Newspaper of Cumhuriyet, May 11, 1936, Page 7

May 11, 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Text content (automatically generated)

1938 CUMHURtTET Inönü şehidliğindeki merasim münasebetile Birinci Inönü savaşına aid Grevcilerle polisler ara Kayseri Fabrikası günde heyecanh bir hatıra sında çarpışmalar oldu 40,000 metro iş çıkarıyor 10 ikincikânun günü, kahraman Türk ordusu gök gürültüsünü andıran bir velvele içinde tarihe bir altın yaprak yazmıştı Musademelerde S kişi Öldü, 18 kişi yaralandı; hükumet şiddetli tedbirler alıyor * İBa? tarafı 1 inei »ahifede) Selânikte kanlı hâdiseler Erciyeşin eteklerinde yükselen abide Fabrika, erkekten fazla kadın işçiye muhtaç olduğu halde çalıştırılacak kadın bulunamıyor Içtima için hükumetten müsaade a lınması şart koşuldu. Bu karar telefonla bütün valilere tebliğ olundu. Hükumet evvelâ şoförlerin grev yapacaklarını öğrenmiştir. Otomobil servislerinden beşi greve iştirak etmiyeceklerini, nakliyata devam edeceklerini vadetmişlerdir. Hükumet, Atina Amele Birliğinden fırıncılann greve iştirak etmiyecekleri vadini aldı. M. Metaksasın beyanatı M. Metaksas şimdi beyanatta bulunarak dedi ki: « Çok müteessirim ki muhtelif şahıslar. tütüncülerin vekili sıfatile kar şıma çıkmakta ve her biri diğerinden çok müfrit olmağa çalışmaktadır. Bunlar, hükumetin, amelenin men faati için faydalı olan tavsiyeleri kabul etmediler. Hükumet bu adamların amelelerden farklı hareket ettikleri kana atindedir. Bu sebebden vaziyet müca dele safhasına girmiştir. İstikbalde bugünkü anarşik vaziyet lerin ıslahına çalışılacaktır. Şimdilik ilk iş olarak nizamı ve kanunları yerine getirmeğe gayret edeceğiz.> Atina 10 (Hususî) Dün Selânik şehri birkaç saat kadar süren kanlı musademelere sahne olmuştur. Evvelki gün grev ilân ederek nüma yişler yapan tütün işçilerine karşı te sanüdlerini göstermek için dün de Se lânik şimendifer ve tramvay amelesi grev yapmıştı. Dünkü kanlı çarpışmalara sebebiyet verenler bu grevcilerdir. Çarpışmalar o kadar kanlı ve o kadar sürekli olmuştur ki nihayet hükumet, şehri askerî işgal altına almağa mecbur kalmıştır. Dün, ikindidenberi üçüncü ordu kıtaları her taraf a yayılmış bulunuyoıdu. Süvari bölükleri mütemadiyen şehri dolaşıyordu. Bütün sokak başlarına mitralyözler yerleştirilmişti. Bugün, İnönü Şehidlik abidesinde yapılan büyük merasim, bende on altı yıl önceki birinci İnönü meydan muharebesinin bütün hatıra ve heyecanlarını şahlandırıyor. tçimden coşkun bir sel gibi taşıp gelen hissiyat nihayet hatıra defterimin yaprakları arasında sükunet buluyor. Defterimi okurken sinirlerim gerili yor, kendimden geçiyor ve hayalimde tıpkı o günleri yaşıyorum. Defterimde ikinci İnönü, Afyon ve Dumlupınar muharebeleri de var. Fa kat bunların hiçbirinde birinci İnönü muharebesinin mahrumiyetlerle karışık tehlikeli heyecanlarını hissetmrorum. Brinci İnönü! İçten ve dıştan saldıran bütün düşman ordularına büyük Ismet Inönünün kumandasındaki kahraman Türk ordusunun verdiği derstir ve bu ders Büyük Kurtuluş zaferlerimize te mel taşı olmuştur. Bu bakımdan kur tuluş tarihinin bu şanlı safhasına aid intıbalanmı basit te olsa hatıra def terimden hulâsaten nakletmeyi kendi me bir vazife sayıyorum. * * * tnönü şehidleri için