Newspaper of Haber, September 19, 1934, Page 2

Newspaper of Haber dated September 19, 1934 Page 2
Text content (automatically generated)

Cenevrede Sovyetlerin Milletler Cemiyetine kabulü nasıl oldu? Cemevtre, 18 (A.A.) — Havı ajansı bildiriyor: ; Alkıncı komisyon Sovyet Rus - yanm milletler cemiyetine kabu - lünü yedi müstenkif ve üç muhali- fe karşı otuz sekiz reyle kabul et- miştir. ı Reylere müracaatte üç memle- . ket hayır demiştir. Portekiz, Holanda ve İsviçre. Yedi memleket müstenkif kal - mıştır: Belçika, Lüksenburg, Ar - jantin, Venezuela, Paraguay, Ni - karagua ve Küba. Üç memleket reylere katiyen İş- tirak etmemiştir: Uruguay, Fellan- | diya ve Panama, Diğer bütün devletler ki mikta- rı otuz sekizdir. Rusyanım kabulü lehinde rey vermişlerdir. Bugün öğleden sonra bu mesele umumi heyette görüşülecektir. Reylere müracaattan evvel, M. Bartu bazı murahhasların i- tirazının bir akide ihtilâfı olduğu- nu kaydettikten sonra — bir siyasi zarureti ifa etmenin mevzuu bah- solduğunu tasrih eyliyerek demiş- tir ki: " “Eğer Sovyet Rusyayı redde - 'derseniz düşünmek bile istemedi - ğim vahim hadiselerden mesul o - lursunuz. Sovyet Rusyanın mil- letler cemiyetine kabulünü mües- sesenin menfaati için Avrupa ve dünya sulhunun menfaati için lü - zumlu telâkki ediyorum. Sizden düşünmenizi talep ediyorum. Tevfik Rüştü Beyin beyanatı , 18 (ALA.) — Anado- lu Ağjansınm husust muhabirin - den: . Rusyanın Milletler Cemiyetine girmek hususundaki talebinin dün siyasi komisyonda tetkiki sırasın- da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey söz alarak demiştir ki: * — Komisyonumuz tarafından tetkik edilmekte olan talep, bir gok devletlerce vaki olan davet ve teşvik üzerine Rusya tarafın - dan yapılmıştır. Sovyet Rusya - nin milletler cemiyeti azasından bulunmasını yalnız bugün değil, ötedenberi esasen temenni ediyor- duk. Çünkü biz kendimiz için bir nimet olarak telâkki ve kabul et- tiğimiz bir şeyi daima dostları - mız hakkında da temenni ederiz. Bu iki düşünce iledir ki Sovyet Rusyayı aramızda görmeği bütün Kkalbimizle — istiyorduk. — Sovyet Rusyaya kendisiyle on beş sene- den Fazladır — sıkr. ve samimi dostluk münasebetlerinde bulu - nan komşu bir memeleketin mü « messili sıfatiyle Sovyet hükümeti ; İle muhtelif vesilelerle sık sık te- masta bulunmuş - ve kendileriyle bir çok beynelmilel içtimalara iş- tirak etmiş bir adamın tecrübele- Fi itibarile şunu söylemeliyim ki Sovyet Rusya, milletler cemiyeti- nin hikmeti vücudü olan sulh ve Bütün milletlerin emel olarak ka- bul ettikleri timat ve beynelmilel emniyet sahalarında devamlı gay- retler sarfetmiş olan ve bugün de etmekte bulunan bir memlekettir. Sovyet Rusyanın kıymetli teş- riki mesaisini temin etmek mües- Jesemiz için, müessesemizin ci- hanşümullüğü için ve nihayet sulh | T | Gandinin seyahatine müsaade edil- mezse karışıklık çıkması muhtemel.. " Gandinin siyasi |programının gayesi istiklâldir İ Bombay, 18 (A. A.) — Gandi, Abdülgafur hanın aralarında na- mına propaganda yapmış olduğu kabilelerin ruhi haletlerini anla - mak ve şiddet usulüne müracaat etmemek taraftarlarının miktrını | öğrenmek maksadiyle Efgan hu - duduna ve Pişaver havalisine git mek niyetindedir. Hükümetin Gandinin — taşraya gitmesine — müsaade — etmemesi muhtemeldir. Bu takdirde Mahat- manm hükümetin kararına kulak asmıyacağı ve binnetice bazı ka- rışıklıklar zuhur etmesi tahmin & dilmektedir. Gandi ayni zamanda milli kon- greyi şiddet usulüne müracaat et- memek akidesi ve Hintlilerin çık- rıkla bez imali san'atlarının yeni- den ihyası fikri etrafında topla - mıya müsait olacak surette kanu- nu esaside tadilât yapılmasımna matuf bir takrm projeleri kongre- ye tevdi etmek niyetindedir. Gandi, siyast programmın ga- yesi İngiltere ile hali hazırda mev cut münasebetleri ortadan kaldır- mrya kadar gidecek tam bir istik- lâl olduğunu beyan etmiştir. Tokyo ile Ham- burg arasında telefon Hamburg, 18 (A. A.) — Tok- yo ile Hamburg arasında yapılan ilk telefon mükâlemesi teşebbüsü muvaffakıyetle neticelenmiştir. Hamburg Amerika Linie şirke- tinin mümessili — telefonla Tok- yodan çağrılmış ve kendisiyle açıkbir surete görüşülebilmiştir. Balta ile idam Elbing, 18 (A, A.) — Nazi ve- islerinden birini öldürmüş olan Messner hususi mahkeme tarafın- dan idama mahküm edilmişti, | - dam hükmü bugün balta ile infaz edilmiştir. VAKIT — Mehmet Asım Bey bugünkü makalesinde hükümeti- mizin Milletler Cemiyeti konseyi azalığma seçilmiş olmasının siya- si ehemmiyetini tebarüz ettirerek bunun memleketimiz hesabına bir Şgeref olduğunu yazıyor ve şöyle diyor: “Her halde Türkiye, Milletler Cemiyetine dahil olan ve kendisi- için çok mes'ut ve çakmühim bir | nerey vermiş bulunan medenit “İmemleketlerin ve milletlerin te- Milletler Cemiyetinde Türkiye Meclisin gelecek devre toplantısında türkiye reislik yapacak Cenevre, 18 (A.A.) — Anadolu ajansının husust muhabirinden? Çinin tekrar intihap — edilmek hususundakij namzetliği reddedil - dikten sonra yerine Türkiye elli iki murahhastan kırk sekizinin ve- yi ile intihap edilmiştir. - Bütün murahhas heyetler ve gazeteciler nezdinde şarkta ve garpta sulh ve müsalemet amili olduğu müttefi - kan teslim edilen Türkiyenin mec- Hise intihabı derin — bir memnuni- yetle karşılanmıştır. Türkiyenin mecliste devam edecek olan faali- yetinin gerek umumi heyet gerek mecliste pek kıymetli ve meşkür neticeler vereceğinde buradaki ef- kârı umumiye birleşmiştir. İnti - habatı müteakip içtimada — hazır bulunan bütün hariciye nazırları Tevfik Rüştü Beyi hararetle tebrik etmişlerdir. Meclisin gelecek kâ. nunusani toplantısında — Türkiye riyaset edecektir. italya memnun Cenevre, 18 (A.A.) — Anadolu ajansının husust muhabirinden: Türkiyenin milletler meclisine intihabı dolayısiyle İtalyanm buş murahhaşı Baron Aloisi Anado » Ta ajansmın husust — muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: *— Türkiye mümessilini mecli- se intihap etmek suretiyle millet - ler cemiyeti umum! heyetinin gös- terdiği itimattan dolayı İtalyan heyeti murahhasası namına Türk millçiini tebrik etmek — isterim. Ayni denizin sahillerinde bulunan ve müşterek menfaatler mezkür denizin bir kere daha ticaret saha- sında parlâdığını görmüş — olan her iki millet asrt medeniyeti alâ- kadar eden vahim beynelmilel me- selelerin surati hallinde bu yük- sek müessesede bugün teşriki me- salde bulunacaktır. Türk ve İtal- “yan milletleri tarafından sarfedi- | kamp lecek gayretlerin - - medeniyet ve, milletler cemiyetinin hasrı nefset- tiği sulh eserinin — müvaffakıyeti hususunda müessir bir teşriki me- saj temin edeceğine — tamamiyle kaniim. y —— eee Izmir Halkevinde Gazi i Yanan vâpurun kaptanı gecesi İzmir, 19 (A.A.) — Bu gece saat 21 de Halkevi — salonunda Gazi gecesi yapılacaktır. 19 eylâl 'Türk güreşçilerinin İtalya güreş - çilerine galip geldiği ve Gazi haz- retlerinin de stadı teşrif buyura - rak müsabakaları seyrettikleri gü nün yıl dönümüdür. Mıntaka gü « reş heyeti ve halkevi spor komite- Bi tarafından Gazi gecesi için zengin bir program hazırlanmış - tir. ş üŞ Şiddetli yağmur ve fırtına Berlin, 18 (A.A.) — Şiddetli yağmurlar ve dolu ile birlikte bir fırtma Tunus mıntakasında bazı vadilerde mühim hasarlara sebe - biyet vermiştir. Oralarda suların | Sabah gazeteleri ne diyorlar? veccühünü muhafaza için elinden geleni yapacak, bugüne kadar ol« duğu gibi, bundan gonra da bey- nelmilel hayata bir sulh unsuru ©- larak hizmet etmeğe çalışacak- tır.,, i Mehmet Asım Böy “Artvin se- yahati,, intibalarmdan - bahseden diğer bir yazısında Rize havalisin- de çay ziratini ıslah ederek mas- rafr az, kârı çok çay ziraatini umu mî!eşürm'ç lüzümunu ileri sür- İN el mesül tutulacak mi? Nevyork, 18 (A. A.) — Morro- castle yangını hakkında tahkikat icrasına memur komisyon, kaptan Varmsin yangına karşt egzersiz - ler yaptırmamış ve süvarisi bu - lunduğu Yumuri vapurunu terket- miş olduğundan dolayı 1926 sene- sinde federal seyrisefain teftiş bü rosu tarafından on gün müddetle vazife haricinde birakılmış oldu- ğunu istihbar etmiştir. karmış ve evlerin istilâ etmiştir. Mainz şehrindeki bazı alçak sokaklarda — su altında kalmış ve devrilen ağaçlar yüzün- den münakalât inkitaa uğramıştır. mektedir. BAA örak a CÜMHURİYET'te Yunus Na- di, MİLLİYET,te Ahmet Şükrü, ZAMAN'da Ebüzziyazade — Velit Beyler de Milletler Cemiyeti kon- seyine hükümetimizin büyük bir ekseriyetle üza — seçilmesinden bahsetmekte ve bunun sulh yolun- da azimle çalışan hükümetimiz için bir muvaffakıvyet olduğunu kaydetmektedirler. b BT Bi Yangın! Fethiye civarında iki orman yanıyor Muğla, 18 (A.A.) — Dünden-” beri Fothiyenin Kestep ormanında yangın çıkmıştır. Yangın devam ediyor. Gece Fethiyenin Köcek ormanımda çıkan yangın köyceğiz mıntakasına sirayet etmiştir. İki | gündenberi ormanlar yanmakta -« | dır. Milâsın Kafacık ormanında ( ve Kalıngıl, Marmarisin Karınca ormanında çıkan yanğınlar söndü- rülmüştür. Yangınlara ait rapor - lar henüz gelmediğinden hasarat ve tahribat miktart meçhuldür. —| ——— Sövyetlerle Arnavutluk |arasında siyasi münasebat Roma, 18 (A, A.) — Burada- ki Sovyet Rusya sefarethanesin - de Sovyet maslahatgüzarı ile Ar - navutluk maslahatgüzarı arasın « da iki memleket beyninde normal diplomasi ve konsolosluk münase- batının yeniden tesisi hakkında notalar teati edilmiştir. örfi idare Amerikada grev mıntaka- larında karışıklık devam ediyor Nevyork, 18 (A.A.) — Geor- gia valisi, bütün eyalet dahilinde karışıklıklar çıktığı ve resmi ma « kamlar vaziyeti idare edemedik- leri için, örft idare ilân edilmiştir. Greve iştirak edenlerden, zabı- ta, yığınla tevkifat yapmıştır. Etrafı tel örgü ile çevrilmiş bir hazırlanmaktadır. Grevci - lerden, tevkif olunanlar, buraya konacaktır. —- Ş Atlanta, 18 4ASA.) — Grev * cilerin üsayişi ihlâl etmekte ol- dukları her yerde örft idare ilân edilmiştir. Hükümet seyyar grup- lar teşkil etmiştir. Çalışma hürri - yetine karşı çıkarılacak engellere mâni olmıya çalışacak olan bu gruplar sekizer otomobilden mü - teşekkildir. Vaşington, 18 (A. A.) — Men- gteve iştirak ——— Anadolu ıiıoç.mhillof_ meselesi ve gazetemiz Anadolu ajansı ile yapılan tekzip- lerde, eacümle ton tekzipte, keridi a- dimizin baksuz yere geçmesi üzerine mahiyeti itibariyle ağır bir yazı yaz - dık. Bu yazıdan dolayı tidden müte * kardeşçe teşriki mesai ettiğimiz Ana: hürmetimiz Ni e | Kai SüKge G aS N kardeş ve bir ağabey olarak biliriz. ——— Bizim görüşümüzden haklı bir a * sabiyetin doğurduğu bu yazıdaki ifa * denin yerinde olmadığmı işaret etmek yüz kızartmıyacak bit hâdisedir. Anadolu Ajansının, bu işte yalntf olmadığımız halde, tekzipte yalnız bir — zim adımızı — kullanmış - olmasından muafail olarak yazılan satırlardar do layı bizi mazur ve dostluğumuzun t7 — karşı hakperest davranılmasını rica * — deriz , v madisi için bundan böyle de bizt ——

Other pages from this issue: