Newspaper of The New York Herald, June 7, 1860, Page 3

Newspaper of The New York Herald dated June 7, 1860 Page 3
Text content (automatically generated)

S_ r mok?k*?o?n **>>. 40 itumm rmfciinhH* F rabfeo ??e*oa; u> onWraf Dm W. fawn. On ihr ' (<kan?*j) JoaaT, *1 ik? .Uf>' *>w D IIMC w f? mw !??* ?~t D??r nak aiaaaa. IWCIUJ li>it>tl)io'ilnt ar'tmnh I ??*?a"??? at** ttiMMUfviun tM* Is ch?M? ? mm cITorvd i4afc> MO r F ?I xmut^nr, ?? o?j bUm id4 lo'tkr l?r> '?>??<? aa m it* b una ? wnlif If mil I ts:-Msj;oM?rat IhU? riaao? n?. kl> ?' > * nhflvnrd oravta* ???? HnU, nd ImiOuoim nara?? luW 4km i tad MfiM fblM V?.?i t'Miiinii.nwii n> ' Dt ?rtti T?|/e< ?a4 tlHna Dkrpata, Obaui"?r 'u-uhui an ?uli? m Parana** e?ta* g ? ud iuiw Ware W W bniwrb o U*a i'lf-M rta roaevocd *""*d ?>?rt>n g bwi iaM wn* wiiPoi. "?0??T B?**ra Tnllf (Ut^ou-ad ?3< ibo b?t (T???* ! aueu a >kU Muw r?aw od Oaatar >1. war* la aruaatfa a?br<>M*r?4 praaak atotb >ad ana ?*>le ro???jad raorai?lra tari Soo? a* itoora toad *Ha iail aooateaoraa l?0 ? h oarow ' >abt?au. ladt'i Wort r.bla ?o t laUtM with mutter ui po-rl c ?t la I'krU'OO ^ a*. ikr?a e ilo' fcraaa* M4 ara-ila Hbmdolera. la f KB fir <J*i>a?la'iraa nr.skrit nal .liiua ^ * 1 Knaai* E<>4? Fr?aok rlar Klrruro two ^na l>rie Muul alira>0 atonaaily a?v?4 I'HM; ^ kralfer** MOT Unruhi, (aid ' cm KM* Praoch fcktdaa, ud t'ria ?v >did tuKa > r raaewood t>r? *t'| Kooa Farnltora Hti<4 i? Mot r?avad Mlta ?iiim at tba mm arpaariv* Hk'ini'uB, avn< la Fruit ud mhMii at Tat* a ^ lu l?o Ana. Hoeepltna. ud pleat <i??l back ':k?lr?; frw<?aiOMi*MH^?la^?f aa Me tap to Mlak ike it lieion a>*-l>ia to iiliui >laa< d ?.r? >od b?U. 'load d>l? w-?d; llrf'i p*M*taoa-ar* Ob*** (M aal Qaw> Ma Til ,M, wibiM ?mM ?am itt-ia 1 fcalrt ocrarad la anlw t W*liaa-T?nriae*eod *k?rblal>p Drrartnr "u pl.u- ,lan irrr.n r?w> ad Hnde'oada rtehli aarvaa, rain dca v?wln, leitiw. ?r?? batra. oval wak Ufealn K>- mt m BnqncX u??v< H-.ia??l* iVp?ii B*d?pr?*?e, ka^i^NhMHaa. tatlto< ?a^a MaakMi Ooaatar n, htMN x>d J-U aa* Oval Uurtaa ? ?) htalKft vriW ib? Tr0#t tm broea>al ' orHlaa, Ae Upoar ui)?ri-aati(Mi aad Maak Miam Idmm MMiaK Vvbau t?. toiai. ltoak>ra Boakaiaaa Tstint Tabl*t. uorafr w<i ' edt'tea. *e lMbla? Ro-xa-Hae*dtz ttaMtaPWH u> Vtt II* ?o4 ulaaaware 1?bl? mwt, Mivar Wara, Inu Aim gaaa^al kakorlaaal of Bmiaaalu4 Hnak** P't'sanrr Hal" peatttre, rala or aktaa. Taraaof h awk la bankable awa? or aeruflad akraka Daooeka re kkec from *11 piaxh?aara unknown to t*e aaaUonaara. L w PO*rm* * AD"TIO??IR# -LABOB UU A. afarar 910 100 worth of Houaatald furniture. J &ai rinwaoa Oaraa I roaaa *ad o nolo OkaadaH*i rnuS p *ta pMr ud akintal Mirror*. parlor S itu, H?B|? ijr?>ioti Lace i'u mum ke ; OWna and tiiaaa Bu* He* aad r kl* Uaaa its , On iBla . at (IHlTK?D*T> IXTKB 7. J ? r. ?mt. a mUaaw. ra??c?tfallT laltofa Ma Maada m iha I unit k.i bo baa be?a luetrunal In aali at autlla w?* ail tka out>I*'i* ol f>ur*u>r? raanfaaaa llrt Wrariaaatk ^ aet w K >kl* a*a*aa, tXeMaloaaa aaTwbi tka l*rc?et ^Ha4 riehai MkrtMal oi uoaaaAuM / oraltura offered at ^ kaftja ikia m?i> all aada tn or. ar k? eUy maker* and ?to awaapial^ aad, aoaa?Ua? of rsavoad Hail* Kbit k?rd Ia i rait ?cd Bower* aad eorered la (alia braoatat; oh d an?*rad to aaoqaat; aaaira T*b *. attarr ?wbla <op imrn, ?xl irr?r<40>( ia4l>r work r?bK Kui Igoaur*. ^Haitqa# >>d Uoialo r/oapOna hllr* TurkUh **iy b?ir?, ^Krrarrd ta r*n ?1< - ?nd oard Ta- oa kli M(kt brunia id orsata bar da liar*. VeWat tJarpata, Ko?* aiprrb ^Bk*l Iwit V?aaa aad rica'aa bu<pa and PaHaa B*nl> (irwaaatt; ritawaad *a*aa oatare Plaantorta a taaad aonar* ?ad a*rv?4 Ion* taiaa, (tool aad aor r, M rtlkUkii. In aafk PkhMii Swaaale Car I tad h? Mham?;rHknliaau In Mwnaarlaad Btittelaao of Wil ^ ks 1*<\ lpfaot k**t>ar. <k*WM. fruit aad riiweri. aad ftwk Haa BacravlBM. UMWUUD rlflll 0"T.TI riiWOtfl. ' a MM, toor muni oarwi Inlaid with v- ?->d a^dd pearl Itn ntd* ba a*t* maker and fatly M mr. aetrd rmamoot Maai Nd rrnnek *Mk amr, mat1! rank, H ?ka. naie. Aa . hall roaa?oot Hm Bland. OUololk "Half ro*. Aa , rw? oa ml n??bor?"? Baimoa, Badelaiita, Ki ? !?? tibl*. AviuHul. Tt??C H i, *dr ViUfiM. Fnatber Ooda, BtaakHe Blwele, QaKta, viilfmm A*. Werrtroben, tfitw to OlMt Mirror*, Mm* ?*iuoi ?i<M?tao >tnJu* Itl.ie ?r<n i baire Ac.. 1W1 tui wd KirKKl utaat Iieea- t*i. Oohlala: Win* ProH Kit l>?aatrt maada'. ?r?orh oMn? I looflr ?od tea Ma l?orj ^Handie ud Furka rabla Ol'lka "aoklo nlaaa al)?or ^K?w? Oaaoia i-v,ooii? Cadi Buiat <V>fT?e Urn An : a'ai a Hm aaanriateni uf baaMant fwaMare. Ml* lomaaoM M11 o'akoA. llllll H. mnOLAT, AOrrriO*l?B. A Brnolnr anetton aala of Bt aaa and Boo? 0. HiUir H. aiCubAi willaaii tMa?*jminlar. JOM T), aiC". oloak at hie atoek MlMMoaa, Mo. U Wuiiaaa alreat, rnt ?all aVeat:? _ i H|iiku?al>>'hwi Hank $? lOaka BaakofHtnf Mac $100 Hia CittfHl 1^7 IhL 10 dO do?aiaad 1m On.....100 ^Hdu |ukr Bill 10 *1 Hara <d f lai Oo U B a?. ort aa Oo W 10 rwaaaan'a tan. O*. 17 ? Larll'ard 1m. Oa ? ?U ~>omt lit Oo ... 100 ? Bo-a?d l??.Oo N Oi 16 KneUaaMUn '? Oa . N* ?a (VtfavMan Mar Im. Oa.l<o m Klaae Cann y laa On M SO BqaHaola laa Oi It H ha aw. ??fk la*. Oo.. .100 *0 *. f. Don Mac* Oo ... ? lO ??.km laa On MO M <a?tt?M* U Aaa. aoa.100 ?a Fee a Htt iloa'AIrinOo M 40ad?lail?lM ?> ? ?4>MaMlM. Oo 100 ? 'homi <M Oa W 41 |rr?aa i aa. no. 30 JtAtn la* Oo SO ?f fTOwa BicbaauM Oo. H 10 Cooaaan ?aa)tk 1m Oo.lOO m frimr 'looper laa Ta .. ?' >' Ortwa' laa Ob 10 ^fta* w> ad*n 1M Oa... 100 l?Onra BiafeancnlM Oo.. to I'M rta*?nin <>ial aad a a. oo. lat aaortfat* I p. a. bonda. ? ifla akarad Mala I p. a kata. 01# ?iaian?iia *a t a a. b ada *j>* H-orkt? ? lt? ta. Water lyaa bondn. 1 aaa Fanaattaain B tuaatona Oaai aad Iran Oo ?p a booAe. Mail rnau ar aaia oo Bandar. Joaa 11 Batu'ar AmiIm a*?aaf Moo* a aad Bon da a*ary Inday and Tknradar, or M<1 aa' ?bmir nqalrd. at 12V, fgVwl at lha 8t<ak Balta 1MB. ?o. U ?ilium auaau Or M-rrautt* Biehanga, m d?a**d Mdi?i t>4 Batda bought and *>14 m pilrtia MHd il 1^1 Hoiri, AiJUT a. BiOOLAY, Aoetioaaar Ml fhodh Brokar. Bo M WUM? ?r BalL 4 j. milxoi, adctiokmb, * . ?l 1 Mil! IhU day (Thapaday), at rttj algbt B*at hlghiaaaih Wr**a. batwaaa fink and Sixth MNHk (lU ^ o'oioak, Al tbaaonta*taof tv dwaUiog h>uaa niton, aoaalaliag o' A *?n IM MOrtt'K nf _ ?ioa household fcrbiiubb, ^|le,l,,ei1 rSSMHpraiat'aga, L?MMri(.OMMl<l|rWM. _ rtaraad KhM Ktrrors, Talfat, Brnaaala. aad bgrafa Owm h SmMNktiNataMMHi . ^ aa??d i25L-"rJrtor Safta **4 Wta. Bilaarii'a Tub; paari M !? ?? handed Tntiary, Su hi. ni ml wpiwt U'M'vt. Imr ml M? Ma aaa Ma Blrar ?o4 ola-ad aatftra. P?r a Hewn Ml ltqno Era.; anttaia broaaM aa<l hair ak*h. Mu and 8o(a bate. Chal-a altraa'aa ?ad Baddlag Th? ?hoi*t gahar ?Kaa* a floa Manrtaant of faraltara, Ae aultabl* f r aOra n'aMdwallla* Arai y arttelala la par laat orv?r aad aa rapraaaa<ad cm* i*g b?-o?a tha aala >r?t aakx-k r i ii inimmrr- n i-p-iV tf ?tflh and tdith avaana e?r? aad Kg** paa* aaar lha hn iaa. DlliR H BULLS*. ABTTlOhSSA^ WdiaaUaaT> gjlfrTi u**ai 17o'dmfc, LOT! OB iM'raDBaY ?rn ?vj?ll MfH AITS 57a (Mela aaar i?w? loaaar part at lha UaffiBaL ><a?C f Tha mupaMi anatal** >? rary *aluah<a aoraar aad aaraa ha. 4a Lata *a *? Mh araaaa. aaa Wrga mar aad tft larga tadh u#a aa niiaili * II' aaraa haaattfw IsmoaHa B-aat V"' '-f* " ? " * '" *' *'?? ! ?Wb a la'ga pl-d Waaar graaad ahtaB will hr astd la naagarad Tara* at flr?w par aaat na tha <a> if a?la aad ID par aaal oa Ae IB* af Jala. t? par ant na aaa-gaga fir ?ra ra?a Par b?n aad partaun apply la tha aaokoaaar, Ma Walawaat ? o ttttlh. aujtiobbbb-or piob us beoad Baoitaaa* HOUBBBOLD fUMITtl larga BIBBOBS, rltMl, AO, Tha Praaarty af a ?ami * jl ta? na Honaakaaptag A. 0 turfLS anil aall aa fauaaWAV.ai It a'riaak, at M ?aai ThVr? aaaooa ?*f?a( tha 'araiuir* la tha abava honaa. aaa?k>tfix naatfmd fwlnr nt<a Il*rr? l*>?no, M>i?? uaa>r*a Nmwt and <- traa* arta ?iw %nd J tar air far*. f*tnua?>. Ta?a??7 aa* kirtHi Oarpaw laoa aad broaa to > nnaaa. ' Balnlha ( ak H*iT?l attan^oa Taila ana 0?-?, Hall Mtate, r aavood Hal aaada a*d rtaraaai, hair Bat I ma. rtaia ao.1 Ba-tdlac Oraafcrrv an1 Ul*aaw*-a n?a M ikMMaa te. t*r?a aa*. aad a dapoaM raqofcad traai ail parAaaa*a uaaowm. . a mbbwin tnmonn. > kA . B1 Baaod IMll k-J ??IBTIBB Bt'tLOlBOH Boa ?9* aad Md *road?a?. aaariha HW -npaBlaa oo'-al PRlUaf aVKtlHil, JOBB A *t TU iTOb Jf)?, Ta aahia ftrar)-Ba??.l?a aallx mi*aeflenw.i* pwiMa af r prtraM *nhaallna of lha Ma .Inha O 8?*M Ba<i . raaaatl; d**?aasd, anapnawr ?aa Hb-at a?'aa of tha haM aataaUiaa fataadard Bona* on r?H aiauNHi lari'idiaf aaar that ara aaraa. aad a rartaW a< raaaai aa tl???t -aa Be ? <ha laai ib Baha?ia. K Laa ' iadaa aa draadway, Salafe a-(aaa, PVt> dtnh aad f?tr aa?aafc ar*?*a, oa Hhaa 0CT1OB BOTICB-AmOBBB^ SALB Of D1T ABO A F*a?j ?*aoda?HI-Bf??BhB wt i aa I thi( daa, at Uk o-?k>^ at *ha >Ma 1*4 Wmi >i ftrral dlWaana, PaM'a* U. aa Raadharnaialh. ihata th^ aaa Taaaria. araida. laaaa lot of Maah laa Baraga l*a.a ? Maada 0,>iiara ^arva*, Braahr* i<?w Mtta. "agar <haaa. Oraaa Baaaaar ClMhtag hiaoa main BaMa. Bin. tl*Bal? aiau a ia*ll M af ?f^U,WBWawa|i not A B.Aadgaaa L t nTOBBBB* atLB OB pt ABOBDB FIBB oou> JBW " A airy. Baa>a iBaaaAa. 1 oOUOBTT. AUCriOBBBB. WD I a^l lha day (rawadao. Jnaa T, At IA* I'M a? *> i* Baaaan atraaa, Ogaatat^a ..la art ofdiaanrj r^gar *l?*a Bmahaa aad Ba -*rr? iAaarai gad i^aaa BraMag Wawaa*. eada br tea wt aafbralad laahan. aad rally ?a-raaia>, gold ttr. aa'a<a. F*aaar taia. Br oaiMa. Vaal Inard aad Pah Jhaiaa Hi. ?ra nanaa m-ult *a raria* pamhMlag aaa raty aaia h?a MM'a hau rinaMt*. aad aaarr aMala a ararraolad aa rmormnf* m aalalo?aa nata>n?aaa aa wnki of aala Auction hai.r or bmbauiumiw, farut ahu WHIM? rnta-4. It- ORIftALAR. aowarr. ?U aU Ibia aa*. 7* to*. nil yd w*.'WKren ?e*rW*r d who . naii'iM ilwu UmmuIM^ < iMMaMvTtkii ud Arr?a, alao alalia lot of ?UL VIM Ml Olfcar m>?n afcaallla. Raaa ?ra .1 vaallaa ' > ml. aMka, Aa Man i Mol raaihara. 4e AIM aaool 1 WO ) *r4a imw, rdn, [WtlHt. kt AC<TltoR AALR OP HCR4R H*IR. AC -A. OKU *A1.aR R i?ar?. VM aafl (KM 4?T B^y^trughArg-1" ?Da* il a r*th?wr. aootiorrrr. ?aRim?? *? I arfar if-(. ojpo Ma tka afllca. mmfctrHM or limrni iimi nt Fi?? .Mi ll ??i? n.i.va* Wttuia RICH JFHAI RT, LaI'IR*' kKDUlHtr DlalOR.J, RRRR ALD. RCIRT. OPAL. . OAR5BT ABt>r?*1l^?IR?*R RI7TI (B bCHUI.T* A RATHAWA rtrilll ttttkm. Ut Caj ITtimUD, W * **MMm HO IK ( ?or m iha *<m- ?a? *r <r4v_* harrih MRTRR. In. ?*aat*?. 1* ram toM ktinilnt ??>? t?g? *?***? <*.?* -?f k-?ia<i ??., Rf5"R- .wwRr Jnn??m. i Ram HnHl Rni***" r*Wri alan lUnM V vH., ladtaa Rr irnbaa Rarrtoaa Rr^Wlart^ Rw wa wtNea; Ato?e?e < "^ 5' m r>"i Pa?<??? ?< Faaa "R"1' r ?*R k'* SL21mo?d r^bT. paarl aid. apai mmI iy??t Rto?p. ? > r<u Rfn a* a???. b-yi ^aaa. no noraaBaa. ('alalnf naa aaJ pndi aow raad? to aaaadna Una I^OWARO Ri'HtR' R, APOTlORRRRt !J m r?im uuTHfinimnwT, R? R A P. R. IOHMU1. on Frtfar *b Inai . at It**. Al ikMr Maaroota 141 H^a4?a?, M al-fMl Mm tall ?aMl* nn-nroar 1?H baatfa MfVRt yaar* *4 ** ? ?* ta arary vat eartaclT k aA. aonad ao? caaUa. *a4 wHhrit fault or MwM, ? baao nm4 hr a laA* < ' " " aaottna tfc. IwMmi te4V? knrM la Mi Mtf nmi>?w1 tar h??a?v r? iiiia Ha w> ba mm at ?a?ra * OnraIrR'* HahVi la tp*1t m t>?aa bat***" "a^anaiaa?? aa<1 Aten .aalil wir?<* natll II aoinat oa frMar fo pa?ama j^Mag a tec MM1 tiara* aa o< bim wU? rap?T HAL18 AT AOCTIOT. Eow*n) *or-r">i?M*~?"ALiB?oo?i fo. 141 Uruioii ftaiwabold firai'gt Bf 1> < F ? *ui 3, <b? ?ar. Ttt In* al ?J< ? >?*, at IW I.*?r<w>m, /??. U' ?< ? >ara'.a?a w? pHrgla ?.H of itffH >i? Mtn?i aaa Mm* wala I 'ulir k M?M Mr aiatt h< (tbkh r?wttd wartila l-p |M? ad >rx*' Wjfi im tag-Ma r> aad j Hcok < >k< wW? aad par .abtra Fraaak ? >*. p'a? md araial Ut?a??a. 1'o?aala ?ud lagriln Oaraou. aaraad >< pW? hm?'^ atttiui u< MM v ate at *ad i?a#a. a><roiau.|) vaana Waakotaada aad Omawdaa. blaak a ?M ??<1 oak "Cafenardt dtofai ronaa aad Baa OMra oak aad kiwi aalooi di'aaal a kablaa, Loungf and Kaaj Obatra, kiirrora jtrddpg, km UuWAID WJfc IMCK, A0OTIOHIM (AXAiKOOH I Hi a a. Ui Inadaa; F? - H, 8 PIAWO? nt><? Br It. 4 r H VOHEN K ikfa day. Tib taaL. at 11 oVoek al ftelr a*:aar? ai DO. HI ilnadoai, tbraa r>aearood t tawdoriaa Mda b, ?Mk aad Jarkam, la ko aaraaapMrllr hM wnkoui raarrva F>D?a?l> M UlXuI, AU('iIONKKK?SaLMEO >M UI i Hi "ad ?ai ? dy I IF I "Hb*n*. oa *rMay ?tb aauai at I o'alnak, at tbair aaxaronna 111 tfruadway, a tax bno"ad bat Bono. 11 band* Mr* aocato'oa yaaraotd. war raaia* p?rf?otly aoond, I tod aad rata la ararr way. wHfc >?* aioauttna of a date* la rataji la jaat from taaaoualry, a.d a itrj aaa bona, a)ao Waioa aad darna>a. BDWaID M7HBR0S. ADOtiriRUK?W400M AMD Barvata It I t r u nOuallCC. na Frtdar, M toaUal, atonao'aio* at tk'lr aal.rraoaa, ?a 111 Biuadwaj. oae cltfaai pox Waaos, fur four p?raia*, bu It to r liar by looan, of Taaattoibatraat aad baabaaaoaad forthrta a a at a. Mfoor*palWa?oa buU, i?or.la- la ibabtit waau.-r and war imaWd fir oaa yaar. h?a rnir baaa uaad oaa thraa aaat omii *4 atagla baraeia 001 SAM AT AOOTIQW-OW THVUOiT, J01U 14, D at 1 o'aiook r. M. o? lla praariaaa, at Mtrwol hoak kilwm * . T , If act prarloaaly Hdat prtraia aato. the Mui aad DwaUtog hwmmtf iwihI by Jum OwjM TMa la tea bM toaadoa for u> kU n' boMaeaa to Ik* pliia, Mm Mrtmij win to to* n* ?f iwliinw mm*? lork aad Kit* Hallro?da fko bnlMtoa ta SpiM Dm*. two ale riaa, M aaOar, ud |? ?aU bolt ft kM Mm wwM aa nb>? (or mi) ;mi|i For piiUmkia i?p|j a* M f? alraat. ?. T. GIDEON B. B1BTKWB, AUCTION BIB. urn > lit REOADWAT. TMadav Thunder. at MX a'ateak, f iraaaytnry auction aala of ?l*?eat Ho?hoM P'iroltan, w? fcr. a tax a'ateak. At tha private raaidaaaanf the Boa Hanoort Napaar. Na M Wad alevenuh atraat. between Fifth ana rlrtk area i tea. Catalog uae. bow road*. aaa ba bad at (ka oflka ar hooaa. Parian aoalate ?el?at aad <traa*aU Uarpata. aoulo Huja, Max* la otroaawood pearl layad Plaaefona, tool and Nuaie. twoauttanf roaewooi Parlor ' uilmra, rteh ly earned aad covered ok* bine. fallow aad (old (at?n; eaiia Lounge and >MT chain. Pier. Maatal aad oral dbrara. lane aad broeetal Conatna Oomleoa gold Baade Taaiala ahadoe *?.; ro*e?ood Centra Tabiee, Mora t&to teniae, race wood Aia game Baokeaae aad tadkta' Baeraiotr, ? otdQaor. Clnaaolli, Tallica da Null, rara utl Palailnga. b> aauxu ar lata, Bngrartaga real Broaaaa, parlaa nuubla aad bteque Pteuraa, two alanot alamoad dm Boqnel ttaldar*. A*.. As. iilaiag noaa? B> too Moa oak Takle aad o>k sJm Prtoah ahlne dinner ke-. aki aateatte. Ontlarr, l?ory audio! Kalraa aad Parka adl?w Ma Mat of M plaaaa. Mhrar labia aad taa Bpooaa Bagilek out Glaaewtro, (rookery. Aa. Chtaabara?an cuke ma wood Bad eteada. aarbia My rueewood dreetfng Ba aaoa. araakaUnd. Ooauaodaa, latira-JlMa. Tnblae. em-tog Uhaba, Mar, para rarlad hair Mattnaaaa, r>a>har Boda Plllowe. Hoialara, Shea (a Oarpel Cloak, rana SO ten, Jartalra, mm; alao, to thud aad foar h oMrtek. waiaut aad maboeaey Bedeteata. Ba ro?u?, Beddla| of ovary kind aad OaroM la erary room; ale I auraary baariaaal aad kltahaa PorMtnre ol ei?> deewto lion Jr. B ? Oaak depoetta repaired of paiakiaaia aakaowa to tha aadkaaer. Bala poalMra. without tagard to weather TTBMBT H. UBM, ABOTIONBKB. H kalearoeoi Wo. V Bman teak. BXBBAOBUUAB* ?A1* OP OIL PAOWWffc HBUBt B. LdBDa A Ol . will anil a* naauoa. on toe ereotoaa of Tbanday aad PrMap. J aaa7 aad 8, at 7M o'atoaa aaah rtki VTM WpVlkry to too irrtog BtoEuag. no. MH ^KaSrdlaary aato mt Patodng. the propartr at J. r BaanMai. aaq aaaaprMag Ma aaUra aaliaHloa of aoauy Plataree <aa ba to aboat laartoa for Burova). #a aaa a?r vith aatfra aarWiaaaa to tha ntknaa of Jtow Tak, aa wad aa toaoa of lha naMbattoa aMaa that wa ha*a aarar, Maaa wa haro baaa eeeaeedM the baalneea uraaiant (ar lhatr laanaiMnaaMi nluaala aad oaauofui aa&aauaa of toaiaa BaMdaaM taihe aaliihbortof a uaa aaa ailaad iha aato w?h aatfra aaa Mia aa to vhal wo atato. Ihaa ara: " A Blgat Markal at tha Ban* " aa aitramdlt arr nut, by P. Taa dabaadat: "gkaaa. wtib Poultry " one of 'bo daaM et Bacaaa Tarbadkhorea'a raaaal arodaaMoaai ' Tka bory of lha faar," batog a aanaa of twalra Pamttara roaraaaatlaa Iwaiva aaoatha. by A. Iwnwi, ??vU)o o-mptod -he artlat lbr*a vetra ' Uair pro daattu patotod alto aa aland HMtai MHaa*y ot ihm Hob. MHraly rmm aatora. ud ?ra telRnd to ba jntqua to tha btotory #f mHn hi. a pa* of lw<wm to Mm Oto, tu, 4 feat by 3 aaleatod ft-oai toto iMt itiadoa la Coodaa, aad of aatoaardtoary rtabaaa aad b**i*y. Tb* ulibr.iil "NNkfMMi." >? H J. BiMI*<lua, brUUaat to to* ox toto ' tow to Mortk Watoa ? by Mm ? Paror Tb* Ml MnM Sow ptoa* avar tmik to Ifeto aoanirv, ywM or Ma4aaa Tu llarab* af (tor*, aboat invito a aaparb ptatai* tor a dtotog rooa. Ttoa oatoltog o?>>*4 wo v**ra to Ha mlaaMfiTaito ti ukH>to4(?l to bo toa *baf I'oMTr* of ttoa o-tobr1a< My. *JaOs iM*a?u of toa Aral atoaa by J.C Lowto. Barrtof, Mar, karir IT Tbayar natoar. Broaatoy. cralkataak, aibmU. T.-fcrto. ItoaavM, Kaamoy, Wilttama. Ttoan. Baudot ao* aa< otor atoabralil luM aNto alto, by 6. Layoaart. twaoff Itovbaaa, Trtoyafc. Kara, ba, of Holland. *lao. bt DO aaa Varbaydao. Da H#a?ol. llaMilMba Hoaaar. Taa Sabardo-afc. lab s Maapato, uo-aa?, toa. Aagua. Taaan*. Korraaa. TlaUaaaaua, ?oa), Taa Br**, Orabtoto. vaaaoa. aad jtoar atada?toMad aodara antoa of rartoaa aaattoaatol aaboofe *" r-.?-r ? to aijd alto MntoMto aad ? niaaly af aa?^aaiHr, to toa aU? tha aorfiMna to*piabaHy to* (aaal aa4 analaritoaha af >Hb atoaa von of art avar aff*ra? to toto aaaatoy. u4 vto toa .|Bito aa aioabto toalMorr of <ba Aaa ana aad va a*y ran miabapa toaitaaato vill ba lai(*|y atta^a* by aaaantonTi frato oar aatofcbarto* autoa ^ Ttory via b* aa nblbtona aaa caak aa abava, wMb Ml? IIlfCKT II. LMDS, iri-TIORIIL n imm room M S3 imm Hmt HBlfRY H LfcAlftCA Ou, will ml) tl on Wifawky toto Tburatay, Jaaa aad T. to low o'atoaa. to toa aatoa roaa Ho ISj>?Maa M lllbt. O B Paato fl*l a Ira UraU Hpraa flala af nixaary , Baaa, Taaaa A*. aoaatoMac of aia aaol aarbto BtoMary, aawlaa to alagant marbto Bardlglto Taaaa, btoaaa aarbto do, t raaHfal aarbto Fanato, ?b hmm aad itiraaa Taaaa, Taaaa varytof rroa 1 10 10 raal high, Ha toto Taaaa. H*b? 4a, NaapaMaa Taaaa, anto (faraa af Taaaa aftor Oaaora. Flora toa Tbroa Oraoaa ail baaa Ifnlty atrnf aad oadar |*uaitotoi aim, b?*ol?f*i f anaa,to# portod by ivkaa, Urda oa [iilliili anrMa Ink toaya, aarral frirtt Aa. au to* aba?a fooda ara tba laaartoHoa af to?anr O. B. hatotoi * ito. aad itaav toabuua jf aurabatoai goodi to bara ibaa ilbpaf, aaa >a*a Ibaa patoail to a raaaaa **^ u>? TTtlfKT H LBTDf, AUCTIOBnOL 11 Hfcjlhf a. ijimm a w. *iu i?u tjyaonooo oa FBIOAT, JMM 8. At 11 o'tiotk. at lb* nalwrooto ? Rmh Kr?M. A larnn n?Mf ml af Um Buttoaa, ImW aad gaa^amaa'aUaaa fcaadkorntoafk. mIt* Bindings, Mlu kid (?k>T* BraNoa IMI liMfl Bito >0?t fH, rvtoag* GbanDla asbrnatag irtr/ It? W of gooda fgaad la a Ural daan hwr MlUtoary Mara. A tat. atgbtano Baa r>|d Wntohna, to ba asld wHb-wt raaarra. to(?tk*r wttk about 100 Mad.lloaaaad Haa Rauau af rartoaa MM At lln aionfe. M<b? jMronn. Ha?*n ton at. taflnd liirdn noabnnetag Aka?uii/ul eoUaeOoa. wnawl tfa?ly. to gronpa aad uodarjfqii ibndni all or wktak ba*a bona praparad by Ma waU toMV Hiilwdto. W. Oaloraak, HAAIfWABI AUOTIO* *OTIOE.-J<>HH B. *> *nw??rn *>* aoaOnaav. w?atolaaTburaday. JanaT.ai Ul o clock. at 73 HUllaa atrnnt, a larg* aad ?ar?ad amaoi of fcagllah. uarvaa aad aaartona Hardware, >arriatai to part. 0) treat W. Jaakaaa'iaad w. Sanoaroia'a faala' utWry. of Twtonariylan ato> ? uno O. n . U h and ta Itol wa>*r proof Kumianioo I aca, all to Baa nrdar. alan 1M pair atoa'a aad doabia barradtgrtoMto: alan 4 aaaaa < * d?<?.a)n?a Hairaa. n'ao, 73 do/no Aotbnrbam a an* aaaal X laak "aa lan, air*. 174 (00 aUato to H a?? \ lb papara; alau It groan Hooka aad ktaalaa to aoaaa ?)ol Tnaaa 4 on.; Uw dmaa 0D? Cut Hracs. 4l (raai pom tonal nan* Tankn, 17* Ibn ItuaNtoo Sua oaeara Kiantora' rotota At.. An. a bo. US ilo.'na ??at ainnl Kikn, aaaortad tlx*, tfl to Inn ardar. and tiraty diaa a* Tagatbar wllk aa aaanrtaaatof 11 <u*a fur nfehwg (>r?da oalag part of a ra^Uar i Mock. Tarnu sank. bat kab a fnada. HBWST R. BHTt. J?., AUfTTIOMWH f barill a wn i( l>rj Uooda. <m Tanraday, 'ana 7. at ins ?' oak. a> tba nlir im "n ?S Plna torn*, antirtolag a larga fnrimaal of aa*to aa<l fancy ury Oonda. H-ndary. cIM Uil Lara itonra DoMatloa niilg nifllil llll | thing, An. By rtoiuaof aranl a?a?itkjaa nuu b. obbtj /b.,?Atcrio?b?a U irra or DiTOOOaa, *e (VmcrMu a l?nr? i?on*?tt of aad twmmjDrj Oooaa KSCyrWeelleii e?d I** <?eod* lMMMnW? Or?aadtoa cloihlatJAa.. bf Ttetaa of wnnl wcAm. .. ._ JomM KBAA.T. n??. Jj??pn mmttHAW, auction*a*.-raiDAT.JCvai. mit'lLM * K.tliWrMini >' ??, *0k>u*k6', e->r??rof Paarl Mr ML Bmokfta. Imlu >irU>?i?-Tti?tnMai. ??n B<?kcaa>a. ?*?> Mpt Wvilrnta ln?r?W wtU % >??ni MMtlaMl of Houaawj.4 Fujaltura, Baaka> Uarpala. A*. TOH* P. Orr<;n?BBT, ADWIOflll -too 0ABB8 O B irta, Hhrea ud Hr<f*aa * aoaMoa. aa Thoradar, Jtaa 7 M'*H a'afcx-t. al iba <*aof J7T L a>?4'l?, tl Onrt laadi (traat fHna bath poM adapted 10 cBj aad ocmuir, Irada _____ MOBTOAOB lilJ or TT7BMTTB*, f!4BPBTB Itftlag Aa.-JOH? a BnBLBT.araOoMW, ?U1 tWa tef. W <o ao??, at 444 ' aaa! r*aa<. awrfVaHek. mahogany ?l4 ctOm B-raaa-. Bad*aada War^rohaa Balil aaloMr OlaaaM, faaihar Ba4? rtlinat Mr aad <*har BaV \rrmrn ntaaalra, '>??1 M4 ottar Tak ?a, 1 aaa oaitaaa. goffca. f">h Hada aibn(ii J aad sUwr <"kalr? r*a a Taua, BatfM BraiS. tkra* Blf aad attartOar>a>a. Ooaatara. B*4 4'air, Leoigaa, KHrhmi RartWwata, r?? a*?, Aa Alan, oaa Pfc t.? Bf ordav ?f PICK AT * UOPLD. auoraapa. Ph h. tab abtwbbp. auctiobbbb - a laboboov , M>r a of Plaaa from <Aa luraar; of Br Wl ana. Ma, o' Pmirva'k atroat will S? anM tkia mtrmtrng at ? * o'a'nafc I tka aaJeamoat. ho. 71 Baaaau auaat. Aftar tk* ba> ?na ??d rrtbar *a*ara Boillad Wtaa. Al '1 n'nkrak. a f'iU um*mumot Taala Croak*7. i*m aad Ulaaaaara aI I ? V'trMtar*. r? aad 'rrora. mt Tfeap'lb IM ara aolviiad to aaa4 artnlaa tar aa'a. Rirv^irM Ki??tn.4jr*. AWcinoww*. MAKD* *rft" *IM All) IMPoHriRK. TXAIH 4ALM or BAIUViKI ON B*iHT UCHABI* ft UO WW MO at MMa. oi WrtnMd?f.J<M <*. u* mnrik| te>? nit *a fcaatf. UUrwMMMkteMIW o*Mk. AIHM* Hlf Iff * ?}*? ur?*?M or Mw wo wu*vn or IGU1H. HUil 4?? A?fIt*4JI BtiDWiii. oon??T. oom m. rilalry in now nmdr ** mm ka hat M tha -4Maf IM A r?kwMrr iafrln?aa *1ll ba laa-ia? Ifcraa fcji >#W| Ml* One* wtU ba taafty Mr o? nrto? ? ??? S* J. BOO A IT. AUHTIO****" *0*T'J L. of fiali 11 BuimH >M r irattitrv?fl A J. R will MIL oai r?Wa-. JnM 8. %tMS ?'aK>" ? anrfc* raoma "? 1 Wnrtb Wrl'totn att?rt, p?rV?, mini An' nhrWT rnra*n??. T?a?aa? parw wan, oarrad Wak w?im.i Mt??n an in rapa, aa?Ma Mf nniaai anna, taaa rqftalea. w I W" ? wtnwe Chalra llmm Brnwiiailarpala mlra aad vark P? ?a. WaaHalaWa "lif r~ * * ifwearT- >"?awao4 'Aftfti TLbTTAK. AH'7 tar Maryrafaa. C * J JKXI^W, At-nonnm r*m?T, jcin ?, -a* l?H o at ik? tuMnn nr?? nurbla IM *l*h?a frmain^-y rt nrr> ataoaaMr Vaaaa aa war* r ""Ml. aiamia Orma Matnaa. Taaaa. Uraa lalaM mu** riakkH <jraaaa?aia Pn?.mtaa 'Ihaa- . -* I*' Wa o?aaa slaaa Ixnr* Alan a iaa?r%l nwi?i f Ha??aAnU1 fata* ira. IaM ft r?IR<'Hjl.l? twnnaarm -111 aal) lhlM?c. tl m a aoak. M Ik*It alwrrm. N IM Nwat i Ja?*lrj f?.?L"?Si "JJWK a*a rrooa rtraral?K rtr Wair baa, ud , JUt% u< fuar Wnatfa. 'OM UUI, AartO. KKW YORK HERALD, I BAJU10H AT A?OWOI. | fmoa HLU *ocri rnii-itu * INUBABA ' alDaatiaii *>**/. *t'.4ifc uaJMk at 101 Dnaa* <*? '1 *? wM *f if a InUmai ir-Bar, Oiulm, Oka* U-ia^a, rntik all Ik* PlWBTt Of 0* pteaa Balii>4*>. * Ifcaaaettoa nrtaa If Baar Boxirv ami mwnt?ninwn?<ilMri rurtmotill ttadi T o*rri?KT icmoiini orpio?v> ?naAKBH i aitMl will aall tkn day. at o aloe*, \Mm 8?ek u Pt(tar*e ot tkr dri<wt ?ud tquor ->?* , 4W math ev*ou< Im?mi 1 Mrtjr earaatb M><t ib<niMM alreea aoMMta r a to* aaaurae,! ot Otuoarle*, Liquor*, Mar* rUlara ban* Hd ???<>u, la VALOaBLB BALI Or BBAL. BBT4TB-B. A J. B( UaKT, tualOMn. br ord*r oftb* dupraae Ooart, wi a*H a* >b* prrntW. June 11, KM. *1 12 o'elnek H. U BawwaUr*. *M%k tin tbont W M ?a it Anbl* l*r aalada ra tke Wfcfca riahie road, fan Iba ?l?re of Bail tar Waataaaatar aa?ai> ?. T. aad froa-iug Baal U,. .? maak, abf.ui una mit* a utb of tba Mnual Taraoa (?ll m. a iba Ha* Y> rk and ?a? ut**n lUUaar Th* farm I* b*aui fall? aMuated. well rooked mlb ft oil and "maaaatal n* ap*l* paar a*d qnlaae atabarda. gadae bare*, aiaal'a. o> konaaa a ad araafo ta' le dwelling, Ml b? SO f*at oiaiUahi par lei* faadrooma. kllabaa dafry, * aarar falhag apriag aai iba <?e lb?? *kr>, at tha Marebaata1 txebaaga J una I 1M0 at II V. tb* *? oa-ile plot of Laad at Fort WaablagtM aoetalelaa about taro aarat, looaled oa >ba Kiug'at>rMg* n>*< brtwtro IglataadlMd tlreo* upoa rbtoh ara f ur dwelling karaa Aa. <>? ba'f iba purekaaa aw aaa raaala oa bou Kor awe aad patteuiara apply at Iba offlta. tW aaattoaeera, Ho 1 Perth WUilaaetraaL Oar* janlm b wtaaib atraat XaMia at 7 aad I a. M VALUABLR PBOriHTY AUCTION?BT OftDAft O KiecLtor s Eefer**. 4c WW- ud rroad ureal*-the large ud Tkhlihte rlnt i iruud with ib? tH.iaiBaetoere.tb. Koe M, M ud M)% * ill ?<?. S "i turf 7 "mad Mrwt OMBbmniMt-Ham Ifl ud lN,lto ohiUe Lolt Vith- itc* ud ' kwlM HnM eort* rut urur, thr? Heuan aod Lots, 'o?e<ha. <nU> uu lOmiIm mr Lewi* dr?t- ?o. 19. m I at For mav* ud further m Mntar* apply at Ike AuoMaoeer'* o?ee. Ma S fine (tree hv Broadway WM. VlTTBBit, A0CriO?.AEh-VIU, (BIX, Til. day. ?t 1 O'alaet. at 414 Oaaal aWaat. ike eoui Mock of a*a*ar importer ud d^ier, mniirM>| HOMO ta elga aad dome*tie 8?gr p*. Ombmm, Ilea fch. Deak, Boi ?a*log, ovenu>* hair*. Ota ruturea. Omm. ko. Ab k*M*k lenntoe (Vmoww Vim, nttke apruog kle Make Boarbm 'kilii Alee 1% pi e* Ota. arud ko? Reoteh ?d Irtah WIMekey. nken j. Part ad. other Viae nek'ea, ftardloca VoreeeuriMr* <. euega Bauea. Ourdlal eMptyCaak*. DaaUnku, alga B orde Blare Flxlaraa. Aa. WILI.TAM ABBOtf, 4I70T1ONBBB, OrFICB MO. But Reoed'ty. will eeil oe Vtaandey. at o>etoel the l eak tod fixture* of the large liquor morn eoraar > Cherry ud Nehtaael iirewe The Sitnrea are Oral rate, tl lock large acd well aaenrted. Aleo. tha laaee. SPBOUL NOTICED A MBBTIMO OF TRB JtTNC AMD BOTfLB DBALM A o/ ?ew torkud Vlettty. will he held at Btbernl* H?i tJrrtaaeafreet oaTharaday ar>akag. 7* Mat, at 8 e'jtoei All thou Interfiled are reqaeWed la ittoad A P. A -THE MBMSBB1 OP DtAMOH* LODGE. Ml S3 are ra.|0**i?i1 ta ha puaetaal la attoadaaM aa Thru day areolag the 7th la*t, at Kalekarbeeker Hall, aaraer Tweaty third (tract aad Eighth araaue. New Ta?k, for II KTCr" ?"&!&?; S?a1 Bhooiltk, Juae ft, 1MB AUTBBAB1 WOtlOa-A OMMfLBMAK OP PIBt alaae literary tt.aal will wrtta Lecture*, daeeohaa. 8* bkm, Heb-oi oral toe a, Oieaxatloa*. advartiaeaaaia ai better* upoa all anbj'??, an reuonable tora*. Uooorahlaa waat obeervrd. Addrau Oaega, m? Id* Herald oilea. TTtJBOM COPPBB BAT OOMPAMT?THM AMBUA Ll . aieetiag of aharahoMera wiu ha h*ld at tha odla* of tk eompaoy, Birkuae Bulldma*, Moatreal aa Monday, the J of July aeit at oaa o'Uiak P. M. Muhtkbal. May SO. im B O. OOLLIS, keereta-y Noticb.?aouidbrr ON thb flTBAMBB ooutmbii at ( karleatoa ?The geeL'rmu who wm iHadlag ae? Mr. DtaMoad a few mmoim pranaaa to the aaatdaat, u who *1*iled kha a few daya altar la Charlestoa, la urgeatly n q oratad to call at tha aMaa of Bkaa Bewhuai Baq . *Morae at law a tenth ?1 Uam treat, or ta give the D* r-leu la/a , the eot< renattca that paaaad at their iaa? laMrrlaw. M watli Mi adiliMi. UharUaua Mareury piaaaa oopy twelve Ma**a. /THB UBBATMT VOMDBB OP THB AOB IB OOBIMO.1 L. J. BBOVB. 'he lata **plrut to tha Chaaptaa Ball an *hall?Dgar of lhnena Bayer* bag* leara to twwitt to U aahite that ha will ba ta 1A|* ettr by the Oral of July, to a*al uniiWHli lor alrlaf aiklMknaa la ika buIi art of He Drfaaaa. abtak wUlba fot up no a rraadar Mh tb*? a?< bo for* la Ik'a aoaalrj or Baropa. Ha la to ba lalllH by profaaacr of tha art fros iuk Mata la tka Data, am ao li duaaaaat for tkoaa wko laka a part la ib<a aiUMOua. II Mrowa brp taa'a ti Mia thai ibara will be lira* oriaaa aoataad for, wkleb ara raload aa foUowa:-rtrrt prtia fll aooBd, r&, third NO. for partteulara aae fotora adrartia DILL ADD IVUllT. OBABD BATWCATIOR BALLY. AU hxran of Ika Onloa Ika luaall i?l and tka lawa; I fHaada of nommeroa aanafeatoraa and agnnattur*, all wl waald raboka aaanaaaHaa aa4 faaailmaa. asd all frtaadly the alaraUno to tka Praatdroay and Vlca riaMiHf of tl Dailed Bulaa of the paarkaa atatoaaaaa, patriot ?ad orators, JOBN BCLL or Tmxaaaa, aBI? BDWABD ITIIRT or maaACTioaarra, Win aaMabla m aaaaa at tba CIHJPBB INWilOTB, P BID AT BVBaQIO, JCWB 8, At 6 OMLOCB. Tka aartvalM orator. Boa. OUWkVtj* a. HBJIBT, of TiaiMMi, gaalaia PatiMfc Baarr. Baa. JOBHCa BILL, of Oanrjta. Boa. J a HAS m. uu AbLaa, of Taaaaaaaa. I oa JOB B tM'TKKAOLLs of Paaaaylraala. Boa. B. W. THOMIU 'K, of ladlaaa. Boa. SBBULOBB. V * <! . of Monk caraMaa. Boa. JOB* A. BOUKWBbLaf On mill m Boa. BaBKBALL P. WlLElR of laanamiM Boa WaBB 1 NoVoi^ HCirr of "a" T?lL H"*" A*D OTWk "f I ?T IM <* UlMufo BPBAKBB8, Ma tovfcad la aMna ika aaaM|. Tka aaw baad of tka raraalk raglaaat, Nattaaal Oairt, ( miMMl wUI partem mm ofaAcuaaat naaHa. JAB. DB PBTHTBB OODKK, Ckabraaa Ooaa. of Arraamaaaia of Caaml Cam Hi. WB. B PBOBr. Chalnua (*<aa?WHa of ArraaaaaaaH o' Tonar Hn'i attooal Onloa Olab. ~ REWIPAPKHI. rB BKTBOrOLITA BARK BOTB BaPoftTBB, CO ?rM by lb? Matropolttan Baak aad 0 wyaaa A Oar ? batonad tMa aftanooa 1aa?1Mn? aaraial aaar ooualarfk Par aaM by Ika aawa daalara. H'MMKK EBgQHTI. ATlAKTIC HOOTB, KIWfOIT, R I -TBIB LABQ ao<1 f?afe<oaabla ?a?at' Mnil wtB raop?a fir tka mt oa lk? Uibuf Juma. Iha aabacrtbar. wko taaratMlTti s!im4 lb* property aa4 nmM torn tan taotiatad Aolta Is p if ka? it la parfM ordar, ?l*4iraa toall lo aoadnol H % But rJaa hotal, qparlai arttkar atfjrt or rrniH in ?1?* i Qafaailo*. WIUUAM KtWroa. Ltn hobmh aouaa ia now orma rom ao Mr illuM (bar mte (Ml -f PMtaK? i h*. W?Mm? man. MtkoniHli Ml rtkMB I mi by liaAaaa Alrar Ballraad. MooaiUa air. ?m* *rh ad balfctaa. aakaa H ? of tka ?lli*l>H llMMll bsFtiEffjssn&u - ??4 Laki nonaa. rm.ir, u i. m orn ro* m a naytki of Ibatoii m traaalaal i Mm rartta w*ka lo ?aeora roam* a??ly M A. a. IfBJJilflW. Mocjt raoaraor hoctb, wbt bt>oowtibud > Mlaaa aU?a f? am Paw tort -UnBmuataUn all Ua a la* By rati rax) TUa baoaa la dtoaixt opoa aa am aaa of >?D fMt abara tha aaaaa for aaaMkf ilaaaa baaaty w?a?r? and Baa dr1?e Ihla .?ai i e??aol ba auroaaaad eatrtaaa will ba at Om Aapot apoa the arrival of iAa ala* o'aMk trala 10 oootay <Maia lo lAa bouaa. W. HOLT, l'i a?rlif "WOl'KTAia BOMS." OAIBUUi BOCBrAISBia I%k aI lAa aNMal Nmf Clara Hi I?? laval Of Iht ?M tea woat mrmm la fta M fWaH;. urtrl MaMi a aaa MMhMaaari kfal for MM tor abiek fe jraa Aaalc?*4 aad m la Aa aaanaiaatoMaa wbb ratakill. flflaaa aaltaa by rtaaa 7 a'ata A. B. aaeA Aa/ Far fwkar .larAnuara aepiy ' > HIBd DlXn?. Alaea lwf* <'?aeaay, or la mOMBaN atif, Tanaarartlla, Uraaaa ooualy, ft. T. ipa* Boat naaiBAVta avnria noraL ta n 1 mtj FtmBkm, a|W (MtlBM aad aruibaaan i paaAaAv, fWA| Ma ally aa baataaaa ar tor alaaaara. will a ? MagmaodloaaaB* watt regnUtad ?a??bltobniaol kaoi m i*a Murray Hill Baaaa. ait* araaaa oaraar PorMa traat, all tka ?toati and lavartaa wktak a aa* iky ua Aflnrl *T"* *** W9U JOHW E. rTTA* zn HODIL (I41&M or IxtkluJ r?Ml* hMMll IfMk ?ito Rate Tkt? *rf? li4 wiUklimM. m tfca taaka af I Ra'n, raadarad ?.n|IMla all appal' MM *M kaa?*a tor ff*? t M hortot dnrtAA Ik* rarallna fraai <n)y S h?ti ?in i 10 i Vvi'sra via ?n I pHtnkn My M I y ftniaaa flaakau R?i ti ?Wir iiiwimi Og l'fl Hro%iw%y.ei v. J. Omw%. ten, kNinr, mmm fnartk Mt, or ky ?|||L ?<r? Ik* ?rn>rl*l?a V u. a u. r. Mimri&o BOAWiMVfrX^D mimno. A WIDOW LADT, BAVINO A Pl.lAflllT HOOT ?? d M Mro Bommm IntM ? nef.?rel*e< ui ftl?? ? d ">f? or Iwj inlm?? rMUyw im >?? ?<??Mr. kMMta III Kaai il|liii?l> mm* Awtnow uajit. orocrroo a most ormroikM ko'iM mw Unloa aqoar*. wl I )?t Konmi ml if? M falir ? Hk n?m hnborl txxMtM. **.. ?1*a parttal IVmr* Prtoaa raaanaat I* Adtraai mim. A, rtl.4 ?)IUN fM AM| niRTUMill AMI) Wim ARD TWO OS TBR a?tla>?al MAT Bad arcfirlAh 7 furalakAd ma d ton* bat-I. ?4 a rl?nl ko?* a> ? ? ? Twnmly MMNi trutMSim ui >iimi? a pbitatb ramrnn pa wilt. oo-ar*iwa a m A t)?M ||)M, M HOTwUi A Um gmtiamm, m t*mI y. wttk aaaaltaal MiA la Ma rrm> Mfla, tad ? l?U? fnniMid ftnaa* Kullak Mom I* a*4 ?*?r? V**" t pptj at ?7 Ww rwiSik NW, Mama Ptfifc Ml k tTAAUAA. AT ?0. ? roUITM ATMUI. BRTWBIX TWI m rtatk ui Ta a?it? flrti imu, ra y 'o^ra-va Imii i ?? rf SmM. ?* !/ And fnUy fumlaka.1 AM b* kad at Aar*".- p. Dm IraAkMudMANrrU ia roam* wkaa M Aw CLOraLY i.?tt *m rib nAUoarr*. w< iT^. t '>w' "?>l iH?ltoom' Ar?iVATi m??Tniir<j t* a mr.rni fklirfVaM *mm, * - -nmm *nM nrrr?rx1?i? t of |?ni -m?? tad ?i Witt <T ??knnt Hnsrl ?lwn> th*r mn mi< xmwmtvm forti? M br-ma, a pair *11 ih<* nu m 1m ft?* ttm\j d uaat 1?W? dnaw wal at trr?4m+j A riwi'l FAHTT.t *?4tnTIM IK A PMMIM A m4 h?'.lth? p*n at Paw Jormr. *?> >? #?*? ?H?a f* * ? > i?*. (?*? 'frm I*?oPti r?r* ?r<1 ??ro fr m ? B'?? ?fi?M ) worn* MnxiKtm an or ai?li? a BnaM "IntlBf tk? ananrar piaa'f "f f*"1 fm* i Ok <* iha pita*. for aarvouiara afertM *oM? ran* iikKaiM THURSDAY, JUNE 7, 1860. m h'wuum nawmwi mm ? rtmo A ?, A kitiH.v nrtaCKtt > ? ) .ibrifiu rtt- O Saarkaiad, Mfear wllfeaat Hoard,* a p?a* teatty. aiaa, a > <? la-ga lankM Boom. analita far a (M ao?a ud Wtfa ar walk k IM Miiilnwi. WMMH MkH|(l A. &. ^' MAi. ?~ U t a ?1jqa*t FASM>I os 0bam3u floor, i* A f 2 <1 viioUr prtT*?aka<M la rouiWktk HTMt. <rti fce ta>. r' ft , ral r or partla lj furafaM, in t?o ai-ca .artlrmaa arfcida- * '? ?lrt Ma .mil' ?a ofa teat ciaaa hnt?i. urlraia ubla '/ raqafead, ~~ * tabliM wua a >jula? aad o lufjriabla boata. a^Uraaa u. vj do " T., a UK raal utaa. Mfki uBlaa. U a ?fl ? A LADY ADD OIITLIIalf CAN BK A<XX)MO *?? 7, A dated mUk a >a?daoaaa *ooa or *a? oI K wuj. w a Board for lady who* thai eaa ha?a lk? pnrt'aa i gt Wr DO owe k*a, le a bouaa wlU all mr.lara lm iroTagaaa a Troi J) I BKidarale. A0dr?M W. V. W., riaoiaoa aqaara foai omoa abia ? . . ? ??????___________ Ao-ei ia 4 F?W 10UNQ M?w 0*K 81 4ROOMHODATID ~ 1- i\ wtt *ord ataaaiaf Boom, with or aiikmi of Hal -toard. K a ana hatfc mom Appt] ai?7 Uraeuwtch atanua ooadoor it Inn Hamaaond atraat h a ntifi family Wiix LJtrrwn pa mm* with *'h 1 A Ui<w? kutouiT f rulaard. to geni- till } mm of nepaaUbimy, with or wttbo'it Board b'liM fir?to'?e" tore flint about t?0 bloobi frjni KtdU->n ?<|iiAre Uu ; 0?II r* addreo T weoty ???i>d ii/oei. on of >. PIT*8, T?4' *f_. $ Broadway, oomarufBlaUmUeai ??M ?' a BWAlX PBITaTB PAMILY. WiTBOUT GHILDBBN flL will rent oo? ur two Kooidi wt b noatli. I? (login r" " iI'bm or a fentlAjiu u4 Ml wl/e, with or without Board Ku ' I iiee anal and oeetoue whb Ibe mncern Itnprovemaaia. mi low. Apply at MPtftfcakaat ??t? 141 AM KLBOANT OBOIllB OP APABTRBrTI, WRLI A faratobad. u4 w?b Votrd a> MinMtta iUch m?y (> _ ..bwtoed to fir* boaaa, wha rrtrj enormlg' om b aoolyti* Ru * aro !i fi?Tlih IfM Reference giroo aad require*. I A BU1T 09 BOOMA OK SRCUND Pl/KJ* AND ROOM* **ii 1 A ttd Bend Ml M hMl u il WM MTCIIIMB ilra?. " ft SMALL PRIVATB PA MILT WILX Lit ONB OR TWO R<1 * ? Roeae to gent'rmM or to a KenUeinaa wd Wi wife wtih Z Board, la a Ant elan ( at b>oee id .be imvat a *'totnui ?* ' ef llalOD wiuare aad Aoad^mr of Hn?vo Hootbar Dcardert *C"BI * afa a AddrewT B, boi >79 Hera.d offlaa. ? A BARDSOMRLY PORKISBBD PA BLOB AND BSD ' A roon, alao a fnrnlabed .i.gle R-*m, to rent to rwtlewaa Hc . Ubool board. boaaa nodare ap.l? at ti Four.b are quo, ""** rD* >1?*^ tT*m Broadway. A WIDOW LADT, WlfB BO SMALL OalLi?*B? *! * A would lab* two Htta jtrle to Board. PramtaaU ora 1 fwrad Apply at IK Weat t wenlitth meet, between itavaath Kl m ? fin AORSTLBMAN. W1TB TWO YOU HO OB (LORE* J^u wlaA Ifc.erd. wBb one large aad imaU rwa aOjiM taa 1 _ uBfimlrbed. la WIlBamt^uri a imaU iam.Tr, *aa??t?a r _ ?r? do otA?rboa?Aara, preferred. Addre* o.mlort, BeraU [) 18 offlf*. tir.i 1!' A OABD-TO YOURB 9BMTLBMMNIR BM A ROB OP ? 1,1 A bo?a-Good *ad aaaatortoMe board ana M b?4 to oa* cf the baetbooaaa In Jaraat City. Apply to Mr* Oregon H. ). M wayaaXiaat. Jnny Oft. at ATM CL1RTOR P^AOt?A PIRB BCIT OP BOOM# Tf ?? A lrt, wttb exnaUeat Board, or if detl-ad prlrato labia M , M Alio, two Am tnooa ctmoHih. on IbM rlmr utaaarai 2 * I n'clreb M i rtfenad. KafarenoM eioAAeged. Rooou to tot. If A PLBABART PMORT ROOM. 80TTABLB POR Sit **_, IT A fla IMIIMIM dwalrtag In room togaibar. a*n b* bad la a UDI id pHrala faauly. bona* kM A 1 Ibe moiaro Inproramna ; a da e vlrsble Jorailoa. enavralaal to Uroadway. Bo. lit apiia> < >{ treat Retai mom ai^aaged. F . A OBMILRMAN AMD WIPE OAR BB ACTOMMODaT Ln "J A ad ?Hb a plMsul trout room aad bMrd, ale) a dai<> F j ReaBtaea by applying M 411 foorJi real, c.nrealentu an eate aad etaaaa. <mt A TOOBW OBRTLRMAR DBH1RBB A WBLL PURB1BB A ad Boob wnb partial Board In ? private fruncb faail y I.H ? R4iih irawt. Addre?, ?atla? tanas, to j. K M.. bo. d Mill oat uflloe T a fubb18bbd booh. w1tb ALCOVi bbdroov un * & aleo a rarer, In tort, to feat ram only, w th sra^fal if r nonint tn a private k uee. UooUoo vary p'ttaut Ud HE H|> ?rai Apply at Ho. tdTerelltfe auaat, ohaoor from Fouru ?M MM lb i - T~'winow^ wiTBorr family, will" iir \ ,,, J" iTL pleeeeu t 4?l nooea to 1 *Aj nil ?W> M Board lor i*e lady; r"oa labia, uaa of p an.) aii* p*?ieg?? o * , br niO, ra'ereaeee ?tebaaaed Gall at Bo. It l oiunttrM eerae "J JJ a feet doora Irom Piece* er. * A WALL FAMILY can AOOOMM"DaTB TWO OK "I " % ibree lD?la gee Inrn-n ?tlh plaeaaat ronae aad goo* / ' * Boaid. bouee b?a aU tae odara lap o'eaeeta aad la o * ' J (age route and oaar iba ' Uth areu-te ca-a. He'eraaoaa ai , ' ? ekaBRod. laqnlra at Au <1 urrecwich aieaoa A mall family BaVB flbababt boom* n. *11 A lat, with Board Apply at 149 Waal Mfieea'b *treot aaar < BUib avenae; huu*e Irei eiaaa Meferaaoee repaired rj a ,? - mr>4 A TBRY BABrBOMB FBONF BBOObD FuOOR BOOB. Mai Ol wMb bedroom suitable for married ur *lo?le ,Mr?xi ? lurnlibori or onfnrsMb'd wlta Board; koaee B-?e*aa. -a />( quire at 168 Latin* Loa arina, corner of Thirty Brat aired. 17 ill ? ?tl 4 MIOBLY FUBBIBHBO ROOM TO LET-TO ABlaOLb ? 10 n'Dllraxn wftkuM Board room MMBM ta?, ?* m a d ?e? M eotd water, MMB ?n tbe aaat Uuor. Apply at tt . mite meet aortbaaat o roer ef ur*?oo Ql A LA BUB AIRY, FURBISBBD FBOWT B'NM T<) ?" A. M ekher with or emhwB ae edjotalec eat I oe? It bee baa lane pea try raa beta. An. A froat Room w tet to lero ? Oi0?*ra far *leep>ef a> It M per ??a Apply at IT Ht O ea t plana, la La roteuaet aaar Hudeoa. II A CARP?oki ob two at*tumi* Of tbi FIR8T pIM wpMbltlf who irosM be arllitog to pay Mbar?H , (M ba iwu^im to * awl ?la? ho? In a prOa'a faailt of fj -j In putoM. muh ptoadld par* r sod badro una, wiiaoui CI Board, tafaiaoaa gl?aa and r?, oirad. Addraaa a. Waltoa baai I toon aqoar* faat Mm. ?.? 4 boom to lit-witb bo* bp, to a atxaia orb ??* O. a? OB Mtai tljor, w*h |u but aad fold ?u? aad bouta to a gcod loetttoa, aaar tfraawn fa-i; ultoaaf ?'? airbaagod. ami) batata A. a. or altar If. Eal lit aaatTvaat? ftial ttraat q AllLRUlV ui>r AND 111 ?*C<>RTRR, WH'> ,,rt A ?* a brmaa wttb tba a->dara lapro?emaa>* wlab ti *o oh taadaoarlr and mm pUialj foralabad rjocn, wtu or fro wiihoot board, at Su Bfdlfna Taa>. " noun -in^frTAiLi vBosAvioa caw ao h D armtaMBiad vMb oouitortobla lui aad fond rt iar? a* M tnm |1 il a Mpar ?a*a wi'b mof b>U?, gaa to iba boa**. Mo. 17 Waotoar aU?to. aaar Caaal alraal g Boabp? aoiiituiai awd witi ob two hm lrl flf imUaaMB. no ba?? ptaaaaat no ana ?nb H -ard, at t*1 - 112 n inih alraal, a law doora M at Hroadwaj. Dtoaar at Mi o'akwA Jrt R QOABD-m FOOBTH RTRBBT, WAiHIBOTOB Oc lu D ? iiiara Itonlh Furalabud Bonaa. to an ta or *la?1a to #?? to. lal to hati ?aor ?*nf l? *?nlla?aa. firanaal or iraatoa boardara aoonmaaodaiMl | j ~ DOARP-M WB*T BtXTBBRTB TTBBBT. MOWT DOT I<IC, D nuHaApaffa.il ao tbaa?a?? aw alto a?arf aoa*a ?rl' iln?n( nbraalitt ii ?>aall?al toito kajt aal na<*faJ aPl abmdoa Ht?b totoa rrqaii ? of ih. Boardara Haala lanttoaaa iwaftorad aad rafanaata aiabiagaf. n " OOABP.-A FIHR LA fIB BOOH VU1TARLR FOB A u? " I? arnpla aan ba bad al l'>l to aal Twaair ?? tob alraal. lb* ? ?! bntioa aad faraltiira ara a w aad wan r>roi tr\ of a p<l )rl _ bt bmi eaa ba jijad umila Aral ciaaa, aad datlfk faJ tar g luamar; toraa aodarfto- p i" DOA HO ?TO LIT WITH BOABP. A LABOR HA WD T D aosi# Parlor aad mail R na ? Ua t!?r lw, ai?o y (VO 01 IN WW f lots two a mm *nm inn, vno fmoa fl J b?ik Appij M 48 Cltftloa pUee, B%h Ji OOARP.-TO LBT, WITH BOaBD AT U7 MC >*p ?' M I) BveenA R??h b Bad Alntk eWeeM, ?ee !**? , , ? b rrlj 'ore?h?d Horn. io.t.ble tor e ?e- Jeui ud btawlf* l{ ur two (fnUratn l?MdcD ?wj deeirtfMe. * * Board-a prtt?tb pabit.t wottld afl deu- e hi* gentlMm - uk jlnul A ? >u ead nut 1{ y, Brerd, ta? Ittnre 'bets Ik* naforwnf a b?*~ Al MT Brjome , >. *?t where there are but to* oiler boarAera. Pi4 ? DOaRD.?A UDT ANn OBaTI.AWt* OK AFXHTll n D of tkree perei.De tea be anmmaodated -Ike eelie i It >. Rrard !>"?ll InraMeO tartar Bed itedr?-?e. le inMi'? * _ BI>7 at ?> Wer*r)ej p^oe Ma otfeer ' .erdert luai iter* a immumqulrM__ 2 do abo i* rboadwat u D >11at, ebere Twelflk etr X (1 5 ^"araSfL....?.? ? ? DOaR ? IJ* a pbitati faULT-a iijttlak a ft, J 2 D vnliMAa aed wire *111 d-d emeniiMlilwi "2 ard wetfreraMed Rnoait la A pr1?e?e fe-aLj. -ke e iAw ?" e al 1 be AO o ber boerleri Tbe k-> M e*w aed well Iom ran ltd. la Bomfclre mu t ultoe eteioe. I went? alauux tr ,m ferr itl entile Be All tb* emui www eteee. dtieer e " < ~ iioelaek. a ay ese dee?le? e enetforubl- kiee and good "? a Urtoc aa) addrMt a. . bet 170 Her eld offise m ? ? ,J< a< OOARD ARD PLICA# AWT BOOV4 CAR BB HAD AT ~ n ) Sk l.el??l ?ee?i oppneNe Ai Jote't IVI, f<w lea (m *'? t">jB?jMA lAetr wlret, or keaninAiiiilellnee tar A re* uoi.r ^ M ? -- * Board itrar omow bqu arr ?a rrnnfrhrn keek Perlur tad eererA ferelaked Ronwie le lei ??? O Board la Prwiek famllr Bo'iee enaAeJx all atode-n tot b? p>o<a?aeie. aad a ?e s*th. uweuna eewnJ Alee aee o? ret ileao ApptT A' lAr Keel fMnteniA Ireol, between timm I 2 "41Mrt"?* S' < nOABDlHO-I* WRftT POURTRRftTH iTRRRT. A 1I" d 1) priTBV feeellr wmld lei W?h Hoerd Mr eellre eennad deer Md e farfrr eed hedronai ea ?a<rd Oner, l? a tenv or e eeeiieet en ead wife eed I wo etecle (eeileaaB- AMrae m. ? t 1. U, b"l l29 HtreAd oHee. ? DOARPIfO-a wrht POORTtRNm rrRKRT, rt ?et D iwrti Plftk B?d Hii'b errnoee e e*?M eoMeeT Ameefar ? '?* toe etiA doera. * neie Aooeie fir tent e?*o p It, 1 I 4 liOiKPI*#.- IO IJT, A H4N >IONl ?* ul, "> fr<? tan rm wn?? flonr, Tnr r-t>Ur'?n xc.it wif. *1 aHolmc? tor ? . kixut InruM *HA <m ?rl ? J*m r.M ??d^?fcrw? ?nk Apply 41 ll? MflT < ^ 004*pii?<i-* <?a*ti.r*4!* 4*o Bia wrr?. or "" O, 13 l*o ?lntl? f*au>n>ra o?a tM>?w?ani<?M<?1 >mk iVf* " ?i?y ham ??<1 am* b <*'* U 10* math at rm I'liwt ? >u< ? otl#. A *0 ? Ur?# h?rk Pmr'nr aa Aral n<w lo M, MWiy for. bfcfel Oanl iAimm 0*ra 4ui r?|nt-?l 'p m DOiimmi.-nMi.ii utitim nunn fi*i >? D l*? n !< n*M RooaM ta bvwU-o b II I * > I*. *1 % owar M ? r?'r't *r HJ mW? b>?wt m tftAi nlum ta tkw ?<r m?r *li - "u AT MS * mt Itart) fitlk mrmt, rnilnn to nbjwtlga. batta Md > a vmI Inl* trmm ^ !?* obooh.tr?two njiim boomm, rvminmr tf 4 D ?r nfiriliUl Id ?r w*feo?l H?H. oMIii *? ? * ' rraaafc taBlI?. whar* tMni *r? a* ?'! ? ? nil fcnw llwriM MM km **.<r M 74 flKlli' f |W ?Mt Braotlrm. 1 C*** D?oo*i-m n*toar*-ito*i?oirnn riir* m?, ? f> w? 4li4 Ann; w ' fin' rilw * P*'*'# /I mr. W H T* h?tlf rr l"ta h"f, fi.rnWMd nr unfnr???Al I MASlta Mr* ?i1 1 ? ptraaart Mr mmmmr, 10 >.! > ?M Apply ?i;? ?i< 90 1 ciIiibMa ?!??, aor>>?r o( Onn4A I to _ or |JO*?l' UK H?(K)KI.T" * UinTMltn in-< ni D ' hiwi|4?m?i w?, . ffirnmim it^n* aad H ?H >*t?i f> llinr ?? k Id * all atrwk lid i*n?*k fnrrU*. titan-' *t f>?'f I W t*a?*ll a'Mnofe. Mww?nhn?L Apptr M M? tB?o? *n mv ?rM*. ?' ' if. - 1 ?tJ ?r DOARP in RBOnKLTH-A A V ?0D WI?R b p.L?!.-?1 mint tn kwIm f* rmair.nMtfvuii > taraa rrwl Mnrm M4 I'-ntn#*. M*n ? 1 ? k?il "? for dni? imtlmx l>ton?r ?l iftkv*. IM ?rr WT Hwta ii?m*. www mm ??d Jan*?m mrmm. ?< w potao nr mi( u r*? l? R/??n. MNah,. tr.r % r ?wt ?''* ><Kl r*ft'rnra; |M h..h ,-* ? ?* ?! '> ?. P Mr, ?? k 'rem tbu?r ? ?u ?u.-?? f?rrf. )UU twctit ? ?, b? ' iwwa u*orj mt cmm. oa '3 oampiwe amp lopfliiki. >ABD IB WKKLIa-LAftUB F*'I?t BOOH, IB mom mn >??<i >? n? <??m? ?r u4 >11 # ? I<U*? limi taMfe #? MWN>' af haoik ?r Wail ivm farrtaa Tt? namaabla Bo. I?r. .Waal, fourtk aourlraoa * *? ___ IAK ? IB BBl'OKLTB.?OBB LA BUB FBUBf BOOM. nil fl?? aloaai MO k h*l badroooi. hr bouaa M *1 Ik?l t >iuu<t wttklB ota aalimiaa walk of lha farrtaa. II-? n ?|uUtl Apply ai 1X1 atraat ABO IB BROOILTB.-MO 22 B4BOB 1TBBBT, Mir FolUW lorry, ud upuout* lha aroua-a of * 4ou'i eh. wogMtlaau eu m aoouwaaodaiM ?nk au>g*a M ud Hoard ABItIB BROOKLIW -UtBLUuHiLT FUKNIrtHKD Iwu CD flj* and aaooDd loora, In a lint elkaa kouke, auK for k |?nt lau km wiia?r aln? e tanltomaa Ubuar kt oak. ?pp ? k? 103 Au.li] plan*. iKD IB BBOOBLTN-B( OMM, FUHIUntlBI) OB UB lu> tied, ?>*k pkrtlui Hot rt f r *ki)?B>au 10 uouda t?. H11 gavood Wktar, balk and |ka airaaabiaa 4 n >ctrlT w?l> koma a aior a bona l%rg? and <(r m3 a k ftw Dtiautoa' ??k of Fnli-a 'a?ry Ad?re<a M kli a f oat office Baferaaaaf axbaogad. ABD IB BBOOILTB-OBMTUIUIB OKftlBIBO Braakfaai ksd Taa aaa cbtko p Maaat ronma; a.aua??a luaud wtfaeae k*-akla??a ill,fur. tkbnd ma >u m>u> lraa.Mot boaxtrra vail kooommooioed. Tar?- uwu Ai.r t kt at Haaraa??a1 ABO IB BBO? KLIN-A PBIVAtB FAMI-I OKFIR tr> aui artor kaaomaaoaktlo a Bad Bard loo. ojt i?. raiia t f reapaaabll'l-. Loca'too da)%h<'ul. aa. vualt 1 BlDoiaa' ? k of aooth or Wall atraat terry. Apply ki irdca alraat ABD IB 8BOOBLYN ? A *BW B1NOLB OBNTLB aa<> Oka ?>? kcnomaaodkiad with plaaaant Itouma k*d Hoard by kup'Oac kt Mo 61 Boad atr?al fl'taeu mloutaa , from koutk fa?r?, and Ball a black froa lha at aaUa 0*?ei0ft*Uj?Ml. ABD 111 MOOKLYN - OftlirUIM4JV AMD W1WM lOiiwiMtnoManeu dm ' oonao>o:awd with Hoard la a private ?b?re all tke rnaiwn of a g mi ka ea)o>ed. Loaaunn. ll? adame atreat, a few frtm r tad* ev?et and id ik? Itaaedtae rtoUltj of Fultad Ualfeaiipe ferilra. > efcrenoea i?kacged. IIBD IM HROOKLYM.?A GBNTLEM Alt AMD WtPB tad two or Ik'f? rtofle ttnllMMD oaa r? aono*aande>ed p hmI Booms hrolakM or nafuraldwd al U Banry it, ooBvaaieal to f olioa aad Wall (treat ferries Dinner at tock )ABDlPO IN BCCOKL.TM ? ONB OK TWO ORBTLB tra can be eoouemodele* ?hk partial Board In a private 111 The booae ta ?t-u?i?d wutam oaa butk of tb t Oily I aad ? nlalna Ike mod wo tapr. m?uta. for farther par art arpii al 2*7 ?cami ami. Botareaeee required. B?IBABLB mum A no BKOBoowd TO LCT?nk o< wHknui Boa'd, f urafchrd <>r aal 'instated la a i elaat private boute wkh all the mdcru Improvauitata, 79 itlwalftk ttrtei near Broadway. UOIfllT PURPIfcHBD ROOM* *0 MT-TO OIN Ursaa *alr bo> ? kaa all 1W mndtrn Improveauteio. r Breed eav, 111 * nth atreat, aew nuabar. TRHIfiBRn BO MS POR Si N't LB OBNTLBWCN OH rtieo e? aad <h#lr wl??a with Hoard. In a frtnoh family. it IIS Had Tvaatj ibtid treat. BHIBtJKO BOOMB HCIVABUC F1R riVIUn OR Me tie tenileBea, with or wiihoet board, Aiplj atss >oo plata or Box ?o. 196 Ucfald Ollioa. Addrsia O. M. F IRNIBBKD ROOMS TO LKT, WITH OB WITHOUT board, at IM Poonh etreet, oepothe Waahtaatoe aqnare RlMfiBBD BOOMB TO I BT-WIT1 OR WITHOUT Board, at Pa 1U> Heeoed no b*tweeo ?l*'b and iplb areola, erataU"K of two Ptriore aad Hedro^m lor lemeo, In a private Iraaah family; all Modern Improve 'a bata, gaa, Ae. )RN1BBBD ROOM AMD BBDRQOH. AwHO PaRUOKS TO UM>V, *1111 BOaRf) OaU. aT IS AMU Y PLaCB IBAaC BUBH, Jr. 3RMUBBD ROOMB-A SMALL PB'VtTB FtMII.V ?111 let tha ftrei floor. hanciuaely fi-nlnaed wkk orl l e tin per ?'? ? for i?o taelndtsf gat Apply alltt Kraal MA ?M?( Broadway. _ , RN1RRBD POOH* TO LBV?WItBOOF HOARD, AT 110 Haootd arano? N*wn Rlith a d -ermitfe atree? iMurcol l?o rarlireaad R?droo?. ?or gautlnatea. la e ate Krecah timUj, Ml modern laprovemeatt balk, (M, JRP I8HRII KO> > ! -?.N FiKH A" l? BfcC.JH.1 ?U>OR. to i <>t. In etegle ?raU?o>en, at reavraaale rata*; ft nil* Ala, bouea h. tea ljaatloa ?tta ad rn lapm.ana la, 4# saLeth iliMt, between Broadway aad tout th arenas. KMLRMBR AND THIIK W.VA8, OR U49L1 ORBI eaten, o?o praeora doard ta a p l?? a f ?milr ?hara e?e jertlne *111 be aada tn reader M *n agreraaia koaia ter<ae lam*, dtaner at aU; reference* eiobanged Apply at 41) a arenoo. x>D board anu m ruRiiaHBD ra?*t low oe eaaoed aed tAlrd flonra, auttania for aMrrtna Ingle aeotlaaen. wtU naa if b?tk, oe plana *c faro* r lagee and aara paaa Ik* door, in Hiidaoa aireal our of Charta* X)D BO AD AND A OTOD HOUR, FOR OBKTLR. naa ?*o caa epprenViaka ml. at 99 laelougai eea>*, re H tecker or kaadaom Aou-aa wvhml died h xien varr Miaatoaaa. prl?a.? r>niilt. Ploaaaaa 1 iMa aaak IOBLT DRmIRARLR AO XXUfOttaVIORB Ml TWO ft all tea mm now ba oMalaad la a Aral elaai kouea. |.> >B vary koeHky aad dollghtftii; dinner all Sim. Matk'a ?, kl(kO>al>aat. _______________ OIBL BOAR DIDO ?TBI OLOBR HOTRL, BROOK ba, 144 r niton atra>t kaa ekaagad oroorla ?a. aad kaa I forakkid Unmbiut aad la ae? ra*4f to aooomaodale el are ?? ika day or wa*k. Roolhareera topple* avtk ugb Ike naaar will Bad feel B ta eoareo mat to the but I per* a of Rew lork attka aemo Urae eredlnic the doa boat of aa ovrrarowdad etu rha koaal -?*?( oa kigk uud. aahlat U a aooi aad pleaeaal rnMmi. [OBORRR.-RRAT 9CRWIRHRD ROOMR W.1H OR L wl biml pa'tlal hoard fir gentlemen la a anal I etaftaaily kooee kaa a i?a |>r4ai. Ma. Aa Apply at I* toa plan Rloounalt Mraat. three Kin idea' walk |OBO|CBB.-BIOHuT rUBBIBHBD PARLOB ADO L B>?ruoa 10lat to a imi mm or ?i<i>out brook laadlaa. A W>MH Mo4ooa mm*. ( BOIIN-OHB OB TWO 0 RDTI.RMBlf OkN BB IIWI<|M ?IU a Ianta front Rons aad Board, la >ala fanlly Is a boaoa Mh all 'ha mortarn < >roromaela Himonoblo. App.y at US Waohingtoa atrort. 0. H MM PTBBBT -FlT*M?BBt? BOOBR TO l?t ID ? ? !? am If, t?o a*al Karlnro oo 8r? fl kk; 1, t tin Rinao' u Mnl aod third Uaara. Boom Mr i )ird, |U. As , and I* t?rj qoM. ? OB rWO 6KNTLBMBN WMHIBU A PLB???KT frail Rooa. wlih nr altinai Boaro, la a man tiiltgmt i >t on fur a luav raMrrono, r?n ba Maaofaillit rata fas. lit. la I ? Uird Mrmt, k?r Rlatb ?1< itlU alrili itnM. uc .n?oT k(K)m? MB una uKKuuimiiiuK total la a prttato fatnilf Dnrf bait Braatfaai aad ll<? If 0aa*'*4. t rrmi from limit i iraak an in v farvkbad P-rlor aHb tadrouA. .a i .Ira al LS9 kaa.la atraak ?a iuom ra<iauad. JlMWf FCRNI'HBD BOOM TO LBf?BfTHBV ?l'h or Without It laid. Afplj al Mo Si Watarla; p aoa. tar of ' Iraaar mm (OKU. WITH FI LL BOARO. Oil RB30BD PliOOB. aad >ir. a rotna f* (rallaaaa, la a wtU kapt bdoaa at R?at roailaaiilb nit Ot'MH T" I.BV-PD??OTBO t,RD*rORBI<HeO Milt turn t, BMI flAk kraaua. (xhk. with ro*ru-por a pawimt or mrolb (ninm. n (*>< WW ?' ? Kmrtk aa* ?tona ith., ib a i>ilratk family. Addieaa rt , Mvlia a* i'uare * ofloa >oohiuhtinfo*ii.t kurrmhf l?, m?t km or lata** al on lul ?*??<* Iirnl la a orlvai* fanall? ? ho .(hionth-Mi k> imim atd loeattna al'/>g?*h*r catfrabir f??aaaa aiaaang?<l ion* *rd woaro wannn-for a ladt, ir i rwirildiMiwu'. Tvtim and r>a n- Imit R<t ?mh glT?a aad rar)>ilr*<l Aiili ? H K. King. tnlM pi ivmo amr or apartvrriw to i.rt to geeikwe ?re#aeWre KrWIvrtf Ma utoi h.rfh ? ?? ; Braraarl plaro To*'a crwl laiMaf of tear M. wHk hath tW oaai aMaaaad ait Ik* a'wilanma nuMian'nMMM. IB* nun* ar* aporrfmi. fara'ahad i Mitabla fur fxir or aor* ganOaiaaa ProakfiM if 4a tf. rt-iirbbb* of onni wiraiv) to fboxtorr Hoard for tba nnar oh (ad bwdanwlr firnia*~i mf aiih or to anha la a # ? alaaa k?-aa bf apply la* i**lai*>j tl H *> hli *?t.lk ata^ batwsaa Pifik a*d k xaaaaa litaaar al 4 o'olork. jt*fa>aaaaa laqatrad. JCTITBBRRBR A ITD o'BBR* DMUnn tirr feoaaa wttfear *tknni dm aiaa* Hoard a*a (1 >4 ika ra> a. pi>ugai tl ' Bnt-ta piac* aaar Fiflk araaa* ha fa cm (iraa aad raqalraA fbabobbs AMD otbbbs WIBfllRO BOaRI) ir r~va?tahla pinMa Wmaa* fc Ik* ok* or aonalrr ?R1 b* 'iM (*itk u? by av*m?f ?> ika Ualoa aqiar* \4 uaiag ?ad Boarding Agaaey. MS ilnadnj ?t? To-k J r ruu.BR d rnfRl^l4)f.-A FRORT ro m R4T rr BAD ?Ra or vtfcnm Board la an Ragliak Raamnaat flo.iae i Radian aqnara a4 raa ? . KMIna aqaant Pnal o?a? f> ROCTWBRRRRR -TO LRT W TJI B )ASn, A aataadidi? furalakad Karlar npaatag lak> a largo (ardaa k ?krnhh?ry aad grapart, and amotiag rnoa a* wf>~1 flrat Man navi iMaaar a4 o'atoaR. apply al No. 4U dga atraat, Ilroitljn. wo obi>tlc?mr wlrh to OR'tlff f rrtstlbo ? I?aia ( ! ia Ual Una d ibnakfaat nalal la Aanth <okl>?. itourl and L'?l '0 Mr??*a l?ni * loaioaad p?r wwt ftp ka* A*nm Wm. a MM. ?) imuh k ?. t. 0 ut-41 babt ntoanwat-rnnirr a an b*cb nmn m iwil in>w Umm mnw m f > >?< >n a irrnt ?Mir 111 ?a?lr*ir aa?, batk b*t??aa r<M Ik* ko'ia* m (btt ototi. f>m n? 1 biMMlMiMi<llkin,MMf, ??k kaa>?. o Ln-ioon, wt^n.t rusirmnio. i* a ruriM fMUlr ? ?i?b ? far fatlam?n; pa/'ial B <?a4 h'<M. kmm ?> pa utmm nMr, kaik. U Apply M N?M HgadN ?m?C i.rr-rruiva?:> bo-hi*. ron <iewti.b?bn. m f? Mir, w?i *H i?timi*ai*n . 74 t nurtk ?UT*t, l?M flaMMttXl. o ucr-a sot/ or m'tomn, o* at om? ruuom, in fir* rlMa kmic aad pr|?ato faml'r i?r u*? q<]?ra> k It fintrh * ?t ?n? ?mm V> mm? % gnrrt |?* krMM ?aa tw ? ">r.m<4a!?4 kT A, 0, M* IB ?|M*? r<m n?m x fim?wn<*ink 0 LIT-A fEI*4TB t ?*tl T, WlfH WO oiiildbbk or 'lovdar* wrnvd a fm?t Pari w <m whwbii (i tar kan i It f irnlafc?d ?Hk ? ni kaik. r*a ?aa nai n( am or and wi?# for h apply 0 lul Bm dwaf, _________ o tBT-PABuiia ?*n BBriRnr m i* wnrn OB PvaiaM. wllkar ttk..n br?*d. aBkall ?? ?*? fnrn ak-ri or 'lafnrBfc^l. applp ** 1,1 ?'?aMar let wi?om?r. l7 abtbd- ftoabd in a fbitatbrhh' r y a f |pf| afwi h|( elf# li^iu "0 ' ''* **? k imum aad iww"'* *n< .tv* f?:lfy.' *r"*t< m mi la (Maad BM ?"** AdBraM ?. H., Hvatf m 9^ ?Amnua iro topama. TWO RKTBhTaILB rtllUH OA* pmcubb Hoard ?Br tt? 1 *? w*nm wMn W I??. Howl > mil ni. Lata. war l*aa???kl ??y?niw na aad ragafcad. .apJf tot. JOfU, 5i6 *oa4Var or ikrdM flfooklja. W?H1 >1>? ltd? ID. bl * tO0"U ??W 1* MUJ* prlrtta / u>llf ahara tka ouaiiwu OI a >??KX"* Mgo rid aboil tba ??l*h>rti?>d at ai. Jufcn pa?fc. fWI ?oi .r?n, Addiau, auu?i tarna, t. A. 0., tool <*7 IMnM (flic*. WiMTID?rOK A UIMTLIM4M A HO LA Of. II* A oa?U quiai plana preferred fo?l?a?a Djrta|ia< arlarrt* ?tr*M) *har* lb* ara doo b>r bowdar* ? plA>? t#?Uy furnKWd roan, witA ucard (or iadjr only. addraa H. A W.. b?>M?l?. WA MTBI> IN H?K. EM-HU4KU PUR * UBBTbBMAR In lnuniy wbare tbo e ?r? hoi (aw or bo boerderi; ra'*r*M?* t'**? at<1 m|ttl< ed tifriti tio.uif UrM, I. W. K , box 3 311 i*iM ottoe, ?e? Satk.| t)tl THMBR OBNTUtMKM OAR B* AO WMMDDATBD ?i wlit MMrd tu.d atak'le Kouin* At lit J?? lUMt Also m lew dej bOAidera. Ail -HOARD AT 1(1 ITKIKO fcTUKKT. FOt K DOOM V*J frcn tiroedwA?; A ite?t 'mui Aid '? wife Aid three r four y-uti|[ >ri sad bAv? ?o d KnArd >D1 o1e?o?irt ?wmi ?r d tfc? pr I line of b?U n>'? tor M pw wtmk 'M> 4 A BIN ODOR IQCARR. WB8T BIDM IMXWD HOIO D<n?Ad?o# btAbatreei-To let. wRb toer*. eaett o< a antd ttoor RooaM, wttk pa *tae Ooton tod gaa towAiy I' lskttd. Ct?hib KvaAoa data Aad iwo l^pae of lijli peas. ! ?>' tree* regolred. l' warhkii pi,?r*, ch?blm *trk?t-a nir < ?I??le leiUrmrn eu N- AeooailfeodAl'd a AoMTAte toads' ?1th p aaaa 1 Ronaa ADd go'd BoAld ooo?ea eot ? ablk ? A'gbJi A?amu? oaia Aud itAtti; Amkf rtreet *(? pM o?at tbA door. lOWOTMIHWUT-MOm Y IXKNI8HIP BOOMS I Z> vo at oo tbe Urei Aad AAc >nd do >re AlaoA frost MM 'it, (or AB nlBr.e. K'ot vary low to reepaotAOla pona. U WonAter. a few do n from t aoaI Mroet. 17 TWBlalTH BTRakT. BKTWBKN UMIVRRHITT I I rlA-a And Fl'th Aveoua ? Puroiehed or meferoWAed bona* to r#?t, with or wttbo t Hoard, to roni'no?. or ?aeUamAA AAd hlA wile aao be leooaaKtdaiad with bo rd. ??* H1HTH STRBBT -TO L?r. (OOW HUITA?\) bla for laAtlenaB And their ?toaa or ?ta*'a nilliBea. ulnner At ?li. Mefareawa e??aaeg?d. ijit WHT TRUTH BTBBBT.?HRHT BATM BOARD t)U dab be obtAlned, 1b a pri.Ate Aauac kiat el aba; refer eioee txttanged; aotnbaraen preferred. QQ OB.RLTON STRBMT. BCTW 11.1 V4R1CR AMD Oo MAcdot)|Al ?To let. With UcArd * pieeaut auk of ku me, oa fAailri or one or lm ib><ta graMeeem. the eetAbnorbood la reel ab? rawed; houte >erge vmt Alrf with e'try ouo'enlaiioetoiBAkebadeAlrableboine BlxU ATAaaa AAf? atoae bir. A Li WtFT TWVTI rVVITD BTIHT. MTWUK 7 D Ptfib ud Ml h Ir?u>. Haadoomel- wwart Bommm oa gooned ead tklrd flora e Ma ha ted oa the # ? toil -lih prtraia Labi* alao two JtooM, for g?ll?a>?a only; poaaaaatow ?l oooa. a Q east twbuFTh strict mu bsoaUWaT ? 40 Tfcr ladtaa end ??II?ea about trarailit< la lwa?? win fladittothor a4v?aia|* to sal' on Cralnw % (tniif, to take fa* loaaoae In r raooh. aa ha aaa taairaet Ikan aila bia aaw or ftbrj In uda eeort ouurao, e aflOat MtJj to iravaJ ta Fraaao without etnb&rraeeaani iil\ UAWt TWUTT ShYEIfPB CTinT.?TO LCT OR UU laoood floor, f*rnlek? nooate wKh or without Hear*; a ao part of tki thli d floor. Taraia nodai aM. ur. WtHT TWBRTT FIFTH B1RBKT. RRtR SIXTH Ocl a*rnuo ?a rre eoUMe prlre o IMIif woolJ lata pba ul front Boom. with Bad mom aod olotata 10 * gaaOaoMn an* wife; *10 t ar wwk. a Ian Dan* noooa. wtta hot and 00M waiar, to a'n?le teaUeman. M. Lrlaaar at di Til TINTH RTBKRT. ONV POUR FB?>? FIFTH id aremi* ?xata-aJ hendeoma'T fornUhaa Rnoaae, with Bo-'d. wtU ba let to raap'Otebla parUM M raa?n?ale rataa lor Orat alaaa aoooaunodaUoae utaaar at o'al tm. , f] A MAtT TtMtT THIRD PTxEBT.-HKDKKILT IT fo-awhod Roona.oa flrat aad a*eiad floara mar ha had with hoard; loaaltoa Aaa aad airy near Fourth araua. 7Q btriro BTRn*. Turks ikxjrd from broad19 ?a? - fa lat lararaJ kindwalr fnnlml Iimi, to w?(<* imllma Tba tioatoe % awar all a* drat aleae hntala ur piaaa* of aawaMt aneaaed to ta? hntMac to rag I %c room fro* laqalra of A HBO* BOUM. OA kKOOND 4TBl*r* - FUBHIhHBD BOOM MB OU ton'wgaotlnawi or gaete*ea and tb?.r >l*aa. with la ! or peitial hoard whero 01)7 a few i? ?rd?re are takao; It ha- pea, not aid 00IC water tu ahowor oataa, loaaJoa rary CM rable. all CLINTON PLATO. H*?R FIFTH AVBRUB.-BIO ??r?l rarr pkaaaal and heidtoiaal/ f until bad "trm. al k or without Board. on WaifB UTRIBT, MBtR BROADWAY.?f WO t?w Draft ftirn<e?*d fr ml Rooae euiiabe for gMII'aiaw aa<i brir wtrea orlaing.a gentlemen wlih botrd. a. ilea aad bath. ________ lie B4BT TWBLFTB RTftEBT. BKaR ??<X)<fD ATR1*1 nun ? ?oom, ! h aMh 'ono ooaaatMaHaf m H> o>Dd aad nl-d flonre mngu t*o>aan aad imlian aad wife, wl'l Did pWwMat aacnmaaoduooa taa pi 1 rata family. Term $10 and tie 80 per wMk. Eafwranrt* ai ikaaflad 177 BtBT FOCBTKBHTI BTRRBT WlTHIR FTTB 111 mnoMa' walk of Mrotdwai and <ha .Mdamp >f Maale. f loe large houom. altbar fu'Blehad ur oafuraiaaad far rlo?lo gaatleowa or ran Imw aad their tlm Ouiaae aat K >utharaan will And thtoadoWabwkMatkj^ Term* raaaoaahie. iMlli WB?T tWWTTBIXPD BTRRBT-A^OOVD ZUO Floor aad raar rarhir am hret floor opaaia* oa *laam. alao tfrpia koooe toraiaiiggiga. furatahodor aaftraMai, whh or wHhim Board; balk faa. Aa. Bdatawt >1 ihi^gd. >14 I WB-T TBIBTf-FIBBT BTBBBT. UTVIUI /11 I iiwktW aiu< Blntk a eMnBl .a fnnr BtiWt fio.a* 10 Jat wtih Ml cha mnUr* Nwnnamli, j >i iaparad ud p?ioi?d. otioKitaa ehtadaltara wlralilur aa >af > If t*'|ulrad, nf vbbortard ? > kI ?od rat inlaiata. aopij OB lb* pnmii<a from ? a.M. to 6 r. M. u*q muiimti-uvihti. habumoiib rtEotO ton aad Mio M t faraMaB. mj ba M, wkk fall Hoard AUo Rooms lor afcfle >!? . Boaaa traiaMB. Tarasa i Miaitk Waaar at ?&. 7 t'o bboadwaT nrtwiiji ih??th abd ninth lOO iliaaa -t tvifeM Rgoaoail ftaoad Bojr V) tat lo raatlrnxtu, taparua or MgaMavt tnuaa aaalf faralakad and ?atalad. (aa, kak la ; loaatfM ptaaianl aaa lama laurtarata maaoAirwAT.-rvn HOD**, HAVING ?mwm tburonjklr r* nralad tMa aorta* to aoa ready la paaafrr tuaaaa *a?a ?d? aaa ?a?ftlaatiaa aoftaia aL aa (ba anroaaac Jiaa Kaa>?-irant at I a aad Tabta d'Ma al I a'aloafe. flail aad Hpaaiah laoAaa. "COUNTRY BOARD. BOa?i> AT orll IM.aMU IN A PrT< rata fMall*. |<mtf 'Ivtn*. rptandtd nm kat*ta? na r ii rat-on t> rail aad a a?n four or It* Baai dall/. Apply allUlna.?v,aaaf faaklliuaal, BOaRill*U At APaBM HuU8?.-TBB BUB^CBTRBK hu ?rrui(4d to aa?< aKvlaaa fuil laa aad laltrtBaaJat t >h> larga tarai axaatua ol tla la'a t bar aa DadaralU oaar <#ian 'm?a. L 1 1 b? k .na? a a*mi-at>i> ada.>taa fYHaaam,?r? of ra?uiia taa W? aad ?ali ???>. la ?kof I urn enafoct liat k fa a nt pnidooa la offarad loita d#?i l?? im4' us* lor lha ?? ?. Apply to Mas BUZABAiULbl.*KH1lXh trlaa Obt?, l. L nonniT boa bd -tub mabmob non*to?cbdae U Mill '-taTOMDoai iforaaJl? k? jt by Dart*), ? a*%'a la aaaaaaatal oparaitta aa a anaiatr itoarduad Houaa. A tmw at* aaiaat faalliaa oaa ba a????hiaif vkk laraa. al?T oaaa and pod II ar? al mimata laaa oJw BO akai^a taxi ?a*<j<>aJad aa a jmm baa Iky ratrial katag ar ilra'T fraa foa mo.<|il oaa. aad <a t'lrmnudad Of laa oaai la ad Id laid aad ?a'?r n?a? m tka h?an ran >aa kutta? f r Itaaid c? laaa tka cara at Jmq '*? al 9 It a a* ratara la ika aflarna<a Oar aarrtaca uauaiit aa?a?a ISa Ta>?a l?aia ?i I'roar V vaiat. Ixi?a- rtararat lao?la mlj a ha toda tTau tka hotaa, alaa HflBIa b? ataaalnal MM. a M PlT?B_ C10CWTRT ROA Rtl ?A PR1VA1B * AMILT. RB?tDIP<t J a >hun 4Ha>r>oa (mm Ika anu'k trrrr t>y railroad, will uman ?.l? ? ( a (mara aaraona Rn i r aklldraa ar?-aa aatad 1r ! avtaata. Par (urlaar pwttcaWk a<ld>aaa Ilouak, boi Ml Harald oBaa. nocniT BOaBD -TUB COBB wall hoowtaui V llaoaa la now apaa. onaaaoda a ?law of ikartj aBaa of Aa haoaa and aa araa at aountry iknl* k? farty al.aa; laat? of raanind laa la ika BaMa aad aa *a aauirtalna; trak aad allk ttmm ika (ana. iAa Wood OorawaO. Ormaja aaaaty. H. T. pOCKTIT BOA BO.? A PB? ABLB'fT BOAkDBBR CAM V ka aaanaaadatad w> lar? a?r lliaai; InaaBna nmmtaaaaad. raBrrd aad Mallki. aaaaa<Uai a laa v ka * of Ika tiadaia. <iuar ar of a alia ma il'igar'a aLatba la^nlraal r Ulnakaa araa*. or akdraa A. a. Haankal. Waaabaaaraouaty. II. I riornTBY roabd-pibjip oi.asa. m a ibibot V fiurl j,o?ik?baa?aof ?< Widaaa, aaaaalMa knarty kr Mat aad tarry aHoattoa aad flaw Aaliaktf 11L Par pvMM ai t'tj at 19 ailnji ia iinua. /lOCBTRT BOABD ? PABII.IBR W'BMNO OOUBTBT \J aa ha aanaaadatad w?B la-fa plaaa?ai raaaa at rraaa P% aaabaaiar anilf Mariaa Mn id tmm aiaaira walk from <k? dapoi. allia Mlaa i'aMaraOK. r>ola PaUa. B. TT #inrRTRT POABO.-A PBW RIBOtB nitTU?l*, \> or l?a or ikraa faal laa aaa ka aan ^aodatad a tka akh H<aal baad <aa Blaar. Laag Udaad taraa aadaraa pntHrganf kaat. flaMa? baiktaa aad ?uaaiac at ba ?arv dror*. for fnrtaar |<ar?atilarf fall na or al?i aaa tka a i'taanhar oaa ?aab, a Be V uM Hrrokljn IvM '-- -| atraa. Brack.ya. ?td?i.??T UuBMd. IWIIM RT BOARD -A PRITATB PABILT OAK AO* V/ anaatdaa laa or r?" larlnaia *1 k laniaraafnr' a tabid aiaaptrt aad aMki( apanwiaa' (a a rarr heaoWal laaaBna. Iroattnc ika >l?ar. aa4 aaar tka aal> wat?r kaak. Par firtkar aartiaalara ?t>aij at Bo I Park pMa, fcflk koaaa frana Pon rife auaat. H.boaaa, B. JN CotrPTRv ROAmr -at a nnnnitin itnnm raaliliaoa aat ka kad /or a aaatKmaa a. d wifa. <m I am alr|l? faaUvaaa amaali Ba <*<? h ..iri? Ptahitr "aHaa, ka Bo oaa aaad aaawar aalaaa wilM_ g a aa> >inar%Ut kal lira haat nt rrfaaaxaa Add/aaa d W A., Kara. 1 aAoa # ^OrBTBT BOARD-IB A PBIT ATI PABILT. POB Vy Ikraa aJfaaaa Prdrt a*?r Ika Bar aad laadtor Ad ill aaa Aalor l"4a?Hraal raaa ;t. ?kk fa 1 panten ara (^ODRTBT ROABO-WABTRD. OK TUB IdBB OP T? J konkaar Baa .laraaf Rai rad kr a f?-l aaaa aad wW? aad akild aad ama Addraa boa i.W aaa tark Plat COfRTR? BOARD?^HB IPBITB IIOC*B UTTLB ktWar Kev?a f-vlkaraaaBarf ****?" rai baamMal aad h?*:tkr rlaaa la tka ?a oB? of ?a? Tark; aala katUaa to ladka aad ika Itf-a Lat Araaak sag*1*?taS noAsn oaw rs oiiTAi**" ,*VrL|*: Of WIT ?n?^. xndl.wwa rM M? Jtrmj kt SUStTTtiW) fx* ** *"* m-yi^re nt Br lnfc? I ss ?-?* *? r-~* *?* _ f%r*TlT ?0??O 0?* *1 OJI*1*?" I2\fF5L M to . ?w r?w ?r?B Tark. tMM k?. >?t ?u u^wirtd. a?*_ 01 *? BnAnn at no?mrAU*-TH? bio?i.*jii? O <? ? ? H "? ' r** ft" tnmmm Y*mrf%. ? ? in< ma- mm ?r htftw* p?rU?<^r? tarpin o?* vnSTil ?U*r ?>?K M n? ? H ?t>7. ?* ?l Ik art, v 1 * r. HlX 4K, Caravan. (Irup vmi*. ? T. cr?*?? no*?r r* ra.?in>-4 '" wo*O ?tr?bl? fur f.m'lvr* m ?tn?lr (MttoniM, aaa all HeBtl* i?i^ LSimZ*' *" rm mtouk"

Other pages from this issue: