Newspaper of Milliyet, November 4, 1931, Page 1

Newspaper of Milliyet dated November 4, 1931 Page 1
Text content (automatically generated)

ÇARŞAMBA NUSHASI Umumi Politikamızın İstikameti Bir memleketin umumi po- İitikasında vazıh o olmak pek güçtür. Her şeyden evvel ni- hayetsiz bir hulus ve samimi- Yet ister. Türkiye; bu husus- ta müstesna bir misal arzedi Yor. Çünkü dabili ve harici po- İitikasının hiç bir noktasında izah ve müdafaa edemiyeceği bir hareket yoktur. Dahilde mutlak bir sükün ve intizam istiyoruz. Vatan- daşların hayatı, hakları ve men MSİfaatleri tam bir emniyet altı- arâ|ha alınmalıdır. £ Hükümetin çık İmesaisi bu noktaya müteveccih . Gayeye doğru çok mü- befİhim mesafeler almış bulunuyo- eyelruz. bul Harici işlerimizde takip et- alıp|tiğimiz dürüst politika, tabii ve muntazam seyrini takip &- alaİdiyor. Yeni Türkiye kuruldu ildelkurulalı, çizdiğimiz sağlam ve ünü samimi hattı hareketten hiç ayrılmadık. Son günlerde bu dürüst politikanın © muhtelif İ cephelerde inkişaflarma şahit olduk. Bu inkişaf memleketin tamamen lehinde bir manada- Şeheldır.» Komşumuz Yunanistan ile olan (o münasebetlerimiz; *<bİİ hormalin de fevkinde bir iyilik nalii gösteriyor. Yunanistan; Tür- Tas kiye aleyhine müteveccih olan eski ve an'anevi politikasından MÜ) vaz geçmiş bulunuyor. En bü- lâ$yük muvaffakıyet ve menfa- sajislati, iki memleketin birbirine “e a) Yaklaşmalarında görüyor. Bu ÜKÜ fikir, yalnız hükümet adamla- ılurf tında değil, halkın ekseriye- if tinde yaşamaktadır. Başvekil İsmet Paşanm son seyahati “il esnasında Yunanistan'da ya- |İmedpılan tezahürat yalnız, proto- İkol hudutlarını değil, normal dostluk hududunu da aşmış- | —itır. Türkiye'nin de Yunanista baçalna karşı sağlam. ve samimi “hislerle mütehassis olduğunu ondilâveye mecburuz. Mazinin e içiglemli hatıralarını tazelemek çi İyalnız Istırap V Realist ka“İmilletler; ancak © bali ve âtiyi düşünür. Karar ve hareketleri hi ona göre tesbit ederler. Bu gün iki memleketin siyasi ve iktısadi sahalarda teşriki me- saisinden hudutsuz & faydalar #hasıl olacağını kim bilmez? Türk ve Yunan milletleri; ak- İselime, o mantığa ve nihayet Memleketleri menafiinin icap- larma uymakla başkalarına en büyük bir fazilet ve siyaset dersi vermiş oluyorlar. Türkiye'nin Balkanlardaki İvaziyeti; her zaman olduğun- lir, dei kaf kastettiğimiz kuww naddi kuvvet değil da bir sulh kuvvetini, Balkan willetlerini birbirine Mağa çalışan sulh ve li bir kuvvetir murat ediyoruz. eki İstanbulda © toplanan ikinci İple Balkan konferansında hâkim o İlan fikir ve hi ü . ZMİ nin mevkiini tamamen göster- Sİdi. Konfernasın Ankara'da Bü e) Yük Millet Meclisinde yapılan “İson içtiminı ve bu içtimada Bü : Yük Reisicümhurumuzun irat buyurduğu nutuk; bu vaziyeti bul tetviç etti, Onun için Türkiye hin Balkanlar cephesindeki va- ©“ ziyetinin bundan böyle daha laf tiyade inkişafını haklı olarak bekliyebiliriz. Büyük komşumuz Rusya ile olan Oo münasebatımız; M. Litvinof'un Türkiye'yi ziyare- tef tile yeniden kuvvet buldu. Tek Yara lüzum yok ki, Türkiye'. nin harici siyasetinde Rus dost luğu, adeta temel taşı mahiye tindedir. Şüphe yok ki M. Lit- Yı, başta Büyük Gazi ve İsmet Paşa olduğu halde diğer dev- t6İlet erkânile yakından tanışma» tı ve görüşmesi bu dostluğa eni bir kuvvet ve kıymet ilâ- Şunu da unutmamalı ki, her memleketin harici ve dahi- politikası üzerinde en ziya- 4 TEŞRİNİSANİ 1931 6 ncı sene, No. 2059 5 KURUŞTUR Japon harbiye ponya sefiri Rusların Mançuri' Çin esir ve yaralıları Tapon mitralyözleri önünden geçerken Japonya Rusyaya mü- him bir nota gönderdi nazırı Rusların Çinlilere yardım etmekte olduğunu söylüyor.. Çin arazisi üzerinde yer yer mücadele ve müsademeler devam ediyor MOSKOVA, 2 A.A. — Ja- | deki askeri hazırlıklarını protes (Devamı $ inci sahitede) Sporcular gibi Şehir bahçede stadyomunun Yeni yapılmasına © ka- çok spor- <ular itiraz ettiler. Belediyenin burada yapilmasında ssrar et- mesine rağmen Yenibahçenin şehre çok uzak olduğu ve büra- Şehir meclisi azasından Avni B * . Stadyum “Yenibahçe- de yapılamaz.. Belediyecilerin çoğu da bu fikirdedir Avni Bey de Yenibahçe fikrine hücum ediyor mi kanaat haline geldi. Beledi- yenin Yenibahçeyi terviç | ve tercih etmesine rağmen, gene belediyenin birçok erkânı bu il indyora yapılmasına şid mi encümen azasından Avni B. bize şu izahatı verdi: “— Ben ve bir çok arkadaş- larım stadyomun Yenibahiçede yapılmasına katiyyen taraftar değiliz. Çünkü burası şehirin u- mumi spor ihtiyacına çok uzak Şehir stadyomu şehrin mer de, nakil vasıtalarının bir | leştiği bir noktada olmak lâzım dır. Yorgancı bahçesi en muva fık yerdir. Yenibahçede yapılacak stad yom Edirnekapı, Aksaray, Fa- tih, Şehremini gençliğinin ih- tiyacma ancak tekabül eder. İs tanbul is& ne Edirnekapı ne de Aksaray demek değildir. Yeni- bahçede de bir stadyom yap- mak faydadan hali kalmaz, Fa- kat burası İstanbul şehir stad- yomu dı Yenibahçe stadyo- da oyun oynanamıyacağı umu- | mu olur. de müessir olan âmil leketin mali ve iktisadi poli- tikasıdır. Türkiye'nin mali ve iktisadi politikası da dahili ve harici politikası gibi açık ve muayyendir. Bütçede müvaze- re, ithalât ile ahracat arasın- da müvazene.. Hükümet umu- mi iktisadiyatında bu müv zene düsturuna azami bir dik- kat ve hassasiyet ile sadık kal maktadır. İşte hükümetin di hili, harici, mali ve iktisadi politikalarında bu kadar vazıh olması, memlekete ayni saha- larda bir istikrar temin ediyor. Bugünlerde istikrar kadar bir memleketin kuvvetine miyar olacak O mühim bir ölçü yok- tur. Onun içindir ki dahili ve harici politikasında, mali ve iktisadi siyasetinde tam bir is- tikrar temin eden ve bu istik- rarı idame etmeyi her mülâha zasının fevkinde tutan Türki- ye'nin, beynelmilel münasebet lerdeki mevkii de pek şerefli ve kuvvetli oluyor. Sirt Mebusu MAHMUT Sigorta Tarifesi Mühim tenzilât yapıldı İtfaiye rüsumunu müş- teriler verecek ANKARA, 3 (Telefonla) — Si- gorta tarifeleri hakkında İktisat ye- rife komisyonunun yaptığı tenzil tan manda vekâlet yüzde 10 mikda- rında tenzilât daha yapmıştır. Ko- misyon eski tarifelere nisbetle yüzde on ile onbeş nisbetinde bir tenzilât| de yirmi iki buçuk nisbetinde indiril miş oluyor.. Bu yeni tarifeler üç se- ne için muteber olacaktır. Diğer ta- raftan İtfaiye rüsumunun müşteriler meselesi Şurayi Devlette bir karara raptolunmuştur. Bu karara nazran mezkür rüsum müşteriler tarfından tediye olunacaktır, Yuvarlak masa Konferansı LONDRA, 2 (A.A) — Yuvar lak masa konferansının federal mü- nasebetler komitesi neşrettiği bir ra porda Hindistan hükümetleri ve eya İetleri arasında federasyonlar vücu- de getirilmesini tavsiye etmiştir. Fastta eşriki mesai PARİS, 2 A.A, — Fastaki Fran- sız vali umumisi M, Saint bu alsam memuriyeti başına hareket etmistir. Mumaileyh, evvelâ Madrite ni cak ve Fas meseleleri balıkında İs panyol kabinesi erkârundan bir çoğu Suallere Cevap

Şehir meclisinde bu- gün suallere cevap verilecek mi? İstanbul umumi meclisi bu- gün ikinci içtimamı yapocak- tar. Geçen içti- mada verilen 10 sual takri- rinin cevabı kıs men, okunacak hesabı kat'i ra- porunun mas- raf kısmı ile verilmiş - ol caktır, Takri İerin bir kısmı Kıya. Boy fen işlerine teallük ettiği için fen işleri müdürü Ziya B. ma- kamdan salâhiyet aldığı takdir de bugünkü içtimada cevap ve- recektir. Abdi Tevfik Bey öldü! Matbuatın eski bir emektarı olan Abdi Tevfik Bey evvelki gece sahaha karşı vefat etmiş. ör, Abdi Tevfik B. kırk seneden beri gazetecilik ülemin de çalışmış, | telif, tercüme, bir sok. e erler yazmış, Mi nakyan tiyatrosu nun oynadığı bir şok eserleri tercü- i ime etmiş ve müca 4 i delei milliyenin bi dayetinden itiba Merhum Abdi ren Ani Ma Tevfik Bey buat o mü: umumiyesinde tercüme şubesi mü- dürü sfatile hizmetlerde bulunmuş. tu, Bilâhara da Anadolu Ajansında çalışmıştı. Cenazesi dün sabah Feri» öyündeki hanesinden kaldırılarak | Üsküdarda aile kabristanına defne- dilmiştir. Abdi Tevfik Bey, çok ha- lük ve çalışkan bir meslektaşımızdı. Merhuma rahmet diler ve kederdido nilesine taziyet beyan ederiz. I Ermeni Muhacereti Yunanistan ve Bulga- ristandan 6,000 Sariyedeki Ermeniler de gidecekler LONDRA (Hususi hükümetinin müsaadı memleketlerinde ve leceklerdir. Yunanistanda, Bulgaris- tanda, Suriyede ve Fransada bulu- nan Ermenilerden ilk kafile olmak ere 6000 kişi yola çıkmak üzere gerek Erivan'a gidecektir. gemileri Yunan ve Bulgar hükümet- edilmiştir. 4000 kadar tahmin edilen ikinci kafilenin gelecek ilkbaharda Suriyeden nakli ümit e Bu ren temmuz. da Ermeni hükümeti Başvekili Şak Jer Gabrielyan tarafından Sovyet hü kümetile temastan sonra verilen bir karar neticesi balledilmiştir. Ermeni bükümeti, Tiflis ve Moskovadaki kümetler ile anlaştıktan sonra bu is- kân işi için 2 milyon ruble tahsis gimiştir, Bu, 2000 silenin iskân için Alman borçları BERLİN, 2 (A.A.) — Germanin gazetesi, bu sabahki başmakalesinde Almanyanın Ayton raporunda mün- deriç rakamlardan pek fazla olan kı- #a vâdeli borçlarını ödeyebilmesi irm- kânının mikdarına bağlı olduğunu yazmaktadır. İerine karşı medyun bulunduğu ikti sadi borçlar ile tamirat bedeli diye kendisine tahmili muhtemel borçlar meselesinin aynı zamanda müzakere sinde menfaati daha ziyade. © zaman alacaklı devletler bu iki nevi borçtan hangisini tökdim etmek hususunda bir karar vermek acaklardır.. Saracoğlu Şükrü Bey eli “maliye mabhafili ile temaslarına başladı Nevyork'tan gelen malüma- ta nazaran sabık Maliye vekili Saracoğlu Şük- rü Bey (ONev- york'a vâsıl ol- muştur. Ame- rika Türk sefa reti memurları ve konsolosluk erkânı tarafın. dan istikbal edi: len Şükrü Bey vakit geçirme- den Nevyork mü- K mehefilile temasa başlamış- tar gükrü Bey Alman malümata göre Sara- coğlu Şükrü Beyin temasları Türkiye'de mütekâmil bir nesç sanayiinin kurulmasile alâka. dar bulunmi Dahiliye Vekilinin Seyahati Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey ve Umum Jandarma ku- | mandanı Kâzım paşa önümüz. deki hafta şehrimize gelecekler dir. Şükrü Kaya Bey ve Kâzım Paşa buradan Anadolu dahilin- de bir seyahate çıkacaklardır. Nuri Bey C.H. Fırkasına dönüyor Kütahya meb'usu ve mef- suh Serbest fırka umumi kâti- bi Nuri Bey C.H.F. caatla tekrar fırkaya kabulünü | istemiştir. Bu talep tetkik edilmektedir. Hapisanede mektep ANKARA, 2 — Ankara ha- pishanesinde okuma yazma bil meyen mahpuslara mahsus ol- mak üzere 6 millet dershanesi | açılmıştır. Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET | Papa Eftimin kilisele- rine hücum mu? Ermeni Erivana gidiyor Aklı başında hiç bir kimse böyle bir teşebbüse cür'et edemez.. Vali muavini Fazlı Beyin beyanatı Son günlerde bazı Rumlar "| tarafından Papa Eftim ve taraf tarları tarafından idare edilen kiliselerin zaptına tevessül edi- leceği hakkında bir şayia deve- İran ediyordu. Hattâ Papa Eftim'in bu işi Vilâyete ihbar ettiği ve yardım istediği de bu şayialar arasında idi. Dün bir muharririmiz Vali muavini Fazlı Beyi görerek bu şayialarn doğru olup olmadı- ğırı ve vilâyete de Papa Eftim tarafmdan müracaat — edilerek yardım isteyip istemediğini sor muştur. Fazlı Bey, muharriri- | mizin süallerine şu cevabı ver- miştir: “.— Papa Eftim böyle bir mü racaatta bulunmamıştır ve bu şayiadan haberim de & yoktur. Binaenaleyh bu şayiaların ası sız olduğuna kaniim. Memlekette (müesses ve müstakâr vaziyetlerin ihlâl: ka nunlara göre cürüm teşkil eder ve müteşebbisleri men'olunur. Bu böyle iken aklı başında kimselerin bunun aksine hare- Papa Eftim Et. ket etmelerine ihtimal vermiyo rum,” Içtimada hazır bulunan eczacılardan bir grup Eczacılar dün toplandı Iki cemiyet birleşti ve bir çok temenniler tesbit edildi Türkiye Eczacılar cemiyeti dün saat iki buçukta Beyoğlu Halk fırkası merkez salonunda fevkalâde bir kongre aktetmiş- tir, Celse Enver Beyin rahatsız bulunması hasebile Hüseyin Hüsnü Bey tarafından açılmış- tar. Kongrede etki heyeti idare- nin istifası olurmuş, bunu mü- teakıp sabik heyeti idarenin ra porları okunarak hakkında mü nakaşalar olmuştur. Heyeti ida re raporunda birinci madde ola rak perakende edilmekte ve bu kabil ilâçların menedilmesi- ni istemektedir. Bu talep hazu- run tarafmdan kabul edilmiş- boratuvar sahipleri cemiyeti is minine tebdil edilmesini iste- mekte idi, Bu talep biraz müna kaşadan sonra kabul edilme- miştir. Heyeti idarenin iki ay evvelki içtimamda Farmakolok larla birleşihmesi için görüşül- müş ve bu meseleye 5 kişiden mürekkep bir heyet intihap e- dilmişti . Heyet Farmakolog- larla mutabık kalarak Türkiye Eczacılar ve Farmakologler bir liği altımda birleşmeği kabul et miş ve protokol imza edilmiş- tir. Heyeti idare raporunda bu- nun müzakeresi mevzuu bahi ise de ruznameye konulmadığı için reis tarafından diğer bir kongrenin aktinde görüşülmek tir. Sabık heyeti idare raporun | üzere bırakılmıştır.Bundan son da ikinci madde olarak “Türki. ye eczacılar cemiyeti unva- nın Türkiye Eczahane ve Lâ- ra azalara pusulalar tevzi edile rek yeni heyeti idare intihap e- dilmiş ve celse kapanmıştır. | Dün İstanbulda senenin en soğuk günü idi ve... Bermutat he. men odun ve kömür fiatlerinin üzerine bir mikdar daha kondu. " Hava ve fiatler hakkındaki vazımız üçüncü sahifemizdedir.....