Newspaper of The Sun, March 9, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated March 9, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

laitMWW'WW'i. jmthiWL-aujm'mmuM Sew. Xa1 THE NEW YOWL? SUN. Irfl7,CIUrlmp'.MwU4M latoww to talTdj at iu Ot ..a. -, TT. ad pto. k Srwadwar, face-Bar af Broad err. Park Btoweaad Aaa ear,) undr tha ImtWi Mmn. TU Duly la llvra by Cwe-iar, to nb. BomntaMMrToikOltyiMHFtaMr.u tUX AMD A tgCABTER CEKTI PR WEES aUnglt Coplee Oim Owl. BeT Ween ertB-miL.rrrarIean . aJr? r;", aaUWufhwat th Vnr, odlof Kith Deortnbar le H.MS COPIES rUS DAT. THH WEEKLY 8VN If lulled la mbeorlbere aa nmln rtf pr -r Mvtee,tl elnglec-n.iea.le-ute, pcl Roam Hat greet t tneeoduag eubacrtber. AddreaatTUEBl'N- Owner Pale. end Muni (treat. New Tor k UnPLOTMRMT-rvinale. L R1 IFICLYL FLoWLK MAKEKS Wnt4 I- .1 e Hreaar, II floor. I.1M Ita AP.TIFICIAL FLOWER MAKERS . t Aetcrel laud- ecote-t reed I brain-hint eoaitaei ipri,;B; el 6u eirla to lirm H r.'lf : ' ' -di orh. Ayinu.letiyat Mkcrl.Tet,heeu.e'itcir. ,l'1l,a ARTIFICIAL FLOftElt UaKKU. WAN-ted-V elr.-1. laa'tt to rota artlilcl.l II ni waree-alt kite leal nine ; at ft. tiaeik, Ainu at liML'a ISir-tlwibMLtiaor. 7,101,1 TIOP-KWOHK WANT. I) A Kimr. -- - rare o . waao r ana lroner ' 'W.t Udt, 3,11,0 HOUSEWORK-WANTED, A 01 IL TO do iwd bouarwork Ap y In th afternowt, At SA CAiltoa err, Brooklya. lUierauce itqalred 8.1II.I TtfOTICE-KMFLQTERS CAN GET SAT- A Waal rllraureed la eereiota, at the Mnfl.fn.nl r4Ile-,No.IHroaawer,end my bat Mlairm .hill tw to tleaaeralatlarartlea. i4Unnf eat uia pUna there will a la charge tot aapljreri dl .li. (C Of Uy Belted. mhltlie'ino SERVANTS-FEMALE SEItY'ANrrt Want etd eaerr der. la good eltu.rton, good wage. Olil lately landed wonted la pood p leeee, ad .malt gill at th. largeot lnltuto end llcae, ewtdocted br rw-e-rtebl 14. Us Ilereaat at, or tth ere. SEWING. MACULNES-WANTED Laiic to lra la prato en "Wheeler aal Wlleen, and fMaipVi Bewlng MaohioMi all branalm f th rav cbl ton tal and p'alo. oo work, aaa raa'tmv.ad.d to plc to warfci toma tli rp 1& old tn.t, Ihacalra. mbl MM'llft SnnVANTS OF TALI. DESCUtrTIOHS . e a 1 1- bad of ..Ituatlou br kpplrlat at OTRAW SEWERS WANTED-JO EXPB J rlmod atr.w mm, Intwdlatolr. at 8W ' uil tt, 0r. .1 Wacatrr, T.1JJ. SKWINQ MACII1KE WANTED AN OP. arabr aa Whaawr Wllmt Mwiit ravhlna: tMaWUwKtoa cnatta Tart, and aaavr.taada Kaaikiot mv'mtM. ala raral balatora on tw arta. iitif lit Otcbard at. ft.lli. SKWTNQ MACniNK WAJTTED LADIE8 to laaf to aaarataaa BlaiarX Wwalat Wllaool ad atnef aawliia aianlilnaa, and fraatlaa UU aaUaM a ahua arork, all th. fnura and rrnr part laarnad pran aoa naonroNUN aa piaaea vaaa laaraaa; lama SI. Aba aaainf anarhlnaa (at aato and to M at 111 Allaa at aaar Itolanaar, is.ia,iaaa dew; Ddlaa INO KACmNKS WANTED. LA dlaa to toara to aparata an BlnaVr, and W1va.hr RuannX and Havana Mwtn( aaaealnaa. Tarmalarall. m l to It. All klada o arwtaf aarklaa to lal laaiuaarrai. in.lla.Maa SEWTNO MACHINXS-WABTKD FXB. oaa vbdaliatotakdlaaaaaaaa SlaaWa ravlar anklaa Ima aaar, aal araetlaa aa all kiad a Caraatt?M to laara ttia aaatatoaa trad. DaUaenrat, aa at lat aoar. ia.iaw.aaaa EnPLOTMCO'-Malo. CAWITSET MAKER WANTED-A CARL Bad aitkar wha la a food workman and nndar atanda uphaiatarr. rapalrtaf and aablaat work In awa- rai t bum aa atneui i etlr tuaaperatoi to aaeh a oaa rood ara tm ar d mrtat .mnjat raaat win ba glraa Aaol (ITEf UEM HOY T, tH SlztB ara. a.iao.1 TIKA0O0N8 WAHTED TOR XJ B. araar . vita raMoaa kaibaadaaoaaOowadtoaach aoMlar, Ft THE U. aadaUtalai r. roraatlBiafa. utraalltolWHa aat.rNa f Saaaartah at. t, U UaTilrr, ramiltma; M- i. EAULB, lal h IQLM. hi LUut au. tobdtdaain FARM HELP WANTED ON A FARM a Load lalaod. a aua aal hlawlra. Tkoaaaa Sit aooaalatod wlln onUaary (aim work, aadla a aat aadarataad tha manaaaaaMil of a dairr ZgHEKrtrr. Add ta M. V f;UTTA PKRCIIA-.WANTED A MAN Va wbaaadarataada tha parlnaattoa and naalpula Aah wjoraoklr. Amir Udnan 11 and I a'ciosk at Itr.NRT i. BKUKKSPB, lTOVaatham naara mar laalldlaf. 8.U7.1 dXUK MAKES WANTED-A MAN WHO VI aadaTaUadalnaaunnfaataraofanltoalna, to ara Into tha ciantrr t llbaral waraa and atoadr ampMr amaot. TOODNlCUOLd,TllPaarlaaMarao PICKLKR WANTED TO GO TO A aontb-waatarn cltr and taka eharn of a nun la.tory, avaraon wha thnranahl? aoaarataaaa ararr thlo rataUaf to tha maaafactura of adaklaa. catanpa. auaaa, Ttaaaar, hraUcallr aaaUd rooda. Ao Uood tataraoaaa raqulrad. Apply to DARHbLi. IX) (srcarlatnat. ,10.l CEAMEN WANTED TOUNQ MEN Wish ' 1 I of to ao U aaa eaa prooura good Toyagoa ta mar a tnar.t rtaaaH. br PPH lag M laa aalppiaa. ami applying at Um aklpplaa. tin 111 X bwib it. up atali mao saatriaa OOLDIERa WANTED IMMEDIATXLT. O far n.aV Army, MO aetlra aaaa. PayfromtUto " . wllh bobrd. alathlna. , -idaal!. armalpal raudaaroua. W Ohalriani at. CO Ala. tPOALI COAL!! COAL! I! J S4CA. lion. - lino. To Coal Draloro Coal CartnMa and "Ml art Bow dlpcharaiag at Prrry aarant Dock, II B , far at dir, brat qualltr atora aoal. Mraoaad oo tha Uoct, gt 4 taab; wal'hal br a aworn w(iher. K. TP.EADWr.LI, 140 Wamrlr Plaoa, 1 Wad lltb at. all ttoflW Iftd VTaahlngtrw at. COAL FOR SALE AT S PER TON, AT No CIS Oraenwtch at, near Laroy at Wal-ht And quality warrant!, art rf.lt th oaal. AU ordara mnrraally attondad to. Yard aaaly opaad, tha lat Cib. COAL AT SXTRXMELT LOW art, for aaah. f it tha vara httft rod and whlto ah oaaL tf eallad fax tk!l WMk. 0UM J. "Pa-BUYi lot an, . Pthpt. toU Sala. -0AL A MROKSUPFLTOFTIIKBEST V pallty of r-d and wblto aah eoak will ba aold at tha lawni pria- that amd oaal aan b. bouaM for, ala CM inrirlaod for kiatkamiUta, M yard If and tl Bom. aw1tni.a.niua.n P. OAUUUK. toldWaa COAL l NUT size; btovk, BANOR CM aal Parnao. alia, : prima oualltl ja at tb. enal rard, N'. 53 BUnton H bMwtwn ronrth pad ChiHK am too Bawary. BDWAJID Blltlffl7l fall AU lOAT-FAU pDPERIOR IN QUALITY TO ox. BOARD AND BOOMS. T & THOMPSON BT-A FEW RESPECT. auaxaaaaaba awawnraalatad wlta good board far II a i waakiataaaaaaaartoadAaad I a aaa u a waaa nr f y moat of tho ooal aold In thla etlr, ana proparta vrroaly for family ana, la onrrnLtanTaroa, at i taai (ha markal attoa, from rarda KW Orand, t"Vm aadlflUraVardata. d.L.HIACU. dariiilll I Vard,uyManiatMfadaar mns Micriaa TIOARDISO OOOD BOARD ASINQLE XJ badaattlaar waak, at Tttrd ar-dap bwri.il oSa. U Mtaot, ooraar of aws BOARDDJia HOTICE XT TOU WANT gaoi and aabatamtlal board, and also, olaaa atarto raoaa, lor troaa I to tl par waak, wharo yoa gat all aha omatarta of a ham, aall at 10 Oak at, aaar KarL aaaanonT mtttiaal-lIM B' OARDINO-FOR FOUR RISPECTABLK aaaa ai i Thla arc for II a weak. A alaala bad. M. " - - nait tha akra atora. M tha cor. fUtkjt, jUiaa1M R0ARD ,e-GRKAT BRDU0TI0N TH J- board -OoautorUble raoana with axenUfat board tl aavmreomfort good Urtng aneVaheapnaaa, hi hiaii euau all othera, a warm aartor with 'filrr. ail tugua, aew awagings enaaa, aa at, near Broadway. aBrM'aejfiv' k bZm m It.. ..a PrL rSMh. VOnah aad Pan. aTr"wrr.s-.:rw'"'" Bbj CPZCIAL NOTICE , , aOaoOOCUAKCE fererarrvtT U waataf a hat nt-OBsr. PATAintjpAY. aaltattoeaAt,BnUyn,UkathU oppoetoalty to aUormaH aumerauaadoaaera aad the euhlla la n arat,taat a ace-mot eTthaliexdtiaua, he .unUt anwtndoHtoa from hb former nteo I th hat I for L2yec4dtort4lamaew .-dRu for BJ IWjJ haBI hat fir B. la erder that my atd frlaade and anatemere ZiwaAanewhattVirBT.PATJUCK-IIUiYat leaa f mJBaVawafJ I THE NUMBER 8944 HEDICaQVBA. SOOTIUHO LETTER. OB01OB A. POWIXK, OfCrofljri. vrttaa aato Of jitm IZtB, INO I FrrraKmotoaay toyoa thai KM. WDBtOTrri OOTUINQ I YRCT, haa an anynmdoatod aal wt uatneomy nrfornrn bar (aerrtalnad Ha aaartav ThlaUthanratUmalnattb-tr-dT raara drag toad, aaaa that 1 hara radonwd a taadJcdn (or Intrinalo goad a-iaUtlaa. I ttoror boforo thla wtqIo a roaoaamaaidaWitai of any patrat trndldn. I kaow avd what Ita ooomrawl Um la, but I ballawo It la pwfrctly harmlaaa and aalo, I know It glraa th raat.wt aatlafartlaa to panada aad mrjiw, aSordlng qui. tuda and rallra, aVhout any aa pa aaa at aOaota attacdlaa Ita iwa. Toara, rpirtrVllf, OW. A. rOWLKR. Wi;iloMtl.ao MC3. frt.N'LOTfH BOOTH CfU SYKIT an no or" errry rrar la th UoUod Caira for rhUdnai twthlna, with tatirar failing Boliuf la uaruitt and oanua. KM. WlNSUjWaBOOTtQMa STKCT Uajio to rxaiatc tha lwU. Crden ara earning la mif day from drarrWa la aa PArtaofthoimntry,-BndnM(aor af KJUk ITUal tvovrv BooTuma irxu ITDHan of boflra of MBS. WDtBLOTTS OOTtTiaa BY BIT in aold errry rear la th Called Btataa. OIt aa an old narao for llaaaaai laatdaiit to th p hid af toothing la eaildrra. Uaraywa haoa thai aid aura for 8 aonaa. In tha Cora at IUU. WUtaLOrTf B00TUDK1 BYBL'P, KKa. T71NBLOVTB BOOTUD3 1TBUP owarr faflf to giro ImmwIlaU rallat. HUB. T1N3IX)W SOOTHTNO 8YBUF laaoU bf a'l drugglata Uirougboot tho Ualtod Btataa. IIIOnLY nCFOBTAMT TO MOTRBKS.-MBS. WDtSLOWl BOUT11IMO BYBUP U th ooly thing that yon eaa ralyapoa to giro rant to yoaraalT, aad a. lief and health to yaur Infant, KBS.WINSLOW1I Buurnniri inimku . tha mean 0( raatortag th drooping aptrlta of auny Buuora, Thla b tha araaoa of th roar to aa MBS. WIKB LOWd BIXITIUNO BYBt'r, To errry mother who haa ehildroa aaSirlag fraaa aayofthaoomplauUlncidantto tb parted of toettv lng,waaydonotletytmrowa pnradloaa, or th pro. Jadlaa of other, atand la th way of th relief that wm U aoja-rea, atjaohrtety aura to follow th aa tf MBS. WINBLOWS OOTODia BYBUP. Drag tUta trerrwharc bow keep MRS. WTNSUrayej SOOTIlINa BYBUP (or tMldron teething. Md neeS. doe In the United Bteiee telle Ukell. Itlea etaadard medlelaai aad IU fame world-wide. Phyeklaao araar aadnea ItwherarartomaglealaaaetihaT baaa wit During the thirty yaanat npneaooatad aad (a ereajdngpo1arltyf MIS. TINSLOr8 BOOTH IK BYBUP, Innumerable "CoatHALe- aad other ada. traaia.prrparedbyrrataalllMJ.'a.haT eprnng ap la pop. rtty, aad baonen a aooaahold word and thoaaanda of mothenUiajik Ma Waww forth health of mate children by tb oaa of her taralaabl artlal. Whenthepreeantraeaof-Oorolala- haw foleMrat la th feotatrpr U their niuatTtooe paadeoeeaon mis, vmtuym Boonima btbuf win aoa- lao to bo a popular farorlt tod a bleaetag to trar tnother. Hon raaola rmleea th fae-ftmde of UUKi'lS A rtlUtntfl, New York, U en the oatotd wrapper. Bold by Dnggteta Urangboot the wartd. IVaolraloflloo Ko. U Odar ttraat, Kew Trtt. Prle only Maento par bottla. M9 IY'81 VOIaBT. FACTORY TO LET OR LEASE IN Brooklyn Steam eaglna and nrturae for aal-. Bulldina, 26 by 60, oatorlaa, fWed op with w tier cto ertr, aaa aad water throneheat; leeated withla toaa th.n lea mlnatearwalk af Wall and Paltoa atlirrtea. In tbe bnildlar la a eteea engine of 111 bora piwer, with boiler of 1J heraa 1 power, all roatplete. In ran etna ordw and naartr new, waloh will bo aold with or without the leae ef the building. Apple to tha WIU MdTai KIS8AM Maaufaeturlnf Ca.ll tolol Proa et,Drookla, or JOUN DAVOL, 1W John at. N. Y. mhS J4ec,lia H 0U8E TO LET-A FIRST CL4.S3 . heoae. lth all the modern Imarnraeienla. Mo lal cai tfvtn at, rent gaw. juqairawrir. are 7,11'i.S i.. V, NWdLAUR. HOUSE TO LET OR LEASE A FUR. nUxd houa la 13d at, bet. Tth andflth araa.wlth all the mod. to lmprtrementa . J. JACKB BOH, llwaeaod Land AgeuU,M Ninth are. I Ut.l TT0U8ES e. RENT RENT POSSES. 11 alontmmadlatolr I atnry honea, N Birrew at. aaar Bleeeker at, S4M a yean good for dwelling, toarirra,' or other aee;laaaa If required. Ale upper II r, tire noma, water, die, II lUnuaeud at, I 'i par month Inquire IU Uadeoa it. 8,151,1 HOUSE TO LET IN MELROSE, C0R ner ef Boetou road, and Warerly atraat, a taoateryandbaeemeatboueewltha ara attached, lirre earden and fruit Apply to WM. 11KN JKH 8 V, mi llreadway, or on tue p-wmlaea. MT,T TTOCSE, 4c, TO LET-A IIOUiK, BIRN 11 end garden, with four acre, ef mod, at Aatorla, L 1. Theparren roeUlaa one aera, well etooked with all klnda of fruit, and lare aaparaaoa bod P - aelon firat April, Apply M dAHU) nai,uini, o mue ax, 0,1111,0 H CUSE TO LET-A DESIRABLE RESI. denea 10 minute ride from Jeraer Cltr and lloboken ftrrlea, a brick houaa with X of ao arre of land . tin be rentrd for f 15 1 per tear. Apply to U. UAtuuauK, no txaioca KiIijbih hi, aa. d,lfio HOUSE TO LET FOR 375 A SMALL atery brick houaa, with baaemeat. under collar n anie,eajiaing rooane,wiin gaa,arien miram, 111 Clinton at. wear Orand. Tab aaaa troull till 4, by eppl, tog l 1TI CUataa at. a.i L11W HOUSE AND GROUND TO LEASE IN Merrlaenla abanaaaad half aa aero af ground to leaee; aulubla for a iamb yard or print real, atone. Apply at ooroei ft aHllraea '; "IKf.-, . HOUSE TO RENT OR LEASE TCIK I atory brick dwaDlag Tl Bleeeker at, aeit the oor of Broadway, aorta aide: will be altered If deelred for wuelaaaa purfoeeei aaa b eeen rroaa 11 to 1 o'clock. ApplrtoVaLlURJIClJ.edalJet. feW.lla.lte AND TO LEASE OR TO LET ON aharee-hlghly predaetlTe, aaar to w rk; ooara to tola maiUt. Df. PJUCE MOOKK, Waet ni.nl Ueahlngtea place, t.UM ROOMS TO LET BUSINESS ROOMS to tot, at 00 Pulton at, earner Rrdei-a Allay flratclaaabnndlng,xeolleBt light, aheap rent U re pouaikl toaanta. mhd Mae'lM CTEAM TOWER TO LET STEADT O ateam power to kt; lari aad email raomvwoU JI,hUd. 4V rHt ttt. MM TOBK TO LET WITH DWELLING O ocma.latheMlailoaBuUdlng.ldeTa. aaarllet etraet, a good bualueaa location. Keat I?! AJJJ" aempcaeut to act aa lanltor to tbd bulldlhg prafarrad, AdaliaMj.U.boaloaa, 1 QTEAM POWER TO LET TWO ENTIRE tofttwto..hirto,,v?? npANIERT TO LET A SMALL Morocco Atoapewy aad Irtoraa, emptor far eala, abort die- free (tow York, la eloureahla eHr. where then I a eatavlF f 'jlr " "rtlw fkrtiSnlare eall l WaaklagldB etnaU WAGON MAKER'S SHOP TO LR AT tegVw.Br t M. J, to ayaad arhVer. to, eat atahed.a-dwria u awertuU. to beM p aa aaeelUat Wad. la ai t Bread at. tet p U.ct., lU rtv NEW THE POST OFFICE LIST LIST OF LETTERS Remaining in (ha Post Oflef rniDA r, march t, last. tADU.V MHT. Ad LiHuy " A Vrbmlrtti Adema Mr Pn Addr Mary Jan etlolx.rmM An iv I ItatUah Andrewa Itlea M L Ai-drrn Uia at.ry Artatoy Maaemll Kuga. ale Aehtei Mlrrle aiUMraM K Alana -Hodman l'iie 1I and .lane h lUlton Mra Anna U cea hnalr Kxiai Mm. Cirlm4 Itiihin 1'kUrint liia.r.l Mra antutl, Howen Mra MarU llrlaHrteeit liordMraKraotine rireea Maria llfoen Hnain i Kr wnMn Brown Mra .lane Brawaiw Mra Annette llreokj Mra A Itrowalow Jeaele Hroaaer Mra Barak 0 liloodiread IIMea IHoodrnad Mra V ni mdiread Mra Mary Hulkley Mue M 1. Hurtoa Mattte HurkeMra Jaooti ll.uk MIC Hull. r Mra ;R llut'ler V, Ion Bruce I l'l" M HrrteiM a HA lijlara Kxe OhbMral.-imitilP toe Alara I'd lae rrl.lrt (Jolllaa Mra Annto Coaler ('alhelliie Aijiehr.il HJP UrttVf Mialliaaa itradi Maitha 11. aua Mr. H lia.r An I llakiTJulL HMwint Mraflanh iaiulolirali.ci KP lliefce Ana hlaram.a Mi K P rUackaaen Mra Janiea B Itarrar Mra Uarrttl llaraaMBoa Itany Atnc Itatrr .lara and BUtrr Beecnm Mra Joba laara Mra Mary tuteaMraJK aaarrana team Mra Margaret (tell Paoar jlelluwerMraBlA lleaner Mia Mary PeauUe Mra, Ureal at Heae.lt MraO HnlaaMarr llr.errtetMnWra llletrerd Mra M J nib Mra Marine Hllrra Rhode 1, liriasem M-da Beant Mr K CJlKI Mlea A CaU Mr. V Callaakaa Uaanah (lallohan llaaaaa ta'day Mra Aon i;enrrniiMiatnl Wm Conwer Mr, Chaaibrre Mra.r.liuahlh iH'unle Ul-mW lliaaar Mr, KUeo t haenberhn M a L A tVworer ft u-eh M ChapwanMn, Daniel W OokerMUal, r ChunrllM.eK Coenr Mra ffa.ppi'Ull.ttlaA trarr Mm lllra twamier Mra Augaet (waaeaUMary Clark I.aura liark Mar careth Clark Mra Mary Aan Clark Mm AHkea Clark Je Clark Mar I. Tier MrCker HeikMad Clark Mra, tTral IJth at Carp Mra Cerpent r Mlea R II Oat petite CetuuiuoR Caralea Carroll Keto Oaa. Mra Albert B CathealtMrer. Ceutaurh Katr CaTauaugh Margartt rieinetirHiid tonaa Mra t'orkiaa Mra Jeeeh D Corliee Hannah frnell Mra Mle A Ce-arore Mra Margaret Cemen Mlea tl 'ixten Hebeera Cnalnaav Made Cooler Catherine Crol rtJaae Crofliy Mr weet Ol at Calkuan Catlierla Culbao aaaura Culty Jihana Cnmralnaa Maria Ctinalealiam M- Ylrgtelt 5ur la Mra Julia U Cu-U t'Minle Cuttle Mra M I' Cuit'n Mia. M Cuahlrm Anaiie vnirui aaia iarge Daltoo lara UaHen Nelly lialpMleeA IHrrr Mary Ireeta Mra Mary C IHrKi'rE leartoaaira DJ lea Caaa Mlea C U Cannon Mra E toreaai Jeanette letter oaarloile B lay Mra Anraline leaaro Emer.ane lee Mra llaeld HokaeaMraChaaN lckeoa Mra Ue'len Mcbkaaoa Mra Ixiey I teklaeea Mra Praneaa HUen Mrall-eter Leonllltoollttle Mra U ii aieia raanr p Pplneull Made. be MWIppaUiach Mad. Denely Mlea Loaa CM114. DoaaallyHrldeat i yreu u at D.ylgMMreJaaa le 1 aoaidaaat t Med. UonohaMraMary tijaimaeaira oreeyMraB IijalmaeMraJohj oreerMrea"tle nuane Cathetiue DneacbeUMraBueaa Koffy KataA ItonTeaa Mle If T. Ilanlew Mra, Hamilton it Darcin Mra W It Dryaaaa Mra Tool PaceMraM.gltlea lohmaia l.llaaheth Pena Mra Mary EwrrMre terdiaaidC Pinion Mantret Ptnleraon Mra Margant r ajner Mra ChalVertt Filch M'aa tl'len A rltepalrtck Margaret FHairarald Margaret Forbee Earn Pord Mra Hannah doahie )aiy Eanne rweker lla le reherra Mia A I lielarehy Mary IWnlclleMr larrmund lUiaa leaeoe Mia eth Errrtoa Mlea Ila'eo Ibeiretein Care Ine Mekler Mra Koala My Mra A E RmrrMaey Fatacti nth Mary Palrnrr Mra A ane atryCethtrtn Kalea Alloc PanaUaer I'aaron P.llaaheth Perrall Mra Mary llandera Mra Aaaa P Pagan Mre John V. lira Wrr II .Mr. ft. racatnanaa roro mra urac a I'eralerMnkMalberryat FoeevtMra,UrtBWlch I lemming Paletv, atraat i lemming Baa bar! PoatarAjina . , Freyjceephla I'lyBaMnCatharlaB Filklne Matilda Flyna Margartt Tlardnar Mra Orarary Nellie " Oardnar Mra UianotleTUIee Annie I. tl UUIgenMrtafatthawor flaa Mra Bam ttoiheu Kllaabeth Uaynor Mra Nelly O lace Jane Uraat Mia Bandall (lebnaidttfraCirlat Oeldee Mra r) A llreen MlaaU W tlrem Mary tlrernlaef Mr A B libneoa Catlierlna , tilaaeaaMra Larlndla Cleaeoa Mra Annie HaekettMarr Uaddock llarrlat Ragra Anna all Mra Ella llallam Delia Halar Mra r.llen 11.1 lock Mra Mary llelleek Mr Llliabtth llamMra . . lUmlui Keren A llaahy Mra Helen Btaxy Oilman Maria UUroyAnnto tihrane Clara J Qood Mice B V Ooodela TerreaaA fijuldlnjUelleu Oroaer Mra Ianlaa (todmett. Mra tSuglnl OuUItot Mlea I (tuUa Mary Gun Mr llalliaea QurraiMra Owynn Mra 0 M Henry Mary M Hlbberd Mlea rj llllllard Mra Cede! la filrl lernrlch Mra XiaalU M U lllra-h Fanny llltalicaek Mra Harriett lloland Kate E HomirHtaieu Mra Cathtrlal Hone Faille llorr Mlea, F. tit at llorkmtn Mri ra Aunieta lIortoaMrelll"ad or Mere iiiri?n hiwa r. Ilarinell Mra Catherine FlloraMarr llarrln.amMrafl FleaoMir Harriet lluTltiato Carrie F llaeklna Mr llaawtt Mary, llaeklna Mra A llareVn Mra It wanna !LyaMre.KlMi at tiara Jxarphlna llflnttLiulae HlrTeilWraUlUi at Tackeoa Mra flolgothy Jatnea Mr A Jaanary Mra Marraret Jranlnpe Mra Adelaln JenklbiaMnTF deraldMlaeXM J err la Mlea M I. lloeard Dieale Howard Mlae L Ho'tAnaM larliaaoa Maria . . . lualieeefr. Win, Mb at lliilbart lanole lliulalaii,lludM at llulehinaea Mra John W Hyde Armeuta .Tonea 8arai A .lohneon Mra Harah U .lohneonMraUeaf .lohaaoa Mary Jahnaon Aaale John oa Mra Mary Jane JohteoaMr I. Jobneon Buala M JudahMraMary J JedgeMary JoalraMraJ JoelrnMraKUf Jaurneay Ann Kennedy Ann K"kland Mnt Carolial or Juapll Ketchem Haonah Baapp Laura KreuaarMra J King Cat i Klone Mla--P.illl.har Klnadaie Maiy JeueaMra luoa .lonraMra Sarah .lone Mra Anna Jonee llatrie JonraMraUU a ana Mra Alonao 1, Ki Mary II I 'line Maiy I.Marv i i'It Mia Mary i M.rv 'la M'aEI) el o i Mia -IWhar r. il'i rarall mi -0) aire I. Ltdy Mra Kioiy Mra. i GrctanlcbKopmeo Julia I a MrntAlUitlnal.olaa I.ieUMair t,a Kcreat jeaephlue L'liihtliMirn Mra, Colum bia at I. rVa Il.ldiirt I .alibi Kllaabeth 1 1 d Mr M K V anlNlUn Alice In Mra K Jocola Mra Abbr Lt M M'a Fi'ta 1,M ear. nii. l.arkineMrapJIubeth -indaer liettie .Ittlaneld Mra Ju ft auaniln Hargaiwt iTinaaaow uaata m .ckwood Barah dckwwod Mra t'rederlck ,'ord Mr Annie lajaaanuiil. Mra raachal M m timm Vm.rln er r-.T-.i;: . , :. t,, . .t atrrre Mao'e, nieeoaerea i.ieBae aieaonia fannrdMra,Wallat xeh Jaaa U ladngMlaaH Laala Cataerln UaMMftMary Jane adaekea Mra Aaaa .yach Margaret Ather Mra, Bayard at Merge Mr J Mprenhoffjr Marie I' MagreaorMraMery Ml lien Mr Mary eieeiuo aaaj Ua.,,ia Ulaa. Wal 17th It Mil'a aiarr rv'".rr: "" --i..ir - II ihavT Mr tl K ai'wa r rm'tcai ba M "iJ.aaV BlIlerMraBarahJ u u 11, .Ih.nv at Minor Mra Meieurfe tophU MlUhil Joeeplilne Melone Margaret Mora Mra Joha Maicae tJirn ManagMraMA Maanlaa Fllea . . alewrgoMreAbby Mai.ahan Boealle Marcbmoi.t Lallac MMCi.ieit Mrallenry MartU Mra Edward MnlaMarr . tlaitta Mra M M-roaMier-lTeaB Mirer Mra FJUtUth M.le M-aP'tr Mok Marraret , Kr.Mre.Klmet Illn Mr-Uolumbltt McBrldeJanayK MrBethMroO alci'ela Mra. eta a MoCabaCethirine Mo'a'l Mary Ana MoJailylieilKA MoCabaKoeiai.a Mora Mra Krully MoonerAnna Moaney Mra FralarUk M'naan Carolina Morian Mra francle M mao Mra r) A Meraa ara-)Ktn, iorean wannta l Mary Ann laaMra Ira Mere gotten Albliia L 04101 Jan ulcer Aa Marphr Ante Myara Mr Warn. Man ial Mra Aval .T MaDarell Mra Jaaa M Saetatee Bridgut ead'aaMra.Ol aden Mra. Oreea it Jrath Mra J J McOregor UarrlaU B McOleeney Cataerla MeOUl Ml CenUle Melaua dio" li- .AAm u.vaarea MetUanla Uatharia KSSSafBrTi-.?. gaSBtttf Udii.drnlek MUa. MOlMr mmmuibit.b ret at rZ UrHi McManeug Mra, UrtoeV Vc';wkf J all MeU."" NVathaaJemle M,i(hto riatberlo Nel Mra Btoabeth MetoanMaryA wl.!alhefflee wiciea MeitolllyMriAacll Newtoa Mri Oiieof MewkwdMraPO Ntehota Mra Jane Nia bale Mlea NlghlMra.totiiea Mae Mra Liera A Mettoa Brligot erotMriUQ, ' ia ai.iajaa'alPIrwWfcaaaatwa .mmmV aL. 1tJ- .-aMk YORK, SATURDAY. MARCH OeAreMreAMile O.ka Mra laabeTU II' IV ten Jar trttrlm Bridrt trt not Mr Mary (Moll I lien OMraady Kata Pane Mra Maty l'aekrr Harriet L ralnaer Anna Wrrerta Mra Abbtgat Wrier fUrah Ann I'aikarMlaMur ranwa Mra I. A faiMiMnCA Pra't Mia i'iair Mia, Canal t I'wIM-ip.r-t IVri fi.iMa 11 I'elree t.lkD Per in MreM-fpJene lNrlare t l"na lVroal Mri Lllaal. th V.NeUd Mary ICKierka An Oatraadar Mra Mria Cetrindi-rJenalaK nrtarARIlea OleUiraa lloreiri rtrlan Mri An rieecwt Jearpkla l'laxMiwO l'lackot Madl S'ieer Henna 'elUlpa at aaa riaiiiMiaaPaaar 1'hlaa Ahbe L-ilae raiiii.pl,. B.Ira TrimeMar C 1'Han Mron I'ulmar r nima I'uior I Mmlra-.i. P'ltmuMraUtltla PurkrrMl ai: 1'ri ai lira (llcliarle III lM.Y4.3Mn 11 a. Irrkf Mr I Ina K rke Inne Ik La.looMr. I, M Kb,r. Mra Calh.TlQ.i Kens'de,tri.n 1 llbna Mra KJiaabetU Vm iiI . Mr. Wm Irrrr ll.we lium A P.irbar.l.a Mr, M.rj L Koai M ra. M it at it'Ptei u.a KnaMarr Itllrl Aaa f.-iwi huiih Mr gun Itoet Mrat atliertaO lWmMary pllau.rUira Brhanlilt Anna Bhlrder Mri Mary Mliaaw Mra t.mil BmllliMary A Beiltti MralVewre BailthMre.tllatat HirraOraM t Ci.lr I'lt'e ablneMlMPT W Haiaaene Mra Ijneline haiurer M ra Ln n tie HaurraMraCalrla P Bhanklaad lnra I, Slap Uli n Mare Aaa aaaltaMreuata fVbaumlairg Mra, l'rail it Baalth Mary E tltrae Mr il BlllraanMraOoaP Vlatrr MraF. rrou. Mra ueian u HomereMraKeto KouaoaMlallaUur Beorl.ld Mra F, rVo,,tMr,laa tieott laabellt Broti Harriet Htorma Mra Fenrr Jan Hulllranrilaabith Iuu er Itrl.e Ktaart Mr. ll.eld Dieter aarr hraart MraWl Beoraaa M ad'e Beararil Mr. Ilartlid tjebetleerlde Bermonr Mra ACS P-hellerr akrah Rherlli g llenr ttla tVi-arrara I Hen II nteereacei Mra Mary A rweerewim Mlea v.. MtmaeunMratl M I.U at tuatt Mra Merit ftluea Mn t'oilier M.jk.rl.lrl, Htifi-rMriitotn-ea KlkraMra SJ.Inl Brlaeeter Mr V Me eart t'atbrrlne Bacwart PlaaaB Hteea ll.i.lr awert P'rarrea 'I'.lcoohj.irrT TarV r Mra lioee Ann Tail Mur Ami latJoVMraLldL Tanairlllaabrth TrarKaene TwadirlMra,l 'lee Mra Marr 1 tell. Mra K, 6th at Till Mr. Joha lltaeClarWa lelng Mra Maltha Torker Mr Fanny lerraaeeMre Van Tula Mra Marr Veallraeallerr Mlea, Cthae Vane Kate War. let VandalarMn BaraaG Veehurph Uatty Walton f Iriee " Vtal.leul.llCO WalVraCate Waraer I euM Waniaa Mr. M WatetmaaMraM A Waterllre Mrttliar Water Mra Anal WadklneMery vaue1i Mra Jane R VTbeley Mra Mary VTabhe. Mra Merenda a Weed llanht A Weir Mra Wm Welch Mra P P Wendf Mra Agnea Weed I Uiartatt Weet Anna M Wllher Florenoe Wilcox Mlea, Pearl at Willie Mr Jaae WUIetaMraBB Wiileid Mra 11 reomaaMiar.II 1 Iwapeon Frame J TlioraiMoa Mra Doctor Tlietafw Marr 1 Thorpe Mra, kaattld at TkoraeMra Mtrla Trotter Marat loenaend Jaae ft Toenwud MraUapt EN Turner Mr. Kama 1 knntm Marr '1 mat Mare M Trudm Margtrrt Traon Jaaap Vaughaa Charlotia Vaiiahan Mri Mary Voder Anna Vincent Mra PI Aeltclien MraTt'OI MIUtMra, HroU.ay Wll.cn Mr Mary WiUawi Jaaephuie WlUon Mary M..Ihr M ea AM M li.hr Mra Cheat, Vtllllamo ttnphe W l.lamaMiaaThllA WilllamaotilleriletA WilllaniaenMral, WlndleMraKmma WHIk C.rolla White Mr P White M'e Kate Wlilt Brldl-t Whlttemw Mra Jae Wrlakt Mra F M Wretteoboua Mra Biiaaa Woodrnff Mra II W It Woodruff Mn Kmlly B Weed worth UenrtottoA Wolf Mra D Ware-ate. Helen Wyokoff Mra H I. YilfNG Mr Arabella W RUM CaroH CJEMTIJJllirVa LIST. Alt larder Ju-Adam Aahur Andereaa TUo A liue aauaa aaaa Acklay Ti All' MelriUe J Ua Ateatnr W II AapiTiiii aiieaur AbeadechttaUM Allen T. VT AdlerJereh AllealfrT AoUon. ti ArpelLR Atoulartne J U AeMt etleardo Allen Vaa P: An aa A U AbbUIHr TrmBAHaa Melaron Aran Thai W abeam Then ABMaJohnW Ah John U Aehernrtb tlw AtwIUJuB ' AWtt(ieR Aaaear Peter C AraiheldlAB Arrhdeaooa t Slearado lion ftllck Capt W Atweu wm c Arrtaaa Manuel A kera Irwla Canty Alaa A Faaeter AaAaeaier A Arery Haitian AkhaCaid Jaha Aadrewe Joha IT Aahur Jelea IlkrnTboe Andraw BtophaaAravair (too A laAagwet P Appiegato OeiC uainbyttodT Andrawa X B A AiadliTlrraa tklnBenJ Co aratolrutaepa IbertJB .AndrwwtniragiBAmoUltoelJt Ale tender FJwd Andrewa A Co AtktaaJaa Adema Deal CI Aadanen Peter Apptotoajae Adema KB Andereaa Oaa Anaatran Bdwd AdatuaPC lelarana trad L ArmotroagTbo llackaaOB. Baardaepy Cha Inltll N "Itlackmiajaa nwkeraAlex B Hreatol Albert Blarkmea Fnocli Blecker Fred Bradford J A Ilearca L B Black A P BerkMaitln Badawr MittanP Baatty A J Bear Bemad 0 Beekjua Beemaa II V BM.iche Iule Baroork A J Becket A Co Pahcora B B ACclleaman 11 W Ball J tf Brerkela naral jlallouiOo lledcn F. A lUakener Wm Boat W J A Co Barber UrUlramKaekmaa llonraean W B piredia w It Brown Andrew Brown Cbaa W Breea Amoa l Brown Broa A: Co Brawn Pkllo Brawn Wm I Browa (Miaa R Brawa Wm 11 Brawn F.hralnt llrjwa (eeo K Browa John Brown F. I) Breea Chaaft ltrara Win I Brawa U W Blakaley 1 hoaD Beele. J (I Blaaelra tl 11 llealiajohn Itahrn Denie llMen Darld naiiehae John tBell A A HmreeOen w Bland P'rancla llellame. BraolerBa.rh M V BankeaO.nl A McMako BroaaardPeUU Braaian Hy Bremaacon - Boutarr II BranhlU W IWnneet Tlioe Jr BodalekSani'l Blat ckeneiwlaur Bemi. Jaa Bilajaa Bambeeei r A Benton J B A Collaeman ll'f Bekrr BUae - Uowa Her Dial Baker TWuila AW PS Baker (ieoC Itraham BC B iwlr Cbaaaccy Baker Cap; The-Benjamin J"( ph U ehlliia He mm II W It-yraJeha Befcer I. v lirennan irlil laoyoajaa llai re Baail It n.l.tna .leeae Haentnaa .fee faitllo lilt Itreaee tAUm llreellu Jeho Bv.lea Wm I. Borden Be. all P Beyd Wilenn Belkerirvll Fartletl II I, Berry I A BartlKt. CaptThorlraaan C'lavloniluler M L IlarUetlCapt Juonan inn. llorkUD C ' MennertWrna Bnekbiy Joha A Barnwell M BnnattAOW 0 Barton tf Beauett I hoe Bull IT Barnard BB Bonnet Jae U llurklerWm BaikerF-aakA IVrrrblll.. Bruce J A Barnard II'aM BertonKdad Ihiodert Curtil Barbour Joha Berrr I. P DnildlFr BarnientB Bareln Mlrhl Hiichatelm K Uumore IVree Blckley Horace IMulkley 11' T, Bartlett Utl;- Bifelow Ml! Jr alto IligK Tboe Uruan L B BaiUrirr Dutaerjolin lluliur K I HaiberWrMlt llrlaea Albert Unilktr Uapt Wm Barber H I BkdermanAniMt .. BarneU 1 ho. .1 Baell W II . BernMtVniI Dr whine AlbartB.itt.rfjrd Jmu liaroia ii Clirau- -1 Co. don Blrrhgtphn BittChat BarneeJi'8 Brlabane Jaal. II irr Wo llranliadalf.l D llrUhene l.nla M Banana il Mil Balrlie.ler F F. ill I. hare laej ler Bitrhclof 11 b A Birch Wm Birea Mnt Wm t BUhopUao W illrnam 1 lee l'ik Borne F 8 Itarroea Um Baal.rord II W Itajardf'eo Baildrn llleare.l .1 J Baxter Jun Bare David Item acklra V lu.tJ.c h tl.tee o II irrori Albjrt Biakholder Bl mon K noci-n jaai. Ii 'l.n n.l Wm Berry Jae Boamm Ii Ilia B.h Tbeo II men B.irne J0U4 Prvdi rlrk .Mia 1'llu.ler Carina A Broneenlela Butler J aeph U Boom Mal'iaud Butler Wm K llrondry A Cre- Butler ,1a. haa Bryant Jatin Bonand AnruaU Urtne John Btu Horace r-1.,td.l.eiila.l fnaeike P2,lw BeUalo II IWtea Uro Bet aWm W Beauront Moca Pean lleman L V-'OeJnJoew Crawford AU-ertr'annial Mic il Calleader U'y at CaatlBhcpardCnr Aadw C Clauaea V Cooler - CeUweUFMA Crar Btaalala OeonrrJaaP. imaae uy ix iron air CrawlerdU'rP UoolUea Uj II urine lee R tJornur Caranajh W B ercen eraa Jn D CaeeJFM Cnaea Jeaaoh Cronaae M P Corwtn k Webb CmabyAMatlliew eea Cre.hr CCP Crow A Hoyt Caatro Manuel G Canaran I'at'k Caeey Tatar II e-r Faiaell ekamre-rl'InluleCrlaua Dan I L, thana Aawa, r yn.aar aa l.la-tUe Cleeir Palk uoecrore Bar I .M.Ml.bt riant ft Uivl.nd A Rm Wm Campte? John CrrlhtooJ"h"e Cornwall br W D Candler I'avt Creeaman T W -I Baml (veri.l J.ilee Coral Lemuel Jr Chemhere Wall htneainTbaC Claweon Jae T t'empbell W CllrTard Fdwd CooktiUeoii Cautbell Jal Crltle allefcl Cook Jae C Canipbull Bade Crlmmlu F Tluio-Cook I'ap' I'.sl.t rnck 11. y Cook Jul, n Campii.1! A Ch tali am Peter ConperOeo Campbell Arcby Crocker Wai A Cooper (aria J WACO C-ichran JohuB Cop -r F.dli Carbrer Mlilil Crocker Wm Co. lea C ti Ce Carneel (omere'ie Kaa C-euali A Kick- (err Flwd Cjcker Jaa arJa-J Chapp-ll BalraoVr3oi(eerll (to Crewlcr Peter Cermm CK t'l Uielo Cy B W W Caagrahall J OCaaon II Carey Rhd One, ball 1 hie lwell -Carlton Juo J JloirtlaaB Cannlcael ,laa Coleman A B Cowlee 8 K Carbartlhoa Calmer bull Coui'iJ-.bn CaiTerCaptllr Coleell Kami Corardjoh F Carrall Aathray Calbr W T Uat ( Car.eli UyV Crolcp K W CoraeSaml Carroll Cileman Uerr. Cothaal Alfaall rranAntll .Im y. ,M.n Cullen N Icholaa Care J (1 a;a 11 r aa .,u,.. .-miaMivai Cohan lly CulUm Wm Clare War l1.MJ,a . - ... -"- -.- ,-- , "-.. Uoirmaa tvapt tuniruioaa m ta ibapeaaa- Moeae a tumaiingeiium. CbarteaJoaeih thenJ0-nut pnrer irl'U tilenia ja r huugulbh C.lle Palrk vnuren r a Church Harry Church Kbea C-iaaloghaai F- t-rB Currea Patrick nuMagJohnli CutchealfM dunualH Crtl'T' ColrtaAndr Colbura Wm Cohn (loraeu Col Ja CeUmaa J Cohen B A C (lolvi)aeB lioaa n CeUleatdei V OiadwtekCB Ciafypatk C1aaatonaI.U CalleaiderLku ftadeerDM rrelgje CeJdw.il on 1'am.a.a a terpeuta Carpeata-r Jaa ChaplaWB (eaalatl, CaiterChaaK Carter Joe U OarkJC sSEw Ctawt fir Caleb OUihltorldM 9. 1861. Clerk ll)l Ualuai Daa'l Me krr UillaePrvr Clara A'anenall CiditueAc CltlkWmF UlllnCR 11-rkW.n lllkllcaAC Ivk F, I'd C CaenerJ Clark Fred A Ouk la A P . (larkDr Omklln Jacob (Jurrie rbea T C,k' .. Onehman IVeilor Cuahman b I' Cntfe. A men tnenat Criimmeltn (I II Clnfl arm U (lkWB iwhlinlleaal t!iatla T B llaik Auauatui Conner Oacr F. Curt HaraHlN A Comeit' wd Kdwl Cvnla trek It Clark T W (Ink (Ion!, (lark a B I taik Wm

Hark (1 ugh I urt. I Vletke lluitli CanaetlWo. Flatl Coonauld . rrtnlIM- Con.r I1 T Ciirt.aAg'n (nraerMdMalh turtle A Wrnam Cuug.r J,rl n 4 Curtlae A Hi. Connelly W M t'nrati VY l" l- f Jaa li.'Jnaie. del ArtAnl.ett.l, A Co i'1'a'r hull mill D lull Je.-a Maria IVCda B I. II. ..la air II trl .1.1 J a, Deeo-'h iMIuhi ry MMltel "rat.ril, ivlil'nt UR lv, ...a. I,... T'KiFd DilaFaitil tan- rem-. aic IMrr Mime 1 n Al.r M ,na lanrl-yllt; Dor I m Allert lHteal.i. ' plir t lai.le'e Henry A Dennintltlt Djuai-.t'i il.ll 'anlvll litle DitH.SlI Dree A 1 larlirr a,, Ihl'liptr Anil Dit. m , n i.ne'l n N M Dirntt.1 hi. (' aiU.M t'trr DimllMIr' ill 1 laalirUM' I.MA DeP.lt DrA lim -w J. meall 'aila.ll liwaerT.de IKi-H I' I 'aa la, CU rk A Co D mertli e P 1 10 Hng Wm It 1 IValttC.rnellouell oilaa I'tntk Krarlon Henry Deoenan Mr IhidierMM aieinort B-nryDeiter II C jhime Wm Dailei) NAIIro Ihirna Jaaiei D jiunkam Collin Dey Kdw I' lieemaajft lluna M Darer pott Yolonyliererell Jcba lidnfla Tliomie Dayjeeeell Dereae Ch aa. Jr Dunba MlAivrA aaeauxMoae iiickreun Jeacpn u llaetaJa A Dnnto Thravaa iMall VI, a. 1 el Va alia It r M t'aaa DkkrraeaOJ Piokloeoa I. IHck la eca Cba llioaane Allea r rioloa Ma luerea I'hUlll Vail. Hal. fen oa 'tbilaJere irAmar J V I weh Dr laal.h li,.a L K Dillon U D.laht F'Uh.r I lltealiaa tier A Ihipre. Jon Duiul Jiiee M Da'reettaaaree 1.- -.- . ...I-. . ir.ae j.ih n j,m i inta. a ana DnrkaMorA U'lwMjea lluen.aelfN.tha. Cn Dealy tornelloiia t.1.1 1 DuranJ II B lamrrtiue M 11a Dll Jeaeth Co Dnaal KclsMci relimelraer Dlan.1o1ia A Co In llait llrt-ry ADnit.n.l.l A C Dua. nan PHrr Co I'ealiair Allimlipanila Mon IVKlrnCharle mond Frkenraui Frea-Fmeraon, Cecb- ri. ran A- Co F.rtilinrhMr FmrtKeiFC Kiinera f.i luau I Innlijoha d ia,en F. II lll.e II, n y I a, lf V. ni V d.arllr Iddtliarl-a Iddy llaeld R Id. lull II dardellwB Mw.rrla Dm lama. Joltn VT 1 1,11 Idee F..laimFiuerr Capt N I Ilia HO Falaa Inha PJUwa ilea It tmary N eah Capt H'rlda. J-f I Hi ndurf lohn PllithntnAC FlarjtUr Wlv yaau r eeuo I nnaaa Wertettlltillaee Fppl .1 e--pk F.T.aaAQitucy FeaaadO larlJerehK UiUltl l.ulaa It Pie Wm.t Perhrl-aC J A Elliott terorn W Fckbard Willi iraKrerll K M .-I Pmeraoa.ll. prnetllll I'dJy (Ico It F.iia'h, Ateat'r Fraklue J Komond lt bl W A Wklt 1,'ralm Dr It W Frederick RnbeitFoerdi'r Jaerph I etlln Au.urFerghrp Patrick Ford I' U I tan Fn-.'h llinaiaa (1 Ford A Fen hanl alien Wtngeeon J J tordJeaM laircliil.l Malul IVruaudl A ae Iranck K Falconer John t, Ferric A Cn I anbioy Julia Flrnrh Wl. lalrniaiill-raid rliall P annlua C K. Fereuivin K Foallek C I'erceHilail. Forhea C li lard FroeaMmnrl FoaiertOwll Fontln Mr I anna.il Deal. 1 FrcachAM Flanaran .Ira-ph rrmra ImmDgoFord Aua.i.tlal lleneganWm I. . . laat.a.U II.Hl,.nllM,ra PVntan.TA lratH A Franklin -toaeph Feune Auguetua Foautoln Stephen tleag,Baldln w t n Flrmtnr (le I'rabuea Baroau-Ver-er Ktiaoa da Field R V Farr Henry I Inch A I air 111! field. (I It rerrlllH Flint II M, 1 eirell John Klin Patrick Iranatadt HLlndFtolda J K 1. Fen.T.wcpli IFex Hiwry Foekar Datld Poo T Fetor Faroee Feeler dun I F PloetJee iullerUAAC Flyna Path riyna Jin C Fumbir Cltatea Furlung BimoB Far Jamea t reaartoa uo t'ainamll Pel eone Fambua Lieut Far Card P W percr AtigiMt t rut Jeonb FriabeaM J ttugeral wm Irdiar Aodw lltlieraldAC litagerald Thoa Funetta Antotn teltl'aul 1 lent Dr Auto- FuUeHoa Beoja- ileiuiau J.m.e nlo mloo t. 2 1 In Her Orl Ciena D C Gllcliriet Vaa- bt.rgh Ollcelapt J J UUKa Petk OllmrWm tH'hmttWmF (allmoittPalk (iaUeeayMolUJel.ten llenrr m Graham JT-I Gallup A a Ul- klr.1 flrebim Wm llalleiBF (iraham -I F Cap M M (trace Joha UaaJeeab (-emmWrq (irand J J Ae- ttato (lelafee Jneeoh Unenrault D D Greaa Jnha (Ireea Wm tlrern W M rlaaaa (linen joha f leeaa J B Coot, (treat (loo Oraw Wlluam Oedeaajoha Fdwto UroganMlchl OreenatlteWlaavrkdwla Joe inrto Goodell Joha Oreeae t Uoraa Bdwd OreeoleerAO OoedkaeWO Uraeatoaf Alfred -" A Donaldeoa Jr Qaodlna Perl flalBth THaaaaa CtooAwtn Waa Great Jamil (I rant Mr iiranger A UrantCU QrautMl' , C enter Martla 0 rlfflth BP OoldlthB-roard Orirath John GrorermaB B A tlrtni Joaepn pg vo (labnay B iinmnnapn uror xaoiimaai hLm, wllll.anflvlMhe rilllena (la QlamoaJobnJ II 0 brer Treat Jr GrldtoyJ OwugkJ.uuM Garber Adam Dlralar John Oulon Frederick (lertnerllC (llbUJama A-I ( Irer BoH Holt (llrerd F. L. Gutman P. grarCai'tll (.tllmandH (tnllckBP rare lloealog (irlewold Abner Oueenard J a W (irllUlOullUrno Oluet Kin GanrhrrJobn I.HkeyJohnP (lurnay Franelf Gamachrr I, Olito Antoal D Uulnn Jamne Uarbarian 1'ii tredtll Jama F OuntraileAU Gretory B 111 (illmor J Glyan Meiti J Co (.lleeypaeldACoOnertF .1 German T C Oltaey DeTla A O anlng Thoa Oeraghty M P Ullmar Geo F Oulaay Uotllab U all (lea V HeadereonWni Hollar Abner B Hell Augnatsallewana Capt llomraedlew Wll- l.nre.lAha Hem llall Aaa HaU Chae F. HallJeeai.hl. IUU FM AC llMP-tt rhoa Hem dure J F A n.npe. Kran V Co ilondhUtlM llanniway Wine- llomraonlew II M lard llorea Daniel HenderiOD Jammllonner Jam" -1 Meat, r llendaraoa.1 llopklnij Herbert Ham Hir-klneWin. HcifetthKmll llo'ard I barley llm.ull'ierT P lleirlck, Allen A Il'iearl F.( Co Howard s A 0 Hi-nerGeoF. ll.wl.i.a Wm HerlwtUbarice Honihtl A llerrei.oorno llou,h llilertA II iraanClietUl Co HerliertJ I ll'iirk Fredirlek lleeer A II llalprn B Half llee) I' 1 1 eeen .laa HagiieDr Win llall A Wrck llallAllorkit llanipton Iswle Handy Miraiall llapuuj II C llanaen Uena Ilanecn Henry llanlou Broe 11-ib.rtJ It no -iio i noma liannpo ti.)i. Hlakleyl 'll. I -J lenan Martlail Illckek F Houaa II V llennlhalH I ll..lneMlahael HaweaNI iiamoiond C D Hankie Chae llaclau Wm Hamilton Allan llarrta Win llarrlaMr HarrU F.dw HarriaonW It llarrleon I'. I) Hartneil Wm Halt jrancli Hart Alex HlaelaaM HouetoiAlrlN U.ndle A seaman How A Co Hill J 1- Howe Henry H11IW8AC0 UoweTletccAC Ilk r Geo P HowCranatm llll'hard CrocktrMiintlleoWd . AWIIIett Hint rhauill A lllckJolinO Ci . IllUlleoW Hunt Thome HIiilnrThomei JlluntCliarlleN HoldeaCF Hunt A Dane lliffmaa A (If Hunt Caleb II Hart K. I chile 1. int John I, llenlngleu TliO- I tollman 8 Qjut M wee d Co I In bIDo Fercat HuutKW HihtiellonA Co llnbliiri Alrla C llulibart A Bre Uobiiari l I' lluraeee Uueto Aaolp1! ll.hlaWn K lloare Joarph IlanuaaJ C Herman aAa- liorfg J.wepii Hone tlllif thaua Hock Jjaepu !!...,. ajrilllam llie.n.lamea Hernia Frederic OH liiiroueh VT llarl.bmii.lolin HolmeaMr il..l le.ua llolmae V B ileid.ick-lau.ra JlalmiaTllol Haihart Wra tT .. J., ttnnrm lli.llnM 1'ranlllu il.lli (irtiudo l.i.ard ll-a-y Bee riuutt.aton U larl tnnfhaa A HolmmBamU'l Humphry Wui U la.iallrkl. HolmeeJ .. I. Ilaiiird.loiiu HelmeePB 'totl"yj t.ldeon lloltllreiabert VlluolleyJ I llaeiltoatB lleltDallelM Horat Oa.a W -1 ll.a ard Join ROIIoVt Dean llnra D W -I if. - 1. h- iir.ir.pnb rmurr Ittratl WiaI II iurlit'liAC) llor-Bomb IM4U utjlU .loliiU ll.wMa A- Ha .! igyuunii .f aj ( Ilalbroakjr ..vijPl. Moi'Uar J." llrdjlijl llolllnuwerthllall.ird .1 F ileldeckrrDC Ucawr W I Heller F.tII Healyjarara llnpnUrraff Hutching A Co olklna BlUp llulesln-en. Jiha Hull Mlcheal HotfenWm TrtahThne Ingrahem Cept Irrlnillylf lrrlog John P Johaeoa (le l Jahnaon Kuert Jf John Kobt A Jean la Jam P llrwl J T A tealr Am aaa J JaceUIaaaeH Jagerljuta JecoU UNA Jerri. A ex I V JarrlUAA Jaedbe Goodmaa Oo. ' at o Jennleae Bra Jaooniia A lery jeweuace jonneon 1 nee Y i,w i.ia 'll innii .lAhiMaa Wm Jaoerjiiew av laak-.n -Tl,.. Jf, U lla.B-aB 111. VJ Jackaou JuliaD JoBklaeAno Jackaenl. Jeoka(eW J OOam. T F " ajftu 1b ami Jacbaoa I ho JaeUeneJeka l.ana. K .lebMfft ft aBwMBalt jouan Win I JuhiMal W Jahiiarm K A JOklHlCn.61 JtiDMiu k4vu4 Jot k fort jap.u'lfi: Jn-din,Utll Jcbnon.Hm?t fUtele (JWIaUPilllKViy l'm'iotaJ- KN-eWr Or. Jacob Ketclitut.tr P j v lira KiiiOrlM KAttUnlkft Knakir C h. TtnAwt John hmf tl It K-Uoldt DJ" A kU-ola Joaa L K.tmt lltorr a.m n r K-M 8Ltua r KeaaMO wi 1 f?A Ktmnma Iff Klnaer Diet Kapp Jeeeph K0M4r-0- BCnaa4y Sob KDi.e4 JaraM Kt4J10". Er.r KrrapK . KereAeul Jeme T Kttrliim t Tr lor Kerl Blmen. I Kerty John Le Mlrbul fie John Ul'l' KlnblUMII . klmhall Jama A Biai . Klutkadrew Klog Biderlct J aneppvr re Kaapp WraW Kalley .lolia KaHaylhoana Kalley ,lobu Keller Capt Kelley J A Keeker Dr J N Kleraaa P J Keene F.deard Keeatoy John Keller A Co) Kteth Vn LanaA- Ubaatll B a lilna.a '100 Kalht tXeaida Y Free K. A CJ KulaM VYm J Kldd-r Jaroei Klck(J, Klnnaar J a Kolb rotor lMkeoodAOr trkeoed Cha L Loan Baml LoerytiF lader llenry MddAlried a.a.. a.fllA. V. I. Lernbert Charier Una Jolut M a uraa uta. -- "." . ckeruao up UaelM L J-l I.wuana .IMPb-Hla-me (gea VSVfrJ Aru uuj w- iJye iK' tod laatcFjIrtrJ awaea I taZaaall Leonard In ftiaMd. aaewaaii i'zzz.A aa . .iul ' . . . f"!7-".77j." 0' -naaa araaauet lughUa Martla lu.1T mg JeeB lannrtl-ff laadJeb UtorVf torrAD yat'aeau men gBategmaaa dairy Llwel r lerrJ LerrJeoauu jx La.relAO- aaw Lor fcrnaautl Lwjl SUN. PRICE ONE CENT dee Cerd Ae T Lerleea Bolemcni trflerdea Ja .a nr. a an In Ll' ambler Joha arenwVT !, la, M-rritt K Mra Mr Alberts .ewla wm i.omle mxi ll eVle M (! IOngmaaar A a-hhrfir.'M Moo- La-flA BwwymaalMwerna Fraacl nr aw Mil Law Robert . Bl laldlum -feeai II awree eWUnr.la Clarence -aancceMone j India eaoT arerrMnni Ling F J UidwIatThealer ImiiTVT rea wrelay reuDul Jf ,r o.i .Ttirhl haa $ .inch Mat .each I haa lAxaiue M r( M l-seer Baml . ". . .I'lmteer Wm Jae ler rrancla 1'l.lebwiaan.lee laneman w l.ltHe John T le'ivl.anan K I .III U, laa Lara Don Kapal.ittM 1 Uwlt . I n Dielaolon A Ai.ehlln .roltn I l,ln.atn In -yiirh Michael .u.t.bn Main .M.K.ia. 1 ae Aaaa Juanl.lvln.ran lie Wlndine Ffttd If Cinierle l.raliDIl 1 y.eVay Krr Prof teretrlrk lawF Mere .Ii-l.ml.liM.il nlVji. k Morclcff .Iami Mar Wm 111'..' I... I V it C' Mi tune a .1. r Mecca r.f .,1. n M'lhr I'd M lot .ui In Ijirt M.ier ftlr-m M-rtlnWr,, e"arMMPanl M-rlf rl. Kit MrOeilln lUl , I l.r.nt M,rtlw.nW A Mac e Wm MedUcn Jaa Mcdoiild Uro Maicae Wm Maker W W Man J S Mab.nr DarU Me'lbicrn Da Ferndo Meir Joha eaaleelniec ManaeaT M'Mili -toerrh 4 M-r.reMr Moo, I. J M'-rlln. I'eiJIcA M. rriw F. B t'aa If rii.ia In.tln Meyar (aeorie kanieri laa.c IV Merrill II M Meril 1 1 ll M-rrl I .to eth Mrl.ttRtl Merrltl Miillmcr ti Merrleou A I irj . bi.li Morrla A (! Mtrrla I'.trkk MerrlaJohn M ar-a L W A Co -J Morton .Towph P MrienLo.il I.1W M.rcaa (le M.raaa Bolnmeai Merrill Chtrlee M.aee. A Maeah Uvill M enter aerv M.rrlll A t'n Mirean JaiaeK MervdlthFrenkllaMoeoi Wra A ManeoaCfcaa M.mnain airnain jaa. aa M-ckaaa Jacob B Meee F. A Maanlee A HaraMlllae A Uela Moeea A Wet. MaalaryAdoa- MIUrrDanlel IromJ ... pauiariwtuiil M 41 it II naaeun Mirnt atiikr , ,u Mo orrell 1' tf MW'htll I F A Ml Ur Llaabach AMortoy A J vkaon ManhellChrat.r. (It M, ir ler A Hide field MIMerCaptal Mareliall ril Miller Mr Ma-aliaU ll.wardMliler Jactb K Mwr.ll II Mora foe. A Mortliuil Jehe, Jr More Lnla M'llall MaiahaUGro A C March Jueoa MarehJola Maerbrilntvter March 1 1 II Milla,lam-.rl allee.lA Mm aii... a, nai einnai.. ia-cra Ml eetliaric RAMn.la.c, Hater A atonat.ee tlecrge MitrhcU Itj tart- Mulha.1l Thomte t-n MulrorlCO Mitchell A I. Mnlford M Maily RtlwaH Mallard ItteM teh-ll Merry Mnller A F, Merrrat.l N aC Mlc.ll II D Mnrp'ly l'lkea Maniuand It 11 Mlli-en Jam-e J Mai ton lie. Mieakriam et.k- M.itr.i.r.lamiett til Murpht J Jin MlllrcudN A eMurvrCrae, Poa . . II- aa. Vl'.g'initotr Mo'plf.ltme Ferllnend Mnnarllll Minna Ilea delta MarreyTeea M M(aorJh Murayje'.n Marrhlal J B Martin, I nliaT Mertin ,1-roca Meltlnl.B Meitla jaraeerl K Martin Jel.n R MatthaCbarkaMooreC A Mnr-roa r, V I Moore B v Munroe.lohn II MeapHaellarcMoore (l W ACoMnre Henry B aaaaoa iieincn pi ore rum.ei u mien Micnaei MaaenAmeeea Monro Hon MF MnndyJII-l Marairto Uamll'iM-wrel haa A Mum-tiCo MatbarCtiarie MnoreAllar Multhajamea MaiaJnaflMa Mooreitenry A awuaan Alien I' Malcrl'aikrr rata Cn Mnt any Cue A I Co Mai hotiy Jnlui Mowtromery Wm Co Meaner nev -i-aoriasvio afeleleerlltra MnntneayOceM MrTntmkk .tea MrClinky A M. 1 MeGound Alphna MeCutcLeon lonep e Wa, Met liuketloeli McKenna Phllia MttwwdrFII. McCanlley D't.1 MrCertkr R F. McCoy rl II Met rea John McClenen Wm (tee di.rtna wm aicl.aii-tiiln Jae W McMa Unit Vo'arthrR Mrlnti-t F.lwl Mclhiwall DtrHMrKee A Brn. Meiiehaunur Mclaan Andrew 1'alk McKay Jae II MnOaln Frnk1McMurran.lT McCarthy Jeba MoCarthr Jrha McF.laeraJa McFeraon Alex McGinn. John McNellr W B Ur4-.nnu.il Mar. MoTIr Thje MeManae John Ha McDonald NlehaMcNamara Jeka Mr Arthur T 8 lae MrQ.iadaJoha MeCarthni Jea McDermad Jeha M'Milion Pblllp MoCtanniaA lerMctleelbo MeManua John guean MeGladaJaa Mcll.dler Wm II McCoaetroThorn Molarland LWMcHamara I'atk ton MeOonallAlax MeMahonThna McCreaWlUU MeKlnxl Duk MeMallenWmC N.ihliA Nmblttn A Per-eellla Michael Net lor MR dl Nloaara9ot.de.rd Neeh Id e ard V7 Newton Parld F M I NaehllM-l Newman II ptle NlchalaOWard NararroJM Newman U.O , t- , . SeedaoaeThomeaNewnien llarrl-Meh ill J T U ooaOtle NIohalaBF beboldTbmaiNeleonllyme Nlchel Ihomei II Nettlaton Darld I' NeleeaWJ . NewTeyae NlckeranBaai Nemaa Herri Neleon Rooeh ' NeleenJameell Nerlaget A FowNfiea Haory 0 NalnamanOU ler rioblee.tob Newanenn Cba Nelam Jamea WN-vbi.A PTIlry Newlaarry, I tile New.ll larl) Naans O AC New imr Bobt NoureeUBAC NelaonF.D Newly Koto NoithA Nelleoo Uaute O -Brian The Oil Wm Orertoa Waller (.'Brian Wm Owrtor J 11 Oxley J 11 O-Callaghaa Her O'Sulllran Dealt littwall Jne II C J Oltaey Wm Oetreader TT A O'pamnall Coade 0hora RJ J Odell 8am F Oeborn B F OrrT C O-ilara Patrick Oahwn A W II Il'lrr A A W A C O'Uaiw Tho (ittmaBB Wm Otrea A J Okteyltoeld tlwaaga UuryDOwau Darld Uakkey E 1 una laa 1aroneChae Pearae N ParwrllA PwkAM Paae Wilght AFcktiW, Co Pderaa Jea rkkealareck AdelpU rbililp llarrbi PrlcChrtrto'r l'artiUg Oetrgaruiraon Jae rnunpi t ra'iu A NttbtihrPtio.uie F. I'almerRM arryWm 'eraoaalleeN Co PatourFred PlaataPB arrylly P.ntan .lea reri. tiona rnuup. Paerean A A Pllkee John P APeet U P Preeley Rokt FeytwtA Perry John B Pebri U N A Co i'rteeU Wlllam Pierced 1'lukt.ey AVT riper JamtW Pnlnuay Horace rerrr A .1 t...w- a. A lUkie Pee.1 -.ton lt.llllp Frank Fiolanlal Joaepb PI MThoeJ PlHtorlaa Chaa Palmar D Paulla Id J K Paieon Jobs n rreeton r. t; l'eklcaen An Pert In 'I he ail.lH l.aw.Mt lt.tta.lMrn e. tv.ai.rk lttcrnen .lemea Cl'liilllu Xael r faraerClie rmieockLAJ Ponlei'm Jetbu ladwelo Joaepli IVtirann PHI H.allV .ttoltonWUPimPrwnUeeWA PceUyJRoM T I'l-asatk Mot B, Farter w Pi alM T J r Powell Klialia Dr Payton F..U Fieit) man A flonl'eitcr Parker C l laiter ti ini.aoi... ,-a. ,., .,... Pm ell at J a a i:" I'euldlnat Jolm rendletonJW latttl A irrrr r aa lifer F-urewa ItpirJelin I. Pa-nted Kafai'l Poil'irkUeoll Pollard Kami Porter P C Punera Iul For le, P Potter Clark I) I'onlhoaM rtrallee. tinw.nJoliBA Co lai.ta 1, Uavl I'lioe A Munu Pe merCbee Aleod'rlttd Joeiall J 1-atti'Taon Julin r m l'!1" at uia l-i.ll I' It t'hllllo. a P.iilue (liaa Prat Geo W Plielna J W, PiwI.lrW-iF l'ilc..l...nM I'rtny W I' Ploafurd leaa WPutuam 11 A Pli-raon Album Piummw A F. -1 I'll kard llenrr Wl'luinm .limn U frtra Siniucl I 'a -ala no Cha rj Gn'rk John N Qulnten Cliarle (Julglcy liaise Vljiilnm Ketla rack run ip Quirk Jaa . Qulunjafcn tuii.n ae Tleymtnd G A Berlr F B Dr it jharteoa Br Ae-Ka ...1-1 l.n... UlttM 1. II CO B ifcieneraeo vueaiauvtu-vn a. aaat.i' Bar John 8 BadleyGe Bice P C Kahburier Cliu BleeeA Brown lUcrlUf Cl.arl. Hitler William KauklnWB Blkar John L ltatbkirn B Blely Peter Kay Albert KleikaO Hat in .1 Ja (Bark Kirhardion N nHW.lkiti liicnniuLd wm u.... ir W Ibilmrti A 1. Koblneon Jo?ph Keblnaoa J ba W noberteon jeiaee Kobhlna II G Itohortton Frauk- tin t,reeory Holum J C KuckwiTl Wm Kegi re flenrr (I laitinii'hF'IC BlehardaoBFrealltorenA Me UBkkulloltll ll ., . SJ"r!l,j4!" Kan liallroct. niceiio.rrp ..'" v,,aii" Per lltnt u Kick aideoa Geo CKodaere Joliu B Kail, 'lliemee Ka'i.i.l M n- aleur Ceil ill TB u,.i .. Am J. h Kil.l-e li iti'biuotn Aunti Ula It.ltl, la ILjame I liomaa Ki g 0-1 Boea Wliilam K Kituerdton UN Kojiliennle C ttlohetdaon J A Bine B indict KlchardeenlrankKoul Wm l.ekliy aaichail ll '.. H..M kbrlck D- , , Rowland Jaa B It II i Mlahael Bitter John PrRothMlcbl llei.l t hitlrlll KkVardeon JahnRemeltootd I'eatl I II BJchardell KajnaUll, I' i elily Birnetd Bl'ey JoaUh r Rueeoli JD tald Alaxaadrr Klttar Bd Kuuana Petk pjcor leiui W RlrkayVlIlleni JJ'berford Allea Reree L M Reblaacn JeeaeaRadolph A I ial- RrtditlA C Robert Frank A gaa Ed t mu- "?, I VV Bu-.ll LP Kd F Robert I llraa Jaramltk KeadrLaaade BoteatoKK S"-1! r"" Bald Charte Hebartaoa Jama Bran Johnny Bead J B AC Hebblae Frank Huet Chaa k KetmKmaaUh Kobbia Leonard K dot BmehawBT SaltMN Banlor Jamea Snma oll Baekatt Joerpb4.omnelleriryllmlili lm.rd T Bennath ltdBp lmilhJthnJ BtaetraleChuAeWaarll . Bmlth hobert F BtarTucd Jae rheldon O L Hn.lth KB Bpaldlag ( Belaaniaaa Ant tm;tli 1 towdori . eprarwaHana ktaln F f u,Hh W.Illo.iton BtoftordlA iUelton, Phr p Imlth Hacberaon peiaoeraia r ,. u ,.ti aan.a, v Shleelock leeee Btoplwwon Job Bnilth liwl (1 I Hcl.trirat . ."m'tlFote wa le". ."?..- .....'S.a-i Waa S SdSla&r iler tiameua Uaerge llfull,,x ,, HrYudanM hUaeoeWH 8m th J C ZI ori Ciarlce BhewartTU.mae Bin th JM MaciirrGerry B'ewart, iVtee A 8m th M ft eSat tidl hca S C Bmlth M Ked -III Paadfnrd II Waveneon KM 8 Bmlth Abaatom U M.l ton NP lUreoe Andrew Bmlth I . alaolcy Andrew Jdaapaid Jamea Bmltliljiie ar Sa al-rr 1 bomaesherman Vt m C HmKli A Brawn BtaBhr Pletortae John 0 f u.lth K4le L nUuk Jolm fleet Wm U Shloler Robert rtindfoed II 8 MereneoaWmn Springer Cerne a.ar.Ur Dao II Wl J B.. ,. .", Htet.ton JClie B rt'ero-.-t-- ya a u r-a-,,,,.-. -. .. Burling B K Bite box L Brwhewk Grghlephei.a Phlh liiaVerllug hreii Btewtrt Wm fplaalaBanaat Btiattoa W anew I A . , diaphtoa Jolia Bl.aw Darld HartcaiaplU SaurratO maple OP Setback Ben- Blcer Joaa Dicer Joha . . bet eij Garg Bt.iitooeea M, J Btned Lincoln B y ewiaa ra Btoddar U - Ktakaa taaddareU BermourMuk rcifSeXh Bontt.at'lheeder u. Bliarwood Wm A idiarajonar mta fUeeene AEA( Jtotea e.eerMM Btewart Uee aal tlto'Acla- Ban MBlJ I JBi CxUToeongeeK Ta. U lMllae Jaha IC mputow wm M prernsg Jon ni r.T.'.Z a. it l.u .. Waadk --a-" "- -- RatTwrnl Hi itolwrieAe RATES Or ADVERTlSnta, rwmciMUlM ADTABtm. om'um.ftM P BBaeatoi leaAa. to.Bai. UC ZZZ?fl?r- 2 ? f. SSSStt&LttS t-asu-sKf.'sarr PerreeetH J BezuaaJ AC pi.i HP H.trerlre rur Plate Heart via Bhaw Jeelak Bh? Mhh-lda w at Dtrae Urtry UA Ktimpem A 0 r. (a ttlm nl. BiowH MrarMerri m' . - - - f t.rt-nrk c II Bcbia A Br kree .1. I.n K HBroa.de J. Ln w Hlma. T -r..i Pt ill Main A re uel G lei rf.hn n aaiey IhM. Ccai I r t... iiW AI r.l am l. ' M rieroai ,i un Tf nirona BneUlae- Jearph BwcedeBlT Helm J It . PoulherdTJ he Bt A RoMneen BtoeeH CbuaM aH)toi'AJl FrefdiaawB Bile iinu Lkia- rthcre Joaapb me Bteat The P Blik re J-rke n F.dtreng Beemia Plmna-aTlwaa.e W Miilil n.J H . dai. m tan AI.. al nif n I Ul O H.mm,aainucl ardee W 1 PlMttJl. (in ru ra Vl ,1- Hnai Jewel Ham F HI. Ila, W ,1 t; .-. t. I I W (! al. J A Ja nic.l Jcacth Rultlven Tla rmnn i yr iTTi-.n'itean jda ' Pam'l r-rtih Fri-il-k rltrrb- Frad.naB .-iniih Bnuih J la W& WP al A Co (V bt irdlraiil Jeha i n III' (ml hTnemae 1 . 1 (. Hudeon eotl FUgee r-Al.reham Bm ih W II Ip-eyGeW a'aerraa, .loanlpmrj lame M O 8lcnerr WHt AmlthTbcmaeT Btwart 0 K ti C4i Hcnrth Chertee WMawga Pt. pbaneon JaBMeKmitb Btephwa Behetor Bdgd D rimlth Patrick Brkee Wm Bptmcer Jahat A Bealth R F Dr BaUlraa Jaaa Kt.bl.ln. A O Beilth Alex qrek Fraeela Team Ttoaave Twwweand A A OaJ lburabaU A Thiaatoa J whe- Mrhaet Tlukhara Jaaa raw Tailor Mr ,W TewMeABMatg I eiaae Jianw A CeTlnenr iM.e M 1 a tor A BrethrtTtatr,! luomeeTkatra Plerawad Taytot II Moore A ll . Toby Bleaewa Taj lot ; Be.lt TKneJekaW Terneand Daafaf T-lt-A It T-ddWmT 1 Tat 'rr T U 11ioiaa Kdw R-rTmrec WakVar Trai.lurln J C 1 Hon peon de-Thorp O W 1 raaar A A A Co.murl nll.tvea ToUe JeaVah Tee.irAJanae Iheenee W II B Tawneead Carte- - .. .j ... -.. ..... -- iiiKrraifaio lor-uin miiiem lepnar n a I Cba. Thoiueon B-v-TwamB4 Deal! ThatartlcaO flin J ler'. v ri-r Edgar B Th.marn Wm fXIaraea-Oed l ricmacanal a Irtl-te Alnateo 1 biep Ji,liDTnky Bleak IT Tah.i.d. r Aided Thomea WIUIamtinaFi eaaiai M 11 Trumbull, Wi 1 itutn John 1, "le.d-r turntau Ti Intblha lUe TtradllA l'trrr TiaVndF I cltr drag Ih-heud Gail J 'I a bton A t!o Thamaa John J rnsjn TweaarCAaatg Inbl.a P.U1I in.npeoa inoa i rareaaa Mr F TyrUJM Thampaa A (I Tirol II Tliomaon .Mm Tamer Treaple Thampeoa Wil- ton II. m AC Tucker Bl Cto Thame R If Tamalaty F II ihemna EdwardThonaaa H Turr R FRer Tkdalr FC Tiara. Jibn H. Tnewll llanir Turner Attoa W Torha Mene lomfnmma If Truinha APT 1 ll maun Henry Totten Jea?ph i r.i.t n t nee 'i not John llrelll I ThotnaWII IlllanetJ (1 I ill h J. I UmerM.llli.il I'ln.brbiutA tnacrft Tnrn-r Biaal rarkBdw I'rell Jae 1'm.tad Go ITrcom HrbtD Vlt.hert II 11 Van Nee Rdn ' V ail Henry .CVebwtHne Wall- Van Heaar IHtoa VelabtC Iwrge A0PPi.a- buidue era -lorn bitm Va Denapa Rf. V eli W t: Veil Hear 0 ward P J airell.l. l.u renan llari.ee Van Aitwarp lllate .1 Vcddertloa J II IaWi traiou A Fur V enderheof Capt Yeadeikeed M . nlee . . VaatiltwM A Van leer Tarto ValenllnaAMartlnVaa Wyck Pleroo Jacekioal Wall Thomea WaLeJaoeh Wlnlame Bdwal WelkerGL Wheeler. MaddenWUllaaaa Aaanm Wade Ml) AC Wlllleaa J O WelahHemael Wethcrby JimeaWlliiame I U Waileek plala Wlllleaa earn as W either B Weet J M Walker J M Weet WO Walter LA Hub-Weal OP bard Waoteotl 0 0 W aleh Prank E WeelorSeld 8 Will lame ( WhlePairtok While Jeha WhltoMB White Fradertok. a, laerdona nemar a 11 a ah I' WeeoeonBlmiMlWklU Alrrad O Wall. Henry weicnmaaat, eenimu l U e rlraa Cnl Wen Jahn Wbrto Caartolpt Whlto (to af" Whit I lbrt W ladle PI It . ker IforatleN WeichaalbowrM Wa ton FM I DA we, i ir Albeit Wermtrt Jaka "aiaenjinn wiiiuuh Wnfl Wm Wlcx(toW WteeWm wreaeueyl avtiatrvm veinnlndkM to ill J HA C WUaareaka. W iklne Haarr WWmra J a Wilcox FraakllnWlan Bdwarf a. liner N tA eiran Alanx eidfharlaaC ard II A Wi Wtrbatt Fraadewi Ml Fraaeb Wtlght Jeha F WtoUog Jeha W re A Vea Wright Joha Whitehaawa len-l WrtahtJaa wtomami FaaaBl Tfetere Aadai Wattlaon WateeboueellrAWrlehlGeaB WhetowCaatJS Watte, Lradr Wi Ul.t Wm R-TlneaU Ban A Coulter wilTlaaT-aa Wm Weed WmT W atora Robert n Wltaaa Tbeenae Weeds A C' WaawadlEewAiel Wtobtaaaa UaaA-Weatl Wfltlaida eon aiirara ee naiia un-anaa mv H w e omi oa ii 9i u . . iimiu Wbilr JUa- WlekrrkamJB Weed) lira WlekrrkamJB W WllklaeW A Ca Wi ipbM vteeri rka Jea If Wllkeaen Baml Weed Wm U. Wclile Charlea Wea d John Wilcox Dudley BWeed Je Ul rvT WMd Henry K WatliKobeltO IbKobmtO Will Darld WeodeOeeB alerA W ilbnr Uiatinga Wed Janata J elerltorrekw A Co WeedaJC awkrCI. WiiilaeWraO WooVeyACa a dt n Cbaa D W tlletl Jeokne Y W collar Fetwwaal VPVWA Wl Wl. Wea Web h Wm WUkluaa.A ru-WeptaayWea U Wel.k Geo W WtbeterllU wiierrawa wooibrwew Amta Wi ed Beery fl iauiie wwijoaai tebt B A C VTU Joha D w bi Un I eri W llliame A i rarbWerk McOaaat Velden W Wl llama WU A ka Wead. MarterA WIl'lamaFD Wykotf I Wird . Wltll.me Job in a WraU Tkaai w heat n WUIiemWH lame Deoteiwevoett Ai WeadnaT t 0 v clden A W Willlaea. B C WceckeeUoura Willieme W Cept W oode ardWae lieti a viiitnie A 1. b Walle.T Howard WllHaua A .1 WoodeardWto w-irteiatri wuitiraa waller- u Welle lly A Pur. 11 B Wye dy 'caiman w K Yatia J J Y Young e lounge ina-raani a a tiro inrii V. une W It Yearn Waa ) Brarajcehua taleKU SYcung Jeaeph B Yoaiog Chaito ,'rroan F-mtanelZeBrleffer Jha N Lr-I 7-tnroiBamuelB 'rrfaraj well V nun Army aad Nary. TiddUci.ryDSMoirleJi.ha Gardlaer Jatoa MaltlnG I I'Nrll Daniel LeohaltJ LaBtot leil.ait Bee JLOelox F.cdk -I Bablgaiili (' llanlalleoWm Whlttor Jaaa eewotdlbaa Dlllard'Hioe WeUe Mlebalaal ( olllaa Daniel Manenn B) Ira tar 8 Mcede Patrick Ackley tie '- stark JeBa Klrehhcfltotrg lienaliy Michael Y an Jeha V leery jena itun.aue a. nee i tela if Dry D ilurleyDeeld V llii.tduia t ha B Todd lly 1 1 Uinany ataai aury Joha nnillli Lliaria e itewurn tioaepn MaretnCit 1-rtor wm Brtd John F lllekey Jceeph Wtlaa Mr JOPB-l C troll John L Kcllly MatAew OlllaeDaahl Watklna Daniel BeeoaaJ Uemga- urray itaai Penneek A leg It llranton Mkhall WhllineWD Irorlea Manual BMlddlcton Kdw W Motrlawr Koitr IJnaiataa J 1 av Ko. IJnaaatea J W KurvoyKobt Oallagber Iria- falchion Wm M'l inner N l llr tin it Jn llanktr Cha II knok ValeillneWlitoe Fredk a.Du dy DotiilaeCnaalkee Henry t.a.lnerj II K Ilrieeeajaa Maaolae PH tea luhfaer Fied-(lellahan litnl Gr. Get rlik Eiuuiad M Hal- van iiuuoor ,ur i.t.ri Joko ton Fredk MtoreltaBeeeur. ti.plnfBTtii Mutual Iidg 11 v w York l rrh ' llo'ealc Phra'clea I! r.l aula' HrtaW llu'eoa Blear Cemat C ' Utol llree. end Clock Copneaure Ckarn t n.ikea Kellroed Jear Llhrerlaa vt UlbblaaLeV l al brary unrrlcaa CrneenratlrrBreoklmBtraw Work I ti tow Viener Ua Ughl O n.rtlran Oaa Light Co North America Rertov iineglaa kBugieUoaSe-VaclacMallLlat i ieir F.d. Yankee Priratoer ti au Blone Co YA. Accident Adlroadack llone Co I rmaa-a RefilrJraU Ca I. renter rf BenlRreeetampeord Manf Cw. t loatlog Bali Bktrt Co Crraaal Palaew Iiwa Feaaea Nirelty ItuttooC .dry Jiwtlary rropraetar I nlen Lend C WM. D. TAYIeOV, Fcona!.! UAt AXZI A A PitBACIIgB. lUv. Wm. PA1- 1IIW, wrllini irum It.,. tv aua iaa.aiiiiaaik ...-n tlieelonnent Italuin I (Java! nrgrh(! lilt Sunday momlruj. Kalian, a molt tffpctW permo. on Jaeeyaoo. nun lyailA in Cirlit. I wtg preeent. Bel fut expUinea jiulltkalteil br faith In ChriH afc(poed tojiulilkttioaty wotl. II ma da pi in capital hit. Neat be coolraetod rplrit u.il reUgloii wllhrilualiam atvltherellKkmef formi end cere monler. Her, too, tbe effect an tte audience wee dnlJeJ- II tvext ulgouijd on renmtion ty tlio DoIt ahojt, in cxatraet with rcneueralluu L.r ttpUini. D Cdncladadl Willi a wirut end impatatoiaea ajJaorUtton ta airiireaio to tliair goull Lr faatb In OuUt. O.tcn in hi eeitnoa ha txcUlmad, Chriltne ana lua, Cfariatui olu! (Cdrtgf oicei, CArirf oAiaM.) laie inaciiu WM rety anlmaUd. II I to praactt .iii next SabUth Ttomine,irb(B I hop again lo bear him. Ii li doing good work by h ) reecbjny, l.y hi newepipat article, and by hi circulation f tb IUU end ertDreikal pabe. iH'illor,, IlefcnJJ now dUtribote to idreav tc Ibcuiacili of cnplci or tha rUcrlmd Pre gtria, In I'tliii, If bo hgd tbdni, ill order of aeitlce wii try elmpl, commtclnc with a almtt r)ir, tlun retdiag Uid.ScrlpUr, Ueem a loni HTyirf tbati lb aegBion, Uein a PTr tbeo a paitlDtt erd af exheitgUuo, and UMat tb teoadetlkn. . It la aiked, with whit dernanlnellonex Pra. tHnttUb connected F With Boon. H; tUl tUtcd l.poti'loni I belong KrM... rt 1. A ua.l.lt.kai( . hw tha AacAtlA I rM Mdnot B-.CCkwnW.. Ttnw y iMiiieff. rr? r? m 'nitm al . aja. 'tT 1 At. I th Pop. "I rocaie Uto . wpWM I (he Papacy. . liewrttoawrvanm FW ewerw w-ewwaroroa, rlaan.eWMclai HS'J , Bit tu . . nexuea J a c BHaar a nneery JebaPtera ne A (Vauttt a w 11 A A C F-jle ll W iaeritj b .'rK a!SML-DljT Cell BlUaBF BmUFrLlK t nae tmauM..,L u. - .. "" wa"aeaa aa ll WBrloaiWH w.tnerE wiik'remeneMwnptaey Daretl v a d Fredk G-IWIIeen Jea Y U imeUV-l WlleeaColC L WBMiaiiii JBi v-airen J W A WlieoaCyt A WKyltorlal I! (aa ajWIaale Alhae PA? (leaa Pew Me Trklllti.au DJa laonlaaml Ben 11 l i - 4 7 Al -: . 1 9 XaaBBBnaCl?3SB( "IIiaiWfF v- r T - -l -a.il-. cw--r . .