Newspaper of Milliyet, November 4, 1931, Page 2

Newspaper of Milliyet dated November 4, 1931 Page 2
Text content (automatically generated)

ViŞ ERLER 7 Hatıratımia başbaşa! ni I HARICİ HAJ (lmtişar etmemiş kısa sözler) Enver Pş. ve macerası Enver Paşa nasıl öldürüldü ve Kızılordu isyanı nasıl bastıldı? Yazan: İZZET ZİYA (George AgabekovY'un hatıratından naklen Enver Paşanın (1922) se nesinde birden bire ortadan kaybolması © senelerdenberi mmuzlim esrar perdeleri altında | parken öldüğü bir rivayet ola- rak biliniyor idi. Enver Paşa (Meşrutiyet i- dare) devrinin askeri kuman- danlarından iken harbi umu mideki mağlübiyet (üzerine müttefiklerle sulh akteylemiş- ti. Sulhtan sonra Enver Paşa, karşısında (Mustafa Kemal Pa şa) yı buldu. (1919) da ida- me mahküm <edilirce Enver Paşa Almanya'ya firar etti. Daha sonraları Rusya'ya geçti. Oradan da Efkanistan hudutlarına civar olan Buha- raya gitti. Oraya gittikten bir müddet sonra, Mustafa Ke- mal Paşayı sukut ettirmek i- çin birçok teşkilâtle meşgul ol du. Ayni zamanda Bolşevik- lik aleyhine Efkanlılarla birleş ti, Ruslar bunu haber alır al- maz, hududa asker gönderdi- ler. Enver Paşa Efkanistan tarafımdan yardım gören Bu- haralıların Basmatchi aşireti- nin başma bir lider olarak geç ti. Bu sıralarda Enver Paşa- nın İngilizler tarafından mu- avenet gördüğü, ona para ve techizat verilmekte olduğu şa- yi oldu. Kızıl Ordu tarafından bu isyan teskin edildi. Bas- matchi kuvvetleri dağıtıldı. Enver Paşanın (Pan-Turani- zm) rüyası kayboldu. İşte bu vak'anın nasıl cereyan ettiğini başlayınca, Rus ordusu Efka- nistan hudutlarında tahşidat yapmağa başlamışlardı. Ben de Enver Paşanm maksadı ve kuvvetlerini b me mur edilmiştim. Sahte portlarla tebdili kıyafet ilen bir küçük satıcı eşyasile bu âsi mıntakaya geçmeğe muvaffak oldum. Umumi merkez ile ra- bıtamı temin edecek olan Os- sipoff isminde bir şahıs ile şarki Buhara taraflarının de- mir yolunu takip ederek şar- ka gittik, (Karchi) ye vasıl olduktan sonra, bir katır üzerinde ola- rak, tahrip edilmiş demir yolu bu takip ettik. Müddeti öm- rümde bu şekilde tahrip edil miş demiryolları ve köyler gör medim. Tabiri mahsusi ile söy “leyim, taş taş üstünde bırakıl mamıştı. İnsandan eser yok- tu. Yolumuza devam ederken, a sıra gözümüze insan şek- linde köylüler ilişiyordu. Yer- İilerin ekserisi Efkanistan'da- ki isyana iştirak etmek üzere firar etmişlerdi. Çünkü bun. lar Ruslardan ayrıldıktan son ra, ellerinde hiç bir şey kalma mıştı. Bütün hayvanat ve eş- yaları müsadere edilmişti. Bu na sebep te, Buharalıların En- ver Paşa tarafını iltizam ede- rek Ruslara karşı harp etmele ri idi, Üstümüze iyi intihap et (Karaş) , (Gauşar) , (Yo- urtchi) den geçerek (Denaou) ya muvasalat ettik. Orada kı- lavuzumuz Enver Paşanın o- turduğu yeri keşfetti. Bir gece yavaşça şehirden harice, dağlara çıktık. İki gün süren mezahımdan sonra bir (Han) a vardık. Bu toprak- tan evler Basmatchi kabilesi- nin yegâne oturdukları yerler- © di. Bizi çok iyi karşıladılar. Aralarında bulunduğumuz üç gün zarfında, bizden hiç bir şey gizlemeksizin konuşuyor- lardr kö, bu suretle bize lâzım olan malömatı tamamile öğ- renmiş olduk. Enver Paşa, köyün kenarın da ayrı bir yerde oturuyor- muş. Oradan hiç ayrılmıyor imiş. Ara sıra köy etrafında pek kısa süren bir gezinti ya- parmış. Nihayet, Enver Pa- şanın gizlendiği yeri bulmuş idik. Enver Paşa Türk elbisei resmiyesini lâbis idi. Yalnız, başında oranın milli kıyafeti- ne benziyen bir (Torben - Sa- rıklı bir serpoş) vardı. Sür'atle faaliyete geçmek zamanı gelmişti. Özbekli Ab- dürrahman ile (Ossipoff) « eşyayi ticariye mübayaası ba- banesile, lâzım gelen talimat- la beraber (Denaou) ya gön- derdim. Beş gün yalnız kal dım. Bu müddet, bana bir a- sır kadar uzun geldi. Nihayet, Abdürrahman iyi havadislerle avdet etti. Rus süvari fırkası, Enver Paşayı yakalamak üzere (Den aou) ya gönderilmiş. Süvari fırkasınm muvasalatına kadar, Enver Paşanm bir saniye göz den kaybedilmemesine (o dair yeddimizde emir vardı. Abdürrahmanın getirmiş ol duğu eşyayı satmak bahanesi le Basmatchi kabilesinin içer- sine girdik. Bir gün sonra, (Ossipoff) da bize iltihak etti, Süvari fır kasının (Denaou) ya geldiği. ni, ve gece yoluna devam ede rek Enver Paşayı maiyeti ka- rargâhile birlikte yakalayaca- verdi. Yirmi beş kilometre ayrıl- dıktan sonra, fırkaya tesadüf ettim. Kumandana, kısa fakat çok müfit malümat verdim. Fırka bizim başladığımız va- zifeyi itmam etmek üzere yo- luna devam etti. Ertesi gün aldığımız rapor- larda Enver Paşanın öldürüldü ğünü, ve köyün sureti muha- sarasını mufassalan öğrendik. Fırka tarif ettiğim yollar- da ihtiyatla yürümüş, şefakla beraber köy hududuna vasıl ol muş, her hangi bir ric'ate mâ- ni olabilecek askeri bir vaziyet le köyü muhasara etmiş. Rapora nazaran: Taarruz sabahleyin saat yedide başla mıştır. Kendilerini toplamaya vakit bırakmadan, makineli tü fek ateşlerimiz, kısa bir müd det zarfında taarruzu ikmal et ti. Her tarafta panik ve ric'at başlamıştı. Bu vaziyeti gören Enver Paşa (Basmatchi) lere mukavemet etmelerini emret- miş ve kendisi de otuz zabitin başına o geçerek muhasarayı yarmak üzere mukabil taarruz ve hücumda bulunmuştur. Mücadele pek kısa, fakat gok müthiş ve hunrizane bir cereyan etmiştir. En- ver Paşanın bütün maiyeti kı İıçtan geçirildi, yalnız iki za- bit kurtulabildi. Kızıl Ordu askerleri, kimin le harp ettiklerine dair malü- matları yoktu. Maktülleri mu | e, ayene ederlerken, Enver Pa- sanın vücudü teşhis edildi. Kızıl bir süvarinin, bir kı- ıç darbesile Enver Paşanın ba şmı omuzlarından ayırmış ol- duğu anlaşılmıştır. Yanında kanla (Omülemma bir (Kuranı Kerim) © vardı. Harpte bununla maiyetini — ci KN şüphe yoktur. Bu Kuranı Kerim, Enver Paşa- nın dosyesine konulmak üze- re (Teheran) a gönderilmiş tir. Liderleri öldükten sonra (Basmatchi) isyanı yavaş ya- vaş teskin edildi, ve nihayet büsbütün ortadan kalktı. (Devamı var) M. Laval nasıl Karşılandı? Fransız başvekili seya- hatine dair izahat verdi LE HAVRE,2 A.A. —İle de France saat 10 da rıhtıma yanaşmıştır. M. Laval gemide Havreli bir gok zevat ve bilhassa belediye reisi M. Meyer tarafından istik | i bal edilmiştir. M. Laval, saat 10,54 te Pa- | ris'e müteveccihen trene bin- miştir. Halkın tezahüratı PARİS2ZA.A,—M. Laval in Paris'e azimeti, pek mâni- dar bir mahiyeti raahsusayı ha iz bulunan kesif bir halk tabaka sının toplanmasına (o sebep ol- muştur. Saat 13,30 dan itibaren baş- vekili selâmlamağa gelmiş olan larla büyük bir meraklılar küt lesi toplanmağa başlamıştır. Messageries'ler avlusunda bü. yük bir kalabalık yer almış ve bunların etrafı (o muhafızlarla çevrilmiştir. Courneuve askeri muzikası avluda bekliyor. Rıh- tıma müteveccih olan kısım sa lona tahvil olunmuş ve çiçek- ler, yeşil yapraklarla tezyin &- iştir. Saat 14,05 te tren mevkiine dahil olmuştur. Muhbirler, fo- tografçılar, sinemacılar makine lerini hemen katardan çıkacak olanlara çevirmeğe hazırlani- yorlar, Sesleri zaptetmek sure tile resim almağa mahı ler de hazırlanmıştır. Hali ha. zırda Paris'te bulunan nazırlar dan, M. Tardicu, M. Dumes- nil, M. Landrey, M. Rollin ne zaret müsteşarları, M. Briand' ın bir mümessili, Paris beledi- ye meclis reisi ve (Fransa'nın Berlin fevkalâde elçisi M. Fran gois Poncet, Seine valisi M, Re- nard, Jeneral Gouraud M. La- val'i istikbal etmek üzere bek- liyorlar. Sefaret erkânının bir- çok azaları orada bulunuyor. Saat 14,06 da ağır ve muaz- zam sür'at katarı mevkife giri» | e, yor ve M. Laval halkın çılgm selâm ve tezahüratı o arasmda trenden iniyor. Nazırlar meclisinde izahat PARİS, 3 (A.A.) — M. La- val Amerikaya yaptığı ahat ve Vaşingtonda ifa ettiğ, fe hakkımda nazırlar meclisine izahat vermiştir. Adliye nazırı M. Börard Başvekilin vazifesi. ni ifa tarzından dolayı meclis namına tebrikâtta bulunmuş. tur, M. Börard M, Laval'in ta- kip ettiği tarzın Amerika ile Fransa arasındaki dostane ve itimatkârane mesai iştirakini bugünkü şerait dahilinde fev- kalâde faideli bir surette kuv- lendirdğini söylemiştir. Fransız parlamentosu içtima ediyo PARİS, 3 A.A. — Nazırlar meclisi parlâmentonun 12 teşri nisani'de mesaisine tekrar baş- lamasını kararlaştırmıştır. Young planı ns oluyor? PARİS, 2 A. A. — Figaro gazetesi, M. Laval'in emnü se- lâmet hakkında gazetecilere va ki beyanatının takitten tama- men âri olduğunu yazmaktadır. Maamefih borçlar hakkımdaki sözleri kıvamsızdır. Zannolunduğuna göre M. Laval, Hoover moratoriumun- dan sonra Young moratoriumu karşısında bulunacağını tah. min eyi Figaro netice olarak diyor “Moratorium, temdit, vade... Mahut plânda bugün kala kala bunlar kalmıştır” Alman sefirinin teklifleri PARİS, 2 A.A. — Le Jour- nal Berlinden istihbar ediyor: Alman sefiri M, Von Hoesek, hükümetinden almış olduğu sa rih talimata tevfikan bu sabah veya salı sabahı M. Laval nez- dinde bir teşebbüste bulunacak tır. Mumaileyh, bu teşebbüsü esnasında Fransız başvekiline bir takım telkinatta bulunacak tır ki bu telkinat mazhar olaca- ğı kabule göre müsbet teklifler şekline kalbedilecektir. 'Kıbrıs 8 alet- | İbtilâli Yunanlı mabaripler bir beyan- name neşrettiler Örfi idare e ilân edildi; | İngiliz Meclisi Meclis dün açıldı; yeni kabine nasıl olacak? LONDRA, 3 (Hususi) Mesai fırkasının hezimetile ne- ticelenen son intihabattan son- ra yeni İngiliz Avam kamarası bugün ilk defa olarak toplan- maştar. müsademeler oluyor | M. #ac Donald, kabinenin ATİNA, 2 (A.A.) — İstiklâl kah ramanlarının ahitadı,Kıbrslılar bin | de medeniyet ölemine hitahen bir be yenme vape Pireli eski mubaripler di ötün silâh | arkadaşlarına kle bir beyanna- me neşrederk onları Kıbrıslılar lehi- ne müdahleye teşvik etmişlerdir. Sa'âha doğru.. LONDRA,Z(A.A.) — Kıb rıs valisinden alınan telgraflar- da Famaguste' taki vaziyette görülen umumi selahın iyiden yiye hissedilmekte olduğu, di- ğer yerlerdeki vaziyette bir de- gişiklik olmadığı bildirilmekte- dir.

Ajansa göre.. LEFKOŞA,2( A.A. ) — Kıbrıs adasında vaziyet iyileşip düzelmiştir. Müsademeler oluyor ATINA,2 — Gelen haber- lere göre Kıbrıs asilerile İngi- liz askerleri arasında pek kanlı müsademeler cereyan etmiştir. | Asilerden 15 kişi ölmüş ve 50 kişi mecruh olmuştur. Köylüler bir çok jandarma karakollarına hücumla silâhları | yağma etmişlerdir. Muhtemel bir hücuma karşı Lefkoşedeki İngiliz aileleri bir otelde muhafaza altına alınmış lardır. İdarei örfiye her tarafta şid- detle tatbik edilmekte ve gece sokakta görülenler tevkif edil- mektedir. Vaziyetin vehameti çoğal- maktadır. Fevkâlade tedbirler İngilteye' ta göre Kıbrıs'taki son hâdisat üzerine İngiliz hükümeti Cezi- rede fevkalâde tedabir ittihazı- na mecbur kalmıştır. Bilhassa Kıbrıs kanunu esasinin lağvma karar verilmiştir . Nasıl başladı, nasıl gidiyor? Hidisenin nasıl başladığı bakkında Kıb eta çılan Söz gazetesi gü malümatı ver. mektedir: Geçen çarşamba Ram Kavanin azaları hep birlikte istifa ettikten sora Embori- gi Leshide toplanan szim bir halk küle- “den gelen malüma | tadilini hazırlıyor LONDRA, 2 A.A. Londra- ya muvasalâtın; müteakip M. Mac Donald, kabinenin tadili- İ ne matuf müzakere ve müşave- relerine devam eylemiştir. Bu- İ gün bütün bu o müşaverelerle | meşgul olacaktır. Fakat bir ka * bine içtima yapmaksızın salı İ akşamından evvel kendisile ça- lışacak olan arkadaşlarımın İis- tesini verebilmesi mümkün de- ğildir, Başvekil bundan sonra bir hafta müddetle istirahat &- decek olduğu Lostiemouth'a gi decektir. M. Mac Donaldn'ın tabip müdavimleri, teşrii intiha bat müşkülâtile yorulmuş olan birinci İngilizin behemehal isti rahat eylemesi lâzım geldiğini söylemektedirler. Bu suretle başvekil yalnız meclisin açıla- cağı'na avdet eyliyecek- tir. Bugün hükümet taraftarla rmm adedini ki en tesbit e- decek olan Londra darülfünmü intihabatının neticeleri öğreni- | lecektir. İngilterede yapılan belediye intihabatının neticeleri LONDRA, 3 A.A. — Bele diye intihabatımın neticeleri İn giltere'nin ve Galles memleke- tinin 80 kadar başlıca şehir ve nahiyelerinde amele fırkasının 206 azalık kaybedip 5 azalık ka zandığını göstermektedir. Yine bu neticelerden anlaşıldığına göre muhafazakârlar 149 aza- lık kazanmışlar ve 5 azalık kay betmişlerdir. Liberaller 26 aza bik kazenmişlar $ #zalk kaybet mişlerdir. Amele fırkası namzetleri en ziyade muhafazakârlarla Libe- rallerin ve mutedil müstakille- rin Amele fırkasına muhalefet için el birliği etmiş oldukları şehirlerde ağır zayiata uğramış lardır. Birmingham'da Amele fır- kasının gösterdiği 24 namzetin hepsi de mağlüp olmuşlardır. İngilterede belediye intihabetı LONDRA, 3 a ine hitaben sutukler söylemiş ve ondan | MŞtIM. ganlar çalmarak Fameromeni kili. sesine gidilmiştir. Gece sant 8 raddelerinde olan bu biri: kintide Başpiskopos ta dabil olduğu hal. de Rum ekâbiri hazır bulunmuş ve tak rikkârane nutuklar irat ettikten sonra 4-5 bin kişilik bir balla Viliyet Dairesine gitmişlerdir. Bu arim kütle Vilâyet Dairesine gidin. ce Valiyi görmek isteriz saraları ile tra fe çenlatmıya başlamışlardır. Haber verildiğine göre veli ba orada yemeğe olurmak Gere imiyler, Bu oenada Valinin yanmda bulunan Lefkoşa Komsari Hart Deyviz dışarı çık- maş ve halka — İçimizden üç kişi ayırınız ve söyle mek istediğinizi onlara söyletiniz. Vali intihap edeceğiniz kimseleri kabul etmek Tütfnda bulunacaklardır. dedi. Bilinmez ne haldir bu msakvi teklifi has 2 bulunanlar kabul etmemiş ve pence- teleri taşlamağa başlamışlardır. Bu şuwrsuz hareket bu kadarla kalma mış orada bulunan İngilizlere mahı mobile ateş verilmiş ve Viliyet Dairesi. nin damına sıkarak İngilir. bayrağını im dirmişler ve yerine Yanan banderacını Wi Yonan bayrağı çekildiği halde konağı steşlemişler ve işinde otu” van Vali ila diğer insanların yanacakla. rmi düşünmeyerek her tarafı yangına verminlardir. Bu muameleye marsz kalacağım hiç hatırından geçirmiyan Vali bin möşkülür, la kaçabilmiş ve Baş kapını kışlanına ge lerek geceyi orada geçirmişlerdir. Vilâyet Dairesinin alevler içinde yandı İt sonuda polise ver! emri verilmiş ve bunun neticesi olarak polin ve halk arar sında elek bir çarpışma olmuştur. Poli- sin 8 kadar yaralım Rumların da buna yakın mecruhları vardır. Bu acı haber kulüp ve çehir halkıma gece saat 11 de gelebilmiştir. Her kes bir türlü buna önanmak istemiyordu çünkü ortada bu cinayeti davet edecek bir | se bep görmiyerda. 22 T. evrel perşembe günü sabahı Lef İ koşu Komsarinin imzasle çıkan beyanma- öl maştur. hirlerde Belediye meclisleri azasınm Üçte birinin intihabatı tecdit edilmiş tir. Çünkü bu belediye meclisleri azasmın her sene üçte biri Da ye intihap edilmesi usul. Bu sabah Londra intihbatr hak- kında alman neticeler şunlardır: Muhafazakârlar 562 azalık kam zanmışlardır. Amele fırkası 208 ve diğer fırka larm mamzetleri 10 ozalık temin et- mişlerdir. Bu hesaba göre muhafaza zanmışlar, Amele fırkası 92. azalık kaybetmiştir. Taşradaki şehirlerde yapılan ve henüz tamamlanmıyan intihabat A- mele fırkası birçok a- i$ zalıklar kaybettiklerini göstermekte a İ meler fevkalâde bir bâl ve hadise karşı” İ sında bulunduğumuzu anlatıyordu. Her kes güneşle beraber evine girnerk ve güneş doğmaymen diyari çıkmayacak” tr. Mer kes şaşkına dönmüş ne yapacağını ne olacağımızı dürünüyor ve koca umaml harpta hiç sıkıntı ve korku çekmediğimiz. halde şimdi maruz barakıldığımiz bu gir. kin vaziyete hiddet ediyor ve müsebbiple rise linet ediyordu. 23 ünde polisle vukubulan çarpışma” da yaralanan bir Rum genci ölmüştü. Çok dehdebeli bir cenaze merasimi har swrlandı ve buna takriben (bin kişi işti. vak etti, İ Ayak gönde Tilagilir teyyareni gelmiş ve 60 kadar seker getirmişti. Polemitya- daki İngilir askerinden bir kısmı Lefko. saya getirilmiş ve polis bir dereceye kas dar takviye edilmiştir. 24 ünde resmi bir beyanname daha çıktı. Bunda Kıbrum müdafaası Fermanı İ kanunisi tahtinde alınan tedabir ilân edi- Tiyor her nevi mektup ve telgraflaria ga- metelerin sansğr edileceğini bütün meyha- İ me ve kahvehanelerin kapak bulenması ile taşradaki şehi ilerden 300 Tadi | rında dün belediye İntihabatı yapıl. | kirlar yeniden seksen beş azalık ka | Türk - Rus dostluğu M. Litvinofun'Hariciye vekilimize | gönderdiği telgraf ANKARA, 3 (A.A.) — Sovyet Rusya Hariciye Komiseri M. Litvino Türkiyeli ayrılırken Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beye şu telgrafı gön Mihafirperver Türk hudutlarını terkederken gördüğüm unutulmez dos tane kabul hakkmda gerek zatı âlinize, gerekse hükümet arkadaşlarınıza bir kere daha minnettarlığımı erzetmek isterim. Müstesna şahsiyeti bende silinmez bir hâtıra bırakan Reisicümhur Hazretleri nezdinde hayranlığıma ve derin hürmetlerime tercüman olmanızı rica ederim. Keza büyük bir dev det odamı olan Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine de ksni yaptığım mülikata verdiğim kıymeti ve bu mükâlemattan duyduğum hazzı hitlen söylemenizi rica ederim. Kat'iyyen hali yeniden teeyyüt eden Türk - Sovyet rnüi ve samimi olan mülâkstmızla obatının sarsılmaz sağlamlığı hakkında kat'i bir kanaat götürüyorum. Yeni Türkiyenin banileri ile şahsi memleket munrefenin ili arasındaki mütekabil anlaşmanın kuvvetle tezayü düne medar olacağına hiç şüphe etmiyorum. Mü milletleri Münasebatımızım, mizin arrn ve ihtiyaçlarma ve cihan sulhu davasına ne kadar tevafuk otti. şimdi daha sarahatle farkediyorum. Hakkımda eseri dikkat gösteren | bütün makamat ve eşhasa bilhassa samimiyet tezabürlerinden dolayı namına teşekkür lütfunda bulunursanız beni minnettar kılarsınız.,, Soğu e m klar her tarafta ediyor ineboluda şiddetli fırtına ve başladı. Kar yağıyor ANKARA, 3 (A.A.) —. İktisat vekâleti meteoroloji mücssesesinden als. nan malümata nazran iki günden beri hemen bütün Türkiyede hava su- buneti birden bire düşmüştür. En çok düşüklük orta Anadoluda vakidir. Ahimes'ut, Kütahya, Kayseri ve Afyonda sıfırdan aşağı 10 derece kaydö- dilmiştir. Ankaranın en düşük suhuneti sıfırdan aşağı 8 derecedir. Eskişe- hir « srfırdan aşağı dokuz derecayo düşmüştür. Orta Anadolunun diğer noktalarında da hep sıfırdan aşağı olmak üzere 3 - 4 derece etrafında dü- şük swhunetleri kaydedilmiştir. Trakyada düşüklük ancak sıfırdan bir de- reco aşağıdır. İstanbul sıfırın fevkinde iki ve üç derece arasındadır. Garbi Anadoluda sıfırdan aşağı derece yoktur. Karadeniz sahili sıfırdan aşağı üçe kadar düşmüştür. Cenubi Anadolu mıntakaların en sıcağıdır. ve burada #uhünet on derece etrafında oynamaktadır. Trakya, Edirne, havzasında, Yalovada dağlar, Balıkesir de keza dağalara, Bursda yüksek tepelere Orta Anadoluda Kastamoni ve Boluya kar düşinşüştür. Aynı zamanda Adapazına da sulu kar düşmüştür. Bilhassa şayanı dikkat olan cihet Karadeniz sahil mımtakasında Samsun dan İstanbulu doğru olan kısımlarına kuvvetli tüğü halde yağmurlar düşt Rize ve Trabzon havalisindeki dağlara da sahilden iki yüz metre irtifas kadar maballere kar düşmesidir. İlki günden beri rüzgâr daha ziyade şimal ve gözeler ile cenup, conubu garbi arasında esmektedir. İNEBOLU, 2 (A.A.) — İki günden beri burada şiddetli fırtına ve 80 » Dünden beri her tarafta kar yağmaktadır. Kasabanın münakalatı münkatidir. Heyeti vekile dün geç vakte kadar içtima etti ANKARA, 3 (Telefonla) — Heyeti vekile bugün saat. 15 te toplandı İçtima geç vakte kadar devam etmiştir. Japonyada şiddetli hareketi arz oldu. Ölenler de var! TOKYO 2 (A.A.) — Japonyanın cenubu Shikoku şehirlerin. kâin Yushea ve e ki Dz alem anten Çok zayiat ve ölü Kötü bir iş.. İki Romen siyasisi düello edecekler BUKREŞ, 2 (AA) — Mani kabi M. Litvinotun Teklifi ! Teklifin münakaşasına başlandı CENEVRE, 2 A.A. — Sov- -i yet Rus şüralar ittihadnın ik- Saian davet etmişlerdir. M. Mab- gcaru, son umumi (teşrii intihabat ında M. Soanitesci'nun kendisi alâka ile mevzuu babsedilmektedir. gam Yözumunu emrediliyordu. Haber aldığımıza göre ayni gün sabah Kavanin azasından Teofani Yorke Haci Parlo, Larnaka Despötü Miloma, Avkat Şakalli ve daha bir kaç kişi derdest edil- miş ve vaporlara nakledilmişlerdir. ortada deveran eden yayalara göre Lay” mosunda Komesrin evini yakınlar. Gir- sede Hükümet konağına Yunan bandıra- se aamışlardır. Vizaca pelis dairesini de yakımaşlardır. İngiliz aekeri Pasar günü fevkalâde bet bir almışlar ve köylülerle hariçten gelen eek diğer yolcuların şehre girip çıkman larin menetmişlerdir. Gürneden gelen yolcuların verdikleri malümata göre İngiliz zabitası bir iki oto mebil ile Girneye gitmiş ve İngiliz bay- rağımı indirenler hakkında tahkikat yap- maşlardır. » Girme Despotunum bu messlede ön ayak olduğu anlaşıldığı için derhal tevkil etmişler ve diğer mekvufların yanına gön dermişlerdir. Kâfi miktar tayyare ve İngiliz aikeri geldikten sonra memlekette mahsus dere- cede bir sükünet hasıl olmuşter. tısadi ademi tecavüz misakına dair vermiş olduğu projeyi tet kike memur hususi komite Ce- miyeti Akvam umumi kâtipliği nezdinde toplanmıştır. Davet edilen 26 devletten İ| Amerika müttehit cumhuriyet- lerile, Avusturalya ve Canada hariç olmak üzere diğerlerinin hepsi mümessillerini gönder- mişlerdir. Fri mümessili oOM. De Michelis'in teklifi üzerine İtal- yan mümessili riyasete intihap edilmiştir. Sovyet Rus Şüralar ittihadı »ın Londra şefiri M. Sokolmi- koff misak projesini tevdi eyle. miş ve M. Litvinoff'un iktisadi meseleler mevzuu hakkında mü tekabil muavenet O komisyonu huzurunda irat eylemiş olduğu nutkun muhteviyatı hatırla- tarak böyle bir misakım vücut bulmasının ne derece faideli 0- lacağını izah etmiştir. Bu beya natı müzakere ve münakaşalar takip eylemiştir. Sovyet Rusya mümessiline, ezcümle misak ve projesinin ihtiva eylemekte ol. duğurı temyiz ve tebliğden ne anlamak lâzımgeldiği ve misa- kın en ziyade mazharı müsaade millet mefbumile nasıl telif e- dilmesi icap edeceği sorulmuş tur, Komite bu baptaki umumi münakaşaya saat 16 da devam edecektir. | i

Other newspapers of the same day