Newspaper of The New York Herald, February 22, 1857, Page 6

Newspaper of The New York Herald dated February 22, 1857 Page 6
Text content (automatically generated)

f 6 wwmsMwm imtn itbt mt. A WIDOW LAJ>Y W?*T4 A SI TO ATT OK TO OO TO y maiala la wU'liui to pa* half har paaaafe. Ma take ? ; i"mh? ul ha i ndhrwuM. Oaa ha Q? aiy aai Tnoaiay at JU Luquaer aA, Srooklre-__ AW OTA* A TOR ON WBHtJTI A WTL*OITB ?SWT* J aurhwaa waata a Uuatloa with a Araaaaaahac, er a I or* Umra are nut aaaaj employee. A lilrvaa C. II., HwalA artca. __ * TOO NO LADY W?"WI? TO OBTAIN DSSMMAXISO A by dhr Aar or *Mt Ia a law more pri.ete fern >liee Ilaaqoaa. rhati Ae . aaaAa la the moat tartloaehle naaawer. Beat af <*j refer* or*. Tarau woderala I'leaae aAAraaa DitMaakia IIS OreeA a a* AW iJreeuwtch avreeU Sew tart aaA Johtwae atraat. Broohlya. ACTUATION WA*'?d-?T A BKSNBOTABLB OIXL m aad walW la a prtealfc (baaH; Oe?4 I r^JZlZTtpyiy* idBWesimkeL, tklrdBoor, bankreaea. j A TOO NO WIDOW LeDT. AGBD NINBTKBN, WISHES j .A. a aMwtlan aabouaekeaper . la perfectly oeoapalealte take ! *e tmutt MiM'Boit <* a AM class house- Tie kickeei relbrrore ftree an W lespertaetkty. None but reuUecaee of lie biflt?M Maun** u4 weakk seed apply. Addreaa Mrs Hmil, ron office FANCT GOODS-A ToONvi LADT. WHO HAS 11 AD se? oral ra?ra eipedenoe 'o (be buatanaa to aa Km mere at'f. wtakaa te procure a nuaaUeo aa saleswoman la a faae j Inaii stoe eltker in Mew Tar or M--cklya. Befecraoea giraa. Addeea raacy feeda, Herald offioa. troumi -WATTin, a permanent situation, ill bp a lady a! o baa eoedaeted ike milliter; Car several years. and la tali) com pew t ier alt do jaru&mta. a euiisMe Hualtoa la tkk er asm our- city would be ae jepiabls AS drees rereianmt. Herald oCca WANTKD?A SITUATION AS WBT NTTBSB. BT A i mpniab.e afa* weo.au Abe haa aa luteal (our week* ML pp.; at 776 B oadwa;, for three daja. TSTHT NUHSB.-AKT MI ON WHO IB WILLING TO TT pa; a (trod prtoe tor Ike attrainc aad care of aa tafknt, mar bear rf a perfeotlv baakb; woau, of rood dlwoauroa aad character. b; omltaeg aa bar phjrstelaa, al 34 Bast lito at. comer of Uairenttu place. WANTED- RT A YOUNO WOMAN OF BESNKOTA bUly. a aituauoa aa ebeaabermaid aad waller, or as children's nurse, or to de needlework and embroidery Tbe beet ef (I'J reference |1?eu aa rwgmrdj honesty aad oapabUH;. Call al tti HomMoc at, la Ike rear. Can be aeew tor lure days. WANTED?BT A NHBBON ON MUCH BXNBRIKk(TP, a eliaaiioe la a Bomb arm or WeeUre dir. to lake charge ef fee lace sod awbielderyjdepartiaeal ef either a wWlnsaie er retail oatakkahaaeat Tbe adrartiaer speaks Ike Nresek Mad English ear anas, ran aire aatirfactory refer eneee AAdreae J. M. J., Herald office. AOOOR BOMK ?A OlRL WANTRD TO (W TO OeatfU la reside la a aned prrreia family. mmaUa? of a F i-raia wK? ecd ifc>n neudreo, aha would Me axpoaied ta wort aad Irea for too fcllt euparlaiaarl Ute aerraala aad Mto bataaH psaeialiy aerfal abort tho boa?. IJkanMwim* mm tea part. tod a paiaiaaeat aad daau-ahia hxaa aaaaiaa to a goad fftrl Sacb u oppenaaMy fnr a poor rirt u eetdaa at fferad Apyir at X aaia Haraae byaaa A Oa 'a. ? aa4 .V Barclay at. oo Moooaj tat Ta onlay acrt, to U T dreea wood A* RICHMOND'S. ?C II0ADW4T - WANT*!? A A u?aatera. aecaetnrted to wort oo baaqoaa. Staade I' naiplBi rtiial noar ba: poad haada need apply A T RIOHMOITDA, 687 BROADWAY. - WART*D A aaiatat ladt'a araaa pad aoT eap makers. loaxobtaa btpaeat >HM will ba ta tbn trade; Mead; eiaployineal doom bat |wt haada aaad a. tdj nooc WANTED-A J**OtT DIBTANCI lit THR COON Kj lap. ta a house ttt Mw eewrealeeoea, a thoroughly food osafc lad bread baker wba la wllltap slrooc and aMa Apply at MR aad lid Daaoe sc. ea Meadsy, bMweea it aad UAH. GHU WAHTED TO IROR NRW 8HIAT8, AT in laab at. betwata MR aad 6<A aU. Apply tauaadiatety Mnunui WAWTOD - TWENTY HrLIJV*R? TTfA*W Wrtsmart and two Mtaawatiiea. aona bat fin* oteee heads Bead apply la Ridawa Waraas. 97 Dtrtatoa street. MfLURERB-WaITTR.I A FIRST CL188 MILLIROM, at HI Bnadeay aatraaoa IAS ts-eeC oae rapabU at taklrp charge of tbe bartaase Ta such a One Uir beet ti wapaa ad* ba paid CaJ oa MowA?o. MANTUJLA HAMDR Witmra-TO TEIOSK WOO tbiiwatut nil if r 111nd vbo baatoeaa tunetaiil atapler eat ?li< ba glren. Apply at tAs Howard at eatraaoe aaw M odd lap, ami awry. ARNOLD. COWSTABLH A OO. XTURH* WANTRD- A WDRW TO TAKR OHAROR OF AY a Oak lady, reatdiap a short distance ta tRa eaaatrr: aae adt be eeetle, kind a?? asporrteeed: so AuS'ieaa wtnu p?*.rw?aa; ?. a ooi) t wmtm. ADfvnu?wa*uii? SMWtWQ MACHI"?* -OTKRATORH OK KITKFK *iafar*a ftr OrotWa, h*M&p tkalr own Bateiaaa cat i>ra cara pnte p?r>i wai-b oa ??m by apvlytcf u? Tim (I. OkfMT, 4ft ii www MM UUil mO VU^JMKKA-WXKTBD THRU HOOP VtM.I*MMS. 1 lb* b|4M w*(r~ prraw ma? noad apply bat Dm wu tMV Maw kulMH i|ir4?'io? auUft. Apply I* Mr*. Pote. Ut tlaaal ?* WOTO-ft PIBMV OLJlM MIUJIII; UM A <i4aB4rtr.wii*>bK>JiWi*in?rfiliii?biiHM at Ml >l> I* |? at Caailwa etcj. Apply t* Htefaa ft Tte|M. ftp *?day. War mn -waktbd, a mmtbotablm fbmok k*rli| loat bar LafaaA la late a akllt to ivi> Ap; ly HWi I Dap** row, Blutewaft WkMTtm - MriJJMMBft. rm OOOO HAJTM, AT ( aII??iwt Tb>ll|ft?ai wapaa paid?ft ? playMMAl MUtrtw raaaA WAKTU) -MARTHA* UUU; FIRST 0LAA.4 Ml arte apply, aft Qaarpa A. Hoar*'*, lift Srate?V WUrnBft-AfTKKJrTTC1*! TO THK PRKSWAKIHO Ml ckrtftrfa otelMMf; alte. kub in wark aa dn? Bwaial'iMb ?! ? Faaa bat Ua Oaaat uW ^ fllMi* IMoa'a^SP# Orateal. WAMTTO-AT GMtlWI bazaar ?n MK'JAOWaT. Mm pUia ?a* w *. tea Mn makara. hate w ??n *a rIMnal iHMinp, Uam AM ate wa?l aabraMrrara WU1M THK FIRST CLAte MTLLJHFAH SIX pate If am Ma ate naa saferra. aaltwaapprao Mtaalatel towy at maanw, 164 Sroteway. WaJntB-A FTRAT RATTS MCAMATRVSH WHO FVX later aalira*a<? raulap ate SiUap rhiiArf* aal la Site Sraaafw wlJ ft- rwralrad la wait oa obi-Srna, aal ua fta a r*?laana- Apply fraw laHaU Kaai I3U> at. WAKTKB OFKRATORS OK KTWIOUJCR A ITTLSOM'tt arvai wafAmaa Tbraa to loara. root batea. ate mm* ? taara A too a ii?r?u laaar u> iut raary- prrmt ?4 if* ?i'?catty is iba ??t. ha aw apau Maguaa Mftf at ft riwa trMM bH ?oor. Braohlya WiCtU TO ?lO TO A SOUTH RAM TTT, A TTRaT iWkawMWawir Man. a oaa aatw. uJ a ya.ia* aaaM far a wiwwwnw who '? familiar with tha m?aw Waar bai Am ataaa #?ad aar j ?a Hodgaa A Pha4pa > jr-j Broadway _ _ _ W~~ AMTBO-A TOUMO PA'imsTAN f WOMAN AN viMr. wNi) la wail aonaa.rud with waitiag tad saa mv wotJ i aaawnmad?l. at ? hart ttd at., katwaaa I *t| aad 4* ar , aaJI baiwaaa IS awl UH o eiari YOOSSUMM ViMTIO'TO TltNCflll i ItXtriOT aMadaaatag arilaar aa Broadway: U?> awl know thaSMWaa* daama aow a tagna Apply at M'?a Maura (Mat darMag anada?y, St) Broadway, ap (intra. froai SfTSAWUSS WA-. lKU-AAtJL?. ABNsritrr.wBiJi MARMHD MAN Wivra A ?TCA Mas aa pan? ta a aaarr or la arra a boraa and nan h* A argaa.' Vd wHA aktayfeg and woald n?aA? Mwaair iwaral; iiiN. Aa Haaa af aAy rrfdraaia yn Ad I raw t w. a. awatdfaa Aa lAinn hah ukbaicajh. acocntomid to an rang a warm, aatt-aa and daUrmag gooda Ar , waau plot aw? ta a raavnetabla hoaaa C?a tftra rai ant* rr"? ion ,i IA m halaawaa l ts Chrla-apWr at. ar J A. C .7S Oarttaad' at ABt>0?KJ(*l'ltB HATTHO A RWW HOOBM lAOH day aaorrnp xd. road Aba la tabx aharg* at wrlllac aa a at ad baaba Addrrao ?*. .. Ilaraid after A TOOM0 MAM WHO HAS HAD POUR TRtfs %\ , wrvnr' ia oar of iba largo* arlu na abopa in haglanl. ?a a IH?W af rrxmaro-'ajM fro? ha 'ortaar anp'otar* aba aadnanaila iba baaiaa? both praaAeatly and ihwu-x >a M>r *??*? mr)4 la kM ipanot'-a aarf laMrknaUofi* laati|1n^ ? rH*r??raa rfrm Tor fur War ia-'orai?tioa i km ! r i bMi? r?* Huftut-vinn >t a tocw iu in Max ?r a Warkwtrr k aa* aa m.^mbjui a* 1 " a.i.iif <? makr kaaar.f raaaraJ? aarfnl I'an fl*a (Aa trial aI ralaraa aea. aaiar> p? ?a Hon AdUrm WOJlaaa. Uara.4 >? ?. STTTJaTH>l? VtlTlD It A MARAUD URM 4> M. xpaak'nc ro?4 r>? in!.. wtrk trtfi aad oa? Inlaa' oaf ta pa?iii>Wid ? 'ana ae wuak tAa UM aa afcaraa or la aar*a aa caaakaiaa aa4 imiv.aaar HatiafV-tflry 'HUimmik aa la anrw aa4 rapahiM* naa ?> praAueatf Altnaa liua Ha ? *ar-h I1*nu?t A T SITMATIOM WAATKD-MT A MOrWU LAD. TB'iK IfTl aaaalr*. 17 faara nl ?- !? a ?! mx fraearr. a' Bfir mm4 t?a4 Mart- or a n laU vnaparmiK-i prr'Art Afl4r*a? ar mfir a* Hata/i <wm?r<* Praakfori aad W;uumb r unarm** dry ooonn nir< rawta-a tocru an. wtia ku lt*w! iA* laM Ha rut la Mraa i* tka trat lama la Maw lark araaM Itta ta n.air aa Aa^tfMkaa' w.th aaka Aral naaa Waaler* ham* AMraaa iU Hn.lij ???n mg. J iHraid <4Ma WAr?*? A pnTATlOR 10 aUFRBl.Y TKJfD RAW tn? amklma Iba aaaalarttuiry of ftniiiAar* or rip - i*>H HaaspUeaakp waali-a a perfect ko? a *.<(? fr>? ka kaag anorU* la vka knrtaeai Aiuafkrlnrj 'iferrme eta* lelekeeewlr aaa lapaAUHy. Adrfraaa ttoi :? Hand *17 M aWer WiBTin AT A UiPBCTARLX touro ham. 71 raara a# an*. rwreeOp frnm RaalaaA. a aiMaiioa at alian A> k ?' eliaaji nr retell 4rr mode autre, la wfUtaa ta laaba kmaur aaalnl, kaa an '*] ?*** to aotni AootAor WeaI. ri p ratwnare ? * A ?r?a J. T K flaraM nAm 111 1 1 " TJ j awbombft i .rTBOUKlT.-r*OrBBtO* WOHOR, THR ''ILK \ Wtfi Ian il aar ? %noew Mraat. la tAi a?jy peraia . x * i? laA aarraaUr ' "* primal aad fatva ***ala ' Ufa HWHMb; iHf a gn r*i'iir??. E?,'55^g^:Bac@S: ?4tmM M*mMMMWML / *'? nvof H-TB4T wnrnwrcL oi.aibtot v ?*'. Mm. HKTBOtTC IK) 4?rto? ItKtfc* Von twl " Nr?M?r?r. U.o Mart WlWlnl m(M M4 ku?tn?M ?<** ? * *? < ? Ammrft All 4* HW vi~1?r'r? 1 >w mUB ?f '' ' r,w*- OMrrl^ MM?? M W?4? Ar , k* I ?L?'*70V " * <?T?OtfB. 1*0 III VUN yj *r* .?f" o'*r*?4?l*. kanlMMI *ff "??? r M A V* 4?? >?A? M?i n I U ! ?ft4 >.?**. w ~nr?s n?i*n aAHaa m hm. * , tmi --^fri r m MM* " ( I ff? IPMUL INPAr. i -tb? officii** and mkhurrbof boh brr Bill laxl?e l>o fl will pl< ui aaemola at Half part 7 ' lock oa M ndii mum *g. 23d uwt . at thfdr raoau, ooroor of Hiiitka and Chr ^M'ter wre*u to join i? w*h IM ptooaoaajo to oc.obraio * aamtngtoc'a binkdav WM THIBU, W.H Root H Biattt Recordin| Secretary. A P. A.?THB MKHHKK8 ?F MO SQRRRMORR Lodge Mo 19 are ret|iioo>ed to meet at their lodge rooaa oor.ier of TweoUeth street and Third arenas, oa Mvmday morning the 33d Inn., at 7X o clock W1 WHKUCR. W. M. Joef matinwt, Bee. Beo'y. Ar. A.-THB OFFlCKR't AND MKMI1KR8 OF FHiF nil lodge. Mo. 13 a F a , are hereby notttied to be punctual to attendance at 'betr lodge rooaa, No. 187 Bowerjj WiltniM Lodge, fro 9, lid Valley Force Lodge, Mo. 99 ace paricularly Idrlied 10 participate with oa la celebrallag waahlagtor'a birthday. By order, Qao Lmw, R H. A. A. MAXWKLL,W. M. HANCOCK LODGE MO. 49. I. O. OF O. F -THE MKM beta of Hancock Lodge are hereby noUlled to aaeet at the lodge room odd Pellpws' Hall tht? day at 12 o'clock M., tor the purpose of paying the laet tribute of respect to our late brother F U. Richard bradfod. JA tfKs BLAOK, N 0. Fowarb tfcOtNNia. Secretary. MASONIC.-THB LODGK ROOM ON THK COB NCR of Broadway and Mlecckr.r atreet will be reutadfbr the ensuing year no reaaooaMe terms Apply ts O. W. STEIN BkKhMhR, 3*7 Broadway, or JOHN WHKATON, 102 Wash htgton street. MABO*IC.?LEXINGTON LODGE, MO. SW V. AND A M are hereby summoned to attend a apeetal aota tauaioaUeu of the lodge, to be held on Sunday, at i o'clock F M., to attend the funeral of our late brother, John Wllkias John Mi us fee. A. RDGaRTOM. 9f. M. MOO AT VF.BNON LODGB NO, 14, A. F. A.-THK members of the above lodge are hereby requested to be la punctual attendance at th-tr rooms, corner of Hudson and (%'tf'ophcr Hireeta, on Monday 13rd In at . at 8 o'clork A. M.. to participate in the parade with their friends of the fraternity who Intent' to celebrate the anniversary of the birthday of the immortal Waah't-gtou. JOHN S. OILMORE, W. M. Jona P.rin, R. 8. Iff 6TOR** OFFICE, NKW TORE. FKBRO ART 11 W57. JxA. ?Notloc is hereby given, that all pernor who require ta be van-lasted will be attended to promptly, without charge, by application at cither of the dispensaries where phywolaM are eaoatanUy In attendance; and It ts reoommended that all who have not been vaccinated should avail themselves Immediately of the opportunity thus offered. The Mew York IMspenaarr la located at the corner of Centre sad White strews. The Raatern Dispensary, la Ludlow street, in Us rear of Essex mark'-t The Berth ere Dtspensarv Is located osrner of Waverlev place and Christopher street. The nenalB I'tapenaary Is located at *71 fteoond avenue. NerU-Waster* Dispensary Is loeated at 611 HUhth avenue. FKKMANDO WOOD. Mayer. NOT I OK.?THK ANNUAL KLBOTION OF DIR MOTORS at the New York and Virginia Steamship Company will be held at the odlee of the Company, No. 31 Broddwar, en Tuesday, March A 1467, between the hours of 11M. and I P. ML F. W. PLKAdANTK, Bee NOTlaW TO OWNMB6 OF FROPSRTY AS8R8BBD PGR Central Park.?The ownars of property assessed Cm Central Fsrhsre harebv nstifled that said aasaamaaais oaa be paM at this adtoe until February 28. 1817. Inclusive, whh 7 par cent latere* from 6th of Fabuary, IMA the data af the eon liwaatloo of the mnasmaat by tee Supreme Ooait. After that date lbs am?an eat Urn win be t e?ai uad to thsBaraaaaf Arreeiu, when tsiersst will be Merged at the ntaff U pet jewt ear ananm from the deter of eonflrmalmn. Febraarr A UM The property hmh< la embraced la the toilowtag ?v?miaH?1 r a the east half war betweee Beoond and ThM avenues, oa the weak half way between the TenU aad SU rrvtib avnonaa.no the north, hall war bet ?e? u 114th aad r.rtiTmrerm. alan from taatara Mo of Fifth araaaa to weto wo aide of Ktohth avenue. laetuatre. to half way liaiaiaa lisaa aad l Mb rtraato. oa too cento half way hetwaaa r?rtf Iret and Forty secned atreeta; also, on the eaet etde ad Fifth areaaa to weatr m aide of Eighth avenue, tanlutoes to halt war betweao Thirty-third and Thirty fourth areata. JObEPH R TAYl?OR, OoUaotor of Acoriwnamc. No. basement i At / Had. </?ee of OoUeetor af sax w into, OH A. t'HANCELLORB WILL MEET AT THE looms American Hail, No Bowery, on Monday rnorr.ing at 9 o elocfc,to unite In toe celabratioa at the birth da/ at ute ImmuttAl WaaLiaatoo LAB AN C. BTILKB. O. 8. II S. Htnciu. O. C. of ha C. OU. A-THE MEMBERS OF PLYMOUTH EOCE . Char lor, No. 91. are requested to moot at the Chapter rorma. cot nrr of Urand and Ludlow aireeta, oa Monday aara tr.o Keb a. a?8J< o'rlorh. to full regalia, to participate la neTidoratlag the birthday of Washington Members of chapters sot parading as chap bra, are cordially Invited to unite w"h ui. By order of the oLapier. 8. HOMAN MILIJI. 0. 0. OrriCI MANHATTAN OIL OOMPANT, 16 BKOAD war ?New York. Pah ?. lsX.?'The annas. elecuoo lor ntoe 1>'-rectors sod tor*e Incpeotora f'.r the next alaodaa of ton Oampaay, will be held oe Wednesday. Kerch 4, at the rdbee of the Company The poli wlU be bald open from It to : P M TV# warmer boohs will be dosed from Feb J? to March A both Incise!ro. J AKEB M- MOTLEY. Secretary fTIHE MORRISON SHINOLE MACTII.VR?NOW IN OFR X ration ta room No M New Hrvrt frrtghidepot bul-dlag. eeraer Franklin aad Bm sweets, .a eitrsotuig much atvenuoa TVs moot pet fete taeehiae 'a extotasee fur rtrtx g. shaving and jdhsUnn misgive. Tha public to reepecfullr tovitod to wuaam He exhibition aaeh day. from |e'ctoek A. M to 6 P. M. que aad ooaaly rights Car eafce. B F. YAUQHAN, Frenrtotor. WAMIIMOTON'B BIETHDAT.-THE BANQUET AT the Actor House, Monday evening. JM MB III tteheu rweelalng are tor sale only at to# otooeof tha Astor Hoeaa Mil Ave n'eloch Meedsy afternoon. The gseeU aad rrmUrtoifln having Lrheto wflU mast at the ebovr hour to the ladwW parlor of the Actor Bo ace The C-unmluoe ef Ar rangrmaalc will meet Saturday even.Bg 21m I net., at TX e'atotA. J AMU T. BRADY, Frtwtdeak Wa. E Rosijvson Secretory WAX EFIELD.?TBB MEMBERS OF INDUSTRIAL llctne Ameetanea No 9 are earneeUy requested to attend at LB Bower/ on Wednesday eveatog, Feb B. at TH o i ? <>*. to hear the report of the porchaotag truetee. Those wbe have reeetved their deads, eepeetoJly oa the Hactare farm, ft Is hoped will be present ae the report aflhetsthem eertlr-itoriy. Aay leto not raid for on or before ihat time will he so d N B.?The ta> roUartore for East aad Woatoheeler will he th?rr to receive taxes POENA A- OOOPEE Porchatoag Truetee. TWJE TRADBM. CBABRUOREMITBN-WANTED immediately, two ' or three good earrtoge b.aeken hhc none but 'h? beat me lbvi apamb' CaiTtagafhetory. aomar of l&u atroat bad ThLrd unoi lirtom. Machikt* AJ*D WAOO* KAlIBJt -WAfTKP. TO go m ) oaken, a good aaaablnl* at Ttco work Aiaa a rarrUaa body tad mnning (Mr nU? Ammloaaa yrwfiar rod YrviuJro oo Hood*y mora tag. botwaww 8 aad I o'etorb. at the oflrr of?Tf Afl A. 9T1B Ragiaorr 114 TraaaJa Mrwat. IWM "oor. rMnnUIT TAOOMi-WAlim A SITUATION aa fbrtjnaa. by a rorooo ?ba ifcoro-fbla ntdtnum Uie ludum No obaMtaa u> fa to aay ?tri of the Btaioa. Ad draaa X boi IM Herald ottaa. ratXDMMl-THI ADTXBTInMI HA.B AJT IX imnalv (Vrtila (Aits of 11B anaoo, altaaiad la Raokfbrd. Ill wtafb bo U> mka oould bo mada lo pay larcoly by ruola* vatmabiaa Aw ibo tVraaa market A Ant rlaao gardaaar > bo II willing to doooto bU who to umo and nb III Una. naa dad an ofiportiinHy'toinaka a fbpui'lif wMroatta* A. t, llarald iffliv w'.tb luuno and rataroaaa. On* who baa nno capbal iiUHti will b# prafarred. rUTHOORAFHXRS.-W A NTXD. A MTH0QR VTHXN wall etprrieaood la paaworfc. aueh aa plana aad aaaa*. ran bear or a goM pormaaeat an nation by eaJUag on WUty vt a 'arb IS* aad 137 WLnnm aL Aa lagUohmaa or Hrotdb man (irafarmd. fxfairnro-two JorxmrmAit butcnxiia, at o* Tf old'k market, lad at Brooklyn. Now* Sol ikooo wk? aadorotaad Ota Loalaaaa in aO Ho braaabea aaad apply Wanttp-AN ABrHTTimrxAr DBAVQHTKMAJT oa? aaqu??it.<t woh any wort, mnat op oat BagBBh. Ay ply at I l? Kna wij W^Ainxr-A xrrrATTOX AI" OABDENBR, BT A ;a?rg Ma. who tkiro'irbly ixdoralaadj hw koo*o?oa .-> wall for. or trrodrd bf b.a Mn amnio tarn flaw ad drraa J. U W , flrratd o*<-o n^AirrrD-ak rxriRr*N< *n cftttr* ooo? " rrf<*rrt<?a r? .ulrod. Apply al 79 Cbaibka aUa?. tt C W Gbareh. MUJP WATTKP^W U.M. AS* A RT AWF.RKIAN N'?T WA NTWD. AT WO U tuba rtrooi. op AHft. APMWTANT BOOKRRFtFRW W A VTKD-APOKMR IN i.wn handwnUBf. Jobs H puUi boi t,Ut r?i ofln* A| FRANCH 1MFONT1NO HOI'A*. DWAMWO WIT* wbotraa'o |TW<?1 And fruit 1#a>?r?. wt?b laaUotr ru?rni>nti wttb (oatlMkka < ?nI" slnaaa kaana aad -aparttT to Mi ao MlMkaaa Mid auond to out door hw ioa w\uot bo v jtnUijtod with trario Bad boot kaowlMUra ? (too 10oJ frrtttto# of hudaraa. Addrrws bot y aji Foot <dh~a Bookkkbtkr ffavtkd-a toono wan tho r*t;#hlT arqukintod wttk kooplor bo >k? by dmih'd rotry Hd/t r .. Hwiid o? or C1ANVARR*** FFANTKU FTHO ARR WILL AC J quAlclod wbh bnoaaa la 'bo o*rt"tw braarboa of Mr eaallko buataaas Addro* boi I. IT J Foot o*nc CAMrm-AjTlJCFlWIRWClIt) i'ARPRT hai.c-war ?uod Apply W U1 ItlUM M.. Brooklyn 1j?WT10TWKNT-A rOWFRTRWT WAN WAT IA Ft A jj rwnannaol ???*Uo? tin: f?M wajfoa w do'lrorw Ap pty M Martia. J oh a Boa A Co., pkb'lolxrk T, Iwlan ?r?" Sai xniH-mrr balks*** wantid at ft. r Honda dit tro*"* K'oro tCF aod 119 4<b kaptiiia. <?ond hkkdookiy noad apply?r*ATTCU.r*0 AORim" WANTKI) TO *RU, FATKR7 J rlahta fttr <*o BOW pootAblo faa M?hl Apply a' tbo odlro of I ho UaMad St Btos " ?/ 'Hm brunt <?m I-tab I * dmpuif *N? W HtMdwtf, B. ANDWKWB, socoikry TjLTantro? i rvrrt in an AWrHrrwrm oiticr FT wboro tfc? boat af opport ialUaa aro ailnnlad foi fyainiay k kaowbdaa oflko prrfaaam. nao who hks hod oumr ?tp? r*oc? preiorrW Apply m 1 I JO Brood way W 4*7*0-A MIDDtJI ACRt) WAN. TO ATTRWO TO p* kin* rood* A? tram H pdr A.'ad. a hoy, Dirikt hlmaru |?n?tral!y MMfuj, wturoa tl !W p?T w??k rk B'wtvo roqiiTwd. IWrmW r Horkld riflall. Tt'ANTRTv A HMART TOl'RO WAN AB FARTNRS FT la Ito or, wmo ktid ponor bmnarwa, whb h baa bowa ?>?rtod 'bc ibo loot fonr ???? oaa w.tfc rood rMeroaoa ??a addroor If r , HorkldnWra ?TANT*n IW A FANTT OOODR /ORRTNQ HOPIIR, TF a lk?' ?tTtoon or olahtorn yrwrB of %ff, oao ibat bkabM *.u. B?rn? MvdJuiineoe, li r*rt pi** **<'u iTTrray TV <>T*T>- F*vr**t ooon HAt.WllKir. ATM.? U at-.*r A f. M. to Outfit* A. Hrara. m Broadwaj. IVAWTHn-AW AMrtTCAB SOT, AROTTT OTXTHB* " ttinnll, l*at? -km paitttor* trad* <w that rastdaa w'tk hi* par?'.U praOrrad Apply to Bam*y A Ufta 40 HndMn ? TX'ABTWD-TWO PBT OOOIM AALK?*BW. WTTH M rtiy rWtortv* and MP-irtnatdd to d>Mi ?nl> C Whtto td,M ??r**awv>t. at f ~ (irHrt.u'nKiini omrlw. W * *TTTV TWO BOOKKFWTFM TWO COTDtfO Tf urn thrm elortf ftw Appier and twfcn nfltaa (a.,r rtorkf tnr dry (ptod? ?ad r^*T dtoraa two ka (tcemo*. thrr* t-rakotaan. two bsrkwepare Or* wan*.a t?? FV|m thr*# ?rwreAAttir "* tor ?*aM*ra an en* aatra ?od feir hnrt Itor uadra and *tdr*a, Aprlr to K at f V AN A OA* lArr,;*9m?r*7 i1 IW FOii*. HEKALO, SDN; row pwupinm Lava urn iiuHtui, p t>v at.' Mw7u#Taftfii*t. la U a daj *?k liteaA, aaa OinnuA urn a am, "Balra u4 " " " " -*l mai. I i Mil rtaaa." "I ha Saaahadtaa,'* ha OMaleta la aaa larga linlian roltaa borate la o??W. rrie? fi a k. olate. o. la S rote aa??r. IP t or *ate b? aU lnhalwi ererywteaee, aa4 aahdihte bf rpUK DRAMA op KARTS Thr mabkiao* ouiim ?a boor bxprbhslt rot Ika mirrM or thane about to narry. by Cr. f HHItot the author ud Ueinwr. One kudrad iid ninety aUto adlta* juat Honed, MM) vwn w?H ti?d mttk eelored platw prdoe one dollar. I'ubliebed II t W. Btranc. 98 Naoaao Areeh Mm Tort oily, a he w (Baaed K nay where free of oo*. on rroedrter om dollar aadthe nddreee. "TRte book (dree oU tbe facia knoea m tRooo Important Upton plainly e?o?R tor nil U ui^mdui, nod yet otiioUy ootonMOr ud free Ron en* iho Ucbtoot oOjeodtoo. Br pry adult paroan ohoald peem* IL"?Modionl Journal. fJTHX DRAMA OP BABTH. rpilg DRAMA OP lARfH. OOPARTCTmHIf MOTICMtM. ?Cftn-A? 1KTFRPRMIKO MAM UMDMR8TAMDIpOUU, ins (he boatmen ef mlRtoc, grind In*. feed. ao. coa moke n deairable urur <-aaent by oaUia* no the onbeort Kern. Room power and mlile tor grlndtx 1MU bunheU of feud per 6m j qui be furritoUed. mu4 the budnett would be conducted oti tborcfl Apply I# __ __ i KKASOW A OO , Won. 79 nal 81 Dunne etroet, R. T. *0 nnn ?partnmr watted to kitoagr rv a Jdi.UUUi buadheoa oouaontad wtih the Umber crade la (La eddy; n clear prolk of B? 008 to *8 008 cna be made la one year Apply U H. K. DIBBfJC, Ho. ? Railroad Bulidm*. Ptaeklto and Centre etreeu. <y>? nnn -a pabtmrr wahtrd-ak actitr ipO.vWU. bnalarwe nana with the above nmouet. to*ak* aa InUreot la oaeof the beat taraaUoneof the day. MklXM'ir riahta ona he ooU to one yeor. AAdmoo Patent, Herald odlion. AOBNTLKMAM OP LOMO HXPRRIRlfOR IB THb buaiarna acd pnrfeetty competent la deArous of meedaf whh a peteon of meana U encage to the lambor banaeaa ie thia city. Betbdhrinry eiplanaDona and rnferoneea (Iron and eipeetoA Addreoe Janea. Herald ofltoo, tor three daya, wlto real name. I lOrARTMRRBdlP.-WX. THR UHDKRSWMKD. HAT* U aaaoetateo with oa to the nuaufaeinro of jewelry Joha Malehaber. Dartd A reloubet aad RUaha P. SmttA The buatDMH hereafter will be nudum ed under the WMudMrb of HmKh. K?ldy A <>?. ? 1M Broadway, New tort, aad M Wttnaftna M'real, BotUm SMITH k Bt)f. wami*m. e. i.. j?. ft, 1887. Dnwoi.rnon of copabtmmrhir-th* oorabt nerehlp heretofore eiietinm between theiiihindin* enter (he msi end Arm of a. If. Winee k Oo, u? Due ?4ty, tl hl? <Uy dl?eiTed by mutual ooneant. 0, A. WhKney to mom laiharleed to eetu* the beilne? at (he Uto Bra or ?!* It* iuse a. BL WtM?S oh as. a. WHIT NIT No. yftowuiro Oman, New Tom. Feb. T. UMTNxtint or nifwoumoN of ooPAXTimsniP.1 be oopertuerehlp heretofore ciUHto and* (he *.un* of Wnvte A 11111. (ftoeera, In the e(iy efftew Tort, i* < to o ved b) mutual cotiaret. All (he debt* oak liabilities of the ?*.q dim will be paid by Willises Wayte, nt SO# fourth street, to the nty of New tort. l>*tod UNh dy of^relwwy, lw? b. mix. PARTNKB8HIF-A BBTTBINQ WORKING FAHTNTR io u eld eatobidrt edbaetoees, rvalietog large pruftta, end capable of cruet attention, would tue to ?ee( wluiMurt bm it boMiieee. with *U? W at ble ouiam?art one who u acatiatatod wtih toeehiaeryfor foundry preferred. Mo affeoto>e*a epo'l' The ma* undoubted reference#. So. Riven end repaired. Ad dnue A. B . bo* IT9 Herald oBc*. rbwskiw. so RAW arb -I.OHT. 09 fbidat mornino last. <FO to the eoeeert roonw of M. tbelberg. nbliefc pane, ooo taining e cold pencil oeee. She above re weed will be peld oe receipt of the Article* to 318 ^trth areoao. d>r SAW AS D.?LOST, ON SATO SB AT MOKNIKU, &*) ooruer of Welker ctreetMd Weet Brood wer. e br .we p-enter dec. bad oe when leet o brace collar, with e pedbiek. any one returning the ?e will receive the above reward.# C. aPFOIX. No. > Walker etreei Sr. RAWARD-LOWT. ON THK JFTH INST., A Sir <P?J terrier dog ef a browalah appaaraaea; had on whea loet a Irether collar Whoever will relum bun to S9Q Fourth street will receive the above reward aad no q meatless aeked. tl?4>C RKWARD.-LOttr. OM tuk80at, WHJL* oo P^U to? from the Metruoolttaa Hotel u> Uroek.j u. a port monnale, oooiainlag about 11W Is btUa. aod oome paper* of oe value to any oue but the owner The Undrt wiu receive H ahovr reward by toovtoe B to -H Broadway. io?ia No (. #1 nnn rkward -tub mtobb of th> huh 9l>vUU aarthera. Ma. OM Broadway, waa Iijiiu ouao on the night of the 1JU toaunl or early to the amiot o Ac Lwb. and Ihn fhUowtoc rood* wera toolae therefrom "Mil Bmaiela potto apphqo# Urea?JU oapaa point apudque lacea, 4 near topotto applique larea, 5 deriil shawl* polit applleue laoea. S maaUllaa. point applique toe**, one trimmed wl h flounce*. 7 ptoono for flounce*. S to IS yard* each. 1# to 11 lachea wide; B piece*. far fleunena, t to 11 yard* not, t? ptoooa Tnlaantonrea lane*, ft to II yarda eaah. SI pteeas out Saltan toeea, ft to # yard* wide, SI haadkerehiaf*, lata*. Ik handker Jitofo. point a 'togal! e aod embrvldered H. <ok flhanlllly tone*?1 aqoare rbawl. CbaotiUy lea*. U dead hawto. Chaatllly too*. S ecarfh, CbantUly lane; to nutoliltoa, ihanMBy torn. d?e of loan trlauaeu with dooame. 4 ptoera for Bpuneao. t\ yarda eaah, tl to B to eh a* wtdei 6 pterna (or Beanoaa U yarda each. U to 17 loohaa wU*< 1 pieoea for llouorea. ?K rard* each U to 17 tort* widei 1 took eta Chaatllly tooee. 37 ptanes for haad dreea. a vtoto. Meek (foanitBy toae. The ehavu reward will to paid to any pei eon who wfll (tvu each tofwaltou a* ehell caoea the reeovury af Mdd cooda. nr a pmworttonato ana wte be pa.d for ui Bit ttoref Murdiu to thalr vahia. jvLmm Dwumon, m inMvtr. Maw Toak. Fab II. UOl. CAvntm -mo rbwabd.-thb rxrtiM iu nn. Mer Brtnil a?*ine< finkHtarlt* Mtowla* O?li aettqa boa* aftAe UUool* CHadr*! lnRMrfthe daaiw*i**lt?i ww? M*i Hw anr oBtoa. pubbo at* ajaa aaetnaed miM pureAaalna sap bead* at lAe ahor* Inaabniiia. fee ! *'?? d wAlab Mr taw tan tkmijlta Mir* n*3 W. T. tiiiiwr. ttaeretarr UMT AND mm Lorr -A libbbal bjkward T> ormiei) FOR tAe reetara'tna at tw* painted mimlat'irea M n iki I** or I.TU of February It U awapoaed, atthor > aa HI* lab arraue atape. W*(w I'DVtMM ul f'aoaJ tar*?U. la tka depot uf the Bww Harm Railroad or to (A* car* betweaa New Tor* aad Jtoatea. TA# loot to the owter l? Irreparable, and beatder (Ac rowant. tAo fladar will reoatre tAo tbaaka at be owner br reatarta* Am u> J. R. OUmere A Co., 74 loatA drret. or to Brow* A IMx, Mlk atroel Hoatoe. Lout-a la rob wrwrouiCT>LAirD do<j. rambd rcat. A* boo a wAtte hreaal. )*r?and tipef tali. tAo r<M nl tha too; jet blark. Aaf pnaee MMi| AIM to No ) FTaaklto terrace. Babokea. W1 I A* rewarded. r oar-am orribnat ottrbth. mrar tiik ook li ner o* Howerj and Walker an**. TAl Perooa llBil htm will A* ett.iahlj rewarded bF ! *> top tbeai at Ma * rnw arwi tor Ur J oar* LO-T-OK AtlTtI>AT FTRffljffl r* rHAroTTK otiret o? the howwr.a brown maaomriu* book, ea* aioino be. lea a ticket U>TAalt>err'a re*ce?> aerrwal paper*. wortA eee to tho de-ler A bar daou.0 reward aire* oa .lo re ere t# FlROFRIItn HUiARRaoal oPtra *Q Mart* Wu >? alcewt. reenad floor | OAT OB ATOIJtN? A PORTKVONN AlB. OOMTAITI i tat amaej paper* aad 'be adrertlaer*' tarda, mppnood e bare been later <> tbe Hart eat ear ear* aiou all e'rleak. Ike I'lh iart Tbe nwner would be ihaakfu] to hare tAo per* aad pertfMooaa*# reformed t* Y. a Harm. Ifll Fultoe tmh. if> tfilrt. the n ?r. rim A A OB* OTBR TUB P ARHTON C?CA?t, LOB'l tataad, will aw a mh oa Friday, 1A* m* fnaa a an. wita a ?aA* t r tow rear olda Uufl nbialaiea. Bid* fbrfaat SI AM added tow Jle Aeete. to moSm.toe totdl^ .flylBII' nl or birt ti &!* i mba ilead.1 m Mm a,,k tttM . hM W?tHMr HWf I UI fn* fa*i' r?r a I da. MM ,abanrt*?na UO facia l. twa a,.a lata UfMf rlwl <ia Thorny iba wh day ff Jnaa, ?('J wmif> ik? rara " !m day Tsaaday-PwaayaAaAna Ibr thraa <nr olda. MM ?nl?Uiwwi ?UM inrfait. i?? add art rn'la i?i|, hraa or nanca In add* a r*r* T# ul otaa* )<t day ad Apr# mat >?? day? Para* IUi two nuia baa a rtaamrfday Wadraadar-piira* ?-? tkma afta feaala. Fan* day PmalBi (a a koala 1 bird day, TVirpdar ? P'iran Si flno fmr alt baau Man* da?? Pnraa Mft> ?w? ail* haa'a fa r?r r-a P*- r .. . n 'a* a.rn I a' th# pn mi ami in a >i *h mnnay ,? addad raa ba p ntpaaad a ' aaa af ?i! w*? ha' If ba p".p ''?f" rtlyry^ M*ar ix: ' n? to '>a a Una to ha addraa??n aibalia Twl -plfd- if (ba fia*a O f RaSt KialOn FabeiB'y If laf,* BT1XIAJUM. nurinmnr/tiainrai. doimir*tiop nygmoim. narmalad anparVp ta all akara la ataatMiy and aarrart naaa. S*Mif b?w?c. y? nciUraly ah Milliard lablaa if alt aaa. ahua a* mark la ia*a. tabnauifp af a?ary fan rip'i.in al ika oM prlraa aa daabpfT ? Aaa Mr?aL U py-Klll. flax (lrMltb A Par-Amy MPOBJ. M1J4ABP TABT.M. WTTU PArPITT OOM | binaliaa anafcieaa'paiamad Pah I* IVA i m maarviM , u laatra a |iia) i t*B>WHy la a,Ilaaaanaa, aad avird aulfca | W .nmni? w OiMMMHk aqpamiri'? KM I ( uarri wnnhW?i tmtuulnn* w b* nffvtul For **J* naly a lb* mWimm. TM u4 "? Rr??4?if ii4 a ha n?fii la i |i Anatvato. MWflAML PHRl.AR. ftrrn'm. > Tnr thbobt arti plAimrR Op rrni aAva'of bUbai-d* 'la*r'r #tp Ilnol ?nit ff.tmmty lil>i?rM ><<t litfiaws hi Mm n*w bent roaM* ma I *4 IW M r* , <* tl. by OTOWNOB A < Ol.L.RM>KR bttl'tH >a.4a iiaafai'i'm MAanaL P?W PT'RrMARSRA ' AW PBOCDBX RATABA, BO ' ' mat) m4 Harm** if?tn a tvaoly P* ?*" toaataaa , lit* mark* prira* iAA *4?an'?a nadr no vitri In nay MDMlNr _ O. <! **? , K HmaAwaf, | Ha vara af/Tar* car* kaT FToTioe. bwoa* , la* Rn im?w na <>r?raa Oxwhai, *ad nan* r?*a ntfcar brand* hi >A? h<in4r*>1 or iRonmaA. Ma 'mr*rt f Pnina 01*4 kfall I F ROOKR* TD A?a??f?*? ? l > FR4I. A4tX)RT?R*T OF IH4III1K1 WfBRR A 'until* nai, ftoa. Pratefc. MA, *-n*n?<k'li ?ad MM atiAny. Rr*Mi Ur*. I/Mvion ul Iwblia iuwiar. aa hntiirA Mil'aia.rbi* al* and n-riar aatjaMa tor family aa, tor aala ? ORMFRHMJ. A M ?TTP*tolRA, ?.?* Rntnma Mrwrlfinrtl nwAn?lt|T WTRRFRHRRR 1-ORBOR OORIHAL 01* ROW |V| Uaillia a* Aaartaaa o?gr" (n>a IMnfrm. Par ?.bfiR HiMr. to WM n? to wunafrnm atara, by iftRWOll ft 09, W T *<m rtraat. RAT, rWRUART 22 I0GT PHt COODH, <W. 1 rn raosi piui lOV U. U tlLLUl, MT mMw*,. WM offer for Ml* m P?tr?l7 a uo piMM taiuadit u*??i an.ti, Ai 9a, |>?r yard, vorw IU PUtTM ttTMU. 07 c broajpway.-ranui robirtb * oo will t)| U for tkto wank only dlipox at ihMr rich alook at laoa* aad MnfcrodttrtM, uffaroaa, prariwu to ffkadr launeduM* r* oval u> Off b roadway. QTK BROADWAT-UABT ?K? Off TBI 8 ALK-THR U I Q wkoU of tbia valaabto Met will ba iterpd uaior OMI. rtTU BOBRBTg A 00, *1 lr?U?ay. jkq bboa-dwat. TUu J a* reoedrod. I Proa raria . A wu cam oi wune hi, For IMnlM *Mr. JaOMOW A TV BUT.

459 "?^w^ A choice lot of i b|M iwrb. ror TA&BOII k PHRPY. 4CQ bboadway. TUU iluAtNMTli AeheioeMof Bnglub tubular lie?. New at/lea. aenhned to our owe houaa, JAOCBON A PPRDY. ,4 CQ BROADWAY tlt7 ?' ujit recWred, One cut Of Bourln'e klda, For op Hoc, the only lot la the market, JAOKaOB RP^;Rl*Y /^ rQ BROADWAY.?JA0K8ON A FtTRDT WOULD xOo caU the attention of gentlemen ?uUt( ohtrta u4 oobara to their at/lee and work, aurpaatfng la needlework aid durability any that ore maiwfaetnred. SblrU wde e?cloaivrly by the needle, which auit Uoae to want of a doe article. 'BROADWAY.?ORlfTLRMRN'a FASHIONAKl.K 000 faralahlng bauar ?LRWIH A SHAOORD larlte ape del aueotioa to their lyntera of skin Baking, rla.- complete measurement, oarefol outtlng, beat needlework, and artmue tiatfeh, and no aale If not to pleaae OetaUeaee who hare been dlaappolnted elaewhere am la riled to giro ua a trial. i 1Q?7 -BPRXNO CARP1TIN08-19?:. I XOtl I Latest patterna aadxkmceat qualities Fat. tapeetiy, Brussels, Imperial relrrt, THHRK PLY, AO.. AC A LOO, An irameoae rariety of low pHoed oarpetlngi, oilcloths, druggets, rugsl mala, Ao . Ac , i At former pHeee III i LORD A TAYLOR. MA, NT. HO and Ml Chraad atreet. ! 1 nnO PIKCRS RNOL18H LONO CLOTH RUSUNd. I l.UUU At 12* cents per yard. War A la M. For aale al the ORBIT BROADWAY 8AI.I5 Cnucb LKtciotrtun. i O. B. WILLI All, 347 Broadway, corner Leonard atreet. a || if | ra?nta uuwiaib UJJ Duin/ii/Wtdibma L.UUU mtdsi nark, 21 sitae, will be ooeo on Monday, litre? corset* are the beat ithnpas imported. Kor Mile at res eooebie prices Dealer* supplied THOMAS TATK. ouracr Canal ana Greene etreets. a kxkph lot or embroidered cambric hand A kerchieb klank, rnrlere. Ac . will be offered at half pnee. PKTKK ROBERTS A CO.. M? Broadway.4 T FOUNTAIN'S INDIA STORK. 66* BROADWAT, a. ?1U be offered en Monday, a full assortment of blaok and <s>lared real pineapple aooda, br the rerd and piece, at wholesale or retail. Man? of the goods were imported expressly for summer boanaU. for which early orders are solicited. The bore establishment is Oiled with Indis dry goods, chine ware and curiosities. worthy the attention of those deslroat of pur chasing. A FRX8H*LOT 0? TARD WTDR FIN* A. JR.VOI.ISH CaMOOkB, SrRi.ta Pattxshs, Put Cbuii, will be opened on Monday. February ID, At US' cents p?r yard. A. T 8TKWART A CO.. Broadway, chambers and Rends streets. DANDS, BANDS. FLODNCINOS AND TRIMVINOd D wtll be offered for this week at quite a eerrllJee. prtrr KOBKRTB A PP., 375 Broadway. Black lack goods or kyeby description will be Mid under eont of imnorutiea. A large assortment wtll be shewn. N B.?Real thread reds, $4 SO. upwards , PBTER ROBERTS A CO.. ffO Broadway 1 Cheap cloths, cas8tmkrm, ybbtin08 anb taliora' trimmings la ererr raristy, RETAILED AIRJORBRRO' PRIORS I 11 LORD A TAf LOR. MA SOT, ISO aad SSI Oread street, < And new number* 47 and ta Ceihertne street. t , CHEAPEST BILKS IN THR CITT < O. B. WILLI AMR I S47 Broadway, la preyved to offer his i Large coliseum of itch < DRESS BILKS. , At pikes wtuch must aaumy theeioseoi bny-r*. i Ladtre are tnrtted ts cramin* the stock i i tlihaP spring drbb8 goods. V tuimwteMoe of tea; now ready MODS DR LAI NIC. CHaLLIIW, BARNORS. PRINTED I JACONETS, BRILLIANTS. PRINTS, BARB'lH ROBRS. i C LORD A TATLOB, SS4. *ff. SS aad SSI Grand atretf. ! And 47 and 40 Osthsrlan street. I Disappearing rapidly. The atsnfe of BBATY BHIRTINGXINRNS. damask txblb cloths, i napkins. DOYURK. 1 HRAYY DAMASKS. DfaPBBA Ac . la almoat entirely Oiapoaed of. yet URKAY BARGAINS ; Are en hand for those whs Win tall for them, at the , OAKAT SALS of CHARLES O. HOOK. I 703 Broadway. ( English amd amrrioan long cloths. | S oases yard wtde S*e werth 10a. i S rases yard w?d? be worth IMfe. SeaaM yard ?<e> l5e | 10 4 Sc. worth Me 10 4 toilet q i a . ... jS wyh S3 M , i. 0 WHIT* A CO., < 1 Ha. If? Sprtag street. , 1. * GUSH AND PRBNOH BOMBAZINBR I t Pour oaaM of lAe shore goods arejnet received. and wo; I be uiicred el a great bargain at w. jacKOOin's new mourning olar*, I SI Broadway, between luring .ad Prmec Mremo. MMRlsrr**,PTRK. I b m. in ? laws ana rniarm ou.aianf t. taai a* > < 4iM|?d by >??. wlM Aa atod at aay ?rtna a gra. (Uajirw for todtoa to bay grwda inr aJmoal natblng at in I Itow l)K YIM.'Nil K imI llnulilaa > llnada. Final annouvcvmxrr. Tb# winding ay of Uw (treat aaUi at DBT OOOIWI. I Only fl'B day* Icngar. I Tba UBtratr baring rnnda arraaf a'a U aarnwdar tba pttalM tba Aral Any of Harab il ta laparaliec to 'ara: ula tbatoUa n FRIDAY MIT. Rrary Article la tba aiora MnM H# f>U ( | and to aMIM?U?h to'a tba prima bare >?aaa iu> bad dawa atill laadiaa wtU (ad errcy enaraeitraca tor aa et ut.aatl w af lie fooda, and ibry tonal Af* targe* thai tba Oraaiaat bargaiat la tbraato of 4iy gaoda AtealU thrna at I CHARLMll HOOKA. llSBmdetr FARHIONARI.K amino bilks-tuft mdlvko. aclndiay a aaaaU taroto* of ? men fi.ornt.no inalocrattom rorm Laiaai Paria atotoa, la color* aal biaefc. At 9t0 to add par rote. Aloo, low prtosd aiUta?a gre*i rartaty of cbatoa aiylaa LORD A TATLOR. SA ST. SWaad Ml Oraad nrow. I And or ? oumbart <T aad It Catbarlaa ?tmat. I GRXIN'K BAZAAR. - KMBEOIDBRIKft. - EB7KIVRD aad will ba opanad Monday. Fab. JR. aaearai aaoaa af Frearb atohmtdorieo. entoprltlag embroidered oollara, aata, haudbarablolb. Ac., Ac , .10 par real below uaaal pr'ao* I tJKNTN'd Bazaar. Sit Rraadwar to Nlrbolaa Be t f RRAT RAM OF I?BT OOO0F. < IT eott iiau'batirtt. ifR WTU.1AMR ( Would oall tooattoauoa at ladl<* aad AU wbo ara to WAal "f FANCT AND RTAPIJI PET OOODR To tba aborr oaJe. aa ma whole tonal It# d lap ait J at l<y <A? FIRRT OF A FRIT. I A radnrlloa of i SO per ml baa hoaa male ta 'ha ar ea ?a all ha FAWCT GOOD* Ail At M?ltt tt?t t,<M? ttPVCBh V r?? rut Rrtaw tht.r frW rtlao id ortcr la tfltet ? roi,r? riaar UCI to Ibt wnotjt rroc* W BraaAwtr epm?r of Unnar* tu-ftv W ? Fittaraa foraato GEWIItB BAZAAR.?KVBBOIDKBBft ft AMDRBB . rtir/b ? An imroDM* MNrAml, itw Ala* 10 <w?w? mtorto nkrtlirrfi haoAk*rrhi?f?. from 71c. to $1. worth *J SOtofl ilBjriB Bwui Ht.lhBolMKoM. Bo. IU Braadwtf. HOME A KBTCffUM * tT? rtmorod Vroto M ui M .loha tort* wo? nf*bboaSWA r Coraor ai roorl alroM. Ana tot? Ihtir taw ?prtm? Importoltnoo to I B?ra? rwxtt, Froath l??m "?*?. Hattu, At tt too rtirat rot a??w pfOVNjrXBKriMU OO"0? I IrM Rwew, ?iw( i?w? niBff. M" BmartwAf. oar?ar of I onntM Drnoi <i TnMA CAlttLf HAIR BHAW1.*. ? I OToro* A HRARR. 1 *? 41# RrMrtWAf. * v\r of'B ? Wn?<1*r. fWw-iar J " r!4 ?.p, l4r M " Rr? t nrfiA <4kinBl hai' j Ion* ?N*wM. R-lu?m ?hA* 1*. Mr*fl? l?i man ma 1 " 1acdr*TR, fg mm! P?r !? I ~>t 111' . ' ' . J A' if f ?>?r ' i1to> not, 4 Hf oni'f nt tbn Awli nnn. A AHVlRWiAVWtftlKW. 4 I 4 A hi mmmm, mo* ItSfV AND OBIIMW'I OUOTOTia.?XSBJ cheat* nc b* eayllrc with the ibore ?no4*. Mde of the heel materiai* ??r*???.hl? eeA ehrle. * NUlM bf Mr ie the lie.teh rwlee ewt it * f?r ota* ?f toote -* ? throve koMthri bf infAlnfey or c*h*?t?o ta ? Stoe rbof," style. (orAoethern er Wm?r* wrthf WhoUeeleeeA rctaf otAere mmuM by 6 CH all HIBS. (Moceeeor le Bihl brook.) 29T BrueAwey, nearly oppootU Atewert'e. LAC1 00BTA1NS, COBMIOI8. BBOOATKLLB. DA BMb n4 ourttie material* generally. AIM, wle^w rhoJm, iMMla. biih, broctota, Ae., Ae. liptrorac brtew nouei prioee 11 I-OR3) A TATLOB. _ SB. jtfr. Mmt m OnUmntL I/"""- an**flti/baf*. Rrlimc ?K Ai farty per seal dianoaad, By order cf the AssUaee, ifousinva ooodb?ouat notbltibs 1M Ladies thoald oell en4 rikmice osr wrlag iMporleUoaa id msarais?drcaeroads,betas rerr largeu4shales thism "A ? JiCKSON'S m? iuir?lii| storm, W BwUwy, betweea Spring ul friiM atresia. vtkw smuno bilks, itQMiMlirp?rn>i will bs OfnBN KMter, Pebruarr XX. A. T untAIT A CO . Broadway. Oaaaabera and EssAe sweets qpseinq or ar?lTOQ<01Wt A- T BTEWABT AQO. wAl WW ? Ifwlir, P?A. M, taaif liral htTtaliss of pabis Duna ooom, Ogeaj>ristfi?~ Wk\?n?dtoB?. Oegasdiaa. JllMnW. MMAMB?H, rwMMA. Ketertali for trarsUng drmwk Ae., As. Alee . A apieodid aatdrtmeat ef Hellion a V tilAAfft. HraOvir.CktBlMiiMil RmAAnM cn.KH. O Shawta, and OUaka, Mils* ott at taatr p-tra. By.order of the Asdgsee. KH aad KM BUIh areaue. (JTWL BP KINO BKIBTfl -IHiOULAB A IHPAWOOM O eueerter atmH ffriag skirts wiu sdj'nuble bustle, (be baa iNMt at kind the erqr produced. oee be fodai In ail the Oral Ami retail dry coeds and faaer store* in thu oitf and throughoat the eoaatry Pained applied far, aod bobs (anlas anleaa ataapad wdA tbstr trade mark rtbk wholesale tea da. BPB1NO UOOOB AT Od.ViN'g BAT, 4 AK. 11 Broalway. The spetoc Arias ef ladles' and eblidrea's bdaaeu hare i>eaa leeeWcd at the Masaar. aad are mow ready fsrlholaipeotiou ef Roothern and Wester* bay era. ALBO bra. Ac , Ao . atatabte for the Souther*trad*. ORNIN'd Bazaar 8t Ntohataa Hot*. TBK IJlHT OPPORTUIIITT. The retire atock of gaoda ma* he dtapoaed of befare Saturday next. rhr u> rioting as _ friday rvrnino Aa a apedmen of the Ubat red ua una, F1SS uh/xlir ROSMri, of 19 yarda. Are marked down at TWO OOU.4RA AND PIPTT CINP9. Rtehly worth MX DOLLARS Remember hi* aod without <le ay ai.eeJ tha OP.XAT BALE OP DRY OOOOs. at OK.tlLKd a noocR. 7tl3 nroadaaf. WET TA8LB LINFN?. Brown (apir llaooa hi. worth :ta. Brown demaek 3a 6d. worth Co. Brown damaak ia 64 worth Ta. Bleached datnaak 3* 6d. 3a . ta and ta 6d. J. C. WHIT* a OO.. No. W Fprtaf at met. Ooraar of SalUran. WRY CH A 1.1.1 DP LAINKH. 6 raoee cfcaLla at lIKe worth S5e. 3 raara brlltanU 10c worth JSi. 3 oaaea wbttn lie.. I>V< and Ita. Ibv abore gooda are ouly damaged on voyage of Importa mm j. 0. WHltlT a 00 . No. 191 Bprtag atraet UrerKPCTMHI. Pi) rf\ FOR WRITINO?BOOKEF.KPlNO, 910 (TIMI PL.iJU unlimited). or 930 for a full commrrota! nvaiae of natroottoo la peamaaahlp. bookkeeping artthmcUa. Ar , to inalify jouna men for bua aaaa. at Kr. PAINK'd. 03 Bow or/, M. T , and Xfl Foitoo atroet, Brooklyn. 91ft ?bu8ineh8 WRITINO.-KR. DOLBRaR, 699 P1U. Broadway, advee private laatraetlea la paimvaaktp tad rrmivea all at Wham or trambltag from errr/ haal. ao hat any atadoau may write With aaaa. comfort aod aallafac ion. Three 9'0 aeata vacant nSNSY ORBHARD. TRAtMBR OF OYKIfA9TICW. Q haa made arranyemeola at bia yymnaaltim, Aeadamr Hall, MS Broadway, oopoaite Bond atroet, for a ooarae of eymnaattr eierotaaa, alter Prof. Ung'a axoelleat a/atem, for araltda and prawn poraoaa eirlnatvnly, In adllttoa to hla praaeat elaaaea- Appueettoa for admlmloo in tha ooura# may ba mada dally at the yymaaaium. The attendee of phyatetaaa and medtaal mta U particularly la riled to thla aaaoanaamaat. 1 RPTRUfrnO* -A* FIT BO PI AN QEXTLXH AN. WHO I apeak* ard wrltoa EnpUab. Fraach. Rpaclah. tJarman, na m. Patlah and Raaaiaa. daairaa ample/meat alhar aa rieelntar er laetrnntor la aay of the abore laageatee. Baal if* mam/wca. Addreaa bet 90< Paet eflee RTRW tor* HIPPONA RIDINQ AO AD KMT, NOR In aod w Womb a tract, awnar at fhaal Tha aahaarthar voaUt inform hta frtamta ut tha pmhha that ha tea aaw ayta id the abaca ta reealva papdaaa moderate taima. Par far bar parttoalaro tat aha aa abate ANhON WRBT. Ibatpa. gpaniw ^ p oortn, oradcatr of thr ont km la iba Above ImiiM' ^ i^Aaon. iG 'w i^TrbV ttHk Iron*. irillti papU't raaldaocr ^AND MONET IATVO.-4TAn.ABLB KNOW r? attain ad nod Important ndmniaffna MrvW ? rw>; mora nm< laaaa aa a oo<B?arai*i lannbnr aoabia* Mr. FOR rI ft to IomiI In ndattn. * <An aknrt ifkM nC om anaoih. A vanpntanl kjaowind*a at bookfcaaptoA ud a bold, Crna hul ntk# lui An I Applolna ? HuiMInf. %4t Broadway. Sow rnady, "Toaiar't Doable Entry elucidated," 6 b td:u<a rrwnti. mmtAL AND PANCUTO. iltt'-l broadway-mmb rautaor*cs dancts DDO aradraay. 6<3 llrMinr oppnaur Sand ?ir#oi. Tb | aUnaat a? (nation paid in pr train laaooua. B?w r-c rra-r. (1t?b. Open ayary day aad e??aln* Uruul Mrei .Unnd I triry Naknrday ni?At. Adouaaioa. dfly renin AOABO -DOOTWR OUtLMBTTK. or TBN rrvi a 1TB flamaoa Forllab Opera Oompamr. any bo aoMaitod m *11 din lUn n4 tAn ralan. laatrnotbw Ira period In oratora. tpoakara and ataj*nra <m thn pbyattwi ednaauoa ui IfOiw J (be ?otre md roml Drrbinm PmJttooinuao Bo*e~. an mama from Hooaxm ttraot,own dnor from Hrondway OAon Milfrom II A. M mil r. M. A DODWOBTHW DAMPING 40ADSNIBB. W Broadway. Mow TnrA. 157 M nuifw p Am boaabiyn Ann Tor* din* MH no Wodnaaiapa 1*4 Malarta**dmuAlya ?wanna on T ma Any and Friday Peart). In* naaatabiwa lor ad lea and (aattOaan nan Monday frwir| In Hrnahlya o>m( e*ary Hatnrrtay rranlna & Raw Yarn f jrwar popua nan anbaorlba for ikn aaaaaaMA tborn. A NICE rltTlK OCTATN KOOWOOD PTANOFORTK f-r n.r Preset round eornara. (rand mreninr irala. i>eaotifa.ly imi>H work (Old in a'd plain, made by I AO I larber iHree mon'Aa In una boa tbair fal' auruwr. no* Mon a w.tAraii ap>d ?r blnuiiab aad rteb brlUnnt tone Prw a pwaa and aloal ?ar> ' nab Apply a? t.'A lOttb arena* mt I an Mb an-eet for ibraa daya. frww A A M. nil 7 P. A A BARGAIN. PBICB BUO-A HAND40VR NKW Ron* \ wood pinna. 7 ooUrea n eowpaen made by a wail moat ay makm. 0. Baabnry. of'ba Aral at Pabow A nnab iry H 'tarty ) anna nrparwnea, ran ana far erlJnf iwlrlna ream ba i bim. Apply at 1? Twelfth rtrard. bat a ana Fifth and nib if no N. B. OilpMnl prion BRMt I ' RBAT BARGAIN-GBAHD DfAOONAL MCPR5 or I r lay roanwaod plaoo. oandn by aoa at ikn boat maknra u d norrafitnd Oaw HAD will ba anid for RJ?J. baao >?od a Pw axwiba Oao ba ana* ai 141 Nialb alroat Mm BR. I.QBT'I DANCING ACADRMT ORRF.NWtCN . Hall. Pi BJanrkOr alryi ?4'laaaaa (Or Indian and naaa'rry | '? vnunii DM n?r?i?n. uu i?t (onii-woti ns n>?l?ii ?r<1 F I " p ? bai to Mr* Unity wili ?n? oil M bar aoodoiay. en 1bar.oari*???iiM fat. M 1)1 ?HOd AND MKLODEONH-PRrOBN OBRATLT HI I 'I<iw4 Ovlni HI muwFltlirf lmpr?Tp?ii?Bti n ? nr? Iffl Broadway lAe %rfo "to-* <H p-aaoa and molad-.m. ? ?o aoid at froai radowtna tnm mil prion rian.i. ? natulan. to wtTKM Aran!, aw Broadway Pianofortri and rbuopronr to lrt-at $1 I l mooih. or ft>r aaio ?i MB ?;y tlOO H? nr Ml Mil IMk Piaooa maad and mm- ih?m.i?1i.? Ff rrtf. DDWOtT BI*na4?iMl PIFANCINO BARTBBB-WANTBD. A OOWBrRBT ioarAor of danolrr I* tl*a two prtraio l^otn a wax*. >?!? ?? tho hoora of f and ? p. al tho roaidoooo m >h? ad .atimr. AAAraaa. *ada? lor?> b u m h?mid oBoa rBtirrriVi. TwrrH-B. I.BTBTTTNIIW AN DIM. .'V pm??d aiwu-orhorV rrwnr> ptatoa tor artiltoiaj UaOi. ??MrtaFI?* ihoir noroaaod adhaaion aad power ot ?e*tr? loo, tnflodefr aupotktr fci the ordinary a ieuoo plate*. am wall otapted tor ha ooatlaoaoa aow. tf dew rod Thoao w*aHa? <r retulrtaa ai iMVial loot A will Cad II anrh to their ad*anta?a 0 mui h 'hi* APoai impro??moa' before ea?ef'a( ?laa bar* Tooth i 'WMfil ot Rraoelt'e patant bea'iwh.im an laraln* and a^ery n?of.,i improvement of th? day M UBV KTt, (tonttr. II W??floy nUf nopr Nmadway, eetahllohed n I 1 kraTiHTRt-or r a ihjbkin. oanal rtbbbi, I I BO*T >'art oh, Old No I "A, (nww, Ull FarRoa attonilan to lie Ion* and eaoronofw) otyartanew. Daily oparaUoaa withtAa low asd barmlaaa beammhiad Mtaal. prrrnoUaf all paAa. 'nwaa aaoderala. nR *. WT I.BON MABnraCTFTBNR DP TUB AU.SV paipnt onaHnnotia ium arid ail other atyloa of ar lAatai eeth ifKotid alooot Nennat'ila* apparent* (ttr atiraoMtw 1 ithoul pom paiaaiad. A pampaM anaUinlaf a full ?g. ioalth>n amt froo to any a-ldran. havk ima kvrmn jt i??w <?* br. I m.mtiiiiB Omi Kunwi. Cor ifc*k*i*rAi-lMia ai i*tKh,wMtih ru !> -4 in all >-Mrp t)i? tilth u-m p*in noui *1'*m i*r ! ? Ih* ft*"!** prnrrrn. wfcK-h ? ? mil* l?? <wi<xl in (.-? r-M't. <A oftpr ?!?? mnrt ptin 'h?n ?h? *?<r?rtlrm of Uw? MM*h. I IV tin*-*** i?ptA?-u**.1 >* >* " ?? M n?? mini :J57 PiRni ' 'rr*?. Mi'?>?!jn. IV It B llfclFFIW, [imwiftn wixmitfJ a Yk m"Tf?n. Altit r;??ri f, ! I ?l -tf 'tflli (till *A?* fUlr p?r *?si kp nAlttaa oil |w N 4 ! 'i >11 on I'RKTF.RBK Tkny ?t* inatrlMl IW* nn* i * fail aft w?<h nr wHtinut *t?r*ctin* ih? r mu Tt.h #, t.-'Ml wRfcovi ?> *?. cnr?4 4W, nn,?1w*f. J{ "**r? rVi. * fowwu* ortri.rw awd ai'bitt, at \:f l? '? hi <!**? '? <F lit *r* %i\4umr. fnm $ A * ualtl P. V. 4*11/. W l Kr tilirt. a?i4 B?n T Ml 8 4. M.. At |*< r?i PnnHtMlk *tr*?4 ArdAMI *r*t I'trM tfillevit * ijkKAt ^Ala. Maefr-itnuu Aram vju ui> 14vau.r-.Mjo. ijwi-io IN ao?M ou-oiuefcl-j or U?<-n>?o4 TV: [Joiled Hwlo* "? ^Moufctp atfeafcroG, Oaat. U M4n*m wU teat -? ?* U. i-m Metro n.?' ,U Yoi??e rrlvil, TW^f. Mart*- U at 11 o'clock M. tteu. bar b artfc at toe Coot tt VmmI fJtH n>? mrtuAi of ttlo li ra ba-e (in,,rare* rater ?** bal*feua*?- r?rfr?gMor pwufi h?nag tiioiiu* ?? coewudeMfleoler eleaaiu-a oai couoflort OMiky bo N K OOl.uArevrabahmo Poaorwccn ore wibw'i.' >e be <>c boor* a* II V H. the Foal eOee: oar bib " v) i h miriM Hettoe.?the rate to freUht from Urorwoalls ntual to Co ' PtoJiHt. MMmaMt, ulU further o?Um roB UTKRTOOL-S AH.B I'BB 24, TOM PA.OK.BT 331P MR ROBKhT PRlrL, from pier 3# (Cast rinr T"u ship PATRICK UKNK Y. for Uni-n. imila fit. tf P??A sectW rabui ?? ; ??nrV!? 918 *?d fouud. Those seatosf ' ? their ft-vod# can make arrancMneot* at this oil--* to brtod am tHMB asy part or" fprttoai or Korlwd at the torn* ratoa i Apply IoTUUpTc. BOOUB. ahouth >t, H T. ? XTMW TOBK AND LIVKitPOOL UNITKO gTAtB* '> 11 Hail SUeretAlp (hwniiauy 66 Wail .dreel --Raw fort. Pet) 16 1-WT ?Tha unseal -LeeUoo to. dlrecttx* or thl? ooia pauy *01 be howl at tfar office et this company. Ho OR trail street, oo Ihnrvday 6th oT MArch. Po'ls oora at It and remain oaUl tP M. W. L TOQLB. Aeorstary S XTOT'O^-'apscotth UMK OP lxvebtooi ll packets?Packet of 3<tk tebrtiarr -The packet too KKNJaMiN ADaMS Caot Chaan, will p-wiUn-ly aaU as above. Por passage in cable second cabin and steerage, tp pis o? board, pier to tut nrer, or to r ApgCOTT A 00 , tft South street. maB UTIBPOOL AMU PHILADCi.iUilA HTBaMUBJ' I Oqaapaajr-a splendid sad powerful steamtoi'pe CITY UP BAlTlBOJUt *.-*54 teak 'N* ^Mh I CRT OP WagHlNtWOM. ?X)Usia. Capc Was. TMto OTTT OP MAPBHKtrrKK, 1.100 tows, O+A. * a fWa kamu aboo. 1,974 Una. Oapt k Kwtog Wppsrs and Importers are hereby roup aotTuHj lecmsif* Bat to fotvra tin fartuhtW y as?tagr <4 thu ooenpaoy's tonta era *91 take ptoee aitsrnstcty from New Pock ana Phliaim gtoa. Uailer ads anwefamaa'. too -tt? 4 asb'toa tftto to' rats ww* Tins >n rwiiri -?i< om OP BAlfUfOKK, from Hea- Tvt, t* A. mo* UY*HP'iOL QTTT or VABUNUTON, tor Me* Y,*k. ISA to. KANOaBOQ/V Philadelphia. March 11 OTTT Of BAT7TIMORK, (or New Yof.: March O sans or ruuoa raoa * mac awe rHuascu-uis rt a.*, vao* umwiot Mea*?MO, Mi had pto. anonrdtaf to state roam A llsnllad number V third otass psirwsod-tr* su be hatM. S*4 CmumI to pravtotoas lbUtogeiil BSOI Prom l.trerpood Tfcear Steamers arc eoawt-outol with Impramd vrtoor lb[h. nosnpsitsststo. ami each reaaat aarrtos ae etpartoaacl bar ooa. Parties wishia* to brto* oat then- frtoads aan abtoha awttc eaten of passaga ami droits on Liverpool. la suae to M i*. \r hue and ijpwarda, Apply at Ueotooa m lbs onsmtany. it* Broadway, Me* Twk. 4. a iia lb. 1.1 Broadway. m. t, ami IT Wal iutstrata Psuade.pto* CTKAM HhTWBBN NKW TOBK AKD UL^tilW ? i ) EInmmmQ. t auo tor.*, Willi na Numnuag, nw?nilrr. NEW Yt.RK. *,130 too*. Robert Oralg raanurter. a?b?rt HOW, I MS ton*, John Diu.ru. oommamtor The GUaga* i*d Vow Toth Steeinah'.p Oouipuur intend anillng tire* new u4 powerful aktMnere from New Tor* to Giaagnw itwert, aa taftk>w? ? Hdiabuiw, rtUurday. Marrii 14. at IS o'atock. m? New Tor*, t wturdap Amfl 11, at IS o'clock. now. Qtoapnw, fcati.rday. April S. el 1! o'clock, noon. katm or riMMI First clean. S~5; third thu. found with eooked prertatocu, UA An experienced ivgMt auaohwd to each atenmer K* frrtgjM or peanage apply to JOHN RcftYltOM. IT Breadwup. New Tort cKr olito or goto only restored tor to?in crw houtbanpto* and havrx.-thr unit** r "I'm IIIi*l r r ""r ' I "ilin nawinial i will leere far U urre, touotdng at Southampton to ton* Um mtoto nod pnawigiwm. on RaUrdar Nnroh T. to II Polaoh. bent ptar No. ST North rtreo, font of Banco tor art. ratio* or rxaaxoa.? irteahta.... MW ad cabin ft Thin nbtp ha* 4m water tight eonutnrtiB&ai* eootntoar lha an tlnen a* that In lha ereot of A notliaton or auwoAmg. to* wtoor oanto not reach thaw, and the p*a>pe being toon to work, Ita atotof of the reaato and aaaaingw a wouldbe ancared. Bag anno not wanted luring lha rayag* atom hi be aato on I nil toe dor before aaUOag. naatad "brtaw." tor trtogto or pm* ^'^ifortTINNBIJTINfWrON, A rant M Broaden* N. B.?The Wit war Ai-sgo will tnooead ah* ftha. otto eto April A AUHTRAJJ A rtONKJCR LINK- KIT ABMSUED idtt. Carrying aha bolted Buiet mad The oneouaSed Now York bulk totppar rtdp KITTY KOtrSON.710 tonaregaiar, (1 W. Brew* ma>drw. la now at her hertk. aiar No. 9 Haat rlrar. reset ring ?trra, aad will bare immediate deapatob. aa lha larger portiaa V hat eargo ta already angaged, ahlpper* e*a re* ui?ja her ami Ink before *' > aiilp now op for Melbourne. The K. a), wit m (odawed 1a njuco br the noble A I ?Upper ehi.i RaMTLKR 1,Bailout regutw. Lathrep. maator. For frtogbt or paaeage apply to R. W. OaMBflaON, No S Bowdnggreaa ttrttbdla tor aale, aad oaah adtaooa* made an oaauga Oaoatgnera la Aaatrolla. Maaara. Mlifctnaou. Braa. A O* TTKJR GAUFORNIA.-NBW TORJC AND OUT FRAN r alaan aawaanhto Ihna ?Faieea to*nllr reduced, -lha uew aad mileodtd ateamjktp TKSNKMR*, Oaptela Z 1. Tutor paogh. I Ann ton* burthen, *fl call tor AeptawalLoti W-to aaaeey, Pthraaw ? WST. at Sorxnok P. M to aiaaaf wbto to* atoamar HIMKRa N KY aJ> A, tram Panama ontOaaUe tor Ban Peaw-taco. ao lha. of baggage aitowred to aadb per Banger; U) oaata per ih. aa turn lor frulght w inn yjl^ey to OBAILlt MORGAN 4 BBITB. WT 1 Rawing yjOTTON 4 00."8 DBRPATON UNN PO? BAN FN AH U ciaeor "Bilnarrji'ilartt and pownrai/ oa or bato-a tor day adrerttaad Clipper of "aturday. JSC Vbr-iary into ? 1 be max n I Ac ant A. 1, first clam clipper thlp DAYle CROCKETT, Spencer, mooter la toad tor at t,lec * Kanjrtrw and Will powiUmT. aall aa a bom The Berto Crockett it aaw of die llaaat ahip* mrj bollt la the United Btolea, end ahr harpeat clipper now leading for Baa Pit tad tea tUtee dl plaoaa clom their rrgocrunaoia aa mac aa pOtoiMe. ant bairt to tbrtr blda of ladiag tor atgnainrn eUTYON A OO^ M Bemtk atreat. ooraer of WaC. F"OB BALTPOBNIA.?MFW YORK AND SAN KB AN ataop otaaomlilp ban rta Aaoln wall and Panama Touching at Haa Juaa Niawag'ia Prlcm grond* educed. The new and anlenaM ateaandii* TUN BBbBKJC. (1 SUB ton* bnrtocni Gap'.. K u r.nAleeemfb wUl aall tor aafitowall on Wodnetday. Pnb 'J5. 14&7 nt * o'eloek P. B . to ennnaot wilh the iwusur Starr* Narad*, a* the Pactfla tor sea Freaclac*. PlAy pcunda ef Htggare A lewed reck paaaanger ten emu per poend oa etoeaa Pn toolght or paawga apply only to Ott a*. MGBGaM A BORt N?2 bowSrg Or ran N. V. Australia-guaranfen the first antr -on If nllpeer or f*?i reeael new up. The naagnalled ru# per ah'p RED GACfTLn la now loading at iba pte- 14 lu rt?m For freight or peeaag# amir an board, or to GO' >D AYR, ARKRIJ. A BLUOr. lUb Peart afraot. or Mx.lw lnrd A yorreaa. IP* WaQ wreeL A I.'HTRALIA - SHI I'PKKil OP tkMJD* OK PAvSKH A i*ra ara ptrlcilv i mi-vtatod to iimii? ika mu^i iwM rtipprr dup KKJ? OA1 WTLKT. ???r lordis r at p'rr U Knot bator* m.f a*1ag ilNtM Hka ?Ul poti'irntt ? M llril rklp to ?u not HKW ORJ.KA>n? AND hatAHA.?SYk AMMfllf Pi m^aok wakklot. J. w Siu.A ?<t 11?i am raoorrwvr frripk- aa Prtdajr tbo fU >aat . aad ta Maaiar, Man A X ( Ma o'clook A. M., froto u *r T War* rtrar Ho Ktlla of Ladtna atannd a'tor ftaiuncr aaJla. UV]fH**M>H, oBOtiTlKAOH A <H> . II Park p ??. I/OR HAT\HA AHD MOBILX -YI1IC OHITKO KTATFA r niali atoamahtp QUAKBKCTTT. R. W. PkaJbldl, Onmnaadar. Will laua far Uw abora parka aa batardar. Varnk 7. from bar utafn North rhrac, ibot of bprlas awcat, at 1J obMook. Orl?taa lakaa tad forwaiAaA tram MnJ. ?r | I ladtnd ra# be procarttd at Ika adioo at Aa a?aau Ha a> 11 Manad hMtMMMrktet lAa otter aotO I OA, o'etnok, tat Ml* H latiM aliaadapWib Mm ii miiat A (rata M Baath alratt CkOB HATAMVAH AND Pl.ttRlDA.?ONfTKB MAT*' r aa<l Mao ?Tkc atoamar PLOklDA. Caaiala laaaa Oia? all, will )rar? oa Wadaaada* Febroai ".tk rwai px, \a M North nrar, at to Clark P. M. Mils at ladtM Maaod a* board. Par frtdfk' or liaiw applr to A. I. MtTOHftl.L I Rroadwar Ikitail IMMt irna Maw Tart a .UAana'K' Ml; in Pt.atha AAA Waaaaara for I Inrtda noaaort at Aataa aak wt'h tka aaamar* traat New York ?ni Toasters aal aturdafa FIB OIURI.KTOR AND PMIRIDA SKM1 WKRHLI VaNaB Mains Mail I Ana - Taostramrbtp tOP rRKNNKIl 1. M. Mnrra; eomaiaadrr. ?U> laara plot- To t Nonk rtr?s on W*doesda> Tabruarp 9 at 1 ..' ?* P M. pr~ w f Por frptfkt foppt oa board wWroail kOJa of ladfaa wid k | st^ad , and tg k^aaara, at Ike s?oa of *rOPPi>HlT Tll.kP TOP A PO ? Bioodwap. Tbe aplmdid -iramaklp H\R1 ON, W J. Paotcr oonuaaadar. will aaooaod tad laara oa ataraair, Peb J* Thr fator u itwamor Oaroliaa state rrfalar trlpa to t traaa tiaa aad tka rutou laadlaca oa tfe< Al takna Pr?r. Honda, nmaar lo? oUA Mm summon (Van Raw Tor*, and iranac rtiarWno at art Tncadar Ttiro-u vkata to Jackaoat lUa. TU . to Pi latka. HY TjkOR ROKrOI.K AAD KKHMOVD THK CR1TKB r Wataa mail ataaaiabip AMRRToWN, Caat Part tab w|. laara for th<-aNora plaraa oa tanirday. tka MIk I ox at o rlork P. 0.. from ptar is Ronk rttar. Ma will anira at Hortnik on Httndar aTamoon. and at Rlrkmoad aa Mao da; atora'na P?a??/?it i ir iho Ami! will prowtad withoat <tr 'a; br 'aa rroat mi l llao ta Chariratoa. A"(aalA, Aarannab te Tratriiam trill And tkla tha ebaanaat r' r aat at oat aipaditioaa mota. Paaa?(? and faro. laaUdtnt atair mom. to ftorfo.k, M Pata-abaro or Rlrktaond, tie atwaar* half prtca Applj to I I'DI.aM A PUTASAHTH llllcoadwat TKAVILLMU' GUIPM. HCDROR ritkr railroad Ob and agpr Aatnrdar. Pabraarr It. aad aaMI Ptr*? antra, two dally arpraaa tndaa far llndaae -aaatndlaa wttk oat rkaaco g oara. Atroat fqr Bool tiboa; add trrr, wliu tratoa rd iha Rodaan and RmMa Ballraad wltt laara "ba a ^7TV~Tm ZT?TTiU?T 1 m I , duo K DM cUiyMtHf " M Tha ttprm* Mia ?l .1 ? ?* M wifl m? >.? i*rot.t*k?.j *? f.* trtnntlM^lM ?f ?< Mf ?. u4M ?* T I liitnl fill H? w TS# r?U b*^r-f.n M?? T.k* uk Hadaaa ku ? ? ro ,** Md M? <. 7?v?y^< Nnnr toee 4110 haeum EAI?.EOAO. rAar to I I AA?a*. tl ?T%* oM**nf?rl?-*iti? Oil* rotd tnr 4IM> atil W ? 'ho WP?T of WVta ??d f> 'kr? IriWt u follow r.<?*T morning *1 ? In n Uir? . '?! *fi?cnnrm *| ? n'rtn* far* tkrrnfikn Alitor wll ?# tan d??Wr? T? r?.,tm*mri - mS* Wr,TT' V r(mm, Hnp?HalMd?Bl, lit Tott, fkk II. IW I VIW YORK A bp *mi* AAUJIOAP-druoiM. *f> I i> 'In* - ?>ti ?nd tf'T PatTnM? ? M<t until fnnkr* nan.". train* alfl iw '* *>*ar*?i't foil lliiaa* ?Vj P-ipkir* I* T"W r.JTk M 1,1* I? *.? - M*ll? train ? * V-w Tor* t?A Kr> *?lrn<l H "77" p * *'? " mv* ?' 4 H |Br M > *httrt and ftarklnnd ftvi' r >t|i-Ni H rimrtrd kronen M nmtai s,, ,< ,, . Tint' <i*""t -At'1?t?t? m. I" nan* . 1-r*' 171 tpl an.l P* |.n*d??t *rdald**<W .l*f**T'Tit H r?*n??nf 31. IW.7 I> C Mi t'll.l.l M ii??. ft** ' ntnit HIEnWWItT -ritk HilOKR ?ll,t, Rk-I *? | |>, r ?f ,i?r it W<V?,#arlftf, f rl?. * 'a.On. ilir I M Vm ?' ? '< rt*nl tr>* IVk iUp M t II t .'itodj 1 AI> ~ UIXV. L-F?Tm**i ? m '? nti i.vp d.m ii m j " ' ?' ' ".'V "V V",'? fl Xitdzs* |