Newspaper of The Sun, February 20, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated February 20, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

lr JiL"- '-liff'Sgl JLrpip- ., THE NEW YORK SUN, i pair, !? inniiw mm I W MMTM1, e QI4 So nwrUdtoen, corner ef Full. UWMMMI aad Hlhm Broadway, (mat of Bm4mr, Perk pewawi aaa aw aieymaoor toe American Mw TwJXnllyBowUe1elrvwred by Carrier, la nN is Blew Ton Girt tad vicinity, M YorkGlly BZ iKD A QUARTER CERTS m atnU fpte One Cent. ' bwP" Whan mm by amU, Four DuTare 4 yap. eweteao virawwa tin amy none we gear, piW eteroowner IPel i 1,M OOPIKS PEB DAT. Awt n wvKKt.T era 04 1 eobarriben el eerenty-dv PMTI llmosth, 1 dn1SrMM.MB IH pern Beetle to Intending Mtaaa-tbera, Basraee -TUP VUIV .ntwTtok wmnuBrr-fMnii. TV OSHiT FRAME MAKERS AND MIL- J- 111 are vented to buv KernoMI ptt-ot bonnet trama rprine rk. e w article for the maaarietnre af tore trim H i half oaetmi end tJnte. Oelland BweewvbetfcT. WILDnAUO., sol Broadway. H OU8F.WOHK-GIRL WANTED TO IH general Xmwnt, Apply ttnrmnlai. II. 1813 RfrBTOVrANTED A SMAET, ACTITE A'A- gtrt ma aederetaade tnute, la a train nuatlr riMmmal aaa thai to wtlltot to make haml'eea. arailV ect1 Apple to tWlWrnoet 1MB J SERVANTS-FEMALE SERVANTS Want 4 every day, la (not ettaetlona i rood wteei i rtrvj laiety Unld. email erl, al th. l.reel Ie.tit.ito and Hi i rendarted by a trepoctobto lady, 1'i";" pa, ear. m w. 1MX.I SKWTNO MACHINES LADIES TAUGHT In Croatia nn Wheeler A WniH improved eeirlee. nechtneln all Ita tranche! end detelie. Connetl. Apply el tut Went Both at, UtiiM 8th and I u are nun. lt,a.lS4 gswu EWINO MACHINES-WANTED PKB- alMiUkuUlakamM Biageri eewlae IWm eaev. end nraetiea oo all hladet B&J Alee poet mania Inn hepea-lea trad. I at Ne o. Helena it at, 14 Boor. lMe.14ee SEWING MACHINE-WAN TKD LADIES Is 1-aro to Hma an ftuuera. VT heeler A Wileon-a aa athrr ere In mechtnea, ana practice till eMIefled no ehnp work, all tha imoa-aa ao4 every Bart lean yaw-TeH aad lqa mended In pleeea when learai frnu1. AU pewto machine, for aala an la .rue.i 4 la camp, at HI Alla) -. naa lMnoT. 1M0,441 SEWINO MACHINES WANTED, LA c Ira to aarti to op rata aa Htnair, an4 Waaalar A VllimiS 'l lloataaum otaebliMM. rmu'oraiL m i. 1 1 U AU kind, of Mln mublaM ta lat aaailllwryat. l-MlXHaa .CEW1.SU MACHINES-WANTKD LADl .O w Inra to aiiarata oa Woe lar A WlUaat l araraaiaalaff maclilaax, bf oaa aftha alaert , a'pari Md orrraion la tkaaitr: kuahtall Undauf alitab, aaa, bmmlna, ftlilna, tarklaa raaaa, an4 tbamaxb rkaanaarmnt of toa laalna maohlaaa tWfUr, aad ra aomaarfiAMa tn no4 plana (m II. rtniaa aatlo4 no apraar aaai va anpauijaj a aw, an a KW1NU MACHINES WaHTKD Udiaa UlaaratooaarataoaOlaMraaiia vramlsr wa it awln nuebliMa. ill branch af tha nafJilna s& lamaj aaar, ana pracuoa an von. .paty oa at. braoklni. kalnaa Hlak aaa lllam Ik5a4rni JBMJrnATtKTr-nl4a Fakmkr wanted nr a family raadlaa; II aallai fraaa Ua oltr-a aaaaao4a.to ratTet tM aitiD Duat aooeraUn4 feaartl farmwork od Uaa car af sattia. and ba allllM to auka blmaJI ajarful; tba aoroao muat ba a food Uondrfa, aod 4alrf maid, nona aaro applr bat Protanta. Snnteb prafar red. Addrxai R,bo KM N. Y, rat CMTioa, t,tla banaalaleTTlewiiiabakad. 1,UT.S COLDDXES WANTED IMMEDUTKLT, aJtarD. A Arair, too arUraaaaa, Pa (rem 111 to "-"'-4""' i rrr.M.5?j W9 tuinial H. -a wmmivm JMaVAKA AVIeO BOOSUit BOARDINO-1 SINGLE GENTLEUEH aa ha eeenraaMoated with boarn, vhera ibar aaa fcaa a plraaaat h-ma; a rauaf ladrcaa alaa aaao fatnaaaaatoa, at lit kUdlatm at, aaarHka. Tbetonaa nUlbareaairnWa. 11,114 BOARD 2 TOUNO MEN CAN BE AC aaameUd Hh beard and a eemrsrtabla raoaai alaa a awaOraiaa and wiCa, waara thar oaa laeta thamajltaa U bama, Apptaai M Manna at. 19,104, DOABDDfO-arHQLE AND, tfiREIETI X aaatVaaaaeanba aiailalal wit aaad raoaaa aadbaaat. Aba a Urn raaoaataaaa rwana: Cttaa. OaJt at US Waat taU at, aar. ma ara, taMfaaa'lM B OARDING A JEW RESFECTABLE rann m aaa ba aeanaaraaaatat wits aaa bnara raoaaa aad a warm aaHar.br applrto. ailW Vhaa, i aVuare,ttit door to BaraoBra TL5.-a4r hi OARDING A TEW SUrULB UKNTL. XJmm aaa ba armajanaimiai aitb boar alaa a aaa wkwaaaaoahlawire, and ranaf ladlea. ramiabad anoaai to let, with or wttboul Beaad, at Oarar at, aaaf ritiAllaltaam tin Term. MWa?lM -nOABDQTG-A FEW 8ISGLZ QEITLE. JJ ano ilea a faatlemea and wilt aaa ba teaaai wiaaia tm aaara, at aia un iian at a tfaaaaad Oaaal. tba. a-nkait leaeee to WA. wttfc ra-UAoot beard. -pOARDUUi AT IM BOWEKT-A FEW AJnaac nan aaa ba aeeoaaaindatod wtU nod board aad aliiaaant raoraai alao amillaniaa and their wieaa Mth board aad furntohed n lam aa ataaaaaMa aaraafc lata 4aaMl B OARD A FEW TOtJNU MXH CAM BE aeaanraodaleA faM antra an pleaeaat faaaaai Carnal lea a torn nana ladlea. at nea !. and darea aae tla ovw lMaaaol VT ODGWOS U CENTS CLEAN AND M inaiitruMn abvto tad double badt 10 aad II eaaaj ntobt I alnla rooma 18 to IT aanta I aaotbwaan aod Vtfe IT to ;B rsjtt flood (ail naate laelnolr draeert, b amta, at f Lbpanard at, new Broad war, Watyh, aaaaaUnlitandWUtoaat allnnnn laMtaaell rwianVAVOIfJAltt rttrriCJeHteJ BOUNTT LAND SOLDIERS', SAILORS' and wtnowa1 rlalma (er buuntr land, aeuelooa, Ae aaoanaauUr praaxoutad br tba akacriber la all auaa where a alia rlelai ailfle, Pertlruler ateatlou flTau to auepraaMl claim. UALVIM W.AMUH, dou'beaet aYVaftterolaweaiultJiathaaiata. MaJae'llW BOUNTT LANDS. Ac-tfiLDUKS, alien aad rlherm, who Wtrt aarrad In aap at Iba aran, aaa wbtala thrir vtrran'a br applrau at M laaaaau at, balsa falloa. aaVaUUWN'Atforar lerUniteo a.laa aUlaM talH XlENSlOa aTUXJWB UKaWINU tits. X alaaaaa4WIaalwrraald.lWAarJaaaaaian9 aaalwiaaajtaHwaawaabeadtawbaaaTUUadairllaU aarrtot,aia aeariiaaithto to their adTaaaaw,braall r at the wartheaet oora-r nl a m and Chathaai abb OALVTM W, taUXS. a at taU MACUtXtvliUVl DICS78 ANTI-FRICTION MACUI5K. FOR UySSl f u IUK"M TABGnVd OrTNc) MAciU&HiN f lul WOaXOT I rrlettoa la til bat dooa awr with, oett to aa aB aaeaa naaai ana aa main ere aawe m aaaaiiaa reaaira leaa anea awarWwaape. rla an Puaohlai Ira to 5: ejMtaaAUU.teknaat, WWA aa aaravattbia tarJawTvork fa Iba ana anaviU aad eorteet aanai, aa ereaar tolaal to tba waoatrr, la toarn tae a Bad aaai uiua nek at (Joorea A Umrrrt, Trenton, N. J4 Oonuea Eraaa tauiat Co, PrarMe, A. U Ai f w ntoaaaA'e l.iav Haaaa A Oo, Near Tort; WTta- 'tOTwaT.Ooniaartlto, OU and raaar K-nta V w eUH .11.0. lwwie. .""". ' raiwa Aval 1 vMhaare taAnan, toXAatr-alC N EWTOKE MACHDFEBT DEPOT. WIBTn BiirruMB a Ae 1 raanaBwee. ntanrliH in at atatloaary and Bwrtaaet atoamt ana-toe ana! band lata., ffwar and bead alaa. p arlHe. Mf.Mttbu taea to and tanorani ausUaaa, Aa alaa drsnlar and aa iabtwwaillteafTtrloDaUndai train mllto In free wactotr. AUtetatottlewjaajvlwvaAlnrtoM toeylt aaaUaua tag tTWI a, ponaiiiiiea, bwiv IIQII MXTALUO FAINT TUX OH . ajwata br tola laraluabU paant, art at irtha (trie alani Aealare at tba lovaat pnaaa. Thar warrant tha arualato ba Entntodwltnaoeaaatof thle aalot ajUl ba kept per. (paraWaJ -tt la worth raaUrnaart lar til anna far aTKVeWB. SAOTHTH A OO. " l-el rt- Na Veral TEW TOUi MACHUJEKr DETOT. pvrjra, 11 r mira ia. ntlirCTiCtriUHW and DKAXKIW luererr I srv oearra. Tim af ifAfiONAKY and PORTABI.B n JBAM , Klt- ina. U.111.KUH. wminwoK inn r BalallatDer wnnn rroaamw m ",. "-"" "T.Jom niuvu n Kill it "sn -- --. --j - ---- ....... .fUfUKaVA UCBBKR BLTJ"V. r ni u t iikb uuaruait 1.1.-1 . L. I atner trtlolea naalfil la a Heel OL- I 1 HAMurauni IRElWDr". n. DICK'S" Oelebratol Antl rMotlo BHAABVrUHUUKd Yjth 9V.Kt.lY. FS A a WW PATEWT UrTlain 1 FeUtrt bOUALK- .'inni 1 0r"M uA$$$tJlEFnt' THE NUMBER 8029. rcntACATtoiin. . ROMANCE OF THE UI0UWATI HI 0 m SU AD E TUX MASKED B0BBES OF H0UN8L0W HEATH.) BT DR. . JI. ROBINSON. new rrtdr to THE NEW T0BK MERCUBT ONLY" rOUK CFJTT8. fe:riJ BAK&KT FOR SALE-TIIKGOOI) WILL ahdlitmn of a f rnrat vtkr 14 hM. per w.k. Wmbe eoM rheap. Applr tt 111 K.ert 111k .1 btta.eul.ttu4 Mar. 1t,tlln Bncnnuti shop for salk.in a rn.Nl urfelibrirhn m i raei (er wlllc he pre. fut r.r cit'inot attend to h. Applf HI Melt at. 19,1 ll. Hl'TCHEKS SHOP rX)U SALE IN A tlilrklr populated nelrbhorhoikt rnnt tit mmitk Will b. aold at a Mcrefloa, aa the preaent occuptnt bat o'h-rl.cilr.awto attend to. 0ft Kin -t. I'.III.I CLOTHING FOR BALK inU MPOCK aad Ittnrea af aa aid aad wan etabnehad kari. laaeMof tha beet ataoda la tbtnpper pert af tha tltr fnr men and bnra elotlilnr f be amount required wJl be brtwaen )n0 and wAoa. laeoeef theplaee MldltiTenttirtwaraara..lBaiura ao Uhtb aaa. tettael(l1 PISH AND OYSTER BUSINESS FOR a. aala-tJiyiwUlbar alneea. The owner hetnr aala-t AVI wUI bar a epradl4 l.h aa erater b eica it oiaaaiiea. lo leare tbt el, ano ennnw n. ihmuiih .. '-i .1. La. A una rnenee roe aeaau aeptiatiet. lauw aearaaiiiiair.HaauiMi.,,t, .VI art L N.B-A oud wttoh will ba taken ae Dtri par. I1.1MI fJUUCEUI STlTrUl FUR atALK A HO. 1 frorerr etnre. In Uhi 4th ward, ana la tha Tib eerd. one la WUllanudmrebj elan a eomer etore la it ao nnnrea for awe. ! it Ctatrr ,Ni lara, aJirra r, m. ir.ua t POULTRY AND KGO STAND r'OH SAL n t rheap one at the beet pnaltrr and eae rt.aie a ;ker1tof Tlrooklrn. laauira of L HEHSKfT, tif tha aad ItSI r'nllea Marki MS new rara,araaineaia, ii Old Uraoklrn, Ji Mtrkat. 111 VICTUALING SALOON FUR SALK doe of the bmt rtaadt la tha trrrf an aid ratal llabad aaloaa, dolar a ana bnatoaaa. Applr tht prrnVuee. oti. P. MI1XTlia.L7T Knlton eL 11.1m. I eVStTMTIJBaT. tpAVBaM. BIRDS LONG BREED BELGIAN CA narr blrda aad eara. tot atlt tbeap, at IsS Want Ma rt, U tha etore. Whc14I BIRDS FOR SALE-TUB FINKSPOUU lection In tba world. A Balden, and aUnla an. aarla. auperlor mockln burda. and tent plteene. fcrelrn and domerrle bird, of all klnda W. K. M. llnHee.... weiww'a. f. H , CARklAGKS rlW MALE CHtAf U.SlC nod id-hand oaaiih, Uhl trallt, ealr one awatlt In nea br a artraU (amllr (to ba aeld tar wheterer It will (Ji i auonnd band Knektwar rerrtaaea l aeaia atw burtr aunu, ehlrlnt rail top t ante n top t a me Vd hand top and nn t"pbutiea new and td btn41lahteiprtaaorbuelneaa vafana. M. CrKl.ttY, II AUet lk at, N. Y. IS 111! pANART BIRDS FOB SALE LONG thread -la ptlrt ar ilnrlea, toaaltpurohteera. ipplr at TT Oraei. . leh are, In (ba rear, between Jlanaiend and II. nk. etreeta, N Y a.iee4.,..t C1NELE AND LIONS' SKWUIU L thUtea, pnem railiiemi. ailattannan warianiew la (Ira better eatlefaotlon than anr In tha aaarnat ar ewo-r refonda. Aarwtanhaaa to rone, letea . f Hnnvtwar, laatarri HI 0RSF. CAUT AND HARNESS FOR balnw -twiuirf, tltmuirh tt tlr. of IN rtrma in (irjrnin m., r Btirauig aaa CTtwinr. i ii, jrtru ii tiiiaaritu . HonB FOR SALK-V ORVT MARE, nMrotd next Ikfrt 1ft hnlilit h. wrrkitaftav kind of vAff)D. a fut uid wrtTlub atrlrw wtmalT. nii d; wontd milt ft Udv or mutlttrain for Jiile: mtil t irvftutof tut, f.tn ba aBan for khraa daretP (JVNril.Uerr BtahlM. ooruefaf llurioa al Ufcotu tm-t, tfouUi ProoklD. li,ni,3 H0R.SE3 YOU. flALF 9 FINK IHY hnrwa, rNi. aid a-viad aad kind , ba atld eheap; aUti uo bat mara, fit f ,r aar lltil vrk wUa Ma for adoctof oreipraa. laiulr at 45 (Irnwlcii i. 1.,W4. 0R&I3 FOR 8ALE-5 HOEdES, JUST froia Ha aountrr, from V T yn Aid frra 13 tolOiiandahlKlt, fltfur ctl eartav. ataradorM. trucks oraoyddiwTitova work, wHlba anld chp or tralHl ivf nnalleT bom, laquliv al 041 Canal at. 1V1,3 HORSE YOU 8ALE-A U0AN HARE. 5 rrara old warrantad tonnd aid kla4 ararr war; aaa trat Inaltla of lUBitn-rtaa: ptira, ti al-aT nle bor-aaiuM aarrlTad tVofj MoutaaaL, l4alrteacnar af f)14 aeivd Ufitla ara, Uraukla. 1-SU H 0RSES FOR SALE-0R EXCHANGE aajallar oma-l horaa (mm tbt aountrr, " '" eealaate,traeke.wone, bntehara, bakara, i ana watohara, bakara, iroeera. bnilnwa; warrantod eoand and Inquire a tut Orand at. New ?? fore, or aav kind er ina bb au Yarn.. 1MMJ HO BSE 8 F0S SALE CHEAP TWO , , oe eart heeaaaj eMllnrt aiUknnn.waa Uindi alee ana toad (aedlaa horea, l"rlee (II. Ttmatoa. AptlMieiVTntthatr W.MU H0BSES FOR SALE- HORSES, Aamt then la ana paner balll aaraa, 14m aanrta; atot we wv pnen nevwns eae. toad rnan 1AU ta 1IU hi ft an dnn at -ato. btadi aitb, Wearanted U lUirarrrat,- lMi.t Terr neaeati to beaten til H0E8K FOR SALE ONE LOW PRICED eertberea. attar haarrwark. Frtoa V la. alltotbatreeerr,IUarreat,aar.a(4laaUl),UM TT0RSES, CARRIAGES, GEOCEBTJ AND AA bnnf waanna alalrha and htrneav far aahv T0NT FOB SALE A SPLENDID GRAY A poor 0 raan aid, Uadla all aarneaa,ar would tni "T' tjapa aoaVTa ba teao at J37, 8o' ara , until aotd. 1IW SCHOONER FOR SALE TOE .WELL known achooner PAULINK, M toaa, TuO nbla,bnlH afUra aak tad eedtr, wall toned and reedr far aaa. and will ba told low. Can be eaea at plsrlfE R. 72 blr to U. UOLUta MUAAAT, A! fcWh at fall ilfi QCnOONEB FOR SALE TN GOOD 06 C3 dar tad la reellnanj (ar teat terrtee WW toot i Vfbl draft, aleo a nunbut af aeboonen of Uht dr 1; rnrrVafroniNtolOtoal. Afttrto 0. B. YriNVMr, ptereOM.M. fatitoonil WAGONS Ac., FOR SALE AT Pricat to anil tha tlatea TtiKka, erpreem. budaaei tad lotwiaene. Alee new and aeeoad bena miliar aarta, aoal carte and lumber trucka, U new. Artklee wr. ranted to ba of aioertor wiialltrrCall at P.. PRItL' raotorr, 1 tad IS Ninth Ara, aar. UMh et. lb.lll.a 80,000 BARBELS OF POODRIkTrB. Tint I)DI MAMnvArrriiaiavT nnapimr. far aala la lota to eau anrehaaeia Vv Thle b tha cle.paat VerUunarln market ! wt& will aunura ta acre af Corn, will Unreeea tt trap Pimm .a third to OflOl ill rlaen ti,. eeoe tee riaa?. rTtaa. awar bnrrele. diaA h. birMl. A pern tui let. ua auiereeaerr rtaaaat aad full par. Undara,waabaa.ntararlatoaarana aandlaa naana nenaral Aaahi tar Ik OahaA ttoial, NEW YORK. FINANCIAL, ho. BW TOU. Tuealar, Feb II rttoa arar loarar a Hi Boarn tbla merahur, bot tor attire el the decline, aerrclaU la Ik WaaV tra tbaraa. Tba Bond liet la alao areakpr, with lea taqtritx from tbt aeaimlinlea tioaaaa, Tbeit wu Bothlac nn la OoTema-wnt rt rkt or Trtaaurj notoa. Tbt ItatoikwAt part Icapetedtn the fan era! waato. Mtnwarto are IV par cent, lower, V.f (lalat X, Tannatatta Vf. Tk Railroad Imi to ar ataedf. Tbt dimtail fhr kataer U fmdoallj ftlllaf e, and rewe on IraValam aecnrltf ara laullar itoera. ward. CeJl-loeat6Mt pareaat. A . Ipverl alpereant. Tbettcbatrt oa London U demdedlr alcber, rirat-tlae btllt ara Ira at ltOtf, artth notiekaraUt burlaeat at lb ad react. Tha Orerland Mall brlart InforiBitlnn that t attuner, Bow oa lu war (ram gta Frtneltra, ha IUH K in epecle on hard. Tbt bank atatnuaat o( lh week, at compared with th rajioft of to prrtottt weak, raralM aa Miaaat Peb,lA niarontato fllt.tio III So1t IT.III.UO Circulation.... M!t,K4u lerpnalU,rTaal. ll,lll,"0n o. net ,. 11X1,15 laeia ttocreeaa. 4iI,C7 'ei'.iftj t.dol.iv Mt.'iu l.!,Dlt Tha tdtaea from Kuropa If tba Jura ar quit taaimnuttani 1 a fluanrlal ut of new. Taa areaat'a nieTwmanl wa loaraj 1m laipnnanra a ttit otbar aide, fjd anoaar aauteia were gTadnaUr rn-orcring fraoi lb diaturbeiK. citutal ti the beerr (..Id ehlpntttte, nbloh, el are tbt oJ of Nueu.l)-t, anauintnlta $!.' OOj.OOO. Ciatolawrr a .bad lower than ty tha Af. lea, tha I'reoek E u-rDr- . reach rn the tiih 11011 rnratnird unferv abl. Tiac:iel''iuUllMn.yi.()i;t, a wrl. raa aermltltt bad rrtcUd 1.1 pa- rei.L froin tha ttintut aJratcrt Illlnolt Umval V)t dien.iua. Kite II V. Tat AatiN'ta gawnoi Martatar rue Up. ntiaaiTnt. lhe I rdirnnlrrt if I,itrl anl LaiMl'ia Lata Jewin.iLl to raiee llilr reto I per cent, un taroee fimn tba anutbarn Hirtt nf tie tniltil Betf, la order tocor. i the war end other tzjiMee 4mJon rirare, Vl t, ariK'A EXCIIANUA SALfto ITUT IIOAK )W Teun Ca,- 2U00 N O ...., tM ku Ca. Tl 14 St) Uarlam B Pf II 111 do.,..b00 8HV ti'O da II V I'M dl ...elA l;s M Mich Cm.. bl -H SOD da AM 414 da M M 4o.,..bM KtW l( MS 4N.li.il it IS Mil. AM. B... II ISO 111. Ceo. R gp. K M UK da J-S BO do....aUT8H AO d I), 1 C9e,A PUe... 8 IMOai. Ckl.,,. tlV oCto A Tut.... HW AM do... .be Mat C3 3iK G4V 1I0 (bi StS tw N Y.fie,,lJ...IW HMkl Mich. 0. P.O. liW 100-t Ilea A 81 J.. '$ 110 00 da... 'X da ,. aew. do 44 limn do 41 V miONJ.Cen. IM.Iotli 4O00UHAQ to-'. V ltlO N Y A II 4e K 18 Imp.ATra.B.100 0 Pena.Coal..el t 10 PertAo M .... M T do HX B00H.Y.U. B.... 11 AM a....blli,- II do IT DO do.... .SO It', M Ao 1TK 100 do..,,0(T CABrtoaL. I1M 540 do II to da MV 50 Erie K..Aaaaol TH lMUadBf.B.... at "0 da 1H IHK AAN.Ur II WO 4a MV eOflobadlaflB..... 1 DO 110 to 1100 100 da II It da rtMli da,,,.al0tlkl do.... boon X da.,,.lG0liki da do elO I w TOO 10 lo uai, . I.... niaj 00 do..,.haS-W no do....b.M,s 10 Ao II MCaLItAQ .. ttV M da Uii 10 d Tl B00K0 BOAIO. BAM IT. 8. Be. Tecr M BUOO V. 0a,Tl..cp (TV 100 It. I. A 1. la.. 14 MX SAN U.f lllf 100 do 01 v I M til. Ceo, B .& TrM 100 Ao.,..aMTt 100 da....bMTIV 100 4e....M0Tlt ino CU. A mtto. B. 4-w a, a Tut..., nv 10 do IIM 100 da,,..bo0ll, 1W. da JJV lMCbi.AB.1.... 5IV toa da...jlBI lacn Trat. 11 p.e,.loiJt law Ma.Ce. IK oon iu. co. Ba.. row lOOON. la. lat M... to moo nan. A St. J. 4TV t0O0LeCAMl.j-.bHV 100M Y.Oen. TO;, tM do TT loOradnoK B.,.. M tSSErtoB. I1X BJUtilamrr..... J1V Mo BevUntf B..... 41)2 B Mloh. Uan..... MM SOU do UK 150 Qtt A Cbl.... I1V 100 do....bM0T- ii aa si ( Mtcou aW.LM II do,...a0UV BTOCX FLUCTUATIOMI. Thl tool 1 darned by torafarltwa of Ik Filet Baard tale each dar I Uliitte, paoljarr.. Mj. at . ... IK pan Ca.AQ.tp4M .. raolfto M B...I .. N. Y. Caa.....l Krla B 1' .. BaadlnfB... ..! .. Mlrh.OnB.,.1 . M.8.AM !.. K .. Cat R AO H I .. III. Can R H.1'.' ., Oa. APkuKI ,, tial A Chi It i .. CltAR.1. K. X ., Ilea. JeO". IlarU. Frw men btve led a lift mora filial with (Hiring or tTrnt'ullDrlilent than JnrrnnifTt Davik. A nutho of Kentuikr, Lorn about 18IM), La went in early youth with hit father to MlarLrippl, then territory, and wat appoint ad Ly PreeUcnt MoxROR, In lull, to b oa dtt tt Went Point. Ha sTJitt! with th irtt honor i In li$ tt Brevet 2i Litutenant, en1 it hit own rriamt wtt jilacod tn active per. Tice, lirlnK awlpned to th commtnl of Gtntral (tht'uCulanel) Ztctury Taylor, who wit eta, t lone J la th Watt. In th front'er wart of th time young Dava dUtiaalab. ad himtel in to mtrtid a m toner, tbtt when new rtfdraent of drai;oont wm formed ho tt one ouulnej a comraluloa tt Lieutenant. Durinj; tblt tlm a romantlo AtUchmwt i'rana' up beta tea him and hit prisoner, ihefamou ciilaf, Black Hawk, In which ta Utter lorcot hit anlmotltr t th rcolaof th United StttM in hit admtiatioa for Lieut, Datia, and not until bit deh wtt thetxmclof tml'j levered between th two liraajemen. 1833, ba eettled quietly down upon cotUn pltnUtlon, davotiPK hlmtelf t thoroiinh and. t) ttenutlr court of political and nrleatiflc ed ncitloii. He wttmtrried to A dtoshter of Gen. Tat i on. In 1H1S betook the itorap for Polk, anl la 184 her) at; tUractad do little attention in hit tut by bU viwor and ability, be wat elected to Coaiirata, Tan day titer ha made bU nialdea epaacb. Soon tba MtxloM war brok eat, and a reiriment of roluntaert htring been fornad In MliilarlppL and hlerelf choaon Col' eel, b retlgned hit pott tn Conreet,' and Uttantly repaired with hit command to Join tba. eorjw amt4 under Gaaartl Tat Lon. At Mantery and lloena Vuta b and U noU raairoant acbtorad th aoldiar't hiifh. rtt ftma. Twice try hi ooolnet he tired to day at Been Vlita, Whererer Or wat hoU teat or danger to b encountered, then Colo nel Path and th MittittlppI Rifli wr to b found. Ha wa badly wounded In tha earlr part of tba action, but tat hit horaa itaadily till th day wat won, and refuted to deleftta eran a portion of hit dutle to hit laborJLniU oil. cert. In 1118, ho wit ippolnted to fill the rtetney 1 th Senat of th Untied Statet, occationed brtlutuatUiof Gen. Si'iciuur, andi InOO, wtt tleclo 1 to that body tlmoit untnlmoutly fur th term of tlx yrart. In 18il, ha rathrnad hit teat In the Senat ta became the iuttn-bti candidate for GoTerpor, but wtt defeated by Governor Fimttr. In 185.1 he wtt called to a teat In tho CtVnet of Prttldeut Pierce, and wat Secret try of War durlnir hit admlnlptratlon. In lxV ha .. elected United Statet SenaAorfnrMittlaaippi for the term of tlx yetrt, whli b ofllce ha told until hi rrtiirnation, on th aeceulou of MitilMlppt from the Union. Purtunally, he tt the Ittt man who wonld ba itlwtcd at a "firetter." II it a prim, tmoith-loolilnirniAn, wtiba pratU mtnnv, a itlff. toldierly c.rrlege, an.1 an auaterily tbtt It at firit forkiildint;, II lutt naturally, bow. ever, aeenlal temper, comninlootWt qutlltlet, ami a oiapoiiuon tutt cunetrt mm to an ny wliora h raty be turrounde.1. At A tpeaW h U clear, furcflil and trguineutatlv ( hit tolc U clear and firm, without tremor, r O. Tint Pwcritrr, that "women wer tuhject to too much cornMlon,'ther wr exclude! from tiring tettlmony taSeoUniCwurU of Uw to period u Ute tl th tighteooth century. 0$F $$$r (SS WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1861a THKNEW YORK SUN WEDNESDAT MORNING, FEa 20, ldl. RtrtTAU or Bauato. A Utter, to prayer meetlnit, mtntlont tla fact of rtrlrtt of railgUn at betag lo procmi In Htckettt. town, Ntw Jtraay. Ther har been JOO bopa- nil eoOYersiooa. At praeent om r awaken, ed; torn ar hardened gtlait all rellfiioot la. qnlry arm ar careleet, for all thuM elAaaal rratliurxl prayer ll reqaetlad. In th tint Btptiat church, In Wlllltmi. Lurch, thar are Indication of more animal I relbiuue internet. A day of falling aad pr.yat hat Im-o Ulcly olxtcned to tuppllcat for th ot-pourinK of lb Holy Spirit. In th Wtthlngton Street Methodlat Episco pal church, la Brot klyn, there it prectoui re. tlrtl. Effectual prtjer ll boaought fur a mor exlennlv work pf grice. A cur t'RcoMMon tUt of religiout feeling a-eTilla In the Green Street MoLhodiit Epiacopal Cbunh in thit cily, under th pattoral care of Key. Mr. Uaibi. It Ubellered that forty or fifty prraont hare nataad from tpiritual death unto tptritutl life. Ther U tn adrtnoe la Intereet from dty to dty. Unit KKivKKTin. In on T the BapUtt Chuichct In llria.klyn, a few boyi hire lieen lately converted, and many ate terlout anl thoughtful. Four layt in on clam, la Ute erening mectinir, gar an account of their own Chrietlan r.rieace. Foreign Intelligence. 0 Two Days Later from Europe. Artlral af thw Hcrame'ilp Janu The Cunnnl tcrew ttrannhlp .Inrt, from LWiT). 1 nn It a Ma Inet, anlfed here jet etd.y. Tberl.t.nla wat detained at SeutUvn;ton un til iba Bih, oa wjlch d.j ike wt tu.d tl !'. (jcNeTaik. Tbt A'nerlct arrirei at L'ttrpo ! on the Kih. tirrnt llillala. rarliameDt wat tn be opauad by Qiees Yarroiu la pmon, on Ibatftetnoi tbtt tbt Jura aalled On tba ttan'Btf of the 4th laatoat, f read baa qurtt were ttren la London, by Larde r.Laiur'a, Uuavuitaod Iltaar, and by Mr, Piatt ml, re ppectlrrly, to lhatr principal eupptalera la balk llouar of rarltameni. IlUatoledlluAMaJarlltnaralnlrBiaNtio Aim will piebably b appvlatod Uammaader of tba Forree la Caaada, Tha Underwriter of London and Llrerpoal had ralaad lh rate of tnaurtnc 1 par cent, oa eerroee rem lh aoulhara atolt f America, oa aeoouoi of ike aumeraue Bret an cotton abipe, aad to cater war rlekt. Tba men-oriel to Lord rAUraawrnn, relatirt lo retrenchment In lh public tTpendlture, bearing the etjnature of tlxty liberal merobereef Parllemant, an.1 tba reply of bit Lordehlp, ara publliked. Pit. a aaa low part that ha eoneure wltk lhe aaeaorlelleto la Ihair economical rlewe, aad that In fremiti- the eaUmilaa, Uorarnment wtll andatror la obtain the approral and lupport f Faiilaniaa and Ik ooua wy. Mr. Ctota, lh wall-knowaaaor.l writer, U dead. The otiltuarynotloat alaa Indsda the aamaaof Bia KT Fotna and Mr, Romroan, both papular artlato. Taereoant extraordinary oaa of honara hipping by a clerfrmen (Mr. Itaooamart) at Oemarld VnlraraUy.hadraaultad In bit betaf otaaured aad auaaaLdadfromallhuidagTaaiiora period of tmr Itara. At lh Oil way Bwatont a Itaolutloa bad been ear. Ilea luarautoeuuj a rtie of on penny In tb pouud

for the erection of a pier head aod breakwater la Oal way harbor. AltaeralU-mrtofDlrectoreoflbetltakof Bag land wat auiumined lor the Ilk Inet. It wat aaa Jeotuied that the Orrerantenl medltetol ame en iToachaienl upon toe ptl.llrpr'aof the Duik. Tie ntitM, kowerer, aaya i "Aurmt two month bat k rumor wat eurrtdt thtl Mr. QuueToae had pro. rxard la reduce by X70,ftwU lhe cua.mleelun paid to the 11 aak la rondnciln Ibaatremment bueineae, taJUiMlbe D.nctoie decline J u eocene tn it. Toa Inference now la that the plan baa baea lubjectod to mfKlinoatiitu wblih intj hare Imlitcad the Direct on to oonaei.t In tecoiumend II at the ipecitl meet trur nw auniDcon' d. Franc. The French Cteruliera were npenad nu tb 4th by Ika-K speror in pireon Toe K afwrer tauv. menLtd bte ete. h by txulainloe lue nieaturei of relorni ebl b bad liven aocord.d to the Cuauibera, and In tba cuiuae of hit reiuailit he tall ! ''Ibtre dicldei that erery year a general at po lltUai of the attuatiiti af tha aumlra aiall Imi niece 1 befire leu aid tha nvm ltuHrtaul diaUiaae of dipli4naryah.ll Ui laid 03 y ur tablra. You will eifru ba able In an alilraaa ti maniraal your aentl mania wt the fa-u which are being a"onmphehed Nj IbUtfer aa foiiaerly, by a aluiple araplirap of the ataeib lium tie tijniie, but ky a fjeaaadain cere ex,irea.inn of ynur nptniiai. Mlla 14x1 a lferled to la induetiial and ooirimor. clal afl.iiLol tha coiiktiy by tba trctty with Kig lawl,and ly pnjeital irraii,a with other OHiuinae. He paid It at uiinptondlDg tha great rmlu'llon la dutlet the buJget praou a btlauoa without any aditnion to tne luinmie er 14 iba piiblie credit Oa fueliin afXilie ht Krikiat followt 1 "At regerda lhe exterior. I htre enletrored t praee to my reletlnne with Porelga Power that Prance plnctraly dealree peace, and lal wiihntit Twaouncihg a lag lllmata lariuenca, ah doea net pre land to iatatfare la any place where her Intone! ar not concerned, atd, flaally that If aha ejmpt. Ihleea with all thai la great and nob'a, ake duet not bealtato toromlema nerythinr wllctt ylolatea ta tomalkaial right and Juatioa. r. rente dlfOTUll to ba foneern hare enmlHnad In Italy to enraplieal 1 a alato of thing, elieedy emli.i 1 n 11 1. Mr girera maul, agteeirg with lu aUlet. hat eoaatderad Ikal tte beet ineana of obrtoling the greatoet dangera waa to hare reeourc to the principle of nen-uiaar. yenUon, whkh learee each country neater of It deetlny, locatlaea qneattone aod prerenta lham from degenerating- into P.uropean eoaflicto. 1 eeiielbiy am not Ignorant that lull ajtteat po. nana the IrtcrmTmleect of appearing to au tborlie many grlevout axoeaaea. Eiireae elewi would aailer another eourae t aoata that Franca ahnuld rtlcipaia In and make comavat oauae 1 tvety refnlutlont otherathat Franoe ahouul plac barpau at lie head of general reectloo. I wilt not allow aayarlf to lie diverted (corn mf ptlh by tkf e op paeito ladnceaienta. II la pum jinl lor IM graat aaeecf Iba euuntry, thai ito righto be maintained In the quarUft la which they ara Inoootoeteu'e to defead ita aonour whererer M may be eevteeed, aevl In arford aareupperi waar 11 la aoppuoated by a Juet aaaaa. II la tkua thai wa hare malalalnad oar rlgkla U aauetag the racognlAoa of the oeeeloa af amy aad Nlaa. TaeeeproTtnoaaareaow irrrre. eaaly Ballad to France, ll I Ihoa that to arang xir honour la th extrama Beet our dag, anl la 1 with that of Ureal Britain, flieae wujtortoutly over lb wall of Pekta, aad that Iba aroae, emblem of ehrietlaa drihaaAloa, agala aarminintj, la lhe eapi. tol of China, Ite tempi ee ef our reiigtoa which hne beaneioaaaiurBiareuaaaaaniury. iiiaiaatlbai la lh nam of humanity our troop hare gone to errta, la virtue of an European oavtutlen.la order to prelect the ehrtatlaa agalnal a blind uoutctam. At lloroe. I have eonaldarad it naoaaaary to tannin tht gairlain whau the neurit ro( lhe Holy Father appeared to be threatened. 1 bare eeol my Heel to lieeta at tee inooieut when ll aeoeaed that 11 moat te Ite la.! refuge 01 the King of Naplea. After bar, Ing allowed It to renaln there f tur numtha, I with. drew It. Iliwivir wcrtoy ofpynipeliy uigtlbt roytl luliliatuue an nobly dafaudad. Iba praieiko of our war vpaeele obliged ut to depart every dty from the eyetom of neutrality wbkih I bad proclaimed. and gave rlee to errvaeoua Interpret .Hunt 1 but J en know that In policy one hardly believe! In the poa. albillty oft pure ditl&tereeted atop. 8 ich It a rapid (ipoe'llon 01 tbt general tlluttlou. Let any anpre. Iitiulon, tleretira, I dlaalnated,and letcouft lame Le r-ele'il.he.l Wot aliou'd nit cam nerol d en I laduainnl .If. In peiuiut a now developrium.tr M firut reeoliiuoo tinrtli euter loto any cnuflictta wtkli tbeceunof Kraut tbouid not beliear-dou I Igtt and J'let i.t. What tbn,htvi we to fe.r f Can an unit J and cotawt Bttlon. numnrloi 4) lull. lioot.if .uuU, fear to I drawn Into etrugglai, tla aim ofwbkh abac juldni approve or be provoked by any trinu-e whaLverf Tbt Ant virtue of a pecola le lu bav conft lence In itielf aud uol allow littlriu U d tturled by luuMlntry a' trial. L-l ut thtu calmly regard tha future lu lhe full eoneclaui. nee. (i cur atreiigih at well at in our Uou-n-.Ue ta. tonlba a- 4tt a eniagt with ait exaggerated pre-v. cupatluoa to Iba d.vi'opiu'U tt thagerrot of lb pi.ierrj Ibtl Provldruce p aoe lu our haula. TialnidoaT'linai, It rcvltalng ll Etveror'a epaaoa. Hale niablruf wta'vir lit U rtetiurlag, II eaya, the ipwvh " g'vee no reaeou for the (m. tuenaa Iteree of lb army and navy, Mt acoonot ufth Airaiga relttlant of th evuntry. and ni at. aaraaoa of lh good uedtrttoadlof with aar other eovatry. Wa Beak 1 Vila r lh aUgntoat hlal of tut polurf wtlkk Franc U about to puna, look a rpe-ch cenmA, ought tot, to raaanin aiy oat. Tbeieeaeacecfa Prmrhpq'iadniaataaalt t howlighlylKtiirflcy id nnalatarvealaai ran let thrown aeide al lhe nulling na Pvranalbto and aatllhl(p, and aa regardi the future, who can feel reaaaurad by being mid tbtt Fraoco will act ca tha prlnclplee of right aad jtwdloa, aa If It. v.y and M ea bad bean tightly vr Juetly aaoaxad. nr aa if eay nation ever went to wer, proclaiming thai II draw the tword la a etc of wrong and In tunic. ea The rae af Jnoaa Boatptm Pittaaow vwmn TMnot MtrvLWui. raiae up for f jrtaer arg umtut la Parla, 141 tta 1.1 Inatant, and public cnriiwlty wal eiDgrfalerlbanontheBratday. M Baarrrare pii.d al length to the addreae m M Ai-iaw. Ooun eel lir Prtnre Mtroiami. and M Al 1 . teenoaded. The (Vmrt thin e4J niroe.1 till Friday, lh Stk, to h.ar tbelmpailal Admcato. Ittaeeidlh powata ara agraad on the priori- Blanf aCon'ennceat Feila,(or lhe eUCemaut of it lyrUn qiitaAloa. Tie, a weaagreat roovrmetit of tranpt Ihrongh. til Franca, la oonreonenoe af the liemaioaof da pole fi the army 01 le.erte. BiinforoeaMnta had Bailed for Roma ll la paid thai lhe Pnimlaa Oenaral who weal to Paile to anaonoet tha dak of toe KingMPniila, waa ao offrndad by aoaia remarka of tha Eoiperar, that he rl.clli eH to go to Ike Oniirt Hall. Tkepailalloiiraainihe 4th, wa heavy and t ah ad lower, Kantea rloeed at H, Italy. Advlota omOteU to lhe Id. received via Rime wy II at the aiage oontlaued without Boy Incident on either tide. The piece rip led but moderately tolhe nreof IhelMMiegera, watoh wai ntker fre quent on th laud aide, aad wa eepeUaUy directed agaluat Iba city. Prima CitiuKia had gone I) Mla dl Qaeta, Tha Jinitaey la paid to IK ta ennnertion with aega. tiattiata for the aurteador i( G m. II 1a aaud that in the Abmaii tbe wtr hat bean mral Mntulnary. -no quaiter given or aektd for. Anofli. lal rriiort by lien Kmi't announce! that ro fidani atd tianqvii my werer.iuitiagthiaugh. out ti e a hole pru.i of the Ahrutti. Tie lullen elrcllona arete proving more aad more mvinable to II a oliry of O ami Ctvova, It le atale.1 to be Omi I Cavocfa lataioa to pre- reeibe following four .iiaui tithe Iteiiea I'tr. .iiiTiti Pii.i a liwinirf fnirn lhreto five hun diea iiitlltone 1.1 r.ai ct , .ecrmd, a decla.aiii n con 'eii.K tietileot Kiag o: I..I7 ilimn Victor Kn attavl 1 third the ca 1 04 out of all the mi nary rveervei alit fcmiltl, ful p .wen to b. grante.1 lo lhe KIik f n liimtel iil.l. C u-il llaaaaiaa de Bi d He n, tail premaiAAl ll.eeredi.ti...c mfiiin n blp ai pi'lulluei.1 aa Antba.edN of the King uf Ptieeia al Turin. B.rolnia had clalwm lhe teetoratlon of ton ad. rll-.a iii.de puaniera by the P.pt ZmerrTlnit had airertid te lll-bri of Be iieuet a 1 o.lA,fe A leiei.aiii ( ..10 Tler.in ata : (Jnneral La Mai wnktla.r pteilj dclartrl to the l'.neian gov ua rut the. Strdiu'a baa no lauallon of atta king Vei etia, be n.ide no other potit'cal deolaratliat Tie (l'teiai la ieMtte.t to have lean nitii'i die eatufiid with tbe ri caption at Uie Pniaalea Court Hpaln. AMadrkl Jmnialetpieeere the opinion thtl If Ilia aieiralli n of lue euulbete elatea uf Ame'lce, from lhe northern ahalt Im) daflnitaiy ecouiupiiened, the leiend el Cuhi will be unra menaocad than 11 taa bltbeitobeen. A p"tu'erdt.iuibence had taken pleee at Mad- lid Ti attlttiiur peeaeaot taoloyallal Journal were uroaea up. Aaatrto. Tba law regulating the rellgtmu affair of the PrrAtetenlB ka the Herman and B lavootaa aravlacea neu naen aooiaea 1 y toe u .unci I oj Minlelert, and will ba publtehed ahortly after II ba received tha Imperial eeoctlon. II gianta complete autonomy to the rrrteetant church. A regard anaiTlagaa be- tweea tainouce ana troteeieiap, ueexieting rag' lalloae, fur the ptreeut, ar to remain In foroa, Deaaaaik. Tk Peai.h Diet had been cloeed. Tb King, In reply to la Preattfanra ipaeeh. eald 1 "Should ther come near ue, my people wtll defend Ihemaelvee, if I ran umq litem to ao ai." Tha acml official Dcrlinjpif lYrtrn tn pul'llahlag hie apeech, make the lliwlng reuajki 1 Bbould Ueranaa Iroope enter Ilileiala wtihaal being oahed upon to da an by oar aovaretga, aad contrary to hU wlib. a eloiatioa of terrlloty would than take plac, ard Ik Fadaral Dial would, la fart ban to declare wer egBlaet Dirutila War al th meant meaneat Would be tnooavatilaat lor Uermeay.aod I aonea qu n'ly oonveoiaot Air Itoamark. A ttal of armed peace exhaua lh atrength of a eouatry, and weak ana popular aTAlnelaem, without which a emtll people cannot make war. By a blockade we eaa aow damage Ike commerce cc Uermanr, and rata the Piuaaian porli for a long period. Tne caiflict muet therefote now terminate, either by war ar by negotiation.1' India and Japan. Tho Bombay mall ef January Ilia had reached England. A Calcutta telegram of th lllh January aaye aewa had beta received there thai the landing of Ike Ameikan Ambaaaador had been eipectod at Japan. Tte aewe from India U unimportant A atoll prevailed la tbe North-weal piuviu.ee. lalnl. JAarie, Turnfov The Jfvntfrur anueuncw Ikal lh Billing ol tha torpa Itieleiif will lake place to day, at which govainmenl will make a communi on, ton. Turin, 8-h. Rt'oonao Iattimo haa lea appalnt ad rieeidaal of toe 8-aate. lhe reinelnlng eleo ttone hareeretyahrte tale plact iepcefntly. Da vaao aod Cuait have beta eltciej tueuiben of Par. lian.eot AU4, i h.Tbe fire of tht beileged al Otet II v.iy bilak, ai a It lepM.d l by the Sardinian A meal left flteta Ualwwk, eluding the vigi lance of Ibe ga dmiaii aqutilnui Prince Cahiuab ba. vi.ited T'laituy, yiome.31 -T' P'pela. unlerulhia an'dlera to retiiru t.. K in, a teniheubdteg lUiordeiiofM 1). Mrnni.a to ibe 0 n r.rr. laO 0 Btiilin'aii ponlien h.te paaaed t'jrougb L'n.brla. on tbeir taarliiilia Kuudjiuef Naolea. The rea tlopaiy irrfvftnenl bi the Ahruxrl waa oigatlia ly Coui.1 Taaptiaenl M IiiMaaoim. 'Ike Btrdiuiana have tva-uaieJ lue P.p.lteirl lory, in louipliBitca with uidiri fioui the K uieror NaiN.tK.ov. Taa Hptnleh veaan'a whhh were dl.paMheil to tie. la have to-eu re ulard try Admilal I'taeAa. latv. la 11. bav laHilel anajitaat I line Birtlttne, ffe liig ibnn 11 a ro iilttit-on of 1-11, a R'clllaa aru y and navy, and an entire arf.er.to ailminlitra. ton llea.kaof HiaiutoHlveaiia.yltita to aioyal family, alatudokid Lutbrav,ual too wa.t lu.trui.t td I7 tnlaloitium, Tbe Qarea'e Rprarh. Melon, TueaiUy aftornoon My Lordi al gan. Ilemani Ilia with great eatlafaeilna that I again meet you m Parilameul and have reooura to year rleteoie and adviia. My relatione with fjrelgn rwera contlnut to ba frletolly and t.tUfactory. and Iruel thai the moderalloo ef lhe power of Ea roe w.U prtvtnt any bitenua4lon of the general peace. Evente of gretl Importance are taking place In Italy. Ilelievmg Ibel toe lutliana eugkt to be Itfl toarfde tneirowa aflalie. I have n.n Inouvhllt rlgal to ixarclae any active Interference In thane Dytltore Peperaonli.e aubject will Le laid before you I anomtorad to yrrri tl tbe elaae of lb Se alart of Parliament that the air eillea wolea bad then recently been commltud la Syria had Induoad m to Bur with tha Emperor of Aiutrla, th Eaa perovof the French, lhe Prince Regent of Pruotla aad the Emperer of Kaeaia, la aatorlag tote aa engagement with Ue Bailee, by whb k temporary aaaiatanoewaetobetffordid to the Bulla 1 lor tbe Surpeee of eaatbllahlnf peace la that part of hie umtniona. 1 hat teautaooa haa been affjrded by a body f French Iroope, who btve beta eent to Byrlt, ae ra preeenting the allied Peware. Tba Saltan hta abju placed a eonald rable atllitary lore la Syria under Ue direction of aa able aaVcr, and I Iruel that tranquility will ba re-eatatuiehad la thai province, and that the object of th Convention will kav been felly attained. 1 annenaead to yon aleo at the eloee of the leet ileal 0 of rarUamnl Ikal the paeina overture which any envoy to China, had made to the Imperial governmental Tenia, having lad to ao ealleTeotei y reeu't my naval and military Ibnee aad Ihoae of my ally Ibe K opera r of French, were to advance towirde lhe N-irlhern provlncae of China for lb pu'puee of puportlog lhe flr.1 de mand of the ailtadpeerara, and thai the Ktrl of Elgin had baea eent to Ceint ae apacinl Ambaetad. or to treat with the Chiaea guvet nment I am la.l lo Inform you that Ibe oeratlorui of Ik al led iO'CI hare bee alieailed wtlk oomplete auoc.a After lhe capture of th forte In th mouth of p.lho and leverel engage, meatawlth tha CklueM army, ibe alliat fbreeiba. rem meetere of the Imperial City of Fekin, aad the t.ui 01 r. gin, auu u.roo tliol tut Auakatiador ol Ibe French, were enabled to obtain an hnnortble aud aatlafaotory aetlem-nl of all the ma'teri lu dl. pule. Thieuahout the oparationa aad tbaneguaie. tlona a blch followed loaui tie Commandera and Aabaaaednnnf the alllal pnwere antM with the moat friendly detent Papera oa thle euliject will ba Uld before yu. Theiute of my Indian lerrW loriri Ii prugieaalvaty lupioviag and 1 Iruat that 11 trl r financial fmliltou all) gradually lartake of the general amendment Au Inauriectiou of aiurtlonsf Nv 2"altnd bat lkteiruAed the pence of a tail olihal .olony, but I hope thai tha meaeuree which btve bran ,k-n will pradtly anppreat Ibraed'eluibaniea eal enable my ov,routsl t.cmoerlaui-b. arraogeiuajle at may praveni ihelr n curren e. Sertoua dff.rrac.e have ariten avoug tbe Blatea ef Ibe Na-tk Auiertcan loioii. It le 1m- poaalbU for ua to We. wniiuul gnai touceruupoiiauy avanta ahi.h eiu aff 1 ta nep Idneea and welfare cf a ieopl. purely allied to my tuHact by deautnt, en I tbaeiy o n lat with them by me iuv.lintiu.ai a aud frteaHy relaimne. My bearii.li wiek la, met I'.eee l (1-reu.iai mty be luaeptlble of rttlafltitory alluatment The In-. tereate wbieb I take In iba well being of Ike people of the United sutee, aannol but be incretead by tha kind aad cordial ra option gtrea f tbera to tbe Frlaoe tl Walre during Ma recent vlalt to lh Oo. tlnant ef Amevtca. I am glad to lake IhU oeoor. tnnlly l xpreaatac my warm appraotalloa of the loyally and attacamant to my naraua ana taroae, wy aay vaiaaiaiaai auu wauev nana Jteee SUN. PRICE ONE CENT rlraa itrjeca ret th erraelnn of Ik reeldenc of tne rnr or yya ea anena; taaan. I have concluded with the Emnemr of Ik French cotveotlcnaeiinol.mertary to the Treaty of Om meecaof thetM of Jonnery, lea, aod la fa'ther- aore ot taa oujeel or .the Treaty, 1 nan eeo aeactuded with He K'ng of Sardinia, a cajavanlioa for Iba reciprocal rente. Woa of copyright Theee oonveatl.wa will be laid betwa you. OtntUnun of (Ae Ovum tf Common I bare directed lb eotlrnetea In- th an. tulng year to ba laid befcn yoa, and Ikey have framed with a doe regard to mnuautt la n.theeveret branchee of tbe puhlle eerv.oa. jifp Ararseaad Wettflraaen: Maaveuraa and be plac. ed beliH you for lie ejnaotidelloo, of Imporutnt tart of lie criminal taw 1 ter tha Improvement nf the Uw oflamkntaary and liwH1varyi tW reale.leg more eaeythe tranafertif lae.1 1 (aatebliehlnf a unlrtajm pyatem of raliog I E.itand anl Wa'aa for IL general fmrpreMnfpubl to lwWahieet. lean fidealiy omnmll Ike great internee of my Eoplreto your wiadaai and care, and formally pray thai la btrwlngt of the Alnentbty may attend yoore walll 14 d mey gatda yoiir deliberation to tha attain nam of the nttlrrl nf my con.tonl aellcilude, th welfare and happlneM of my people. Itat raaaaeerreal, par Jatwa Ijvnmot. CoTToa Mturr. NA Muera. flew. rrr A Co .ntatrttbaeaieaortntvai aalay en I otfO balea. Tha adka dim tbe Tailed Btttoe per Aaaerlea baa had lhe eo"-t to limit Ike demand, and Ike advene nf yietoidty la barely aupported. I.lvTamm. Tttitnerrm Mturr. U .Rnmtan ana, Braar A Ot. repnrla Imprived lone. NTiatt iteta gtatd Intpiity et fu ly pr,viotM ratea. Fmur elow aed un banged. Cm In moderate ruaat end tVleOd. dearer alnca Filday. Vf Axertatji, Na.h A t report a healthy con rumptiva den aud for waeel and flour, at an ad venoaaiLce Frioey .4 1 1 outh. torji-r, aiot Al per I bl.ou taller Cora ll more active al the ad vance ml fed, KTl. Id. Tltot ntroar -At Mmiheater, Ibe tinftvi-alile mwtf'oru Hnn'y aii.l Ct'cutta baa rhe. kl the Improvemei I w l. h wa. v elble oa Frldty, an 1 the meiketta luacuve and drpreeeel. Dr. Ilamlln at th ferrlje fJghag Itaiar. Tha poor boyi of th Ihiv Intlltutton, In full-n aim t lal a tar Intelte.tutt Inaton Sun day evening let! and ejijoeo au-d II bearlil. At tbe ojtiiel llntef f orH.log the evening exercleee the dlallngui.hrd nd.eltra.ry, )r. llAaiia,preewittd hlmatlf lu roiany with Mr. C. L. llatca aud Hher vlellora. The ptrlklng api earance of the h -Boradvleltor waa grtrlal with an etrneal tsd rv pprctfut took I y lhe whela aamntbly of ladt, num. lerlngalnul ill. Ir, lliana waa much gratiflat by the well ordered arm gammbi of the Ii.tllutl m, and auiveel hie au Hence with au ap,iearaaie of much Itterf et aid avmptlhy, In the cmieof hla Iravplp, no doubt, lie kaa area aiany at motley a gnniplng, but eeeroely ever rne more InUnaliug to tbe pbilabtliroplet or the mlealenary. . Whtatbelmya had ttal a portion of Sflpt'tre after Mr, IttAot, aad lung a fiw bymna, tbe lectu rer wio introduced by the former gentleman, aad ooruraeacd by enmm.nding them for their reaper!- ful attrntlon, and lhe gtatlfjtng mtsner U which they had pi 'urmed tbe leeeon of Ike evening, Tke reedlaf had brrn from tha tilth chapter of St Mirreiw, and In rtlatton to the "rain repetition!" of wklck Ihly had read, lh learned geotleaiaai and obeerrant traveler, eald he would toll them potne Ihlng about the "rain tepetlUona" and ceremonial of lh rlealat eouatrtee. Ut than daa-rlbed fur Ik boy lh Corral of prayer among th Turk Bad Ar. menlnne, Iba proatratloa of Ike worahlppro of "Allah," twwing to the -Caala," or "Black Suae," and tke pre ore altered In Arabic aad other un known langiiagea by the Turk and other woraklp. per. The bojre ware much atraik by hU Imitation of Ik Brtloa and evolution of a DtrvUh lo kU mo ment of IneplraUen. Yf hat however, meal inlet let a 1 lham la hU dra eoura waa hla daacrlptlon of a TuikUk achoil twenty-two year ago. "Th axhoolroom, baye," eald be, "In whlih wer crowded tOA ehltdren, wt no larger than thle. The children eal In IhU feahlnn, pecked cloee together." Thle he Ulua wawd by placing two of the newtboyi (who wltk to admirable flitlblllly of tlmh, eabmlttod to the awkward poaltlonj tlulng on tha floor, one on the oihet 'a leg a, hit back fixed firmly ageinet lue oompa nlon'p ta-eeal, "Only Imagine, bjya, 1 00 ehltdren In thl peeltlon oa a matting." There waa a gene ra! murmur of pympatky for the young Tuika, and of rtaible emotion at the awkward recumbency of the beja, who were axm glad to iprlng to their lienchre at the betk uf Dr, Utuua, who continual) "Wtll, thle waa not lb woret of It. They learned ftoui arcall carde tnaUad ol booki, end the teacher, who etood ou a aort of a round euehlon at the up per end of tht mem, held ta hit baud a whip, with tke huh of width he could letch the chl'd who eal al lhe farthest dlatante fioin htm. (On of ll newelioyo In a voice of awe "Waal a ilritcbei!" rueanlcg the lath) Three thing are altered now, The inlailcnarlei have Introduced brUer echno'i, aud whal le bttl of all, lh Word of Ooo, anuing tbeiu. M tny aha had only the Koran, aod the falea prophet Maiioatr aa their guide, kav now th 11 ble and the true lb in "Amoug the moot llluetrluua of the eeuveitewti a chief ef kurdiaten, bauud Ail lit rul.d a mountain tribe of lobbt-re, who ware the terror of the d etrict, and all obeyed noil aboolutely by thla drttdid th'tf. The Dr. then gave a vivid ai.d graphic dee.rli!loii of the Kuril at hie alal warth aid lofiy riuii, kla arua. Lie lung epetr and email rouLd ebiald, and of tbe mautiara o the Kuidlaleneee, which Interpeted the bnye vary muck who ate hue werehltpeie In their own wty, Tbe chief, he told thim, bought or wat pretraled with a Mew Tltment he atudlrd It with tat blip of a Kurdiatenea DorJeiar one oil Dr. lltuiiN'a etholare aad he Boon un leraloud enough of the book (it waa la hie owa language) to know that 11 waa tke word of th Tiluu Coo. Al one he flguratlvilr brok hii aoaar. told hla tribe tbey ebould be na more robbere, aud that Uiey ahvuld leave tha lalee worahtp of Mahomet, lor thai of Ctrlet Bouie left, but the majority bayed kliu with all lhe fidelity of Ike Kurd. Dr. II tana thin deecilbed for them "the holy tree, wklck at (rowing above Ike remain of oaa of iheir ealnta or prepheta, le venerated at holy, and kuag with many curtail telle of lh faithful who came to worth lp there. Ae the tinal trlvinpkof faith over euperetlllon, thia ohlaf laid lhe axe to tke root of the holy tree, and II fall. Ilk lh Image of Dagoa ef old, to tie no more." In equally graph I and perapUuoa language, Dr. UAauiadeecrlUdlhebaptlamof th ablet II wa lb moot original and extraordinary baptlam on record. Tkeitwe lubllmllyla tb aoeo and Ike actor, lleoould Had ao ailnletoe of retlgUn, to couler 00 him IhU rile. II atood beaealo. Ike arch of a adgkry eataraet, and U th epray of ikal fall of watore wa UUntlaed. Tbe Mweboy were dallghtod. They will long keep laat Sunday night la nuMmbraaa, Why do act our eminent lectio-er aomatlm ramamber them I Tbey would muck eajoy a fata of Itoalleot like tbla. W. C D. Th) HeawTt HaDraeule. Tits Annual Report on Kail roe Ji, by the State Engineer aad Surveyor, for the year coding September lOtk, 1300, wae rabotUtsd to tbe Lvgle lalure au thl 13th Inet. Toe bntl length of roa.ll aow In operation, iblualve of city railroad, amount! to 9.iAu icllee, at a cuel of canatructloa of $130,440 394 It Tberaereoow41ltneofaUkladof rallma.bi ta operation lo the tttto, anl 13 new llnee were orgauliod during the year. Tbe ooet of lhe city rallnwdi now In operation, ualng horaa power, aiuouutl to $7 407 MiM-l, and 11 new llnee ara In oouraa of conatruMop, The total anonnt 0! cat IU) etock lqveite.1 lu ralUooJe u 5 All 100, and tba fuuledkul floating d.btaniituiiti to J. Clt.01130. T-.e bUiurof leva enieranf all cutaeei aa BU ISA 120. The iiuouUr id lullet lrt.l.d by laaaetirir. r the Dumber of pauaurait liirled ana lalle, o.t tnc'udbig cily rallruade, amoubtod to !$2.IKo."0u. Of freight, AT4t.T7m wer moved Curing lhe ymr, The average ejeed of ptaeenger tialna, nhea la motion, waaltTI mnV par kour, led (fexpreae litlaa tl Ot mile. Tb actual net of tbe wilulecanr of roalwey waa tl 17 16.. B0, which wm bkireaeed, by eaUrlea aad other Bt rrwary txranaea, to fT.S31.TII 00, The nukibec killed during thl year waa lAt 1 U jurtdl4. Large (a thl! aumber appear. It beer I but a (mail proportion to th number of rjaaaenger 1 rttdiaWy, being 00 to BtMM petwXat, or 04 mqfmiafmmmmmmggmmmmmmmmgmm "RATES OF ADVEUTaSINa. TERMS CASH fit ADTAKCH AAvwrUeeeuenta-FoT Tery FtrUB LINES, eka-ar. wwaele,ebJBa,e day, aw aaaae , tare waaa.A EJi'JST eW ft. AU Car. "'i!rvt " price eech day. w'rrrta" "l - eeaa fcr each Bear n-aa, W'tbly MvarvtiMwoent. ef aju, Uaea, aaaareedM taal enavaaTanraortoeorcMlrrerarytd tnaaratoaa, Adteiaiaeaaenaa raretved mall 10 eal.fc. t tL TA eatabUehmant la oUraly elneed aa Brnadaey.'tr, the auraber of mile ef travel for each peeaoa, bad ate waa killed or Injured to every 11 eoa,ll4. Compared with roade of Inger Ireeatt, tht beat. Bean of dty raUreadeexhlhtaieaiBaormpaai Imiimm. Out of the M,W,1M larranae wb araeelad ea raAV roadi during Ik year, 4t,),ltt wer earried eel elty railroad. Tk amount received fo aaateatywe tidtyradewaH,l,BS 1, aodoa neherraaaa H.mofiH K. Taw everage amewal reed net fcr carrying eack ptmanger an dty railroada,laa!arp fcarceataaer mil, araiU oa ethar raadaaaie rareeeeacieWla. If w amame that eaek Wavalar oodty lallroada U earried ea aaiU, lh tn.-aga ebargae ar double ef thoee where looramotir peaer U umd. The net earning! of aTl lhe rallroadi durtaf tk year, amountad to rJ.B41.14l It ef wkUk to frefcrhl kuetaaea, nolarnv ef elty ralleaada, vwaeAv. d SlLAilteVX oa. Ta total traaapaiean ai aw. aeraeea waalUliTftnl rl "" -- eat reached A1.VM.ert !. and S,IT,ftee TB waa axpwanva en urtaeaaaa er etectx. Ta Fwaett Catwaa. Tb followineT r th tronmtUon rmhaJUA In the majcrlty report of th Cemaxilt f laVa Pear OunnreMi Aarmta 1. In Blithe torrltorr afthee TfaeeeA S aue, rx4 ambraord within the Uralle of the Caeew. tea Treaty grant. aoithoraiiMlrnmEaall ere. inihaparalMlnfKldegteeal mlanateeaorta laat- tuaa, invoitmiary aatvuude, 1 In r-inleAi ot crime, it prohibit, d wmie tl tuall be and Teri.ler.ui u .tetauabtt ao lla alt tM amttauew eoulh ft eaiu line, ILe talus ot par,al awing eer v Ice or later aa It raw not,, aball a4becheage4 ty law wnlle enrh Terriun y ahall be aiwter a Ten. kirlel (tovriiueuli and t-anhar Congreae nor taa Teitttoriel ( .vt.timeLl atell have power to buartor arnnvei.lllataltlngan athl 'errltmy pereoae keel ttUbor or lno urtary en viue wi.bu tte lielaad 8ieiee,arciiding Viln.lewi or boereaef any eaaaa fiom wblh luce .e.nne rrly Imi takea, aar a laa. alr lhetigbiaaiia.g out ef eeid rleti.e, whleA ei all be euHect to Ju Heal co( nil. noe ia toe feder el omir a aocon IhJ I- lee cimn oa 'awr aad wham eaytairiawy uonh or aotith cf eaid haa, witkea tiafa U'tinoety ee litaie. nay prvecnba ebaet r eiiale a pm nut on riq'i 1 d for a aifn.l i Oaa. gttea, ao. mug ioiii ineu ixieiai ratio id tepve-m-i letiou, it el all, if it, f in f aoffinrueM be te Itilvlren, le tdimtied It 10 lhe 1 u. nia ea tqaal folding with tbenrlglual elalee, a ill or witbewt i.vi.louiaiy erivlieor lebei, aalbe cetietiiauea ef etich nt w etata may provide. AIT. t. Tenllniy e-ajl a it 1 lequ'red by tk I'mud Si.lee tn'm by licaiy, nor, except Kar na val Bod C ninettlal .tatloca aii.t man enlue pieh li.aty .lal lar.id.d by four-fl the of all IA rot nii, 10 11 iieDtiaira Air 3. Neither tee Ometitulinq a w aav mtatlbeierf, Bballberaiearuert to glee Ceign -wer .o eienian or control wivnut a y oiet er tettltoty Ite relalum e.laWi.hel or recogaliel hw Mie ia.i isiren, wnicainff peranee raruno to lanrar 01 Involuntary aervioa therela, ar to iffterfe wltaj or aboliah Involuataiy aarvloe la the Diatr let eT Columbia, without the coneaat of Maryland, aaA wltha.il the rrawetit of the owner a. ar mi k tog the oweeta rht dr n-rt rinnent Jit t roTtponaatka t nor tbe rower to Interfere with or prohibit np iwantellvee end othtre from bringing with lham to tha Cily of Waahington, retaining aad Uaiear away, peraona art brroott to labor 1 nor Ike power ta I met fete with or abulia Involuntary aarvteaa pla.ee unCer the exclualve JunaUkaioa eg aha raited State within Ihoae etetea aad tar. rltoriea whtre the earn la etebliehed ar rrcra; nlnd 1 nor the power to proklbtt taa reenoval or trenereTrtalion, by lead, aaa or river, of peraona keld to labor ar mvoianmwy aaretea la any alale or territory of lh United Blatea to aany other etete or ton (lory thereof wbere II le eeaaa llebed er reongalaed by Uw or ueege, aad th rtgM dariiurtrenetjurlallaoof aiuihlaaT at ahoeaa. BMeaa and lendliure. and of landlaaTJn eaea 0 illetiean eaan eeiaat nar Baati ixpagreaa Itara n . . r-.-.. " : power to ea Ihorteeany higher ret of text ea ta laoor iaaa on un. An. 4. Taa Iblid paragrapk of lh eeeead tatatea orihapinhaiUeleaftbCcetetttmtoaaaailBetba) iiaatrurd to preveateay af the Italia, by tlpeaail aulegtalulon, aud through th acttoa of their jo dletaland uilalatertal ofnrara, from enawataa; aka dellvwy of frurrtlTee from labor to thpaiiae whom enrh aervto or Ulwr U due. Aar At Th foreign elan trade, ami Ik Imp arte, that efaiavee mm the Called Settee aad lhatr tarv. tot lea, (roan p'acee beyond the 1 lium Until! tkmi of, are forever prohibited. An. . The Brat aecad, third end Bftkanjplm. together w'lh IhU Arlletoaf IheMaawadaaanta, aaaf the third paregraph of the Bwaravd eeraioaaflaeSiaB Article ef lhe CututltrrtioB, atd the third paragraph! o( the eeonad eeotloa of the aenrth A rtleie thereat, ah til not ba amaodid ar aoollahed wlUteul th eeet. eenl of all lhe atawa. Aar. T. CongTrea ah all provide bylaw that tha United Blatea ihall pay to It career lhe fall valaa ofhlefuglUn fri-ra htlr In all eie w bare taa) Mai'hal or other t (Dm t. wboee duty ll wa to arree auch liigitiva, wae preveatod frem doing by true, line or Intimidation, or whan, efwr arraal, enaa luglllvo wae reariied by Btrea, and the owner taeen tj prevented end rbrlniiteer In tbepiirvultat'ba umedy lor the rvcorny of iu figllln. The " IleaMgeae" Satk. Tb Mobil .tJcrf.'etr aeea Ui necettUyeat prct Iding agalntt th rivalry of Charleetoa aad tjuvtcnali. ltrttn It la a ait 'oil! fact thai cotton ehould btve Unra. ed a new way of getting out of ibe country, Bar .trough IheitparBte nauouamy of the Stein wall 5ive uelliepoair, if lata duwolaml aiMlrar aa. uetceadonel ilT.rl 11 aa ihey douotleat will, le bl. ck lla mad to Iba porta of another end a f .relga nation lor eblianett, y,l iht atlaolle port! of Iba South mty deprve tbe Halt port, nf tke r trade by Ibe aama n ret e that ibe Al'anlo pnrta r the North tie 1 u-'r analog to do it. Kailrotda ma to C'Bi.aton aud S.v.uaeh. Tie voy ae theue to K iroii le abort Tome ia uu ponlooe Fiortoa pei.la.u'ar to weatk. er, and add to laauraiaw raiee of telling veeoete. lhe Uulf cili.e, Han, el.ouM be aa aad dolag, and aeelel the ma miration of their new are c otirct trade with eleatu oranmunloalion. Taaee are deya of aleiut. and the Marioit wuiah U with out 11 miial Inevltalily pUy eecond fiddle to tba etapoll that baa 11. II ell am by tall Canaaaa Ibtla. The eeavott Without ateern muat emntoey lhe reapuil toal kaa ll aa IU agent, lla aaaranaev dle Utkee and hcVrr. IM enbaee dealer, la ftel. It wdl lie really the principal, while eeeea. Icily Ibe agaat 1 hue haa New Y"rk been to tke dura ef the South, end bow ebe baa thriven em bar i.lui aaa tu lorn. Lei the Uulf etliea kn) legular end eoaetent etaem txaaraualeatioawiaknaa cuualtlea they dial with, and toe exarttoaaef toa worlu would ix avail to depttre theen e4 tbetr leghv Imato trade, l.ntntAand rehabla exehaagea of pa. t-er, axeiey, imduoe and tiiarchaudiaa wul ba ea. euted, and it at U ail that la aeceaaeiy la tne objeea. All go-Utweena will be runoff t for we willoeoare tiuia, which la money, and certainty, which U next la Importance la commerce. Uaaoa will pay tar team frilghlagcae we have heretofore eleWeeery eaklblwd, aed In direct trade we muat kav aveaan Aw the oariUgeof moet retom aaaiojbaadlaa, ar at will ooma " oa lime,'1 rU Allaaal pan and rail. Mobil muat kav ateem to taenia aad aalaraa aar tret'e. Miwelltneoua, IUeu. DutjiiaTino fx'BtiB. At Ute mnmant wkeat a man named Nultb iu recently behoeded ia a town In Elector! Ilete, Germany-, a namker it pertoni rained forward and drank Wa blood, belltying It to lx certtin cur for eai. lepry. e Civil War and FAeUTtrttM. Ia addiiUa to lh whalaaJ ajtughtar of tb Drue chief by Fu Ai Pacua, tl French Initlgatloa he wa about to order the payment of 1.200 nlaitaTa, (60) by very adult mile, or fkrfeft hU nr. tieitraxUrjeraanal tibarlr. But tbi pnwot wit abandoned through JCtuludt klUrfureavaa. Tba ChrUtUn lliihopa there bad recoaraeadeal th iliughter of 4.000 Druee In cold blood. ' Thx Fatb or KrrogJtiii. Tb otlglaal af tb anecdote impoaed on Ik klouphar ef Wft aaatokca to tha effect that, whau A boy, hi father thowed bim a picture of th 8vlor eel the rroM, u a warning of tb fat to which all reformer were caponed, ocean in th Bm Letiodkal t-f .the loth, century, aad it a fol. Iowa i'1 Th old man tiket oil ton by Uv hind, tmlajrawlng tck tbe curtain at tha (But of the room, diicovtred a crucifix xqalalteb painUd. 'lly ton,' eald be, 'you datlr ta thaoee the religion of your country, behold, th fat of a Reformer T" Not toxo 11 sex, th South Ctrolln papers announced, lth due deference to the Import enc of tb conunanlcatlon, that tha Catawba Indian bed uubly temUrad their whole fuTua uf wairlvrt aud breve to th itate goyern. mint. It mar be Interretlng to know, In tbi rtnraKtlon, that according to tha laatcanau 11 ere wal a grand total N two Bunorna uu. leuT nun, wimen nd pappoute. MiLtt, In hla itall.ll.i of Sooth Carolina, detcribel Iba Ciilewh trllwa utterly degenerated aad de graded, and moreover, "ao generally addicted to hebii of indolence and Intoxicatloa, thtl Iliy ar fat tli.klog Into oblivion." Tbey pMjaeee a lioily of land on tb CaUwb Hirer, bich I bey bay leaped to whit aettleri for M year, at tha rtt of $20 pr' tnouut for each 1 ttnttilun of 800 acre 1 and yet, wy Mills, 'ibee wretched Inditnt live In a ttal of k We porty, 1" wneqeric of thlr ladoleac ..1 Ai.-i.t-j i,.ui. TI..J10B (or lActr rwad I oror if m da, and the tos or twnty deUar tUr reclT are tpent ia dehuch aoverlf, JytuvdmUttTteUowforAywat. -