Newspaper of Haber, November 11, 1937, Page 6

November 11, 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Text content (automatically generated)

Yumurtanın tazeliğini nasıl anlıyabiliriz ? Bazı usullerle, yumurtalara uzun müddet tazeliklerini muhafaza ettirmek mümkündür Yumurta taze olmak şartiyle en bes. leyici gıdalardındır. Halbuki emniyet ve itimat ile taze yumurta bulmak çok zordur, Kış yaklaştıkça da taze yumur- taların fiyatları artar. Bir kaç satırla Yumurtaların tazelik « lerinin nasıl ânlaşılabileceğini ve mu - hafaza usullerini yazalım; Baştan şunu söyliyelim ki; haricen çok pis, küflü ve kanlı yumurtalar tav. siyeye şayan değildir. Çünkü hariçteki pislik dabile geçmiş bulunabilir, Taze yumurtalarda, yumurtanın &a - rısı ortada, müteharrik değildir. Lâmba p ile bakıldığı vakit sarsı ile beyaz biri - birinden zor ayırt edilir, / Yumurtanm hava boşluğu az olma. dır. Eğer bu boşluk nihayet 2—3 san. timetre ise yumurta çok taze demektir. Fakat yalnız hava boşluğunu kontrol etmek kâfi gelmez. Çünkü bazı madde- ler içinde saklanan yumurtalarda hava boşluğu pek fazla olmuyabilir, Yumurtaların muhafaza usulleri Eğer bir iki hafta muhafaza kcâfi ge- Tecek ise, taze yumurtaları almız, itina / ile gazete kâğıdı ile veya €ski bezle ve © yahut pamuk ile iyice sarmız. Yalnız bezin, kâğıdın, pamuğun kuru olması icap ettiği hatırda tutulmalıdır. Diğer bir usul? Çok kuru kepek veya İ tahta talaşı alınız, bir sandığa koyu . Bağ muz. Yumurtaları kuru kepek veya k fahta talaşının içine görünür. Sandığı çok kuru, yani rutübelsiz bir mahalle i koyunuz, Eğer yumurtaların üzün müddet ve İF meselâ bir kaç ay muhafazası İsteniyor b sa, bu taklide şu usullerden birine mü. racaat edilir: Yüz yumurta için bir kilo kireç hesa- | biyle, heniz söndürülmüş kireçten alı. | nız, bunu su ile iyice karıştırınız, koya. cağınız suya göre beher litre su için 60 gram da tuz ilâve ediniz, Yumurtaları bir kaba dizdikten sonra üzerlerine bü sudan dökünüz. Diğer bir usul de şudur: 1 — Resimle gördüğünüz yeçhil büyücek bir kap alınız, İçerisine su 5 yunuz. ? — Daha ufak bir kap, bir kaçarola alarak bunu Birinet kabın ortasına yer. e? | f za Birinci resimde şunvırlanm Timba ışığında muayenesini — görilyorkunuz. İkinci ve üçüncü resim, Yumurta muhafaza wnillerine aittir. İzahatım yazımızda bulacaksınız, 5 — Yumurtaları, gene resimde gör- leşriniz. i ; düğünüz veçhile, bir tel ile sararak pa- 3 2 Ufak kabın içerisine parafin ko- | satinin İçine batırıp çıkarınız, yunuz. 6—B ki b a üyeli p v lr İm bir tahta üze rak parafinin erimesini bekleyiniz, pa. rafin EDİ erimeli ve fakat fazla rer£. | rarak birsandığa koyunuz ve rütubetsiz #mamalıdır. bir yerde muhafaza ediriğ; GE en arş ŞA gem mm Kâtibe aranıyor Usulü defteri, muhasebe ve dakti i İ , ya aranıyor. Almanca b 4 aşina yazısı düzgün bir Bayan i Ankara caddesinde Vakit vurdu İtti; f yı ittisalin: Pakti po de Vakit propaganda 7 — Her birini ayrı ayrı kâğıtlara sa- Mektepiilere, Çocuk velileri- ne, Okul Direktörlerine Mektep kitaplarınızı almadan... . bir kere eski tanıdığınız Na VAKIT ,, Kitabevine uğrayınız. İlk, Orta, Lise, Yüksek ve Meslek... H h sınıfı için, her dilden, her türlü maarif a e e e z nere edinebilirsiniz. astgele en almanın kit kaybetme olabilir, üzülebilirsin;. © yarılma, İhtisasa her yerde kıymet vermeli: (VAKIT KİTABEVİ) de mektep kitapçılığında ihtisas kazanmıştır. Kitap üzerine gelecek her sorguya karşılık verilir. ADRES: İstanbul - Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: Vakıt - İstanbul. Posta kutusu: 46. yorulma, va- « Alman | .. . . güreşçileri Çeklerle yaptıkları 7 müsabakadan 6 sını kazandılar Prag, 9 (A.A.) — Avrupa şampi- yonasında muvaffakryetle güreşmiş ©- lan Alman millt güreş ekipi (Oburada 2500 kişilik bir seyirci kütlesi önünde Çekoslovakya milli ekipiyle greko ro men güreşleri yaparak galip gelmiştir. Güreşlerin netMeleri şunlardır; 36 Kiloda: Alman Adam Müller, Andrest'i puvan hesabiyle yenmiştir. 61 kiloda: Heinrich Schvarzkoff, Çek Kracek'i 1 da. 40 sa. tuşla yen- miştir, 61 kilada: Alman Wolfgang Ekri, Jandayr *puvanla yenmiştir. 72 kiloda: Alman Frizt Schafer, Samee'i puanla yenmiştir. 79 kiloda: Alman Landviş Schei- cker, Kalat'r 6 da. 17 saniyede tuşla yenmiştir. 87 kiloda: Çek Ptokop, Werner Seelenbinder'i 8 dakikada tuşla yen- miştir. Ağır siklette: Alman Kurt Horn fisher, Macek'i 11 odakikada tuşla yenmiştir m z'a Hindili - Mülâyim Bu Pazar Hava Ku- rumu menfaatine son defa karşılaşacaklar Hintli pehlivan Fazzal Muhammet, Mülâyimle yaptığı iki müsabakanm bi- rini 27 dakikada kaybetmiş, ikincisinde de 45 dakika içinde Mülâyimi yen- mişti, Memleketimizde (iki, senedenberi yâpılmakta olan serbest güreşlerde dünyasa tanmmış pehlivanlardan Van- dervelt gibi bir güreşçiyi bir çeyrek saat içinde yenmeğe muvaffak olan Mülâyim bu defa da kazandığı Hintiiye irk beş dakikada mağlüp oldu. Son müsabakanın ertesi günü Mü- layim, haksız yere yenildiğini ve Hintli ile son defa olarak bir müsabaka yap- mak istediğini bize söylemişti. Dün Türk Hava Kurumuna müra- caat eden Mülâyim bütün hasılatı Ku- ruma âit olmak üzere Hintli ile son de- fa karşılaşmasını teklif etmiş bu teklif !(ÇERIDE: * Adliye sarayı yerinde yapılacak istimlâk işleri bir aya kadar bitirilecektir. * Davudpaşa kışlasına giden yolun asfalt sisrak yapılmasma karar verilmiştir. * Ölen öğretmenlere yardım cemiyeti top. ladığı bin Yirayı ihtiyacı olan öğretmenlere torç olara) dağıtmaya karar vermiştir. * Şehzadebaşmdn yapılacak olan kotserva,. Divar binnsz için yıktırılması #öap eden 27 iç len yirmi üçü yıktırımaya başlanmış. ir, * Edimede açılan arıcılık ve kosacılık kur sinda derslere başlanmıştır. Derslere Trakya köylerinden 40 çocuk devam etmektedir. * Rötanya gidecek olan ticaret heyeti cu. martesi günü Ankaradan hareket edecektir.

* İstanbul . Çekmece yolundan ayrılan Florya #tisak yolunun asfalt olarak yapılma ar dün Mimiştir. * İkinel teşrine kadar diş piyasalara, şehri mizden 677,597 tralık mal gönderilmiştir. * Şoförler plâka ücretlerinin İndirilmesi İçin belediyeye müracaat etmişlerdir. Şefir. lerin bu dilekleri bitçe ercümenine veriliş Ur. Bu yil plâkn (eretlerinin indirlieceğ! tah min edilmektedir. * Bu yıl mühtelif vilâyetlerde açılan eğit. men kurslarmdan 500 kişi mezun olmuştur. Bunlar Türkiyenin muhtelif vlâyet ve köyle rins dağrtılmeşter. * Atatürk köprüsü inşaatı için Azapkapı tarafında da çalışmaları başlanmıştır. Bura da çakılan tecrübe kazıkları sağlam bir temel bulmuştur, Temelatma inşuntr, Üç aya kadar bitecaktir, * Sihhiye Vekileli dari müstaşarlığına hıfzıssıhha umum eiidürü Asem tayin edil miştir, * Profesir Afet dün akssmki eksprezle Ce. | aevreye gitmiştir. a 4 ) Londradan sonra Pariste müsabakâ yapacak olan Cim Londos “Her zaman benden kaçan Dankalofu bu defa yakalay&" cağımı zannediyorum,, diyof Lİ : Pİ rl j Cim Londos Yunan Maks Şmeling | Kendisine yapılan bir çok haksız- klar yüzünden bir daha, Amerikada müsabaka yapmıyacağını evvejse söy- lemiş olan Alman boks o şampiyonu, Maks Şimeling şimdi fikrini değiştir miştir, Şimeling bugünlerde ( Nevyorkta Hanri Tomas ile karşılaşacaktır, Ameri kalı organizetörlerin arzusu (Üzere yapılacak olan bu maç Amerikada unu- tulmağa başlıyan Alman boksörünü hal kın hatırma getitmek içindir. Şimeling bu müsabadan sonra der- hal Hamburga dönecek ve orada Ben Ford ile bir maç yapacaktır, kabul edilmiştir. Fazral Muhammet — Mülâyim üçüncü defa olarak bu pazar günü Tak sim stadında yapılacak tek futbol mçı olan Galatasaray — Süleymaniye karşı- Jaşmasından sonra güreşeceklerdir. Bu müsabakanın $on galibi meyda- na çıkaracağı düşünülürse çok çetin cereyan €deceği umulur. * Bağvekli Celâl Bâyar, dünkü meclis top. lantısından sonra bazı sefirleri kabul ederek kendilerile bir müddet görüşmüştür. * Meciölyeküyü ie Eminönü arasmda oto. bis işletilmesi için Belediyeye bir müracaat yapıtmıştır. Belediye bu müracaatı inceleme, ye başlamıştır. * Gülecek ayın on beşinden itibaren kerk çeşme #uları kesileceğinden halkın sumez kal maması için gehrin mübtelif yerlerinde ter. kos çeşmeleri aşacaktır. Çağmelerin hangi semtlerde açılacağını tayin elinek Üzere, dün valinin retatiği altında belediyede bir toplantı yapılayıştar. için, İsviçreden bir mütehassıs celbine karar vermiş ve İsviçre bükümetine müracaat et. miştir. * Konyada 300 göçmen evinin inşaâ ME. leştirilecektir. * Sayid Rıza ve arkadaşları Elâziz ağır ceza mahkemesinde maüdafanlarını yapmışlar dir. Karar pazartesi günü bildirlecektir. İ — *Haliçteki bekçi yeri dehilen yerde ve MEv na Üzerinde yapılan “gümrük ymusmelesi,, Birkeci rıhtrmmin Üzerinde yapılmakta clan yeni sundurmalarn ikmalinden sonra burada yapılacaktır. 15 yıldanberi Halicin ortasında bir ada halinde duran mavbalnr da kaldırla caktır. * Bir rüşvet suçundan dolayı muhâkeme edilmekte olan Yeniköy nahiye mfdürü Ala. eddin fki yıl hapse, ayrıca mahkeme masrafı olarak 28 lira ödemeye mahküm olmuştur. * Devlet hava yolları genel direktörlüğüne Hasan Fehmi tayin edilmiştir. DIŞARIDA: * * Brozliyan yen! ana yasanm ilânı Özerine mebusan ve Ayan meclisleri feabolummuştur, * Adliye Vekâleti, iera dairelerinin ıslâh: | miştir. Yakında göçrlenler yeni biralara yer | j | — 7 a mük Fayajetiyle. Yunanlı pehlivan Cim Lonğ08, g yan güreşçilerinden Masareti ile bif reş yapmak üzere Londraya 5 Londos bu defaki rakibi ile i£ ği karşılaşmaktadır, çok kasvveli bir Pİ, livan olduğu söylenen Masareti hakk” da ne düşündüğünü, Atina gazete TLondos şöyle anlatmıştır: Hiç kimseden korkum yol. dar formumday:m ki.. Bir eğil, ei iki pehiivanla bir günde karşıla$*" i rim. (Tekirdağlnın kulakları ri Beni Londradaki maçımdan ziyad€ di riste yapacağım güreşler alâkağıf mektedir. Fransatlaki rakiplerimin kimler oi ğunu hâlâ bilmemekteyim. Dangalofun orada güreşler ri malüm olmakla beraber bana karşi. maya cesaret edip etmiyeceği meri dür. Çünkü o, benden mütemalyei *. çar, Pakat bu defa ona bir oyun 07” mağa karar verdim. Londradan e” Parise gelir gelmez omü kıskıvrak ii kalayacağımı kuvvetle zannı yim.,, NN ri or ptt) | Ek ep Yeni intihabat kânunds yapılacaktır. gi * Alman hava nazırı Göring baysö lere “pilot yüzbaşı, unvanı tevcik ef Bayan Sehüller Almanyada tayyareci kad 9 4 bütün diplomaları kazanmış ilk i recidir. Her navi motörlü tayyare ie yen akrobatik ve yine yelkenli uçuş v6 ei tayyarelerle akrotatlık diplomalarını muştar. * Bulgar kral Boris, Labdradan ** birkaç gün daha tehire karar * Çekoslovakya maliye nazır? Kalfuf g tecilere beyanatında bir mfyar beğ ve yon kurunluk açığın normal yea ş tlamacağından bir mili müdafna verf” yi 4n5 olünacağını ve aynı zamanda diğ vergiler konulacağını söylemiştir. * Belçika Hariciye nazırı Spaak, “4 Gıktıktan sonra gazetecilere “Kral ri teşkili vazifedinden beni affetmiştire tir. > * Franma nazızlar mec'isi, parjArn o yeniden toplanması tarihi otarak 16 / tegrini tesbit etmiş ve Paris bey # gisinin 1138 de yeniden açıtmazma Kef” miştir, # * İngiliz kabinesi dünkü içtimamis” 4 zey Makâonaldın hatırasını tebefi ei Brükselden svdet etmiş olan Mnike? donald vamtasile atlesine taziyetlerini miştir. * Çin . Japon harbi meselesini Brüksel konferanemın toplandığı # şehrinde din Japan sefareti önün nümayişler yapmıştır. “ * İngiltere hüirümeti (le Salamank? matı arasmda konsoloslar teatini Kİ makta olan mtirnkerelerin peticalenili, elde edilen anlaşmanm birkaç gün” neşroluzincağı haber veri y

Other newspapers of the same day