Newspaper of Tan, September 5, 1936, Page 14

September 5, 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 14
Text content (automatically generated)

— 14 ilâçlarınızı Bahçe kapıda SALIH NECATİ TAN den alınız. Reçeteleriniz. büyük bir dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. ASRİ SAÇ BOYASI 1.8. 06 ez Leke bırakmaz, tabii sabit, bir renk temin eder. NA mm Türk Hava Kurumu Büyük PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 5 ci keşide 11 - Eylül - 936 dadır. Büyük ikramiye 35.000 Liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra- miyelerle (20.000) liralık bir mükâfat vardır. ALANLARA AK KAKA LALA ALANA AL ISTIKLAL LİSESİ DIREKTÖRLÜGÜNDEN: 1 — İlik, Orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı- 8ız talebe kaydına başlanmıştır. 2 — Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 3 — Bu yil ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale- benin yörine az miktarda yeni talabe alınacaktır. Okula girmek is- tiyenlerin bir an evvel müracas tlarr tavsiye olunur. e kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin dilmiyecektir. 5 — İstiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. Şehzadebaşı, Polis karadolu arkasında, Telefon: li gl Italyan Lisesi ve Ticaret Mektebi TOMTOM SOKAK BEYOGLU Kayıt muamelesine eylülün birinci (o gününden Saat 10 - 12 de yapılmaktadır. itibaren 1190 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 — Yüksek Ziraat Enstitüsünün yıllık ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı 6 kalem sabun, soda, vesaire hizala rında gösterilen muhammen bedeller üzerinden toptan açık eksiltmeye konulmuştur. 2 — İhale Yüksek Enstitüsü binasında toplanan İda- re ve ihale komisyonu tarafından 8-9-936 tarihine rastlı- yan Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 3 — Muvakkat teminat 264 liradır. 4 — Parasız şartnamesini almak istiyenler Daire Mü- 'dürlüğüne müracaatları. (554) (652) Cinsi Kilo Kuruş Miktarı Beher kilosu 5000 i 45 2000 h 15 600 kutu 80 200 ,, ln 45 2000 18 50 adet 75 Yekün fiati K. Sabun Soda Fayda 1 kiloluk Kaol 250 gramlık Pril Flit pomması 225000 30000 48000 9000 36000 3750 1165 3517,50 Sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin 1936 mali yılı ihtiyacı olan 69 kalem eczayi tıbbiye ve tımar malze- mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 1 — Eksilhne 16-9-936 Çarşamba günü saat 14,5 ta Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 2 — Tahmini fiat 1608 lira 67 kuruştur. 3 — Muvakkat garanti 120 lira 70 kuruştur. 4 — İstekliler şartnameyi ve listeyi her gün parasız o- İarak komisyonda görebilirler, 5 — İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikası ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile bir- likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (745) un Akay işletmesinden: I — İşletmemizin Kadıköy ve Kartal iskelelerinde de- niz içinde ve deniz dışında yapılacak tamir işleri açık ek- siltmeye konulmuştur. ' 2 — Eksiltme 7 Eylül 1936 Pazartesi günü Karaköy- 'de idare merkezinde şefler encümeninde saat 16 da yapı-

Jacaktır, İ y . 3 — Eksiltmeye girecekler (180) lira teminat getire- cekler ve işi olacak olan bu miktarı ihale bedeli üzerinden yüzde on beşe iblâğ edecektir. 4 — Keşif ve şartnameyi görmek ve izahat almak isti- yenlerin idare levazım şefliğine müracaatları. (869) 1227 İzımdır. (595) (687) KUMBARA Aİ Çizer BİRE, (000 —— VEREN TARLADIR. a —..ilin “ EM : sakli. £ Haşaratı öldürmekden emin olmak için yalnız ve yegâne olan FLİT isteyiniz. Ve taklidlerini reddediniz. Fena”ve tesirsi? haşarat öldürücü maviler almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi- niz ve FLİT'in sahtelerinden sakınınız. Aİ danmamak iÇin yalnız bir FLIT olduğunu ve siyah kusaklı asker r içerisinde satıldığını hat tenekeler mühürlü oldu li sarı tenekeler ızda tutunuz. Bu lan her türlü hiy- leden âridirler. Hakiki FLIT kullanıldıkda bütün haşaratı öldürebilirsiniz. 4 Deliklere ve yarıklara FUT Wezu koyenuz. Has arat, tosa iemas eder etmez derhal ölürler, Umüni depasa: , EREBPIN, İsa, Galata, Yeyeyen Man k. ii re leke yapmaz-kokusu Kendinde Gecel - Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılâp) YUCA ÜLKÜ LiSELERİ © Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan 10-17 arasnda okula müracaat edilebilir. İstiyenlere tarifname gönderilir. Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon : Kayıt başka muamelesine hergün 20019 1271 Nafia Vekâletinden: 13 birinciteşrin 1936 Salı günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekâleti Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 53000 lira muhammen bedelli Font boru ve teferrüatı- nm kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt- me şartnamesi ve teferrüatı 265 kuruş mukabilinde An- karada Bakanlık Malzeme dairesinden almacaktır. Muvakkat teminat 3900 liradır. İsteklilerin teklif mek tuplarımı 7-5-1936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede çıkmış talimatnameye göre vekâletten alınmış vesika ile birlikte 13 Birinciteşrin 1936 Salı günü saat 14e kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâ- £ ur Hozat Jandarma Seyyar Alay Komutanlığından: Miktarı Tahmin bedeli Lira Ku. 21600 00 06000 00 12000 00 İlk güvenl, Lira Ki 1620 00)“ 0450 00 0900 00 3 2 39600 00 2970 00 1 — Cinsi, miktarı, tahmin bedelleri ve ilk güvenme * leri yukarda yazılı üç kalem yiyecek kapalı zarf eksilt” mesine konmuştur. cinsi 180000 kilo Un 040000 kilo Sığır eti 300000 kilo Arpa 2 — Eksiltme 15-9-936 Salı günü saat onda Hozatt#|,. Seyyar Jandarma alay dairesinde yapılacaktır. 3 — Şartname Hozat Seyyar Jandarma Satınalm? Komisyonundan alınabilir. 4 — İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine gö!” vesika ibraz ederler. 5 — Teklif mektupları eksiltme saatinde bir sa evveline kadar Hozatta Seyyar Jandarma Satınalm* Komisyonuna verilmelidir. (566) ys ; 115 Ç eml il Sahibi; Ahmet Emin YALMAN—Umum! Neşriyatı İdare Eden: 8. sayi Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi—Basıldığı yer TAN matb:

Other newspapers of the same day