Newspaper of The Sun, March 18, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated March 18, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

; I "" imIMlL UJIlfaJUk.i m " "" , ' - ' H M NEW YORK SUN, I Belly, Vnlqi neaptod. oa which a I - J "L " Ha Old in I .of roHoo Hdlwu lereata, eat I g. ' ?? mwuwr, loornar er Broadway, park .EJiiA"aJ under Iht Amarlaaa ihm, wat aaa a auniM or nan-tar, in ml. "JlewTorkatrind vUatrr.tl 4U& mu quAiTzj com m Mi uaUOo4MOMOna, f BB Rknmtbfain,rMrDi)Iliniwt, lM COPIEa PES DAT. HI WgXkXY m I tITrt to ntMVw4nara mtl -- - . T7- 7-" .w I rrr.'- ' i "-' ewpu, earns I rwdM aa pnHf tattooing ataartbra, "IHIKM." r rmuna ted Run a, ttowTat k EHFL9 rr-FeatAlft. ARTIFICIAL fLOWZB aLAKERS TuM MmhioMwiy, Motor. M,WUm ARTIFICIAL FLOWER MAKERS C . TiIS"n n.vV( " BM PmTlkae, Hi aw HOUSEWObK-WANTRD A COLORED (r tor nml bawmt, tt M rtuM at, jar. JW Cite, la aaatll faailleirand wvi.irnltiu I ftat ttfitat ta atom Uwi fjwrv. . -... UaU t 1 tl WM 1a.tm ' TLlILLlNER WAHTED-A FIKAT CfSS . '! other BMd pr4r, tor to Plana. tmrth. N T, kw.renora rtehtnttd. rirtt rati ifa flrta. a A. K06 vb ar ah.i bo.rd. Par raid loiolr at cnm-ATr, tea teaal, seer ffiortr 10,10,1 -EMTIX)TER9 CAW QET SAT. V aa 1 1 ny wilted la a-rrtnt. at ba aaatoraMal W twaaawer, end lf be Meearon ikall ia I airt ljt'J attlaistltn- And to tajrv ant thu tea, tWi wui ba na itarn to eaulorera nntll ata. AairUrtnlai. iM Mta-ioa OERVANTS-FKMAI.E SERVANTS Wait ili. . W .' '" lt',n,, s'tttrlvni, food nm OtrlalaMrludad wanted la good loa. and email ra-av t th tarred latitat and Ilgma, eoaloctod br a sapi alaala aidr. 1M Kiaranlli r, ear. tth aa. 1U CKWIlfa MACnwra-TTANTH). Ladla. ? to laara U aawata an Waaalar at Wllanrt Imaraa. ad arabu martilnia, by anaaf tha aldm axaaiiaaoad l UimIi luukt all klml. m rfH.klu aimhw, Mllnc, tuakjai ifnaaaa and taaraafk aita tamA mt tba mwIm ataoWlim awfxatl, and raaaav at (rood alwaa for il. Tbaaa waatlnx iraad ryiaoiaia, aaa ka asvpUad at 49a Caaal at, ar Ika aw. mhlUM.t4aa SKWINO MACllINES WASTED Udlaa la Wara to apaata aa Tturn and W1mn, aad anprl avhui MaohiaMi all branebaa af tba ma ablaa tonahl and araetlaa on warfc. and ranaaiaMmaad taalraiaUirtrkttarBai tljarpUat 1 iHlilrxl, Jilt4aall CTTPrtsa MAcnura wasted ladies O to Intra la aaataa aa StaaarX WBMlar mmrt aad atbar aawtaa auahlma, and irtaMn OJI ailUlad aa aboa vark. ail Ika (aaaaa aad aaarf Part laaraad laaa aad aaarf part na to pilaw whaa Wrrifti rut aanmaal Pat paw alu aar Itolanaay. crewnro HAcnnncs waktkd, la O atop to toara to aparato aa atnaa, ant Whaalar sax and Mawa tfatui Ducaiaaa, Twtoa far au 1 U .. Aa Maaa at taatoa paaablaaa to kZ 'TKft' l,taaa AciiiNia wjuttxp nre- -1 ". HPlk. AiM.1 ZSttEX rawer f AOXSTS WAHTRTJ UKKllTLOTRO XVaaajMbaratoaaBlaaOiaiMaill.pWtbaaJaltai A oxxra wASTzo XTiRTwniai, to A. aril laa 'IniMit liWiaf aad Jaaabrr anuNa lit Clurpajp a reap taa, Vaawad aaaa, JtoTark M.lgiAi A QERT8 WASTRD-TO ABLR-BODIRO ATI. M,HI aatatal af U to Maaek, to pall to n ft aar 1 M.isa.1 TJRAOOOWB-WAlTTEt) rOR 7 to Ih .py?i'Gaad yaaStoldtor.'rar pai EtflVLnCS& rU.UK MAKES WAWTRD A MAJI WHO CRAMER WAHTRD roUKO KEXiWUb QOLDUOta WAHTRD OOtEDUTSLT. 'DlarW.a.rarr, papaaaraBaa. ParCMat (11 to ;35UntOTra.i LE AHD CIIAIX MAKERS Want. atad ThlatMa sakar and a faad ahala o to Callfamla, to wheat tUtdr ampkr CO AJU a OAL AS USUAL, OF J aatPT,aidBtBkrwTrlotth TUB BERT a c0. Il OOALII.I 1400. 14. TrOaBtarm,Qatl Otfwaaa aaA PaflaM. puw fachtritt rfra Dock. m, fir 44 4k7a.baatoaaIlbatoTaoal.iaraaBad aalPM book. pTM atak4 iraiibad by aiwora wfar. K TUADW fia w.rarir I arlyPlaat, 1VD WW llu mm BthTMaano IM a-tOAL A. LABOR RUTFLT Of THBBBtT J aaaakaf aad pal abaa tab anal, aiHbt arid al a-tOAL M HUT SlZCtbTOVaV KAJKiR tSivkSi0 af0AL FAR 8UKXRI0R IM QUALITT TO KJ Boat at taa rani Mid In ktlaattr, aad araaarad I , arawlr lor UmUj uao, la 0r4.aalar-4; at ba tba ki nail lor (tatll f ma, la o6ra4,Ullr tnmL' Btaatoa I talM BOABO naBawaaaataaawaaawa-aaaaaaa AND tOX3U. ATI TnOMPSOR RT-A FEW ttMrZOT. d L abUawmttab aawaa44wrtiwdaarl lPrlaawkitBaaaarrUaa4 and Da warkfj naaaaVir ran n a ' 41. attol aJaflJd DOARDTWO-LARaR A090in Rt X to tot Im nataatpptt Bambt lo tal lulf wlrva 'at (aaaaataa va Batat.-wi'amaawBpn r ant aatr -CtoiROniO A RESrECTABLB MAK -DOABDmO ROR FOUR RESrECTABLB D ptaebatdaa, at 110 Third art., for H a vrea, o 99 wmm, wimvc ii-mmpi u) mt. tmmm IB, BOpT 9-MIWl R jPHatt UT-aaBJ aUaal laaaftRpaW mi Wait earn U jl-ll. -aawwjr-k, m v paVflOV 1TUI ''Msr.aw era a t- -art TTATS. OAm AND TJU8- R. BPf-CItL MnTKl. UOOO OHAHCa. m rtrj'c4v ia f a l fiim a. Ptfk 1 ,L arh STI Pit VOA-f, .-THIli rr, tor. nlil UbarXid attrr, niMT J AtlaaU , aa. k tk. m&rk. Brattkl. u. I.t. tM. dMTta ra bk auaitrout a-yoitrt tud in puklletiita aCtkateaaaomuUaniuhardtinja, hthtiratla w.rit tafoMf V w new Bat Bar T, rAIIWaTI M1H taw tS$aad Baarar Tlatt. Oath. PlaAul ITaa. a V.apa.ltlaaAawQojaa.ttawairWrlat. IMbb-rjgaa iUa.il.antontt thai Htrtta. i uATtraok. su . wmtmMM VTrataS ' " ' u i bio eitr and tba aaa- tr a ar ahraa ar Jaiai ra a aarpfi apraM af TO far awL Oaa paaka krato UXi'- amlaum,"V&M POOPRRS WAHTRD-J OR 8 FIRST J atoat aa-paav to ana a. aWaaAMallaa j aidaaai Pi M aaaaaaaaa,,,w,M,,,,,iMMaaaaa n d. fEBriiTr tiBfe rv. '6t pad load wtpat wui p. pirao. n o--r r v ' YoAROiHo RoncR nr tou wabt Xa and atlaaaalUI board, aad alaa. Plata riacU paaaltofaatMltaMaarwharaTaa fai etc; THE IfDMDER 8951 ATTOSKYaiX-nOURSAHD BTABLR UUt afth tear atraiaftrai.d aaJP-J'a kiaw u atabl aitk 1M aarai araaaaVjCaat J. laqnlra af L. BAST, Tartar, bataaaa Pkd aodl jrk pOAtTARD T0LRT-i TRST WAS VtafVaruaa. laJS PACTORT TO LRT OR LRASI XM A7 1 ikbja atoaai aaptopaad tatoraifcaaMa-. MiOdlaKatteWaatoitoklnal a aua aarato-a-K aadaaiar tkanahanbMatat vttkl Wt IbuDraaitaatoawalkaf WaUandraMM t.amtoa. In Bia baUaiaTh a atoaaa aaaiaa ai IP bana paa-a Barainna.aji anamaaaa, H. raa- ara-.wpjiaa ui MooMvnaar iptvtoina wu 1;DRKISnED HOUSE, Ae., TO LRT aad itora iHvM aitk Aitam. BaaL liai B ra-n alia raarhlaa hap, i m laua. v rleav and il- BanhtUaw laontk. Akalr aa Ika aramli Ika aaata 4tk at, -wiuiiatfbnrfb, K. U. la.liM.1 M ITOTIL AND STORK TO LRT, CHRAr AA taa Sntkotol auditor, latkararaaaralatr, il Pra bVWmIm, d)otali tba daaal. aitb aaaaro J HOCSB TO LRT-TWO STORT A5D baonrnl and uttia frinBauaa,itbtl raaaat and paakrtaa, m anrblanaaa', arvaaa aaarr, aalndld rard, (rapa rtaaa, aad nadhaaaa, at 111 Waafit I at. 1.IM HOUSE ABD STORR TO LETAIM A raar-koaaa aad itara, T Oaataa ktarbat Plata, iMlaaan Oraad aad Broaano atila. aa nallait laaa tldn far aar hmlfiMir alii & aritAMl mk TdrrvtllA. a taamadandSd inwi,l fo" tobiaf iraaad. Ar- rraaklnrt BotatTM WUUaai pt, ""JvJ HOUSK TO LRT fOR ttTtA. SHALL I awrtolakbanakairabaaaBanl.anaV aaaar aad Wa,aatola ras aitk aaa, pardn tafrnaa. ITTtninaaiiL.arOraad, T ka taaa (Taal II UU , b5tpplhiainCUnkiaiaV 1A1M HOrSX kSVt GR0U5D TO LEAKR IH UilTTlMnln m ham mmI a.lf .a .m .rf wmnM al; wiUhia for a ,mM rard or arlrbraaV aanaa. Aaalr at aornaa af liiiml aaa. aal M id a-f'taa'Un' HOUaR TO KANT OR LKABI .TUB atorf krlak dntHna tl maoaknr at. wart M mt of BtoAt, anrU rlda: via ka alnvt If dnand far bnalneai iii aaabp aaia front 11 to I n'rlaaj. AaalrtoWJpLHAaaWiaatUUat. f-V110a. f AKD TO LEASE OR TO LRT 6n BtraltothlornartoA, Vt. PilCJI MOOSfe. H MiiMt nlaMT arodnrtlv. atjfr to ww t . atiir to v '"v w- iranoaaaniM, i " MARKET TO LET-A FIRaT CLASS Pamirs Varkal an Paartk PTaaaa. fto. 44, aaar WanarJUfilabta, atarm paWaaoafaf tR irl?." TaajrBrkifcttBav laaaira al H aat llat M, 1B.UM nrncni to let i orncEs ov n lisaaBa'gas LRTCT wtoTsapr,,,'-fAl CTRAM POWRR, Ae. TO IJURR AT CTORR ARD BASRMERT TO LIT With tr fa for k bakarr ar at' awn, at t Wa hi, ai.lin.iro br L IMWia. lix w-a liraV.UtaaWP.at riaaBliaTDtatarir. CTOXI TO LIT AWD flXTURES FOR - atla-lba atara. biak raaat aad aarkv.Malkl 4ba atara, bl lBaa4abaaao .daya, kplka Waaatt a nli la twa . aparnaaiaiaaiBa MiBTtatt. 10,184 CRWLRQ UAcniKES TO P.PNT AXD rOR IALX WbaalataVVlbm'a,i Ororar A BakatX L at. Maanr A 0X A. At radaaad ralaa. iDttraatlan irtran. Partly aoooramodt4 t ha blt. kwinii mciiime lumtniil. mhliaiar-ltU 444 limadaar. w Drotato at. aJlIAM IX)WRR TO LRT-TWO ERTIRR Floaraj WHO. wall Utktod wlA wlndawa aa tnrra piihi, 10 in vita teat, pawvr; tppif w to W. P. L f 1 4.111.4 rjatji, an uia preauaaa dd voiaaiiaa it. TJOOMS TO LET-SEOORTJ FLOOR or A tha I tttrr krlak daamafOO Oa la tba aflloo af tba Iroa aBtWarka, at lp.tlrt lit flarra, 1L4M at, aw ai uauait piaaa. ROOMS TO LRT BUSimOS ROOKS to ha, at M Palton at, earnar af Rfdari AUap 1 ilclaaibu)kltntIBaaUaBl HaM, aaaar rani to rr ppiaaaklp tonaato. aabdlttanw T. QROCERSnOUSR TO LET OR WAOOH MAKER'S SHOP TO LRT AT lialiaa U. Barpaa Oa, W. J. la aaad Batojaar. not alaa. aaa wna aa aaaaraaniaT at aaua alaalawalraas, laaan bTW BppJ av ball anotl naa ATinas xtAinui. ROSR HILL SATIN0S : Wiata tad Ma aaa. t si ... "' .-- .Md aamrdAva aal IT-.-- P aoalk, from lo a-.lt- 4,ft0 '.ratalraa. falaraaTtt (uartU of Sprraantalabaalloaadoa rnaviof IrMM aad aaarr- DapoaHt ptaaa aa ar papara in ivtn ot Aorli UU draw latamt boa tk ltt.t BITJ4 J H. ClL, iacfr. pthl,l4aelH TUlliQ ATENUE HAV1NUS DARK, COK-ir ad avr. Xh ST. CHAHTBKMD IBM. SIXPrlCKMr. INTKHIST pjloaad aa til drpoalki, from 00a dollar to one taoa. atadaolUrt. aix aaauaiTt uabp oa oa tamaa rap lira ar Aran. will ijbaw laratatT raoa Aatii ltr. Bank open diir from 14 ta a, alto ookloodtr, Wat oaalar aiid 8 .turdtr oranlot from 4 to 4 t'tlatk . -BPaMCMMK.ORICr.Prait ,B.CniUt,Sarr nalltaaflW tiaFiciAi:Ari KJsaAZt. COCSTT CLERK'S OFTICE (pavTtta.MarehT.Uf!. . PoMl BoUat la aerrvr ttrta taal aa Mm Tlah tar el in ptntaj er twt rvai yarttt taaa aat a wan tt TaaaaaU.afl4.PaBtjBrejM rU..r VZtl uA rtrwi pa a. -AjwatfMUitadJttrapptoraOoartef Orfad A paatt'of M Oraad Jarart, pad taatl f IM Peka Jartra, for Otarl af Oenanl atiloBa. Jat4 JOIUIOLAjBTP.OUrB. eRALKD PR0P08AL8 WILL BR RE- tJ tTedbrrhttholomoorttf the lath Ward, at rhoKhaNemoar ar tht lata War, aa 1 Clark tt Ika Board af aaaeatlaa, aot. IbtenVieaft Mutant ear of wttto to die I If trth. at li e-eleck al noon, far inaMaa 1 aa'ttt, mill Hi vlaa to Ward Hokaol lloata Ma. II, ia tali W.rd, a 11 ofi and ttlwrwUt altaflad aad raptlriaa atld koUala ritiaj aa tpaaiaeaatDa rat aaia aiiaratiaat oaa aa nri tt tha oRloa of Ua listrlaUadoal of Athool Bout eitUUlh Ward, pad ahauld bt aaaooipaalad viutaesametaftwareraaiitlbltapd tpprarad aart. Uaa. TkeeoatractwtU U awttaij. ajbej tbianba. Cwenaal. to tha Uvea rrtoaaalbto Wddjr,oaWIa attMiMtorTParttlat.toaaibU MBMl olktarttf U WaTd rrrrt tha rTiht to rejeot tar or att af tk ara. aoatla lCordjratiu4 foe tliteuMlo UUraat to do .teimJ OtBUtlttt. Ana.li CIHOCEBtIK0 ad. aad pit Tbeat ara bata ta vbiab thanaanaa ,u Tl toTtoat?ljii PROVISIOXS-PROTISIOKS-aViaallad br r- y.""Tv.V ana lltt t-r1 ajiaaartileii let aatalJuhm'al will oaeato tha tatuToo Tfiirla. jat, diortTlh, .inuaTyVkaiS with taiiM .. m vttiMWkaaniunnaM. a " "" 7aBrE v Xjt a a ipajaip aywaaaraa i. ai n ip rrai POOHR TO P 001U TO LET M THE XI W BROWY XV at aa kraaai. Ma. 600, Ha. Mb. Ha, aad Ma. Wiol.ito. TTHJ CDEArEST STORE KJ&m&2gXto C?f S wtrtont, BraTUaTkSbaTiS'J'aiXr: XZL aatiry. Otr tttlrtbiti 1 aad ITEW YORK, MONDAY, TTTR rVPTW VfiPW AT TIM UONDAT MORHOrO, RUB. li, XML Taa New Tlaral Oaatat CramM, Tfct tttoua fHU Fawtutttda hiulai UU tht Btraaat atUtBaoalr.SiTjTardooIMdar. git bat btta oratrad b tba (utbariUtn tt WttkUiom toraatalauaatUtiTlBanriaat. MaUkar bar of. aart tat craw teat baaa aatoabai, aad It U ba. RaBBdfrmraaalaUttaatlaaav JlttkarUf. bara ortrbaultA la law jaara, otaot tba rataraad fraaa Ik Cap! India, tht ttnaot adrlatdla U kppt lo-a " aarrtca, m bar Uatbtra art tkaky. Tbt rmt4Blaabaasbroalkoraatamraanat of lha polw totoblUbing a taaa) pi trd, wkloh t traoltad upon bj tad Uto AlmUUtrpMaB, an4 wlS bt adbtrad to bj lha praaaat. Tbt aJrloea by tkla arriTkl froat tba Btait S li mn art iDtartaUnf. Thrat ablpt of war only will UMbttUOuirafMatlaa,BtU patltloal tff.lrt Dtoorat aart aaalta Kara. Tba Ktaalaalaa U fht bbIt nawly onanmlarlaaaa tkla to rtnala ant. M) rfflrtrp kart Una futod to raplaot Ikost whvt ttalfnatlouwoai Ud fltatkaTt bant taaaaraa, Tbt araft thai laA be NorMk bad bo prorlaioaa or aka-attoapara. uaat nun raaaru rat auaaa arrr, art Aa taaaiar Htrrlat Lant..,. V4 t at 4A ISO Ml 4)4 HI IM to 40 114 V.t in 401) 11T1 1.7M 'VTatarvrucb..., tt 1 Cnrwat M f twatar Oruaadar II 1 aiaamar M.ibawk II 1 Utoitnrr Wrandntto lot 4 rMoaiarrlrob M 4 Mtramar TUan t 4 IVI( IlaUhllda It 4 MnamM rnoaboolaa as 4 M Dolphbi 1 nrbtrarr I 4 Pour mall roraauo oraA.. M (Vanl I cauprraaan nAraroara, Imnmi gr of tht Wtat , 14 aaaanar t.Tplrt C'lr It Manier pbiiaialidiia It Btoamar OoaUaoolnt M Total llf4 draft foroa,-" " BTdadh I ahtna to ba pUitorai, M rant. la... I, tn murr nvtrr ataua fHr4 rowbaltan. . MM aaanonr B.olan It alUa;fgaMaak'aa bo BMluartltopgi. Iniu.... lit BtllkajlloopC'aaiUrltad. IM ToaUaflwy drat Irrcta,""" 4 vaaaalr.,,,....,.,,. 1,413 t I 1 I ot jut Tl 14 14 o I 4 C .4tl 1.4T 1.114 It MM tit I.CIT ThU (lto, acirrjrttoa, aU told, 3,141 Iraaa, IN rant, Pad ll,13T loaa. It aooatJIutoi a Urgar oaral wot tttaa wm trtr eoantratod oa ant aqaadroa, tlart lha ortaadattoa arch Valtod IkHa Ntrf . tt ttcatdi Ik Partd-aty xpadMaa by" taraa, I lap BPtbar af raaitlt, pod bf rrar ikoupaadU tkaanoAar afnan. tilmaHbl of tnartthl ptbhta araattkAaakt,qtPt'iad,Pltbaaaaalr kaU M ataaw mw Rtbij waaaa At tk Ik hi la taaaalaaaaaPtapt lb Ptrry, Balabrldfa, lad DU paa, wWak t1d b fot rtdrtari la faw aaa. Tk lanaaa luMat fcactadad art aow ah fn,tolkraliaf tkararoJar aary, tad mayb autaldaradMbaleacUcpPlt. Abaul kaUtdoata BMa-af wtratmlda addad tothtaaat, wart It a aaaary. la a dtcaata, tht li laat aaattd aklpaartalllbatoaaldbtpatlallaa otbMllt. A BwnadbBtwalrBarkwoald orlnplt kUlk rtaV. aaw Wtrrn4d tortrawt Uut tbt V. B. abfpalopply, blobawk aad Onuadtr, whuk Uft IbtlrtTyTafdtaTbvrtd, art darllaa. Join tk rqirdroa wklak ka btta rtotUtd fraajtat Oalf of kftxltt Ia ear paaboard. Tk rrrano ? ttll 4dd4d to tk4 Aat ar lakPadad to aaftaanl ,ll to a tppyintpblp aaaat (-natd, aa kliaady atabtd. Tht takrawnd Ttapala, Itor oftk Watt, Raptr Clto, Phlladaiphla, tad Qaanmlop, ara aatployad larhMpanaa apaalyaaowadbptha gnaiiiaiad, win thai of eoBTtylaf IT. I. troop from Tan, aad bttwwaa Bihar paata, Tk lairfcupal callad t(f oa tht blaod oa Thurtday, la tm Plorlda. Tk Mohawk aad Onaaddr, wUl raport to lb Oont-Mkpr-BCBlpf af tht H1H1 la h Balgkbotkood of rpaaaaola. Tk PUladalphia wlU probabl ba aatd. It Banatar ba araoutm, to brlat tha garrlpaa af thai fort to old Point Comfcrt, Tt. Taa rtrlona tarmltat at to tht J taal at linn of tht tklpt nagttd an chlmarioaJ. Taaay Bartiaaaatrtad. Of th Kantackw and Ohio cat, tht Ettmog Va) otrt tha aalalon will ttrlka moat poplt a Uk thai Aaaaag of ktr. BrMliaTaoTw- T Mr. BiwAJO gate Jaal and ptahy a raodoruit-i Thai a ttato bat no right to teeede, but na oaa ka right bi prevent It, aad thai tk Leva of the Ual. tod Slate muat be entoretd, but then It no u. horlty ta eolbroe them. Junto Taatt ttyt, la 3aat, that lh Ooreruor of Ohio oagfcl to gtr up tht fuflttrt, but. If ha will aot, there It a anther. lb to etake blm do ee, BTm Feaat af Haa Aaf aala What I taw la a UfJ Waapala-aa Uafa. CVrrrpotniiM of tU Ban. NArLM, Jan. 27, 13CI. Stmt ten day liace, oa the 17th of Janaary, m I wm returning tbeut dosk from a rUlt to tbt ImrUdcityof rompell, on eaterlag the great avjutre, the Largo dl CatttUo, my attention wm drawn to Petltt of booflrt' oa all tIJea. Put. (lad to underttand the meaning ot talajdemou ttrttlon, I it firit Imagined there had been a political reaction, tut lb abeanot of any tx UaordlnArynolM er tumult led ma to abandon tbl conjecture. I afterwifd learned that my T Wt to Pompeii had lott mt the chine ofwt nesting the pecaliar poIltta fetttTtl of San AnU.nl Abbat. St. Antonio It lb patron taint of animal, and tail day bit oonttltuent (If I nuy m tall tbam) ar brought to ti Chorea of Baa Aatoalo gaily Mparltooad, and recalr a formal Unadlctlon. Sooth to My, tba poor tnlmtli rlohly dtptne on gala day la the year, for In RaalM they ara a hard, working, much enduring, and 111 -treated raoa, Tb HMpolltaol wem Inclined to nuka their beatl of harden kbar tba oppreetiea t which Intlmetpaittbey bar tbanuelrM beta tab Jaded. To nttntothaftattraL It li part oT tha prognnvm to briag eat toward- artalag all taa old chain amd tabU walolt ar tea far ga for fartbaT aat, and nuka booiB ofthara. Wbathar chain and table ar lottta, botaaa baffowJaggerheyrnAyb regarded u aa approprlat offariag to lha patren taint of qaadraneda, I am aot Informed. Ia tbl cele bration the prUti tait a promlneat part. The ctfM In aaplM an rtry good place to tody t he people, tinea to a greater extant than eltewhen they an place of retort not only for gueati, but for mull trader of trarrklnd. Let m give yoa a brief deacrlptloa of o ef Uwm inttltutloni at which I wm la th habit of dialog. Hiring uktn my aeat at a table and giren my order, I begta to leek about me, qtite tttitfled that I mut wait from twenty mlnutM to half an hoar before I thill be ittend. 1 to. A Ft anchmm alt at tba next table who evidently baa no adatlratlea for Heapoli. tan retUuranU. I hear him graaUlag that th pooreet can la Parii I taperler to th Utt la Niplct. A bright-eyed llul fellow ea ten from the etreet lad o&Vt ma tht daily uper, recently itartad by.Doma, tha Prenclt norelitt. Out of curioeity I bay a copy, aad recogclie at once th iiyl of thagretteit of egotittt. At th laid of tba paper I a tan. Urtee from tlAaiBALDt, nearly la then worda I "X rujoku that my friend Doiua bai reaolrad to itart a Journal, th mon eepeclally that I know he will b the firtt to aaull ma If I pror iwcrMat to my datUi at a ahlld f th people." QabibUix, waOMatart U apt t'inUla4 kU .adgmtnt, bai orUmited Do Mil ( ncU m I Uaa hit teal tU. In th latiiaK adUnrla itigaad A. Dvpiib,! find thll peatrro! "AmoR tha rVrurai wolamri wblfb T ktwa tllUn . ....v..( aad tk lacfy Inmi which I hir einsi t b rtpraMotid, I am nroad to , that not o conUlai iln which U ird it rallsion or hn anlt j." EWwatrt wakATtt 4atlfant It hoa. er of Dim A ctra at am ptbllc dlaaar. Era rywhar Dvhab. I phoald aot ba rarrtod U laara that tht man wm boiJmtocIiii U pro that tha wall kaowa A. D., ataallr lappoa-d to lUnd for A DoppHI, raallf ttgatflti AlKTAWpiI Don A j. H raadlag U Utamatad by a taadtr oya-glitlil, who lnrittl Dt la paraaaat. Hi appaal, which It aBaTailinR, b folUwad b that of dry (roodt dtol-r wb ku hAadkarcUafi and other toull trtlelat far trja. Uara tk waiter trrlTt with tba ftrtt InsUlmtat of dla aar, aad abtorW la aitrt Agraaabl araploy meot I aagket utterly tht adranOM of a dtaltr la boolt, who U going kit round. Tha tounl tf Binpto arraatt my ttatl4a, aad looking p I peroWr that 4 wouag wonua, qIU taat. fully and to taihionably draataxt, ku entered Ut ca6, aad li perftrmlac a popalar air oa a guitar. At tht concloiton iht goal front ttbtt to UUt, prtmatiag a cap for tfferlnit with lb air of a queen exacting tribute. Of count, I cannot rttUt thi tppeal. "ett entail mtr. chant on a Urgr teal, no hu Mtnketi for ala, and of entng one, dlipliyi It In the middle of Uieroom, tauntlna; It qialitlp. Noon, I ImlltTf, It won by hU tedactW tongue. Tht tragi aoostdilhcmtc. The next entrance (4 a poor creature, looking the very embodiment of dvtltutlos, wh crtrei not money, but wtattvor I nuy bar to iptr from my dinner, I glThr ray lttf of ureal the tllowtnct of ik uJ with tfturul "Qraxl, 8i(rnora," tit diru, prorlded with a dinner for thli diy at let.!. And thut incceoil the ictort la thli real diamt. When I rite from the table, I feel that I bar aci empliiUod pomelolng more than dialog I hare been brought face to face with tba leie, and hare had aa opportunity of etwdytag tbelr pecullaritlee. CiauCAPTAD. Saathara Halkraaaa. Tba Hew Oilaant CVax-mf rniMUht the fol lowing aUtlitlct, takta from official toarcap, on the protfrtai of rallroedi for tea yrt with in the Hair aow claamlng to be tba "9utnrn Coafederacy" t ana taraa btatu o ra aeVnraaa ooBrasatinr. " anla. Mil la. U In HI. ll year. 44 in TIT Ml 111 lis M4 Aitotaoa ua r lot id. a Ovarfta, Ma LoalaUaa Ill 041 a 14 IM rue ITS M4 Plppl UraUaa... Ml ) Total T tlatot.l.m .ti MPT At 115,000 par mile, ahow aa lacru f etDlui la tea yaaia f 7,4tt)ooo. In evn oulbara atatat which haw not t taped aeU of ttcaaaloa, tbt progrta I ti rot. wi afllalt.Mll44la,l.ioa.Ul0n- Keatntkr BO , ,a at Mt 4T ktaiylaad ltd Mlaaoart , ,. North Carollaa., 444 ntpaaa,,,,,, . Tlrgtala tU TTUoBAttol. .1041 M 111 44 L4 Ml d.TM MM T anam Mat 1,171 Tatal 14 .Mil ta.li mm

At tU.000 par mil, ihawa Mortal LorttXed In ten yean of Mi,W0,B00. Oa taaa ttataawat tba CVaasaU rtatrkl t That labia thow Ut preaaaat tha aottbera tat barsada In coaatraoafag railroad with, la the latt tan wear, aad tkf exhibit tl a vary arttlfring on. It appatri that witbla that perioa w hare InretteJ tnr twe kandred mil lioo of deUar In rallroadi, and that we now bar nearly eltrta thonttnd milt of railroad laoparatloa, agalntt only about two thouaaad la 1M1. Tba "JoatkerB Fladf. The Oag flaiilr adopted by the Montgrmery OpgreM it made M npreteated below. Three ttrlpae, th flrtt red, th next white, and th third red. Ia the extreme left band corner of the flag, at th top, on a bin gromod, an lertn whit tun In a circle 1 Ban, a ' I wurnc. e a a Lew. The Paaaba ta Kapaaa, Th following latter eontalalag a doaatloa of f 10, wm mm to th oaVo of th Belief Oomaltlei M AtchUon, XAnaaa. OwUg to th aourae Iron whlok II eattt, It wtll deubtlaM tend to awaagthea the aultltudlaou tettlojocy already beajr th public acloatdplaae Had 1 19, to teat oa paring frdgbl on prorlaloM for lb ufftrlag la Kintat. 1 kaew that yaur deetrtpttoa ef the eonaltloa of thoaiaod la Kinm I oontot. II ni my lot to That Ike aow dlttrtml attto Urte utaat du-tag lata year la April, Jtiy aad Ootuber. I wm ea, ar watt m Ike auxh prlnclptl aarldUo. that la u na it the oentutwta likes, aadota My thai after Uarag tk rtvtr eaaatUe I did aol bm wheaai eon, na, otto e potato!, thai would aakeena butAal 1$ tack Aundred avrtt to tultwaUon. I wm eaaunad thai m now, that unltaa the goad people at tba etttor Ptoto ware Uriah ef their boo oil at, tbat haadiaaa. It new tkaaaadt. woaid ptarra. I Barer beftnajaw puoci oaprerlly of lb prat. Ia he mid of art pnott eomplet ftilon ever known Mmt iipaai.tbMwemldaap ltntT. planer taktaaa taal be tad the pear Ma mod lb other purtiaa lop bobm poUaoal Bad." dod pliy th aeartlaa SdMort wSo will publlth puok tUajre, wbaiMBtMy an oalla fatal afatarratloa. Wen II pa tar bkla. a dawbt von would raoeire aid froaevoryeeattoaef ebeeoaatryl titiwriait, aorta ana aaata Mr TiiaaliWTtt than, la dl 1. Krtrw atathould lay aalde prtjodle, aad 4 earn ab la Ina- M Teon xraiyr jAtna 1 tawrano Co., Alarame, Braavraa. , Peb. U, li MoaM Utpt, ML A Now BaB Baa. MY. M. J. Saw of Indiana, hat Inreat 1 new "AntUtafaog, self detecting lillot-box." Wt ipptnd a deacrlptlon 1 II la a locked box, to whleh U ettoibed a tlmple gtarlog by which irtry ballol It rtgnlaltd by lh lotneior whaa the ba'loa an dtpotliadi that dt teeatg Ttry Mtoapt to plaoe eitdllUael aaaat en lh book, tod lulMouuautly Blaolag llthtt la tht box tl oorretuond. Wh.u lh lotioa 1 cloatd lkrgtlrBowprclMlylhbilotila tk box, ed etch emow of th tlaotioaeeamike pneenor. tndum of the liiuW, and 11 It Iktvttnt Uapatalblt to put la other ticket without bataz natetted. The lerer tha hat bean uaad to pi th aparlun in th Ud and regtator the rotea, Cs curly taatoa ed by bmmi ot a look pin, whlok oaanot be taken out without lira muring th lid and ralav leg ipriag an IM lnatde; and till ctoael be done without utilrcklng the box. II r doing tbl th dt teator weald bt ett In Botloa, end IhM would ttiow that tl had barn lamparel with. Te dtttotov u a oootrtracot thai mtr hare throe or mora dial (aeat. Ta wheel are Bade with old number of teeth tha plalaM an la tht an protontoa. Thlt d. tootur 1 unutotd with tht ludt la tuck a maaaer M to n.akt il IroiKittlblt bi take out or put aoythug Into the tox, withnul the hand 00 tha dial plut tbowug lut fact, m 00 an eta get usa to atop a etooud time la the tame pualtUa, Tharekw to revrant whoever may hire charge of Hue boxM from praottoing fraud upon untutptctuu rotor, 111 eely aim retry toeeennth leva Wiihtht lock' pta lotk th baa, wind up tba dattoaor, lad Ilka a eorrtot tiateaoaot from Ibe dial, la A BXMOTB DuTBirrp 0p CABAOA a faw week liao, fifty mouM wer ctaght la th deep enow, and Uy batcharad by boatifl. MARCH 18, 1861- . fHttjtea aa Rvi I Vvm Iht Cnarltttoa tfmrnry, Wh. The Inlelligenoe contained ta our teUgrapht rolnmn tmlty will grilify our reader 1. Sum ter It to U our without a Bght. AU wiU be rejoiced Uut the blood of oar people It not to b thed Ia ear harbor, In either imtU or greit degree. To thoM wh bare troubled them. "re with rigu feeri of war on a Urge loile, I5n il horor of " eatonilroly, the nllrf nHraiii ia appreoenaton na oeea grieroot. For ouraalrta, aotwtthitandtng all th Northern tkandar, we hire arm boea able to briaa oarttlrtt ttrloutly to belltre In tbt pro bebility of any men than a few cellltioat aaiR. etanttaehew tbat w in la etrnatt ind com petent to mike gand onr potltloa ef Indoor, dear agthut our would-be nutter. TbtM geoUy "hold our valor light, m alto tht bontaty of th dtUrmuittioa. pf tba poutliera naonla ta ka nmt of nian and their Impertinent aud detrimental lirterfertmee through a Gorarnmtat la cn moa. It miy, perhaps yet be Dacca rytolnttruct tbem a little in theae part leu Ian. But it ippean tbat for the p-eaent, un der the elrrunuuncM la thll ttae, they irt la. dined aeatlbly to ditpenM with experiment nd Itt tea. hinge. Hew far thlt dbcntloa will rtrirlfy th hora tad ttlmnltU th tfforU iT ncontlractioaiit throughout th South, It a autUr to b dl. covered by obtcrritioa. The temper aad to. tantloa er the norther people b.M new been M tknrnuakly derelwl and expoiw. to the eyel of ill Ihnee tt the South who will tea, thlt wt treat Unlon-menderi in toe Ut In their it temptt upon tht virtue ind Integrity of our people. Cm-bad eggihrtli ind Wond.JiIn aisled ctn never Ins mended. We hire no doubt, how erer.that Herculean elTortiwlll be ratio In that direction, ind mutt onlr ttke good ctn of three weaker brethren it the Mouth, wh-te ea tlmeaWi ire ttroager thin their reitou, t iwho llreln the past rather thtn the future. The ttralt-Joi ket wit raluaUe Inreotlon. Hut la tb meantime, the pr on pert of hiriog Sumter Il rtry pleasant. Caeca. The Oewon dizttle ntbllchei a letter from Gaeti containing tha following dettrlt n sport ing tht sutt of th towa when the 1'iedmoateM troopt teok poaMttion of It 1 Ihtrtlurt tktered ateta.aod II la el taut la- piwnnie to imagin 11a atpioreue ooallilon. Ia the in litre one ebeolutely walk oa Irea. II tt llnVull to eel aloaa lha atretla. m abatraotod an they with the rolM of haaM kaoeked dew by ahot aad ahe'lt. litre and than I na Ben wheeilag btmwt oentolnUg the raanglad niaataa efbodleaeiblciled froa the ralaa. Uee DoarHo tnan wm got out at! J llrlng from under tat tall an walliofakouee,wbere aha bad lain atreral dtye with a brekat leg. A erouadid told ltr wm lite found drug In Ike etreet. when he aad oa doubt been abandoned lathe raldlt of tht eoafutloa canted tylbalaa bambaidaant. Bui Ike werat tcaneef til la thaTnutytrtalt battery, wklok wm blown npbythetxploalMef the powder BtguloM The walli thrown down, th rtry nek rlrtn, aad th ground etrewa wtlh thtllt tod grenadaa, rratant a eight wklok really BtkM ee ehuddar. II It rt daat tkat tt tha alert had laated another aootk Ctotea woatd ken beeo uttoriy dettrtred. Tba atabtr if (Uk aad wvoaded la th Iowa wm LTaa Fma Port ia Prlno,UyU,comM th follow lag itotaaMBt t Th Ooviia ken eurloM ette a th deoketi A bjw day neat, ratal aatllag aader Ike At iota maai Uta-bul, to Amarloaa hoaa b Utld,i dtd by a tVenobaua. and maimed by a molah aad Iktuaa Ballon aim late Ihl ofSyBoiakaa bar with a all earaaoe Da lent Aaerteaa perl, bat really from Kw Orlaeaa. The CuMla 1 Ikal k wUbad to aaplay eat plilr a bum la- keren to woik a gnaao bank aa aaa of tba gait laatnqt, on aa ae aaaraa aety uaerat wagM, aa boob paooatded la eesuruut th aatlrtd aim eaea, ad wm Marly ready to al whan tb vaeaoetfoaeef the crew tmote kin to 1 aumoer 01 the oaa i euoh a dtgratthtt he dlrelged the Dtrtrtoat ecbeaaaef kit Oapeala, walth wm to lake kit poor deluded Ttetbae lota nail aaa af tb eaaoy Oabaa pom, and torn dapava of tbam to tb plaaaart m alarea. Thlt, of court, Muted the Qiptalot mi ta, tad BawutakMaadpaotdlnaprtoua. ItowlUkan a hearing bafore the Qoarta. Baaaparc a tk Baarar af th I marl oaa I'Btaa. At Enter, 14411, when Bowapabtb, thai First Consul, had determined endltnly to offer Louisiana to th United. Stat, rither than hare that colony fall Into the head of the Eagliah, who, u he taid, would be an to take It during tba war, already Imminent, he ald to Babbb pa Maanou, whom he directed to ne gotiate on tb subject with tba American Mln Itttrt, Mr. LrrmutTO, tlretdy it Pirlt, nd Mr. MovaniL expected rery soon 1 "l'erhap people will object (to the coooetaion of Lultl iesJ that the American may gat to b too ttreng for Europe In th counts of two or three centuries. But my forecast dent not deal with luch nmott dinger. Heaidet, w mtr look out for rlTilahlp In th heart ef th Union It self. TbeM confadiritioni which ire celled perpetual only lut until tt It tht Interest of one of the contricting pirtiet to break them up." Diana na Mianou reports this con rent lion himself In hit Ihttoirt h U Aottitttiixi. Pirlt, 18'.n, p. 800. Onion Qrtrkr. Flew Deaalaa Held Mr. IJara'a' sTat. A Cincinnati piper giret the following inci dent of the inauguration of Mr. LmcOLH I one of to rtpreaaataura of tht Met in Ca griM report aa tnltitttlng tad nther fuoay loot daul of the Inauguration, which. Bothering Men la wrlat, we reaord. OaeppraacbliurtheDlettora where be wu to like hli oun aad be inducted IntelMonVeufCilef P.xacultrt. Mr. Ltwcous ra mated hi htl and bald II I hie band M he I k Ibe ttelaaatgned him. Tbt ertlole eteeied to be burden. Be rhtrurad II awktrdly from onehwd to aeuther, end, anally, despairing ef flnltag for 11 en other eaay naltua, dtputllod II upon the platform betide blm. Senalora and Jodga crowd ad In, and to make room br Ihea he removed Bearer th from ef the itegv, carrying hit tUfteHa him. Again It wm dandlid unaeellr, and aeltaa. lor DAt 11 approached to latrodooe bin to tb aa dlenoe be made a nation m If In rtvltct the Hie ea thetlage under the rati, when Dooaut, who bad braa lookleg ea antelly, end apparently with tome rpitblntUiot of a ctlattrophe to lh bat laid, Varmll ma, sir," end gallantly took the rexallou tillolt ud held It during the entire reading af the laaut-urtl I Dn. aid ban relaotad mar at- rioualy during thai bait hoar, that Intltad of da- ilrsrmg an luaiigurn taarea rrom the portuevo wm holding the 1 ldlsg tba bat of the man who wm doing it.1 BeceaalaatPt ta Fngal. One of tha ridlculout mithipi which will sometimet befall toldlen, befella whole Ble of tb tnugly attirtd military of Htw Orient on tb dy of th Twioo reception. They wen drtwn op along tb itreet in front of a building in courn of construction, and clou In their rear wu a long mortar bed, twefoct deep, with that pUetlo aoapoaiUaa, ready fvr tba work- in ppac Deiwetn u dim ror ua paa age of th carriage being rithac narrow, tha cflictr erdtrtd bit men to tike a ttep bath. They did to, and about twenty fatt ef "togert" Inttintintontly dltippeirad from I'ght back, wirdi, tha front file, (a cloM order, prtrtnting th rear rink from recorerlng IhaouelrM when tlieir heel sturubled ixticst th morUr bed. They wen tabmerged, and rry eoldlor of them had hi pntty uniform (polled. They took rib and aberaitaUnd lnstinur. MotnU 4 oVcr tuer, C'otfeB tVaraaeaae al Bavaamt Tb Cukin Mtuengrr itataa that tha Bpaniih Gortrnment hit granted th eeUblishment of larg bonded warehouM In llarana for th depodt f cotton from th United But, which li to bs ImporUd without any dutlM ind deposited In th wirthouit, to piy tb nominal duty of tw per cent, at th lime of re-exportation, 11 it duiw with Other goodt thlt in id mltted Into bonded itore. Th Mrutngtr think thla will pror or gmt tdrtntige both to tb cotton growing lUte ind to the coon trin thit consume th irtkK u tbt port or inn prtMntl mnr racl'lile for miUrln and takirg caro which in cot found In New uriuni, bl.ibUe, Cbarloston, or 3...nua. A Klatr aUawla, whh lha -Mtrala." A Honoldu (Bindwich Iiiinit) ppar, aotlo. lag a rcat Ore, syi: Utremvr Ktkuiaaoa't pnmnt arriral with fcrty MsUtintt, Mch with a bucktt, also tided lu chackiog th Aibm 1MSIUM tn governor, nit nujatiy taa iving anu Princ Let were both on the ground, and both worked 11 elTuitntlr M any person thi bunor to their noble conduct. AU Tk W'k af a Ceata 7. One hunJred yMn ago then wit aot a tin ala white sun In Ohio. Kantuckr. Indiana, or IlUnoii Territories. Then, what la now th most JourJjthJng part li Anirica, wu 44 Uttle SUN. riilCE ONE CEN knowa 11 the country roond th naatala of thaMnen. It wit not nntll 17G0, tk gtltaat ind aalrentnrnnt IWomt, Ittt kit bom In North Carolina, to berwm th flrtt pettier 1 Kera techy. Tb flrtt pioneer ef Ohl did not Mi ll till treaty nut after that tint. A hun dred yean ago Cental belonged to Fraaye, and UwbolpopulaUoaor ta Ualtad BtaUa did pot exceed million aad a half if DeotJ. A hundred yetrt ago th (freat Faauaaira of iTUMa wu performing the great exploit which hard mad him ImmorUl ia nsiliuryia ailt. aad with hi tlttl newarrby wm i tamlng a atngle-haadtd content with Ruttit, Anitrlt, aid Franca, th three gnat powers of Em-op e unbilled. A kandred yMn Md th United StatM wen the meat let al part of tht British Empire, aad oa lha political horiten no speck ledJcate.lt he stxegglM whleh within cor of reert thereafter Mtablithed th great repablio of the world. A bund re. I yttri g there wen bnt four newtptpen In Araerir stoera engines hid not laea Imiglued, iat rill rosdt lid tetegrspht hid net entered lot tba nmotast eonorptiont of atn. Waea wa roirm to look bark at il through the rieU of hletnry, we tad thet tb century whlih hM patted hu biea allotted ta more Import! erenta.ln thwlr bearing upon th htpplnta of tha world, tbaa Imeet lay which ha eatnwd alnca th cr tita. Arrival f theaVat Japan tap Mtreaaaf. It li not unlikely that many ef th Mate meat mid la noaiit Utters written from J 1 paa by dltppolnt4 tunl officer, who aatlcl- ruled a "migallicent rattan" thira, are gnse r exaggerated. A Mm Francitco piper re port! the arriril it that city of a Jtpentte merchant, who cam to pnrraaas goods t be Mid in hit own country. CrtaitxiRi. Atf rpi, TiiF.8L.ATt, whemurd'rre.lhti mm. Ir, wit hinKod it Ftyttttrille, Atk., on Krl diy. la 1 i.KrtKft Frxwrr, Mat. Ttinitr tut hir throat with a dull riior, it Dubique, lowi, en Sundty, An 01 n 1100 HAI an In IMiiltdelphlt, wit knocked dot a ind rebbeit of fji on Tuostar night. Ilia thlofmftawt another pucket wbka oonUinad 1 1. A MAMcioo Soi-Dii, pAinxr, Kam. wm arnate.1, near Coattrill Station, Pa., on Tutaday, Just M lit had pieced two obetruo tioai oa this railroad track. Two MUJOiaxaT utti a BoTt.had a fight it Hundiboro. Ml., on Frldty wtek, one stabbed the other In the Uft tIJt, dwgereuily, aad flad to part unknown. "Sria-Tiii," A Owner, attemptd nleide byltttlag blood from hit arm with a Jigged piec of liriaa, it CUrdaad, Ohio, ptnltaatliry Uitwaek. Ttnrx opvova Snotiii broke Into aeon. factlonary store, at New Orieant, oa 8turdr alght, and cirritd off th iaf bodily, la ad dition to ralaabl book aad paparil It oon taiotd $1,000 ia catk. Ia A SBCwaaa Bow' at Wheeling. V., on Head ay night, Jakb MoLabw shot RrrnAaa HlMtaw fitatly, and eecaped to Bailair, waen M toot tuaueir ea laatoay. uouwer youag men of reepectibl faaaily. Uoaaca flAaioaa, wh wm marrUd with mach pomp, at Meada, Vtv, a ban year ag, loped last week with th wtfeef WrtrJAki Jianri, of Rgtland) whM fraUty U qlled oaiy by bar bMuty. Th guilty coapl an uppoMd to bar go to California. I A MB-BOOM FkSWT IAT WBBX. t Oil- veatoa, Taaa, Hawar BTLraarnB aad Man Tta Ratbllb, wan that and cat with knlrM la a dingeroai minctr. Beam a aagUiit, on ar ua nag Meat, wm Daiy Aart Mfor UwMtakan. Soars 200 Ianuwa, wU antud aad tacaat ed, appnnd npoa tb BuecM rlrer, but Sat nrdiy week. In tke rlclalty of Camp Wood, TtxiA, and killed U. AoAaa and IL Roanraofj. About 17 Btlu Ubrw, they killed lb wit and ar tw diughUn of RoarjraaaT, at tkatr r Id t nee. A DBrjnuar bo war, Jiara rrrtaaaALD, Haggered out of th bout, it Boston, oa Wed neaaty artalng, irmtd with a loaded whip handle, decUrlng bo would murder Mm oa baton be retimed. He dld without th llightMt provocation, bt failed a little boy 8 reari old, to the ground, aad fractured bit shall. Th child died beon he wu cirritd home. Tub aaf autM bxtbav ao ac f a dry goodt cltrk at liooton Indaced hitimployer totet a watch oa hi morementt list week he wm de tected ernbtrr. ling tb; he owned np to hiring dilly plundered for tome ytsri, tht irirregite asouat of which it not Ism thin 110,000. At tb urgent entreaty of hi young wire he wm not prosecuted, hiring girea op trerythiag la eluding a handtomt houM and furniture. CAlAMUM. Cor. Frrcu, aw BiTitfABLa cmraaof ITart ford, Ct., tad Secntaryef the Hartford and New HttenK. It. Co., died on Tuetdiy eren. Ing. hiring fallen dewn e'sirs at the Union Hill building, where he wit dltcertred LuMn tible. Da. ViRticn.a, latr or Tint cttt, who bat dltpiiyed symptoms of InMnity, rwentlr threw himself under 1 pitting train near hit retidenc at New Market, N. J., on Sit ui diy. Hi wm instintly killed. R A caAD Dodt w At DiuvivaaaD In in let houM at Montreal, C. E., on Wednealiy, which turned out to be thit of I'atbh a liars AH, who eridently iccidentilly fell lo, aad hM boea muting for threo month. foreign IUaf. Taa raraca or Walm'i lneome during 1800 from hit property la Cora will, wm 13.125. Tbb U. 8. suir CoairaujtTioa wu at St. ntltna Jin. 13. Tht U. S. iteamtr Mohican tailed Jin. 12 on a crultt. Caaonoaa ra Pabii who lead their debton to prison an obliged t py aboal lx dolltn per month for their mtintalnanca. Il I now inttrulid to IncrcaM thlt tarn to tlerta dollar. A bicii asv at-xourr Caowa hu beta pr pirtd by tubKrlption for Victor EauaueL oonv poied il two brtLtbt tllgLtly lauiUcad, rop reetntlng in osk tad a laurtl. A Dvtx. wrrn twoarj recently took plan la on of lb cotnbitADti' imokliigYoon. Tba aaUgoiiitic guest wtt soon plooed by hi onpuBont'i nplar to th widdod waloacot of tb room, and afterward catad (eg In hi hott'l own tad. LoooawTirii ox omfarcni mo am an being adopted tn mach la England, that a bill hM been Introduced lata PirlLirseat tor their igo latlon, m that th aafaty of tha pablio oaa b gutrsntee.1, and tha Btaoidimixed roada-Bot destroy ed. raxaa po nor moiopouzr LoaoxnTT ia Xoglaad. Th Batted., ages of ti limit of th RaUUfft and Wtpping wathotue, London, amount to o,6A8 ratrt, or ta rrt v n mcIi, and 202 pereon la th tern houM Mloy an irenge of 70 yein acb. A TOOffO HAB OAMBLKa lm " tana v. tun ImI , lledeu, amouatlng t 1C0.C00. After gimbling awiy, euooeetire. y. prk, ehiuiu, diy mintioa sad country bout, tbtn nmtlntd to th uarartuaat Kimtstrr, out of all hit aula, only a tingle spot of ground a small ring plintillon. Tub aitimohxtfb at Llotu'i, London, mtrktd ttiirtr.tix nnundt presnurt ut tkt wind on the tnmn foot en Iburelty evening, Feb, .'lit, it htlf-ptil sx o'cbirk. Thit It tht fcrirleit gsl ren-rdej tbrr for rtry miny years. Itwtidarinr thutonn thf por tion 01 tn t.rystll 1 euro rt ''tui'.na iju. Bimob Biranaa. iIm hettt of tb dim 4 8atai'Knt A Ortrr, tint 1 tire clrraiiig l.l-rirr. then, and for hol b.r a ooturv, t ftabionalU Londoa publl blo h utr, rl n tly. Uenlall4 character, vll Simus J a. iaaa wm tn term of intimacy with Ols'iv guUhed authors, from Suebiuaw doaa. U lu tut left try "ana,' they will ba lntertitin Is 160 tub tuaruta Armt of Oreat Brt lilanumberel luih igtvtiit 234.KSI man, 1 he trmr budget fox lbol-i coaUuptitM a da. irwe of npwaidt of 10,000 man-, md, tha ahoU numlar WUI ta a.77J. Th armjr, bwTr. baa tw fX UincaM on far nidi- aary and 1 f M tb ladies aortlci 1 nj It i I a the litter branch excluxlxely Uut, th rviua- loai bT4 baaB nude. v yMOY WH MITT HATES 07' ADYEKTIHpak nua OAsa n adtamob. tlTir25.,,Ai? " F ewaa4w,dey TB aanta, tkra dart. at. atn AtawTaBaaVraa U srwoMlnttoa,iraprlaBd ;, " Man mwm na atttaajB C BtnatklyadftJiiiii aai af enairsrt j lt II t-t onafenlettMef tha & si. S'TIi. Adrwlleeoaatl recelrtd an-ll la wtceak wa ' M, Tib aatolaMtBwal UetMretyaWt oaBtaxtop Mrnrt, jWt laar-Tao rw PAata, wm taat yMn ago in old elet he mrrchint t It novg j a attaeuier iot miiuont or rraaca, Tbb raaaiiT. OAta, which rlaited BehrliM tut month, WMMpeclally Sere lathaawlgn liorhood of Xoadoo; th exposed locitlnn af taw Srdenhtm Crystal Palaca, raidt It aa takecta ol.Ject of It fury- Tk (tjMn hktcfe, teraliat, lag tb Berth wiag- f tha (tractor, aaaat leva, with in iwful craah an UaerenHag f taaZliU Hipplly no gnat harm wit don p4 to lha bulMI-, it nothla of rilue w wlfiric It wonld cott about a. m,l0 ti nbaiM. " A Mucanrott pAancVniaaT lVr rpMntAp plagut.l blind bggr. ly lettlag a Mtx wtaw a tiring attached, fall lot hU cap, pa tbaa hol.tlog rl out. 1 b N-r, not tat Med wtta th trklt, then wer.t to tb wnrVy Mhtd wna, ttild him, la a diagalatd vote f eeapeealaa. Uut he rid witched tb trick nd mw lh beay earning th Mind man thankfully tmptred ha tttfTfor anoorltURht, ft aeon fill raittry a th h-d f Uicrolent ohl gatVraaa, was haddrcpicd th mm a cola. : Tro Ssnviar (ltra f " " "" land, itrerttlnlnr, lately, titt their rp-taai Tit, rmpinyare on railway lf.i mca. cooked, in rrge, a net It 1 th delighted gentlemen had tint tha cliwt of tke t kilUnt to tb aow 41a- tiated goarmaBditeri fur tti'r wires. Al aVpa Utfl the houte torn young men hi tk Herat cried "mew, mew," ind tke town thddreaw heartng tb story, tocu ifter ailuttd thrm wliC similar criet, till it list they hid to tar tha Ida, WiiiitA maw mx In rtnonureur't Iatett hit body it ukl uon relied platform ereearR In hi ledge. It it It left for nin dit to ba tiiite.1 br fait fr.tr) upon thttonth day funer al pile it eractnl end a greet getberiag af friendly trll m takrt pltce. It rcrjv It laid upon tht top of 1 p-1, Uie wlft or witm f taa dereated tjlr.g 11. agti It; l.er ah mutt re main until the prrttdl medie'ne-fiin petmlta her lo rile, ab.hia iel leal nron'td until the Is tcrrllly turret, Weeriietlbra 4l.o ewaa if tht oily niit'r- thlchexufnfrom th Lim ing Irreh, and in'- It imi h-r ova boly, tad a? lb liml 1 of tb body mntn-t from th has. It it ber duty to keep them 1. ranch-, ind all lata in Miilng fir. Should lha wretched waraan get through ill till lllvo, h hM to roller any rtmuants of tb chirred bene and, tyla-t Ihom ia a laadle, carry thtm npaa tar UtS for three tean, at the end ef which lam th to trot to Ilk a lecoi d Kl)MUuiOTxg Itea, Fait hat ra ConxTK ot t to b on OooR Fridiy, Uarch tutb. Thr Paa-fLVAwiA R. R. Co. hire . their can now lighted with gat. It It lindiaR atAlteona. ,T Tax tDrmn np tttb DAneart Ga4 ofraaj a reward of 45,000 to th nun who, frora b reading Mr. Luicolb 'a Iniugurti, can toll wwe rtrtlon to girt to it, ptica or wir. A raiTATa 1 rrriR raoM S Aa AaTOaTi mm that what th Uaitad SUtM trop left lade tlace. toan itfunel front maay yM al aas miliation that brotght en th aatlonai Vtav A bao op 1S0 wa pLoroaao vr at Ctat ton. Cal.. ncenttr. Il " I arooablr a aart af owv, iwa iron aa oatoar aota j ..u. -- - - - : in uuTiaiaily, Tub Choctaw Nbwb iUIm on tha 1 f 7 of a clUxon that then I la that tall Dearly atxtr-two tan old. Tha U patriot fthnldu abUtoMtald" BM Tn rra-T patbut tubaUUid to thai era Caofederacy wm by Mr. Tavajrr, r aaoon, ua., nr a ugoi xrug to ttaatra M to bt ohinged from on to U Mat at 1 ion - ABBaawSTbaCaarlaptvO fAariarhMlm followtng raraaraUi 1 "Tha ldte wh 1 tied la t la ball which wm fired from oaa f that lorrlt' Iiland Utteru a Friday twaraaog, aa nprtd la th Oar-far, ha been aiTiatea. Tbti BBAtmrrt Btwrmurcw nr Mb. TTllBi oar, Uaatd for th bm ef tba Pnatdaat af aaa tot federate Sutea, it almoet ready for paacy, tad Mr. DATI4 It expected to IwAaW In th new " Whit Houm" la a few day. A rocru wxaa MAairxn BaorrrtT a Bt. Francis, Ntw Ilruujwlck, who mad Ara Jourptyt thirty ml let and back, throagu tha wtlderneee, tad hid to wait six moath bafara they could find the "quin'' at bum to aa f c rm the ceremony. Cou McDosAtn, whowM tent to Londan ta txtmin th Ilritlih records to deiermla the disputed loundtrr Iln between Mirytioel and Virginia, hM mid hil report to the Leg lelttun of Virginia. Th manuicrlpt inA coplM f old map us rrrr viluibl, aad tea mrunt axpendel wm (2,000. Mob. F. AiHLABn, Divisioal Dibbtob ef telegraph linet In Franca, hM arrireJ la tbaa rr untry, ,y order of NAroLroa III , for tha urpra of studying the viriout systems of tele graphing, mode of Initlittog, the const ntloa nd woiking of lh llatt, u wall u th mtthee. f keeping th accounlt connected I herewith. A raojxer roa rtrLnvAnno th rMt Iracaf of ruts lands bordering the ertrglidot eg lloriJa, hM recelvfl the tpprobttloa of taa) lrgltlitur. A gnnt of MW.OOO urea, at aaa luminal pric or two cents per sen. tu wu. kv a vviitywiT v. n u..ui. www u to prosecute tba cultun of tropics! fruit. A pabtt op MiBltrTiraa IimAwt ItttJy Wa r. unded lb boutt of Mr. EoBABBA mar Wetbtrford, Texii, when then chanced to ba oLly a wemen and tblldnn oa the pnaataaa, Wtlh much prettac of mind, Mia Mabt gha. riABx put on tier brother '1 bit and find a that tun It th resell, wbo decimped thinking, tm doubt, toe lou 10 wu aeienaea uy srmea 1 Tna rorriOB ptam ri for ill the Pott off In the United Stitei an inartufictund bra firm la lalladlphut, who gtre emploemtnt to SO partooa, of whom 10 an ftmilri. Tba raaa Ur f umithed by them lut year wm lti.Ha. v.u, of ttie rtiutor go.aio.jiw. xoi Uuia year to year It rtry large. Lima Johbbt MiTCnru. a mwibor. the whole lubDort of hi mother, aaa run ovr by tb ca a, th nther day, and lott leg; th Hillroad Co., though aot to llama, gar him M, pad th Ut N. DiAraa, Bstj, s lailldlag lot, en which a hoaa I now beaig. boilt by lubecriptlon. A CjtTBB icii BAI Ban decldel i firtr ef th plaintiff u Chicago. A wtU-lo-d tu wtnt to aa Intelligence offiee, Mying that k aaa tad a wife, and would like to try hep fln u a atrrint. lie paid (I down, and agree M rath np another 7. If k taarTtod th rlli. Oa eaon taarrUd, aad than tefaaad th ft owitaj, heoca th tult. At Taa f-ATa lataioa f th Dllaou AgU tura, the memberi, among olaar txtnragi sttv voltd tkametlne a gold pea eca. raleedah 415. Bom ef th mtmbn, who had no tnnlat um for gold pens, fTected a "dicker'' with aaa Jtwelorfurnlihla.rtbem, for tU apon, -ten, wui th lik irticlMtf hooaahold ralaa. Tub follow lag w flad la th Wtdhla! tfathnul Inttlligtmnrt GE5H1L scoit to ma coaaEtroxixgrra Bag to tay thai, of Ihtlr insuaartb' Ituanvha dca not Hud II pmttctb'p fotirg qilt Irjaraiita read tu la Are, air l" at.wtr oa tn thirty, Aa. tlloetanw Aa .. graphs at of&eM m, aaaat ladtnsouie. Tht luru.tr bit rata with, kla ia- Ibimyto M tae pea. ana or tne latter naA wkbin bte own gift, but two null. placet, goeg weUUlad) ml ht re teaaerult ca oqt ahttiair cthar thta an old aolllir, nor lit say eaVa waav irir, rmloftbt inny. Tna MoRTOOKxaT 'coiBrcDxrc tba Cktrlrttcn Cbarfrr indlcitet a new lonreaf pprrhanilon ia tb Sooth. It I takaa for grouted that th border etatM will net tote th nw confederscy. If a Seaito I MUblUhel a th bui of ouit, tutttn 'mm will poMM half thalegLUtln jowefuf.thnlr govetrjuect. It ii fr trad thi' ruUlc tnttreiti will not b lata la tbeir rauds. 'TM 0Mre4iendent ilso plesda fr s ret rtamtstlon bated en tht full number of ltr, la f Ut f .Uapraaent BATangeoaat, A Qcaxe. DAatB potvu ra hti'ptaad to Etc .eoiAvU ,bUet-dtivar of liirn. "bob, wUlelAthtttrXky, Mountain reoaatly. .11 wm (aptuted. wbU4 sway frwu hi wninoeloau, by a Ulha vt JaJiani who, dinting aroiuij kia, Ite rttt artng to put him to to.lur." Tfttpi BOIaTciuaI to tb nwrgancy, thotfght b ewU dince himself IntollIbeHy. and ' daac ha ' dR hut towrd hensivar. 1 Irn WPeBwkitaV ha PBanrJ.arJtJatAuWltWjataraMHt- e-1 tbit ttalait act W44 PH J UafHevUW 111 tau7Ui04A wa oil ( Vhif nauh. maw i Wi i (. laoa aw-naar-a , T2!5hfx