Newspaper of The Sun, January 9, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated January 9, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

" JTUE NEW YORK SUN watlr, ioxtdwy wwwaawt, M Ve wan wear gallon and Mama mm, Mat de-ibeeitb-r In Www York Oly and via, I A OtTABTKa CBNTI Mr . aa ml by Mil, Four Dollar year. ,tl60 000 CopiMperDay. wnxLTfunumib:u.ii an e ntha, at i elmri ante, eauta, THB BCB." Ooow Kmh and Faltoa rU-, Raw Tors, WarWOBKfllRt. WANTED TO DO tba Kilnt re & Mattl. etiln.llvlaa. AMv4- rf.voejtt ma whale t iii ei at a ,4 whw lira- rMrtrpn. el 'no uiH) at, totp. wtih parr rmai net eieM warm dhui ettata. l! UaaWuhK WANTED A Mpor- eb iM. wl-hlo a heme ,r lha winter, wbe an- r4t hmr-vnrtt !"h orQrmeo ("ttfait tradj tap at M4 Tot 4 . l"4t ErfLMJ MAOUlNrS-LtUlM TAUiiUr "i .! u Lm4 rA vle 'a.eviotravth ana, fie btrb-e a it pn'",o,eri Tar" for lha fa I II. Artit l riaui ar id U r,,r.Miiii tod J it I lit krr it r&jti.s siwITaNIb vTauted rvw lint (.Aerrtntl aw i good w4A (tub) elet araotoJ,! ae ' eoJ eaMlltarw, Sl trtM vtituf en Hwv. rwnd W a rw twatr W4v. ' Bar w v ar Mitt at. aaa. (illlH CrTwrNU Maciiisko wArnajj ladim tola to amh ra W beaker WUaaart annr "to toeii,ae. br ana o( tha eidVr expaitwwad water l-i t rtf - kiutl all klmti of ftttcadna. WdP knUii tat, taetharoeib tenet BBtwalef tba etaiac etaahlnnt aerfaellf, e4 raeoaa- wwwwl to ol plana L Thee waatuw peed P44eIPV CEWIBU HAUlilHaV-WaVmTI IDIA. P learn to oianU eo Ikua'i.WVaki a) WQua'i L eehar eewh maehlawi end pr.etlet Ufl mt warVitn VMgiianaaiMiaaTTaanaiaraa ear 4 miMtmialil to ataaaa wtwat IrwxMli tvaaj . Alaawwa (AttaaaUa .aMaawaaaiantixlonaat MMt to M rhaajsal inaina. aan aaaa-uia KjrjariyOWTnKjTT-iwM. LUE5TS WAXTKO, Willi JM 119 tfiaaait'l,tolowndii a ow tait. IMi caa aaauna canatnt aiaa uouuf ana ito , ae in? tmlm flnat IndiiMaaHttat. tlall aa tka - kitoli(iMMI,at,Bl(B4, jaai'lN KOKSIS WANTID-CAH MARK FROM X at Mit a4ibnaaUnji a tmUl arttato aaaala WmfiuulXj. Jirultoaat,iidi'acf. 114 ELP VAT4TD-KMPIX)TMK2'T IU- araaanawnaia and anaato aarraato ha aalu ! a la aWauio- a la ntUi faulilaa, hiU a an4 kaara. t a raia la eft uid arnnlr. ba axilla &k ta I ab atlaaal Kmatoiaviat amaa, H.lai'iaaa aat aa ftaaa Maanadlatoly to an aar aaau r jC bouaa vark, 4no Br maaa aaar uaoara nan . jai i HOIaAKISa WAOTF.D 8 MILS OS 'at atllmiraraa aaato. Ta Bn rato mrkiaM alaal BtatovDMMa' vlll ba alvai. at paa alaa mmA Kvtf. MaiUBMinkml Mf al tto Raat Mia .aatbaiaar. larui i WAITTED, Kawkbrokes-s tickets-tuk maa. rr rues rain porta wm jroker-s ti UC8 I'llll POSriWN BOKBS'S TI IK. DIAMOWH. afaTJUBA, JKTBLB?, T MM BBOAUWAT, OOA. fULTON r, i.. JatriM rvK uiai t! AT ADDLE WASTED AST ONE nATlNO Va aMd Li Drg SADDI.B to laaa of AT A B IB iN.aaalr a enatonar tri llnaam a attoto IXCOND-nAND (TORI FIXTURES Waalad-Abaal TB faat af tao4 .halrina. ao-aa eaaa- k ato ara waat A 1'irOa. halo aaal aabto taLiaaaaaf I w tuara, addnaa, tarsiah ellr foat. UAL, "w" w. a jaa H-iao IATL1CIB IIJUVKA. TLASTia HATIHOa BAM OilAT El kaai B9aara,aarof Nrltoarr,ranaaUTma9 MVaaA fraa 4 to t a. aa. Daaoaha at W aaoAa to OJUraaalna. Mr aaal laknal aUaaaa. AH nawn aa or narora in mi Jannarr, oraw ,BDrla.Tr-f&t arrt aKfAaatM f)IMJ( BATUIQaV-OaiOM DIKE &AUJIaM Wf Bank, W Oaaal anaaa, auraar at Tt-toAaanaa, KaaiaOy Iraaa 10 anil a, ao4Btofr, at aaa(at fciCliiliiilalaiaaA TaaaouaWiaaWaaaaWS Wfrjaaa. wMfe latonat aadal, aaaa la M4-U. u Bank aaa rmama In 1H axrnaa (ram in I a auaakai ani aaaaattta Jab, Inaa, a!, aa WaTJbaaataaiBaaaaa' aa laaoatC fiao DC. Aaa Bfaaau iinaaaaa aajniaana v au ai, lava, aaa bmw wjb wj Mawa aavi v. tdjb aaa i ara aa at aaaay aiiMiar aana. IVamlli m4 aa ar 'JWl,.A.'bV ' ..toimuwwn, raa 1 to tal Kut urn satukm bajtk io. i antaa ar. uaa. laiw. laao. AjraUAirDtVllJAirrk.a aba AA OBa f. m awaa aa all aaaw ac AVM aaal a alln awiA ja all faoa arar Uial ajasani, aaiab ara town fcwaTl4 al lnvt ihna at lata JAJUJAB. XII ha alMvat to iaa wltoaa, araaw aa as4 arvw feat at ,af Juaarr. wulwi tto) jar oi aaainaa at vw nana. All l.wl m4 a.u4 wrB laiaain aa fraaanai, A Araa li.t'aial Bra. tha Ant at Jaar. kwi jat aVDr. ftwaa M 1 at. to t P.Kj aaw aa ftoaraaan J.m to t M. All aaw Vaolia4 oa or bxara aat KB jma,r, u ara iaura.1 an iaa a ar ffrr. rai iw k, hi ii naHwi. .mr T, JaraVlT. U ITJI P&aHkxin savings mahk. corner . aia araaaa aat t. rt Oa-n Aally 1 tram la r KoaAara. WabaaHn aaa Uitin. traat la t .at an aartaail'toatatlA, ao4Xata'laaiaAaaB r tolnra Jaaaarv irtbaraw lalarwtfrowtAa 'w O. kwl'aalti'awUraoaKral OlhVia T. O Praa- JAALKw r. UHKHHIiU. Aat-rf. a.tawli MiEHJJMCn KaViNUS DAEIK. -T Mo. Tt tlaih A-as or. of Wa,atlr Flaaa. i J' ua uiarixt fjr laai. Yyi Raard of Trana bava l44 lnlHf aat to ba tiia bt trauMt'ta' iw raw af fla ym oaat ar aa araiOaauaaaMff 9rm bao4ral aiuara aal attor. Baal atar a a-auiM uavita. ana aa au aaan omr Bfra baoAraa Aaiitra, iam aatU4 marato. oar Mr aaaa par a.pam Parabla at law Book dorini baak aaan, aa aai " uuiAXi jtauaai i ar. latonat not 4rawi all ba ala4 to tSawaHtaf EWwitwa aa prltKiatl a4 a IntorwA. .. tbakank at apaa aalla, boaa It aa!- A. K. to t f. M.aa BTaaJia, WaitaaUii aaa frtaan Iraat EW ITiB, . . .. . wuAioSuaxiiC i vuauavajt, aTTaaaant. wPlll' tTuro RATOtQw uiifrn utiobt. a m Wwaaaawaat latornl albtaai at aat rabt at ( pa fcJaliijaiM AllaaiaiaiiaailtoA aa m bafara Jiaaaap jaMB, wa Araa iwMnal from lha araa. f ABDBMILT la BOXTOM. ta7laaa 8ATTN0S nWl'lTUTIOW. Ha. M aaa tA Tba Traitoai of ttla I MaH iMia bata) bbattaiaraal at tba rata of all paraaaa, aa. aa a Maw 7 B0O0 aad aaaaaaaaBp aat aa khu Bl OlaVaU fuar (4) par aaa. a k. a ,"", aaa war laj rt. ba nU la B 4aaoaltora rittJzx&jSLi&si&i lanlwj id OlaTlXrraaVwal rtAHDwUniTb 'ATOM, Mai rial T7THOS OODBTT 5ATIHOS BANT, OOR, Aa. P?VBtaa4BalkTtArU,Vokl7m,BK Traa. kaaliaaBwaa Maara, Wlluaaa AUaab, jaaaat UaA, wtfcrsiVis FK .Saaww.Usk r B, aaa at ari i to . aiaary IC.waaraa. TbawwaQ. atau, lat twa no in aat Uiaak. Dwwwto lawLtoa) (Dollar la Aiw7S5lara.an oalto wwlaaaaibafaraiM 1Mb E-M fta-.tto.l--3J MXCnAJnOoT AND TRADER BATUIM Mi. .awaa.aHUraUal.atoWBlsM, 38: I qhi iSanat aUowa M al warn fraaa aaaTrtaataaataB aU aataanta Iraaa jUaaaaatai Bkvla aa ar bafcat B3JABX alBaraw batoraM mi tkalMhOATOTJA. aboaa B-ata tba 1 latuav naaaiania ham. Pal tutmr.nua Bt. Baaratarf. KTtlrrbFblBrr MAJUBEM BATHOS BANK awtwtonariwfcrabwilolaaia'aaaaiT. . . nTnaiaaa. wtn ba aaia. aa aa. arw Jaaaarr Maa, an T.y iwmli -aii- -- rata af par aawTaTSaat 0M aa4 aaaar, aaa I pat (Bat. m rjiiifii iTib - 1" ABiaawat, szankTmms VKaDASSSFt Tn'OB imix tmuJaSStSSE&SUt JESs wXWBBw. BJI MITW I Cow rTXTTHa Mawj WVVBS laM aab taaBaaT.wljFtoa f aaaainao ubbw M pwa - tat af Jaaa 'ltwaraJaaalnw frai 'B ' TDO-a BOI iri:- aTaantJBBBBruaiaa bb aaaMaj IBB1 aTf www, THE NUMBER 8803 FINANCIAL, Cu. NEW T0RE,TaMU7,Ja I Tb4 Ifck ma'Vet IB down bxla, tba roatkat elatcc Trrjdnl, at about tU pi Ui at of Ua r.rat aVatd. Ttt dclln4 wl ktarlaa aa tba Ba'aay alajw, ttpwialf en IVaa dWe-lrAkna wkok fctri adraesid laialf of let. Too aanra Crora Wakj)(bai VMiirt-faJ M Ww uarabla, arbka, bandar altk lhdrainatftvnt Ihia pal if Mntircwaaaan to tba I ittlA Lad a drprawlnf tondtej And tuoriAwd lb pitti-tra tiae.1. la Hallroadb.dlh waa a (air lti-kattawJ)ricoa, Th4 Sum fceka, trlihlka ftOrtB if Mlai nrla, a-a tVay. Fi N Y, Mti aa 100 ia cs b d. r Oato L e Lit Ml It W 1 Akf Oxtnmrnl oirpajntjcf lftlwattokaa at (1, alx m taatvrday ' r'w. Tbct It rura toJtlj In uonfon eaT, ( a Tpar cant art tha mil of lata. Tbabaat baswi aai bt qprtad al I to IS far cant. Fjialt-a tiebtafn U not aotlaa but nvtrtj buatna la aji.wivot 1(1 V A 106 waa ridl r'4 ht bail bCla oa L nd n, aod 3JW A BtOosrarU. Tea N4tariia lorartnc Cj. of Brak1ra, kj dtolaiad A d ridtad of 10 rwrcaal. pijibla oa tla aau.d, al lblr ( ffl a la I! u V ra. Tba tlannoay Tira laanraaea Oo. A Mral aanatl dlTldond of I per oral, patabla en demand. Tba Now AmaVirdaw Fir laaoraaot Oo , a raral acoaal ditMind of 8 far oo.. pajtbla oa damand. Tba BtarvhaEto1 Fir loraraaoa Oi Karal-aoaa J ditultud of It par crnt pajabla oa Hit HUi law. Ttw ra'ra cf land by lha Illlnnlt Oantral Rtitroaa C., Ihafljrl work of Jtnna-y, ara-iun'! 1)16.1,009. To carh oa laotloni ft laod told, fJS.OIO. Tbatalat i iod II ii. e of tba roll ra mioUi ef Jmnirj.HS). Tha pa I weak ha l lata oca of lit UttUatt la . taa for Kna Uiu paat. Tba talaa hart baaa U'fa, aid 1oat hat adnncad f.-ota U. to Ufa, Tba bank rtitaroanl of IM wrakt eomptraj rll rha rrport of thaprirloni traek, ratal at f iHuwai Jan 6. mammal tw.raum laeraaia. Dtmat. lUtltl tim: i lot 4.040.411 Til 104 aiwna .'..., it ro.47 UtcaJaltoo SovrltM I).puaiia,rTva.... lln.4M.lU IM. net S4 4M.4M Tbla atawmeut It 1 f ooil ona, aadwat ftTjraWf aoa.Tad la tha atraat. Tha laareaat la tha rpcwU arortga la cot M rtnoh m m trptetodja rlav of aa l-ga foMlgn rooolpto, bal tbart wm a fain daring tba wttkof abotaamiaiooatlha aab-traararyi ba. aoJUonWMaaaltavttnr.', aorat aoubward, and terahrBa, to a "atri Aatuant, to Cpada,) tnohaiga fuTArmrloan gold la tha bank Iba-a, wbUalhaAO laa! torn la tha baokt on Satardar montlog waa (ally a ndliloa la noaat of lb iTarag rrpntad. To nnmbar I f baaka wblch lnaitaaad bbatr loan da lag tba wwi waa 11, and thdrrpod 43. Tba proportion of rntat to drcolatkm and nat draBil bald by tba bank waa M IB-lMpor eaal, ahowlog aa Inetaaaa if 1 8100 par east, a aoroparaj wkk tha pi trio m watk. ITOCX EXCIIASai BALBS-FIRST BOABO, VXMVB. Ba,Tl..tN 4J04Taa.C .. 70 SA0Ta.Ct tl5 IB " o. UH l(.ti M 010 d c l0 Bra. k C.VTX..100M l'M N. C Ca .... anno r.rUBa.TB.... At W find, lut at...Kt loot Uai. 1H H.... .OKI btloh. lr. Pt inrwltieaBaUH, Bt 3108 1J C.u n.... 4 000(1. AN W. kt 11V "mo H A 81. J B.. U,t UA W. 1 at. l Ho a t. s. r. toitf IU0VD AQ. Sno. MM .ra. Ma,o'..kiitk. IM 1rnlm Bank.... fT ft Kk.BatoN.T.. M 1 Bk Oaaraam. tlla" B ALHItei. ( tf Cait-n M II 10 D.l Ant4.... Ml 10 PaaJuOnl TT fmbrM .... 4i MV l XT.Oaa n 1 bo Tl 44) aV)....., T8 14 do M TTTI tOKriaB MM a Ajm....- nit in da., ",... M ltJ Tad.Bt.E.... 4T ou 4V IT 4 4o M 4 MY llfl 41.. ...all 40 ? d ....... 44 llUbrVnt 1BY MJ do M ltV Hi 4U. ... KM ItO Haitara Tt..... tIM iaa aa. ... IT AnBoadlag aJ.alO 4 w A. ...opg44 t0 raoa-na B.1.I14 M 6a 114V I) A 114 8Dal.L.AW.B. 81 6 N.JaraarK ...110 10 fctiai, Caa B... M M 4a bit (IV 100 (U.....V.0UV IM d- M0 63X do t M M 4t M M0 4) HV B0 do 10 M M o....MD tH tU B 4I.I..W 14 IN d lt lwlI.8.A M la (ISM A)...-.. M lOOIU. On Aatak 1X M 4o alS TH IM du aUTIV 4M 4s BN T5 . 4o....M irv 1(1 A....M.a TT r 4o T4V lau av two iJ IM d...atwk T4 M da...M... TIK M do all TI ft 4o....,al Tl 1M o JT TO 1IC1aOo1.ACLb.it IM 4o...... IIV IM 4....jM5 lOOOai. AChl.... CJV IM d.....-M14 IM 4t all II M tlH lbM CU, ATol.... 13 4B d all II IM da...,rUII 4H 4 IIV IM 4.....alll3l 9 0U.AB.I..UJ4M IM da...... 03 fSI A....tll Ml 4o KlV IM d .WlUJi lMOhl.B.Aq.al0 ( 41 4tM..,.M OS M da...n10 M M Jo,..v.M0lV BOOM) BOAKO, ttn n I HTlgp M IM M Y. la, '!... IM Ky.aa IT fa,e4.. IS Vtl ri.Oaa.Ba-. 14V am AM ah. C.I pa M M0 ua. A T. B. F. TI 14 Fark Bk.ax.4T.10J 15 Axa Br Bk.. M Faolfla 14 I... M 0 4'!....- MV 1MKT Caa.. ..UTS IM An TI IM di.....aMTI II 4t. ....... TIV IM do....MTrV IM 4o TIV 100 Brit B..;.... tV tM do. .-.... tb; lOOnad BT.B...4AM M IU. 0 K Bp.tlt T M 4...ttwkTilV r Tlarlaat Ft 14 ll(iAB.Oaa.B... M bl 4t....'.A 14 M) do bit II H 4. ....... uy 1 Ola, Col A OU, II ltU,ATL... IIV til (,, 13V IN 4s ,?...i V OJCbl AB 1..... 64 M 4. ..alMV UObl.B AQ...M ITOCX FLUCTTJATIOXI, SU tab' It darltad by Bjb4 aala aach day I i al i aaaw af tb m Ta. ..;.... V4rt att a ..ifi... .. raa.0.wl IV .. H. Y Oaa.B.1 , TwB.. ,..! .. Hid Br R ...IV ., Hartaaa B. Pf . V .. HtrlaatB..... V - Ml ib OalK . bt B. A Mia... V -HwlaUgl raaaaaaB IV - B'-Caa. B lo..ll m Oa' Aflat IV Ob AN B..1V . IMAI LB I M 0L,B J.B,l DovBinoMAxzen. Tf abat, an. S, Uol. AanA-Tb DArkatlt taady (at TM a! BS, wl BtlMofMbbl. Ftarl at qtrjal. Turn atn) abut Tba latulry for Waatarn a4 Swt Flour w rrry llzaJtod, aa4 tba ratfeat It ratbtr aadtiAjrlbJ tow Ta4t ibaa la nxaJk lnttaaoat kara bean piaaita on tb mark, bot trad brand ara gaawally firm and la Pmllad rupaat. Bhlppar ara dbpowd ta watt later adrloM from Borop. TbaaalMar 100 bU. at ISWiBSIn forBnpar. Asa Biato and Wotwrm i tStSilBUlur BrtrButo tAatsiuroLoloadot AS6J4A0I5 for Ib low grada of Waattra Brtrai IS 10a3 IS tit tblpplag braadt of roondhoop Batra Oblo, aod 10 HalT loTof trad brand. Canadian Flow tt la Mr rwrowA. and I ua. taaagiA 1 aaiaa 01 aao bbi. at m 09.17 W lor Bt traa. Bowhaia Hoar I li rynA Ufalr, and wtih Umltod arrlTaw, priOM Ibror tba aaUar I lb aala r 1 490 bbla. at Bt) TOaAw for Ulrad to good Baptrnaa BaMmora, At4 and MiaalTM tor In bttiar rradaa. Bra Flos' 1 la llrohad raouaaSbul U ataadr aai of IM bba. at fttUUiS. On Kaal ltqulatal lllifcrjanay. BocktrbaurMxir ta U fair raiaaat. bat la lowar mIm m IbaM M par IM lb. Wn-axc Tb maikatia wry Bra-lb daamad ndr 1 aalt of 5M bbU. at M Oaara Tb wbaat raarkat I InagaVi Wbitar I wall bald, bat Bprlng (brara th baron thlppar nloa a dlapoaUtoB to bold off for lator adrlaat I. oca Bu-op. Tbara 1 A Hmlwd laqalrf for mllUniri tha aala ar II MO both, at If BOaAl 50 tor Walto atleblgaa aad ladlanai II M for Wklto Kwlookyi It Nail (4 Wluto Caaadiaai 1 ID 41 M lor El Waatoni II tOta-AmbarloawAi lad 1 ISa)1 M far atbwaakl Ctab. BjcUrabattaraapply, and U aomlaal at Ti I Too. Btrwy UaU la IntbtlT l llaOOa. U Barlay w haar afaorlilagdoiiig, with bwj otTarinl OtttartdaU, aa4 Ajawn aatoaaf WarAara aad (wnadlaa at V Hwt and awl at WVa . CaraUra'lkHraa,BadB) fratry offaradt tb o aaaad la awinly tor axport I tb ropply Wgar totalMr4TJ00Daa.al(8 A rdaT tor Waattra aOxoAUatorarTAA. do dallaaradl Ttt lor, paaad YaBow. 