, Tahsin, Safvet ve diğer Hüseyin, muhtelif yerlerin- den hafif surette yaralanmışlardır. Yaralılar, memleket hastahanesine götürülerek pansmanları yapılmıştır Suçlü iki şoför tutulmuş, adliyeye ve rilmiştir. Gelenler Manisa mobusu Kâni Kara Osman Manisadan, Ege mıntakası tütün tok- nik şefi Yusuf Ziya Balıkesirden, Ak- hisar iş bankası şube müdürü Bedri Koç Akhisardan gelmişlerdir , Elektrik şirketin- den bir rica Elekttik şirketi, hatları kontrol için ötedenberi pazar günleri sabah tan öğleden sonraya kadar ceryanı kesinektedir. Bu tedbir filhakika ni Zaml ve şirketin yapması lâzım ge- len bir hareket olmakla beraber, âh- yir şey varss o da sonunda bizim mu | Yalin fevkalâdeliğine binaen kontrol taffer olacağımızdır.» işinin radyo soatleri haricinde yapıl Paris, 17 (Radyo) — Mavas ajan-|Mas halk için daha müyafık olaca- 1, Rusyanin Almanlarla birlikte har-| S!ndan, şirketin, halk namına lüzum ak edeceğine dair hiç nir emare ud olmadığını kaydetmekte ve iyasi mahafilin kanaatine atfen Rus, yanın aflıkta sebat edeceğini ahmin oylemektedirler. Löndra, 17 (Radyöo) — Rus ordu- atının Polonya topraklarına girdik- eri haber tizerine bugün hariciye ne- aretinde göze çarpacak dereceda oplantılar olmuş, Çemberlaya, Wa-| ifaks ve mühülefet rücsası biribirini| mücevherat akip eden görüşmelerde bulunmuş- lu gördüğümüz bu temennimiz na- zarı dikkate alacağından ümidvarız, Akhisarda yaka- lanan hırsız 450 liralık altın ve Akhisar, (Hususi) — Camlikebir graf gazetesinin Kopenhagdan öğ- rendiğine göre, dün gece saat 20 de, Berl'n merkezinde şiddetli bir mfilâk olmuştur. Politika gazetesinin istihbaratına göre de geceki infilâkta haya neza- yaralanmıştır. Ölenlerin miktarı bel li değildir. Bu suikastan şüphe ed |- mektedir. Halk müthiş bir korku ge çiemiştir, Brüksel, 17 (Radyo) — Belga a- jansı Berinden bildiriyor; 1 &ç çalmış —— ardır. Liberal partisj rüesasından|mahallesinde Kantarcı Sadığın kart- — Girenvud, Rus ordularının Polonyalsı Bn. Zehtanın 450 llra kiymetinde opraklarına girmesinden bütün dün | altın ve müceyheratını çalan ibrahimi vanın infial duyduğunu söylemiş, ve'ye Müstafa adında iki kişi zabıtscâ ve olursa olsun ingiltere ile Fransa-|tutulmaş, çaldıkları altın ve müceve reti methall en biri harap ol-| Berlin infilâki hakkında malümat muştur. İnflük o derece şiddetli ol-| alınamamaktadır. Almanlar, müseb- muştur ki, Layfe Stratede büyük ma| bibin derha| yakalanacağını bildir. kazaların ve evlerin ve hava nezare-| mektedirler. Polis, vakâ mahallinden tinin Bütün camları kırılmış, havala | geçmeği yasak etmiştir. — k— Macaristan da Roman- yanın kararını bekliyor Macarlar, Rus tecavüzü takdirinde Macar-Rumen askeri paktının ne olacağı 1 merak ediyorlar Büdapeşte, 17 (Radyo) — Umu- lemektedir. mi efkâr, Rus ordularının Polonya| Ayni mehafil, bir Rus müdahalesi topraklarına girdiği haberi üzerine karşısında evvelce münakit Ro- heyecan duymuştur. Macaristanın |manya Polonya askeri ittifakının Ro- bundan sonra Rusya ile h:mhudud'man)'nca müteber addedilip edilmi- olacağını nazarı dikkate nlan siyasi | yeceği mülühazasını ileri sürmekte- mehafil, bu vaziyet karşısında Ro-|dir. manyanın ne yapacağını merakla bek Son Dakika: Polonya Reisicumhuru ve hükü- met erkânıt Kutide Po'onya Hariciye Nazırı Kolonel Bek bugün mühim bheyanatta bulunacak Bükreş, 18 (Radyo: Sabaha kar-) göre, Polonya hükümeti Romanya- &) — Polonya tumhurreisi Müsiski|nın Çernova şehrinde kalacaktır. ile hükümet erkânı, büğün Roman-| Polonya hariciye nazırı Kolonel yanın Kuti kasabasına gelmişlerdir.