geçen sene yapılan merasimden bir intıba İnönüne girmek bize kısmet olmadı. Kasabanın yanıbaşından geçerek Ka valca köyüne doğru yürüyüşe geçtik. Kavalca yolunda iken artık top sesleri de geliyordu. Hatta Kapanalan sırtla rında patlıyan top mermilerinin du manlarını da görüyorduk. Önümüzde dördüncü fırkaya mensub kıt'alar var. Onlar bizim tırmandığımız sırtların öbür tarafında düşmanla mu harebeye tutuşmuşlar. Biz de o tepelere çıkıyoruz. Piyade ateşinin gittikçe artması muharebenin kızıştığını gösteriyor. Her an biraz daha muharebe hattına yaklaşmakta olduğumuzu anlıyoruz. Öyle bir zaman gr'di ki; ileride ateş büsbütün şiddetini artırdı. Heyecan içindeyiz. Kavalca köyünde küçük bir nefes molası verildi. İleri hatta yaralanan dördüncü fırka askerleri yanımızdan sedyelerle geçiriliyordu. Onlara baka rak kendi kendimize «biraz sonra belki bi zde buradan böyle geçeceğiz!> diyorduk. Bu sırada fırka ve alay kumandan ları yanımıza geldiler. Derhal orada e6 kânunusani 1337 birçok alaylarla mirler vererek, birinci taburu Intikam birlikte biz i e Çerkes Etem haininin tepesine ikinci taburu Bardanyoltepe takibinde ve Gediz taraflarmdayız. Gün sine, üçüncü taburu da Züvvara tepesilerdenberi devam eden bu harekâttan ne sevkettiler. Bizim tabur süratle ve adeta koşar asonra ansızın verilen bir emirle alayı mız geriye dönüyor ve 18 saatlik cebrî dım yaparcasına yürüyordu. Bir tepe bir yürüyüşle Alayond istasyonuna va nin eteğine henüz varmıştık ki; düş rıyor. Bu yürüyüş soğuk bir güne ve man topçusu feruı bir topçu baskını yabilhassa geceye de rastladığından çok parak bize henüz muharebeye girmeden seri olmuş; 90 kilometroyu 18 saatte al biraz zayiat verdirdi. Yanımızda patlı mıştık. İki gündenberi uykusuz olan fe yan top mermilerinin kuzgunî siyah, bodakâr askerlerimizin gözlerinden uyku ğucu bafut gazleri ve demir yağmuru aakıyor. Adeta hepimiz yürürken uyu rasında kaldık. Maamafih telâş yerine yorduk. Bilhassa esterlerin sırtlarında müthiş bir enerji ile ileri atılan asker ki makineli tüfeklerin sallanmasından lerimizin bu andaki halle/i görülecek hâsıl olan madenî bir ses bize ninni gi şeydi. Silâh başı! Ava çık! Sıçra! Marş, bi geliyordu. Gediz Kütehya şosesin marş!.. Kumandalan birbirini takib ediden yürüyerek Alayonda girdiğimiz zaman ortalık ağarmıştı. Buraya niçin gel yordu. Sağımızda, solumuzda vurulup diğimizi, nereye gideceğimizi burada düşenler oluyordu. Piyade ve makineliöğrendik. Düşman Bursa cephesinden tüfek mermilerinin havadaki seyirleri taarruza geçmiş. alayımız fırka piştarı şiddetli bir lodos sağnağını andırıyor olarak hereket edecek ve düşmanı İnö du. Tabur bir tepeyi tutmuş ve burada nü sahrasında tevkife çalışacaktık. Ak şiddetle muharebeye başlamıştı. şama doğru Alayondda hummalı bir °îaAkşama kadar taarruz eden düşman aliyet başladı. Asker, zabit, tüfek, ma safları bu geçilmez hat karşısında eri kinehtüfek, cepane, top, at ve ester ka yor ve düşman artık bulunduğu yerden labalığı arasmdayız. Bizden sonra ge bir karış ilerliyemiyordu. len alaylarla burası bir an kovamna Askerlerimizin maneviyatı, her şeye benzemiş bulunuyor. Önce alayımız ve bütün mahrumiyetlere rağmen çok trenle hareket ediyor. Kalanlarla ve yüksekti. Çerkes Etem haininin takibindalaşıyoruz. Tren çok süratli gidiyor. denberi ayaklarının altı kabarmış ve su Meğer gece hiçbir istasyonda durma toplamış olan bu aslanlar bir nebzecik dan geçiyormuşuz. bile yorgunluk alâmeti göstermiyor Sabaha karşı Eskişehiri geride bıra lardı... Zabitlerimiz ki çoğu diğer muharekan trenimiz bizi İnönü ovasını kaplı belerde şehid oldular askerle birlikte yan kesif bir sis dalgasını delip yırta rak düşmana doğru götürüyordu. Saat ateş hattında. kendi filintalarile bu lo9 da İnönü istasyonuna varmıştık. Is dos sağnağını andıran ateşe iştirak editasyondan bizden bir iki saat evvel An yorlardı. Düşman akşama doğru bizim sol ce karadan gelmiş olan dördüncü fırkanın topçulan vagonları tahliye etmekle nahımızdan büyük kuvvetlerle bir akın meşguldüler. Bu istasyon da büyük bir yapmak istiyormuş. Halbuki karşılarınfaaliyet içinde idi. Herkesin yüzünden daîri küçük bir tepede bir zabitin kuasabî ve telâşlı bir mana okunuyor. Köy mandasında 24 kişilik kuvvetimiz var lülerimiz kağnılarile istasyonun hemen mış. Böyle bir akımn yapılacağını an üst tarafındaki tepelere cepane taşıyor lıyan kumandanlarımız, henüz mevzi lar. Dördüncü fırkanın merhum ve lerine yeni girmiş olan ağır obüs batarmuhterem kumandanı Nazım Bey ken yalarına icab eden talimatı vermiş ola disine has çevik adımlarla fakat büyük caklar ki, bize bir bucuk saat mesa bir şataretle kıt'alarım teftiş ediyor, fede bulunan Akpınar köyü (bu köy zabitlere bazı şeyler anlatıyor. Bir sa tren hattınm solundadır.) civarından aat kadar burada kaldık. Bu saat içinde tılan ağır obüs mermileri üstümüzden diğer bir trenle fırkamızın ağır obüs geçerek solumuzda müthiş tarakalarla bataryalan ve hücum taburu geldi. patlamıja başladı. Obüsler 24 kişilik Trende fırka kumandanımız da vardı. kuvvet önünde adeta bir Seddi Çin yasevincden tnönüne üstüste gelen trenler hemen bir ratmışlardı. Askerlerimiz kaç saat içinde bu civarı askerle dol (gozünü seveyim topçu!) diye haykırı yorlardı. Düşman safları burada mühim durmuş bulunuyordu. zayiat vermişler ve tasavvurlarında muTrenden inen kıt'alar meçhul birer vaffak olamamışlardı. semte hareket ediyorlar, ileri hatlarda Artık gece bastırdı. Yavaş yavaş ateş ne olup bittiğini bilmiyoruz. Top sesleri kesildi. Ortalıkta çıt kalmadt. Her iki de yok. Yalnız istasyon memurlarından oğrendiğimize göre düşmanın Pazarcık. taraf ta yorulmuştu. Bilecik ve Karaköyü zapteder*ek BozüErtesi gün İnönü müdafaa hattınm yüğe girmek üzere olduğunu anlıyor hemen her tarafında gene muharebe duk. Askerlerimiz bu kısa dinlenme sı başladı. Sabaha karşı ortalığı gene sis rasında küme küme oturmuşlar, yak basmıştı. Buna rağmen çatırtı ve pa tlkları kuru otun dumanlarile ısınmıya tırtı oluyordu. Sis öğleye kadar bile çalışıyorlar. Saat 10 da İnönü kasaba sürmedi. Ondan sonra her tarafta ateş ana doğru hareket ettik. Bu sırada üs hızını artırdı. tümüzden sis te kalkmıştı. Şimdi derinIsmet tnönü. muharebeyi bizzat İnölcrden mısır patlamaonı aaâu'an lesler nü istasyonundan idare ediyordu. ts gelmeğe ba§lamıştı. tasyon da ateş menzili içinde idi. Ser Hâdiseler nasıl çıktı? Tütüncülere müzaheret için grev ya pan ve nümayişlere başlıyan ameleden beş, altı bin kişi hükumet dairesini basmağa teşebbüs etmişlerdi. Nümayişçi ler, kendilerini dağıtmak istiyen polis ve jandarma kuvvetlerini taşlamışlar dır. Tam bu arada polise yardım için gelen zırhh bir otomobil ameleyi daha ziyade galeyana getirdiğinden otomobili zaptetmeğe kalkışmışlar ve bir asker olan otomobilin şoförünü öldürmüşler dir. Bu sırada musademe mahalli tam bir harb manzarası halini almış, bir dakika içinde ameleden on kişi ölmüştür. Çarpışmalar bununla bitmemiş, şehrin başka mahallerine de sirayet ede rek birçok kimselerin ölümü ve yara lanmasile neticelenmiştir. Nihayet ordu, şehri işgal ederek hâdiseleri bastırmıştır. Askerin şehri işgalinden sonra amele, ahali ile birlikte çok büyük bir kütle halinde toplanarak ordu kumandanlığı ve adliye dairesi önünden geçmişler ve «yaşasın asker» diye bağırarak şehri dolaşmışlardır. Dün Selânikte bütün dükkânlar ve müesseseler kapatılmıştır. Şehirde hiç bir otomobil ve tramvay işlememiştir. Bugün şehirde sükunet vardır. Grevciler ne istiyor? Atina 10 (Hususî) Selânikteki kanlı çarpışmalan haber alan hükumet erkânı birkaç defa toplanarak tütün amelesile patronların aralarını bulması için Selânik Umum Valisine talimat veril miştir. Makedonya Umum Valisile Se lânik jandarma kumandanınm azlini, şimendifercilerin askerlikten istisnasmı ve kanlı hâdiselere önayak oldukları için tevkif edilenlerin tahliyesini istiyer grevcilerin dilekleri hükumetçe redde dilmiştir. Bunun üzerine gaztecilere beyanatta bulunan Başvekil Metaksas, grevcilerin maksadlannın iktısadî vaziyetlerinin Izmir hapisanesinde izdiham îzmir (Hususî) Şehrimiz Umumi hapisanesinde mahkum ve mevkuf sa yısı 947 ye çıkmış, izdiham hâsıl olmuştur. Bunun üzerine 3 seneye kadar cezalı 100 mahkum. kendi kaza hapisane lerine nakledilmiştir. seri mermiler oraya da düşüyordu. Hatta düşman tayyareleri istasyona sık sık bomba atıyorlardı. Hasılı 10 kânunusani günü bütün gün gene İnönü sahraları top seslerile uğuldadı. İnönü tepeleri kurşun vızıltılarile çınladı. Gök gürültüsünü andıran bir velvele içinde kahraman Türk ordusu tarihe bir altın yaprak yazdı: Gece düşman kaçmıştı.. * * * \ İnönünü yaratan Büyük Atatürkle İsmet İnönüne ve kahraman Türk ordu suna yüz bin minnet ve şükran. İnÖnü şehidlerinin onünde hepimiz hürmetle iğüelün. MUSA ATAŞ düzeltilmesi olmadığını, ancak tahribci bir zihniyetle siyasî emeller güttükle rini söyliyerek «hükumet intizam ve asayişi elbette temin edecektir ve etmiştir de. Şimdiden sonra grev, ancak buna hak kazananlar tarafından yapıla bilecektir. Rastgelenin her aklına gele ni istemek için grev yapmağa hakkı yoktur. Memleketin intizam ve asayişıni bozmak istiyenler kahredilecekler dir» demiştir. Üçüncü ordu kumandanı, dün gece saat ikide Selânikte asayiş ve intizamın yerine geldiğini ve bir daha böyle hareketlere meydan verilmemek üzere icab eden tedbirlerin ahndığını Başve kile bildirmiştir. Selânik 10 (Hususî) Amele ve halk siyah bayraklar, tabelâlar ve kırmızı levhalarla mezarlığa giderek hâdisede ölenlerin gömülme merasiminde bulundular ve büyük nümayiş yıptılar. Ka dınlar ağlıyorlardı. Alay, dönüşte polis dairesinin önünden geçerken «yuha» diye bağırarak zabıtayı tahkir ettiler. BaKayseri Kombinesinde çalışan işçiler için yapılan zı karakolları taşladılar. asri apartımanlardan bir kısmı Bugün burada, Hürriyet meydanmda (Hususî) Beni fabrikaya ğil, içini de kendi içlerinden daha çok iyi 50 bin kişi bir perotesto mitingi yaptı. Gazeteler, grevcilerin şehre hâkim ol götüren araba, vilâyctin fabrika için yap öğreniyorlar. Mektebi fabrika doğurdu. tırdıgı mükemmcl vc muntazam şosenin yarınki fabrikaların işçilerini de doğuraduklarını vazmaktadırlar. üstünden kayıp giderken, buralarının he cak bu, ve bunun gibi mekteblerdir. BuParti liderlerinin istedikleri Atina 10 (Hususî) Parti liderlerin men hemen iki buçuk yıl önceki halini dü rası okuttuğunu hazmeüiren ve hazmetden Sofuliş, Çaldaris ve Papanastasiu sünüyor ve konuşuyorduk. İki buçuk yıl tirdiğini bilfiil yaptıran yüksek idealli bir bugün, Başvekili ziyaret ederek grevci önce bu düz ova üstünde, şiîndi kulakları yer!... lere karşı cebir kullanılmasını tevsiye tırmalıyan ne gümbürltülü bir fabrika seYemek zamanı, fabrikanın amele kaetmişlerdir. Başvekil verdiği cevabda, si, ne de uğultulu bir kalabalık vardı. tındayız!.. İnce bir çatal ve kaşık sesi alınacak tedbirlerin devlet otoritesinı Yolun sağ tarafında, Kayserili müte var. Bu ince ses o büyük makinelerin ihlâl ettirmeden ahalinin haklannı teahhid tarafından inşaatı vakit ve zama gümbürtüsüne maya oluyor. Burada ye, min edeceğini bildirmiştir. nında bitirilen ve artık bütün çizgilerile şurada çalış, beş yüz yataklık muazzam Pire'ye sirayet etmemesi için hendeselenen omuz omuza vermiş beş ve modern apartımanda yat!. Öte tarafAtina 10 (Hususî) Başvekil, dün gece Atina kolordusu kumandanile A yüz kişilik bekâr ve 64 ailelik memur ve ta banyo al, su uzun ve geniş sahada spor tina ve Pire polis ve jandarma direktör amele apartımanları, yeşil tarlalar orta yap!... Türk işçisi için ne saadet, ne gülerini çağırarak grevin Atina ve Pireye sında en uzaktan bile insan gözünü üze zel bir varlık!.. Şimdiye kadar hangi Türk işcisi bu konforu gördü? Ve hangı sirayet etmesi ihtimaline karşı asayiş rinde sevinclerle mıhlıyor. ve intizamın bozulmaması için fevkalâSola bakıyorsun, uzun ve geniş bir müesse^e bu kadar muntazam huzur tetedbirler alınmasını emretmistir. düzlük üstünde kurulan miniciklerinden min etti. Türk milletinin, ilk bahtiyar işSelânikte kaç kisi öldü? tutunuz da dev cüsselisine kadar çeşidli çileri Cumhuriyet devrinın işçılerıdir. Atina 10 (Hususî) Gazeteler, Se çeşidli yapılardan toplanan büyük komFabrikanın yeni müdürü, burada işe lânik çarpışmalarında 15 kişi öldüğünü, binenin muhite yaytığı makine hırıltısı inbaşladığı gündenberi, fabrika mesaisine 32 kişinin ağır, 300 kişinin de hafif yara sana ürperti veriyor. Bunlara (yeni yayeni bir yol açmış ve istikamet vermiştir. landığını vazmaktadırlar. pılmıs) dememeli, (yerden fıskırmıstır) Bu yol. fabrikayı daha muntazam ve meDahiliye Vekâleti ise ölenlerin 8, adcmck daha doğru olur sanırım. İki bu todik bir çalışma ile hedefe daha az zağır yaralıların 18 olduğunu ve gazete lerin 300 kişinin yaralandığı Jıakkındaki çuk yıl «ibi çok az zir zaman içinde, bu manda yetiştirecek. Müdür fazla mesaiyi haberlerinin de mübalâğalı olduğunu dümdüz toprak üstünde yepyeni ve mo temin edecek esası ve ana hatları çizmişdern bir şehır kurmak, yapmak değil, ya tır. Yalnız burada fabrika müdürünün tebliğ etmiştir. ratmaktır. Türk Cumhuriyetinin, her çok haklı bulduğum bir şikâyetini yazMüzakereler netice vermedi yerde olduğu gibi, endüstri sahasındaki maktan kendımi alamıyacağım: Atina 10 (A.A.) Selânik grevcilerinin murahhaslarile hükumet murahhas yaratış enerjisini insan ancak burada göKadın işci yoksulluğu. Fabrika, erkekları arasındaki müzakereler gece geç rür ve buna ancak burada iman eder. ten daha çok kadın işciye muhtacdır. vakte kadar devam etmişse de henüz bir Fabrika namma şimdiye kadar, buğday Çıkrık basjnda iplık eğiren kadınlar, ne netice elde edilememiştir. öğüten beş on beygirlik un fabrikalarınGrevciler, Selânik Valisile polis mü dan baska birşey görmiyenler; şimdi Er icin fabrikaya yangözle bakıyor ve hele dürünün azledilmesini, kusurlan gö ciyeşin geniş ufuklarına kadar çarpan Kayseri kadınları ne için çalısmıyor, arülmüş olan polis memurlarının ceza fabrikanın şu canavar düdüğile saatlerini yaklarına kadar gelen bu nimetten neden landırılmasını, grev kurbanlarından ö ayar ediyorlar. istifade etmiyorlar?.. Çıknk başma erlenlerin ailelerine ve yaralananların kek nekadar yaraşmazsa, bu fabrikaya Uzaktan fabrikaya sokuldukça, insan da o kadar yakısmıyor. Bu isler, erkekten kendilerine tazminat verilmesini, hapiste bulunan grevcilerin serbest bırakı! kafasını tatlı uğultularla şışiren makine ziyade kadın isidir. Yüzde doksan kadtn masını istemektedirler. ler, içeriye girdikten sonra dehşetleniyor. ihtiyacı duyan fabrika, bugün ancak yüzHükumetin yalnız tahkikat icra edil 1008 tezgâhın çalıştığı geniş dokuma de on kadın işci temin edebilmiştir. Bu, mesini ve tevkif edilmiş olan tütün ima dairesinde 1008 makinenin kalbindeki Kayseri kadınları için büyük bir kusur!.. lâthaneleri amelesinin serbest bırakıl demir mekiklerin şimsek gibi şaklamaları masını kabule yanaşacağı ümid edil Kurtuluş Savasmda ve her türlü inkıinsanı adeta sersemleştiriyor. Bu makinemektedir. lâbda, erkeğin omuz beraberi çalışan AMetaksas, hükumetin kat'iyyen en ler arasında küçük büyük Türk işçileri ne nadolu kadını, bu sahada üzerine düsen dişeye kapılmıyacağını ve grevcilerin kadar vakur ve korkusuz iş görüyor ve vazifeyi de benimsemiş oldue;u halde metalibini hayirhahane bir surette tet bu şahlanmıs makineler arasında ne mu Kavseri kadınları ve Kayseri kadınl'ğı kik etmek için grevin nihayet bulmasmı nis ve ne güzel bir alışkanlıkla çalışıyor neden bu cesareti kendilerinde göremi lar!.. bekliveceğini bevan etmiştir. vorlar?.. Kımısı buriun kördüğümünü Selânikli meb'uslarm müracaati Türkiye piyasasına günde 40 bin met Kayseri erkeklerının taassubunda anvor, Atina 10 (A.A.) Selânikli liberal ro çeşidli çeşidli iplik kumaş yetiştiren bu kimisi calismaea tenezzül etmemelerınde meb'uslar parti reisi Sofulise telgraf 1008 tezgâhın şahlanışı, bizi asırlardır çekerek vaziyetin vahameti hakkında bir sülük gibi emen yabancı pıyasalara buluyor, bazıları da az yevmive verildınazari dikkati celbetmi.şler ve Selâniğe karsı ne kuvvetli bir haykınştır! Bugün sîinden bahsedıp duruvor. Havır, Hu ne taassub, ne tenezzül etmemek, ne de yüksek bir zabit gönderilmesini istemişErciye^ ufuklarından yükselen bu gürülaz yevmive verilmek gibi düsüncelere lerdir, Bu yüksek zabit, bir anket icıatü, haric fabrikaların ithalâtına bir paysına ve mücrimleri şiddetle cezalandır müsteniddir. Ve ben Kavserilileri bundan mağa memur edilecektir. Liberaller, dos borusudur. Bu «paydos» borusu, bir tenzih ederım. Bu bence, fabrikanın ve polis müdürünün değiştirilmesini tav kaç ay sonra Nazilli kombinesinden de ötmeğe başladığı gün, gümrüklerimizin fabrikanın takib ettiği yüksek idealin siye etmekte ve polislerin silâhsız grevciler karşısında soğukkanlılıklarını kay kapısından bütün cihan piyasasına, kol halka şimdiye kadar ivi tanıtılmamasınbetmiş olduklarını beyan etmektedirler. tuklanmız kabara kabara: dan ve fabrikanın da bu halkı iyi tanı Toprak bizimdir!. Pamuk bizim vamamasından ileri gelen bir sebebdir. dir!. Giydiğimiz de öz mahmızdır!.. di Bu sebeb acı olmakla beraber her iki taMudanya yolunda vapur ücretye hep haykırabilir ve öğünebiliriz!.. Bu raf için de iyi değildir. Kayserililerce, leri ucuzladı öğünüş günü çok uzakta değildir!. topraklarındaki bu nimet benimsenmeli, Bursa (Hususi) İstanbuldan Mu Fabrikanın hususî mektebindeyiz. Bir fabrika da şıklığına ve gencliğine bakadanyaya işliyen vapurlar mayıstan itiöğretmen mavi gömlekli bir sürü küçük rak yukarıya karşı böbürlenmemelidir. barenVolcVve yük tarifelerinde tenziişçilere, çalıştıklan makinelerin teknik kılât yapmışlardır. Yeni tarifeye göre, Bu her iki taraf icin de bir kusurdur. güverte bileti 52, ikinci mevki 75, bi sımlarını, siyah bir tahta üzerine çizdiği Kayseri kombınesi endüstrimize bir rinci mevki de 100 kuruştur. Bu rakam hatlar ve harflerle gösteriyor ve öğreti temel, işçilere faydalı verım kaynağı. işlara pul ve saire de dahildir. Bir buçuk yor! Bunlar fabrikanın çekirdekten ye ay için gidip gelme bir bilet alan bir tişme isçi tohumları olacak... Küçük di çi kadınlara emek ve namus oca§ıdır. yolcu güverte ile 78 kuruşa gidip gele mağlann bu dersleri kavrayışları, büyük Yeni müdürün takib edeceği programla, cektir. makineler başındaki muvaffakiyetlerin çok sürmiyecek Kayserili her işçi kadın burada çalısacaktır. Amelelerden hak Vapur seferleri de mayısın on birin den belli!.. den itibaren değişecek ve bu hatta KoAnlasılıyor, burada genc ve fakat ol kile çalışan 35 kişinin bu ay aldıklan 25 caeli ile Bursa vapurları gibi nisbeten gun bir kadro hazırlanıyor.. Haklı. Bu liraya yükselmiştir. Müdiriyet bu çalışan seri vapurlar tahsis edilecektir. muazzam fabrika, ağızdan dolma işçiler işçilere üçer lira da ikramiye vermiş ve Şu hale nazaran artık Mudanyadan le hızlanamaz ve tam randıman alamaz.. isimlerini listelerle ilân etmiştir. Burada yolculuk yapmak ta ucuzluk noktasmOna kendisi gibi gene ve kudretli işci di iş ölcüsü, dokunan işin az veva çokluğudan Yalovadan hiç farksız bir vaziyet mağı lâzım!.. Bu gene dimağ şimdi tahta na göredir. Yevmiye emek mukabilidir. almış demektir. Buna mukabil Mudanönünde öğrendiğini. bir saat sonra maki Burada az yevmiye değil, hakkile çalıya yolundan otobüs yolculuğu Yalova ne başında tecrübe ediyor. Ve onlar şanlara hakkile para veriliyor. yoluna nisbetle kısadır. Vapur yolcu SAH1R ÜZEL diğerleri gibi makinenin yalnız dışını deluğu uzundur. '•IIM ••e" • M •

Other newspapers of the same day