Newspaper of Son Posta, September 10, 1936, Page 12

September 10, 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Text content (automatically generated)

SON POSTA Eytöl 10 —— —e Paslanmaz H A S A N Traş ! Bıçağının ihtira beratı ' ile alâmeti ferikası vardır. Yüz defa traş eder. Ne İngilizler, ne Fransızlar, ne de Amerikalılar, ne de bütün dünya aynını TEŞTETRCA yapamaz. HASAN TRAŞ Makinesile, ş.ıhuerdır Mudıkı HASAN markasını İsrar arayınız. HASAN TRAŞ Sabunu - ve ediniz, Traş — Krem, HASAN deposu: Traş Kolonyası, Traş Pudrası birer ANKARA, İSTANBUL, BEYOĞLU FABRiKANIZI ATÖLYENİZİ SATİE kurdurunuz. : 1 En iyi randman alırsınız. ı .- u Tekmil tesisat ' . b 12 a vade ıle apılır " y y BRONZ DiŞ FIRÇALARI | , İ K | » Dünyanın en mükemmel ve sıhhi dış fırçasıdır. Elyafı diğer fırçalar Iİ“ , muzıir ve pis hayvanların kıllarile ulmayıp tamamile ve husust euretlf Amerikada yelişlirilen bir nevi OTTAN yapılmıştır. Diş etlerini kat'iyytf 0 * t hriş etmez. Bütün dünya diş mütehassıs ve profesörleri (Bronz diş fiF İf * çaları) nın fenni ve sıhlit olduğunda müttefiktirler. İstanbul ve civarı içiğ” | VENÜS GiBi GÜZEL KALMAK iSTiYORSANIZ, DAiMA : -Beyoğlunda Galatasaray Eczanesi AHMET CEVAT Venüs Kremi s o n Posta ı'(rfaııı!fdııılu toptan Ve perakende snnhııakıışıhr. Tanınmış büyük eczanelerl? 1 Wenüs Pudrası İLÂN FİA' RI patfümöri mağaxalarında da bulunur. Taklitlerinden sakınınız. İ Venüs Ruju a Dişlerinizi daima BRONZ DiŞ FIRÇASI ile - temizleyiniz” || » Venüs Allığ | — Gazetenin esas yazısile bir eli- : enüs _lıgı_ tunün iki satırı bir (santim) || İ Venüs Rimeli a.. geee TEŞEBBÜSATI ZIRAİYEME | Venüs Esansı 2 — Sahifesine göre bir santim ilân Venüs Kölonyağ fatı yonlardır: Nihayet verdiğimden dolayı: Elimde mevcud olan, traktörleri, biçer - döver — makinalarını, mibzerleri, — kültüvatörleri kullanınız. yçnları, Telire, ” göldlekiri, | çenieiyi

Venüs müstahzaratı en saf ve en temiz ve gayri muzır maddelerden yapıldı- ÇOk ucuz tiyatlarla satıyorum. gından size ebedt gençlik temin eder. Bu makinalar kullanılmış olmakla beraber çok iyi bir vaziyette bulunü? || Doposu : NUREDDİN EVLİYA ZADE Diğer yerler: — — 60 kullanılmağa tamamen salihdirler. TİCARETHANESİ İstanbul San sahife : — 30 Müracant yeri © Sehütze, Söke, Aydın Vilüyeti n Gecel - Günsel - Kız - Erkek (Eski: İnkılâp) $ — Bir "":’“d' vasati (8) keli- İ me vardır, YUCA ÜLKÜ LiSELERi İ| — -- ve bt yazlar tuzacakl. LKL z ; ! Kutanı - ve Direktürü: Nebi- eğlu Hamdi. Ülkümen SAA istiklâl Lisesi | : Kayıd muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan N | buşka hergün 10- 17 arasında okula müracaat edilebilir. Vei mibakön Ve bülüngöya öşünü ddi Wthıl'lı'.ı“n. | İşteyenlere tarifname gönderilir. seneler İrasasi mücasevo ve fabrikalarda ça« 1 — İlk, orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek; yatılı ve yı' * Cağaloğlu, Yanıksaraylar - Telefon : 20019 teslbekaydına başlannmıştır. v K Şrei TALSDR CN. genaabisdü, 2 —Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat od.ılolin' Yenlpostane —arkasında Basiret hanında 8 — Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ay! rılan talebenli odabaşı Bay Sadık D rumuzlle müracaat, yerine az mıkd.ırdı yeni talebe alınacaktır. Okula glrmnk Mey-.lld' 721 bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. i 4 — Eylülün on beşine kudar kaydımı yeniletmiyen eski talebenin 90 Ş | racahtiarı kabul edilmiyecektir, [ 5 — İsleyenlere kayıd şarllarımı bildiren tarifname gönderilir. | Sıpıhloqlu M EKTEPI. E R - N Ac". M A ZA M AN I YA KLAS M ISTIH Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 SAN HÜSNÜ- b ı u & D Talebenin ihtiyacı olan karyola, yatak, yorgan, battaniye, Çarşaf, çamaşır, pijama, çe havlu ve sairesi mağazalarımızda hazır ve ehven fiyatlarla salılmaktadır. P TARSUS AMER!CAN COLLEGE ipahi oğ ü B P. Sett ST AAA GKL DLğ Zai bre AMERİKAN ERKEK LİSESİ | Sultan Hamam 4/24 Beyoğlu İstiklâl caddesi 376 | Tedrisat 1 Birinci teşrinde başlar — LÜ B a Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmişti” ADEM' 'K ı ıDAR Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leyif UÜcret 220 lira, Nehari ücret 40 llradır- | ve B E L G E V Ş EKL ı Ğ ı NE KA R I Kayıd muamelesi yapılmaktadır. Kayıp: Sahibi bulunduğum 13176 numaralı, Son Posta Matbaası :: .:.ıı:ımuınııııın pülkamma kaybeliim yeni- | Te L , A:ğ İ K A, Ekrem UŞ l Tabletleri. GD Her eczanede arayınız. *EN KUVVETLİi KİT *EN YÜKSEK DAYANMAK AOA Fatih Parkı sırasında 4 numarada Müsa oğlu Mehmet Ali 729 SAHİPLERİ: l 8. Ragıp EMEĞ

Other newspapers of the same day