|Bek, bu gece Çernovadan gelmiştir. Romanya hudud muhafızları, hükü-| Kolonel Bek, varın mühim beyanat- metten aldıkları talimata tevfikan 'ta bulunacaktır. Polonya devlet reisi ile hükümet er-| — Son alınan haberlere göre, Polon- kânmin karşılanmalarında her türlü|yadan Romen topraklarına geçmek tertibatı almışlar, lâzim gelen kolay| istiyen binlerce halk hududlarda top lıkları göstermişlerdir. lanmıştır. Alâkâadar mehafilde — söylendiğine vın taahhüdlerine sadık kalarak Po.|kerat) sakl lonya istiklâlini ne zaman olsa kür-| aihf taracaklarını ilâvç eylemiştir. —— cetrikarı —— Yunanistanda adıkları zeytinağacının nden çıkarılarak sahibine veril- mişt İkinci bir vaka da şudur:; Dişçi Yusuf Ziyanın diş imalinde kullandığı külçe altınların ortadan Fevka'âde tedbirler |tasbolauğu ve azaldığı nazarı dik- Atina, 17 (A.A.) — Alina ajansı bildiriyor: Nayıtlar meelisi lüks - sigaralara paket başına bir drahmi ve kibrite kati celbetmiş, zabıtaca tahkikata başlanmıştır. Diş doktoru B. Yusuf Ziyanın a- telyesinde Macar tebaalı Laslo adın- de kutu başında 60 santiü takaj ko |4 bir muşevi çalışmakta idi. B, Yus nulmasını tasvip etmiştir. Başvekli B. Metaksas yalniz vak- tihali yerinde olan çiftçileri mütees- İsuf Ziya bu museviden hiç şüphesi bu lunmadığını söylemişse da izmirde bir bankada parası bulunduğunu Hle- sir edecek olan bu taks; müstehlikle-İri sürerek İzmire gelmek için bavu- rin kabul edeceğinden emin bulun- duğunu bildirmiştir. Bu hafta içindi me yalnız vakti- hali yerinde olanları alâkadar ede- Yugoslavyada yeni demiryolu Belgrad, 17 (Radyo) — 40 kilo- metrelik yeni demiryolunun açılma töreni bugün yapılmıştır. Ankarada şilt maçları Ankara, 17 (Hususi) — Bugün Demirspor ve Ankaragücü arasında 9889 senesi şild maçlarına devam #dildi, Takımlar, dd berabere kal- dilar. Maç üç defa 15 şer dakika tem did edildi, Fakat netice değişmedi, sizlüdüken Tayyare sefer'eri yepılamıyor Paris, 17 (Radyo) — R'ga, Talin ve Helingfors urasındaki tayyare se- İferleri benzin fikdanından durmuş İtur. Jünu hazırlamış, istasyona inmiş, bi- letini almış, tam o sırada - polisler kendisini alıp bavulunu muayene & dinte 84 gram iki altın külçesini bul- muşlardır, Hirsiz tutulmuşsa da B Yusuf Ziya davası olmadığını bildir- miş, fakat hukuku amme namına tü> kibata devam edilmesi tensip edil- miştir. PARA BORSASI NKARA Sterlin BU Dollar 130 2475 F. Frahet 2 9775 Florin 69 405 Belga 22 49 Cumhuriyet merkez bankası 92 lira Yugoslavyanın dahili işleri Zügrep, 17 (Radyo) — Muhtelif vekâlet işlerinin Hırvat ballığina dev Fi devam etmektedir. Hırvat lideri Müaçek boyanatında bu işlerle olduğunu, heyeti vekilede samimi te$ riki mesal mevcud bulunduğunu #Öy- lem'ştir. —— FUARI GEZENLER İzmir fuarını 28 günde — 829,971 kişi ziyaret etmiştir. j eĞ », B y | ğ "î’

Other newspapers of the same day