Newspaper of Halkın Sesi, July 19, 1941, Page 2

Newspaper of Halkın Sesi dated July 19, 1941 Page 2
Text content (automatically generated)

" Amerikada A llk Türk Pehlivanı) — Biraz sonra gonklar çalınmağa, perde- lerin kenarları oynamâğa, halkın sabırsız- lığı son haddini aşmağa başlıyordu.. Deli Memiş, o ana kadar Amerikaya ayak basmış, Amerikanın spor alanlarında kendine bir şöhret yapmış pehlivan de- gildil.. Buna rağmen, onun son derece hey betli vücudunun Amerikalılar üzerinde bı- raktığı tesir, bilhassa otelin önünde bo- Zuştuğu arslan ona en büyük reklâmı yap- mış bulunuyor, ve bu yüzden Nevyorkun en değerli pehlivaniyle güreşmesinde hiç bir mahzur görülmüyor, hattâ spor münek- kidlerinin fikirlerine göre Deli Memişin meşhur (Klark Simwpson) la yapacağı gü- reşte muhakkak yenileceği fikri kuvvetle ileri sürülemiyordu... İşte sahnenin büyük kadife perdesi açı- hyor, halkın çilgin haykırışları, kulakları paralıyor, sahnenin ortasibda siyah elbize- leriyle duran bir zat lugilizce olarak şun- ları söylüyordu: — Bayanlar, baylar! metle selâmlarım... Saniyen, günlerdenberi dedikodusu bü- tün Nevyorku ilgilendiren Türk pehlivanı Deii Mömiş ile Nevyork şampiyonu (Klark Simpsot) arasinda yapılacak güreş hakkın- da kısaca izahat vermek isterim. Bu çü- reş, serbest olacaktır! Ve her iki pehliva- mın da arzusu üzerine yeninceye kadar de- vani edecektir. Hâkem hey'etinin kararla- rında isabetli olmasını arzu ediyorsanız, hiç kimseni güreş eshasında müsbet menfi te- zabüratta (bulunmamasını bilhassa rica ederim. Biliyorsunuz Türk peblivam, ilk defa ola- rük aramızda güreşecek ilk defa olarak spor sarâyimizın sahnesinde kedisini gös- terecektir. Mühteremi halkımızın bu yaban- cı sporcuya karşı göstermek lütfunda bu- lunacağı nezaketten ümidvarız!.. Aradan bir kaç saniye geçmiş, ikinci bir goönk sesi duyulmuş, bunu müteakip Deli Memiş, heybetli vücudiyle ortaya çıkmıştı. Binlerce insanın kum gibi kaynaştığı sa- lön, bir anda poyraza tutulas denizleri an- dırır şekilde dalgalanıp, dolanmıya, müd- biş bir alkış tufanı yağmıya başlamış: — Bravo Türk!... Evvelâ sizi hür- Sesleriyle ortalık çın! çın! çınlamıştı... Deli Memişin üzerinde beyaz bir mayo, kemerinde ay yıldızlı bir kordelâ vardı... -Sonu var- $Hergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruş$ $Bugün matinelerinden itibaren iki nefis filim$ Ş#ELHAMRA ŞINEMASINDA ngil il» Son Beste "Sim Don Ameche 2 -Akasya Palas'tiğ! Hazım, Vasfi Rıza 4 ; Son Beste — 2.30—6—9.350 : $ Akasya Palas —4—7.30 $ A — Sehir Fab e rlüris— FUAR IÇIN ÇALIŞMALAR Akvaryom ve spor hare- ketleri hazırlanıyor Kültürparkta tesisine baş- lanân Akvaryomda Izmir kör- fezinin canlı balıkları teşhir edilecektir. Bu meyanda kö- pek balıkları, kaplumbağa ve diğer deniz canavarları da bulunacaktır. Her cins balık ve canavar için husu- si bölmeler yapılacaktır. Fuar zamanında halkın en fazla kalabalık bulunduğu akşam üzeri Akvaryomdaki deniz mahlüklarına gıdaları verilecek, bu suretle mez- kür hayvanların ne şekilde gıda aldıkları gösterilecek- — m Akvaryoma konulacak ba- lıkların tutulmasına şimdi- den başlanmıştır. Balıkçılar cemiyeti reisi Ali Karaosma- nin nezaretinde yapılan tut- ma ameliyesinde müteaddid balıktan başka yüz elli, iki yüz kilo sikletinde iki kap- lumbağa ile üç yüz kilo ağır- lığında bir köpek balığı ya- kalanmıştır. Bunlar, Akvar- yom tesis edilinceye kadar, Güzelyalıda muvakkaten ha- zırlanan bir havuzda muha- faza edilecektir. FUARDA SPOR HAZIRLIKLARI Fuar esnasında şehrimizde mühim spor hareketleri ola- caktır. Güreş, tenis ve yüz- me müsabakalarından maada fotbol müsabakaları da yapı- lacaktır. Milli küme şampiyonu Be- şiktaşla ikiacisi Galatasaray takımları İzmire gelecekler,

Altay ve Altınordu takımla- rımızla 31 ağustos ve bir eylül tarihlerinde müsabaka- lar yapılacaklar, ayrıca kendi aralarında da karşılaşacaklar- dır. Kuş ve av satışı menedilecek Hesüz av mevsimi olma- dığı balde çarşıda kafes içinde kuş, ördek ve bilhas- sa keklik satıldığı görülmüş av komisyonu mukarreratına muhalif olan bu halin me- nedilmesi için alâkadarlara tekiden tebliğat icrası ka- rarlaştırılmıştır. Yeni ebe ve s ». eczacı tayini Karaburun Belediye ebe- si Mevlüde Tuncer Demirci belediye ebeliğine Bayındır belediye ebesi Zeynep Bozok Konya merkez ebeliğine, De- mirci bulediye ebesi Müşer- ref Erşan Bayındır ebeliği- ne, İzmir Emrazı sariye has- tanesi eski eczacısı Hikmet Akmaner Eşrefpaşa hastane- si eczalığına tayin edilmiş- lerdir. Belediye daimi encÜümerinde Belediye daimi encümeni dün belediye reisi doktor Behçet Uzun reisliğinde top- lanmış bazı sokakların yol kanalizasyon inşaatını müte ahhide ihale etmiştir. izmir merkez bele. diye hekimliği İzmir merkez Belediye he- kimliğive eski Siirt sıhhat müdürü doktor Vedi Bilgi» tayin e Parktaki amuz kaldırılıyor. Babribaba parkında yapıl- makta olan ıslâhata devam edilmektedir. Belediye burada havuzun pis tutulduğunu görmüş ve kaldırılmasına karar vermiştir. bulunan ILAN İzmir fiat mürakabe komis. yonu reisliğinden: Şehrimizde toptan ve perakende çimento ticaretile işti- gal etmekte olanların halen ellerinde mevcut on torba mik- arından fazla çimentolarının miktarını hali hazır satış fiat- larla birlikte 21-7.941 günü akşamına kadar bir beyanna- ma İle İzmir mıntaka ticaret müdürlüğüne bildirmeleri lü- 2774 zümü ilân olunur. ete ee Gin İİ in a Hi ni e Helil “ ğıp iflas idaresinden * Müflisin eşi , Akdeniz mahailesit i türk caddesi birinci z ci kordonda kâin V€ nun 317 kütük | 77 972 ada 7 li yıtlı eski 67/78 ve yeri 10 iyi taj numaralı 2 metre ve 50 deği N rabbamda ve 2İ si bir bin lira kıymeti meneli müflislere Ni “ nun üçte iki hissesi artırma suretiyle 38 78 karılmıştır. Arttırms tarihiae rastlayan du günü saaton birde ü€ gir ve iflâs dairesi 049" hinden görebilmesi için ay İşbu gayri menk zinei mütevellit olan yirmi altı yedi lira yetmiş ve 938 ve 940 ait satış taksit ui de beş faiz farkı 9 kA ve i ikiyüz elli beş /İ* | M4 2 olmak L, 45 k. bin dör”, lira kırk be$ kart e, dastro harcı 0/9” yi ceman (27872) hr Jiri Ri ei si gli” sekiz gi e (4 üçte Mi, gres a) eden (18581) “©” pir Ül e işinde yüz > şini bulmadı çok artttıras! ki kalmak

Other newspapers of the same day