1 1 W al (a. f at batw Inihara Tallow, andtla tor naw Wblto do. I wjtaBObw Tba Laqatrr for Pork biMttuitt,! wadwaatikattobwwitwalM ar IM bbla. a1 luUtortiwww,llMwwr.lawt aaAll N M 1WW BwailallVw)tfa. Draaad BoasaruaiaqwtotMIVala.itowtttyMlt. , Lrd hi i BtMMla4wwiadtertawwfBlMai HUiMlwvi-; j aar it UaaoownAaraqaal.ABdtoatoadriaalatoi' lTbbw.MMwwHtor0iir7MaaalMTaIM lor Banaakad lata, aad 0al at tor own. BMfUan.artaadytUal4Malaf IM bbl. uatBtuw. Baosa tt mum aad la a THE NEW vQRKSUN. WADNEBDAT M AiK0, JAIT. . im. awhwa Btrra ttrtr Bltwtlag-Yaatavdar. VarrUrrai tdaaaa, Allog both room.,., tondat tfliHO iltrorptmllrd. "rH.lnjat,nn a aaa darrBTsn," aaM yoting ruAA. lAkadprayri;biinmii'r,taU aelig,tbo,hIi.ldraFbtiaa'pb1a tod to 1A ba. B -a a ttat ttj that ra .a alokLd, an I at dab wtt IptiaoUog baiant for aa tt enma and tt II a Ua Via- aU aboil roy a-blag p ty U bl1 bjhAf litbtniattlrg O.. and 1.41 lhalmaatlag," Mid Bit djl.g rait Miallaw)atldnwai that Jt at La tanrht. bww.it..l-toyUttly.taat of la lai ty, aid La llaniaf banana to ava iirliia od rtlli)c.n'cin,udrnnlflnuna,Aa1tilrrro. I ailytiogo tad bill than tola, tbt thy m.y narwUdkooajafidwliaaoAlwd to araylwa In fldai." Tba tranlr d a trlapbaa ba,t y dat b, by ftlU I Jim CaAin. Tub Lin la Ocamab Oiau A rnUaatt tiaa Tannal find Uar ta rp-ak of fct ln ttnot f lb pub lahtd aooonnat of tbla Matting, VTt htrt cftoa bard what gordUAlng aa bb ara lbroah tba Bwtprrra.wwu, Haw fur aa axaap'a cf tha afct of 11. Ttn ot-na locur liwn, lln't amain girt 11 yai -d. n.T fadwr wm pwr, and prrjatl4 agalnat rallpbw. ftuilh llulaglrl wjibrd to go to ct.obaa4luadayBnhwl,nddldgo. 8hbraau dorply In'rtt.ltd, and ao. a beanw a raal Cbnadaa In irad about wbal Q jd U doing among tha aaua at '.d bi-w tba Cbrlt'laa wot Id It waking op to p-y forlham. 8b waited f bar Ur'ag, at B)a.ola wiwV, ardonlof barwigat aha hat to aloBi baraU. Wboawaww taking ap a ooUaoduw for IhaBav man' raaaa, tbla Hula girl baodad dm a phc of pa- par. I unroll) d It, and fund It oaawlaad 88 oral, to 1 1 ad tba 11 b! to araraaa. Thlt I cat of tb f.atw of Ik Fallon at eat mtntlag Tltp farrrapaafraca aclvrtra tho Ctaak. atvaai af Maaia CaraUaa and lb Prrat-U dat sftac Dattrd Htaa. Oa tii 29 Ji f Daoambir, ItaatTA. Biab-waia, AmamandOaa, dd-ewdtfnnAl otmna'aalbm to tb r.aaldanl, enol wing a py of lb ordinate of wcaaaluA, and ata'lng thai Ibalr original doty had bran to nagiaiat for th dallrary of it ITn'btd 3alt tuprtyla Bjoth Carolina to that ata'a, bal ti Al tba muural of II aj. Aantaaoa to Fort B orator bad rar,dad any aararanat of paaoafol nrci4laaont Inv pomlblr. lit AMX'.ulon, tbay arg th Immadlala withdrawal of th Iroopt trora tha harbor of Cuar'aa. Wat, rrgardlng thatn M ' rlaraUng ratntf wbloh rendera crgotlalbn bapoanbla.'' On th ntit day tb rraaldant rrpaad, rrf rlng to hit raaraag f.w bit poilooa oa tha rabjaot of rala. Boa batwata blnwa'f and tb C.rotnlaalnotra, and if lha dtlane of lb military ptoparty of th Uoloa. B.On Baturd.T, 8ik Daoruibar, tour af th Ripraaav taNTMf ii BJUtbOaro'lnAetlladapoa rat and ra. qwavd ta tatarrlaw. W bad an wrnaat etntar. aatlon on in awb)KCt of thaw) fori, aad Iht bwl (mane ot pratontiag a ortluioa batwaon Iba pa'tiaa. f. tbapuraif tpvliiglb ffwi.u of b'uod. I li-pca li4, ( prufatllai mms thai II wiidba bo I b put lu writing what that raid Hni taroa'ly. ILrrdxt loaooxdirg'T, and o at tuday ruirol -g. Ire loth ull , Ihia of ftbeia pawnti tt ma a ptnar Jirnnt halitha K-pmita Inwrmn BaithCirol tia, with a aluglt aBDalon, of whloh tha la I iwing la aonpyi T Hit EtxUcnst amaDvkatoai, JYnauVnt q Mi faUjd S ''V ItonaipUano with our aiinant btyoi ytilar far. w now azprau to port oar rtr imr a-mrlrtloa. Uwi ntithar tht OJnatliU'ad ao win, nor any b -A!J i mi ya'l'ia 01 uia nM ol s rota uitmwn aitua. attack cr ma'an tha traitaal Hiatal f to la tha h.rrjr nf CharbwAia. prarlMKlp to tha autl n f tha O tiT.f tton. aad wa bop and bailer not until an ocT,r haa baan mad, thruugh a aooredltod raproaaattMra, ta aagouwt far aa amlMbla arraogaoiaai of all m Ulera baawaaa tliaiUtaand the Fdraiaernnant,PT4. Tldad Uat ao ralabreaoMabi abaU b aant Into aVwe'teito, aad tbelr ralailtt aiUlttry ttnti atall riiMbt m Al pretest. f0im btoQUr.BK, M L BONIlaB, W. W. BDVOM LAWKBNCEM,KUrr. WaaaoiaToa, HhD.otnbar, 18(0. And bar I maw, ta Jaitto h my wlf, rarntrk Ibal at tba Drat th paper wat preaaatol Io me I otyM'rd to ib word pfoTtded." m II might be emtiraad lain aa aaraamnat oa my nirt, wnkiri I nrt rind make. Thay aald that Bathing wat arlber fiom hair lataatliai-they did ail ao aadareutd II, And I atamid not eo onaaldtr 1 1., I onuiderad It at aotbbjg nioia la rtTt, loan the pnmlie of highly bnrraula gaatlamaa to exarl tbelr lnflatneefor tht ppoa npraaaad. II It wall kaowa thit II wm my dat'TTiunailon, and th a I freely aiaaaej 1 1, aol to rrinforra the fnrbi la the harbor, aid that fredee out Ulnn, until thity had fatm aotually al kad. or nnull kad oeilala TtdAno4 Ibal Ibaj weboulto beattarked. Tba world kaowa tba I kav nartr enl any rala meeMwnailothaforlalaCbarlaeina barbr, and I bate oarwinlT aerer aulioriil aay eh toga j be mad ,a In Ibalr ralaST mlll'ary aulat." O taring apna Ihia rabjMi I raCarymtoai order lieittd by the B ere-arr of War, on tht Uih Inat., to altjor I a tBt ji. bal not brought to aay aotloe aakU lb tlatlnatinl. II It u follow - aiaoAAB-nnf or ruiAt wrrAronoit to mjot AJtpAaaoa, niar abt.llaai, ooaataoue toil BTOVT.TBII, A. O. " Yoa ar awa-e of the great aailaty nf th 8er tary of War that a sa llalou of It trcipt with th peepl of tbla alavt (ball b aroldedaad of bit (la liad aatamdaatioB to punoe a eoura with rtfarenoe M tbaialllawy tors and dr. la th barter, whiob nail guard agaloal euoh dltatoa. Bt hat thtre b oarala ly abttalaad from laeraaaOg tU fore l able print, or tewing any rnaaturM wbloh might add to lha pnaaanl exalted elate af th puV.lo mtad. or wotud throw aay doubt oa tb aoallaaoe ht fail teal Boaih CaradnA will notaltompl by Tlo'aae to ob'alapnwiarloaoftbpubda werka or laterfer with their ecoupaary. VwwVI BalM tbeeouuKlaadAabiof naa (ad Imp i air paraoa way poadbly duanpnlal lha eipwiatlon af th OoTaramaat, ba aaaoath p.opar thtlyoti atioa'd b prrptrad la meet ao aihippr a eonungoa. ey. lit bar, tbartf a-, dlnattad m tarbally, to gire yea euoh bnwrwitiou. Yon are aaraf oily to etold etery tot whlth w n'd aatdeatly hadto ptotok f g eaal in, aad for thtl leaoayoa a enot, wl brulateatliy, to tab up any falaVt whloh woild be coaitrual lut) the waiuntp doa of boaahi atallaui bnl yja are to bVd poaw. latpf U.o f mi la tbla bubur, aad If a Uokad, y u aretodJoud oorttlf tolb laat eil'OTil y, Tj malices c.fy arfoioawlUnitptrmllyoa.ptrb.pl, . aritaryBAmbbA tatnf iht thre forti, but a aUac'a vu. or attorupt to take pTteawl w of likr of iLetn. tUU rrgaiced at aa aol of botULty, and yoa BAglken put your oommtnd lnl) either f Ikta bleb you met derm tnoalpropir to Inoret lie p.wcif ndwano. You ere alao auM)o-t d t lake ahvl tr Uap wbentter yu hart laagibla Tldanct of de 'fntop ocadto koatil aot. D P BUTLSB Aaalataat Adlawnt-'l tn. Foar Uoplwua. 8. 04 Dm. II, 1190 T debt la tafrauiy wllh ray Uetnutloaaloafl jorDvau. JjaaBFLatB, araarattry of War, Tbat war lb laat utatrnoUoa tranaaalltod t at J. Aa-Dtaaoa bafor bit ramnal Io Fart Bamlar, with a alsgl axoapilon. In rward to a parlleatar which doM aot la any dag M elTaol tha praatal que. ttaa. Uadr tbM etrctiinatcMa, II 1 s Mr thai Major AaiEAoa aatod upun hi aara rwatooatblllr, aad without authority, anlaat, Indatd, ba had teagU bl attdane of a deriga to prtwetd to a hoaUle ad oa tb part af tb (uthorlllat of B aith Carolina, wbloh aa aat yet baan alleged. BUU Mm brar and hrwrebl tdSoar, aad laatloa raqolrat thai a ahould a4 ba ondatnad without a fair Dealing. Ill tbla M II may, when I learned thai lltjw Aa. oauoa bad UA Furl kfjalartt and p-oeeedad to Fort leader, my lut prompting war to oum rated aim to rtaota to hi tormar poaltlon, and lhara a wall th oontlngonotoi prkaaatod la bla laatruedot. ThU would only bata bata done with aay dag'M of eafaty to lb eoauaand by tb ooneorrenoe of tb Seitk Ca rolina auihorttwa. But bwwre any (top aou d pn. ttb'y bar ban token m tbla ditotloa, we reoafra.1 lntormatlnn that the "Palmetto fl ig fl rated out to th bruit IOaetFtoekay, aode large mlilH-y fore want arar laat Bight (tba llthl In Fen at niirie." Tad tb autbonua af Ijuth Ct.olbav, wllhoul Calling or aak'ng Ha aay eipte'.etlena. and doubt let! i attlag. a poa bat (zpraaaad Ik that tb offliar bad aotod Bat only without, bat agalaet my order, on tha tary nut dtyl after tha night whea the re moral wae tnada, awiad by a miliary lore two of bra Federal toitala tb harbor of CDtrUetoa, aad bat eatarad tham tiadar their owe I ig laataed of thtl of th Cored 8tei. II 1 ander all tbawt olr. lewmotAaftM that I am anyad la m dlately to wtthdraw th traope from tba harbor of Ohartaetoa, aad am la InoadlbAt wltaonttbit nafotlatton U ImpaawU. Tula I oannotdo tbla I will aotd. Suehaaldm wm Bar.t tbuaght of try at la aaypowdble MCa gty. January la, tt 0oanialwanar aamUthalr Baal rrp'y to lb F.MUlant, bt .wbloh thay arge koto paaababV tollowlng raoapwulaHoa, wklok wmaj UTtbataartramaly anplMBtnt to blot, M tt Ubu wuaaam(Mtbpop'w wm bad tb atlaf grtan la be (eprBMMd by Mat M laavt aaaawr head. awahtg Pary Mrly tbat.kbU ojuteHoa of property wm lAdJfAoad sad dVloato on. yu aaoaUaJjad a d. AratoaeMUtt wilhaat coUlatoa. Ton dldaat ra latorea Ik gairttoa ta bb barber or Ubanmtoa. Yaw rtwtoaad aVtWayiMiltd U atttrow oMP OuL OabbwwI Yewt (A MMtatBBd irt UMU lmmUlHtmpUd t inert Aat (apply a ant anvwIMow. Ton jafaaed to Mad (ddlltaaal aroorrt to aba Bare AwrrVaw, Wwaa aaamtd Aw by bb att v. toM.awadblaa. laawAwntwlab rawgaabWaaf abl alaealawdMoatMabrBBk aorS of rear Otblwi. Mlaratttlia Aa gwniarpl he aVaagtbaaad. ilaan in i I w ia " i a ! n n a m a aawwwaat AftiaST- SrwrTJrS---aaw kwm fcCU wwaWCr7v3' .wwfwVrrrTTnewVawBte. rBVC N IV YORK, WEDNESDAY. JANUARY 0 1861. i LT'f ,fflj1 totloaalAlF.tgjnwr, I X2La. i-""'?? " 11 A-wnat ftiy maa k.to. wtiich be had (.ban to arm hit m Y a meid, apt a on, tail to many, of In, mrw dUtaiawArd of oar aibha obatartora, whoa to-tiDHay trll bt pWal upon tb rti. J!i2f,?raJl. to- . Foai aoi.T for a iwaartai nratinaHj n o Una n or ty, aid a tar ? U '"fT" ' "b military Attn i . th Rra, If C.nu(.Mita ttoud I aaul li the O t. t rnj, abo.tan.nl,, k. ,, ,,,!., m no. roM to O ?. Yon raoalaad and aowd rata aa anoaa mm lha tJLt.1 iuh,iL.irfi .... f-...i.. Ibal no atari 4 w. old w male to da J b r air p 2. HMD.! (f It, P ,, p.,,,,, f t Unltod BMWt, Ifyoa ,d not diwab ilwir nl-al ar eoidlil u.llilllOnpiM.ati btd Immi rinkanltitat ttittomgiaw hl fjl.d. T.ai l.k fr ta tb tiembei i tba llaMtof rh-arasan aHrta wrltua nmnotaarfiiiuibaiaooa-ih atwiapi abouidbanM, "prtttoiduatin ralot.a,iaat.to eh I btM.lioli tl m i be t-, and llnlr n-'atia ml It y atalnt abaU rimalntiAl prM f wa are Mghtty inrrtwtt. y.u wat pllM.lf.a aaar did anui ndnrer. njabt. . '' ' u-f from vat pou Aj f rt (Ward ft, brfott yoM rcm,l wnur rtrntvum. Y r iLt ordara to p. an ffl m a anvtmandug ihwa, avioV t -..-..,.., a-iitaoonl.o,lty wttt taob nnn4raMriia. W dray piarnrt'y ibal wt bti jr I a aaywer madaat.y mm, rl.ai.nt f t ii a-tiMrawal of lha fnT"t At a p rl'mUayl, nirAia'toa.) Iiwoad .j' "? ai d brtwr, U iu nplaloB, to bar withdrawn, lha lr.fn aad tbl npUawj we urgad fptn y n, Ian wa itmnrt a thtag bttl aaoh aa p ei eti. i f Um ttantt if lha lea Iwraty (rar boar m wtuVI raabraiMr a.tonet la Iba apirilwlth which aha arg, Utfoot al .m d bt eonduotod. fbelrenorU tw It at Mlowt I 11 your a. urtr yn, tat' probtVy rtadw.il rtWl wariutt.ralaV ll.ilt.1, Ify.a ehwatottrreibU l.na ap.n nslla l.'a of H.ath Utttlniawlll (l Ull aid. rajl.g tto. II m who la lha Uai of .lutllo I m al . i u d of Uaaw. will an.lrat to p-if.tn pt.at rl.ityah'rh lleMrt br h Tw lu r,HT.ir tndihriaiKhly. (In mta.WBttrnnf, nagtatattm And pea, il t.u io'rlrjguwtai hope (tall, il'twatof ibaiiv.p rrrin p.rt Bnnttor, or of a te- fail B m lha 7at ttlitli a; al tha tira of oar errlti', and it ! a I. ir, at w tulak, yoar date i. nvl tt I., iilnf,. tt the (amain It the ha-nnr of (tarla-lrn. a rwperaViJy lof.irro you ahal ar paipiaa latuia'rjg to ObarlaaVai tomorrow aAar- AO4l, w Un lb hrnor to tw, l year ldlt ti .ato. t.Ty retpeotfully, It. W. lURtWELI,) J. It Alum. VOHMulaatioora. .IAVFJ L. OKR, ) T.. Ilia ttMleacy th Pnallaat of th United Suit. Tb following U Ik ndon)unl upoa th d u roauli KiartrriT Maaioa,8Vo'tfk.k, Wadniwdag. Tba wr, J nil pratan'td to Iba r ettdoat, U of uub characler that ha daollnm 1 1 rtodrt It. Kiom Fart Haartr-Ilrrrwtla( IUrra. ( h'nm (At Troy Aiflj 1 (mat W puVUh today two lettari from ao offltor la tb conimtnd of Mtjar Apdbaaoi to a relttlte In bit cltr. which now Appear fur th llrtt Urae. Iher wiliba found daablt Intaratllnf a. avhliJi. In; tb pcaltlon And lntantioni of th Ktniion at Fort Burnt I ' Forr II nvLTara, Deo. K, ltOO. Mt Diab Fatttu i Early tkU mornlAg ordari war tilvm to clauout tha woman and noo-ccia-bata.U, aod th day, la pita f rala Aad fon. ha baan ooa of hard work. I bATpeo.dTrythlax ap, except tlw ilmplant element of A old.are, e.jalravent that U. kfjlf And folk, tooth bruih, raTolrer, and my double-btxralad gnu, a blanket or mi cora.lt mr loxuiio. lba longMt dtJiT Klvaa ui br the co-jltot man It about tweoty dty, wbea th UurnmuHioneri thai) hare retarnad fro n WathlaKtoo. Ihaajoi riy look fur tiia btidatt kind of a form. W at cow to ttrang that a x-rt ti glv tucU aa Amount of curtalTti tt our fil.icJe ueed not b ubamad of. Vet It will be almoat unixfrpUl I Uttorr, that d tmll Afo'ct hhouU dtliUr Atalr proper for wat tren body now im muit be ll.e leeo.lt. 1 here htv ban not A fw offer of ai.1 from lb r.orthtrn tuttt. benlmanu would oouie, And la plan ip-, aad II ft ladoad on of It irnat nhteilrp; pAituge la our adxIoui etpariorrc thtwbtT rlilnc of pr telle il lymptihy. Hut aof a mon will b ACCtptod, onlett by rdar of th propar. Dtoartmeot at WAibinKton. W will try to lutttln tb credit of oar poutlan wl h tbat ftw. Th spirit of th mtn li nob! they at perfectly up to lha Mntlmtnt or doing tbelr duty, and parhap on of th beat y id torn of their conduct mty U fousd to th feet thtt not a nun uai dtaarteo, Of btea drank, for nearly 3 month. IUrd At work u rrybody hat baan, wa tra now fiaUnn mora In earnest. Tb HoapluU And I'l conromltantj of Awa, bndAfru And lint, war moTcd lotid Ihli momlofr, though tha nrgtwa ray tbar will b few man who will not ba killed outright, at only tb bead caq ecaionAlly b an from ouUida and u th grjund li clatrad of workmen, we hit ra It all to ourtalra, tad I uppoa will be ranjerej immediately more af. facilr than tU be don with to many tronnd. Troor at Alrtwdy orRAnlied to attack at matt of th Arrangamanu ara oomplata, we Uaroi th plan of Attack i not a Mcrat, Indeed. Fort Banter will b leiitd by tremi A btttorr wiU b built At Mount I'lsuant, another on tilt U Und. lliaaa, then, will be At th AOrflei of A trltnicU, of whlc"! w are to be th centre. Ri flemen And column of 'Arnault will do th etc work. ETry night a rUajnar, totnaUoM two, comatdown with a opl of nun And A faro of ma to WAtch at And ptevaot reluorctaiiat MtwAid, MttUrt begin tolooktobtr, qui' lobar a anybody Mad OMlre, Th paopl kar r otarlr ortiad, country ptopl plrticolirlT, tod I little blood let n ly not htrm them raaoh. Fobt Soatrsa, Ertnlnft, Dae. 28. Mr Dkab Fatiiab i Uofora tbit rttckei you, yoa will trobtbly hire ltrnd that w bar literally ' taken th boll by- tba hrrw.' Sjan tftar unit thl aranlag, w TteaAlad Fort Mooliiit, tad ar now tiubllihad la thlt lot pragntbla fbrtrera, where w ar parfboUy a at p. proAohtLI while, At lha Mint tint, w C3ia mtnd perfectly tha btrbor and Fort Hoaltrl It ealf. VaatalahAT baea Mail dWn Tr7 night. Add hAve WAtchtd u doatrr, with a tUw to prtrtnt tbJj rery aaot, bal w bay watthered tham. Ilurrth for Mil. Aadiju j I W htr ntAn thtt li not Afraid of reinontibtUty, And who had mora jadgmtnt And t better mom of daty than hare ordinarily gnldad publlo man. At Fort Moultrie, wa could not fall to hav notumbad before the larg force thtt wm prob tbly on Ibe point of tlnx Unnohad AgAlut u. Btwa batUriM, a dot Ira of ridemari And A few colamn tt amult, we ma. t hT baan forcod toy laid i Alihoogh ll would not bar ba with out th iota, perbap, of Try rata thera. Ma J. AiDUAoa haj baaa f llhtd with th tamper ted iplrit of thlt U'.tl eostmtnl, cot a mtn of wbloh would biro flinched fron any troggl tbat mk-ht bar Ufalleii ba W at not to ba tonckad her. It U foar timet M Uric u Fort Moultile, bat th wail ar tlxty feat klgb, and no undine cm be mad. Thar U but n irgretj that U, that Fort M-mltrl conld Dot bar baen blown . Tonight, howertr, tTarytblog thtt eta be detroTd will ba. I Am tar a geoeral wailzg of relief will be axpari coed by tb ooantry at lirg at toll lUp. tikan oltly upon MiJ. AiDxatoi'i rstponalbluty. Ket a ntAn At tit fort had th lUxhtait lntlmt tioA of thla ntOTA, aa4 only on or two offleari, anlilth moment it wMtxacatad, Oar property and tha famUl ar all laf bar, with ti atonlh prarkieu, hotplUl atoraa, Ao. Th gab ' Moultrl ar ipikAd and th Qmt lUtt cut do era, o that no Falaaetto fltg can rr fljAtoatbat ttlak. Thar It already a groat xciUmnt In tha dry, HgBAl rockit ar flrad from tb Ulaai?) but It wm too lit, w hT dte'dedly rot tb ball by th maul. Tb rereaua can V eoUaoUd now, (ad th AdaUaattrAtion cab do Ri datr If It wilt W tU tklok w ht don th right thing. Uoana w r itrongar than Tr ABd,ltkooh w left our old hoata with rat rat, and dlaRkad mach to wttt th labor Uat hu baaa uriahed tbar, w ar uiquiiltntbly aow In ear light SIo And poeiUoB M oldwrAnd clt'tan. W Id not ltara from fatr, bat bactata tkar our blood wmtld bar baen ulaily thad. liar tuchto. thing U Impoaiikla, unlet th people ar de Uralnad to batt their bead agalnat the waIIa, and I bop thay bar bralo anotagh left not to Attaaipt that. Tomorrow aaanipg tb lUr And itriMA wiU m hollaed rr oar new potiileo, al thooAthtightofit will Ung Soath CariUa to th quick. (larlbaldi at Ilewe. AtrtTeler, whoracantly rlJtad OlBtaALDC In hit ra'ircment, found him living In th great Mt almplkity, lurrouadad by a lew frtendi wh rafuAed to be Mparatad front hlaa. Thay aU tmrk hArd, And gAin later broad by boneat UU. AU rita at break of day, and occupy th tint bafora braakfaat in praparlng for tbav ratpao'lr Ubora, A oIotmI atay b an thArparJog a kniti aa otbr, with an Italian ranqutlow, maa ding sat, and Oabibaum MlarUag baada. Aflar lha brwilat,wbWahAdbAaprtpiw4byhUdamw. tar'lgoraraaai. aaa want alougtiag, taothar to tb caltura of fin, aeaw) fiahlag, tarn hoot lag. and th Oawaral tarretLag th ooarAtian af Aboot mU-day th workan Mt at aught coilAtka, arar waloh taar rtlat oarap anecdotal andlaaafwnrWwtUhOtiattrM'Aiagw- ttr Btaarl tba woaa iwaaaA wttt baobu irorn a fiaao, theoaly aftkU at lunry la th bob. 2al lliar, At BwAt wilk, thy, DloUtrc rUr to bl 1 1 raaaa. bba, aUa with lb tbcuhU, mtwlAtacatbadatla-of laat It dy wtd bA ,.a..MtfWatwl.lAJ! JA.M, MABtMtmtBAtwBtlwf'wTIBM ItliyW UMUPItl'.Brr.lM ftttrart. Affair tu I bt. M.a.b Twnt.TP Ptuaoaa ome nf tbara tlira tad Kine of I hem fiea rrralre.1 froia taenty-flreto 'Mrtr-n'ii Irrfa a.cb. In Mtncbwr, Va, oa rttdoraJay, f. taiklrg f and making Arrang. atanti for an InaurraotiMi In Cbeaterhald wonty. A W a bln ton dilute h to tha bmUi Ptt it) 1 1 A gaa'teraan from ChaHattcei Ityl that Try tblBg tbw belt katn aa ira prapara'iort for bght, LAtt 8uivlay, h My a, tbit not lady we t lha ehnrcb be amid. Thay ware all ainmna maitr.g rtttrMctl tan c,linoM, And tcrap'pg ,u Tt thouitnd nrgrotl buy la bulid'ng UUetita, to fir from Liel.nlag llo (urttcll n, war irrirnlrur frrni aar t air At lb prwptttlf thoutiog lha Ttakaa. A tanileiran arrlrtd tbla eranlnp from Clttrl trtV In rompaoy wA Cm. Mnvauoc. Iltlh i aay the pttu whlth prerallt tbar It niptr allot td. lharab grtal lack cf fell; boanntili piprtrca.1; lb pnop'e r lila, and pttroli ar werularing op and dawn to pretatre order. O tbxtay (Jam. SATtTBBinc left tbar wm uoanal exrl amant, and apoa htqniry h found thtt Mat had Iwn raeairad that tba rletator AfarMdmiKt wt an bar wty with' aigbt hundred troopt ta bombard tha city and raloforo Mtj. Auaaaaoa. II eaald nat contlno tbm to ib oat'rarr, andtipnaaaalSe opinio that thayetanol bod out la It air protect condiuwn Ijag, unlaat Oaor tU route to Ualr rllaf. N veeaai nUrlor left th bA'bor while they wart Ue-e. Ttwaw. Tb it a'a nf thing which th leaden f th ra trlutl.io la Honlh Cartdiai bar brought ayon Ittm-lyii i,w lappraa, inch In many rMru, at It icarcaly tuapacted lithr. ) leant, Mr Irt'Ano, tbroti.h a prlrat I tor rrwnt pr fertly rtapnctibl aourc in UttrUtlvn, thtt lb ther (ty a body if twenty MmotaMat from tha nnry, anlarad A tira rit at bout li that city and rUmand-td dinner. A dinuar wm given Uem, Attl titan that d. minded tan dollar each, laying thtt tbey bad bat ctma u Charlx'en for eottdog; and the money wat foraiabl tltot Another fact of rtiU greAwrtl'blilouiei ha rwn to oar knowledg. fr'or. Volmt ku rrK (ra Io aa nK of A-jr rovt ta 14 (aatr.1 (U g Anny, a hultn tf ti'outk Cjrt Un, trht u foyai i'l ( ttmi aad ilriprt, rptg kin t torn It Ckiulttiim md prviect ik m from tk mtf. ITia I flieer hit declmad, nylrg ibat be can terra hit country ola.wh.ra and that h doee not wiah U bar nt part la th proraediogt now going tor. ward In that tlatr. ri6im. lb nallimoi Ct7xr hu uformttUn of A limUar chatacttr. It tayn " rVe learn, by th freoo trriral of (too cat tar from CJomolt, Bouth Cro Int At hit hnm la Waahington city, tbAt a Md And tortawfal (tat of thlngt preralli thtr. lliitiuau And work f all klaf trtlii perilytod cendiUm oalsg to lb xcl emant exli Jog amtog th peo;l, About lb ppron.bing inauguration of BLatttay Urnt hostile govtroment. '1'heUlk of wir tut eiud everything Lw to U nuipood cd. 11 rrp-M.onti th paopl aa excl'ed iSmmt to darangtmaot, and ra'atea a cam whar fei lowMnechatio of hU had baan eompU'a y crital and mat1 an Inmate of a lunatic atyl nm by th warlike damoottrAtioni Around klra. rfeerly every machArJc amp'eyel oa the Capitol of tba etat bu le't, aad th raaulalnK behind will follow In A few diva. Other me chanic! tmpioytd el'ewber will toon tit their daptrtnr, u,dunle.a timet thill toon Improve, nttny of lb luttiv niacbtoici and laboring foroa of lb ttaU will ink taploy mnt U other l.ttoa." Althovgh Mr. gijri.L report LouUaia m la hAata And rtrolved to get out of tb UnDn, h ta a car.uiuca ;or re-tiooiita to tne rtenAle ror tb ill J can tfter th 4 th f Much, And I pri mad by lb tu p men who thraaen to ditm i ra .nmiaJiattly, Una Let furtiLliM commentary on the otbtr. It la itt'td that mnoh dlffaotlon exlttt aaorir the (lirmn and IrWh vol an tear troan at tloiriMtoo, who at Ukeu awat from Ibalr bad net Aibomtopiform mlllUry duty, while tht pneonion leadert u eajovlng the luxury of trtawin eomfotubly, and without any paraonal txiour. Th f Avtnnah lipicb'.icm larni thtt I pita It on foot to take poaaaaalon of Fort Clinch, In the vicinity of FernAndint, luv, And inn It with gun from Fort Bt. Augottioe. The Ktimiliean aLo ha tb followlnw nan. griflu In raUU.-n to th UaorgU 'orla, now ald by IhefecaatltfUUi "Float paraona who caxta up th rirtr lajt nifch', w lam that the troopt dlapAtched b tnarner Jtttetday, anlrad atfaly At tbelr derti nAtl.n, And lwwJi'ly went to work to pre pirtqn uteri !,c!r,r (A brfifxiftja taacom p'itt U of J-Jrtat. lby at a working M well i a flbllug bcly, And ahould trouble can tbav will fciv a go-id acooant of tbamtolve. Ordin wei ttni ui but night for reloforoa Bicnli. to b eimit td of furJir dtUoaminti fromtiiaOiiltviAAudlhUairdi Tbey will be tent down eulr tou miming. CoLLAtrroai 1 CotuiDALdtr-li. Uowtf." lh aouikern LbwruVfiir?, (pnUUhtd At At' UnlA, UorglA,) A piper whaca nil baen lighting moot gtlUnily for th Union And th laat, uyt of tb lata election for memben of the Ueergit Convection i " It It a ncUble fact, tbAt, wheravar the 'MUt-uta-Mtn,' ai tKey AM called, hare hail aa ergaa litikat, thee couutle htr voted, by Urge m loritiaf, for launtdiAt Moeuioo. Thwa that lby could not coLtrol by peiiaatlan ant ontx Ing Ikeg drajonntd and SkllttJ. tf Ih'iiv jrr$ and itutrt. 11 thlt moAnt thuM- d of t,ood cillitn war Induced to vote tb lainedul -etwioatitket through timidity." Aconrdiag to tb Oharlw Ion oorretptedaat tba Columbia Smk Ccrvlfitn, the bar tor of Chu'.nton bajalread; baaa reninrtd aou' far vaMali. Tbl( corraepondaut l.tej ud ( dala af lh3iiojt. I " Ltrg bodiet of workmen tr on th Itltndt ntu ChArlaa'on And In th htrbor, throanot up raniparti cantorj ar being Irintportad ever; dty. Th YAllou mlUUry oompAnlaa at Io to ll r tarvlct, and thone left bahlod era gtumbliag UctuM b work ha baan given to thtm. " 11 tt tra thtt th buo.ti htv been removed and the light! In th llght-hou axtiagabhed.' Pilot! hare decltrtd io uie thtt It It utterly Im poaaibl for any thip to enter the harborln It prartnt ootidition, vn by th Aid of a pilot, if tk Attempt It made At nlght And thtt daring the dtytune the ItUmpt would be Attended with conblderabi dAngr. How, ILan, aaa tiy Ubltad Bute cuttert atteoipt to ea ter the htrbor, tiptcially when, dorlag tbe mct difficult par', of their ptataga, Ibey wiU be Uatttrel bytli itoeptionof a latau of IS gun from Korria Itlaud. I Am inform id, but how true it it it another mttter, thtt ni ihlp eaa give the fott oa Morrii ULaad lu braadiide thit li th ratult of th niter f th chtnnel. Ii Any Attempt on the Halted 8tU man-of-war by tb fort on Morrit Iiland, no dinger will b tpprahendtd from Fort Sumtir, ai Ti dom not commitd It. "W are prepAring aArrMatiy for wat. In vry host that I vUit I am ilitari and younger brother! moulding bullet and flag for (be ol dim of th ftmlllM. From pom fimili, til th brothan tr buckling oa their armor And reprlng for the fight, la many, the tapport i Uken AWAy, or rtther ToluatArily offer hit Mrvioe to the AUt. I Am tar that lhara U mach atue patrtotiam la the city aad lUto." Baaaara fraaa Waabdagtea. A diipateh to th TVmM tiyii 1 kav good u hortty for aaylngjbal Htr ami j (oaun maa bev Ml lor eoma)lp let engaging r.'me In every quartr of the city, natu after tha 4n or aiarcn, in anjeot btug, ot 10 ftoad tha raw wit rypooenieoi to new anmmtauaaiia, ana, la nu of trouble, to aerial ta tb rt ttorg prorwedlaga. IilMboan hxowa bayund do lot, m tntlmatod ahnva, laat tbar It ptaooeoartod move xtenl among tbe Moeaaton nvtnbar to ramala until th ckw of Iba prtannt aaasion, to etav off lh aimy and navy eprroi Ion Mil. It wm an deo'ared by a promt p.ntatarielfw) member of he HtrwM today. A. A aat off. many BepwbllMa and the Freatdcul bar r. ewved aaauranoMi fora many Ha-wie a Biaaat thai thay will app'otirlate and loan lha Federal Ootam. Benlalltbutoraaoaatary ta carry cat every depttt otnl of tbe goTarnment, A Uttrr to tb Comnwrciil AUtrttur myti Ta ganmel govacnmonl la gradually drawing a Una of troopt to p 4aw wiahla a abort dialaoM frum Watblagk.n, Tbre at a" danger thtl tbaitgalar aa-bonlUtU Maryland or Yltginle wul oetmtonaaoe toe maareerjie tovi oaotamp ataat out out ot ta Jbj btUcbos if IboM itolM buargenu wdl I xpeel Ua puAl'y. . i . A Bcrap af Unitary. Tbar bat baaa ton tpeoilW tttetapm ta defy th aathorliy of U Fdartl UvTwmraant linoe IvfotmAtlout Tha Ant wtl u 1781 1 and WAA a rtoTMtaracT of leme ef tbe eJnoeri of th Vadaral army to cooan'ldit tb thirteen gUUi Into oae, and oa Bar th ruprem war at Wuhlagton. Ik Mcona wm , AUd "BoAyi inrarTaa- n In bf.Mailiaerfla lien la MitttobaAwtli.' The third WMU17M. aopvUrly mIM 'Ue Wblky InanrractioA Of nAatylTanlA." TbamurUlnAtAncawatUUlt brthallarW brd CoavtaUoa of FadarallaU. Tho Afta, aa which raxaaiaat the (Iffereat leo tlona af theUuloa cme lata eoUldoa, waa la 1820, aadar la Bdntlnbtraliaa of PrwAdeat Monro. tH coarrad oa iba qoatUon 'j itatUwfrar af Idlaataul Into tka Tjehwi. I 'fiaifcwM acUUtA belt eea the LigliU ' . m a iffl. 1.1. .. I lh. '! 1., ,1 n ..J la ( nvnawav'twa twai. miaaww aw SUN. PRICE ONE CENT regivi to certain Uod glToa by th UtUr to Ua OaaklAdlarA Th aevnth wti ta 1820, with tb CbrVe It (.aortlA. Ta eighth wm ht mawiontM Nallifloj Ordlntbc rf cah OamUnA in IMI. lb tbtth wm la If M. mi tb part of tht Mor mon, wb rati iint lha eOral Mtborhy. Ard tha n'i U the raopnt act f teoaatioa by South Carollot Ural aad OU In law I'allad Mjt(, TbeBtalMa-'tlrglcal Itbiat which ,ta.mtay tha rrrart on tra bicknmt aad MwUlly ef lb Atmt of th United HaUt. are vary fill ard cmipltt. ltpftir(ihatfrutrrttkgrt'wDt Uwrrnowtalttnl ranra, at arrytf l ai'Miry pretl, U 1 17 dgi(s U.lt bwlog at F KI,rW MtriLaioU I at Fort Ka In Xaina, St ii 17 flagreai. Tb graatat". ftagra af e lu At th farmar prat It M below tro. And it th lrtr 9T balcw taro. In not far from th lime It'litiU, in tberrgloBof thelakea, and at a rlmiler al. titnda, at forte Drady And Itowird, In Mleil pan, th rang U acarcalr Inta. At Fort Wil kin, on Ilk fiuparlor.whleh le alnaoat anmnn.1. (d by WAtar, th dVgntt a cold It only 9 ba'ow par. In WaitUrgti a Tent'ory, At Fort Btl rrwtn, In the lAnta latltada, the rinse Uonlyl.V drg., tb mtrrary falling to only on dagria be low laro. Tbe greataet beat I At Fort Tama, In 3enb em Celirortlt, altaattd la latl'nde aj oa the Col nradetlrar) th ivarig maxlinam heat for thre and half year being 1 a daKraa,Aod tha raage Wl. 1 he leaat avarur raoge wat At tort Jt ft t.t, t irgim, ou tbe I'.clOn c-t, la Utltade 4 It belrg n.erlr tb nine u Kef WmL, 1 bo rreataat amount of rale felt At Kurt Pike, LotibuanA, Ihli maaturtng 71 HI incbai the butt, at Fort Tama, wuitiuriaS il iectea. AHWt ()rrrd, Oafcn, whar th tbruiom'rl:tl rtng I Ua.t, Ua range gauge indicated GS laeba of rain. Scleatiflo Items. Fitrcot llrrnactj.i MArma.-Tna ni ri alty of tha Vrrto byd'ito niaoVua baa glveo tba. a wide rehtty. Thn tbelr water wheal t bavealltlnel paiteuiai wtWh It pr )1h'y nnwbare ' to be litmd. Tat total amount o( uob power deilvaM from th tnnntng wattra if Fane, and appllotbl Io roannfartnrtng pnriw, bai been largely trerrwaed by eipHlanto of e ack-nlifto charao ler. Among tht moil remarkable of the. a la tb Io Induction, now almwt UnlTrwl la Freaon, of the rnrvrd B -et-Vardt In nndenhot and btao-wbta'a, and of tha turbine. It tt nrt, howevir, rm'y In lh ad-ptla of naw rVirma of wa'ar-wbral thtl tk ImpTOvemirat hit taan pptrrnt, but In th betlar U'jliabnninl and nto tklllut wntklng of th o'd firm. Of all each otpn dBtt for th M woruUwl appUottloa f aater-power, It 1 a ptlnolp' that, m htr ai may b rawatble, the wettr abould be reoetvedoa the maohtto wlihuul hock, aad thai I . ebnold leavi It wiiaou'. vaUelly. Tbat there U power lorl by tb ahock of water, 1 pparcnl from the (aol tbat Ib whole power of a fall of wator may be AVwnrb'd in lb raaarrolr Into wblck ll la'lt, ly th ebook and immotl. of Ua petit ta; aad llfollowi that if lh water wblch work! a ma. chin leavMll wllh any va'ocity wbloh might Lav bean avrlded, then tb power wblch mu.t have lawn trended la giving II that veUettybu beta thrown away. II li another condition, founcad on Ib Mm ptlnsipl m tbat of avoiding thek of lb water, 11 at that ahoa'd be no ttklilan mtractlona or arpen alcnirf lblnflirntorrmuitnl Mrramt. Olttercl CDllflo ipp'loatlon f them ttpedlentt depeuda ato rconoBiloal wotaier .41171110010 mtcolnra. Ttta Aat or UaLvAacoiubr, ta Come of Ibe rttalle ol lb pucsM known A ga vanograpny aieuf prca'lar Intoical. Aa arllal oovart a p'.tu tllvartd ompr with dlueraul ouakt f a paint o-tiDpo-aed of Any cxlda, tuch at thai of Irvn, burr.1 to-ra-rtenne, or black load, ground with lloewd td! lh rolatacctof IheMCottiU of Atortiliy ibhkorlLln. OMrding to the lntmalty given Io Ibe iighu aad (bade. Tb p'ate la thai tuomltvd tt the tttloa ot thegnlvenlo battery, from whloh ansihar p'ata le obtained, reprodMlng an lnn.g'lojpy wlA all tht unavenncMof In oilguul palniiag, TuUliaaao.o al ooppr plate, reauub'log aa e.) .aUnt, and oblnad without tht Mtlatano of th aograter. TlMtipetunento and proa aane In gt'vaaig'yphy are no lata lntrrretlt g Vp m p'ate of una, tettd til h vorxdah, a drawing it euihrd, then, wll't a erna'J onnipoaltlan roil', o wl of lak It p-vl npoa thit vainbh and Ml to diy. Th Ink I, dept I d ouly rn IboM part w wra th veialih hat nt ban brokea thmiigh by lo grave', and Iravat Iba l (token p.it innfthtnrg.evi gfna. Whrn Iheftrat Uyrr Itdiyewcni.dl apil, the a third, bid anna, urlll II U cm Idm.d thai tha ulgual billowi ar d.ep if ob. Tl p'a a th'tt prepared It pi teal In I rff-tvailo Iti'tj, and anoth.r plate la Ibe rena. on which all Iba hoi oat f tht rg av.ag ar i p wlwjtd la rt'.Ktf. Criminal. Wh n-B rum, niiviBO Qolloiu MI over th IiiH.,w at Hccfieeter, on FiUa, aulbrvk hit ntck, Uoiiilab innre th i'or-trrica at 1l igara Falbt, on Monday night All the plunder they got wu 91 In Ltuiie. YViiua tirrxairitainu i a DiriinrLTY, ta bottd the itetnur 11. U. M.rw, at Vick.borg, MUa , lut work, the mt'e, Kobatt SiirUIl, wm tbn, and fell dead In lilt brotheri aruit. A noirr asokb oot at 8 o'clock on Sttirday ui or i log, la Kochtoter, batwata a party of maa and women paddlertj the polirt fouol then in th dark covered wllh each oUie-'t Moid. la ABBtaTiaa Jaataa Mabtts, at Itcktas, B. C, on TburadA week, Joax booinKitTBH, a ooLttabl ihot him through th bearti Mabtiat, had flrad hit rid at the ollloar. w Soma mtcBAAir irtTtBiu Mr. Uraaa'l lia ble At Cbfton, O., on Bundtr night, asd cat th throat! of three pet gom, which tad bean train ed to drew th children'! carriage. Btajt. titb btABiww, who IHOT an oflioar At Urownvllle, Text!, in July, end who wai under ten tent for 19 yean In Washington pealtentlAry, arctcad on Buncay h wu teen In graggary, with hit chtlba still on, th pun night. At tb xictjttob op IIxbbt Altab, at Watavloo, Mo., th crowd, incanaad At th that iff lilt j log Item the pieeiare of teeing the bang ing, got drork on bad rum, bunt Into the Jail ytrd, Aid did lee It. Thcmii Uaadt naaw a inn oa Mrt. IIipba at Albany, on Monday morning, And wm diir-Alltfled with the Juatlce on Account of being aant to the Feeaantliry. II wanUd to go t IbaBUUPlwora; Fooa ooarioTi ht rraa to tha MtryUnd DUpentary with a tlw match, wbloh burnt (oar boar on Sundayi four work thop ware a anted. Tbey bv cocfeeeadi th pnnuhmoit Udtath. Two ivoiB itaoinu, la Hew Ortaan, had a mudaront fight on Monday, wtih pittol and Aogari. una wai toot la two puce. Ana aia u a few mlnate t th other I In catl itody. Both Were opulent men. A BictUAP, who murdered officer Iurrxam tmiaiA asd aupptd a platol At watchmaA Pa ovicif, at New OtIiaaa, a fortnigkt ago, wm AiTMUd on FlIdAy. Tie marderer, Saltasob Ubbbblo, hat bean fully Identilled. A CAAalAM 1X010 DAJVAB rU A CATrUga Into A train At New Uien, U., on BaturdAy. Tw ladle, Mr. Glbbou And Btri. Dawmo. m weU m tbe diivtr, were atrionaly hurt, tb bora wm kU1d tad the earring imihd to nlaota. A PABTT op 25 BurriAoa want to a iaIom kept by an old Mr. Foshaba'i At Bt. Loul, on newyeerl night, imtahad coalrt, ublar, And kIaima, And ended by beating th aid aaa to death. Two of tk gang beve been urMtad. Aa ou wimtAT aoAKia, rumed MsiPATT) In Iiditnipo'lA, reoordi the fact thit while blow log wm coal to light a fire, hi breath caught H.3. .-a ki. a .. .- .......,t i.t. .0.1 u .. aw u,a .w .win aattuaau w tut w nieeoj that it "burnt lik kindling wood"( he auy loae hUyitlgbt arar cam of trjon'Aneoai eemba. tioa recorded by th victim. A BABO OP larAIlatUI WBTT, armtd with olnbA, to lb rtaldanc of Moem. D. tad 8. TI. a A.. I. fl. -. .. J- l.k. ..... a frail, tiirwjww , ,-, tm aaat va witat awe Atowed Beu-pof U taking tbalr UveA Aia Uat raaort. the Meowr. FuttT find n tha mob, woandlcg three. Tb baum of th outrag wm that th fellowi war tuipected of bATing rtolan adeg Tub raiBDBBBg ta tub DaTBorf jail Bttdtr to waoede" oa TuaedAy. BAving been papplltd with llqaott. pUtolt, Ac, by outeld Banam, i nay nocAm runout, ana it wm wun toe UBtoat dlflioalty thty eoald bt) quWUd. Par Inc th Um th offiMn were enttaead la aaal- , and it wai with tb liAg th I lot cm af tha ra-lMnen wm ihot la ta haad, tUough not arioaly lajorad. A TvpB bavoPBD from War hatbend, s latpM tool Aaarthaat ta CutoLir-lLj reoaailr, aad arm AA m T-a Tarta W. ta P.w IMuMt VrAa P imbaAU waVlari4esfjMlUiwV i-dwt.V. RATES OP ADVERTISINC. HtlMal r.(rtT rf inwibMbB ' Adilalliiiita Fotarary FOttl LIKaafl rwlrarlde, emprioeiwAlw. - aa.BW.Mr waaiv(4VB BOI am M MM , BB, sw a.!SwT M alh, Hrwntelw aarai Month It Klml-nnU T B lh- w- A?Z2,0 'i K" '. ttTAwtrr 14 I iSaSr"?? '?T, ontU II loe F, bUaBinant u ontrraty ctoaad oaBmvday. going to pack ap I refer .. ,v, ,, Utad bar pertmour, who ltd her, wlihjnt saav .t or thtwl, u htr hnbtrd't eerrltn Tat tt dVor. and dror Awr. lbariaaBart.l oo enoagh to pey her board bfJJ, aad toll tint boarding-boom ktoftr to laf bar ibTVP ler lag. lAg. Calami Uoi, A ftlAtw BtAMR DIBD Of wwaa Vfiwy H J holt oo tU bank of the W tUeaipiiacoar awTtK. Iowt, rn SatnrlAy Uuf, r A EatiA ntmi bicistlt lotk t IeT cf ray 1) mitt, t Kiwonrt to xhiuri ft tar" POmtUIng to eat. A TAT rvr, which bad MTtf ihowa aery wrO t-mtptr tena, becanv furiorrt on otrtng r baH I Akt U'y, lately, and towed a lady ppratxw Umu. bbawM picked up lifla. Aw oto octp.a win icpptcatbo at Cafamto MA, Ta, br tilt of tb aiora pip braaawar r.vwa, and nlUna; th roam with tb lalpbaAwaaj I OBomnMi A BBronv. aai tha hOimI ' t FaitCblo. Ct , on Friday Ttrelng, ta- IrhrVe ms, -- - . t- -"- FT -1 Truth trl ua art, on th lea, And faliiag tkroagh, aaa inat drown t. "W iniu. wot At.r. pAoaiatr utb to bbp thrnwmr,"4diecT. rTrnraAi Can a btaa at the dmnap bxbl on New yaarp daw. at Beeoalt, N. T.i bU heed f.U ft wapb aai th ueailedi.utdii.d. A CAtrirrcB pxu.Tiitncoa I hatchway at Naa-Orliani. 'i Sa'tirr'aT il.hr ul ni a. jreUk-glBUiabaiHIng tbn p.irr meji lay Bar "nan iiaadiog wrtn orrlan lliaba, i,ivi ioiuecriilagaIar woe l au no wm luaaujue, kl may reoover. A BtVitR wai DOabT Itoww. tt Dcafalw. Iowa, on Thnr.d.v ntgbt. Joint Die act, abba of the prerrfetor nl a (errant war barnad to) rbtath, end Mat Kll.w Drtxar MvadkawliB. init Injured her rplue by jkmplng oat of th(Bw ond ttory window. A loirBcitionoaiaB.-KmB niio tttmff At BL Ixult i exial .itkn, fffl of altera bit went f. old it gbUefTectit the cbtaf at pnlhw being alUd In, thowwd beyotid wowbA, ttat the t aoiaaad wit t l-avalling atesrat ewttabv and lhat th tupdlu( ariiclM wr part af IbW itcck fo UlnttJtte bU bu-lnaxa. A UktawTlriLB cm op HiDBornomA bob J nit trufplred In llotton liitla pet deg k4B Mr. Oro, JorPAK Abont three nvnatbt ag-r Uka wcttKi wu ceatetlied, and iwtaJed. Ua Tn dtp laat, tjmsionu of bydrvpbobU Ml In, utiiyincrrMe.it wnen me peroxyiml were bB their trlaht, the arfotianate men waiertdeAwea wllh a giant' ttraagtb, II eaffarug war aa. palllcp, tad allhoaf,h trocgly bound. It loth nnnlrof mtn toh.lJ bim. Mr. Toppaa taak nptdly, tod died rn Saturdiv night, la graat agony, bneglnp;, during th Interval of tha tMBtma, thit be mWht ba bled to dtalk. Oa wu oaly 80 yeArt old, And Imvm a wilt Aod tw ehUdraa. riliUeIteaiB, Op tba 83 Oovraioat of th aifftt aatttaleA llAwwat. 18 ira Itemnrrtti, 11 1'epabiicana, aad 1 can uot, Jiitaa, oriiAryiAAg. Tub TAt-kcnTo run wu ran ap oa a p ba RlaoniAbary, Warrta eouidy, N. J., oa Nv Tear' Eve, and lh next day th raalaeat aaat ll down. Iraa mtm ttjat ma Fditob of th that CbATiMton Alercwry, wno write ill fierce U arrlon artlctaa, U ore UoaD , a mil it nf Mi cbuMttA, whs Lu been la th Bouth bat tw ar thre yeua. Wniiitn We batrd acmdIc of poiUdami trwoiaev twring orar u IHl'n or to t I l-n,"eudoraof Uarn, "old JAOAAoat la lid UK niltH p'toe." I ela'l an oa la-t'tut trat-ra-ortad th ofaer t "Id baaa li.fi.ilif i.ld Rni-Htaaa wm la aid jAOaBOBta Iac IftMt C'owrtrr. 1 1 At D H IT It la TJf letted that Mr. lraaw-g-IBiuoa Iij'ar, 1 i ot Ji at(o PraeUawl ef lhaaa Unilad Stata, kudar that tectloA ef tha I'onailtuUonwMeb provUal that "In cm of tthp rtmoval f tb lSad"aal r-om olTiea, or hltdaaah. rtritatUort, ar MofNy foawrtaty lit jipanwj oaof 4 kfaai of th ctJ pO,m the tarn tbaB 4aa volve oa Ue Viet I'reiuaoL fceiarftr Dtmttm crat. Tub Msanvt rp ttik Boath Cb'oliB Larfda. latlv AwemblT til with their haw on. Tab Clark, cU'had liktta Epiicoptl clergyraAA atthl tba loll. Th mewerjger. In front of the Beeaav tr'trotm, ettllaa hit tutr on tbe fltir, cnlaa: aa, "MaVewav'tr tbe 8petkeri" th dewr kMwr r.p-at (t loudly wllh three heavy rapa ot hi tuff, aod than tba flseaker biaielf, olwtlaal In a rich h'ne mararin rabe, mtraki np ttaa alaU to kai ttat. Buslaesa Items. Tna crarriAtTOBa op titb So7Tbtbbb IAta. pto Kaiiju.au Leva bound tbamaalrM to ooea- rU'4 2) m.ltt f tha rotl,WMt Of Iaab.ll Too m, by tU 1-t of M. 1 iiaaa itava a tta aaraiTrr itPitbi ibbl 1. wt, tircadcgujt lit no to Decambe- let, at wh.at bdlnlHl, corn 27 780. otUM.Mt, ttat aw 124 bCJ. rv8.iliO: poUtoe 131.MO, oaiuOAlltV. tbi buuiaU. Tim botabioo. ilatb taobt WAtDmaaB la In lU harbor of IlaraiiA. Bbe hat U'aly beaxt bcue-bt by a man named Smith, f Mlatidaat, fur 15.100, aad U fitted oat for th cwapt T Africa, perbap to bring a black rga Into tlba fie poll of ULAilafton. Tira OoaTooart, N. II., lUnAaiA haa ptid to lu ttockholder lbrty-lx dxpa darufr, aaioonling to oa nwiliew. aaaav kunjrtj md inm.Urm tkautanJ, tit taaiaat and tixtyf daOari (f l.StT.CCSX AVarAAtwag annuAUy $lt)6,&o 91, or a friction rar tgJbi pareeot on lhectiaUl which hu vailed la iht amount, B1.237.H13 SJ being It ii-ut 11 hupAldladivUet.dlAbovetiCO.OOO but than. I'l praaent CAPttal ef on end on half i It It thirty-fir mile la length, and wu I in isiz. DuUTDrriD trmt tub UaTraxt Sta Cbj.ica.1 be ciUien of FhlUdaloHA. i fled with tb InaccaracUt of thaUaitadi entaa, ard believing tbat tbalr raaideot peptda ttoaftf exceed tbAt allowed thtm by edMal return, at hAvIng th nopuidioo ooaatad orwr igAla by inomeiator of their oara. Tht ean Mltxhlbltithal wbll FhUadalphk hat tt mora dwelling hoaiM than New Tark aaa ItixioUyBonmblned, her reeageol vawlabUxt pearly 2M.0U0 lest thaa that of th former attar alone a dkcrepancy which the Vew think tta amended return will correct in fiver ef rU- dalpbla, And anew bar to be p mi f rtaawhy or quit S60.000 lnhblttA-1000 aur Baa U Atalg'.ed her by the cantiu, IHlscolia-Oon-f Item, Ibe lottery b lam In the) Boath I araoaaV dying out, lb publi btgla to aaa thACaw nhole thlrg limtre or leu of aiaUdla. LlqOOB Al 1X130 Ull BBIJIbTTj LTIIUIItmt In llardln, Iowa. Lut atak in Lett Uoaaot flJtr U th plaoe, And hU wife. Joined th Uow Tern plan. A botbd ruiLOtoi'Haa, being Atkad by a fiUnd bow h kt buntelf frcm balag iaTelvwd In quAntU, replied, liv lolling the angry aap. eoo hap All th quarrel to hlmi J'. TllB APXtlTTOPTHA rcuLio. that tba Im pet ding crlali ihould dav.lope I'ealf and aaaw I'l wont faoa, remind tb ll-iaton CViwriar f aba ma who wlthtd tbAt hit tUk wife would get tUor eomethlrig. TBI bUu.rBA.rc.rt, o' Brntoa, mid thatrra from that port lo Callao la 11a dAyii th U tha nrii iqotra-rltgedihlpihat bu dttpeuad wfot ri ytl md ttudoicg aaila, which ma moh go Irg tUi, and her qui pawtg U a pioaf af ta tucoawt. Our. Bootr n titb iixoiit at la la Bb A rnei lean tarrloa II la tlx laat U mebu Ian. end Waighi two handrad and tlxtr poanfA Ha !i7l vatrt old. yettUhtallh U goed, tbla whole iti'tm la tnntrntlr vbrerou muoh at wbicn tt owing douhuaat to nu pwy bAUUI A Ywwwtfruaf AW- WBOX.VBll DO BB BXD OP weat a UttU betor high Ilia to a poet aat o bra ma bid A B.rlprovldWhljiiAaVwiihaiAJdg die of mAtcaaa aad BPwfl th IwddarrbelW aa age Land tha otlwread ream a rwxw, ptitai, a obboi mptwtoa. oflUrMtotUpvthaotAaWAdi ,j alt aeok i thaa on, ad laU. OBBTA r ad kicked away tha Udder. IB "mTTS .k- l-At-r k. alwad tha alatsl M that IB BBBl mteedhl bud and cut thJijrB-f i tj!TZ?UKlgIty.'m-!) lf--Bw. SSr. !bTa!awa!atwhloB ba UvajaalarOl' fS " ortrtd tba aoiowtaawl ata J mb at ax , pttMBtloaaW Iwxaarawl uha-awA BBagbm) , .AiwaaBabABaBaiM PA. BAB aa tova awe yw.wr.ii : : ..j -w ItbamatatoertBapap-Jtoaa.hawt J

Other pages from this issue: