Newspaper of The Sun, January 12, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated January 12, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

I ) UHlaMLm NEW YORK SUN daily, Baali in "1 Hi. at an Baa ma Pala-wi Mid Hassan Hi MM. sad da. Btirianribera hi Haw Turk C5tT and wtotail. MS AHD A qaJLXTtM CUTS pit waak. W Whan aant by nil, four Dollar yaar. UMaUra 60.000 Copies ptr Day. Vtta WtntT (CM U published U T( Moll pat M M months, gl l fdngl oopias, obbM. tnif tub gcB, i inrnsr niaaiu ana ruiwa M itww tote. I mMvnATMKXT rtwdi, .TANT3-FKMALK SERVANTS WaaUd amrt d a, la mod slta.tiaaa rood m Ulrki hiiM waited. In rood places and ainiu sirla, Bhril le.tltnto d UMmt-4brtn. aubtelady, 1H Blmati it, rorssr U ena. jur s'iso Riia MAcnnris-WAirrKD ladisb MkmWiMtliMinHal WUra! ImprsT BtWwilmM th Ma artsnosg tan to ah. titn tonrfcl til kind af MltahiiM. las. to tolBna. tonkin faun. and Uionaca wm I af aha tawtor anuannn nartaoUy, asm foi to aon (in tar IL raw waatlat rot saw i. facM t 4Taf fjaanj at, OTwraha MaWin ttAOHnrs-WAVTSD ladibb to aw-rat sb taaAWMir A Wllasn-i mCalhat main .-aahlmaasmarawatlflmtliail bWrMiinhiunritrtlwHTTr: nndai I Tun whoa lawaad. tarms ui aaumlnn far nat sad to let tsaumlnnfi nrTsaaiiina ataai " X m a iTHrKTT Hal. rutirrs wanted agents with ,fmm If. tia,ein meet with u teallrnt n"rV' nnw rapidly, by aMilM in entirely Urll atac a ef ulmal necaaeltr. Jntt pit-wtol, nt-wirin-Bisus vroaawiy, rs if rooms, jiu ri TALK AND FEMALE HELP OP ALL HA. tions wanted I nolle tbty tuUnlM with Wi""1'" "t wapaeit, ' t man- Bak,sIRiiihars. ttTk-Wa eaa lawMt. this osaanaiiouv, Ill HH'IN . UN ROOFERS WANTED- OR (100D UafMfin t'.tl .. Wif 4 UT.w-nnvj. ub.i. . aaar M ttaj bobs but rood binds aal sfp'y Tail rKHMOmAIa NOTICE ;0uirrr lands. a -jjoldiekb, bail- an auan auun. a)na aaaaaaJi laa anaa & lha auai DUuain iiuur aran-Biiai Vrltoo. D.B.BMO tua va arrM la any T tha van. tt.P,l7''X a Navaa n. iTONKT TO LOAN f-'W.OOO TO 'rr .. " M kn4 and nnrtiw, la rw 4 It tftUuta ilM tTa.0UO (or UximbM of iial miifa. rpi7 a UUaaaf H Ittpvil aan4 a aal lalata Offlaa, A5n;3iiitZL HULL'S Itr o4m o4 aciai nAVlUIUBV, Ac. ICK'M ANTI-FRICnON HACULNK, FOB ri'ltCIIIN., SIICtKINO, aaiLr rs'iviiiu invin. aS4V. a M0 t vriiciuir. hoomumioal and tll6M.lVU MaCUlhEH IN TUU WORLD, fflaf -rfkubntaanaavmraitli. ariitanoall bra1 ' a U ran. U iniaB i a4 aa nealn ara aaatat lar ,Jkfv ta laxffal maehlnai raqalra laaj taaa ooa borta "war for Bbxartat aa4 rnnakinf Iran, to ana laah la tnkM, wllb t MTMvUbU allart, aoiaf laa wortl ''tka Mail anooUi aa4 aaifaul Btaaaaf. M ranr U ITKa brvajf and niat rnuyinfal aatablbh aat la tha enontrr, to lara tha valna of tha tatImmi jthlMa rata xtnitt D;KH PaTCNT. nth u braa llrvan, Trantoa, H.:iCAauM Su l On.! HroTtlmws B. Li J. B. A W. W. Cwuu. uaa, linn 4 Oa. Maw York I WTtanorra Bouaa uApatcvlt. ItloLi Uauma All riorill, UalUaa &, 01. and nanf ntaara In Ma York. Maw Boflaad Irttnla, luhilna. Omrjria. Ohla, 4 Aa. bud of hoai, altar nalna tliara far t or thraa nan. a7 tbr aold oat aa wlthoat tbara far tbiaa ar foar tlaiaa thnlr i and othara aa thai la eoiaaarlaaa with aor athar aehlaaa.kaawa. to thani. that Bmt par (or thalr aoal Ihfclia aehlaaa kaowa to than, that I a.aiS ! nanfthV tu. AM araan) arataytly attaatlal to, and all lafcrnitloa T"" BTWTtNi BBOTITU A CO . 80LM AUBNTB.UI fBABL, BTRBKt, ir4 SBW YOBC. xiuau mktallio paintthk dn- dantioMd. aiMta lor thai taTtlaabla Mint, ata aaradta aorptf tha larn daaa daalara at tha Is vaat ' k'aiai'ana. The warrant tha arttela to b , ii mu Taring, BBortusB a tttraarlatraaktlaw TOBK UACnntEBT DBrOT. anm. BBnTnn a oo 4BL ITuMBr TfJktBJ U.WMM ana UBaxsu la aaara iomabv ud Kitrmi.r a - 1-WX.L. " "" kvuw ana 0UU4US, TCuuuiTyTDm maTB, ama all nmr wooa wnactaa aJlW tfp aacrioTt ha of ITkT Liram. plaubbb. dbilia KariiKH A mniuiaa bki.tima. 1BBIT aim OTUBB OOMPOtlTlOH MITAL8, nil Wll k aU othar artUlat aaadrnl to. a MaoQaathoo, uus ajturAUTUuim ur T). niCJVH" (UanU Antt Prlrtlaa I BHaiABa, PVNOHRf AJ UIUI j mm rum rOBTABLH BCALBSlN (JBBAT V 1BBTT, aasa aiaof awar raiaaaia Aruaaav . aStflU y ftrSfr nrfitiq MfBiifhtB, r UOL'BLB-AUTQI BALL VALTI ;W TORK UACHTNKRT DKTOT. TBTEM BBOTUBB A 00., n r SfK M Paul atraal. Kvar AWariMLin af aiatloaftrv and aortthla ataarn lalnaa: am laa and hand latbaa. aowar and hand plan aTarUb. gur sattiaa naaklaaa, bolt tuta, awrtia. 1a aadlaaanlof aaacKlnfla. Aa alaoeirealar and up kcbt aaw atOla of Tartoaa klnda; grala Ballla la gnat anatr. AU far aaia M tha arr towaot orlaaa to aatt mitiu ro unr. L'AJUt ru LAT ABOUT 7 AOKXS Of C tonal with road balMlnaa. (01 aarl iara ar aaUk. LTOOiK TO LIT A RARI dlANCS rL a aaa tra-atorr and kaaaaiaat bflch knoat. ha mpMa araar.aftoatM on Rckfvd at.naar Mxaarala Vaad oamotoal to tha Oram Potot Orrr. for aaa low at of SIM pw rar. Far oartlealara. Inqalra of (I, . KBLBBT, lit taraodst, WWtamtbwriB. kdiaa? aOOatS TO UCT-CIIKAP ROOMS AND LV had raona.fraai3Dn toITo,Ha. II JaoM ad baM BaatlTlht,rat and W I alaa M Bast What. Aps47Sath sraoUsai. ta8al3 300HS TJ LV5T-A LADI, OCCUPIINO kw uia inira uutrj 01 a njnan, 1 wo roomi ao in ooam, alikia torsat It Ua lontb. ar waaid rsal I laasmallBunU. natail It partly faralshad and baard ilaVlha faaaUf 1 mVva.as ifasa and malrad. Iaaa'ra aal larana ai. at toa pnraai aaw. ait atoa 5TORI8 4NlAPABTMENToTOLir-Tha J stotaand caroocaa,yTI)Bamndrt,btasnaTa. 1 and IN rant l ", alaa 4 rooms with watar In, M last Uth at. 9X ptr ataoih. TH riaaia la tos now lIMOiJr.. Mr BaoafT. lalli riu TTORK, BiCKROOM AND BEDROOMS J la tha now balldtns, SsS BodsVoo rt. and IS Or. hard sir 1 reami at ir Orchard at, andM atorr at rt arasd. Aaatp an tha pnanW lalOantt ro ht-a bto&s wrra rm aa taaia Soor, to lat, or laasa fjrsala,UaM mraaoat ??5 " wwmm n ov w w w tmmmm M sa fnAsoaat, alth Iwas ahaw vLadoo.auliaUs adfllo TXAM POWlB-TO IXABK, SCPIRIOR Jraaaaa, a uh ataadr poaar. U (as splanlU balld saaaUta Was. 4. as, M, t and taQrwW at, tha bast sidtiiit intra IninUss kathaatar PajtiasU wan f arai-aVtss arsimiaiatsUsns almld atakalaaantlahl awttoatlaa hi U. i. B0 VTAAD, m tha latoH. RWIBQ MACH1NX8 TOXXT-SLNQER'S, J Wsaakw WUsoa'saa4 HswaV- rsat froaa (4 to par av ata, all la parfact ordan aTao, lallss Uaf hi jaa s-ia TO Lr- MAMM OKAJICK TO OO TO sbL kMMikSMliMI fsaWfaaTaBBTaVBl aaaTafal tMSMttt aaaatal bbbW traMiti vtlaaTntMa, m mtwm mommmMamm kci iW- rOMBMIM. PAJTABT BIRDS FOB SALX-LOBa Stolid topaawaratnskt,toaatsiiliiii. Aaars 1f Osaaawtah ara. talha raas, bat. Haaataaadaaii laahrh.H.Y. da-w Maalat EXHIBITION APPARATUS FOB BAXB, LJ rhajp-any antHqrkdnf raaa aau nakatU par raakfwiipooasa: nrloa. alwal ttOOi rasaw far salt raliAMa afthr ewnar. Iaauira of A. BtjUJO. rOtCinBoaair. N aaaati boU appl. Ml r 3d LTORSiS FOR BALK OB XXCHANQK-l Ll ,.. inira, 1 handa kUb: also 1 rrsy bona, 14 andaUrb prtet ba": alat a btadaanta O taxi laa posy gbassM.hstB. Uo.oljalllllaahaa,Utharar. UOX8E3 FoK SALS A VALUABLE tl totaa af arrral horata. 1M4 buda Udhi prlsa tmc, Iso tssMs-srW trash or atoradora aaai. U ktnaa rtl Va aild t"ftbar cr asparata at rataoautala artoaa 'ssabasaWsja poay balli bans fat 'sals, anas, twE 2T0NB TOB SALB 300 000 TON DOCK 3 stcMf-riiia. AVplyb) haCUaBLTBBlGY. 4 an and DM at. allll'lad UnOHB, OABBIAOBB, flOBSXS, SLAB. 3 bbj, tilli.a.l toaaaloratat-Tbalarii tiihto l&SR&ZffiMjizS '"fir TtM--.5 ro TDnrXBS ASD BOOnB-tJO BOX. Kerv?.- tVabata aiaa flT FABBBLI CJ PKLHAM FABM -n-Tr "TrlV,rsoaod sisals ataarTfrM barraU af THE NUMBER 8BD0 vrAirnsD. flllVHIIlinTn'a Ttrvvra B.rtH a" ., . vaM g ti,aaioallia UIHH. A PaTTPBJCB PUD FOR PaarntBOKBlfi Tlna:- EVTaTliVa-"- -"-.w-.'M- J BTa lalO CADDLB WANTED ANT ONB nATTNQ .".5?." I B-U'UI.B to lIMvaja afAT A BIB- OVTICIAJL. LliB EJKIAl f M)UKIT CLERK'S 0FR1CK. VL. .... N York, laa. , lMt. .Inbn attics Is hmbr (ina tha ea the Uth dtp af Janaarr, tidl, I .ball pmund ti draw t4a t Jarwa forthrailoinfOsa'ta.tobnfaato fvtaaUay andOsont of Raw Vsrk. oa tha 4th day af Fsbraarp; OoaTJ paTSU aad l! Frt" Jm" " '' rl . A paasl af M Urand Jnim. n a panai of U( Paatt Jnrtmt trr a ttmrt of Oarnftl anr " HMrils UBl-LUfOY.Otork. TJEPABTMAHT Of PUBUO UUAKrrDEB W5SWoWitnr or. at toaar amsaa at atn4 ,iw,i tej t Mu - Um ? tniM . . . m TTi br tbs oatoar la eharaa, vhtoh will antbt jfcswarKh M.WSTT -" "Bar olalaa, wMla tha pracaraS jajranl will ha stoosd at labor auto. UaadwS fantnf blntsBlf or banWf npna tbs InsUtatUoa far aaatoatnaaaa. CarttOcatoi of kaawa slttaans will aa rsqaJrad la aB sasaa. aa4 soiiclaol ttnta wiB ha tokaai n fsriawbubithafarmof kia Miitliaasa Baaaaav 17 to obtain rTW at tbs sfVs of tha lvartaant af rSiMla CharlUai and Oornwtlon, No. 1 IVma7arsrt.Mar ttraadway.and at tbs Botonda, to lbs Park, (a ban UaforxoawWbarlTtnttTrloanbai- . ""Taaa. , 1NL rj" aptint Oi'npanoo...,. aa ......, Plana of Mrth ...Oondttioa Namlawsf prsaosa lor w bora rallaf htatknd, l-Hlanoa,fto.. ssraasTT. Wwl ront or rrar honws. ..Wo. of room.. ..and what star,. PrhKhrrrslU Is rtoolrad front aaf otlww anartor Wbathar aaristad by any aharttobla laaWtawaa, and haw tal?a'aaaa'rMalVaa'tm'ttkta uusf. ba furalahsd If paadbla. paUaattoss to ha Dtads ana w-sak la 1 IT 1 anas, to a tha Uosasatoaomra af Pablla Ohartttoa andUaa. B to aaasalaa as ta Ifca tl.hM. tr Hit !! D aaatlaatlona to bara tha atQowbM inMlsiii st aharasalriiadbrsacBaaMWBiBatoanlaf BBtBataw. I am wall aaaualatM with andtiblil tobtowant.an4 4Vaaiiliiaf aUt ' .. ...... ....... ... Dr iwd fbanm o Irrw Toia-'ai."i"" lall? .?'ry " "' tetn "UtaWhaalBBV stroslaaTaryparUcaiar, stuonito Hnn m,ria'.'.'.'."anV .'".I".7.7.M1. Unrd. Ms ata raaulrad. ! ? f l"rBBB of dlaaolata and rarrant habthj wfnXiUtoUhwJ baiaawliadtolabarfortbafrraiaort. " . af thaffcwdaf UttmalaaVtBart of taABd pLEonos Noncx otTioB or TUB JflfatotjaUtoB fsaaUahl Oonoaoy at law starafbVrw "t wfr? iw-iaaaanwM Btawiadar laa ". MM ! fJOTICB TO TAX PATKKS 0FTICK OF A' JT 1 narrTlin 11m laaataaaaiB graaaatlyaaajhr OtryBwd Osaagni. w tJw, SrhySSw3rS&S "J athjoaatota' sail and anatlaa tha EasarraVtod. AlA a7psrnlBnladMansT tow. daoUasiaf taalraaanBaasatoar saaaaa 0 bolnf alar, armaa or. far saUltorr arailaat, and alaa Utsraryar aaarltahla bwSt latinos, by law aaoatot fraai ttatllas. t wnjiasisd la, ataaa anplioatlasi tar sash radaattoa ar inapuoB nwrtoaa as uh Gtsaana m path lay stTApriL Tm lauawlad ssM tbllahed for Ina iclatlnf af tha ratU aa law uswto amttoaaf tha Aaty April 14, UO. If ad for Ina liiAaaitllni a Its nam . . BaunoM 1-Darla tha tuna tha banks ahall ba oawa tor pablla tnsaasUso, as barsUfosa anrktad, apafeaa. bVaaknaf ba mada by any Parana astaaasrlar bianialf aa (ftoral by tha asaaiaad tJ nation of nla raal ar aaraaaal taatn,toatTthsaamseorracUal, If snob spyllaatloa ba BaaAa In MUtlan ta tlui ll ft.allM. id rml &- Utt it araat ba mads la wrluat, ataJar tha (raaad of njwuna HMim ana unn Ami tha aaisawnant aaats to aa aorronaa. mation to tna tha Cocao t, lad If tothslrt u tnav aoau e&aaa tna If aneh ippllsttloa ba Btads to walutlloa of twranttal aatola. tha laplieant satU ba sitmlnad undar oath brthastld OiiiiaBlaalnni ra, who shall ba anthorllad to aaatlnbtor aaom aatn. ar any off loam, aaq if la thatrai tut Is srronsana, tnay ahall oansa tha Lana sarrastod, and Bl tha astsunt of snoh aataansaat as Insy stay ballara to ba liut, and daclara tbeli nadalna taars-a wltbla thirty days aftar roth appUctUoB sbaB ban baaa Biada ta lhatn. Ma radaatlon ahall ha - ir tha Board af Baaarrlaora af any awtaiiaiat on raal M paraooal sattts lapnasd ondarthls art uahaa It ahaU appaar, annar nau or amrmiuon, inai tha party an. HiWrad was anabla ta atUud within tha pat 14 prs sarlbrd for ths aorracuoa of tarns br rouon of atcknai oratoanaa from tha Urty.-Lwa of lHa, Uhaptor Ma, lira iliwi i, A. J, WILLI A MSO It. i.W.ALl.rN, .W. BROW. - .. .OwomWntonaii af Tuat and i.aaaanmta. MMATblataflUI (ttlCM. OF TUB NEW TOBK UA31 w UUUT UOBTrAItTiUM Tha Anamal tlirMm tor thin uampiny wui ha bald an TOBK OASl Dlrasaara a Bda airy nrat, from 11 lfaOsntrsstraaa. Dwa tha nih tort. a bald an Monday, tha lath day af J an il to It o'slaakAM. U tha (JOaa. Ho. t. TboTraastar Book rIO to) atoaMI nuidi BnaU aflar tha fir iMMaTt a U BTBATTT, TAXES TUB OOLLKCTOBS OF TAXES A. for too towna of MarHainla and Wast Farm, will ba la ittandanoa at tha Wnvator Ilauaa, aw. Bows l and BraSBM at, aa Maaday, Jan. 14th, and oa arary isoo-edlni Monday aatll furthar notiea.tg raoalra tjataon auniiMaa in aaia towns, n. m. uuarn. nsalns Msaday antll furthar notlaa.t ra an all tiilama In aald tnwna. PL af. O htoirlaanla, C'OaA JBMMINUS. Wsat Final. UiUaa. tora. lilt 1M TUB STOCKHOLDERS OF TUB MB chuilot Mlnlna AawcltUon ara harabr noMOad that Traatsas bar mads tha sasnnd and Anal dtrt. laadaf tha saJanss af oa PHaauUtlaB af thalr ainr, EUAUAL, WAT Jacaraaa. A. W.I s la thalr haatta. aarahat f aTtha oMaTnflSa'lSair iLftaiTiiWa-r CTTaU. PUBII IinSIt ITBBMDfKBAJBXBH TBXBfJHMDTKeBTaATMM. JTSXaTCH ya mmnn T?USS FTJBS FURS nw gwt 1 raSTfT'AMT. mKfcrlttJtt2Z2ttritt bast aaaaaasi atoob af Pars to ha Btand. anJ at IKa a rasas, whiab wttl pa toondlaha M paraaat. rrT wl- amJm "w. ia isa-tr, asa, maaf BBafaal oA!i 10. Praaah -Tlnk mnn. to M ta to BPa,rt,,sb Babai aaaflB, 'oat-. -.- -.s -. mn anwaafkws amtdnl tanwananTawanM anwkwanwnBBtomnnwa lam aantaaawaawaaatosBBn- ffXJMM, aWJML yPM-Th-niBI BUT TOO L artl 69 VCT Mat lam tftvai l aiA & la-i m mm jtt&x&toZis. -?&J ffJflo,-Vr-X rttak toona if, to M BBt rshnsatatoaf atoM SKbBffkli m Saatg FUBB, FUBB, AT US FULTOM 1 b ayahaad. fBaBffAtBi a-WW-aW 4-nlSa: TADIBB, TOD MATBATB COT BALI rVUX HUDSON BAT FOB OOMPABT. ahlbVtS'tfSU0 .rtoto UlAnMta BwdfbB rBM n.m... aUBsT.,KXBQA4 12. SUN. NEW YORK. SATURDAY 1ANUARY 1861. PRICE ONE CENT Trt POST BfFltt LIST! LIST OF LETTEK5 BeMtlnlic la Um Nit 0Mi, FRiDAr, j.t.0Aitr n, isi. LADUf A-stsabsor 'Atrtm Mr. Mania atf.aj.at.Ab AdinisMarr irimalM t A Afo.aa.Mnj AdtsaiaMntObairyit iHTraBUrH Aiaaa OstoTTaa aiaaauaBA Annat Brarlas Anna, BfaarBllaa MadysfrasiuUsI Hrady Bcaa HraDt Elian B.adhy stary sraal'f Mtrr.T llaaf n Ja-raalM 0 Banka Mra Kraaia B rUkar Mis Liaala A Black fhsbs Mask Mrs FJlit r BlaarharA Marr flatkmar Mrt 1H r Iwrtoa Btcbal B Hartatt lira Dr btrrrtt Mra Carolina aantow Loitla Ban tow l.tviw Mil 11 BttksMn.,Wral4thlt lUailar Majia rklaiMra Anil Bsatta KI.JU IVwrkar MUaA F. Ma.1 Mna M4aa L lhjiMla,4Ithat M.U Wlthniaa HaLlamlii Mn F A Ifcmwtt Mn O B-irlinMuaCKIirto Marry Mn lUlttab H.nulnr Mrs, CaraUal st ItaTlaaalary Btran Marba ttsTall Mra Joan Hrronan Pllaa BrnuaaCatkarlaa Cdadwtrk Mia Jin Calihia Mia Kits 0 Cain aUtorra Caiawrll PJanor Callaahvi Pllni CnipMra,Hattltthat hsmtora Mra 11 artist Crana Mary (llanrar M'aDranU L (uDnl.1 mat Crandnll Mary (wnnall Mtrr Ana C asaai Mlaa A I.I8f. Ansa Mrs Ualm pliap i T ""J" OlarBaatr ni'nmn M-rtarat Andiron Mra Btldaat Aadaraon joaanl Andaman L'nUa AraaM Mn r.lltt Artot Mra I r- Atkins Mrs Prwnaaa Mn P-rU rat pUrla Kim Tarasa jiiatar RMhailia MabopMn.Wntlaa.at Malawi MrihUrrP Iwlabun Mn ' Itorrati Mia Ana KIU)t Bsjth M-s Bllatls Prodanck Aaa Hroina Barak Iwawa Mnrlaa Brown Mra Jan. A Brawn Joarpalna Browa Oartrudl Kowa Mn Strah aaa Mlaa Barak Brswar Mary B rothara Mn Julia Bowba an MM Pont ks Marit Poyar Mra l A PordMlaaJ llarhanaa Mn I It HarrbM-aKttaF. Iiuilard Mis Biiatbat. Hull Bllaa 0 Purfc Jtna Iturr Mn Jina tloiutn llrMtnt ItrawMraMtryP ftma Mrs Watt 19th rl Hrms Kllst fiutouiw Mn Mary VurrouPS Mrt Matla Susbr Mn J no uiclta Muftratt Cratar FJIat Ooln M intra l-lllasMrat:arlM t l wall MnMl ra Column Mlaa M A OoliirtaiJathvUM UoaaoMnU (Vxula Mra u.phta O Ooaiatork Mra U It Onansll l.'itl. Conway kUian F Clara JulU (lark Hrtdrrt Clark Pnala KlarkMnMsry Claik CaUiailia Clark Mn bsaiiah Claik Mis Mary Carroll Mia Mary Caitar I.ibalia a' OaiiyMnAiBlar--l Carson JJins tliara Aanla 1 Cats Lydia OasaAnnlsO I bars Mn Mm'U B Cahln MraTl L Canldwall Mn J A favantah lnlla rt.rot Krcnlora J war Ann CTnraan BVubtth CraaUMrtAnnaA Chaiwradna htra Tbnt Clans B1)bs Sna Mn B P aaftwUi MnJ B atls Mia Bmsaa tU Kilsa ar Ba!h D.tUMia Anna D.tI. Bis Koallaa 11U sVhar DtTldraMraFrusli DtrLSon Mrs AasUa I Dy Bliat P l;ivan Bllil Ana !&&.& Da B M ad'a Da Inna Caahnrlna lOfwaMOMaMraAIC rtoBllTMraBaima Co aaithtnn If vr SWM'-L".. VBstarw. MtWffl ' JfTf jKVBf a af n Panui UaokHnttoary W Ooopir Mn, ThoniBiM Conihlaod tlnrwt JopalMdMnW.lltkrt Oonsll ifra Jw Ooraal Mn Btral OorUtn Mra Maty Carrara Jtna CorWlo lutdfM Cwtora Mada YaaTI CrawMlnA Coi Mra Mary CulUm Ktw CuUatoa F.llsa Ouaaaunca LaaUa Cam? attojMary Curtis lilsi liJ Cryttor Mra garah E WokaonMm JtTf plaklashfra Mtfarat a, iinai 1 anna pUbaar Ml A M Daaarts Mia John a llcrla PasaArataM DaslayM'sAU Daaaa'l Euan O Donal Mr. As.at PonihlfMra Watlsy Doaikartw kin pMaWia,sU4lMait a awaal Daptof vora'1 Itorlaj stTrl affr Mra Jannla A nonnKltst Pnaa Ifra. Hsarfas rt arraasraanna stDaaaJ u an aau r?MaVa lllatnath Ea Mart BM.AlMtn. rnasaaaua anjaas Kd wards MrsKita MlwardsHaulta FtastnaiirslMH F4tor.Jana sksworth Mrs atlrlt RUIott Miranda B Kllanihua Mn A? fUoonaruL M FlaaXian MnlUlaa FlnebarMlaaLA FUirkuiMnCarjllaa Farnum Mn Oapt Kun4 Mn Miry Kir Mn Brldisl PayhUasF issuiuh ttaaarnMn,W!Sthlt PnlttMnJnUa Duy Buao U BUlsMnJaaats BlrPhabaB Mdlasn Marrarat auaa marr a at ti&ti?- EtiU. BthartliaMra a Bnaol Bra Obirlstbl "wwoi sin u Braas Mn Ana Brans Mrs WaltM W FrUly Manirat J ana FUhar t. Isthath Fli Fsskaa Mn Jonathia rsnum turria a Praoen MraBanh Fmnsr MraUC Frrnrl Mn Mary rn mlib.h Fail Bad bm AuUapplaar'si Mra J M rnrsmana Mn Wat Flynna Mrs Hint Mra Blitbwth w FUbal ' IaioiMna n't aary.a tchMrabM Fltoh Anna Vtispitrlck Jnlll Fltapatrick rniata ItapatrOk Ktto Folsy Mra Ma'y Vordham Mlaa a Fores Mra AinyO FoahuMra U Fanra rtr M id sm'lla TarlM G id aaa Mra Miry OalisMary (tolaaaarMtTyBrtla-at Oahxhsr Busn larsrha Mra IJsa Oswaa Mra OMfekr BUsa Otdtar Mn A Oanbnit Aana llaaa Mra Mary B Otarfoatla (Hay Uaa'a K (,l,aamMrsathat lil.mon Mn Mary (irasr Mn rtoorra OnoahUryFO IltdlryMraMM nnaaMnJabaP OnrarMra J Jtaob Otbbona allithsth Ollaa Mra I ana OlaaayMrsMtkrt dlbma klrt MiTfsrat Oosd OuWUa Qlldaa Mwfatwt Ooab A4ua U Oaa Ana Hnlnu AlllaaanianMnlAruua llandanon Mra AUm lliday I nlty llarktna Mra Ana llama Mra alia flaroy Mit Faanla O Uaaar Mrs. tloualaa st uaauina Mim llaollton Mn H Hand Mn Brtdfst lUnaoa Itrth Manila Mra Mt-y llaacbard Brtdsal Hanaon Mra Haahal litrsoa t loranca--l rtsnaiun PauUna HaakMl aiuullt W llaatlncaMMPO Uaatln. .'lrt uiiilittM'siJ ll. IiMis vTillat ((dr earah Ha ra Klity tftirbon knaca Lama ill Julia Paulina II rthuCittwitna Hubiotck Mia aarbtia II. uitra Midnx, B Hid st May Mra r. is bun ILiirMalnoa aoa Johanna Hiypra Mra A n 1'StrdM'sJobaM "..bMiill.ijnib Hi ITm Mlaa U 0 JarkaonMnLawu Jotaoa hUtrU Jaaw.it Miasrflh at jaoska OaraUaa II JobaaanMjspnarJr Johnssa Annla Jftbnaan R.cbal I Jocaa Mn Cbttty Ksarasy tjitharlna KwnayMiaDK Krans Mra Maria K dm Anna Kslth Mn Chaa Khaa its ry Ana Kailotf Mlaa 11 MaHt KsllofS Mn Jatnlt KellsyMrs Mulbarry at KalUiy Ktto KalOy M-a Wm U Kallay Mra, In STSuna HlekarMraMtra BUrlnhotaaa Ma. Flit rt piaoaMiry lUaman Mra Miry lin lllnadila Mn Uwpbad J UlaapiMra.Ntnuual UlsyJannatt llonn Mn A B Woman Mra John ! lochia. Mra John In'msMiaF-mmily lolma Mra, W lid at itoihnd Mus antra at Ijiu Mra Auituto J flonrbt m afra Anula IloitaMrinlalna lluahnl Ann Hulhsrth Mu.4hat llauohVf, nuTaaMg lisat uatnwiaa LaBuMad's LaksMkaMi Amb Ftanl. MiaRachal tnuial Aanto 11 athar Mra JtAn ..teams, laiah aeount OanUnaA M.aih Mra Mary 0 vn.it anna (at Mra Anna U a t olnnota UaolaUA M111. J wnnTbarsala rStVi.' MuaMUii Mask Mai Mask Mra Widow ai irdM. Inn MaddlionMrallA BMaaua Mama aittb Maty MiTarhfarT sfManwanaada Pialia Marsarsi Mra Oataartoa ManZallMlvMB Maaoakin Ja-aD MattoskaJowphlad Mai bawt bViotat M.aedHh rasr U ubl Fauny M iiinvwa.rtn flnatlaston Mrs 0 1 lulllso. tint Ilulb al Llbbla W Hairy Mm liydaMa Paula Java Mra A aanMnBarah aaaaIoaJarU anas am (noraa rt anas gnaw II onaa Mm A f. Jonas Mra laUsa Jallaa Mod's Kstly Mra Biddy KaUsy aim Bllaa Oaaty Kotlsr Bllsabath ' nwlnaayMnTlwaid Kanaay Laalaa Kannat BlUa A Klranay Mtry KtrkTr Aaals klrkiaad Mn Carolina KroaH Mrt Bliaibaak KaaltaaCara wtaflarrto .sals Mm M A Td.n Mtdt sntsaBllaa .Ipmin Mrs Jrlontoa Miss bth irt .swarm a Mm Mary xutwaaHJallMn,K .nnfaltaCaralao .all Mlaa M Fanny paeh aatbatraa .pnch Anna 0neh Mary .rook. M-s Mtrll 4Lck Mim B Maria MooraMnlial MaaraltmOA Moma baftba MaofaAaaUl Moors BUst B Masra Clara aonar Hiulw oms Gornaila Mnlnuhartna aWst It-Art ".a- HalUai J bfaJl.iiarsaMnllabla MatwfUa Mia-B fiSwtottStfo-" ijaaa lath Matrmt ulw Motor nM garah Lsnlaa 1 luJIaa atloaar Mia Ana'a 11 Ifannaa Mra Carolina aUoa.Mrs Barak jllar Mini F fnlr.kU Man. Mnta tath at Banooa JaanaU um Matilda F afarttarh BDaaar BJ r Mra Anna m Maaanr wHm. rrharrSat pan. asm 'T"alrt 1 Mra Ph ihtiaT tU 1 MtryB tisxnasssssni. MmManaa ittaanl BKJdow. Hrwoomb hawiy Varri O'r-rlMiMaiy O'ltiirnMair (1'Cnt.MI Bra Miry O'NasI Mia Jas 1)aikrrMnthaa Paikar Jin M.ry A rvbsaon Mra BbmIum Paraun. k.thar WttlaonMinattaF Patnan Ballla Pat arson rumor IMt-rsta Mia Aau Pitwaan Mra T T Pawaoa Mra Ann PtaUdy CuollLd M Pra'son tin B J rbrianM.a Maty Parkins Mis Barah 3 MeArar Jant MrOall rhldrtl MrOwkar Tkama A McClratay Anna SsCcab Mm auharat (Catty Jnlta Mc'n-tfy I ata MrOalTray Mn K J MfCssrrrMra An stci'.wmltMi ralbnrioa Millounlirtall. Mcltoarall Mia A J nlalla Mra Mara Unma Mary 1 aaasy Mi a n.xwra AiKtndalinialbalb BMdlDMnMwyL Kard Mslliaa-t Mrt BO Ql bflllr I Kalllr Aaaa Kslily Mn Martint RmraaaBtrth rUjaolila Jrnaia Kumolda Mn A rt Kloa Mia tharlotls Klrbtrsa Mn B H hut. M'a Maty Itloritoa Maiaartt 1 Hiiy Llr nJu. Uaiflnthfa hlmattarak Jano Stablar Mta C F ffadkUiy 4 rhaff.rM'aa AM 89am B.la Hctrnui MUa Wm at fttipiia Mn l.nc J W'aiton Mr BtanlarMiaF.adarlck Blra'l Hrttrr BtanwoM Mra Niney Bwaa Mla Jra Swaa Amis f tthsa Mar Boaman Mn Jas fltora Mr. Cant gaosnry Mia ll Mtet HrlyM.s.!ii!laA BtialaMr.il It Bnmniaa Miagtrlh Blianiold Mis 1st ara Bwratllslhva A Ti amy Mia John Tratay Lr'la 11 Tarn! M4'a Tahada Maria Tstra Mra Mart TiafaaMlm Tabdar Marti Tarry Mra Tii-am rJtHftl Tlsaany Mlia C Trnibia.lap lllman Mn Z T Todd Mltanaa UMlka JotKV IptenMnFie Vans PUta Vanantt Mrs lltb at Van KJarrk KUan an BsajBl Laranla Wal1 hfra.Talli L ''WakrrMralUaJi WalahslraCir-rt WilTklaa B WsUaaa Mt-tcJt Wauaaaa Mint M Waikar Maiat Wilkar Mn Uoratla M rl.isn Mtff WtH Mra KtaaJjs Ward M.ra Wamrr M'a aml Wait laa MttU. Wataoa Mn Jaa H ataoa Bophla Watorrnry M ry Wrhb Mn lana Wtbaar Lstllo A tlrb IlisJ w.11, jira Muy Wall Wbaun Btrah vhalanFaihar a'r.eaa M"a L Wsndoll Mlaa M H Wslaa Jut "I-" wrwlooaa Mra Bmlly WHtlBII tMOJ wirkatTi WkvUstaaMB YOnJCMnMitUda ZILKBM MnUaldah Natty Mn ItM Mrs Mlaa BM Oibora fntta U oana Faiinia 0 asna Ilauu!i rorktna Mta .taaaak A RtkltaMraMatk tmon Mlaa M JVUtln Madwa'lls gidmU FsryMnBuaiJ Prtara III Pntiso Mn B PrloaMn P Prlrr Mm W A l'hiiooi atrsB Ibth at I'uwili atiaEliitbita Pawsra Mn Amtada B Poasrt Birah MrTioaf til tl,a Aana Mitllliaamh Ha Intra btt'y MrKanal Mt'y McksnaMnllndrat MrKrown Mtrr A MrlaibUnMlraa MrMiansy Cttkatlns MrManomr Emmt T MeManna Mn KMsi MtWnim Mn Aaaia MoaartayBirih QulmMlmO Rlrars Flaranra Robblna MnOitbniaa Itth-ata Lrdla BotToar Mia B Rot aThraat Rosan Mn Miry K-ma'wia MtaviisCkrUtlaa Honllkw Mad'a Hnutka HrWrrt Bows Mm, Lai'a trt Bowa Mtllll. KutlMlira Mn P B Kut'ntta M a Ma'y Hrrknitn Mn A J KiiaaU'r MuamU Mn LdmllauM Btr. trt Mtry Aan Bl.wtrt Miat Uulatt "UlrrrMri Nancy BlirtMlalFS Blmvona M- Amslli Btlsa Blnlaiona Mart Bimoain MarrO Birmla Uret,lli Unilih Mra .Ilia Pm th Btrth Bml h Marr Pml'h MrtPHVat Bmllh Btrab P. r)ath Mia Ahl BmithMia Ablftl Blkry Mra Mirairal Btorma MnUaanab htnnrw.nO II Bnowrlls Mtd'cWoortw at Bbnrtwa Etlitbi'th Boulbwlok Ann. auna Tompkins Mn Y I. I'ompttns Mn 1.1 alia Toompaon Mra r Thompson M trail Thompson Hannah TtomVmhtlan ?snrtMlhii Mn JuUt B L royMn TnrnsrJslla A-4 Turaar Maria A Turaar Halsa M Turtsy gsrih Tnrpnap Crtna Thyrlona Mad'a llarothat Vptaa Mn Floea C Van Prsltaa Mra 3 Yin lloraubarih htra Catbailna Wlllb Mra ItabatU Wlllatt Eratita Wliiiimi Mn Mt 4 tlona WUIIima Lanra B WlUlama Aabla flUllmaJaaay llllama Mat 11 g llUamaOsoella B llllainmn Mri Ana Wllaoa KMaa WIlainMnJta Wlnana Llnlaa WlnthropMraMA WbltoMnMlaala . WhluMnUaTTtott WhltaMra UtrrUtt WhltnhaadlaiThaodoria (I WMtmora M Isibath Whltlatar Mis R Wsod ajnols wdMrarflC Traoa Mra Wsod h- mui A W00dn.1T Mn llaury W Waasnir Mn lltnaab O WoodratT laat Waolroil attof w Taunt Mn Mary ZlmBMfaraaa Bwhbat C'ark W B C A Bartar Ort 1 has A-J tiiara mm Cl.it Ardrrw J Clark Joha g v itn ll r Chirk faatsr Claik LaUi.ra Claik Haniy J," Clark Dat id Clark Iirfakb OslllMOanlf CstIs John B 1 Oollln. r F Coaaek ' A tW'tiard.dK l horrh J ssyh 1 aiitnajonn unntra 0m a ck B Hut-' o" W wlrk OaihlorUiBt Wm Conn II O Tiia K OomnO'ah.aiUOal Joha txmklla IMa Y Cutt in F Jf lonkUnTraM ACanliTraoW Co .. CartlaJshaK OnnMlt J.lirt Ourtla llaat lltll Clark Andrsw Aonntlya Anruitiia Co t'ontnKrm .. .Cnrttijsasph frk Bar BufU'ConlUn Darld U CarUaalrta t, TT Conant DirM g Ira la Montlrulo Dotpbln Mil J Jobn Doaotos rbnata palarnry A Pant )Mdanlai llallr.ry Oharlaa lloaeally John LL quia Fran-Uauah.rty KL 1 a .. r. parrow A Wco1 Dalana W n rsrH llmfjilJ. Wia U Urr Jimm B lOwnAManilMd Jiirlay F (1 o Pfin,rn'iiii Otarltaran Th'tnia Daafoid Wl'ma l)amo.in Mna Itonal.aa Tboa 1'tlUAoOli-w 1's.rnn JiiiimiI lljrphlar M 4 1 Da llradrl Rty. Ilowlay I A "M,:', .. Dow.tof John iharhunpt Lam DoatnsrJL LlrrtoMM g T 4ta pi y Ltaa dm W Lytn W A Cs-g Dalian Ftai JJ'l. K II fca.li a Ian JaIu. naiy Jar&ra H( aria W (1 aria proa A Co llvUC'h.. J'tTl. ..lt vara itiiw aria T J aria a C HI1 Day I) D Daraan Mora tlarlaaan R Darlson VIUUm Dtrlaa Jibn Pitldson Junfi Piton JO piuaoaKL (lay M.tid lltlWJ 12, tt.bri.1 Valanda Phlp tawtttA Co Vanaifr M Irsw WL rroaWmlt Iramard Danlal tlrknrtoa Wm A "llraarmn .1 It iieklna all ilcklnicnpr ittttar Mr Duaniara gan Mnaa V loila J.mr.i hinna Bonlfaoa rtinrlltsW R isnhim Cbas iisnluUaB usnilf man cart H luiapuirbtl iminwjll Du'los JamtaT Imuimr Pref Jinun a Co .an. n. lit. I lr w VWtn P . : . : -.." -! -. DrckrrM A lisUioaUriVrN I'llIDH SJD Dntna William PlliifHir Tot.li Pnolop William pnanrap Tsrrnaa llo-d... Jnhn Ik l'uuuiu,! Nicholas pulian P P initial JiatnniSilStjWwopIliitaFranriaR liunippy Mlcbtnl l'aurayht;! Illrtaon Jtm-t-.Jllj.ata Niuus m.,. a itict ri-B naan lliwrw IVira J P A Co Ihw'ryjg Da Kititia (1 A niaihorn W L gVamy j.ha JkkioalKI Mrt. wi A IM Ili.lT.r MlrhtM iwicui jotunia iiumar iiaary ilfrauilui.no Drurr Lrmta i.lminn Phillip !u and l J u ai O.'otr lrralttr A J K)ltlrr.r CbrlttyDu'ra. II W I dd. ihn-nw Dultr vflllltna Dodd ltrubaj W'DuiTy Ji 1,'ran Jitnai FlrhVr Aninat Flloiminnn Itil.railMr.tlll. Wm M a...lu. u E5""JfVr. '. K M KnetanAAUl rdaardaRO F.itn H.rmimdP.iuttlin Otptuaol nlaatjAlbntll.l.i A H rooiulttai H P. W U A Co Raarr John Fd.ardj Wm lLr.'dms rti'wuia Kamtin U C r PlJildts stirrMKotwr B.r Rdion . Klton B'.twrt II Kootlaa hdwirl rdmonrlba a F H lott Wl'il.tn Frra Mtnntl filfon A Pmilaitoa HtrrsilaltaiaCtst Pafla llontlo F aaloa WillluufaonfujMinsa, Plnlt lywrni Rrbtjohn fddr Willi. l.iw Thomas Rwlp llanry FtkartAB I lr II .1 Blr 11 a A Co KlixnA Hlllort A H K.UJohaT Kitoa Wm llutt A H altio An bony Biy J B niltoa-w E O r.nis jona u Utlrtaohs Flair ranch ARM f- Fallon Mara.) Farsnaon Jams r Moray atrma rnrnsja Fraatlln, Road A F'aaitar Job t.t.. . . . riaunlno Wm Franklla Ixwla A risk Chta FaanlnsJobaU Flan Morrla Frinkny- Fluk llntry Prima C P Flcistl Ha'nt Pit sarin Jiaa Fl.ldUawB.I I'rankaoatsla Ed Flnlay Bdwd ward Finch Myroa FrantisAat Flack It PraalarWm FUhwChaa Flatbrrllmiry FWharKdwd 1 aila Jan Plabar U-1 FarraU WlUlaa FiUnrald W Faharaaktmail Pitch I, R uBNrutMAN's unr. Arthur 0 A Allan J.. Allan Kdw'a Allaa.UU llll. Anhnll A bnhui JallstAlioa Banrr Ada 0 F Aallna BdWa AcklsyJohaT AdlstDsrid Ackarmsn gB Atkraril Abraham Baa Aldan Joatph Aldlara Lawk) Althalinsr try aVloarmannJ 0 AJdrlcbgim A'bucUTbostCw Arlal Mleh'l A-fTjhoO Arohlba4 Jaa Ayara u Piadamtka Faanay lAisnoa Faahan Mlrkasl Fataraw Maa moMMi 1 I rlt A UaU P.nla Join Piatrb H H French L B FisAtlck.l Failon A CI PillCl "sraaar Uao Uraiorr A B minor (ladluar FJwln hrana wfllllam F.rnrt P A BJa Krb Bmll Rriaa A Oa Frary F F K. at.it. lavas H i(la Bainital Mrtua Btsphra FsrkM Janttbta Parratt 1 Feo a K N- rorsco iir Ford T l foonlwChirloa orln Janata Psout Mont ottarFT Fss'sr Cbaa FoatorLB Kowlcr ALackay FloydBIIACa Fjwlar M 11 Fiya J W Frost Uaal D Fswlar Aart rroutroaiu Frothlstnam M T rsaias a ninar Frost Joha l) Fostar Jaasph W rSsvr Pitch P Frou K FeradTkna Foita Joha A n,n Fomnan Yalllfd Fsrbot Mlelohn Pantiw Z IJ Ford Print O Furnata Joha B Pooto Dr HanryMFry Jwaph R foiraat Joha L Fullsr Amuatas orbts B Cj Furnlsa Dardosr CalaaJssA (HI ran Intraw Omsorr A B Ullmnni WlAI tnaaa nitoaaiai iron itrarp Osbl rl 8ro.2.?ha ooadwla Jij Itoktoaith Jaqnn lloodktn WUUnn OMtrlab Wm

OaodwIaRD Oo.lbttt FrioaUw Lrna Mna Lr.hr atm L fcsTb Inland A Wtiran R I'.'TIt Lnigirrt ladah CJiarnila liakwondJIB LardrJ Psnw Lwil II D-g !-avn Laakwood B Lynch Bd ward H JtaWn .1ntDoaAiwi.LnrhJ W LawiaTlamsaccB tin jMtf,.1?" ktithawT9nraMlaarAOIItort S"' Mack Juaar MithawiAgwtn MlnatlC.pt A ?." MithawsOaatoia Milsb.1 J A idn W J Bleastd MinaUr Jiraaa Madlam Jnarpb TMa rsMrdartAOoMnntaaa Waltar c . . ati.Hirfgiau V aw.n .. m mt.yncn.ra MinorAWIuld Maa.yp.isr M'janjrhn , Millar Mlebntl Mahnny Itaanla Mma Joha If Manmid T .. Matttrin Caml'a nuitii rcrci. aaai innt B nind M ratio At tonia Mabntry MuhaalM.rrlMit Thea maaniiraniir m mismo'si nrs Mihon rt trick Manpan Jvha Mala nay Jrha Mann Donald ntahar FrniuiMl Mill ort A Boo Malar John U MtbiaPii siioninr nmry l w. rrui J u Msiml Cart laii-nwy a'rw mcrar Joapn Mirrfana Th-nits amauiaa aaiuuas rnx laanaa I iotuwp i,aat J A I yaw Da-lk Jr tnos airmd K ran,Nirb)lU A n I o.k J W Mullnain Msora Jaaara Moora H'Wra A Mown) losspt Boors A wW ooraPrO W Moors Thorsta A c it. .Am ituwn c zzr n-.---jr- -. . ".7 raincK m man T.rrraea M.rtbwJB MsoraaAta mrrricB, Mayers Momwii n it ..m,mm M mi a ai na a b tnuaro acs stn ' JAT OP AWERTMlrfoT RBata OAJm IS ADTABOB. bwawordajorlaaa.onsd.f, bo rants twwiba.V asnto taro oayWll al W li AI aanal. vltt?odDmb'1i aar-afctaafcajr Uwant BtmthlT ilrmisnmsnbi of Ibnr llnaa, bvwtad atS .TUT, "waemrw'tf twatar t4 toaarBiaaj. 2V0??nm' ""4 wtittUartdask, P.sn. nB a-alamii.arAUarmrrMoaaAaMiaiaar SS?S" Tl.lmadra J B 'ay.'af OD Tak 3t T.nwwf.C TiVhw W A Jn c. Ttrmr.iswn r TtcmUtt V 9, Tallsr J.m-aP Tnrrv R a Tranan F Bbran Tbomp T'ta K towna. TtawjrMdottfTw no 1 hMaan nara TwwPa A WTW. MfMlal nana an. ' Topptn, Idwla crr3l girM ToaIUnNO TatllaM. HT JtoK3'. iSSfST? '.. w a i wttiiji mwi VWW rt m iiotnat limnai J.mraATatO.BC "mvo n n llama UBTatO. nwna y r Apar na John TmI Wrtn. TnpnstT Mr . Taunton rnijio. dnrarn WB MnrtlU Phillip Moiata Antoala watnarctM A Msaal Rloaird Missarar AMA ua Montromar Wm loisla Anl Mhar Cti nut Cart rT U Man am All Maan Donald Malta B Manhal I Mania Troa Mirtra LB Martla John Martin D-n. la MarapatrllU Mtrr ua lit. Id MwcMal A Co Mirlhtm I. II Morata J tJ Morrla mi o V R Mania Mr Mtrrlt Wm g Marian Mapntsnt Miria Tbomn SnmrAU oi'inlnn MleVI ntfard Joan a Mallaoarinva'Ay Mralah Joartfc Mna Anion Marhan fVfrr M,W Wm t fi-td Walter Mar a John M Maara Alhart Mallan Wm MatdCtrn. A Moid A llilmrkb wuldhaltn Pith ...IIT1IM. .. K H.ll... I,.n..l aarlaLouUKn-MiakuU F Murray Mlko a l.rrtr. MllrrlllU Mumy.l'h MainwirllMll MHIsrP.r Munay (lant Mart J II teller w.rtcr Mnrrtr.iohn Malta JAWtoa Miliar W.lia Murphy.MoCarthy Var.hFO Mlllw. M.hew A 0i Mitiall.ltftcaF Co MnrrhrO.lt Msirkalli.HPMII.r.l A,Jr stranUs. W MirtaM M.'C!ilS'lr.rr Rrrin MtiluasAutjlU MilkirAF Milnalln Altl Mlll.-Hd Mu.ilJ. trh M..tU MIHaLnloB MiKionBT Mtialitll (Ian IT Ml'd'clo i K A CoMunalr Wm MirhttltsPrwfk MarthaThmia Mtrtltiltlarvil MtittACttloa Martin DK aianrH aiuhiwr I A Hn.Mn.tm ll (1 Munroa II A Mlmillcr Win 11 aai.lam Win Matblra Aiifiwta Mltar J 11 Nantbtonnrrrrrlathtn A KlrrharNowrrntf) A lira athanlliiah'mNkaiciaaCo sum nrn air ri.at'i CM neiasi tftnt n.anttn Wm Nhi D.I.IH Mfniarm John MrllltA to Na'a n n Nlrlolt Ml Mrka.aoa Capt J W Nicholson T T Nlll J.bn rllrho'a has R Nk-hola Mr funroa Kiwla W Ht.on I'm IP ((wAtHvklir B.a T.J" noli fVllrlan Mr '-'lyjcn lal land Ulrh.al n osn tiraim Noyta J A Ms th O M Orlot Mlch.il iflMt. n nnrUCarM'tki AL (IrtsaslaM I flilminJuW..ai..uHta-. i, .. . ..-."... -vi ".." . ". , ,tmuor u mm a it.t. mm lit, ih-iiui li'Callaabaa BobtOmBtan Rar J II O hxilr Hani O (1 annar t'alk Oldan Bushra A llw.ii. On. I O'Donnall F P (IrnatMd Wm D nrdXnitalo B .'1mv.ii t nan tniraoaia rran if rsnn. p tTriwaTh-a Oat.tUr Jacob Doparaka OiM OUambsr John C- Omnwaia F Il.iilo rrrnsi.aarh.lpiChiilaa PWwwi.llti.1 Ph.Un Wm LW' D l'udn I g Palmar A Lon. bins lardra Joha g rarasaa Dsctar Paps Th- ru PhM.n Wn feck W W .trr Thomas I'xll A Wrlrht rein. B W Pelt W PbalsaB J Preta derlik larder A Kind. Paek F A PirkI parry Wm I arlln Eraatut Pilaa Joaaph A faloafaatstlo raa-aunaa a. b h aikrr W Ilanrl askard Orrar arkarA BflllU 'a-iln Frua -aiado J ai 'aaaarant Th ainaai araora 1 PirsRO ran a ' Cardlaar Napa- Gray W Rilly laonB (lantirs OarrayPUrtrk (laraka Dr Oaidnarlmrl.l OanalnaBW IlirriKl.oW QrilnthASoa i.amw Danlw-Mrirnnr W II UutarA (litflaa Ksr II ' um t faret. llllhart II H Gray John W Ortrao, llratt AOoodwIa WQllan Gray Col A B fa B On Adiun B Ol fiord JR Uoodrleh Jostth OiytomrwuihanOHIardWn W "n,M Omras Martla A atrldisr Joha V OaodwU Lawl vauusr jLatl u uam u i uosdwta kUward uaaawuiaa Ullnalanlo win WUdan Atklna Oapt Jaa a Aahbutiar BaalT AlatarKJ Aiaiiader R Alatnn Joalih Alllnann J W Allan Thos M AJmmm.Ii. RP Adalns Anson F Anlotoa Btnelt LAothsn H O Anrcvin Frank Aldoo P AmisCaptFB ArerWilsSa Aaurua u w Antra Job AbhJii Ami Wn. Anthony Adam Atwood 11 W AnaaU Athar Aa Mttlisw Aawnnin JacobRtuauat John Andrsws B Atkins Jsi Andmws B R Aasrsaok g T AaorawaOsoW AtwatorWD-g Andiawa gtspbaaAimatroni Tbos r u Aroaironi rnit AnParton If ft ArautiAa. Th. Adanis Juttua WAndaraon W R Arniatrsnt fl H AdssMtoE AadnraonEII Arm.tet.nj (I W Alinia Di.14 Andaaoa FranalsAaatln O D A Ua Adaana A 11 A Co O Arnold Wm A Adams D W A (JoAn4armanAaa-ojtaArnal4 Oaa AdaniaRL 1 AraaldOaaT BUnkwall U W Baskmaa MarHoaBoial Alfred R Backus Clua luaadlajobn U lioydrnJAUi RaaonJohnD Htllamy Wm lllwrnHU lUMkburtl Pt luMk. SImU A llod ta -- - - - - . - .- .--. .. Hmast a M asm Josa dt B !!' J T. Hanaoekl Manrr FaUlotA MlalsAall AU ard IWalaard L Beahara D 0 llrardUeO jlanctlleo Hrandt Aqrnit Ulaw Fnacls PlaocbardWra LHiajaniutl lltllan m bVnnfir II Ktinchird II 0 pnaasagtml Nmnu fVwialatrM Batitiy A gaath-Bond Brsfs II'lBd BaM Urannan Pabk rnahsPatk PlakaHS. HI ska P II lUiaaRO Pomar John llraunan Jaa lVwrV'UM Hals John F Para u r Prsaaoa Frad'k 1ISOUI UA M" Hwn.ll Jobs L rVxrtn a8)ns pirkaJtaC llrookailsa HraokaTH lirooks J F A Oa llroJiiBB Browu Ooa WA u I Utka Fnada-g Baits Ilubali A Brawn Wm Q. Ballsy una w Co .. Brown adw- IUIIm Uiml riartlns T M MalleyWmP Hrawarl'rbwU Htlle II C A CO ll-hoer Jain Pabar Cant gaml llemln A Droa Hakar u r IMaLaula Prattp John Pcrra. Bamt Henna MsUr U F. Iltker C Iliktr JB PtksrU I laid wis A ll.ld.lu Mil liald.lallF itairlayD A PailonrJM Pardmi Wm F Hwi am Chta llatro.a B P Har.ewAO hM.Mt ll.tr llarlholrma RvbtPannrtt II fl li.iacrwm huwsuu lluiinttwACa Hailsr John Htit'ilt HI. Paii.aid M'y Hirbiur II llarinwThio Ps'tir II. Prowa A Yattss Prswa Nath'l W Browa Oipl B Prowa Oso W Co Browa H F Prowns (1 B A C Pl.waa .1 Ml a Brs A LapaidraBasri Y F Bmrnin Coras- Paikickllir J J Una BullW Baachlauiaa WU- Pall Daat W balm Pisa H Harlot Jaa J Bnckbirl Cbia W Mm.oett Jarnmllh HuU J F HanallB Funny 4 W Ihintrlt, DatU( Piunajains noainar BMaiaxiaa Bultsi Poll Hu'hiuaCblall Rurdlck W M Hurt A Tthuas lab A C BiiaatsBtitoa A Hwsvluf m Hait cnat A to Bel and L Jt'tMj-opuB mai ILanonH'v PilUaatP Uriaia John Hllllna - Pill Tboa L A 0 Bmton Walter PUaaUll. hsiUrJaa-pbL RilttosBACa IltrbarllM-i Rrlatow Alirafi t'Ur WmBA CoHlrfaiU p 0-1 Birbar B M Bird Androw Paranrs Hiram Blum Rdwhl paiafof d Tbos Blid Cbas PUtbwayi Cbaa FBWboj Uao tosstl A F jUra Frad PataaWm II Woiti Bam U path Joha Bash Fli. ohaB littUt Wm Plaurwtto Wm B-Ntirt noiiu rJUaakaun W U Bolton Rlskud BaaxkyPiofJ IluUllarmtn paaras Capt John Hona A B A Os blccker Fr. d 11 Hawaii Wm PacswithNM Umuibio Jia Poach A swamlarHothmanadM Ilaaida?anflanls pnawaett H)M lUttlOM W J UsebsAlbart CsJleadcr A Pare CbuWrPO CnltUVa Calk.na W U Calboon Jral B Chad wick John CaTuran aUctl Gala PaU Oadr F N Craf Jaba J CalUhaa D O Caillla Oaa P Csmsron gtml Purr 0 11 u turnip u u Bnrrowi Alba t U HainssBoVd Pnraa This Pareluwdt -. BrathEA Pamhim Oaow 0 Buna Praohlla Bart Chaa SurksThoaU uatan Ama puttier John Hollar Fal'k BuUsr PrM Rotlar, Cyrua A Uobard nTytbs Win Pry n 11 A C Bytlra Maltiaw Prllaa A Oo Brrna Wm ConTsrsa F B ntnpir ur j A new. O Crsmwsll Htchd huMl,rUln ft ft CS A F Cbimboilila 8 Cheianorouh w Crass W L Cunsata gbnoa CranMr A Co 8 an tr Tbos haaip-wy AdJI How Wm A BiwlatO B Botfo Uolarpoa filarks Hon B Clarka Hairy Or.wtirdkF.lir Caa A lrii.el.Mr llnaik In K T otaai comtolorl uan T I Oabiy MlltLB ComlflBB Ooaaolr JohoF Corno fj.pt p L ConosH D Fiafsrtek Oram Job. A HsSuatetii Co.'i carta na rraoa't-Coanrr Jsha tioray wm Aloni Wm II WBaataj l tlroshy Mara Cktiaaia MaalAOostat OsirTAHA L Ujm.il, Uiywool Croamar Wm O A Oo Clrrala-d CltaVTO-poeruoll jM M c"7. ,haaa BU ChaMj C.Jil Csucs Wra M ;rtlora a ca k Joha tituc l Crawford I Clarbrook OaJtll Fli i Wot Oo dot Cbaa bdo W Chl'd Oral raW Crc.hr Kratauui Oamiroa Bim'l Cbl'arn (laidnar fVipp Cl.pt J tad -1 RbUd Alpha fjatorjoha i amaaoii wm u tmirwai aaa aaavoiaor jaa rt CampMU M.t- ttMlW ClDIleIJK y wm J aasAablUa wlloa Jas Hats jona tailiktCapt Chlttlok W U 0ui3aMr, FraaUan rrndagqaka Oo-kVbJS A5K"lTt Sfr"" tuntteuoiin tjota unas t; nrn us i m fmts R flAok OTmi a a .. . . T. -r t,oi'on J nos t aVMrkuaaa O. &paaJohar' tVwbO Barr Jaasph O CVortws't g If, Oara Uowo A flofjraator Tnoa &"'H fi!"T-la unapaaaa u w CatygmtihAO CarCi Mtthaw S?","mT;"W OaraarFMl OarrolU Wn BIT Cola Cook Ac. coiith vn nna uayi (Jantaan j Hanrryoq JaiDyiiBiaT IMa RmaWmH Oa Dolt A Uhb Con Colamin R U Cm Ira .thar Jaat Clw.111 Mans Oottlnrtoa Wn Oaurhnt.t ChasU uanrtnay aau u a aeraiuu ills' j rtoaS, IMDPW Carl Bafas nkult noU Wm A Caraaalar W T OolwuU Dill OarMjainiH CaaaH APaDl ommlna John rar ABauo naalnaa kannry O ollaa Jaa OaaalathamB OattlaaO U ttuaralWmr 0 OllbcrtJitparW Ooid Darld U uitmianu uiiiera januwots noiooa a Utlbrallh Flank' OlUmur Darld (lordoa Ale I iln U OlllosplaAO QrmuantOW ifHatia vm ti iii'irap.. w vr ooroau w D lianibtUWmJ QIUaM Ma rlllaa Oorwl-aCharWa liamnon Chat M Oilehrkit O L - Oott Hylranua OriranMr gilbartOroTSg (lotr.Ua II M Otlr.n John ql.Nrt Dr BuuialQossnay Btrney OranoinaM Qi'kkmi John OaoBinsrt Oraatjoha Oris sol I r'r a Ornan Thsmto Oraorer Wm W Oikvpla Mwird (llueck Jaenh Oratory A rlortonOlnsto Orvforls Unnnow Jultno O e.ary, TUton AoiewTrail Omwmlek ,Obaa Oo UUdsralars W II Unldlrlal Mr aiauoo wn If air giihaal natch A Walla nolbrook W.n HtllWnill UlthriuekU W Ho'aO.alTI uaaam wm ma am.. Jtiy wood 0 M UoS Attar Tbto- lit lladnaa A ParusyUaaasltoa Wm A ilal Uu Hums WlUlua MaawaU Chat B UoTbrook V Htrir A II liitkaway A Bol flollaly Jo! liana. (I K dea rjoff Jimsi riamui unanra lltairett Jtna HiljIaU HtlijilACo Hall Henry U lawlay Thrmaa R iitii n n Hall U A Co HankallU llanklnaon D HamlltaR J Haw klna Mr IIaM P.trlak Uialott Jantn llsfaroa Jakn Hsuk Wm A llaarn John Hartal Mr lbrbalk J O llelmboH II D Mimlltin Oaorss Uontnr R M ataosw an iiannqura l u.mourper usi srrlnethaw nan mono Unas u lluah llanlua Jiiua irandnnoa A Iltmuiaod WU aalr lln llolala-birA Br lion a uona Uobaisl O F lloilayAbnarB Ilorin loha Hoy Ow Uofloaa Farsjt- nand Hooker A E llotarr W IlornblawsrElrd T lion ay Uanry ll-ar Re R wUorn FeewUh Ilsonck gJtcbiritlorea Wm lioiuius bopra Horner lluurr aomsr Wlnaloip HowUnd W U iiovar j m llowiid It bort I Ilarlow nanry Hurts J. ha M In.h lltntan kdwiid llanniit T aufAdun luuuy Thoi tmb.ta Aadiswllsaoaa Jaa C 11 U-nltt Henry Hind Richard L liar. bur Darld tlanuuoud Ihibji ll.lfurlb Kmll ...nooaa jiotia iiwrTon aoonuapinawaa r n lltnnaa Patrick llariniss A Co llotchklaUa Hannan Darld listaar P Howard g M Hamblen Andrawllswalt JOao IIowmACo JI navwnrtb Joha lion, flaw ammord CkaallnrrlrbOhta af-lnaar Mlchlal iiawiH a w Tl.rtirh B P llanwa.ln T lUrrlaKP Usrilek Wm Har'IsCbarlss LllllllljbtM Hardin WllllaiiiAHlll aaa U DartlJU Hill John M Uertm.aWmP Hill Kd UutayJ Bialln-llllltidDhgon row HlduyJU ii, ri ajicn-i iti hilars a II irle-n HH IllriauaMr Han won w T p lUlicoe V Ju II ItoikistsBobt lllaaoa Darld liarttAnatiatus llttohsckJIi l'an Walton N lllnmtntlortatn li llaallaia Beam y HJttifl.ld Dr U Haatlsttsa D D Hoar Mr IJaaterJohnU I'aa.ltlnaMJ IMiama. Dr gamllluaphrlslf HiaaUiolJr I onminWicthinitlatisw.il J L tathwayOo HoinNW lewrauoa llaonartou J P llaalborna Rbt llofl mtu P.t-r Hooter rdrard D llateh W F.suk Uotibtor gaml HaaCbulalA H.wklnaAJr B Hro H.ibtwiyAThmtloUyA O.Jbura lluatey J .had ion floor OW Harton Ulram UiaaallWJ liojtu Wm Vltti Jro L llaistllJshnL IMOUIJohn Iiaaoasa Joseph Jacobs AH JeromltbABal. Jackson J tlislomsv Jackson W ft Jeffrsy Joraph Uorl gamual Hull llaorrs Y HaretACo Hadaoa Edward P Uuaha Lerl Iluiaoa Hhulss llughitll HuU William (1 FuWhCo Puabea Btm'l It iluihartHli-l lltiutTuomasA A l.a Uustiootoa GaU laher m I Wm It FdwJ sarin a Ptnl Uas J PdsrtonT PiTsoa J U 1'srtoaJoaR Pratt AH raion Jamrs r-Bs.M.smas PhllllptOolfray Plwco P Phillip g ph an Pllker Joha PhllllM p r PreataaD II Philup J Mum Plerea Jalma PhllllH Kobt Plarea gtephen A Phlllla II.mImI a parry Wm Plabar Mr Ftiay vonrsn r larea II w rtotu Oo W-1Plarea W B ftoraan T R A Cshsiss Alatoa J Pstgrson O J O Pol.tln WUiltnt Pararl Fraaalas Pdrar Btraoal Patanoa iWnt ij Fotaar A Bbtttosk l'rnrr Edwaid Pol lei a B PeUsAlsnodarllPowara Darld Prteraou AndrawPottsa A gtyma Parian Wm OaptPrtmina JI L Park Uia A Ua Pona Charlaa P Perry (lanilner BPo.ell John lraaas Fietrs Portor vharln Perry Kdrar 1'blUip Pratton A Pass Jima Puaub-ijidfjb-w PrrryChssP PattsOaaDr P.r'oa A R Purdon Fetor Pans Jam WU-Pattna Chtrlas llamann 1 Planus A B Plnrr M R purd Oaorra W rnrm it pwatauanruraaa mnn u n TtUertbiilaaM TwntrandOVrr- pbarB irB.pnw IMnrieuotiausn- J ireairy tionn Tlmmrrmsa Baaa UMIawla tBnaraaall V "' a in M Ventoo A Keafer Virin Fraek YlaesntaT YeimwIrF Valaeso J Dr VilealuMAbra- am rA f '.h-r W R ITadalllUUr I Yarrlck rhna VldralPM Vatdofay J n Tutbld Oabrlaf Tusiaia wn Ittn.iaa Taa Barnt Ban rr VinDoran Itiaa Vaaswt J sans Tja YorrtuVs Bar- aa VuAullW Villa AatonU linoda Yalllernsan Vatelneillaa Oa- VuBatg VU.1I.. W M M mmmm Y.alby CharTaW Van Ran. Jmms (WImmI A Aon Yaadanba-fh JW Van Kawr Dirk YllatllL. rr Oaarrar VeatbtrsJ YandasanWg YaaYlastfKB Yeroam Rrmlnn- Dr Vsa I afar Bis- VrMl.H-,0T',D,,Brt " AV'" 'lnM Whsatsr Fa'i Winitma Ooa ' WslrMtWmgW basis rUht 3 J ACs Ws.bna Wra W Willi Jtna Walton (T R Wld.a rttritk Waito Wn WalahTD M WMtsg P Wtl.hirarl.at Was .ton Wl Wbitojiataj) Walker H R WsnwsrAB Whla.ll Wtlliee Jtniea WsldilJcaaph Wklto Joha WtU Cul Weed HtmradKWhlto Btmaaf rr.iunvninaliMawsblaa If wimUm Wal.b J.ia-. Wrutal oog Writ A V etu.anu - a rviiiwa taivii mil Wtkamtn Urr- TV '.toot I VTilttf Wbtla A Raft man T Wklto Frank nuiiriiiinnnniimrajtia vraiia wi -raien jonn a rk I Cb.t Whtta luin rt W trdae Mwrat L WImm B wlkerAO. arkltmtaAOia Wrirbt (I W Whitman WnTT v-iumi it o wnt.si Kobt W nrl I White jf.MM. Wtl a A F.il.wor.h whit. ju,w WaiehJsbn U Wa t o A viwhThosJ Walker (t.) WihlBA W.l..rtl I Wilhim Bd A Wll'a m R WhltbckJaha WabrOeoK WiitoaA WbitldttaaW Wlr-.O-ell Wlkteailerl Whlu-raaaJJ v-trsllatiklja WlrhtmtnAainr WlwlowRK WardJubiijr WlotalBJ Wwtluh "lill H1( Wbl'esyBM Irukl'n wlauMP WbithroJobw Wild MLACo W.littJul' Within. WW WaidtJO wii.wiKA wtt(jouir Wa.elow B(o Wuret Aarntlur wiiiaansalaC w.rdwellRF wslisnll Wh'lCrnoVjas A WarranJMlJe WlUaa Wm Wantaar M Wartleiloo H'iPIWI aoa 1'il.h WrIHe llaery T Ward Wm Wl r Waldo ll WM'SBnra B P Ward a Uetrf-'w lard N Jure a Wbltaryg ward John Wlleow. FalrbukWh'psI 5 B Ward JO . AU Wo.dte.rr A A Wisdraford J B WIlannJaaD Wolfif PjoIO WaidUACo W liiiuia Jamas Wood Chwtotl Wilann A Welt 1M1 ry 4 WMI Marls Wtaffl OOA laWI'll.man A soaWalfg Wataoo,TuriiblulWiHtn,atM Wsoator Ha-y I m.0? m.. . wH'rn"AL WtdawthCartaa WttataARetd wilUanaJA B Walton TP Willi t m. W II A w,,d ward Wail an. wit ewtnos oa tiaarpH Woods It Wood worth Bit Wood W.ltor 1 WoolburrajdaTn waoaa Jsna Wyte. A arada-B wyjl Aa Wandar Rad Wrman Bami WrnaaODr Watnboaaa A CsWI'Iiama Henja- W.lr W ailn Wrb tor fl a nl'amsriirk Wa'rh WUIItm Wilfunah Uao Webb Jamas K P eft Webb William W I una Rotn-rt wpeelork lie nwtllltwsHO ar.hb Atron II Wllll.ni. U.lu. Waller llerirr thoi B WheeUrOM Willisana Thro. WibbJM doraC Wrack Uarydaa Wbrelar L Wlllltmt W T wwjta jmkm Weeckett Charl . Uliama tlsorta Wy ua Jaha Par Waatberwai B II F.- ry Wsl-hTbnrnaa wiii.msflUm WiataaOH WehjU A Oray Williams A u Wylla A Wbarpyg M Yarkatsr RM Ysm DaU YaaafOsarga Ysunf Wm Ysanr TTUilam ' a-hl BtmusI Zollaeoff John L Zaaland A JXadyA u. jwird R Italia Joa B mal T sSaatalUasstTBd PrleelWn Vf Pnllsn II PhllJptDB PswrinJR FttililiBCirrsl- pottnar Charln I lagruaa A MrClaaky .111 MoOrsw Timothy MsKlaraan Jsha MsAnaltr Bd MeKomth Joha 1 Mcktanna JoS. gcDsrmott Jaha Mcnonaid Anroa MeLana Jimaa cLanna Joha Molhmw.1 Jats- MaLana J W Raw al'asd.a lA.haat anl.li AA.aJi . .lamii,. McNlmofwuiii M.W.tirwUU" McCsrtan Pilar ml.h Mo Adam J KrCowuAAa MsCaba Mr aal eOnrmlch Fat- Mtllrltb Ifuth Ham "Sk . MrOladaydenrwa MeBsr Henry McOoitnlsk Uan' MoOUdn Paitly MsNally llanry w'-.u. Lcf.n4l'f' Mcner""7 MeTjarlth Tharnss MeOea John McMihonMitr MrCiashyrat. MelJmnatl Joha ths rick. Mrllnlh James McMimlaW MoaithurACnlaMcDaiisldBO MnOnlllsa Lwan" MeCnaaark Joha Mi Uowell Mtleom sT Mo'Jsn Andrew Mtlnttrs John McNsllly Dinlsl Swt"em. M''Ur,'MM" aJeOrmabyThon MsConBlck Tha- McKIn Oaoiaa a. maa Melatira A MaYalah W N McDonald DM McKlnaoJJ """" Qnlaiby Jrhn Quirk Mleha I QuIIlfnan Jo'is Uulto orUauriiUalaay gamual Ro. Wood A Car. Reran Wn 0 K'dcniu W Rorn 11 J BohdsU UUldllfll-J J In. atra arsw liharlaCB RoaraarK Frelk Rlali.rJa Moass BRer'n II I Hlodla A Kodtluaia .loss Klclits" II A C RodaVnW Rlehtar ntivi RTr. Uao Bkhtrdaaa Wll Rockwall I his -,uIm. , Aobarta A Uu Blohirdioa WIU (las niau njasBDnni jonta IU.J (dulM artrsurtilfnlnay gamual nithbona Cllf-VhM Patrick AV .no, Kltoy R I, nur wm Rial Bernh ltd Rich a Rathnn D A Hurny A Hlna r.llhu (tommy Una Riu. Elwrnrd Kaanr'AlchlbildRlcbmoiid Leo- rttaB vffm ltts A Rty WO Rayner II Z Ray Warren KactollfT gamut! KtrorerU W K If Cbas kur A Barmia R. psslj aa Jai oma Remain Jobs I React bUott!..!. BiidJrkn A Rayneloa Wn R tUMiaiuoaasa KiilmlAlrU Hrfralawla Itocdt LaaU Ksmtnrton Philip RM Inann latia 'I rdtOB Kb hi Raws James ni.i.M tti-iL-i tda nun unit a. t i d. Woiklnr Mtn't Ad rraalnn waar am Wtana Minfr Oa llaiifild M.nrrCo F'aitia Bed I p.lm Co TTssaiy (Tsnaertpa ZsUaAntonto Wayy. Aatt Barrtoa, A M Ylddcr miaOB-i laa Oh win BayglitoBorawO Arcbltsalaf J imn il Doris Lofrs IMPIB finaa Wairworth Wl P.AJB IdUaCatkat oi m Biwtni Machlaa Ma llira aurnaw Aa.lia.ra Bbanraer. Cork IHtfi' Calrtnl Fl M.,.c.u,.nj rtiMtr raraasas VatperOuUrhtUi Chrlailan Bartow wriMaa wi lUratloa Ba gplritaal nststsr Ant sky B. B. aUwaTSjaB, VI Ayjjy JOHN A DIX, Pi Art. Wmtorn VWflaU aant lib til. w RlraHeniy luiwp jmiainta noaena wiuii Rtui Aljooa Antonio RiaaLaWt rants waa FoMBaon I. tie A Hoot Oaa F Kalilas W 11.1am Raeefil 6 A Pr Bshlnsou ( I H Jtetaon WaahlafOs'sma A g ton Jacka Jams Jtaa Jallaa Janata llaniy Jimaa Cbaa Jimaa Altartg li hua Manir Jtmeton Chta M Johnaon I has Ri v johnaon Wm g Joijust Wni A Jao.ao, Hall A mbibjs un fTanaWm Randall Alfrtd aa aaia Dimaai nsoaaii a jsrsms I. R J anil (I U jaaaar golonioa jepoisu r A c liilnfim K Johnaon M T rtbaUWaUr Jonia Jibram Jonas Wm Jones Wm-t Jaaea W Jr jsnaa A Farley Jon.a Wlrran g li Joiaa J A Wot llatletl-f Jsnaa AU J'naa llanry Jocai Iiaac W jooaa Baianel II Bain Fruda Knapp Uiory Knapp F W Kamasbitska J t.rop lltl ry Jobnaou .lames M J one. Cipt Lwt Jobason Frank- Jocaa Prof JnaaJanathia KtcfWmH Kin, Frad W rtior onts Kenny Jiranh Kanar J Uttla Kenny Jacob F Klnr John Ksnnaay llonald Bin U Barclay g Klo. Albarta Maenad tinned K Kannadt Martla Kln.aU. V W Kaonady John P Kloml.y II C Kallay A BairowiKaham A bioi Klsisbnr Jcaaph Kalra M D Koh.ia Mttuaa Klua A C KirbsrenB Kaniaj Arfnai KhfltidLawla Kraft W .1 Kanna Uenry Klttor Fiadk KaJltr L II Kail WmR Kauy F W Dr Kaanna Job t Keli Kaloasfl fl Pd.ln ll Ksaru A Warm Knlilit llaa A O naaiisaa iu Ksalb Ma.hfu Ksmifl Aidrawl i nainarnaaiy clstarboaktr rnwin l K-nllto Mutla Kuukall (I M Knnteea Biht Kopp l-n'llp Krutt Wm Kohea nurtli Kubl Dr. J KKaer WalUr K Kaa ar A Oa Klbb Oan Wm O Kooaa t'ornallni F Mlisal Kle. lUm If Knu I Uanry liloukUr Kin. Wim Kainll.unW Ka.iOto I add Rllphalet I .lata J M A Co Taomls II B MLsasb LsaltJU LarUtlaiU Lano.s MsrsaaDLtwla Lis J Loo. Pettr L prsD'FMD 1 soaUt K-Uof. 1 la.srrs Uu II lrdi,n Jibs tLsaisr Qillsfit amrj.nKns.tat i.v hub. I..ni.rent ltai.l.fnnh.rS. F .laamaaju lariuan . lawj rfka Um lsnrta.u f hiauorlm.r Joht .1 Mount Ntd.lIjMf lit IhaaR Losmb W N ai-d-si Mr LaWi Clark A Jabosam ti CI jtnib tiran Laiaa uoanoa jona J I a"1, a is sat jjtnsinlM Jacuv. Jaoob Uwlt Chu than r f . i-i.it ia- C.iuaw . .,.... -, ijn.-r,.t tuiwetBaat f sop dd HP.. LatdWrai.tr .h. .Inhn Ijaonaid ImM I.Mt a TlhhtL. .amor a Thcma. Leonard, Appleby Lswry AM a... . ...M... IMUt nil u.n lLonar EdwardLoomtt Ann W J J. . Lawaaaliaa Baary Banian IjyanBfpbaaU j.DlD IT.. .anisferf Jl .a (Iln J W aw A Darsnpottlaoaard awsoa Oaa 0 jtlhiosRP Lem-arJ td kfinnal Do lo D alrd Wm RiessT.il Cbaa Roth. Jinmll Ktutnltkiim 1 T RndEdw Robnoog Root Mr Hand Harjanlo H Roblaasa John RAM A KamThotnaaA Kohlnaan RiulfRiksr James V Boodls A Co Roblason la it P Kyan Timothy Bad Held A nadleyRoren W H Ruthsrtord Thoi Ham William Koahwall Uanry Rnmall Wm II Rasa Mr Riala Knual Rrtn Mlehud lu-ran Micniia aorera a Raes Tbsmai Roltsn Phillip Reynolds Job Hodman A J RhslBboldJoa HidreraJowph airata u rtorera uaorr Kier Ruach Rudolph Aataa lUb Joht RiwMlAiehlbtUS na .jona Brllly Lsians Rimld-a urt-F Huamll If T StlrmnaM Fall R a Braltt Jamrs R Kalani-ma M I Blswsrt Jossph gmith B W Under Wm frsnarr Andrsw JSmlthN prmpiajonn . gmtih Martha W gturaon Danial W Bampil A Jonas Bmllh Klehalaa Beler A Co Bmlla Heravin D inacaica Ants- nnitia r nla Rinl'J, JT Bbarbttttl, Klnsagrairh A Oo t- ppmilA p. Mu tart IT Bt. fl-r Ptter Braidlrr 04 P tlp Olrlidnwa Stafttar Jaaub flral' John Hl.rntd Irtoria neia .onn lACa ".lllrtUF .lay U' nry R Em ward John rp aaua k'ii M BUairt AU BOBllenDerier A rntatn Bainutl M Jaba. fcf blatant Mark Hotaaua Hem A fitorana H II ghsannn Henry Bletani'Fddl Ha lih Mortlmtf Bmllh fUubsuCl Bmith W.ltor a Bmlth I W A 0 Hralih Jtniaa Baillh H B B,t I lb, Tbamaa M Bands Oaoraa gtawalt fkiarin Fsallh J-ba Work Banfcrd James Idiul HliaooaI-Tld BhsrrtilJaha Bandars J F Blunor T A BUoaatdgr iTntsjBUwart Wl.lUm lj Btovan. A lla na-al uao Pba rha-roa J U Kl.i Batford ChirUs TBtowait .laatnh itfllnn.tt Phiita u-.l- tat .w a.m. nu i.i .. ,. M"-" -."W" lM 0.UM, V . WarKaala HhipbMd D Smith F U Jr ami!" it Bmllh D F Bmllh O W Bmlth AdIUan ba.B.aa W W gnlth A ItautUa Btavsn. faor.M Killiuil.le Pu Bblm Dstila Htla... I,m.i J .:.. .i ".r -r:- -. . .-: .'- --" nauet i, t.ii'a BiaracBoa uao aanid'a fiithtn Ijailoa P.UleA, gswa't Chilato BooAsU Dastus rnuteirsBcdrlgo pta at aw Jerepb lha are R Rlean Vdwln BiTstaJoaL llemna Q Farnnoonald Bonjiala oimt hi ii niu-i Diacum aoburt b Bluaotla J R Bk-nit fl A gudttrd John F rH.pUnJ.nna Ja Bhepbard Jat J Boonald Rlakatd BUlk Jilin thepb.rdACo atolk Frrderlek B.rstntJaines glMwmt,CapU Aatssklaf DO Dr w mums gtock wall Ca-ra Ebsrwa'd Loranno B nllThetnaa giablmua O W niiphnaijouw niiou l. m ill .ell HtraU. Jo. Bbaw Delia h Bwil-t Jnball garars T U HairaWmlM I Brlrinuirtotitbrtt. W bbaw Uotaoa AAUapoffklXdolpli'.MtirmHD ca ntiaatwiiim Biawaueorsa BiuaC-a Oaofaellrtalft Al'a lata. Joal ahl' rllioai-aa R 11 BttnarOeoU gblmiaFd.ln BSathmtrdLO MunorJ.hn hklni.s Uujtflla RwwaB U akt'tuckWd BvldtJoha BtowallCatrim B.aiaF.ank.UW Bk.ltutk lw rMl-ollTB.MDaons Franca nsUMB.oaiuia mulattos BUin abaw FraeraT . ..Btrk.kUn4 Wailaf Bloaaon B B wart Ma UU. I.l. Baaa1 A Child BkaaF iluVV 11. a. A Ua B-ar'tla Itlder at at M gsertity Joha Bh han ,li an fdiUsB figyLiwisti niaimotiaii guakaPlO (Lrn. Wm II wen it) Boom Tbscdor no L j.l'l A If U IJI, h .. If hmi Chit TUnah Mvtoa I nr ai Larlng Bam'IB LlcLUmlaln Jltiiili D Lund a Aaiar .IBabTunttby 1 yon WRoasjr ru J w adslta Jauua riurtn A Doty jaa wot tjljAan jWmm. I. jtoWgAOn IOabttol LyonDK -wPaatT. lJW.UaFnkL-oJa-iaaAan ra J. bn F A no-Uwii sjplaa llaary Mtaiy . ijcaia rairanaa u j-rrnaf laurwa Re ..UIA noel.J- KlUanund fir Bl-ml A P jmmi a. V.. I.MI1. Prlek Bsbut II R A Oi HulUraa FurraaL Brrbpfamll BuTsrOaaB guy dim Abraham owai a s a u nuniLaruea euiiu.au FaslWMABIokts RlckayfbwUn gaullPaUlak gtotbl-aL BirblorPB HrhuHJia SWamm A Ria-BUll-an rtoary fBuUlraa Wm brmn grnith Malhaw Mu'toraal B A BiaRletufff WnlUa Bui OB KlMjn gaaaoab Frodk awjCh ll K raiutt Rlnb'd glsrsar Dartd HI.Mh.aai lon t.n glattaana Jurllifnilth T msylsrJ.I TrlnsBV, A Trasle Wn B Tliily Jlf,aif -liaiar bow ll Tilcbatl a TlbhtttaUS; -ren caas . xraa a taaay, i.aj-kaCorjln U'la Balllru Borsasl. BU.parll.rto B-llakUgnslUtflawari TBaasar pairwaa-Tu twwwaandg 0 Tap WUUlm Towa John C Tawna iarr iiivi TiylnrJaf T.rUwT farirartl Trao-rrahricBj rt TraU QUbact Thorn TartorlB Aml fluii Jateah O m m Be aaia O HE: JubaPTb-raaOR tar lor Dial W fompalaa Wm F TaarolmWUlkkTA iTaoui iioran la ansnsi uta n Tartar Aaaaa Thsmasoa P) U ' fj TbansooaBroa TasraJO mm.JmJV Tm- V-mUm II Tntlllu TwdillBinl Tlimill LkwstJlVsaltslu K'oV rn- a w THE NEW VORK SUN. SATURDAT MORJINQ, JAW. raltoa airart Piayrr Maatkag. .4 aawsr f Ycarr. A lattar Brota burg b. Fan Jin. T, 184 L raya l A jaar ago, J ask atl sou to pray for tuna brolhars and aa oal Mator. Twoid'luasaUULsra anillhat tiator I'S, 1 baUsT, lioljiagcDsiilad. IViw, I aik pra;ar for tka sahar biolliar uud aa ifsj unols.' .1 nafler, 4 nrnvrf Prayer. A gentliman araaa. whoUlbagiJriaitati'adenti. lbs Sands gchool af SI Anon Eptionpal church, Ilrook'rn, Bar. D. www lib, paster. Us aalJ, You null ramsmbsr taa aaa if lb llill boy who coma hi Ibis room aw aaata Ibauirbtlota jratudaj, bag bsfcrs tat mttgnft a grail diatran bl mind, wtthlsg to ha prarad far. IThaciUM wisnautlociad la Uia rrp at lor that-aj oflUa 8e J I tars Joal ojbus from a omiTarrataam wlih tint bor. I with yia eouM bus ana tha arnBa ttinri bia faoa whea hs mst m thla ra.imlof . I hara known blin Sir yi art. Hs Is a lora'7 boy, ar.4 rnam bar of my gnoday BsbsoL Tb oral wnrdi h attar, sd wire, "Oh 1 1 htra Imad Cmiai I t haw fcaas. Cn but I All U paass now." I llqat.ad If baaoabg ml a ma to Ibis natlnf, Ua laid that ha wkay. ad lo acnir, bul hi smploysra wuu d hat Slaw . I want la aoa th paisuto aiand hop tha whola family will bo nred thrvugh lha loairamsati-t si tkls Ullla buj'a snirariirn. Frayrr or thi UoJf ,T;.(r. Aa unoommon nnnv Ur tit lb raquest ar from raatnra and ahwnhaa, praytrg to lha coin au log of tha U.lygptrll onaa aim. Jin Kaintii Cry "Tha prayers of Chrlatlaaaof aaa Pulton atraal ptayor Dialling am sajnastl satnaaad f.w a miskar and hsr chlldrtn, luur la nambsT. gbs ts tfiild Ibit sbs eia Barer ba pai-dooad, bar Maa rami logrUroar, otl ptiy tor aa all tmyasa in paitlcaUr, whom porsrty, I mar, will drlra to -atiudloa, Piayforas. Ikaowaot bowUpny, I fen Ond has furarar owl na off. My chOdraa haw ao Irrvl, and Inr two rooslha t hara bad aa work la tunny ptay. I fair I ahall go nad. fiom nomni WonAa.' Wa loatilri d Into Ihu osir, and gut lha urn and rarldanoa of lit family , and Tlattod Ihau. and band, a lady, who Lad formrr'y metad la salgTatod aast good tod, I y thadialhif bar hualand, trsiaarw ago, thrown with bar I a'plns oblldian upon (ha aoaf charily of lb world. Bh had minagadto npaat Ibam OL-joJbruWy on'U tLa la'a -aanelal f aaln, tay whlah lbs kst lost allr-niVT-isot. It Ma Bust wis thy family, la amy raraaot, aa ta atmadaatlyproaaaU Tb four shiloiso tad BaAbsr had not kwtad lod frimiuimtonion,ualiiMdyUaiiUogforprayj. Any naf-iUt aid. aset lo Iba Bar, Lt lb rs-af of MA RoraUM woMia and bar ahCdraa, will ba falti-ully applUd. Xrt-ry.ma UUxkhtt, JWe Tsl UUaP waaf.ncna prooa'ao-l gwrdlJi loarcblst, aiklag aa foUcwi i Iiarply Impr ard with th tesorUnoa of fatisnlp-ajirt-d f a lj assund that Qli haara aba prayrr of ultb, patinll ma, deal trvhroo and tlsnda, tn a.k thai yo maka apta'aA fraysr for th oatpoar. lngofihUJigytrtVtbataMnAk.aof lha Radian a.'a klBgdriu, and aa inaraat if lia rpl'lt of anion, and lora, amocg ttina who profaaa to ba thl faTajwanl t ( Christ, tb loghoult-l whola ofgwadsa TbU Mttof alw anolosada lattorto tha aiiillic frrm lb Otvotora Adsta Lioln g'aekMharg, datsd N-. ITib, 100, Im-Jarlag pnyar tor ba f lead for hsr gunday gobooL-lor lg Masioa taat day Boboo's f jt Ik lUy la which aha laaidn . for t Bali4rUy, wbum aha lmad,oa uf w-aaa was ooBTriisJ. htra la this Oily, gha any la alaMag, AI hcagh psncBBjly unknown to yon, yi t, I klna wa aia ofclUien of lha ram Father -rh-a (a Cutlal tubabrlxsifsieioilUli, WUllaara'ciitog til book, th "Powwr ff Fray w," my sou! wa n'aai with lha unquaocheble dslr tumk lha dsar paop! af a Jt la Fa'lua itusl lo pray for Uses ehpaoas Ikaaatl yua aaanol daay my hwaibla nqaaat. My ' anaat dab-a I lha ths Holy gptrll may bt) paapunt npoa tbota, 1 whoa btna ( I Uaplor tb prayan atV,., Ood'aobldna, njililrgiiiy priyas wlyuaja, fl ba Cbitsd rttasn BAT ataahwlt Ftkaawltta, Md. Waakltoa GUyi Fori Uawoa, Tlrrlala i FqatUvUl. Jf. D Cnwlaatoo, B. Ot Moaal Varnon, AJ I Dataa Botura, L BAa Aalsavld. Tif, andatiiUmlB.- TU taJUhur pmmt la ta SoBlh ax Fntt MaHaarr iad WaaAJactoa, AtAg Marine Ta JaUwtm,Gwiwu,gsal Maoa,H. C Ma-Jtria, PUcJUtoT RS4 BojnUr. BaathCar. rlaai HckuaT. MeKaa Bad afirioa. FloridA saMna, glalmam rUM. BaAOeanb, mwgJBi Lauaaajkn) twaiyaW tftasa amTsjAAa, aAd raCWMBawawaatja, Roaga, N.w OrtaAD ar rdaaaa d-rjoto jkTgaavha, KT Waal, PnaBanaaa, Haw Orttaon, aad Hawport, By. . laaet warwto at Aaxwsta, Hw. t7a tta.. aaAUtaU aWaalUMaa. atilRifa11MT i i 1 BawaAnenSa AiuA a a aHJaaaaf, - a. il. nwaiEutMMawaa