Newspaper of Son Posta, December 2, 1950, Page 8

Newspaper of Son Posta dated December 2, 1950 Page 8
Text content (automatically generated)

e Zımpara taşı alınacak evlet a Haydarpaşa Batınalma Ko tezgâhı Için 10 adet Iki tarafı oyuk zımpara eksiltme Me satın alınacaktır. 3— a bedeli 12000 Hra olup muyakkat teminatı 900 Hiradır. 5 — Bunu ul gartneme, komisyondan parasız olarak dağitii- maktadır. 4 — Eksiltme 18 Aralık 195) pazartesi günü saa 11 de Haydar ; pas i Gar binası dahilindeki AMPARRARI, Satın alma ko- nda yapılacağından arzu edenlerin vaktinde ko- sein hazır bulunmaları, 16396 İstankul - Cibali Tütün Fakrikası dgürlüğünden: 1 — Ayvalık menşeli 5 ton zeytinyağı açık eksiltme ile satın alınacaktır. B — Bu a ait şal e her gün bedelsiz olarak Fabrikanın Le liği inin alınabilir. .— Balm 2/8/1951 tariHine rastlayan Salı günü saat 10 iz. Fabrikamız alım Komisyonunca yapılacaktır, ikamız Levazım anbarlarında testim edilmiş bulunacaktır | Eminönü Ürinel Sulh En Mahkemesinden o 350/531 Bıdıku, Özişik vekili li rabrikamız veznesine yatırmaları ilân olunur. 16511 | ismail sesinin Yervant oğlu ii hi ' : ? 7 Tokat Balodiya. Başkanlığından; ydandakt buğda; mahalli yanına 15526 lira 8 iii Br bedelli Şİ vi MÜ uni Kca buğday pazarı kapalı kür ev ve e un izaleği Nİ izi Gaziantep Tekel Başmüdürlüğünden : — Mukavelesi feshedilen Urfa idare binası ve #n- banamı tal inşaatı kapal iş işin EMELE kon- Ee Muhaı a bedeli 32693 lira 40 kuruş olup geçici temi- sa 2452 Hira 3 Bosya No, Cinsi 52131306 Kartal (Maltepe) Altay < Çi s ta yılı 388 ada 5 parsel eski 0/2 kapı sayıl Mİ M2. tarla, (Satılık Emlâk) İstanbul Defterdarlığın dan: Kıymeti Teminafl Lira Lirâ çeşme mah, 575 43,13 at Ke eksilmeye konmuştur. “İhale 22/12/9506 cuma giinü sanb'l4 te Belediye binasını. /m7 yeni ikametgâhı pa er lime” 28/12/1950 Çarşamba günü saat 15 te Gazlan- | 5215—1380 ri (Maltepe) Altay çeşme mah. 1988 “ ve encümen huzüriyle yapılacaktır. ii Hundui Ki ke daya İstidasıl tep 7: aşmüdürlüğünde teşekkül eden A yapı- çi tafta $90 ada , pa eski 1680/2 menin 20.124 EZ saat) sal sayılı 878 M2. tari alipler 22/12/1950 cuma günü saat 18 te teklif mektup.” | v2 EUR iü İrili Tenimak mektup veya makbuzlarını eline ik e vi Çi e - Şartnameler her gün Gazlantep, Ankara, İstanbul Te- | 5213851 Karal (Maltepe) Altaş miz işme, mah, 265 1988 başkanlığına, vermiş olacaklardır. Bu saatten sanra vuku iy, |zrgeyoe Hönen tebliğ mi st Baymüdürlükleri ile Urfa müdürlüğünde görülebilir. pafta 300 da, b ii eski vu lacak müracaa ve postadaki gecikmeler hükümsüz aödedilez — İsteklilerin iade a girebilmeleri için 16.000 Ur: im kapı sayılı 878 M2. Ea idik Şİ vesikasını ie ilime gününden 3 gün evveline kadar Gi EN e altepe) Altay çeşme mah. 903 © G7/İ A yani ln BEİ bosulçeryiinda sderecektir. el Hafiz Cemal makale ri ei ip e ağ 3 pa eski 1680/2 5 — Bu işe all fenni ve hüsusi şartname belediye saymanlı- MAN HEKİM a EML El Dİ a Mez si ri gürerme 5213—1369 Karar Fiten 2 tında parasız olarak alınır. bünyan 104 No. da her darma mana shu in ii) ay çeşme mah. 60 TE — "Teklif edilen fiat haddi Jâyik görüldüğünde komisyon gün hasta kabul eder, vole k re a 1 parsel eski 1680/2 EM si iin lar ib e ink dar ad geçen komisyona vermeleri ilân olunur. 1885 MB. tarla, e tada Yükua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 16413 | 5213—1383 Karak oki itepe) Altay li mah. 500 315i 1680/: arla, Devlet Denizyolları U. M. den | epi Alman Mamulâtı 04 Kira yer ie Jeşme mah, 500 3138 ei Si biri eski 1680/2 , ; yl sebii ME. tarla, Devlet Denizyolları a Limanl arı BA U R 52131897 Kari (Maltepe) "Altay geçime mah. “500 — © 378İ | l l Mü dür ve d pafta 388'ada 6 parsel eski 1680/2 G , sayılı 1602 MP, ” tari a, ş etme ene rlüğ ünden: si MOTÖRLERİ — DİZEL DENİZ 52131403 Ka yaksa Altay çeşme mah, 625 488 Eksiltmesi yapılarak olan işle- asil Geçici gü- (o Şekli (o EKSİLTMENİN MO eğe kimiz Ei ELEKTROJEN ii Sel Sebi rin mahiyet ve cinsi Değeri o vermesi GR UMBA TAKIMLARI Rl iz ara Lira Ee, Tarihi Günü O Saati 52131486 Mİ i Rİ ii çeşme mah. 500 BŞ ye air — Zi alta 384 ada 26 Pare eski 1680/3 avalar Mnemmgoz- 22807, 8 YHB 04 Kapalı zari 3/12/900 Pazartesi W sayılı 1580 ME tarla an ibi 5213-1487 ei (Maltepe). Allay” çeşme mah, (600 5— Kuruçeşme kömür es için 8602 00 ( 182030 Pazarlık © 5/12/950' Sah 5 31 pafta 804 gire e Parsâl eski 1680/2 betonarme boru inşaa kapı sayıl 1841 M2. in Ketkende betonarme di ku- 2797237 (o 172383 Kapa zari 6/12/950 Çerşambu 15 52131488 ia gi inltepe) Altay çeşme mah, 700 sapi al inyastı İşi 384 ada 28 a eski 1680/2 La Sesi İL 2031 M2, tarla 5413—1489 Ker (Maltepe) Di çeşme mah. (300 250 nel rağdürlük Alım Satım komisyonu; Mü yapılacaktır. meri e, 2 İsteklinin; İle gününden evvel yeterlik belgesi almak üzere idareye müraenatlarına a m Tüsum olmadığı, eksiltme Rima 4 üncü maddesinin D ve E fıktalarına uygur durum- 5213 1400 Kan ate pe) My çeym ir da ğe larını tevsik edetekleri belgeleriyle, şartnamede yı gılı diğer belge ve güvenme mak Türkiye Mümessili: a 45 pars adr a (buzların teklif mektuplarını ihtiva eden kapalı zarflarına ke'maları, (betonarme boru (nşaa- a Bİ tr ta işi Dar yapılacağından yukarıda yazlı belgeler pazarlık sırasında Komisyona İbraz BAT Ltd. 5213-1491 Kina ika Alay gme' mah. 3590 “© 268 edilecektir. Galata, Hovagimyan Han — 384 uda 46 lr ali 1680/2 iğ —Bu z lere nit şariname ve ekleri her gür Yapı şubesl müdürlüğünde görülebilir. Telgraf adresi: DOBAT İstanbul — Telefon: 42223 sayılı 975 M2. tarla — Kapalı ZAN eksiltme saatlerinden bir sant evveline vi İle başkanlığına 5213—1492 a (Maltepe) Altay çeşme mah. 300' © 2290 msi mukabilinde verilmesi lâzımdır. . sayılı 950 M2) ti ——— mm T ki İ D t K 5213-1493 Karr pa e) gi ay we şme mah. 300 22,50 | İstanbul Belediyesi ilânları | ür iya «irai onatım Kurumu 3 ba di part ei 1 i - a. ilah a Umur Müdürlüğünden: | (vs e pe az çe on . e 2 eski 1680/2 stanbul - Belediyesinden: mele İnan ara vet Dep mü ha sapı ri tn 4 ulm mevevi şartnameler dahilinde 20 ton yazlık | 5213. 1490 Kartal (Malte, ENİ > ağı çeşme mah. 370 1 yerme Kömürü tanzım satışları hakkında Peyas, madeni ya satın anacak. 21 pafta 884 sine OT parsel es 16672 Bakanlığınca Belediyemize tahsis olunan roangal kömürlerinin İstanbul ve Beyoğ- İsteklilerin Teki 0 eki 7 em şal lam uygun olarak ka, Ti sayıl 1i tarla. ii Rabi sali yerleri aşağıda göslerilmişüir hanmpacaklar ekliflerinl en geç 23/12/1950 akşamına kadar | 5213 1658 Kartal ( Si epe) pi DİR geşme bie 221 7698 4 — Bayiler tarafından umum müdürlüğüm! 1680, 16 koni le alıp almamakta E olduğu iân olunur. 16438 kapı sayılı 2043 M3. tarla. $ — Üsküdar - Kadıköy bölgesi kömür bayileriyle odun bayilerinin listeleri ayrı bir iHânla ilgi- 5213—164 Bi € 7 Altay Ga E 750 56,2 Meze duyurulacaktır. 7 Sn Keytiyet saym halka Hân olunur, iii AHİ Ri Baylin adı e T meri Metapsişik Gamiyetinden 5213—1685 ic e) ik Ay çeşme mah, 700 5250 ir - 4 mizin 22.111950 m yapılacağı ilân olu- ii li ia > parsel eski 1680/2 İSTANBUL MINTAKASI: nan Ende içtima nisap hasıl olmadığımdan yapılama- 1832 M2. tarla, “mıştır. 612.050 tarihinde sant ii öe Cemiyetin Taksimde MN) 5213—1885 Kir (Maltepe) ii çeşme mah. 1000 75 Hüseyin Özka; Süleymaniye Bozdoğan isine G.N.6 Sirnserviler Billörcu Çıkması Sümbül o Aparlmanındaki ii ie ada 2 parsel eski 1680/2 Mustafa, Gİ Kazliçeşine Demirhane ©. ipe Gi izini yeniden içtima edileceğinden asli âzaların ha vE el 7 Şükrü Özen Karagümrük Rendeciler $ sır bulunmaları mercudur. 52131007 kir alya) salar geşme mah. 709 528 Veysel Ülg Tahtakale Uzun geze gi Re eli Çeşme sökak N. 301 dem: Yeni Heyeti idarenin geçimi Pi SR geek Ea Kançal Kumkapı iskele O. N. di Hüseyin Yaşar Bakırköy Osmaniye Sa 52131692 Kral inle) alaz çeşme mah. 800 60“ N ö 1 eski 16B0/2 b Ez Bakırköy Fişekhane C. N. Mi T kli İ t il â parsel n, İlki Bultanahmet Diyanyolu 8 stemg NI Eta 1 358 m ii Yukarıda yazılı gayri menkul /950 Cuma günü saât ole m Şem Sarıtaş Hamdi “Toplaoğlu Ahmet Yıl saray Küçük Lange İRLAYAY durağı N, 99/2 Hasan Gürakıncı Vela Kâtip Gelebi ©. N. 5! Ömer Erdoğan Samatya İmrahor 'Tr: a G.N. 50/92 Aziz li e Uzun ei şel ey BS. N. 24 | Ahm: 'utpaşa Tramı miivgel. MINTAKASI: Fındıklı Mebusan caddesi) N. 1 Ahmet Albayrak ve Ortağı Al Bektuş Kemal Günday Kemal Ayangll Kasımgaşa Zincirlikuyu G. N. 68 Galatz Tersane C. N. Emrullah Tiryaki Kasımpaşa Zincirli kuyu side Np. 66 “Alr Girakmeı ii Çukur'cuma O: N, i Engin aköy Osmanzade sokak Ki 23 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul ll een Nümunesine göre 6800 metre Bez şerit Kulan satın alınacaktır Nümune Galata Si Caddesi Ankara han 2. inci kat- taki Batın Alma Şetliğimizde görülebilir. 15 te Mi 15714 Milli Emlâk Taldbeğündei komi muza baş vurmaları, (Teminatlar önceden de yatırılabilir.) 16344 eh geç 4 Aralık 1950 pazartesi günü akşaınına haa ii ai» ma şefliğimize vermeleri, 168 ) yi N 74 ÇARPINTI, EL ella LPTR SAHİPLERİ IMEÇ. DİZİLDİĞİ Xi Ali Ekrem Uşaklı im, girketi BASILDIĞI XER ; LE DoğrA Neşi 8p XAZI İŞLERİNİ FİİLEN İDARE EDEN: ER AR $ AH Ekrem UŞAKLIGİL Varisleri, Selim R3“ eziş, el Var zler Mehmet SE osta, Gazetecilik Kolleğ erabatan Çatalçeşme 25/1

Other pages from this issue: