Newspaper of Milliyet, April 8, 1931, Page 5

Newspaper of Milliyet dated April 8, 1931 Page 5
Text content (automatically generated)

MİLLİYET ÇARŞAMBA Meb'uslak isteyenler: Son tistede | İstanbulda intihap bu sabah başladı kimlerin ismi var? ———a ANKARA 7 (Telefon) — Meb'us) Ki üracaatta bulu-, lardır: laresinden Behçet yet işleri şube müdürü Kastamoni #püddei umu) “Adana tötüm inhinanı mu Enis Nazmi, İstan Galatasaray affet, Ziraat ge e Hükke Manco, Elâsiz besinde Kn Sükrü, Tatanbul irtebi #owallimlerin mali oem, Miğdede Halk) 1 Mümtaz, İstanbul iyı ta yayla zi muharrir Farük i doktoru Besim| szasmdan Hilcmet, | müşaviri Mehmet! geli fırka idare heye *, İkta- alyada emuru Müs- ete mu-) * baro reisi ade Mazhar, Noter Hakkı, Erzurum) işi Rüştü, Dr. İbrahim) mal meclisi aza” sir iskân me zabit “mektebi a Kemal, Bâfrada sit- ie Dr. Kâzem HÜ AN Cevat, İz- müdürü Hikmet, Anka nelimehi | azasın- e met Rifat, Barut > idare Ki İstanbulda tüccardan Hilmi, İstan- “Ticâret odası istatistik şefi Noe-| esirde Dr. Nafi Ethem, Da- vekâleti mahal Naci, İzmirde avu kı, Temyiz mahkemesi azasından Ni si, Bnniyeti umumiye mütercimi aya mütekait da avukat Rifat, Ku Şemsi Mahmut, mü da bayta Erzurumda teka micalây Ak B. zade 'üsuf Ziya, Kuleli tedrisat müdürü Ahmet Suat, Sindirgi kaymakamı Sa lihaddin, Edirnede müftü oğullarım-| il, Gelenbevi orta mektep mü| dürü Kemal, Salihlide Sinan Hikmet, | â illim ZahitToğan Tokat| nbul belediyesi işleri reisi , İstanbul istintak kimi Nuri, İstanbul belediye hekimi inden Mithat Salim, Ticareti bah- 190 müdür mumvini Mi Necdet, yp tmat vekâleti mukavelât dalresi ve 7, ouavini Enis Behiç, Aksarayda iya Nuri cezahanesi sahibi Ziya Nu- 7; Modada cabak Erzurum mebusu Ya, Dil encümeninden İamail Hil ES, Sami Paşa zade Sezai, Gen Peb'umu sâbıkı Fikri, Istanbul Lİ a kei meclisi idaresinden De > Milliyet muhasebecisi Ali Sail Beyier, yet muhasel a şPriste muallim Gültekin, Usak kanzcak oğlu Mustafa, Çorlu kayra Mar. Kemal, Samsun kaymakamı Ke mütekait Cudi, Tem- i Cevdet, Samsunda fır- İdare reisi Ethem Veysi, Adanada sat Fahri, Afyon defterdar Pah- irecik kaymakamı Ankara, ini umumi azasından Muharrem vardir belediye reisi Pabri, Afyon isi Fahreddin, Galatasaray mual- lerinden Halit Fahri, Mülga şeker , Petrol inhisar: muhasebecisi Hay-) : Astamoni Belediye reisi Hilmi, Se Anlarda muallim Ahmet Sezkee a, kara kooperatifi Ateş Hakkı, Tapar Eabak meb'uslarından avukat Hâ- e Belediye reisi Hayred- er. YE aramadan Sarasımda Şifa cezahancsi sabibi| ia İstanbulda tüccardan Hacı; hmut, İstanbulda mütekaft bab: i Suphi, Diyarbek sunda Zübeyr oğlu emiryolları tasarruf katı Kğ müdürü Sait, Tosyada müsak| vet teİsi Rıza, sabık Batum meb” Vu Ali Rıza, Çankırıda avukat Be- Sitka, İstanbulda Beyaztta Öner lüzum, Trabzonda Yeniyol gazete: başmuharriri Bekir Stk, Sasun ik #esi muallimi Kemal, Tütün inhisar Mmübayaat komisyonu azasından Han Sin Kemal, Şebinkarahisar sabik fır- ka mutemedi Hüsnü, Ankaradan mü- tekait erkânıharp Halit Rifat, İktisat) Vekâleti müsteşarı İhsan Abidin, An- kari askerlik şubesinde yüzbaşı İb- *ahim Hakkı, Divanı muhasebat mü- takıplarndan İsmail Hakı, Konyada im zade İbrahim, İstanbulda mü- Sisenatı ziraiye müdürü Kenan, Al İoakarahisarda baytar Hakkı. Deni işin mektep muallimi Latfi, Sinop) By tikiye müfettişi Cevat Mazhar, Yagçik sıhhat müdürü Muhlis, Ko hiç muallim Muhlis, Adapazarı 78.) Bük borsası komiseri Rauf, Yozgat'a Demin mirliva Tevfik Pş. Devlet Mu. i il Rah M; İkamı Ferit, Konyada deniz kaymakamı Muhiddin, İstanbul Ja binbaşı Behçet, Emlâk ve eytami bankası meclisi idaresinden Muhlis, Adana rirsat ve ticaret borsası komi 4 Mahmut, Trabzonda demokrat ustafa Nuri, Denizliden Kayalı oğ: Manisada orta mektep müdü Relik, Ankarada müteahhit zat mütehassıs avukat Ahmet den Akil Tev- elisi idaresi Mahiye miifettiş yık İzmir meb'usu) İstanbulda komisyoncu Lütfi e heyeti idare azasın- Mustafa Galip, Samsun Haydar, Songurluda Me tabak fik, den lerinden Tevti Fındeki da Nafia Ahmet Edip Pş. hastahanesi dı rından Nureddin, Bursa belediye re- isi Şerif, Kocaelide binbaşı müteksidi Nazmi, Na avukatlarından Örer Atfı, Balya hukuk hâkimi Sami, İs- r Torbak bülümet tabibi Tevfik, İzmirde Baytar Sıtkı Şükrü, Ankara posta ve telgraf başmüdürü Naim, Kays-ride fırka idare heyetinden Fa- İstanbulda Aksarayda müftü; 'ehmet Vahit, Çankırıda belediye reisi Sait, Ankara Nafia başmühen: si Şevket, Denizli sıtma mücadelesin- den Dr. Şadi. Yeni Malatya fabrikası) sahibi Şevki; Samsun - Sinop battı baş müfettişi Tevfik, Ziraat bankası mürakiplerinden Ahmet Sanuber, A- danada operatör Yusuf Ziya, da ağır ceza azasından Şadi, İstanbul dr mütekait Miralây Şefik, Ziraat bankası memürin müdür muavini Or- ban, Gerezede Yakup, fabrikatör Sü fettişlerinden Yusuf Ziya, Çanı 4e Cemil Lütfi, Malatyada jandarma kumandanlığında: müteksit Faruk, öyünde Ziya, Elâzizde Türoca Halil, Bilecik sabık meb'ut Hikmet, Bilecik Ticaret ode n, esbak Torbalı kayma eczacı Sami, Şebinkarahisar ağır ceza reisi Talât, Tokat meclisi umumi azasından Fev zi, İstanbulda fırka ocak reislerinden Halil Rüştü, Afyonda çiftçi Yusuf, İzmirde esnaf bankası Alaşehir müdü rü Turgut, sabık Samsun mebusu, Talât, Ankarada deniz binbaşısı Ta Ahmet reisi İk İhir, Ankarada mütekait binbaşı Fuat Refet, İstanbulda mühendis Fahri Hüsnü, Antalya belediye reisi Dr. p, İktisat vekâleti ihracat Tapor- ü Akil Emrullah, İzmir orta mek- /İtep muallimlerinden Aslan Naci, Samsunda sabık Batum meb'usu Akif İZonguldakta fırka idare azasmdan)şi - avukat Tevfik, Samsunda #mumt mec lis azasından Kemal Beyle: Kaçak rakılar Müskirat idaresi memurları tarafından altı gün zarfında ya- pılan taharriyat neticesinde ati İğeki kaçak rakı ve eşya müsade | paza re edilmiştir. 1 — Topkapı haricinde Gü- müşsuyunda Dağıstanlı İsmai- in 14 numaralı hanesinde Behi ce Hanımın 3 numaralı hanesin de bir kazan, ve İsmailin hane- sinde iki buçuk kilo rakı bulun tur. Gr — Kasımpaşada Taphanc meydanında 3 numaralı Osma- nm hanesinde kazan, kapak, cib re, 3 — Ortaköyde Büyükayaz- mada çingene mahallesinde > mekçi Şabanm 13 numaralı ha- nesinde kazan, kapak, nakil, cib re, lince ve 150 kilo salamu- ia 4 — Ortaköyde Portakal yo kuşunda Aydınlık sokağında 10 nnmaralı hanede kazan, kapak, fıçı, lânce, 5 — Beşiktaşta Taşkışla ar Kasında Raşit Ağanın bostanın. da kazan, eyl lânca, cibre, üzgeç, 11 ki 1, : ciğer Kumkapıda polis mer- kezi arkasında Sergerdeler soka ğında 10 numaralı İstipanın ha nesinde kazan kapak mâkil, lân ca, cibre 23 kilo rakı, 500 gram GE. Kumkapıda ingada ikçi sokağında, 3 - 8 numara Arm ve İstipanm hanesinde kazan, nâkil, lânca, cibre, boş fıcı, boş kaplar, 200 kilo üzüm : bulunarak m yı tarafından müsade! m ve müsebbipleri hakkın da zabit tutularak mahkemeye verilmiştir. s3) Ankara su tesisatını Nafıa yapacak ANKARA 7 (Telefonla) — Ankara su tesisatının Nafia ve- kâleti tarafından yaptırılması esası takarrür etmiştir. Nafia ve kâleti sular idaresi yaptığı tet- kikat neticesinde bir rapor ve bir program hazırlamıştır. Bu am heyeti vekilede tetkik. progr Ai ve tasvip edildikten sonra mev- (Başı birinci sahifede) haneddin Hâlis B.Dr. selihiye müfet- tişi, Sezai B. Adliye müfettişlerinden Halit Ali B. Tüccar, Mazhar B. mü) tekait mümeyyizlerden, Rıza Nuri B.| Dr. Mi iter B. allim, Ali B. tüç car, Fevzi Şahi Belediye| iktısat müdür muavini, Kâzım B. Be şiktaş belediye başkâtibi, Cemal B.| belediye muhasebecilerinden, Osman B. belediye müfettişi, Sıtkı B. Sana- yi ve maadin bankasında, il Hi İı B. tüccar, Hikmet B. Adliye me- murlarından Çicrada) Tarik B. Zira- at bankasında, İsmail Zühtü B. bele diye imalâthane reüdürü. Mustafa B mütekait binbaşı, Hâmi B. belediye memürin kelemi mümeyyizi, Feridun 'B. Cerrahpaşa eczacı başısı, >eddin. B. Nimetullah B. Darülfünu rislerinden, Şinasi B. polis üçü be müdür mus" taciri, Saffet B. bahriye Kizim B. şeker , Ahmet Saffet B. tüccar, Cemil B. müddei umu muavini, İbr Mümtaz B. esi keresik sarı İevazı mşefi, : “| zacı, Sabit B. Mal memur. İhsan B. mi B. tüccar, i ikası muhasebecisi, Ömer| saf B. Hoca Giyaseddi fiz Şe B. posta ve te de,CevatB.yi mektebi muhasebecisi, tün inhisarında memur çelebi muhtarı, Kılıç Ziya B. kabdımal cem. reisi, Memet Emin zahire taciri, Hüseyin Hüsnü B.| ticaret mektebi müdürü, Fazlı B İstanbul vali muavini, Hacı RetepB. tüccar, Mustafa Hayrullah B. dok tor, Rıfkı B. sigortacı, Ahmet Şevki) iş tabibi, Ahmet Şükrü B. yerli mal lar pazarı müdürü, Orhan Tah: B. Dr. Abdullah B. avukat, Ali Rıza B. İstanbul polis müdürü, Hakkı B. tüccar, Kemal Ömer B. belediye ikiz! sat müdürü, Kâzım B. muallim, Akil Muhtar B. doktor, Ali Şükrü B. dok-| tor, Hüseyin Hüsnü B. kösele taciri, Mustafa Mebinet B. diş doktoru, Hü seyin Remzi B. esbak Adliye muhase becisi, Ali Rıza B. doktor, Fuat Ha- mit B. doktor, Kemal B. hayvan bor sası komiseri, Medeni B. doktor, İz- zet B. Şirketi hayriye umum müfetti- i, Hasan Fehmi B. Tayyare cemiye- © müdürü, Halil Sezai B. doktor,Hüs nü Sadık B, yataklı vagonlar mümes- sili, Mustafa Münif Pg., doktor, Ali Rıza B. avukat, Tahsin Hamdi B. ko misyoncu, Haşim B. Osmanlı bankası memurlarından, Cemal B. belediye müfettişi, Necmeddin B. akaratı vak fiye başkâtibi, Fahreddin B. komis- yoncu, Ahmet Fehmi B. yerli mallar rı esemuru, Rasim B. belediye defteri kebir kâtibi, Orhan Seyfi B. muharrir, Köprülü zade Fuat B. ede biyat fakültesi reisi, Haydar B. bele diye müfettişlik mümeyyizi, Ethem B, Mahrukat taciri, Şevket B. Adli. ye memurlarııdan, Şakir B. Darpba-| neden müteksit, Ali Rıza B. Darül fünunda memur, Osman Şerafeddin B. Guraba hastahanesi etibbasından Raşit B. miralâyliktan mütekait, İh- san Arif B. Bevliye mütehassısı, FATİH KAZASI NAMZETLERİ İzzet B. Ak Osman zade Afyon meb'üsu, İlhkâmi B. mezbaha müfetti şi, Nail B'. İstanbul belediyesi vari- dat müdürü, Orhan B. İstanbul bele diyesi masraf müdürü, İsmail B. Dev; let demiryolları mübayas komisyonu azası, Yakup Sabri B. rüsumat mu- ayene merturlarından, Ömer Lütfi B Guraba hastahanesi baş hekimi, Ah:| met Hamdi B. eczacı, Nafiz B. evkaf, ser veznedarı, Necmeddin B. müteka idini askeriyeden, Fazıl B. zahire bor) sası başkâtibi, Naci B. Hilâllahmer veznedarı, Nuri B. terziler cemiyeti umumi kâtibi, Hafiz Kemal B. Ro- berkolej mektebi muallimlerinden; Haydar B. içki inhisar amuhasebecisi, Mehmet Rüştü B. C. H. F. vilâyet; merkezi daire müdürü, Ethem B. Dr. İbrahim Ziya B. fabrikatör, Ferhat B. belediye kantar merkez memurla. sından, Hacı Hakkı B. evkaf bankası müdürü, AH Rıza B. Bahçevanlar ce- 'miyeti azasından, Süleyman B. esbab 'emlâkten, İbrahim Fahreddin B. ilk mektep müdürü, Vahyi EL. Sabık ce- 'miyeti belediye azasından, Rasim B. fabrikatör. Nuri B: cmniyet sandığı veznedarı, Ali B. Adliye icra memur larından, Refik B. Adliye emanet me muru, Recep B. dokuma tüccarı, A- Sam Bey Adliyede mutemet, Tahsin B, tapuda mühendis, Cemil B. kürk- çübaşı muhtarı. Hulösi B- müteahhit, Üemzi B. Hobyar muhtarı, Rahim B. tlccerdan, İshak B. diş doktoru, Re- ta ve telgraf memurların. B. dm, Mehmet İhsan B. bakkal, Huld- $ 5. telgraf başmidiriyeti mesul mu) an Temeli Hakkı B. Yedikule is-; tasyon müdürü, Şevket B. muallim, Hilmi graf umuru| hi B. tü- B mü : ”'B Askeri lisesinde muallim, Sami B avukat, Hasan B. Ezcacı kin irhaneddin B. içki inhisarı ından, Nuri B. kösele ve de . Mehmet Nuri B. koyun li rehmet Sirer B. sigortacı, Cemal B: nasi, Zihni, Suare fami B. “lan, Mustafa Hami memürlarin ii acmurlarından, Sab surmat ay ik memurluğundan İ camus k baytar) 5 Ahilx İ isi azasından, Tevfik B. den mütekait, Hasan Faik B. Devlet Demiryolları heyeti teftişiyesinden. Rıza B. Sirkecide bahçeli lokanta 88- bibi, Salih B. Yedikule maliye şube- si memurlarından, İhsan B. avukat, Mehmet Ali B. Tütün inhisar muha siplerinden, Şevket B. hattat, Ahmet Hikmet B. şimendifer fabrikasında, hmet B, demirci, Mustafa Ef, Ko- paşada kahveci, Tevfik B. nin Âli B. İstanbul umu n, Ferit B. Emi yet sandığı tahmin şe th belediyesi baş mühendisi, Neşet B. Aksaray meb'usu, Veli B. Fatih kazası kaymakamı, Ali Vasi fi B. İstanbul bankı dürü, Naci B. İstanbul iman şirketi kontrol mü dürü Saim Bey belediye şirketler ke miseri, Salâhaddin B. balıkhane 8 Hâzım B. Cerrahpaşa has- hanesi etibbasından, Niyazi B. Sey e , Ethem B. tüccar! din B. maliye! Kâmil B. pos dan müteka Rifat B. İstanbul müftülüğü mü- sibi, Celâl B. Fatih nikâh memur Halit B. şirketi me, murlarınd muallim, isra memuru, Saliha memurlarından; Mus” icra memurlardan aciri, Zihni B. döş ük m s vfik B, Gi », Sadeddin B. Mina htarı, Mustafa Ne arı, KÂ pilerinden| i müdür mua- B. kereste taciri, Cemal iy tör, Ali İsmail B, doktor Ji Mustafa B. tüccar, Haşan B. mü dis, Ulvi B. vilâyet evrak müdiri bekt, Saim B. mütekşit, Mustafa B. Mimar Sinanda kahve sabibi, Ne- şet B. tütün inhisarı memurlarından üleyman B. Galatasaray Visesi dahi- dürü, Yahya Galip B. Kırse- hir meb'usu, Ayni B. avı at İstanbul umum mec muallim, Nuri B. Talebe yurdu müdürü, Mes" ut B. Ayvansaray değirmen müdürü! Emin B. tüccar, Hilmi B, Dr. Ömer B. kasaplar ceiniyeti umumi kâtibi, Fikri B. Tütün inhisarmda depo mü dürü, Agâh B. tütün inhisarmda mu rakıp, Cemal B. din müesseseleri mu rakıplarından, Ali B, tüccar, Sadod- din B. tütün inhisarı memurlarından Tevfik Paşa Mirliva mütekaidi, Fazıl B. dişçi, Arif B. eczacı, Hulki B. avu kat, Kâşif B. komisyoncu, Şükrü B. bakkal, Hasan B. ot tüccarı, Mahmut B. zürradan, Necati B. komisyoncu, Nuri B. Hilâlizhmer Beyoğlu vezne- 'dart, Nasuhi B. rüsumatimemurlarn dan, Hafiz Kemal B. doktor, Hürrem B. kaptan, Feyzullah B. 36 mer ilk mektep müdürü, Ali B. komisyoncu, Bekir B. Doktor. Ssim B. Seyrisefa- in levazım müdür muavini, Refik B. Armatör, Salim B. Zürradan, Ab- dülkadir B. Mektep müdürü, Halit B. Adliye icra veznedarı, Tahsin B, Kumusyoncular birlik reisi, Ahmet Hamdi B. Pul müldiriyeti memurla- rından, Aldettin B. Ziraat mühendi- si, Ali B. Müesmesatı diniye © evrak mildürü, Hüseyin B. Zürradan, Avni B. İstanbul Belediyesi evrak müdü- rü, Hüsamettin B. Mubtar, Mehmet B. Barut inhisarında memur, Ahmet Hamdi B. muhtar, Nazmi B. Rüsu- mat memuru, Rahmi Bumaarif memu| ru, Alhdüllah B. Sabık rüsumat me- muru, Tahsin B. Mektep müdürü, Mehmet B. Muallim, Avni B. Rüsu mat memurlarından, Dr. Hikmet B. İstanbul umum meclisi azasmdan, Asım B. Müskirat İnhisar Umum müdürü, Cemaleddin Fazıl B. avı kat, Feridun B. Manyasi zade, Halil Hilmi B. avukat Baro reisi, Necati B. Avukat, Murat B. Asker müteket di, Dr, Rüştü B. Cerrahpüşa hasta- İninesi baş hekimi, Malik B. Darültü nun Müderrislerinden, Ali Kâmi B. Darüşşafaka müdürü, Cefii Feyyaz B. avukat, Esat B. Din müesseseleri müdürü, Dr. Şükrü Hazım B. Cer- rahpaşe hastahanesi Etibbasmdan, Memduh B. Sabık Fatih o Belediye müdürü, Halil B. Fatih Belediye mu, hasebecisi, Nafiz B. Hukuk mezunu muallim, Rıza B. Kütahya Mebusu, Ata B. Şehzadebaşı maliye şube: Tahsil memuru, Sait B. Kütüph; memuru, B. Sultari © Ahmet Sulh başkâtibi, Hacı Cemil B, Bel B.I müesseseler rinden, Haydar Niyazi B. Lise rmallimlerinden, © Cevdet B. Defterdarlık Varidat Mümeyyizi, . Zahire Borsası meimurların- dan, Nuri Süleyman B. Doktor, Be- kir Vefa B. Posta müfettişlerinden, Mustafa Nail B. Düyunu umumiye hukuk müşaviri sabri, Emin B. Rü- sumat muhasebe müdiriyeti mubasibi Salim Ahmet B. Doktor, Esat Şera- fettin B. Dr. Darülfünun müderrisi, Sırrı Enver B. B. İstiklâl Lisesi müdür muavini Se- dat B. İstern kablo şirketinde, Hüs- nü B. Belediye harita şubesi kâtibi, Mahir B. Polis müdiriyeti daire mü- B, İçki irhisarında ambar memuru, Reşat B. Kimyager; Hasan Hulk B. Bahriyeden mütekait ticiretle meş- gul, Ziya Nuri B. Kozası, Basri Bey! Diş doktoru, Nuretin B. Gümrük me murlarından, Ömer Lütfi B. Doku- Ti'B. Viliyet tetkik me ' B. Vi Emin B. Devlet eptokalk, ağürü, Halkı B. bahriye” —zehanst mi ma taciri, Yahya Edip B. Muhasebeci ddin Bey muha:| hususiye müfettişi, Ahmet Salt B. Sulh ceza hâkimi, Hakkı B. Darül Tünun nebatat asistanı, Muzaffer B. Eczacı Ticaret mektebi asastanı, Ha, san Hadi B. Tapu memurlarından, Mehmet B. İstanbul umumi mecli- si azâsından, Gelip Hakkı B.Doktor, Bican B. İstanbul U. M. azasındaı Sadi B. İstanbul U, M. azasından, Yusuf B Bahçevanlar Cemiyeti Rei Mahmut B. Belediye levazım mü- Tasan B. Beledi evazım me Hakkı 8. Müddejumu den, Ahmet Ziya Bey ( Bakkallar cemiyeti reisi; Ahmet Ri İstanbul Süreyya B. Zahire borsasın ip, B. Adliye kâtip, Nehri B. Sabık gümrük mü dürü, Abdülbaki B. Darlilfünün mu. in B. Mektep mü ö, Sali i me askeri- Ri- , Muhit Hamit B. B. Posta telgraf Mahmut B. Rüsumat ki B. Elektrik Şirketi slâr cemiyeti üseyin B. Çarşı can. Mustafa Ef, kahve nür taciri, Necmi B. Ticar a raportör, Afif B. eczacı Enveri B. E edi B. mültülük mes! Mustafa B. Kotuk Mahmut mahalle Ali B, Uzun mahal. Mehmet Hulüsi B. Ma- B. Polis komise- si muhtar, mı Siya ından, Galip Bey B. Evkaf Defterdar. Mütekai memurlarından, Avni B. lık avukatlarından. Refik Ahmet B. İstanbul u- mumi meclisi azasından, Emin B. Haliç şirketi müdürü, Süley- man Şevket B. muallim, Celâl B. Haliç şirketi işletme müdürü İhsan Arif B. Dr. İsmail B. do- kuma tüccarı, Ahmet Behçet B. tücar, Nafiz B. Tütün inhisarm da, Abdullah Hulüsi B. fabrika- tör, Yunus B. Cibali tütün fab- rikasında, Kasım B. fırıncı, Mu harrem B. Mlaiye tetkik memu ru, Mehmet Emin B. tüccar, Ha san B. Damga muhasebe kâtibi Hacı Tevfik B. mektupçuluktan mütekait, Sami B. tüccar, Halit B. bahriye mümeyyizliğinden mütekait, Hüsnü B. rüsumat mübayaa memuru, Ahmet B. matbaacı, Sabri B. Ticaret oda sı kâtibi, Kemal B. Dr. Yakup Seyfi B. bakkal, Tahsin B. vilâ yet ziraat müdürü, Mustafa Nu ri B. makinist, Haşim B. posta memuru, Kadri B. Posta memu ru, Hilmi B. Posta memuru, Hikmet B. Malâl mütekaidi, A- tâ B, Polis ikinci şube müdürü Bahri B. perukâr, Rıza B. iskân memurlarından, Galip B. tütün inhisarı memurlarından Arif B, sabık evka! ketebesinden, Mus- tafa B. bakkal, Mehmet Cemil B. Kehribarcı, Ali B. Darülfü- nunmemurlarından, İsmail Hak kı B. Rüsumat memurlarından, Vasfi B. tüccar, NimetB, şapka cı, Hüseyin B. yemiş tüccarı, Cemal B, Yerli mallar pazarı kı sım şefliğinden, Yakup Sabri B, Saraç, Fethi B. Yağ tüccarı, Ömer Vehbi B. han müsteciri, Süleyman B. Zahire tüccarı, Saf fet Arif B. diş doktoru, Fethi B İş bankası hukuk müşaviri, Os man Ef. Tahin tüccarı, Osman EH, Şekerci, Hüsnü Ef. evkaf veznedarı, Ethem Ef, komüsyoı cu, Halit B. İstanbul belediyesi evrakı nakdiye memuru, Halit Remzi B, bahriye yüzbaşılığın- dan mütekait, Hasan Hilmi B. m .lavukat, İsmail Halit B. eczacı, Ahmet Cemil B, bahriye yüzba şılığından mütekait, Bekir B. Seyrisefain veznedarı, Hüseyin B. evkaf ketebesinden, Osman B, elektrikçi, Ahmet B. irat sa- hibi, Fuat B. Dr. Necati B mu allim, Tevfik B. Maliye memu- ru, Sadık B, kaptan, Yakup B. Hacı Rüstem damadı, Hüsamed din B. eczacı, Faik B. binbaşı- lıktan mütekait, Refik Bilk mektep muallimlerinden, Hulü- si, B. ilk mektep muallimlerin- den, Hayri B. kundura mağaza sı sahibi, Tahsin B, makine ve ni B. muallim, Hüseyin Hüsnü Bey ilk mektep muallimlerin. den, Asım B. ilk mektep mual- limlerinden, Cemal B. rüsumat memurlarından, Mehmet B. Sa | | | elektrik mektebi müdürü, İsma| dürü, Al B. Eshabı emlikten, Emin) il Hakkı B. bakkal, Haydar R.| defterdarlık memurlarından, Av| İstanbul yümrükleri wubalaza müdiriye- Ünder, kapalı za k muhafaza mi münakasaya konulmı ? — Umumi ve fenni tasdikli den alı 7 nisan 931 me temin KARO Bilmecemiz 2345678091011 Beyoğlu biimecemizin halledilmiş gekli 1934567509101 Bugünkimbiszcimel Soldan sağa: — Para evi (5). Sin (3). — Uzvün cemi (3). Nida (2). Bir rüzgâr ismi (3) - Ev (4). Bir büyük kıt'ni askeriye (4). — Çok değil (2). Başına birl (A) gelirse ortalanır (2). Su (2). Köpek (2). — Teşrik (7). — Uzak nidası (2). Demir le- kesi (3). Kaşm üstü (4). — Beyaz (2). Adet (4). — Pena mal (5). — Öküz (5). Göz yaşı (3). — Körpe sığır (4). — Pencere örtüsü (5). Bir ar det (2). İstifham (2). Yukardan aşağıt Peder (4). Utuk (3). Baba (2 İzretli (4). Bir renk (2). — Ekmek (3). Uçan (4). Zenci (4). Beygir (2). Bayat değil ( Hicap (2). Bir iç kumaş(8) Sayt (2). Su (2). Nota (2) 8 — Bir ses ismi (7). Zaman(2) 9 — Genişdeğil (3). Aşikâr ola rak (6). 10 — Şimdi (4). Şeret (3). 11 — Hicap (7). Memlekette Cezire (3). sabık tapu memuru Adil B. intihar etmiştir. Adil B., başka bir yerel sakledildiği için müteessirdi. Ve bu yüzden istifa etti. Bir yazıhane açıp çalışıyordu. Bu zat, gece | ailesini komşuya göndermiş, çocuklarını u- yatmak için yanında alıkoymuş, ço- cukları uyutmuş, sonra gramofon kurarak en sevdiği plâkı yerleştirmiş! e tavana astığı ipi boğ i rek intihar etmiştir. Hâdi nı dikkat noktası şudur ki: Genç a- dam intihar ederken ayağının altına! bir şey koymamış, ipi boğazına ge- şirdikten sonra ayaklarını — yerden kaldırarak adeta inatla kendini boğ- muştar, Sabık noter tevkif edildi İzmirde Reisicümhar Hazretleri a leyhinde tefevvühatı lisaniyede bu- - lunmakla mazasn sabık noteri avukat Hidayet B. tevkif edi- rak bizzat adliyeye! tur Mumaileyh hakkında birinci istin tak dniresince kesilen tevkif müzek- İkeresi ile hapishaneye gönderilmiştir Iktısat vekâlet ticaret müşavirliği İltsat vekâleti, Ticaret müşavirli ğine uzun müddetten beri Almanya- da ticaret ile müştegil bulunan Habip Edip Bey tayin edilmiştir. nayi birli, ka memurlarından, Sacit B. Ha liç şirketi muhasebe memurla rından, Süleyman Şevket B. ilk mektep muallimlerinden. ibi için 15 & uşbar şartnameler, müdiriyet kalemin: pazartesi günü muvakkat ulurmu N Alman Kitaphanesi Tünel meydanında Teşekkür Biraderini doktor Nazmi A refikasının Beyla esinde bizzat a taziyet beyan etmet suretile derin tees- e İştirak Jdt em zavatâ İ cenazı bulumak veya bilyas ında bu rün allenin şükran ve minneti Za gezetenizin delâletini ederim efendim. i ar rica Zayi makpuz Galata khalât gümrüğünün 11053 No. ve 9-1 12930 tarihli beyanname mehteviyatı MPO ve SİZ 318 No 2 sandık MensUĞakA sit gürürük makpazu kazara aştur, N aniyesin! çıkaraca- Hımızdan eve hükmi markalı iki aran nın (13405 nun sma ait 16595 numara! cari dekteri zayi olduğundan bu kerre yenisini alıp eskisinin hükmü olmadığını ân ederim. Sirkeci Sanasaryan Han 38 M. Cemil İLÂN Eczacı Muhittin Bey 920 sene sinde Karımın Akmesçir şebrinde Teoyulaki caddesinde İstanbul Tip Fakültesi Eczacı mektebinden almış olduğu 1919 tarihli diplomasını zayi eylediğinden yeniden mushal saniye diploma verilmesi için mutacast ey- demiştir. Zayiinden diploma verilece- Binden bükmü olmayan mezkör dip- Jomayı bulanların ca yakın vilâyet sıhhat ve içtimai muavenet müdür Miğüne teslim eylemeleri lüzumu ilân olunur. Maraş Sıhhat ve İM Müdürü Halim is İkinci lera Memorluğundan; Bir borçtan dolayı mahçoz ve paraya çevrilmesi mukarcer bir por- tatit ADLER marka yazı makinası ile üzeri camlı bir yazıhane 9-491 tarihinde sax ite Beyoğlunda Kumbaracı yokuşunda Celâl Ergun Bey KEczabinesinin kapısı önünde açık artırma ile satılacağından talip- lerin ogün muayyen sasite dsiremi zin 31-862 nmuaraı dosyasile me- hallinde bulwuscak o memurumuza müracaatları İlân olunur. aralı kumbara” İst. 5 inci ferasındanı Mıhcuz satılması mukatrer Ber- iye markalı biri kapalı, diğeri açık 3 otomobil 11-4-931 tarihine musa- dif comartesi günü sat I$:18de Taksim o meydanında İilinüzeyede satılacaktır. Müşterilerin yazlı za- (nanda mahsilinde memuruna murn. eaarlan ilân olunur. 1ST- $ İnel Herasından: i Lüleburgazın sarımsaklı çifeliğin- de iken yerleri mecbul kalan Buli- sebeto ve Kerkesbela efendileres Borcunuzdan dolayi takşimde Fiyat garajında mahcuz bir taraktör makinanızın artırmasında mukadder kiymedi bulmadığından iklaci ve kat'i artırma ve saşı 45-931 &x rihine müsadif pazartesi | günü seat 19-14 de mezkör Fiyat garajında icra olunücağından musyyen gün ve Saatte hazır bulunmanız, ve müşte dilerin de mahallindeki | memuruna. n ilân olunur. Istanbul toğundan: Mlasının açıldığı evvelce ilin olunan Mezbabadı Paçahınç müte- ahhidi Hamdi ağanın tahkiki düygnu hitami bulmuş ve tanzim olunan ra delteri alacaklıların tetkikine amade bulundurulmuş ve 7 mayıs 031 tarihine müsüdif perşembe günü sent 14 de ikinci toplamanın ekdi takarrür etmiş olmakla. alâkadar linn yevmi mezkürda Adliye sera- yında ikinci #lâs dairesinin toplan. ma salonunda hazır bulunmaları ilân kinci iflâs memur- olunup

Other pages from this issue: