Newspaper of The New York Herald, June 14, 1860, Page 4

Newspaper of The New York Herald dated June 14, 1860 Page 4
Text content (automatically generated)

4 le lb* credit of bairtog bthe am to Kwoetre er *wk * Mil Oir Opu IN to, bomrY?r, thai BO liral* ???? hrtNa to dtapuw thr booor t> tble laMUCt wit# Mr. , ItlBlwrt Kwigdoa Brueel. tbe architect ud cooatruover rt ttoa Great biurt rta Mm at bu Id tag t hege ?mmI bad (toubMMM two thoaght of by aaaay a mtiI onMrtirtttr; bol tt m ooe thing t? ooaoalTB ud uothw to execute. km UiM( to bare a fraud idea aad uoUnr t) convert that idea into a great living practical reality Ilia Mr tknael undertook, aad tha ba *?ooea*fttlly as coopllefced. although he did hot Uv* loo< eaeagh to enjoy Ibe lull fmna of (be great trtmph which ha had achieved?for oo natter what may p* nail to th* ooe trary, HI* a great Ulaaaph, no far a* bamaa genial aad kill oaa eiake tt so. Bar architect aad obtained a tilgh plane la the ocafldeaco at the &>f Itab public by hie great abibtle* aad experience a* aa eagloaer, ahUfea which, la hi* caw, appear* to hare bean hereditary, hi* fataer Mi tag eajoyed a gnat reputation la the MtaatiOc world aa aa eaglaeer Brunrl the alder vaa, a* aimoet every OMkaen,U Atraotorof the IfcaaMa tuaael? aarork, whioh, a ,* mmeroiaily a failure, bum oe regarded ae om of Uk greatrat triumph* which bm e*er been la all hM work* Brunei the younger reoWved ?iat.ara at Fjultab nanliallM*. aad It M not t i* WNMrtd at, therefore, tbat whea ha had 4U toped hi* plana for the Great Eaatern, that ooatpaay rbovld bare beea (bond with ample ami to curry tbeaa la to execution The coaatruotloa of the Great JSaatara na ordered by tbe Eastern Hteam N'artfaUea Company, whlsl was laoorponUod by royal ohartor. Ska la latwax to run an the Indian tad Aaatrdlai rotto by the Oape of Good Hope, though her flrat royaga la to ba Ma to tola oouatry. Tbe ooapiij atarted originally wit* a aafH'al of atx mtllKma of dellnra; bat thla amount baa b??i ooaaiderabiy Incraaaad, wad la aow divided Into ah area at one bond red dotlan each, the shareholder* numbering aa laaa thaa three thnaaaait Mr. Brunei] was aaatafd ta tha glgaattc undertaking by Mr. floott RaaaaU, who deelgaed tha llaea aad ooaairucied th? lroa hull of the ahip, aad by Oap lata Hartiaoa and other oOoara of company Tha Oraat Eaatara ?aa nearly three yeara In oaoree of coaau-uotton. baring beea oommaooed ta 18M aad launchi-i ta the early part of 18*8. Tba wbate oeat I* aoiueehei over three mil loaa of dollars, but M oaaaMaraMa po<Uua of thla amount araa expended la tha tauaohiag and ta aaktng the repair* which ware rendered aeoaaaary by tha expioelon which took plaaa on her trial uip. The plaoe MJaotad for the ooaatructtoa of tha moaater waa the raatera baak of tha Thamaa, at Mil wall, whlob, although not taatediately withla tha limit! proper of the Cay of Loedon, may attll be regarded aa a part of tha great meuopoiu. Bare the maaatre platea were laid a poo whlob the graad auperatractura waa to ba raiaail. We aay platea. lor the Ureal Knatera. unlike all other reeaela, m wiukOKt a teei. uoM*e me nu piate a iron, atxmt two f?M wkJ? eo<i on* inch thick, witch runt the Mttr* leapt* [> iuw to ttera cu be aigttfled wHh the bum. It waa upua true ?uip that ihe vaat ttrnetare of Iroa, we?gb.?* twelve tbouitBd tooa, *11 to ba raited, plate by pUtr. at>d iMlMtd to*fiber, met by rivet. Slowly the great wort oral oa. the men who were employed upon tt tooting like |tnU betide Ibe gigantic waJlt or Iroa Which w-tt tower lag tbure the eurrouadlng boa tee, until the whole look re like a great impregnable citadel. Plato toy plate, at we bare tttd, and rtr*t by riret, aad ao the work p">irr*?ra from hoar to hoar, from day to day, from week to wet k. 'rotn tnoa'h to aioatb. and from year to year. Thtaa plate* arc three quarter! of an Inch thick, aat the rl*eta by wbtch tbey are kalttet together are aaah aa nch la diaa*?*r. It wat a air tag* eight to wateh th* ptofiMBtf >be bug* reaeei, tad to behoJl what appeared at drat to be two walla of Iroa, aaaumt th* ahapely praportoa* of a thtp Th* aharp ring of the hammer* wMM by baadreet of work met a* thay cloaad up th* r*d hot ii*e?t that thot* la th* bltck maat Uka atari la the abas eta*. atruok upoa th* tar la aaa otaaalaat its Aad a* th* wort progreaaed, th* great atructure exciting th* waadar or th* ctviiiad world aad th* apacuhulra oa rlaaBy *? th**t who ateaaure th* oharaotar ot *rerythiag by taa pro* aad Ni aocaut rnt lachchtho or tot bio Binr. II baa bera Hated that th* b|f Blip wat coaatructed at Vlval, ea the *eat baik of th* Than***, aad from this fact N wght b* Imagined that tbl* waa la* artdaat part of of th* H?e?; bat ton la not ao, aa th* Thattaa at thia p*tat H M proaaoi* ml ronr* uiu a u>o?moi ravt aeroaa, wail* H Ikt Great Kawara la aaarly nth tudrad feat la leafth. Ik* wdmrT *ty M of taaaehiag, theretore, would be out I ?T lk? irntin la her mm, aad ao M waa decided by Mr. H feutl Vb>> it? mmM $9 tat* tka water aMtwiji. lb* aaaaiwntwaat that aha waaM b* laancbed om Aa U *T Nmab?r, 1M7, created Dm freataat H ritnaatai tbro.fboot not 00I7 Loadoa, bat wa law aay, throutkoal all taflaad, ud thiaaaada aa* taaa of theataada collected I* aHaaaa the Hp'H mat The rtr.r waa crowded wtU baata of all Ha*MM aaa afa>a, aa 1 all tha bouaa tope ta aad aroaad ^Hmtwall war* tftro*(t<l with apectatara Aaaoag tbaae ^Hwbe **r* to th* yard from which th* ahip waa ao aooa Ha b* mtsI lato tti* Thaawa war* tha rario?a tftalatert tha Oaort af 81 Jeaae* a larfa auatorof emtaeet ^H?cinat)r>r m?, aa* a wbola boat af the titled aobilMr of |laoO Tbe urn* appelated for the nbriataataf oftba ^^ftt?p waa half raat eleree A M . aad at that hour Mm ^Hl?<?.<hr oeafbtar of lb* Chalraaa of tha ciapeay, ^^Aerfor**-' tha eer*aaoav, fiTlaj tha Boaater what waa IUW' mm m ?|?|n?|niM> UMVWI MW 1 " 1? n ai.feaagk n baa k*M Mm* rbaagatl to IbM of lb* m twin " rW> ifMl low giraa by Mr. ?l l* Utr*? ? ?J tit* abort* " ud 'atoya,'' vbleh toKrMN rwUD| m k*r ' crallaa" aloaa Tha 4 avaitoft tba irat w>T*ant of lb* monitor la m bnatblraa m??j u4 iMpriM. Tha checking ? by ?Uoa aba wm haid la bar plaea vara now i??, p??ia?a or; to appl) ta( tka powar whtcb >u to ft bar li '<? , but baton tbb miM ba broagbt to MM ??ft baf aa to Mara, aad mora rapMly tbaa lapiatol. to*arfta Iba wator Tbtonbaafaof fafthia p4 a wMia aa4 mlaat raratattoa of tha braka at ift la Mto aaaraaaat abxXia? oaitla, Iba baaftlaa af b aaftOaw fljtof arcaa* uabapptly atraak atvaral m nika<? aaartat to Ibaai, eaoataf aarara frao m4 alter aaa mm tojuriaa. aawral aabar draw a ftani i to praraal lb* Iwail, ?i I waft aoearl ipKlim tar lb* tiaaa. Mm baft, ba* af Iftiaf | few feilain aM >?* M tovirfta tbt aator iNart 1 Itfcar an??pB rwt m<i? to laoack kar M, !Mk *? *Mk ar N*r*ak?r, u< oa Ika M akar, iMT Rm a?gkt pragraaa, bmnr, tu aa at< ik* p**ir of ika vMImm, ky hydraaiio I Mia t?f . MM to aaora Wr hftkar ikn a fraai apa* aa vMab aka raaaad aTlar tha (rat fai Tk* aaatfraekalaa vara alraiaafl la > ww? 4raaata( ha wla lliai' araracraaka* , m* Ik* kjr raullc raaa ham fnajtta laMaaa Oa Ik* M at Jaaaary lha war* waa raeawad. MMitai wahMrr kartag haaa gal lata ar?ar? kakhk* a?alfa Iraa kail waaagaia aorad. Mak toaa r*paa?y at ?auaa Una waa akaarn rat aflhrt rata liaa* kar moOoa lawarda tka | a aa lha raia at aa taek arary Ira aataaiaa Al > Ika aarl yiagiaaaai Ull Ika Slal af Juaarj, a aka waa al laal fairly idaaL tka aaocaaa af aaa laag aaa<laaa4 >Sort waa graalai wttk tka fcaaiaaiw ?na?iralinaa I'raaa tka Maw la tka ?*>ai?a> aka waa knag aala raa4y Ibr har trial lab trwa plaaa aa thai day. MHiNRioaa or thi uutr txtrmn. aan ?r? awara thai, with ragar* la tfaa, Ika Mm* aa aartaaitaa. Mag. la fact, tka largaal raaa wwc*. kwt aa tkat paraaa raikar mdakata, raya a^rral toaaa aa attanwt paraawa>aoar?lag aw*a?a ay vteak tkay Ja?(a nomparaura ataaa | I. '*** W?I*M iwf apMM Tmh w *? of Mr dita*M I I M M M? (tfaM Uttl Mkli *mrrn, tfcr ?* ? Wp? Wlafar%-tM largial ?*WM MM* Tmm wte ten tan m i mvr w mu ifca ata? of Um Oraal ffiMara. | l*aaa*at sk* m mart Itea Mm aa lM|m f ?-urn* m- r* ih?a (Mr Uaaa larger la itt-lM* ? ? ?? Wa? ll.fTft Mm, ar akaal ?* aaa* imarmrt IT ikk BartM mi **4 araal m <*# lud at* inM ftea la a e?e*a tfkraw Tr.anj ekarah lata tba aa< few fcWa kw diiaiaiafcad haad. wm Trm*y chtrefcai flaaad na lop *ftar *m4 m? lavar mrj hf? Mar* LevtatfcM aI tha 4arp fl&a ta wl*w ray. kaa?*Sfaa?ta kraadta. ul %crtm h+r iteal 4a teal ?*ar wit, it that part a?a Mi Bar laawaaa m > eaa aaareat? aa r**i iaaaiiMaa. Hawrrar ateaia, Wt *Vn oar ma Mr ?* IHl? U4 Mtrnn pt to* 4C ?* te bra a wn aaiiau aaa I ^^airfw naaal Mmm teMiaaaaa at I ill *11 f II' Ma lataaaa, katraaaaa, NEW Y( har ud eOm, Uw upper aalooa beieg 70, ud Um Vow* oao M feel long. Ifce tmmI designed U MMWtolt ?,coo 'peae*cgere-8C0 trot c1?m, t,tm eecead claee ud l.tta third cliae. The jbiiri Ht ??, SM to umber, wlB be aaoeaiwe dated mv Ike two eada of the reatei. The fbrio?Ui la ltd fed loag ud eight feet high. If aay emerge acy aha aid artaa, ?uch m the outbreak la India or Ma war la the Crimea, the Great Butara ooald traaaport Iter the BiiUah ' goTeraoif si a (mail army of lOjMM Ma to their dealiaaUoa with aoe itaipled eipadltioa. The value of aaoh a eaae! order like etrcumataaoea k pataat la every oaa. It doM away with the old Qatrn af rhlpph^ deatoh meota of men bttfcerte naawetdabla. IT aaaowatai aa a Hoaactal ipecalaMoa, rte will prodaoe a oomplete re role boa la the commercial world. The prodaoe of the rartoai oonatrtea ef the earth wUl then he oearejred la (oaela raagtof *? tea to twaaty thooaaad toaa. A doxea rooh moneton woald ?a aear the whole carryla* trade of Naw Tart, IKIh the tmmaaae acBOtmmUttia whloh they woald afltard to paw agar travel. Havlag ghrae a gaaaral idea of the hage propvtioaa ef the raaaal, we wlfl aaw proceed to apeak of the data* t*e Great Faatem to, aa we have Mid, MO that long ha "?? uprignia, im Moot iw otvw ul oar >reuu M IWt fran balwmrk U Mivk, aad tron the eater edge of m paddle boi to the other li 1M feet. The height oTthe hull la 60 foot, while a vilkimid herdeok equal la length to quarter of a mile. She to, to hot. M lauseaae floating city, capable of oarrytog tea thee ead eouto. The hall to divided tola Im oofarlaaato ?C M feet each, whtoh in perfectly water-tight, so that every precaution to tokea ta reader the reeaal aa aala la oeae of accident aa It to poatoble to aire her. la addtttoa lo the eeparata ooayaitaHi, which are ooaatrnoted aa aa to ha peifeotiy water-tight, aha haa two toagltuittaal walla of lrea, aa* of which to M feat apart, aad traveraee nearly 860 Met ef the leagtb of the ahlpNothtag, to fact, haa beea left undone that ooald lanreaaa her atreagth. Tbua we find that the upper deck aad the lower part of the bail up to about thirty feet (Nob her keel to ooaatraotad aa the cellular form, a ayaliai which, whMe It glree greater baayaacy to the hall, tocreaaoi lis atreagth eaarmooely, aaabltog It to reatot almoet aay amount of oat wardpriaaare. The aaoM cellular ayateia haa beea ap piled to the ooaatracttoa of the entire hall. There are, to foot, two holla, oaa of which to pUoed wlthla the other, at a dtotaaee of twa toot tea toohea apart. Theae two bills an koiod tog* her by longitudinal webs of tro? plates at Intervals of ate foot, which arc again subdivided by tnaiTNM plataa la to ipaoaa of about ax feet iquare As Uieaa webe appraaoh the bottom the Intervala betweea tha platea aw reduced from six ta thraa feat, ao that IT It iInM ba teaad accessary to grouad tho vessel far repairs, aho will ha eaabled to support bar own weight without strata or la Jury. This web work, by which tha two hulls are halt together, as If they formed oae eoUd wall o! iron, la stroegly rtvetted to the ribs by mesas of angle lroaa. The thickness of the lower deck will prevent anf aound Iron the engine rooms rsaith( tha passengers, aad the vibrations from being at all felt by them. Ua each aide of the engtae rooms is a tuaael through which the ateem aad water pipes will be oarrled, aad alss rails for eooaomiztog labor la the oonreyaaoe of ooaL The berths of the crew are forward, balsw Us torecasUs, which It Is intended to appropriate to the off! lers. Belew the berths of the Beams a are two eaoraaoaa cavities for cargo, of which ft,COO tons oaa be carried, beetles coal enough tor the voyage to Australia, staking about as auy toaa more. We bar* mentioned tha dlristoa of tha vessel lato tsa separate oeaspartmeaia, but besides this ahs Is divided into three ether parts by twe walls ef Iron, each of which is sixty feat high, extending loagteodlaally from the bottom to the upper deck. The middle divisloa ooatalaa Ik* boilers, Um eaglae fa? aad Mm ealooae. each of which naea oh above the other, wMto the lateral 41 tWobs ere need ee oeaJ banker*, above which are plased aide oablna and berths. rabinun accommodations?thk saloons avd mm Nothtog baa baas left iitae la reader the passsagar aooomtnodattoas la svsry wax worthy of the magaltode and eheraotar of the reaaaL The great aaool ef apace at Ota dlspssal ef the builder hea been admirably arraaged, aad all the stale apartsaaals are fitted ap with a rtw aot oaly la the oaahrt aad oaa ealeaee ef their sooapaata, bat la a atyte at the grsalaBl ekegaaoa aad loxery. Ihsra are tea salsaaa altogether? Are oa the appar aad Are aa the Wwar deofc uuieafth varyk| from sixty la sereaty teat These eelaeas have mere Ike appearaaae of a grand fpobUc kalitkaaofaa immeaas apartmeat sa board a nasal. la teal,Ills almost i mposslble to raahas while waklag tkroaga sae sf them thai yea are oa shipboard. Iks leagth sad breadth ef the prtecipaJ saloea, aad parkcalarly its great beisht, are wal aa Ira la ted is gtra sash sa tmprenloa. Ws are a wars that there are sslssas oa other Mmmti whieh Iff waHnrtly I iff la proper** to tha laagtk of t?4 t??I, feat whoa we com lo ao?tdar that a km m.4 to MM with (real atraagth, aad that choice, omtnImm or aeotdeat oftea mtwi the oooopahoa of mm particular rooai ar part of a ahtp taoooTwaioat ar laipaaalkto, wo ahall at oaoa aoa the polk 7 of dlrldlag aad sob dtrkttag tba room aad muni of a veaael Uka Una lata naa iai ooapaitmraia. Pat aa largo a properttoa of Uria ablp taut o?a leag oaiooa aa yoo 000 la other reaaela, aad It woaid net be ae agreeable, It woald bo mare aotay, aot ( I) kept at a good 1?parature, aad la caee of aaeHil la ibia oae apartmeat, paaaoagera weald bo wtUoat adaQuete prot<?c?loa Or oo*(ort. Tb? Great Kaatera la about ftfteea feet Uotwaoa deoke, a Miik m of eaUlag that au; waald omMot aaoteaa. It, however, aarveo thlai parpaao. Tha Wetaaci b la aaay plaoca divided lata two Maria by aa lalariaedUte Daw, g'rtag two ttof* a< atato rooaaa botwaoa tha tw? deeka. The total leagth of tha aata aMaoa la atity-two fleet, by thirty all feet wide, at oae ead la tha ladtaa' aalaoo.whloh to tweatf foot laag. Tkroagh tho aatoaa protrade twa of the faaaela; hat they kareheaa aa akilfaUy aamoadad by Mirror a that they appear peeMlraty oraaaaaataL Tbe farawnrfi of the aalaaa la eery rtok aad koowMM. 1kiaryMli? Mfb potter*, la wktok urn mtm I prxtriMMMw 11* aataa ara ua?Ma< wHk UimU rat t?( the b iM in ?T waloal, rtakly curat, wkk |nm Marb? lope Il? sKM of Ika MlMB lit WI?U< Villi Mirror* mad ni>miM nwnl>ln Ma aria ud ad mm Mptoyrd la Ika umaliai.MM af Ika aktp. Tka aUM room ioara ara prarldad vNJi aartoMa af rtafc crtaoaa tffc. TBI RTS4II rOW*. lla <Ma|Mkk? faataro M Ike ebaraaler a* Ika Grao Faafra, ta aa*iM M fear great aMa, la *a anaMwi apt ptaim or ika a*?hi pmr Ikraifl Mm poMla wkaM asdlkaaaraw. The wgtMa are very ooaaMMtbly larfM I baa aay bnkerio bm4o far MMka pafaaM, mi Mr aaMal will be rrry far fi latir ikaa la* aaaaMai power. IWtf ?r* ua boilara aa4 Ira taaah,M< aack kokar oaa ka col eff from Na Mtfkkor, ao4 ant ar aat, aa ?enlrod tba In Her a ara pteoad toaelMdtealy alaac Ika oaatraa* Ika akly, aa* ara MWialy UtipMliM at aaok oMar Kaery poMla bokar' kaa Ma fkraaaM, ao4 aaak tftrf* ou?h*r of aae bnadral ud Inlrt htitM. Tkt foal tatraaa* to ba and to ikntH* onaL tba !> * tn at?ont aa# buadra* raat to ho?bt laaartag (Ma tba (Wat fX U>? tollart In thy top at tba foaaato. Tba nyhwlae of lb# pad ) la >agla?a H ati faat to 11a ? tar Tba mm* prapaltar la MIM la dhMMr, aa4 Ua dlaaaaiar o? tba paidla wfcaeto to M Mat, arHb float boar 4a II Mat la ifHtb, thaw paddl* vbaoto ara illltw by aa |t?ra vnb taar trHa<Uf?? tba torfart rrar tnada aa tba oactilat of prtaotpla?barb* atrofca af U bM; tba va*b? >4 aarb M laaa tba agbto MMI aiarly M taai ntfb Tba Hr*t w|ba an Mra b7 Ota mm aa?bar af ) l<a??ra Tba oflbiai ara 1 fbat la toaaaaaar, aad t k >*tb M laaa. bavtaf a atrofea 4 Ibat. IWf aia ta? r?f atda br aarbM ywyato Tto aeraa p>r>t?iipr baa ra?r toaa ar tail, to M *Mt la toaaiHr, baa a ib>t 1 an faat laag, tad watgba 1M Uaa TW paaeta aaglae ara 1.M* bom pmr, aad tba nfi.OM haraa pmr. ctnaf Mai af I t,mt km^ptmwe.uf prmmr* at HIW, *mgk, ' j aaaraa, if iry. Ik*; oaa wwt ta a bra* at V fTM paiMla bottac* intr vita** Worn pitto. vHfc fcraaa bartmM M*?, art atapt*4 for var*1a? r^aUrlj ai a grMnrt ?f ?n ! ? H* paaafe. UMtfk Mm* ara pmr ft**It aa#h a* alitr pa? <?. aa u*y ktn ?ji kM taato4 wnfc e hr<re?iHep?*Fleegre** praawra. Ana pK dla MMara ara la Iwa Aafcact aea?. aad aa* aa* Ma ahaat ,0M aqaara IM af lata wtea, ?ula<?i af A?a as* fHM?.H<iaMi?Hw? M K In tar ftnaa*. a?* aal art aqaal in aiHf bmImbIi lrt?f. t ???t-tog aaafe aaaaf tvaglraa ataaaa la *a aaaaaat af i tj?? h*ra? yaaa?, ar l,M karaa paaar to aA I TatantMrr MfB pnaaaii aaaMk| aa^toaa ara 1 ??N iqiiito toa?p?i n|M ItranfeRffUfi 1 ")RK HERALD, THURSDA ad other ainaany work aT the eUp. Thee* two ea gtoae together V* equal M ?0 hwi power vb<? workta* I to panada, though, aa Ihay era a.eee u wort et M IM pww M be doable? IT NMNrr Ik* ?orew M|lM owM aT fear 071 todara of M lachae itiin'ir m' *? *~r eirrta. aai>la| fc?iii iunitr ka with the paidle cyliadera, Ntfe of Ike tar to ie tt"?" ? ootnpleto Md eeparato aaghae, capable of ?wtU( quite of uj af tte ether km The? ? * "P I* M Mtotor power of ijm lorn ef8J,?00 fM?, wkea work tag at M Mm a aMi, with *? * toe boOer at It inaato, aad Ike n|*MtN ralre oaNlag off at ea?lklrd of tka atroke. Tkey are, however, arte to work MMOthijr aHkar at M atrefcaa par tea to, wMk atoaaa at ? |iwk, wkkeat exaaa (tea, ar at M atrokaa a stoato wkk Ike eqaHn cutliag off at oaa foartk of tka etreka. Dakar tkaaa dream toaoaalkey will be werktof et Ike treaaeateaa power of 8,M0 koreea. Ike boOara. of eame.ua af the eeaae Mad m the yaddla Mhn "i?imil wife ib? aore* eaftM* ara twa auxiliary toifto preaaara if Ink pa war, wwMag with (art? pan*, to* tfcaaa, aa wtth tba <tfhar aaxMarp w|Imi, m *( to war* at txly pwafc Baft tkw, toaaMaa datof ardlaary *ip'? 1 work, are oautoted witk tka aaraw Ml abaA tba ordi 17 MmmbmIIii iffantoi, aa aa ta aaable tho? t? ataaatlM. H wffl toa aaaa tkat tba paddle aad aaraw aagfaa, >kai wwkk? mutton at thair b<cM? power, will ezan u eflectore laroa afaat laaa (tea U^M Ba nmt ?i paddle aagtona ara Med wttk had PMipa, thua awtdtoiK Km objeettaable piaa of renter eeiely apea tka daakey eagtae (tor Ihe aoppty ef the boll the rapMn am tke Irer trial trip. Ik* "doakeya" wtl be Mil |WiHy mM tor paaiptag Mttw bilge water, wafbtag decki, aad other Batter*; bat, m far m mipptj tog ike Hue ragtaea, they wffl he rakared tetigirt ir freaa that d?tj. The aaxilkry eagtaaa are fitted wttk be hoae, u4 ike Baited poipteg fewer of the eagtaaa la equal to ralah* ahoat fifty taaa af water per akaate. Iacreaaal draught for the faraaoea hai been prortAed, by latradacteg a ateaa Meat pipe iato each fuaaeL m mok or ni ouat eastern. No pait of tke akip k aa well ealoalated to gtre a correct klea of her laiiawi etee aa tke awla deck Too caaaot eaal year eyea aloag that laawaeeeateat, atratehteg away ataoat aerea huadred (let oae eighth af a akle?wlthoal Inniakf ntaarir?tflurniiTiga"ftilir nl TaatfinpiitliBB U k a awgalfioaat prnaaeaaia, oabrekea by paop or "hoaaa oa deck," free Na an obatraatteai,opea to erery wind that blow*, aatooth aa a graaay lawn, lerel aa a raea ooorae, breecy aa a hill aMe, aad mare aeeure frta dual thaa a lady'a drawing room, 8U aaate, atralgfct as op. itflkil hatka mnn^i mi-r thMMitd flvk hiikdrMl tanara yarde of curui, whisk natter la the wind Ilka for ret treca 1* a storm. Between the ?-?* ira pwtd the amok* slacks, and these, by giving a karii far ootaperfeoo, Impart a detalteneta to ear flrai vague lrn preestons of UUati table size, which la more satisfactory to the mind, although It dm? he lass agreeable to the imagltatha. The width of the deck Is eighty fear feet, wider, as we have said, thaa the mala artery of ear city. The aapUin, standing amidships, will ha obliged to use a tele aoope to aee what Is gotag oa at the how aad a tern, and that (IBM heaored Bedlam (er ooereylng orders?the apeakBg trumpet?woald hare no saore chaaoo of being hoard at either end thaa a hoy's peaay whlatie la a storm TO BMet this dlfileulty a telegraphic apparatus Is placed la the oaptain'a oabla, by means of which his order* are comsauaioated with llghtalng apead to erery part or the reaael, while seaasphore arms by day aad colored lamps hy alght are used to signal his directions to the ottioera. The deck la doable or oeUelar male, altar the piaa of the Britaaala tabular bridge, aad Is formed at two half lach plates at the bottom, aad two halflash plates ad the top, bet wean which are webs raaalag the whole Isagth af the atdp. It hM bssa so plaaaed ai to bo of soch strsagth that If It were takea up by Us two oMsMm, aad Mm satire weight the Teasel b ever to carry ware huag apoa Ha middle, It would soataia ths whois by ha maided poo era of raaMaaae. She carries twcaty largo heals aa dsak, aad la addlUoa to Uaoa she carries saspilit alt sf har paddle bona aad awaag oa davits, two aerew etiemars sas haadred feet kmc aad betweoa stxty aad seveaty teas bnrthea. Hew itmira iw at an Mm with orary rtqiMt Car Mbwkkf i?4 laaillag pMaaafera ud higgaga (ha wharf or ftar. Thay ara ralaad aaA liwartA aa aaoatfn ra^atraa, hjr MM eagfeoa tni aa board fer pamptag, hattpg aalla aa4 watgMag aaefcar ar aaohara, wa ahouM aay, Mr aha la faralaaed wtthtaa. which, with tbrir ataoka, waigh U taaa, aad roqulra SOOfathaaM af chaai cakla, wvlghlag ? *eaa, har Mfalu aad varp weighing 100 toaa, atkiif a all 2M loaa af appMancea (or aMkng har faai. That tha Groat Eaatara will avail haraotf af wlad aa wah aa Mrarn, tha maata af wMoh wa havaapokaa, ara a aoftdaat gaaraatoa. Ihaaa maaU, with tha axoapUaa a tha atfaan Mat, ara aaada af hallaw wraaght Iraa, tha ataadlag rtggiag af Iraa wtra rapa, aad tha largo ahraada af tha ailnai ara atfht aad a half toehaa hi iti (wfurraoa. Tha ardlaary doad ^oa aad laayarda, or right aad laA aerew laayarda, haro haaa dlapaaaad with, ui ta thatr ataad aa iagaaloaa oaa trlraaaa haa baaa aabaMatad, hf which la oaaa af aar raaey. thoahrooda caa ha lat go taoliaaooaaly. twa netpUon of IM upper lipHI yertfi. <<elk? ntini MM, vkiok, M we btn mM to Ml mm* ef toM, efeftaf * ilit Mfkly tov feel Irta tb? Mok, ea vklek ibe mmpmtm ere pteeed to run ikna fre? tke mu>m la faotnred m beer* eM eMveyef to every pert of IM ehlp, while* iM|wbi,> km ol toauletod mooellffci, w? be AM m ike veal mi ef Ik* deefc, bw a pewerfei iectne Ifcht el ike ateUeed. Oe etorlMi efrbtolMeC fceto <* tkM will be efrtktof le e kigh turn Ike beei wee (btftac ever Ike w?ere " aeie kereetf e m," Mr fectbelhed la artilictol eoeibetM, >?4 IM reiUeee knyM? lpw>t ef peeetof imH) TeMy Vu Mr*eckea u< Mi fTfrnp Dmtkmmt ?euid not be e clr i I lUi? Ajrn ouv. TMHI. A* ?MMr oOmn ft ofetaf ? ? ?, ahMT agtaaar, twatra alk( ? ? ?, ftmw ntirHftin tfeiw ?n? Tit Mai ? > > ?r ti ?w wia k? tarkadrN,?vkM??Wr4?K MPk| fepartMit, N*lkM tar immlltag a*4 wr nnoDtmovn *hb oafaottt nr taktlab form. Tfcft flMMlM, HUM?f tftft mufclftiry ftftd imnl ftHMMMn ?r 1Mb uoff wtaanl ? ml Mtai, ?ta?inlw ftftd mi!?), ar? m rannwa ? l*a??fctotvaaa tfea )iwwllHftn flMtaM I ftftftfc ftft tt? apyftr dftafe Wife** MftdUl (MtlftMHftftf ball Kifcfti ftVftftft * NMN kftKM lift tax D^kftWMtftW M tar (M|ik ?f fftimUi !??( UltjlMftftaM?ftl? M fon? lVMuiMptitr HIIIM *???av MaMaf rtiwl???r?w> Uh.,11* Hmmbm tt ntttm nM?M or hmn oa uppw 4M* itr?M Nub* Of MWM I l?H* m appf WIIIM 7IIM NM Miwnkar al Mafca.. 4 Number of Mia mwm balthcada ar waiar tight rwn>j?r? m?Ma It Dr. parfeal 7 I takMMrauMc |?r?ii<*niti >iM*Mi <x .* r?M apart Mr a iMgib M *? foal T Thtakaa* ? \*m ptaM ? teat I ia<* l? am- mi natac *f.. X taoa Ina tack V laoa Ptaiaa M mm aa*4 In Ika raaH iitta af Ua hah M.oa* NaBbar aT ftrati mm* m fMiaafca *a ?**?a... tMOjm WmMtf mm w* m m? IIIIIIIIII, ?hOTU?.tti mm flMN* IM* tOM Htm rj nntliM fMf*. IS,MM MM QMMIty of (Ml HM M b* MrrW IW r*f r* n^tf MM Wrtgfctcf *Mp, MlgiMa, to ,SSMNB iMMfetH liiMMi l?mrtn? *T Mi <r*(M IS Ml iMhM VMM, IBM ...NM r>? Mght IS Ami f*r |MM?>iwt SfM rtM?.^...^ SI> ammmmmm ft* paMM0M?, SM Mi ?^Jl "** >M>|^ MMI. ,...l,l?lMH ?h a d A t | ? m * )??> g * m k 4j[Si. II *A A r, JUNK 14, I860.?TRIFL1 PwWr of cy lie den 74 ImMo V.^kin* of iitMit, MUM of atrofco 14 tot Nut Mrof bo'lom 4 tursMkblor xMari 40 [iimcm of pMOle wb*n U tot ncii* arenas N'nalall power 1,M kmM Number oI oilMm 4 W>?|h* at c?I'odeni, oMk M Umm I??n?r t* eyhmten 84 Ma iMftk of Urate Ilal N??ber of kNtoit I fur mom far fcotlw Tt [MOMir of m*t 94 to* Nuabtr of >l?<? to Mrow 4 1W tot Ve?Mof arvmaball ikatNtMi TBI TRIAL Tlir OF TBI IIUiT BASTBRM. fOm tto Ttfc of 8op4oab?r,UN, tfcoGrootBaMora mmmm mi hor am total Mp.atorttof (rta to Uo " ?, ?- Notkiaf eoold exoeed tke ??D?W|H ef ak claaata a> IU oooMtaa. Ttx? kuki ef the Tfceaeee win Mm4 wttk crewde uilou te get a gtefM of tke aeetfer* wml of tke "clay ore* tat." Tnm M ptlHttiwWimlfMliwW ! tke tlrer; kaata keeTtty lata* arttk biau frelgkt w?H apw Ike water tfctofc u fllea upoe a mwr'i <*y ; iwj available 1iil|ilil waa wtort mm, aad the jealloally hrnrt, dl^k|i4 ker Imbmn praparkaaa ?4 kar IN?I ta aeatoaL Bat eUll, kar aklttr la paaa tke akary wnaa aad aaate aagtaa ef tka rtrar kad la ka teeted, aad oa tWa paklM kttla aaxtalf waa lak kjr ak. Tkto autety win ka aidermm* wkea ?a aaeMtat k*l hnatf -kraa ar tnatr tar fiat depth af water waa tka aWkw reqaired at tka kiakp, aaf tkat Ma reeeel'a draught waa Inatf-m "" ?m '"twi? ih, aaa iwsiiy iwo im im lacaaa tarward. It will Im mm by this haw ItUla room tktn m Hgim tka dtOoalty, eke MIKIk* litf la Ika went Mm, belag 4m by the kead taMm4 of by the Mm. Bar lea gib la alMeat eerea h?<rtd feet, u4 tka rtror la mm fuH H aot mhi tkaa eight hiMnl IM wide. II vB be mm, Uunfon, that thM waa oaaaa tor Iki uatreraal aartety (alt aa tUi eoore. At Ik* m eelaeared mm mik| Palate, Ika ?mmmI ul aula ty grew daaptr, tempered, bowerer. by Iba gradaaliy la enaakfrnUam Mnd itom bar graoafal Mattaa, Ika (?ay, mMm pUy af kar nachiaery, m4 Ika tkemagk oeMwtad nader irttlnk aht irtehtN Taeoarre at Greenwich waa paaaad trtumphaatly, raMag Ika eatkoakMM of Ika epectelore la favar heat Bat M Blaok waO ika greM deager lay, that waa Ika oriels la tketryiag rtrer trip af Ika Great Baa tern, tad aa ika reiaked MM petat, aa ante aagle rouad wbiok tka tide awuepa wtM great torea, a bark waa okaanrad aaeere* ta the vary oaatre e( the etreaM, m IT la bar her fhrtker pregreM. Ia Ika cffart lo gal kar kaad rouad two of tka b*wears parted, aad far a law Mtaalaa kar pealttea was art ileal la tka extreme; for tka tide ewept with IriMnadoua force aad ra ptdity ahoreward, oarrylag the noble tbmbi with It To mnalm*<tf 1mb tidal uflomm It waa ummvi in bhu the grcal poww of her eaglaaa late pUj, hat at the use time to w them ao jadtatooaiy aad delicately thai the msel would not be takes on (here oo the other aide, getting dear of om danger oily by falling Into another. Am aooa as the danger was over a flight of carrier plgeoaa wae ant ap ataaltaneooatj from ahlp and ahore to totegraph the weloome newa and ipread it throagh the land. Woolwich, the only other poiat about which anxiety was foK, waa paaoad aafoly and wel, and then all the danger of rtrer navigation waa at an end. She did not reach Gravfind, however, aa calculated npoa, that day, for the tide toned, aaa the Great Baatera had to come to aachor In the river, bridging It aoroaa aa aha awug broad aide to the atreaaa. The next morals g aha got onder way aad raoomod her progreoa down the rlrar, reoatvlag from erery craft aha met or paaaed, whether nattre or farotga, Dutch ataaaaer or Eagllah flahlag ameok, IndiaaUoaa of hearty admtrattoa aad good wttL Her progrma reaambled ratter a triumphal prooea ataa thaa a trial trip, aad amid waring of UK ^lill M n mbm, DJ me Burring rhmra tto! reat llM air, tto MtUlj ?htp paaeed oa, tear1*C Brarteaail toklatf tor, aad a*ktog tor tto wa wafer. >1 nifMit 1w~ ?| adttolertatkw waa Ml to +*X tor haraatf. la tor TOjap tin (to rinr (to paMla oaglaee kU norer ton wrto at graatar apeed ttoi treat tow to aLx raratoto? par toa>i. tad tto aoraw fraai twelve to elgfctooa. At aaa to la IrtwtU to wart tweaftytre pauli of atoaai; tto paMla oagtow win aatoltortow raretattew par niaoto, aad tto aoraw tit/ tkraa. Bar ru fro* La war Mope Petal to Ito Kara Ugkt Skip, a dtataaoe of Iftaaa MMtato MltM, ww aooowptokod la ORyeigtt Maatoo Itartog tto trip tto Graat Ewtara ww akUfaDy hwdled ky oaputa narrtwa aad Mr. Atttoaw, a waD ban river pitoC Ike nagtaw wore aaaaged by fleott Bowel, aad oiptala QitoOHak dtraotod tto atoortag by Mr. Laagley'a apperaiw. Oa tto ftk toe left tto Nora at a quarter peat aiw t M., aad at tkraa f M. ww off Dover, oxpeotteg to reaok taa toraar of Portiaad, ta PoreetoMre, early oa tko noralag of Ike MU, rroat whiok plaaa aka waa to atort m tor trial trip. Oa tto aft?aw of tto ttk, ft toad ptpa eMta( It tlM ftrtvl fftaaat, wkkcft Bad km latrodaoM oa th* fro an 4 of mooo 7 to ft??t Ml to kMf Uw Mat if tow ItonlibMito oakto, (tpMM vtlfe tarrtflo form, ktowlftg the ft?a?| to tto ilr til tovtoc to ptooas tha graft* ?low w< to??r ?Mk fttoi, toml wftiofc Um futo >mwI, aa4 ttofti? M>( fraak (um|* to tk? totanftl luiaga. z Inftft laat tktor Htm ?d htmJ wmrt Mftktoi < itofwlii totoxMi- il ^ Ito if iri him i* imk ?m ttk* (tmi ftnai* of to* tmmI tftfti kar kafl m Mt (hurt, ftfti Om ttiofc tt tka nplirtM ?u kai ?lj parcalrM ky ttM Ml tttoM toa Ik* row al wktek II oooorrW, vhlto UM MgtoM win mm mm Mappad till A* rinkil FMUaa4. Trom Portiaad it* Qraaft KMtora ?mi to h^km, m4 wkila lylag k*n m expaaad to tka fftry tt ma of Um mmI torrtla galM <k*t MM TMto4 tka IhU MMk A/tor gTMl eserttoM oft tka part M Ckpto* BarrtoM ito ik* m?w aft* rate mi Um Mora wtlk MMparaHraiy IMto toftftp. m tar wfck*', a to w? atl'tar graauy la uk ( a rapM Uir to Ul. fori. IBAMBAIU* K. MUTXBL, TBS MMKIt Or THS OBIAT UIH, Wtabaraal IMmnU, to toft yaar 1MB, wtara hto altar, tta glaalrlaaa rraaafc Jragiaaar, wta BtoB to 1MB, paltoja. VMto rary yaaag ta war aal to fi?n, wtarata waa a atolwt toOa ruaagi af CM, taaa Ml *Bara, fraai IBM, ta nt awpla;*B la tba apaab* af Uto uraiMnltoi?titt,?pa*lf to IBM, vtaa tnr til haBBraB M af waiar braha tbraagh Mr apaatog, ta ta wib oarrtoB ???j fcy Itatarea af ta* oarraat ta sart aafa ta aata apaa ita baak. 1b Ma taar IBM ta waa appatatoi lbgiaaar af Ma Oraai Waatara Railway, ta BlrattaB al. Ma appttoaaas of par ta. IB taa atoa to Baa Ma mfata krUp Ma faagartarB, a LaaBaa, mm af Ma toagaM to ta?taa?. aa wall aa a part of tta aaaalracuaaa of Ma ftorBa T? aaa railway, ta ta toat a part to Mai ata Biffloait arft, Ita aatanlltaMaal af Ita Uaaway ta Biilaaaia abator brMgaa, tar vbtok racnuiaa tad ta ta ta to tta raaaloaa 1 tta Mat aata aagtoaata af tta Bay. Br Draaal atoa rqaaUy appbal Uata to Ma aaaalraa 'aa af i iaaib ta toaaa BMiaa II waa ta wta a iaMai tta UraM Waatora, Ma Aral aatoBaal atoaaw itat baa irararaaB Um Altoattr; ta II waa ta, atoa, wta Ikf mm, vUak hM jmt Ml Mittil apaa Ik* frwu mmb. alt* m ?*m tatar, ?H Ml u4 tr??M* Krfe| IkMtw wltfc Raaala M waa akwp4 with tte >utj ?T araetiag Ma BnipMil af IhiM, MmM at tki ?rM af Ma IHHimM, aa4 rtHk waa w aawtala Mfii SmMt * Lata Mm IW. aaj m >? en MMd vtt M lafUMM ft arf hfmri, w?M Ma I* ehtftf iltt,MAMM?MMM? a?4 MaflaaWglaai mi BMg??wi Muimw n* rMM *m nr?h ' taLrftaaaf RawaralMa haaMaf kiac t.iMi rmiifpa Ba wm taaffl ?aba prMMl at IM MM 1^ grmt wwik, M OraM Biatara, aa fear trip fro* i*? ttoatoaa ta (VMM, M4 4t*4 A Mart Mm iftwftr* flaBvat, h*w?fW,?lMl(M (Vaallrtaapt. tbi cumkaitmm ov tbi ?u4t *?htt*rt. OfMfe Ma TM HaU, wfca Ma Ma aiMai far Ma M|k*f caafnaaMW pMM af aaMmwaajr wa Oraai Mat fit, w kr bm; i mm aa aAerr In um ht?1m t* tk? M IMAM UN 9tt?wl hmr WwMipgtet (iMpI M n??|ka?rtW?WlklhUMf kf m-mmmUi MUtHMnOtaNi ?4 OMn r?iM, tw hrwrf rtM tM bmtmr4 ( llNM, m4 tfe* l?to' mm MfM?> Ik# AminNm In*, WtH ? ? /!*? 9mM > m> WM1?l| J?>> Mwf Crwtay, Ka* , A'Miar (fekllMMMtf M4 Mhi iiMm MM Unit 1M OKT M m Ml' ?wl I III 111 l,?*j*??M*MM WMAMI ?f. 1 SHEET. pototoaeat |? Ike GrW KaMero ib piaoo af tea *> laaaaatod Oaptata Harrtaoa, wto aaa (to Am mm wiir ef Ike ?m?l Oaptaia Ball la a gaatoaaaa ef energy aad ability, and haa bad a tut >aHit ( ax pa ilaeoe la tto merobaat aarrloa Ha la fade* of tto Royal tohoaototal Society, and tto ftr?l offlaar la Ike Miafaaal aarrtae wto teofc a trat olaaa oartiUoaU IB tto ateaw ewtoillai uadar tto "MaroaaUie tftriaa tot" Captoia Bali la a kratkar ef tto Bay Newsaaa Hal, aaa ef (to cetokrtltea af Lai On, vkaaa okurak oa Blaatfrtar'a road, fanaarty beieofiag to Ito lata lav Roetaad QUI, I* awPad to uliiHIni ovary totiy, aaok la Ito eadaaa Uoa to wfctok to Is toM, aad aaok la Ito aaalro to toar kta Ha mtaat to nniai wttk Ito Oroeeaa,ef %,!% loea, wbiak upoa arrival al Syaaey waa fauad la to bight fully leaky, aaay af tto vtatok tortogetortod,galea1 Ma tto ayprabaltaa aad frtoadaktp at tto tola Mr. BraaoL Itora waa m toek wto wktok to oeald pat kto ably, aad wkk |tatt panavarcooe to nooaaM to knto| a toato, ky drtvtog tww raws of ptlaa areaad tto vaaMl, OBtof ay Ike apace totweea, Ikoa paaaptag tto waaar oat, aad by W mm It mm WIDM to npw ui on?g mm im kip vttk (MM TftkwMa MT|*. Whaa Ik* Crtsiaa, vttta fcwpHi WMittr >1 Citoii, n lylwrf Ow*i Ui oo*4ool iwltti (ha blfkHl ippNtaltaiAM hm Admiralty At g*puin of Ue GuMx FImm, wttk MniNrliM^kiHfcikiqitakMl ?? ? ? nil batWMa b|M < cUMH^ OCTLIKM or BTUnilTATira WIIMI Tto mMmt r??ii? to gtmm Hm tfea ImI twaaty ymn, w gt* tka fMlomag nlatora MiMtfttiOmlVMhn.lkt Gcmi Brtuia, tin Panto, Tllini vnumarr mit imim, -H ^ mm la at Mi nuxiHir shut iim B?llt tm IMA?LncU MS feet. BTXAiraair rtasik. Ball! la llM?Lwgtk MO Ink 8TSA*SHIP QUH liWUK. Bout la 18*9?UBfth 680 fart. COMrUtATITS DIMKH8IONS Of THE RKPRXSXNTATrVI anuucas. It la a itafuur clnmeeUaoe tkat tlu mm mi vte ballt tha am traaaailaahe itMMtlp ahaaM alaa hare sad that both vmsoIs abooU be to ctoeely allied to iimthe om the Great Weetera, the other the Great hum. The list ?m built la 1838, the bat tweaty yean later. The disparity to their d meaeioae Ulaatrates Me pmna that baa haw made la eblpbalMiag wttaia that aoere of Tears. The toagth of the oae wee SM feci, aad la breadth a**. The length of the aihar to 080 fee*, aad Ma breadth 83. The Great Weetera was Is its dar almtet as great a tarrel as the Great Castors to saw, ahhangh It was Ml more thea oae third the length of the melera moaeter to tfcto niaaitolia tt wag be latintotagla aste the pregiiston adraaoo ?do is the toae of iiteaai re?to tor the laat thirty fears tjmgfk. MftuMk. DmU. Jfaaw am* DorHptttm. /W. led. MM fctorprtoe, baW nyillj te gs tM If 1M4?Tegae, tor the MedWorreaoaa ... 1*2 38 im?fltoiaa, the tret ataasMr that erased the AUaaUe IM ? ltlC Great Weetera, Sretefcip balk aspreaely far altoaUo pa?go... 234 1844?Great Mito, Brst Urge eoreer tup, aad the aipii wa shtp ihea prs?eetad MS U inni n?toer?.irta toup far the Madltoii-iaa ?T? UK 18M Fwtoa.traa Mtp MS ?| 1?M?Adrtetio 3e4 M ism?Groat featara, Iroa ?m 88 Am, ft* oooaa |Dh mnmt or ISM to aaaity ?x times Iki loagtk of Ikat of 1IH, vblM tfto dtfloroaoo bo t?m Ik* toaaage li aUU *? la f otot of Iko lottor Tbo oatlro wolgktof Iko Oroat Eoaiora, w?h ooal aad oargo, IB ftlrtrlkaa?ad loaa, wbfak to griant by oigkiaoa laawaad toaa tkaa tal of aay iwil aaw afloat, ii oom pored with the flrot Boftloh oto>w>oal >i Com*, belli to Ult, of twoaty flro loaa berttee?eho to aa a kaga aaa of -war la a tollo aalboat lalaimiag toaai Jopaa. ruiam * oo.'a mabamaki cimoclam-the omoCT QCMTIOM?CALirOKMIA POTATO 18 m.aimbd IN jatan. Kmmaxi, Jopaa. Marsh ?. MM Baca oar toal rtpart buMooaa ku booa aaro krtoi,aif ptodaoo ttom tka tatortor boa ooom totirl froo?y; bat *o aaaoMiod aula of Iko oarroaay Mill impoOoo aibaTi traaaaottaaa to laporii or ?rporu. Iko Jaiaaai |Q farm oat aro rapMly ktof to to fraat af Iko forotga |*dana, aad oot lato t*o Soap wafer of Iko bay, aad to aboat mi ?oatba troai ISM wa ara la kafoo la oooapy fliopraof gafaoaat otiutof aa ki wa tor*a aflga, wtthorory naaaMiHia lor loaftag aad tolpptag oargaat all Mmo af Wa. M feli part tor all cUMMa a( kMMM >w w>?lir ta n; MMrkJifM W? mM -*i?klty mart rapaHwg k*|raali4m>H? Ikk part offan tor tltun M ca* far aatin mi raprtNL Wa hara hara a footf ahiprert. ?r*fc Carapaaa Machaatea ud lafcar, apara, taMfear, Iraa wart. ka , ara rary pnmiMi, kak| afcaut ?aaUlr* la priaa aa oiayirit to a parti af flkaagfeaa ar Baat Hoaf. I Ika Mm of (ha top, > ? thara h aaft Ml battfca, afelpa aaa fea kwv a#wa ar iriMtai tor rapMi wtttoai tfta a*|toart tajary. Fraafe p?a*Ha? aai mi^atilw ar a?ary toaarlpMaa md M aw ratel bp Ifc> Jfmm mp'tmt | // IllllWWi Ife iBpnria tar Um aiai, Mr * Jiyio iiMi.km braa mall, Malty ?M Mm htwii laa? ? Mag far *a ri>gaan aaa. AairWii Aritla aa< aa??uaf ara Am* la la tun all qaaaMkaa al praaaat. a?t oriataaa aa4 T olaaM ara la |aaa <taaaaa4, IM luur paiiaa aa air?a?a a fMa|Ma r final nf ?a aaaa par pgaa, *1^11 MiMflf QukMhrar M la fnad hia< ad a?n la arkai. Fiuartaa Maa UteqaVM ?ar, aal ptaaa tar a*a ara kkraa Bijlai Kali la a?iraao? a? rMaa qaaaaHaM , iinAatr aga4 TW 2, aM yo-iaf 1>< prr a?o?i. Ckiaaa* M biaakal rkafea ara la vary r*M d?a*?a<1 oa?a<?a aiaitwaai hara aa aala, aM ara aaaaf ra a (pact a la Ohiaa. I Jqaar* af all UMa ara Ivga ly aaperiad, aM pa) gaM pr?Ma , aaaa af IM carta! ftqaara aM a aa ara *aa* by taa Japaa-M. F.vporta? ft a? T%M ir?b la lanriwiat <a araaaM, aid a i?r??ly aiparM; va qaata tar Ma. I ?raaa, IU iaa If a a. Sa. ? (raaa aM biaak, waaMaa ItaH par panal af IX pouaia Kaptati. Raw ailk?Na I, Ka . a par aanr. Cap par?Hal Ma la Mm aarl?i a? prmai: a* qaato Ma. M? a Ml CM1 to baaag aiaata-l la anaaa<W^a bia >j?> aliura aa<l la Mimmm Malar la qaaair ?a*y QanlaMM M M.tfas par taa, a*Hr?raa aa ? I'M? JapM prataara a mry Ma arMaa, ?aaa <aan hara aaaa 1 a l> l*?Ma taag, aM aaaa* IN laoMa latna. ?ra q??la Ha Ms Mr parul. Tagalaata ru-?l II a II f?? nH llaaau- tta. M\ par parol ? l.?rfa If*. I, ita- *7 a At. Tar*?lo*lu?t?a. tjf. >"?k *?? ? It*. ? a at n* fm-dl m ?? o?ni* nv- hi tt a Rrm Mnl-ltt 11 IT. Ilk pre* (w-l a. 9, *?*a Jl par o*Mf Kiki*g? Ha l,M II; Ka I, m. M; lb ?, Ki * *Mk. ArrMM< * Ik* ? Jrrwrj RaHr**4? r?o cmluwh iaub *r u?r ?*?* . Am ?k? itn ?atock i?? fro* lUk*af Bmk| MM lt*M M**WI, I** IM* gWt*. ?r< >??' rraa ar ?|M J>ar*, w* ???hm? *f ? "f"" atm Ka.4 <a hm*4 MMitk???**,a*?? *' ' Ik Htmih if At iwraMlN H* ana*?*4 * hroaWkra. ? * * wara ?a?a *>?*r tka irata. !* ofctMraa feM ) ?"?< MMMLWI ? >?? M w? ikt iraea *>?c**?Mf J.*taitt?l*<? ?? r*MH?lka*,artHl*'<mMli*t Ik* vroki |ma ?? ttf ?at*>?i. May ?*f* aa, aa? war* ka?k **ni^ ?>f *a oa? eekAer (UtarMl ??Mwra km Hk Ma knraiiw lr*k.?kkk|aMa4?mkir, M?f. kaw-rar. m iff. rmt laJary. aNkaift *k*( !?* ? *ka ** '* ! *> a ? >? u*alW?ik. ?ka a?*r ?km*a ?i?k f-?ai *rt? WW OK> mm wwm w? <?< ?> i"Hp tk*r%ht iMMt* 4oVrn?BrM, M? IHMIII fa0*4 T>? ? ? Wl? w?rt p*"* l ? ! <a tft* inn tWN*. ?'>?'?? ?f * **? !? k*t U*-a awl t*a o?i ?<* ?, a??raaM M I ho tawly mm* ' V? >??f?ac? < *kx W I ? Mil ?M* Hl?f af Ik* (*AM la 'k> ?W *?y ?* ! 4* iMr Wl,a?? H la* ?Ma?? Mrt *- h* ww?r ?r M? at tk* HUi . kImM Kr?r W w?mi Mm ?<* < to MgMTNril'lM 1 . NEW8 FROM CUBA. ? ____________ * The towfc?|i Knraak, Drwn Otnat Mi Nmm, mertr?4 bar* )?Mrdif MraiMf. BaiM (Tm Iks iMtar m* to ?w Mk fcw., mU ton Wiwm* to ? Mfc. >x?n>wnwMi l^l?>w m*m to Mmh. C. D* Tl?r * HUM; 184 Ma >?MI? I* P. T. Kk( * 0?. ; M|M M HymiactM, rkfl k Witt; Ml a lUhf fc Co., iM IImin, tttatartf ft Ok Matama, Jmm , 1ML ftw OW-IWftMMt^ JtatMtMW, *. A Wuktogtoa teto Mk, law 9Mk, Mt Mm tf rian Irate f?I. wW* li akaar tavaakaa, Mhfei KMMrt mr kntei n?ml. Sao lit tiling nr^ tt, ? Tn Run Tuh Orm m a Mnr Wat ?4 htn Mi IHlliiiMMlWmliil tafcraattaa tkal Ika am off ik* MM ? florMa aa4 Boatk Oaroka* arw < tka Mil at mill mr to Oita, m tka prataaaa af ?m? lu of tkatr AM, aaa nhiilH Mk It* or Ikraa ?n AMaaaa, taugkt ten at a law Ipn, wktak Mr of, a* a great aJraaoa,ta pantaa wta Mat tkaa m Ika mat. Mrrtm U* aifnaa, aa4 late itaai lata tka Martar Tk?crwa u< a*ariaaartalalloa ^taMmtaaa ujMi|a wtf k? takaa'ta uraat it Waalkan aaa*, *+ aakkag _ ft hrai, vM* la to ta npUri, aa It mr Iwa a l? \ ii?f iala?amat taa yrwal tar?law MHirti ta- | Ivaa ka two aaa?HM > It * ta ta koaai that aaaaa ckaaga wll taka plaaala tka rtawa at yar iagflatar?la rataaaa ta tka aagraaa at K?l Waal, alaaa It tkay ga ta* aaaaa af tkaaa * ta ajala aa?ta?od or labataeel ta Oataa tataakry aatf ?Wktka talk laan, laaak, laateg *r Now Tafk,to at U*. Dm Una aVaoy Vipalli nl?ta hat ovaalat; laavaa 71k tar Martia porta aaa Now Ortaaaa. flararaloxoaakaaaaro la taka ylaM tea kvk|a kookac aaa garrata Hilary aaa otrll aaXaak rt wkl* daa aartoaa w* ta gfeaa. ArABA.Aaaal.lMk "TTV rjM JhWT Mrtur INmM tan aaothar Mok nmM pnM, or, m mm hara ft, afeat aad thaa i?i a* I* Ik* yard am af ? raaaai af war?part af tha pMaMual araw a( MM SpaaMh aMwar, who aaardarad Mr iWcan tbr fta aafca af tha mmay aa baard Or tha par|mm of Mm vafaga. A MMm Mtt, aaaaad rriaMaia Mha, who M aMfM from tbo Jan of Una PMraa, aad who M ratnM to thla U*U m oaaof tha craw af thaftMartaM brig L M. Ma rill, wMch TaMtl mtM at the 31 at o. ma nnum by tha yiboi af that aHr aad arrested. Am ?m faaad la htapaaaMtfaaaaaafeaMaak, la which waa a Hal af tha aan af paraaaa aa tatMdif to rob, aad aaothar af aatotaa la ?Mafe ha MaMaf la Ml Ira. kvahh IbImMm, II appaara, to pbaajhtMatf1 ail lha head af a |U| of baadtu. groat arodtt la tea Mm yahoo af Malaam far bartog unrtil him. Binaily a |mu> ?a wm mm by m|lii>aai aaar tha ?u|ar aatoM a( Saato Maria, otoM by OardMM; they rob baa Mm at tha haraa ho rado aad af aiaa aaaaM la pM. la atx hoora alar tha labbary lha haraa wm la mm puBif oa o! use oatei dm? omoer m um amnct. AM tweaty eiz km after the nkktrr the kl|k?VMi arere arrertea at a foada miu hoaae ta Omnm. This ?tro?M?*?<* pm* Ike peMae of 1Mb Uud gu be, whaa ?*?J ptoaae, aa mut aa (Mr toUowa ta aay ether There ?m la the pitta haapttal of at Jaaa dt Dta?a daring iMt month tvaatr taw omm of r?Uow bnr, e?at of wbon ?m ateaharfed cured, mth died tad um nwnd la ?k? h?jWat ob the 1st of Um praaeat amh. It bmI he temabtrat that the poor keep Mr M ttt- j qoeaiiy aut ot ike hwpHiJ aaBi there a Itttla or b? kwa I of thtlr recovery, im tkaa aead then to tko kaaptui to A ara taaaral oharpea. there war* alar c???e e< yoMaar I (aver la Dr. Witaua'a heaptial laat aaitfe, ft Viaa twa I wore Aaartoaaa, kat I mm happy la aaa mie win aa I itooika Chora vara alaa aareral oaooo of yaBow llmr la I prtma praaBae laat math, kat the waatkar harkg ?b- i tamed ataaaUy dry tiaeeJBel parted, vtth the uii|t? M of oaaday (MB laat), whaa It relaadfraaakaat mtUUb oaltf Ika n iIh, aaa thora Mai vary few litiBi la ear adaat, YeUaer Jeet kaa fkr Ika aaaaa takea dapartare treat ear laidaL mn marma or I Ika Beard of Qaaraallae OalalaH n? il Ikakr ^ analn yeaterday ank| at tea e'eiodL fl Mr. JoBaaoa prtaeaiad Ika akkM af obo ar tnWtiW M ad at ike ataa lUaa mate nkran ta lhaee af mmpmm a*d Dr. Willf >i farmr umnm $i?,&oe, u< tb? lattar w> ?7.m. 7 n? Bout* wnwwi at, n a? ?mr tr m? ?* MMttkkkltONMk?MWW yr ?< by Mr J. K. Daroll* m4 AWmy Onh n- 1 Ik* am wttaaa WW na Dr DmM W. BmI mm, it lha Km ( M rtoi, pteWi la okM U tto rtoa HoapMal am Ik* latoad. Ba m *iu*m4 wm; timrtl Mryar*, a?4 t**kA*t thai aiao* prf a* oeatrojol if M* ir*. H* uiksiea, wth Ik* rata* b* ***rlkM I* *Mk. fb* ? ylmm ?>!< I* IMJO. 1 Mr HbasutmImW u *b)*di?i |* iiaW> 4 0?in?r?*f tunki.ii Ik* >!! < U?l k to* Mm U|M IB Ik* kfrwi 0?art, m4 k ?M nrjtolHMrttaNM ok* M k* irM kf l?* bunata *1 tfte mm u** Ik* Board at Qa? IBQ OODBWHOMfl 9t J talk* to umi *l Ik* Own *( Appmto, u4 * m?n had Ik* rlf bl to MM thai a ?*** *k*?U k* Uto4 to tb^H o**r> 1* wbtob II w **???* altoa aTpr*?**^I*b> Mr^SUiy Tialni itolMkil it* wmlmtm MeribM by Um Oaaiar I* Ik* mIWm wbtob kiH bad BMtaiKMM* a* k>na| baa* WfM vara airily *?M ova *fWM, iad Ifeat la rmJUf k* taw vwf HMU^H sboet tb* ?rwto*H? vm arijwa* ualil Mn*tof Manriagi^l at to* oclack. t??kw Jab* Biawa Ral* la Piwfwfl UT*> I ABOLITIONISTS XT TIB IB TMM I Willi MtM V? a i?w amjn *mm m pangrapfc kw rwt tank (irkiMMf ftaM, MMa| MM "Itiri * MWHHHIUm (MHHliIki CfemkMMiM, I MllltM MMHIIM ImU MM MmfeM W? ulMK kr gwd ?Mnli| IM lk? arflMriMKM toflk H i?| mm4 M??il?g Ml), ui mt mmrrej m ?4 II nit, ?T M? nfcij M?f||l*l<kjNl IMf MM BMH ?* m* li uimy Mm y?f, *? MMH m* Mm," tort vttM |lvM Nf M0M| mm Mv ft H MKMit h MM^WMT fr*M IMM MfM imo?ii? IHMT ?till rt,?M mmfatmm < *wn t? tt? Cfcwf i HUM ?4 M M?1 it jj 1 tMMjM?IM fey In. In* J<m,i RrMnljA I ?tiM'rrpr?z?<yfcM m<niMM*i? w? l ^^yM stjlk 2* s* 1 parjwM MiMi MMMMmi,m 1 m NMMI p?r? ?f M* QkrtMaa nH^m, awl alM ti m* 1 MmMtfamn-MMMMiM \ mm* >????? owwwn ?*? ! waaaala, m4 ?kat MMnvmM ??nr ******* * ?nar, at Ma grmt Diy af JUfi, Nhwia Mrtf Wa ta*Jula Ma MNfei aikaal fraaa a lattar wvktaa hi Ma Oil Maa AMa, aaiad Afrfl k, iM, ta aka* ta i?I iwaN ky ? ika i -I J<? > wt mW ft? Ma aii>j,04Mi lr??? a??a gill ka agaia aaaat?4?a lara*aaria Mat *a Ia4waa *Mif* praaMaaa nitar Jawaa ara iMMak aal> far aa* laaaraat V Jaaaa aaa ant af aha M) aM tkaar f?r laftaa ftwa Ikaaa, * ; waaM la paa hattara an, >MI aaat4 ka Mftafa4 by tka laaitw BaarC mat* oa ma Hciaui livaa Rnuuui ? Akawt aaa a do.* yaaiarday afaaaaaaa,aaaka af asfaaa* ara* aai?w? ft'umi aat knaftaa, aa * Uaaaaa Ktrar vara, aai aa ka waa apak^a aypaaaia aaa u Mafa ha* Ma traia waa, aa atfaal ? aaa#ar waa aiaaaaary. Jaat aa Ma wata arm** aaarty aapaaaaa ata ka Mia*, rata* atr?f*4 la fraat af Ma Mflaa, wkttk ?? Ma fra? aha iraafc. tka irala waa at mm aawai aM aaaka* la wkara ka kf, aahaa M aaa ?aaa* tkat ka araa qaNa M. t>aa itaalnHaa It ?aa akaaa Mat Mi afc waa kaaa**. ka waa at aaaa aafcaa aa a kaat aar la l'T?ftaa. Ma aaraaar aaaMa*. B? waa abaal tunyIWa yaara af af?. Ba aa 4aakt w?ik?? a fraat af Ma * flaa w?> Ma ia*a?aaaf laaafai aarik Bui aw Datn oa aaa Oumm Raaaa?T oa pomhv-ib?air kaaa Whnaay. aka aaa?? >?mmi at FaajkMpla, Dwaakaaa aaaal|, ?M var? aaaaaaty at ha raaaaaMa a Mat etty a atffci or Iwa a#a. Oa waa ta tli a>aa*f MM Ml tartr y?*n Mi Mr. ?kM? MM feM !* trnttf w>tm (ruMiMna, li|?l| ! * J . ? ? ?m fcmru bf *!' mm kM^Tfeta I Mir, taMMudmn ? *???* ?? wmenei ?1>? rm*r** (W.) ???^-<* Mi???y M0M mmm ?aM ar wa ?l> '?*H- ? z," srrz.% aurJSsw^sa^ 1 ton to nfera* la maif ( <? ?. fceHwf** ** 1 UMMM B. or Ml* any; ?**? *? ** T I I?MMI, iMn MH MM, Mr. On*, OhrWm ^ M* ii>w IW pta* ?f Mw "* EE, ?S73r.3 i^rr, ?^Vu? ? aiMMtAM, M>*? ftm a* If^MH ! , 1M? ?TtoW*? Wto j> BUI, iwlnMt, Hm, ?! >"' *? ? Ow?pi?. MMj wiS 4l kva, F*#*T. > reieeWe IM rto* to* ???ItwN* '?* - ??!?* *> %

Other pages from this issue: