Newspaper of Son Posta, November 8, 1934, Page 14

November 8, 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Text content (automatically generated)

Bilâl -ve- Zambak ğ Büyük Tariht Roman Mubhezriri: A. 8. No: 77 8 - 11 - 934 İfşa Edilen Sır.. Sadrazam İbrahim Paşa, O Zamana Kadar Saklanan Sırı, Söylediği Birkaç Sözle Ortaya Atmıştı.. yüna giriyorlar.. Tahtın sağ ta- rafındaki sedirde oturan İbrahim Paşaya hürmetle Gelâm veriyor- lar.. Teşrifat sırasile — muayyen olan yerlerine geçiyorlardı. Taht, henliz boştu. Padişah, ortada görlünmiyordu. Kenarları ve tavanları pişmiş ayva rengi atlas Üstüne sarı sırma işlemeli çadır, yavaş yavaş ordo erkânile dolmuşu, Herkes susuyor; Padişah namına İbrahim Paşanın söyliye- ceği nutku bekliyordu. İbrahim Paşa birdenbire doğ- rulmuş: — Yoldaşlar!.. Diye, söze başlamıştı. O xza- man, bütün nazarlar onun Ürerin- de - toplanmıştı. Çünkü, — şimdi söylenecek şu sözlerden, - herkesi merak içinde bırakan ordunun hedell anlaşılacaktı. İbrahim Paşa, dik ve mağrur başını biraz daha yukarı kaldır- mış, sağ yumruğunu dizine daya- miş, esatiri bir mahlük halini abk mıştı. Kendine çevrilen nazarları gu- rur ile süze süze padişahın bu harpten maksadı ne olduğunu söy- lüyor; pürüzsüz ve pervasız sözleri, muhatapları üzerinde büyük bir tesir husule getiriyordu. Sadrazam, uzunca süren bir başlangıçtan sonra, şimdiye kadar saklanan sırrı, gu sözlerle ilfşa etmişli: — Bilirsiniz -kl yoldaşlar, Padişahımızın pederi şahaneleri Sultan Selim han vefat ettiği vakit, cülusu hümayunu bildirmek için usulen her devlet nezdine * birer — elçi gönderilmişti. Sair devletler elçilerimize kati hürmet ve riayet gösterip, pederlerinin vefatından dolayı — zatışahaneye beyanı taziyet.. Ve cülusu hüma- yunlarından dolayı arzı tebrikât eyledikleri halde Mucar kralı bu kaidel devlet ve nezakete rlayet etmek şöyle dursun, bilakis nâme gölüren elçimizi tulup hapseyle- mişti. Elbet bunda bir sehiv olıruştur. deyü - bir iklnti çavuş tayin olunmuştu. Halbuki o dahl ayni akıbete uğracılup-kapse konulmuştu. Ha- buki o esnada, Macar devleti ile aramızda dostluk ve münasebatı hasene cari bulunuyordu. Buna binaen kıralın bilâ sebep bu güna bareketi, zali şahaneye dâğı derân olmuştu... Bunun sebebini araştırdık. Aslına vasıl olduğu- muz zaman hayrette kaldık. Me- ğger bunun gebebi İspanya kıralı Şarlkea denilen Iâin kâlir imiş. Bu Şarlken, Ispanya ve Avustur- ya ve Macaristanın sahibi mutlakı olup elyevm Avusturyada kıral unvanını — taşıyan Ferdinando, ki kendisi s»in biraderidir. Ve hâkeza Macaristanda — kıral tanınan Lül ki ke»d'sinin eniştesidir; Bunların her ikis dahi kıral olmayup ke- ennehü birer vali menzilesinde- dirler. Şarlken tarafından her ne ki emir voerilirse derhal itaat ederler. Bu Şarlken —yani, — anasından, atasından, avradından kendüye intikal eden buasca memaliki azın- sayup çıkası gözlerini dersandete dikmiş.. Ve güya; bizler şu cihan- da mevcut iken Âliosman hü- kümetinin hikmeti nedir; dermiş. Onun için bir çıban başı kopar- mak istemiş. —Macar kıralına emredip elçilerimizi hapsettirmiş.. Ordu erkânı ve devlet ricali, sakallarını ellerine almışlar, bü- yük bir hayret vo taaccükle bir- birlerinin yüzüne bakmışlar: — Allah... Allah... — Lahavke... Velâ, — Hay kâfir, hay... — Daha ne duruyoruz burada? Diye mırıldanmışlardı. İbrahim paşa, hafifçe gülüm- semiş.. Sözlerinin husule getirdiği bu tesirden büyük bir mem- nuniyet hissetmişti. Buna binaen tavrunu ve sözlerinin ahengini bozmadan mutkuna devam eyle- mişti: — Eğer zatişabane arzu bu- yursalardı, daha olvakit ordu- larının — başlarına — geçer, bu Şarilken — denilen latn — ile onun eniştesi ve hempası olan bu düzme kıralın terbiyesini verirdi. amma, bunu vakti merhununa talik eyledi, — Hay, hay... — Ona ne şüphe... — İmdi. Gün bugün.. Saat, bu saattir.... Murat ve maksudu- muz, ( Muhaç ) kalesini çiğneyip (Bodin) e€ varmak... Kıral Lui ile hassaten onun hâmisl olan Şarl- ken İâinine meydan okumaktır. loşaallahürrahıman, âminen ve salimen ( Bodin ) e gideceğiz.. Bu iki mel'unun tahtını başlarına geçireceğiz. — İnşallah... — Tevekkeltü Alellah... — Ve hem dahi bir maksat ta şudur ki: Bu Şariken, ikbalin- den gayet mağrur olup, her nasılsa Françe Kıralı Françeskoyu esir tutup hapsetmiş.. Ve hükümda- rana yakışmaz — şekilde — zulüm eylemiştir. Derdiment Françesko lle anası hatun, dergâhımuallâya üziice adam koşturup şikâyet etti. edet diledi. Filhakika Françelo ile bugün: kadar aramızda bir dostluk peyda olmamıştır. Amma, değilmi ki bizlerden necat ve selâ- met beklerler; muktezayı insanl- yeti ifa ve Françe loyu bu Şar- ken laininin adavetinden halâs, cümlemize vacip olmuştur. İşte, bu sefere kıyamımıza badi de budur. Ibrabim paşa, henüz sözlerini bitirmemişti. Bir iki saniye kadar duraladıktan sonra, nutkuna çu sözlerle hitam verdk — Şimdi.. gerek zati şahane tarafından ve gerekse onun vekili mutallâkı sıfatile kendi tarafım- dan sizlere, tenbih... Orduyu hümayunun geçeceği yerlerdeki köyler, zinhar yakılmıyacak , Bina lar yıkılmıyacak. Hünkâr Hazret- leri şehirlerin yağmasına müsaade buyurmuyorlar. Hele emir olma- dıkça esir katletmek,. teslim olan kalelerin halkını katliâm eylemek katiyen yasak... Ben, sizlere tenbih ediyorum. — Sizler de — böylece maiyetlerinize tenbih edersiniz... Her tarafta tellâlar nida etsin.. Hiç kimse duymadık, işitmedik; demesin. ,, Sadrazam Ibrahim Paşanın bu son emirlerile divan hitam bul- muştu.. Biraz sonra merasim ve teşrifat ile Sultan Süleyman gel- miş, tahta oturmuştu. El öpme merasimi icra edilmiş.. Yararlık gösterenlere kaftanlar giydirilmiş.. İkindi namazı cemaatle kılındık- | tan sonra, bu içtimaa hitam ve- rilmişti. Ü Arkası var ) SON POSTA Öksürenlere Bronşitlilere En güzel, en mülessir ve en emin bir ilâç PEKTORİN komprimeleridir. Kutusu 35 kuruştur BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT Eczanesi : Sirkeci Fatih Sulh Birinci Hukuk mahkemesli Sadiye Hanım tarafın- dan Duhaniye sokağında 12 Nolu mukim iken halen ikametgâhı meçhul bulunan Hasan Efendi aleyhine ikama olunan 300 lira alacak davasının iera

U.M.K.nun 401 incl maddesine tevfi- k n verilen gıyap kararının on beş gün müddetle ilânen tebliğine karar verile- rek muhaketnenln devarm 1-12-934 aat 14 de talik edilmiş olduğundan müdde- aleyhin gün ve eaatte mahkemede ha- zır bulunması tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (155) gça DABCOVİCH va Şürekâsı Teli 44708 - 7- 41220 Avrapa ve Şark limanları arasında muntazam posta. Anvers, Rotterdam, Hamburg ve Takandinavya limanları için yakında hareket edecek vapurları va dünyanın başhea Hmanlarında tranabor demon Yakında gelecek vapurlar Hansburg vapuru 5-8 T. saniye doğru. August Loonhard vapuru 26 Teşriniaaniye doğru, Yakında hüreket edecek — vapurlar Hansburg vapuru 10-12'T. saniya doğru. August Leoonhard vapuru $ K. evvele doğru Fazla tafsilât için Galata, Frankyan han umum? acentoliğine mürmonat 'Tel 447078 l (4211) Ödemiş sulh hukuk hükim- liğindem — İzmirde mukim Feyzi elendi oğlu Asım efendi vekili avukat Sabri Şerif Bey tarulından Ödemişin 'Tekke mahallesinde —mukime Hacı İzzet efendi veresesinden kızları Üllet ve Feride hanımlarla İstanbul - Kadıs köy Kurbağalıdere Osmanpaşa camüi bitişiğinde 78 numaralı hanede mualli- me Münevver hanım nezdinde muki« meler Hakime va Samime ve Alime ve Düriye hanımlar aleyhine — ikame olunan Ödemişin Tekke mahallesinde | İkinci teşrin 8 Amerikal, bir bakteriyoleg bakımsız bir dişin üstünde 11 cins, bir milyon mikrobun yerleşip yaşayabileceğini söylüyor. Dişlerinizi günde iki defa RADYOLİN Kullanarak temizlerseniz bu mikroplar yaşamazlar. RADYOLİN diş ve diş eti hastalıklarına karşı en müessir bir çaredir. Dişleri harap eden hamızların müzir tesirlerine pırıl Radyolin Kullanınız Çşrıpçı l:I—ayim kaplan -Eîf. Alacîk mâni olur. Dişleri temizler parlatır. N pırıl — ( Baştarafı 13 üncü sayfada ) Sıra No, Alacaklının izmi 89/97. Süleyyonn Alyazarof Ef. V. Şakir Bey İzreil Ef, V. Şakir Bey Bohor Yuşuva Ef Nesim oğlu Avram Ef V. Şakir Bey 90 Rafsel E6 vekili Rüstam Kemal Bey S. A. Varak Ek kâin bir bap hanenin izâlti şuyan sue | retile taksimi hakkındaki davadan do- | layı müddei alayhlerded Hakimae, Sa- mime ve Alime ve Düriye hanımların ikametgüblarının malüm olmuması be- sebile ilânen — tebligat icrasına karar verilerek müddei aleyhlere ilünen teh- ligat içra edildiğzi halde mahkemeyo gelmediklerinden haklarında gıyap ka- rarı verilmiş ve müddeabih — hanenin kabiliyeti taksimiyesi olup olmudığının anlaşılması için mahalli mezkürun ehli vukuf marilelile 22-11-904 — tarihine müsadif Perşembe mü Anat 14 te keşif ioram gibi muamele ifası karargir elmuş — ve muühakeme de — 26-11-934 Pazartesi günü saat 10 a talik edilmiş olduğundan yevm ve vakti mezkürde müddei aleyhlecin bizzat veyahut mu- saddak vekâletname ile bir vekil gön- dermeleri aksi takdirde keşif ve mu- hakemenin gıyaplarında iora kılınacağı lüzumu ilânen tebliğ olunur. Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri * Karacöy Köorübaşı Tel. 42367 — Sirk -0i Mühürdarzade Haa Tol, 22740 Karadeniz Yolu GÜLCEMAL vapuru 8 İkin- d Teşrin Perşembe günü saat 20 de Hopa'ya kadar. “7499,, Parlman Ef. V. Şakir B. Maryo Kariyo Zanetti E£ Rafaol Elnekave EL vekili D. Bahar B. Toriçin E£ Alfret Hamburger Ef, Bivas ve gürekâsı V. Alkivyadis B. Ruşen Eşref ve Zey- nelâbidin Şşirketi Ve Rüstem Kemal B. Mikail Çikvaşvili Ef, Mikail Çohaciyan Ef. Kskonto — ve — Hicaröt kolleklif şirketi Talep ettiği Kabul edilen Sırası miktar 2700 Red- miktar 2700 6 450 — 6 450 6 450 6 450 450 450 33982,36 3267,41 — 6 184,95 fazla edildiğinden. 11896,64 - ( 9351,58 ) - rehin — ile imtiyazı ( 2545,14 altıncı 14343,28 ve Radyolin Kullanınız hlar Sıra Defteri Mülü- dedilen hazat talep lirası hakkı havi lirası talep — edildiğin- den ret. 250 6 520,60 6 703440 — 6 111/18/5 İ.ıgil . lirası mukabili 450 6 1808,80 — 6 206/3/1 İngiliz lira« & mukabili. 211,28 tiyazlı 1400 madığından 2687,87 6 2212,13 tedi 1 Sigorta primi im- 6 (950) vesaik ol. ret iye o- lunduğundan ret 60 6 30 lira teşrli vel aylığı nlev- oldu- gundan — karara mahal olmadığına 1098,15 1098,15 6 75390412 — 67602,33 7187,19 İfâs idare azaları Avukat İsmail Agâh Avukat Şakir İstanbul ikinci Hâs Memurluğundan: İstanbulda Mahmutpaşıda Küçük Çorapçı hanında çorap tüccnrı müffis Hayim Kaplan Efye ait sıra defteri idare heyeti: e hamrlansrak - duireye verilmiştir. Müflin tarafından konkordato teklif edilmektedir. İkinel toplanma ve konkordato müzakeresi Için alacaklıların 98/11/934 çarşamba günü davet- lerine karar verilmiştir. Alacakları tamamen veya kısmen kabul edilen ala- caklıların yevmi mezkürda saat (16) da Adliyede ikinci İflâs dairesinde bazır bulunmalı ân olunur. KARYOLAS- lükeş brona, nikel ve gocuk karyolaların'ı envar çeşidini ucuz fiyatla İstanbul Rıza yokuşunda 66 No, ASRI MOBIİLYA MAĞAZAS! DA bulabilirsiniz. Telefon : 23407. AHMET FEVZİ

Other newspapers of the same day