Newspaper of Cumhuriyet, September 15, 1932, Page 8

September 15, 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Text content (automatically generated)

Sttt veren annelere FOsf atlı Şark Malt Hulâsası RADİUM . Ctanhurîyet 15 Eylul 1932 Kullanınız sutünüzö arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendlrir. BEŞ.P »CEMAL MUHTEREM VATANDAŞLARIMIZIN {f Nazarı dikkatine HAKİKİ ..,„. ,., 1 Kimyager: Hüsamettin: Bahçekapı tramvay caddesi İzzettin Bey Hanı. AVHMis^gtEueJl/ VİVRADJUMİI/ Dr. A. KUTIEL Cflt ve «âhrevî hastabklar tedavihanesi Karaköy borekci ftnm arasmda 34. HAKÎKÎ RADİUM tîraş biçaklarımızm küçük ve büyük kutularını sarmak için şimdiye kadar ince beze müşabih kâğıtlar ve altın yaldızlı etiketler kullanmakta idik. Her hususta asrın terek kiyahndan geri kalmamak maksadile işbu eski tertip bendiyelerimizi eylulün on yedisinden iti baren kaldırıp yerine ince transparan kâğıtları kullanmağa başhyacağız. Çünkü bu kâğıtlarla sarıb kutuların renkleri ve yazıları gayet açık ve parlak surette görülmektedir. Muhterem ahalimi zin bugüne kadar işbu HAKİKÎ RADİUM tıraş bıçaklarımıza gösterdiği rağbeti bundan böyle dahi diriğ etmiyecekkrine kani oldugumuzu arz ile işbu tebeddülâtı mukterem halkımıza haber vermeği bir vecibe bilir iz. Aşçı aranıyor Edirne Mıntaka San'at mektebi mf'Hürlüğünden: Şerait: 35 yaşından yukarı olmıyacak. Elinde bonservisleri bulunacak. Alaturka ve alafranga yemek tabhma vâkıf olacak. İşinin ehli clacak ve vazifesine merbut bulunacak. Şehrî ücret (50) liradır. Talip olanlar (Edirne) mıntpVa san'at mektebi müHürlüğüne müracaat eylemeleri lüzumu ilân olu. nur. RADİUM TiCARETHANESi S£î EsSEL. Dr. HORHORUNi Zührevî ve Bevlî hasta'ıklar Mulenruj tedavihanesi Beyoğlu yanında Zambak sokak N o . 4 l Dünya Güzeli şerefine Beyoğlu'nda: Asmakmesçit'te Taksim bahçesinde müsamere I ' R N A N O , , mefruşat fabrikası Sipariş üzerlne her stÜ üzere asrî mobilyakr. Her türlü rekabet fevkinde fiatlarla büyük mefruçat stoku. Kira ile mükemmel tefrişat itinalı hizmet • saglamlık • teminat ambalâj . nakii hane zine. ga^rrimübadıl ve hazine. tsunbul, Balıkpazan 55 No. Sarraf Malhas Tel: 2.3737 BONO Bu aksam saat 21 de Dr. SABiH RüŞTü Cüt ve Zührevî hastalıklan J I Eski tenviratınıra ıslah etmek için lazla beklemeylniz. Günler Kısalıyor! Mantıkî Tenvirat konforu ziyadesile arttırır Kraliçe Keriman Halis H. bu mü samerede halka takdim edilecektir .. İstiyenler ehven bir tabldottan istifade edebilirler r Tedavi salonu BahçekapıDr. Ortaryan Hanı No 34 Cumadan maada her gün saat 918 ^ Kiralık çiftlik Çorlu'da HacımuratL çiftllği namîle maruf gayet miinbit arazi ve binlerce dönüm mer'ayı ve müteaddit ebniye, ambar ve ahırlan ve mebzul suyu havi olan bu guzel çiftlik kiralıkhr. Möracaat mahalU: tstanbul Yeni Postahane karsı smda Tiirkiye Ecza deposudur. Besiktas 2 inci hukuktan: Beşiktas'ta Cihannüma. mahaüesinde Şazeli tekkesinde 3 numaralı odada mukim iken vefat eden Tarzı Nevin Hanunın terekesine mahkemece vaziyet edümiş, mezburenin bıraktığı eşya 2 0 / 9/932 salı günü saat 14 te açık arttırma suretüe sahlacağından talip olanlann tayin olunan günde mhallinde tm«nbulunmalan ilân olunur. Fevkalâde numaralar gösterüecektir Biletler Taksim (Tel. B. 1296) ve Tepebaşı (Tel. B. 1823) * * bahçeleri gişelerinde satılmaktadır • Jirketihayriye ve Seyrisefainin son vapurları saat birde, tramvay ikidediı ekseriya elektrik fatorasını çoğaltmadan ikametgâhın Apartıman, bfiro, mağaza, mektep, ve sınaî mahallerin SATiE mantıkî tenviratinı v e r e s i y e yapar. Leylî, neharî İKız ve erkek İzahat ve keşifler bedavadır. ARNAVUTKÖY Ynva, ilk, orta ve lise kısımlarını muhtevidir. Kayıt için her gün Nisantaş'ında Teşvikiye karakohı karşısmdaki mektebe müracaat edilelilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul olunur, Bu leylî ücretlerinde büyük tenzilât yapılmıştır. Talep vukuunda mektep tarifesi takdim olunur. Tel. B.*O. 4039 Feyziye Lisesi MEKTEPLER AÇILIYOR Türkiye'nin en eski hususî mektebi: NişantaşVnda Tesis tarihiî 1885 Istanbul Belediyesi Karaağaç müessesatmdan Yağ ilânı: 3000 kilo makine y a g i l 1200 » amonyak yağî Karaağaç müessesatı soğuk Ha< va ve buz f abrikaları için miktarları yukarıda yazılı iki kalem yağ kapah zarfla ve yirmi gün müddetle şartnamesi mucibmce mü nakasaya konmuştur. thale 8 teşrinievvel 932 cumartesi günü saat 14 te müessese müdiriyetinde îcra kılınacaktır. tştirak edeceklerin Sütlüce'de Müdiriyet kaleminden sartnameyi almaları ilân olunur. . N KI Z En mükemmel elbiseler en ucuz fiatlarla Kayıt muamelesi 16 eylul cnma ve 1 ? eylul oumartesi günleri, 9 dan 12 y e ve 14 buçuktan 16 buçuğa kadar yapılacaktır Tedrisat 19 eylul pazartesi 8,30 da başlar. Dntaul ve ikmal imtihanlan aşağıda gösterilen günlerde icra edilecektir. Türkçe 15 eylul, perşembe günü saat 9 buçnkta Fransızca ve kimya 15 „ „ „ „ 14 te Riyaziyat 17 B cumartesi n „ 9 bnçakta |tngilizce ve randaman 17 „ „ „ „ 14 te Bu, sizi son derece alâkadar eder. Leylî kız ve erkek talebeye mahsus iç çamaşırlarla bilcümle levazımaün en metin ve müntahap çeşitlerini ihzar eylediğimiz gibi bütün mektep ve kolejlerin üniforma elbiseleri için hususî bir daire tesis eylediğimizi muhterem halku» enzarı itbiaına arzeyleriz. J. Itkln Tüccar tenri tstiklâl Caddesi 405 Tel: B. O. 450 1 LiRAYA YÜZÜ İLE KUŞTÜYU YASTIK Istanbul'da Çakmakçılar, Sandalyaalar'da k u ş t ü y U F a b r i k a s ı n d a kuşriiyüniin kilosu 100 kuruş, yüzü ile yorgan 12. şute 10 liradır. Knştüyüne mahsus kumaşlar bulunur. Toptan saüşa tenzilftt vardır. Tel. 23027 Ankara'da satış mağazası: 8 A L T İ FRANKO Okursanız istifade edersinfz; SATILIK YALI Bakıröy'de Yalı sok. 6 No. da 12 odalı, bahçeli, kârgir, ayni yalıda cuma ve pazarlan müracaat edebilininiz. Tel. Bakirköy 25 Saray icra memarlağundan: 1 Gayrimenkulün ne oldoğa: Ki. zılpınar'da nısıf tarla. 2 Takdir olonan kıymet: Tamamı 80 1ira. 3 Arttırma ikinci olup sartnamesi drvanhaneye asılnuştır. 4 Artbnnanm yapılacağı yer, gün, saat: 6/10/932 perşembe saat 1416 ya kadar Saray icra dairesinde. 5 Artbrmıya iştirak için yüzde yedi teminat alınır. 6 Haklan tapu sicüleri fle sabît obnıyanlann evrakı müspitelerile birlikte 932/102 dosya numarasile müraca • atleri aksi halde sabş bedelinden hariç kalnlar. Üniformalar için hususî fiatlar BAKER MAĞAZALAR Beyoğlu istiklâl caddesi EKSELS1OR Büyük Elbise Fabrikasında Galata Karaköy fıruu sırasında büyük mahallebici üstünde kâin meşhur Ordu Belediyesinden: Su borulannı yekdiğerine raptetmek üzere Belediyeye lüzumu o Ian (8000) kilo kurşun ve sekiz yüz kilo katranh ip 4/9/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapah zarf la münakasaya çıkarılmıştır. • *' . Taliplerin şartnamelerini tetkik etmek üzere Ankara, tstanbul ve Ordu Belediyelerine müracaatleri. PAROESU. MUŞAMBA ve PALTOLAR Uzerinde Büyük Satış Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiatlar. B i O K S SABUNU (Kremli sabunu) cildi yumuşatır ve tazeigini ve pençliğini muhaîaza eder. Beyoğlu kazası Defterdarbğından: Mahallesi Sokağı Kapı No. si Cinsi Muhammen jcan Feshane fabrikaşının en nefis Müddeti Kıhçalipaşs Mumhane 107 Dükkân 408 3 senedir caddesi Karatavuk 30 » 8 4 » » » » 5 » 10 2 » » Balâda evsaf ve müddeti muharrer beyaz Rus'lardan metruk em valin ican 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 1 teçriniev vel 932 curaartesi günü saat on yedide ihalesi icra kılınacağmdan ta liplerin yevmi mezkurda teminat akçelerile Beyoğlu mal dairesinde müteşekkil komisyona müracaatleri. 7 Balâda yazılı tarlanm rasfı vakti moayyeninde Saray icra memurluğn odasmda ikinci ihalesi icra kılınacağı ilân olunur. tstanbul bîrinci ticaret makemesin den: I Merhun olup mukaddemce satdmasına karar verilen Mısır Kredi Fonsiye \\ tahvilâb 19/9/932 pazartesi günü saat 14 te tstanbul Nukut ve menkul kıymetler borsasmda sahlacağı ilân olu • |Yfin v e Tiftikten imal ettigi B a t t a n i y ^ • bu sene piyasaya 6ÖRÜLMEMİŞ FİATLARLA çıkarılmıştır. Yerli Mallar Toptan ve perakende satış yerleri münhasiran İŞÇİ ARANIYOR J I Karyola yapabilen demirci ustasına lüzum vardır. Taliplerin Ebussuut caddesinde karyola fabrikasma saat 12 de müracaatları. Omuml neşriyaU tdare eden Yazı t§leri müdüru: Kemal Salth Matbaacilık ve Neiriyat Türk Ajıomtm Şirkett Istaribul: Bahçekapı Ankara: Çöcuk Sarayı caddes Beyoğlu : İstiklâl caddesi Samsun Banka caddesi

Other newspapers of the same day