Newspaper of Haber, November 11, 1937, Page 1

 ikinciteşrin 1937 Perşembe — Tni Hükümet programımın fiili ı neticesini gormek ıstıyoruz : Atatürkün bu sözleri üzerine BUT gg gyyıggir PTT gaygyrıefEN mıımııı— İ
Text content (automatically generated)

Lisan derslerimiz Bugün: Ingilizce arın : Almanca N*k»u—.r.,e._:,:,, Haat S S Yeni Hükümet programının fiili neticesini görmek 11 ikinciteşrin 1937 Perşembe ğ Bugükü sayımız 16 Sayfadır Sene: 6 - Sayı: 2093 ae n Atatürkün bu sözleri üzerine Celâl Bayar Atatürke dedi ki: Altın tolgalı Taahhütlerimizi muvaffakiyetle apacağımıza kana aşvekilin geeVlnde dün uı:" Ş"e llkııa, E?Rı!îıgr'.:.' Güüeü U lâş 3(__““' Bünü akşamı Başvekil Ce. * Evinde küçük bir davet Fr ansız Hari- : Ciye Nazırı ; ğ elecek ay i araya gelecek j KŞLAA.) — Harlciyo naziti Del İ a YA" Ve Bentibi 'gürki AVrüpfüka, ı;.'::'“cı #eyahate pok muhtemel öla. ! .:'Nnumwelde başlayacaktır. Bİ N,_A ArYova, Bükreş ve Belgraddani Sektiş, “ÜRA Yo Ankarayı da ziyaret ede.İ HERA a d tleriylo dünyanın UÜdi yerinde ortalığı kasıp atimiz vardırş Ka kavuruyor. Solda Japon bombardımâ nlarının Şanghaydaki masum kurban. ları, sağda da İspanyada evlâ'larının ölümlerine ağlıyan analar görülüyor A_Tmanyada müthiş ir hastalık salgını hüküm sürüyor Borlin Ş .N—n.,_ lı'ıır(ı“ — Kiılâl humma salgını, Almanyada ve hühassa cenubi le hüküm sürmektadir. Halk _Eı::_'" İle seyahat edenlerin bastalık bulaşınış Olam kazabalarda yortuları münasebetile köylülerin muhtelif kazabalarda toplantı YaP- ve garti tevakkuf etmeleri AÇLIK Bir milyon kişiyi tehdit ediyor aponların Müşkül bir K Ftaanı, © (ALA.) — Nantaodan 25,000 xi bar Mintakasına iltica etmiştir. Nan. K tübardrmanı devam etmektedir. Bu yüzlerce kişi Ölmektedir. ":_“"' Yakın binalara kurşunlar gelmek. Hilep henİr bentlerinde açılan gedikler yü. ğ vı:::' Olan Müthiş feyzanlar Şantung KK Ban ” Mllyon kişiyi açıkta bırakmış T he açlıktan ölmek tehlikesine ma, Cej tadir, Pokin Phelerde - vaziyet i Ü (AA) — Bir yandan ştmaldeki Üalarr Tatyuan etrafmdaki mevzileri "ezlilyada hükümet _:__ ç darbesi N,_Mh;"lruuyı—xı bir bükümet dar. Cu partmento feshedilmiştir. N UTTeİsi Vargas Giktatör asfatile k—h_:' Alrcıştır. "ıı.._. Kaydı bayat zartile Relsicum. 'ör. Yeni hükümetin gekli ilerleyişi Çinlileri vaziyete düşürdü piyangosunda Kazanan numaralar &« 8 inci Sayfada YAYi Yay Casus

salgını Muhtelif memleket- lerde idamlar ve tevkiller Vorgova, 11 (AA.) tandaşlarınldan doktor - Zellenhof ile Schander de Zopot casusluk töhmetiyle tahkim etmekle meşgul iken diğer taraftan| .4 —. L L ç edilmişlerdir, da Niangtzekvan geçidinden Chansiye giren Japon müfrezeleri Cbanainin cenubunda sü. ratla ilertemektedirler. Niyuanın 40 mil cenubunda küin Şihsenin Berlinde idam Kondra, 11 — Bir casus dün Berlinde kafafsı balta ile kesilmek suretiyle idam buğün sapteditdiği bildirilmektedir. Japon sü.| edilmiştir. Casusun Fransız gizli teşki- varisi, Şihslenin” 15 mil ilersinde bulunan Fing . Yaoya"kadar terlediği hildirilmelte dir. Japon Başvekilinin Ruzvelte moktubu İi Vaşii 10 (ALA.) — Japon - vaklil li Aaseeskada Brimüerü üniversitesinde okuyan oğlu Fumikata — Konoye Japon büyük elçisinin refa- katinde, Reisicumhur Ruzvelti ziyaret ederek kendisine babasının gönderkliği husuzt bir mektubu tevdi eylemiştir. Bu mektup mühteviyatı. hakkında şimdiye kadar hiçbir malmat almama - | Zabıta tahkikat yapıyor; işin mıştır. lâtiyle al£kadar olduğu iddia edilme. dir. Ingilterede Yondra, 11 — Casuslukla itham edi. Der Devamı 8 incido Bir aşık Erkek elbisesile gezen Melekzadı kaçıracakmış ! bir şaka olması muhlemcl... istiyoruz — HABER'in yeni tefrikaları : Bi M z sarışın casus Bugün neşre başladık — Hayal değli tam hakikat — : Umumi Harpto Almanları yoran'en büyük kuvvetlerden biri, Fransa umu, mi erkânıharbiyesinin istihbarat dai. resine mensup casusların yıldızı Marth Richarö'ım hatıralarını öküyunuz! Fransanın en büyük şeref nişanla, riyle taltif edilen bu güzel kadın ha. kikaten vatan sevgisinin ve cür'etin en büyük kahramanlarından biridir. » Bugün 8 inci sayfamızda ğ d Odalıklar Yazan : Nizamettin Nazit Türkiyode şimdiye kadar bu kadar kuwvvetli bir tarihi eser okumadımız. Yakında başlıyorus, « Marth Richard g LĞ EEne ai Aleksandr Düma'nm bu ölmez eseri ni yalnız resimlerle hikâye &den tef. rikamız büyüklerle beraber küçük oku A yucularımızı da alâkadar edecek bir şe., !— kildedir. Bu tefrikayı haftada bir Paza rtesi günleri gazetemizin muayyen bir yerinde bulacıksınız. Bu tefrika ile neş da bu küpon mukabilinde bu eserin ki. tap geklinde basılışmdan birer tane de — Danzing va- İmeccanen elde edebileceksiniz. Siz oku yımuz ve çocuklarmıza okutunuz, N” — fi so G ği Kahraman kız Neşretmekte olduğumuz “Pardayan” serisi yakında bitecektir, Bunun yeri. ne gene Mişel Zevakonun moşhur eserlerinden biri olan “Kahramatı kız” 1 for. ma forma okuyucularımıza takdim etmeye başlıyacağız. <— <- << Haber'in bunlardan baska diğer yeni tefrika edeceği eserleri yakında daha otraflı bir şekilde izah edeceğiz. Alman Hariciye “Nazırı değişiyor mu '————ıımw. Bapr Devamı 8 incide MER Yazısı 8 inci sayfada DEP Yazısı 7 inclde

Other newspapers of the same day