Newspaper of The Sun, April 6, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated April 6, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

,i$r -MfQfU I TrrT La V I JJai. IfR 4 a k it, 1 1 I1 il THE' NEWj "YORK SUN, Mt-aAI-ra,iNkdajan ea,oa.lkBB ??y -. "Wl)i tk Old ioa Wjttagfnii(iriliiw I- mra and J Mruadwaa, (era-oar of l4n, Pe.k c-?-:"1 ?' A-ira. . mpU Baa to .lt-e-al bp Cerrlora, to Mb M" Tt Clip and otelaity, al to. urn a qduto cent m wm. . Baft 4J-pua Om On. Bf Wnan M hy mall, rv DnUen M. . AT? "" ft"! A Tear, a4- P wA- Eaailin taat- ftM COPUBS FKB DAT. a. - . " "LY BUM pa mar ad wkaia iba a ee-antp.t I aaa-. pa ' "" - 1 lliP a,oeawaa. BrOOB- H MM pm lo tamiw nbntl A-iam Tlf BUM.' Fwl- Wtd IHH MtM, Ike TW. UVMIIllillT-t IA M.mCiALlLUrVEKMAK-k rY.oial J-!2'f'?"-i, I- ! . atl'Or.!. aVBrnekry.. alee a bar to tut ot and gti T 4144 Arm iilx hkWM.Rn vNrKt)-8(x Hit Aa Mftl .. .1 . ... ... - . . " - - :- 'e -- r"r -a . aaa r Ira." K""oa' " r-n-hhr e4.-te.ea CIRVAMshom, Ik ate,u... I At,. K-i V "" " -- ato. r.el-tor iml elf Uii4 liol'nN'w Igiu lateea Wane "?'. '" bta,A, a 111 be ltV wf-iut at M -.-Jab - - - - -.a.....-. .A ado -.e . -. ., - -r wm-B w- fTin Bh I rU-FT , MtlU. MW MMTJIl SKWHra MACnmM WANTKU Udi i w Mr v) otu n fhpwi t ?. lanitf. axa-E-B-HA-BBBM, Vf OM VI B Me .. etperte.oad In Uw ttf 1 huM U tli aiUuliM, (Ufaw, kaUH itnMPai ' Iknraufb I IW mwIxc u4.l mt wx4tr, tad mn. i ft tU w tl. Jb nmliii (m4 WUIU MAUUiB-M m.ik 1 U LaUIU MtenrViUltoiun wd r UwaS to.rM. lH n4 nraunMrf u Hwaa ha U. l'.Bmwwal I'-nr-ten tfe? SI. um nut hhi Hr ml latM i i t iim at (lW fVIVWlMU MaitUi im a.ik. l. D tta til laud til RmU on ainor-r.mi Wbaalar SpV0io4uowfivlof laotiliia fwnmU3if S8.& St ID T - " WfWM w CIWDtU Atii -VaWllKU . t ttmtHhwm m Hurt w M J I l Tmrnt Mr, autrraX U ia4 tj J m w wi u un J'TRACnKtt WASTED IN AH OLD K3- bmriFa nut taahr, h will b erwf iiir loatniet 4 la kMrfWh, rimdi. mm-to, th 'ln f njf "-, Afl mwiuil tl(ra. iilTH. ,4 W- iaian am iiNpiajikm mn 1 '-m viri 1 ivc n. 4.II4J vanriATBUBnnr-Miv AQKHT8 WAKTKD TO SELL PACK Amm wiMiit o4 Irtalrr, at rilva thlral taxtiiaaeaakiruionaad aM'uva. UllaaaraaV n (ataaa aBolaxd) J. LTBAllarV, 1M UMrtit, Mcataa. Maaa, tUMtUt A OUSTS WANTED, 1 U ttJtLL A MAKIT noar-raataarrfarTraretcn ApplUC WRIT, ha. lachtttuait. I W, IErBK WANTiD-lO ATI END A WyJ Faint alarat ana wh baa a knala4ta of a; fflatlaa. aaj eta rMaa vail raaotnmaidaA. llKwr. 1 al wwra 1i be piM ! aiba faUttMira 47t f Iblrttn. TIKI til I MONAontW. U DBAQOOVS WASTED FORTnEO. 8. Arar-Oaatl t, wltk raOnna ad alntbtaa la atmaaaaaa allavad taaaoh a-ldiar. For oxUUr bxjuln at 11 Badaoa it at T OtMaiah at E. It. ISAQLm. FVatLtoot M OaTtlry. raaralUnf aAaar. STIAM PAl'KB QLAZGRS WANTED- Ezaatlaoaat bU t vark M MM paaritaain tttlaua. QtflA t)LDIEES rVAHIED IMSOCDIATELT. O f of 0. U- Anur artlva Ban. Paf tram til fej (tl aar nootlt, 1U board, eLithloa. As. Aaaly at itaa anaakjal raaaWxxa. Oaatham -. ATUMal BAH A TLAHTIO 8AVIHU8 BANK, A QBATH4aIM0ARII,aor. ! 70aa Aallr fnat 10 to a. and 4 UT r Baaiall 1 froai VicmU to M) raaalaad. I -fc iMaMilftM airway aftjalaaal an. Da- ao'ltamada on ot b-'o-a April 43-d. ill dtawtalatajt 9. r.ooona.aWr.. amaaUUMa MABOmr BATDJQS BAHX, Ho. 1 TUrd bTO. aot. Ttoat. Daaoattataadaan orboforatlta Maf-djaM wOlbaarfh aaa daDrrram a. at, la an llaadar. Wad. a ij5ggptr- nSolMl5ti KOBE HILL AATIHOS BAJTA, OORHER at 14tb at. and Mk ara. 1 oaaa dallrfraaa 1 b) I AV af 14tb at, aad Stk aoa.1 aaaa daU fwa 1 lai a.aa.1 wdaalaT and aVLtaraan ulii 1 a. aa. Da aoalb fmaa 10 aanta to a&.UU raoalraJ. Cntaraat at I !1aUof4ioitwlflbaalladonaMafl50 T andondw. baaoalti atada 00. or bafora 1 tha lOth of , V.aorUamaxaaTabaaadltaaiBktUt. UCUAED B. lBUiaBaat?a mkla.aa1H 1 THIRD AfKHUft (SAVlNUa BAJaK, I JL 00AMRB Id AVE. xntk IT. CUaJITtCKKO lta. H rt CENT. 1NTKEIIT yilavad M aUaaioatta, fcoai ana dollar M taja wuddollara, ox aaaoarfa aaaa oa oa airoaa n lOra or Aran wnx Miaw nmtri rmoa Araib la. Baflk a-m dallr from 10 u S, alao on M ondar. Wad. aiaflar baja aaainiat aranvnaa rrma o i 1 bwhi cnraiaaiai K. QKRKH, Praat, i.ODXM. , Baaia laaa-tov Tm01f DIKE 8ATIN03 BANC. iN UOaaalat,aoof Vartaki ava dallr from 10 Ai kt to , aad troaaftU 1 1. Tat. n alt (rota lfaaata U SMO, roorlTad 1 atx fr arai laUraal allawad oa aan-arjnos aad andar, and tra par aant on Ivtar anma. fbai Bank kaa raaalrad en rtaaoali 470,UM to, taladiWaaataf BMBtha. Dajaoalta mada aa ar ba. foralatll nxh, artll baar latamt frjra Aidl laj, UARnNKE . CHATIlt. taa EDW. MII WOUT. fraa tahlB laaa II ErOMT aJtI rOWB. CERTIFICATES LOST CERTIFICATE S Ita. 48, taa ah arm Mara B.B.Compaar task, ajaaaarttfala No HT, Araabaraaoi OoluabJaa Ma rina Iaa. Ooaipaaf atock. In tba naaat af Mra. U. L. MeaKIDE. hTicv ba laaa, notioala harabr flraa tbaltranafartf Uva aald rbata la rt-road and. appU caUoa Bavda far aaw aartUaataa. Uarab, l.l- 17ATCH LO3T-I10 RKWARD-LOIT W ta itreoklra. aa Baadar, H arah UlA, In Uaa- rw aa nialaa ala. a aula valen and ebala Tha dolor vtlTiaaalta tba abora laaaid if tatTlailt at lit UaaaraVBraaklrn. I.11M PERHOltAE. NOTICES. BOUNTY LaMD 0OLDIER8'. SAILORS, and wldowa alalma for aountr Uad, aaaaiona, aaa, iDaaaaaMlrarawaatadbTaaaaoliaartbar la all aaaaa i bara a rUld elaiaa aitaVa. Pantaular attamtloailTaa I. aoapandad alaiaaa. CALV1.1 VT. bUTII, lUk; t ataar.af CkaaianaaICoaAhaiaaialhM laaaM B0UNTT LANDS, Ac SJLDIERS, aailan and athara aba bara aarrad at aar of tha E wara.aaal Mala Ihair watraala or arpir feSaifiS at II aiaaaaa aa, Da ouon. a, Ba 0J Artornar larval t4aa148 T3EN510NS-WIDOWS DIAWTNO PEN. JL aVaaaaadaraatof Frb aM,lbta,or Jaoald,lfBa, aad atdawa aaaaa kaabandi Tiara baaa faltad or dlad 'dU? a aarrtoa, aur baar a itklnf ta ahatr adranbtda kf yuMaaiM aai 0aMT.ttadC at tba aaatbaaat aaraar of CkaaUaaiat 'idllrAff- COA14 "0AL FOR BALK-JUST LANDED, OF aaalttf, alaat aottabla far farm -taa, afoToa, and raoaaa, at tha laaoat anh orloa, aaaaQaattkltkil anal yard, 111 Dalanoar "Ljjori aatoTa7and aoaa, ia, at i 0AL, COAL. COAL. - tail Italtri, aartmaa and aadlara-rtoo dlacbarf 4 front root of pariy at, N. It, aid Dalanear at.E B, t anally nd and oblUaahaoaL.lt: ft aad for- !IO I0AL. COAU COAL. - 14 18 I4.75. 14.18, au. Iuaita aad a.Kn.i a ion - - m - tram alaia; fall walahl af I uou lo. foarantaad aad mkMtaAalU Briaciomoa,.VYillit . OAL-FAR SUPERIOR IN QUALITT U ta aaat af tba eaal aald U tkit eltr. aad srapuod rpmalr far faaallr aaa. to affarad. Mlrarad, allaaa hanthaawtrkat arlaa, from raraa u Oraad. irl antna aad 111 Onkard atraata. a U aUaAOit. MM mti OAL AR DfUAL. OF THR BEST J, IjtlEi.ajdalalowarpTlaalhtafrorataToikar talarta fcaaltr. inrnail aad datfrarad front parda Kkaa aad (Jraaawtah a- aor. Maw Bowar' and iiWTi-lwaDrro ' rJSVUSQ WOOD 10 CENTS FOR 10 EUOVAL THE NEW TORE DTIKO AMD rBlJfriEQ EflTABLnHIICcrr. U BDrABLiIBI aaa Matan lal a- a-""'- ? 'gwi owoal (lata 4B Jobs at t fl4kt 3!V iHtw Tor, and IM Btu,Ma,iii TH NUMBER WB8. TO LBT. A TAKTUKH n TO LW IE EBAtt FIRM fj -!- epe-aiata. l'el fJROCKIT 8T0BI TO LIT IfO. IT CtTr vdUairfea- A laa ataavt far baataaaK ail bi M ab.aftai In ailtar. AHf t r7ltAKrilL la It I faatlliaa. laiulra of Pttti rL41. TINE, mux aitaalata, a at M WaaalaiM Karat. IlOrstS, 4c, TO'LKT-A TL TO 1 b la aVaat f 4t at Ida la tk art, ad aaa la w4 VHk all aaobla aaaaMa, tad nl r hi: raat Imn I'Tn aii aUiktnia IH4 r4 Nxiat-ad 4fl ffaat llrtk It. Aaal u J. OOlBir, fit a AIM HOUSE AND LOTS TO LET AT NEW. urn, Lnn lal.nl-r rial knuaaotw uiaa. !!i7S0f'f'i,' "" f "I'm fraa WlUl.rmaKirah aarrf, aal ta miKM vaitfrtlx Ki,r.S',JM2A ii?" mMM euur, a. ui rauttb at. Waw Tart. 4 flt,j HOUSE TO LKT-A LtROK nOU3t ftttltfth' i-W tTaklaVPttl. hrtJta. At kata.t a ..t .1-- -av- V aV.ni MUMIO UVUJIt, rilltll ta A I I ' -- - -aA at a iMtl - n-a-j h ' -. -- ROUSE TJ LET OK LEASE OK RCA. aotubU lartaa Tba latary b-lakdyaUlaa taaaat tad maart atom oa Braai nr, c ar lib av taa banaa I aaaataol ma an ba all taa atiaa.a laiaroTaata.ta iBaaaMa'aavoabaUaaa. aadalUba at taaataar rafaiatat alaoalargakrlekraf4 bataaadj liU ajylr at r. omaa. MtabtiaTlila. N. V Visit aUUSE Ac. TO LET-IN rLATBUld nutba Ciwr Mkdl roil )at bva4 taa cltr lUns ha w a4 balf a arm of roua i,ilbim a4 araar.rot.i $I5J. lutcvlra at Ma. M N.aa.i inol K.Vart. IH HOUSaO U, rJ i-Kl- Ub t,Aat I i iibla avfua ard aardaa oa Flaakiod anvaaa I lara ataxia booaa ail f ardaaaa Braadwaa. braak iforttt. atablaa ai4 atoollral rmt a a both aiaaoa. tni ua ua a aAiflatiaaa lartiaa. ral.Ma outtb. Kaabitker tba riaakkiui amtaa baaa,aai4 taiaa tha 't U tba aa-oadaar booaa. laaslr aa rk. T. .afMiiS " "" ' mnMn LOT TO LET OR LVASK-JJ PKT BT 10. Mo 4u Prlaatat. aut ulha ttlntn UtthMIc Oipnra Aarlura.aa labia f manafaMinac bulaaaa Ilqalraot II. N. rHtlt rai UUr Halt 4,tli, LWQT KO0MS TZADT POWW AT L.(Vf MAyjaal. BY JCIDt CACSl'. 10a WALkXat dTKr r. Bk lti.l8I.ItM TITAHUFACTURINU TRIHISES TO LET "A ebtap-Tha Htanalra blaoufaoU'laf aramlaaa Noa 1 tad 10 WooataT at, toVr, aap-ravo, or la barta, aa nia ba ra.iul'ad tbv artu a lot varr- laa for thlataar arairaltl Wooatar at, at- adaraa Ma.- raw.' JOB THOU. LIIMt OOOU3TOLKT WITH OS WITHOUT LV aawar.la tna aawbalMlat, aarasr Matt bad U'atatrMa. AplfoolharrvaiUa. CIU ROOMS TO LET RENT FRAE-TaR furnltara af tvo rooaiaaad tkraa badraamttto ba aaldarll0,aTamhlo4 amaiarr for taa faoitUaa to tara Wuaa, twa aooklaf tkraa. taa kalr mil: traaaaa. faathtf a- da, 4ko. ana aof a bad: W9 raoaa and b-orwaipaji all tha rant J. MoaOWAM, 1H W. lHhat Itt QTOSE TO LET-THIRD AVEXUX 00 O natatorataUtaf laaaa. arttb aallar aUaaaad. aa tba aaraar of M aa and 4M at; aaltabla for aap baat naat; It la a largo atora, laoilraan taairtnilni 2TEAM POWER TO LET STEADT J aovar. trim tarra and amalL wall Ufhlad roaaaa. OTRAM POWER TO LIT AT THE KM- J atra warta foot of Eaat idtk at 1 raaaaa (avntS.loak natnaa ana Uaaatartd aoras rawar. 1ICTT.l.at. B4MUU. XJfOt baklaJatanMll QTEAM Oofraaa POWXR TO LKAIET0RA Tarm aVJataajoitf- SVC ad S aatlta aaa baaaad fa m araUali ai lal, or h tar ba turaad Into a alaalad ar ar to dtCbOWaO, aa tba rraaabaa. aal8 idaaaTl CRWTJ.Q KACBOrn to wnrr akd roi malm Waaalar arai Wllaoa'a, TO LET TO tfAirUFAOTURER!, MA abkilata and ahara-Font Boora, dhriS, trail IllhtrJ, wtlh tha aaa af ataam aorlaa and atiaft tri; .rfll w rarplow, 118 Aranna 6. Applr to J. U. DOtaimr, lM Baaarr. taraar rJrooma UaaataabaT 11 A llQKatJU JfCnif KM BRUSHES OP EVERT DESCRIPTION atBXrsU FACTORY, Itt Paarl at,aareara Bnildlafa All artlaWo at raaaabU prions antla tila aal rataU. J01UI K. UOiTia. If Par I at. BhM 4Xaalal pABDS l-CARDS I l-CARDI 1 1 t-Cdnld - bomtianiafVraaii,000 lafa, haadaaata Vi.lnraaCaH.f. IS lalaaU) 1)00 II 10 1 U othar auno.Jab WutlodWaUaaqaallrloaT rOLQaat of JabPrlntlndbl inn, rbjabo kTU: tanas aaaarioa GK0CKUY AND LIQUOR STORE FOB aala-Tba atock aad Bit area afa Brat caat iroaarr and Uioor atora, with 4 raara laaaa, at a abaap raat. IumoIio af U. A J. LOflMAN.N, eoraat af CUai and Tatar at. 4.UT4 D -r.U. ZELL'S NERVINK POWDEBJa," TiPara love or Bihiu.Na deinx. Map ba glrra (aaknawa ta Ota arlnkar) la Ooffta, Taa o-Lliuor. Wamnlao: parfaatljr kannlaai. Marar r?. raiaatDi of Itora, aor Karkat ui DtrUaao lla, NT. . . aa hauii owe stubs, xi Bgnta tranaa, W V. . , haykb no. 113 ranaaai, atrnaa-ra. Fm Broad at, Mowark, N. J, UE. nuuitD, m Broad I br an Baal-aaaliti Im PBK.H llNM IMLLAIt. F. 0 WELL- A Oh, Whotoaair Aianta, 115 Frank lnat,N.VT apla4ao4 rj-Jt.-S ORRIS TOOTH PASTS I VT PR1UE IS PE!4TB I-E BOX. Ia tba baai eVotrlBoa for Uta Taotb arar prodaaad. Ai a aUaaaar and taanflrlar (wttAoat Injan r to tba Taath oruuaaalltataadanniiral d. ItAaa now boon bafara tba publld orar fonrb a raara, and duiini tkal liana oat ona word of aaatplalnt kaa baaa ndab oo tha aaotrarr, rrarr ona apaaka of Ita atar-aUoua propurtiaa In tha UiW Irraia, All who ralaa thair taaih, aa aba tba iooksof elaaa w-ltalaatb, ahaald nat naylaat trr- Ing thla arUala, aa wa an tl In tha Iraat o arratad. T IAKT BOOM OF ETXBT JDKSCRIP. aaa 11IU warkl MASOl Am, . Uk'SJL.r arWVaWA. TEAKT ROOFS CURED-MOORE. ME. ttaoiBaoftMnonl,tlia abaaaaataad baat Intka a-atdTPrlaalpal aAaa 10 k-i-lh ara, Braaah . Aoat ssagKB33 ar-son ar, mourn. AUaad-ta avu wars warraataa. SEwraa machines people n avinq macklnaa, a . whlab hara baaa hft at aar abop, If thap da not rail and pa for ih-ia, wUl ba aold to payaxptnaaa. CllAML-4 BAAa, 47 ChrUla at. AI Cl-IRT SPRtNQS J ULUT MATEUAl r MATEUAIA tboIta currsTMcucit. pl,147,H'4 QTRAW nATSTAKB NOTICE LADIES. O gtraw ba'a blaaohoA, aaoal la now l blJomoraof a faMrlpHonagotoplntha boat atla, at tha aid atang tualavar Blraw factory, IM Braoma at, ana door fraa Ataraay, 4.H7.4 SPECTACLES GOOD AND CHEAP Weak ' alakt Improra d Pi ofaawr Pranka afdabrabad an pnaarrara aoraralaly adlaatad ta dafastfra rl ln bf MnnMaraatIaalaaatn, AJlkkadaof spaa -.-"J !--" TaaianAiiga, or raaalrad tora lag -ra-d at. aatr a-iari't5l4,lfti SP2 l?jrl"LD WLTEB, AND iT'J!f'i''.''J-4' rlawa,apara ANTED-10.000 LAblES TO tAKM thlr haia ta MT Bli-4h a... a avi.w .?.J.T ala, (raaaanib.rgp atalral wlarathay alaaa. maV wlra.ladlaa atraw kata lor IB oa... SSaalarTadu roralroA from kit rod. (Qaary Wkara ta tha ainaidtr tl lo IS Ac aaw hat wkaa raa aaa laara aana aa ta loo aa gaad far W aa vac patad l.at paarM ??a I riNl.AN. aUlH,t4a laaatad an Waablaataa aaaaZSarb-i aRanMaiflavrlM abVtS riaaiMaaar aad (aaa, aa A raduonl ralaa, loatauotion (Iron. f artlaa aeonninodatod at tha Pl.T. BJCTINO MAUUlTUa KMniRlUla. mhlB4acil4 iM tvaadwar. aor Brooaw i a aonnaaat mar win not ona If aiufjM-tnrad and tor aala. anolnaila and rrUU, br J. B. OhMy, onrnar MIU I tad rraoklia ana , Broahlrn, and 4T Ita mad Am Mr-arlubat.NavTork. Aiaotfor WLBWnaburrh. I. LHnaat, M louth laaond mror aala by Dr-adala tanarallr aakin) baaa" aaan La. aiaa iw-Maaaar una u tna omr aataanaaaMat aa I artnuawbara taar Maaab aad praaatbair awa i -aba I taaHaraaa-a fcaOa alataad aad araaaali ball dradaar I 9-VB-1' fcrt-w Q-oroA lt hi I fraaa mark dariaa tha uaai, aa aaiiilT. In THE POST FFICE LIST I I . LIST OP LETTERS R-ntlnlig la tit Post Ofltt ruBAT, Arm 5, un. A fawabl-J.aa MUa i rrowiraitk Eot-a P f-AOaa auaAadraw Ask-aahtra. Aiaaara Ai.au Klai aiadia MUnlna Aaaa-Mn AmfaM.abirl tta Aarra a Era ntaa M Aaara a Mia Mary b Aonat-k Era E D'r Ann Aen MnB Eaaaia Hi, B-Ird ataajana alirMiaJoikua "atrrlmaa Ra.lrn.nkln AltlP BalrMnLanra Hlarioh.rd Mary E H'.karanay ItUkaM-rlar ay Ha kaa Mia aaw-ta laikr MralxHE RrkarMr-H Una lU.tiab. MraTkoaB HaiB-aMaibrta H-nrt' Mia Mary Ban-Mary Hart kllaa AaclarMa.'aEaalllac Ary lira El Iaa Ait aa lira Kra If try ArrMraMaif M rttallla CaUaa llr.UMad. Var A Brara Maidtral l,i--'a,,- rlahapLra Bia.bamM ryA I'kkaaaMii Bt Ukaat M a Oirlalla ItilaaMra, Daytt jaaart Madft B gain Aaa I.IiMaaall liaokaiaa Mn U A Halloa Marr ktaaaar M da rhadatU Boarka Mlaa,TJtat Baarlaal Wra M aaika Vary Aaa BaylaMary llajtoa Muntrta- Batladlna Mlaa, VT tttk ItBrallar hUaay ao,iaaira it Ballr Mia Euaa ftrjwa Mra John T Rayaaralwaa t T Boat Aata Bi-aba Lory J PVII Mia. I, M llant Mia rlrlr Hanaai Clbatloa R'UMtlctM.akar.h Itrara atiaTVaO Braaaa M -f r Aoaa Braaaaaa M-a aat IMh at Parana Mr. TaMrk Ilurrooaltri Malta lurbMr.J rrr a'.dMarrf H raaiaa Mra MaTT Aia-an-roa Mla.l. IHk-afa Rnaa Bf raa Maralla H.rakardMra,PlrllMat '"mmmum ("ady Mra laud U O-boy IVlftM Vt.aafary Dot oaaa Anna I'alaliaa ioaa UaUrallEactl Camp Mra A Ca-ll Jul !ao,41rlrik UauaaAana B laa-atrll Mra laaUlla Siaa r KaU aaa Mra Aaa Oana Ma-la (Jorwaa MiaEUra vannot nary l.a.orMra Ana C'BI-y M M IT Oaayar MriMtry Coiwar Mary (loaoar K.ia.at Cot aay Prtdrat CUoaaar Mn Mary voaa wrait i l3ookMrapaaU Cook Raidgat Ch-rab-ttla Mra AdiUn Ulallli. M-a Vile IkirnllKata Caaail Mra Jaana GwallMraOtth-la Crpaiaad Mra NatkaUaA UorooranMary Coafrara CaUi C aaaa Mia F. OitvrMUi B A Courtnor Mra. Wr-1 lltt Courtrltht Ju'Ja A CoyardlMelo Clraaa Mn Ma'IMa CroaaMio a aiaC t-maala Ann Cinaanw Rrtdrat Co'lrr Mra Ouaalnnba-a Pl'on taailn.ha-MUil. (unUMraJubn Cnrlala Mn CunlaaMriMuthaF Cnirar Biariaa rroailiaaM'a Wat Uf da KoaUa OarpaataiMiaU Collar B ilarr OaiU'aMr.r4U V B idirt ;TnMa Miry Ann durt'or Ja-naat V UarkMia Jala Uaik ABB Hark a ra ClukMrt Mtrtla Ctv Mrat hii-tica (.aimont tlffUA UaunaMada Cra.niarMadaM IWbMl Brldaat Olaa Mra Fraaoaa OatMnaaMrale-CIa Oolllaa Ja aa OrllhiaMarr., Oonuaonlnra Kra Dairy Mart-. Daalonh (.harlot ranlonh MraFaaarB ParlaarM Oraoa lirrtaaa Mad A Wolllnf Par-Mra EUu ItarlaMaralaA Harlafi.rr Dai taa Carrl Lniaojoa Mad llrarl la Vulana Mad Laulal HlmaMriMarpJtai I-lana Ma.r .nTlMiP rvaill Mlaa M lima Btiraa A Itar ala Mra l.tnla atiint Dlbl Clara Dtokloaaa Mn Lacy IMekaaaMary ElrkaMnMarr lltanar Mra AagaA llnnan Baaaa looaUMIaaM onnal(Mra.M a Mad Una at onaajly Margant loaaoUr Mm Margarat ooaUrBralUk'a t rla )ooltr Mra Mary Xiwnlog Ella "oiVakfriM r hirgiar Mr. Aan M inr -a Kattn v. it Mra, araat 1Mb ll l)r,ar Mn Mary Urolgaa ilanora Thrra Eaal Ma Littr KaahBonJaaala Edwa-da M-a I Bar C MwardaMi"- PfwardalarahA F11M Mra J W IIIMCalWkal 7aa.natraCalbrlil rXUUMraM-itkt riloUMua ru Baaaa raoa Eauaa Fa-no Mn ErarMEIaa Kihartdaa Mn EwarMnBMO Parrla Eabaaaa J FVaUu MnMaryE rah-kury FakrMra. FarlMial Oatbarln Vamnhar Mra Jalla Finch Mn Bally Platkart Mn Cat-Aria Ktahartr Catbarta FranoraaMuT Pr.aarMra. Mnlharryat ratguaoakiralCmiiyB ParilaMraCatk GaUMraEM daiuttar Mary Qaonna Mary Oaraar Mn Cbaa W Urar Fllon Urar Mn K A araliam Inn UfahamMlaa nrakam Mn Ftaanor It-boa Mra B M . (MttrMnCattrbia (llaaa iMraJakaT Oray Mm, Itaaaaa at OII-baMUaaaMarr . OUnH.M4,UaTroUI rtna Mn nary Pitapatrtok Mia Cath Fokar Mn Calk Fox Mai Fax Mlaa Catk FaiiarMnllarcUB OUbart Mn .ana UUmia Mn J B UIIUoBMra.MtlliOllal (Idmora Huiu Ular Kuaaaa Urima Mn Hairaaa Onltia MnCar Ho L (lUa-a Ma AF Ortbb-a Mai tha Olfln Mra. Eaal Idthai (toodola Mn Wni UwaKalo Ororta Mlaa M Uroat Elita naaaalbt Mn AlriandM ntf n Mlaa A D ifala-adMnBArrlat nalar Jaauaka Hamilton Mn LanlM HamlUnMnll Hut Mary . Utrt LiulaaA BaraCatbanna narrlrgVaCatbattn Uarrttr Plla BarrtaoaMnHaraJiB fattlngi Mn B F Harrar Mn faigarat Hanard ckarlatt llatfaMlaa , UaioaaMia "!' Uaoaity Hu ai a llrndrloli Mn Akraat Uanmaoy Julia landaiaan UU , lloarkiu Mia B-thar llan.Hlao BanUkMnEdwIaS, H-wotdMnMB lllltoa Mr. Mary fllaaot MraCarUol 0 luff An la K liilard blada VlrtJriul Holiu-aUraLiaaial 1oMrln lira M fanal "oUlnaWra M lli-lnoorh llarrlat ll-Kip-rM-tl Uatalr ROan liar Mn Joaapk liar Mn Jaiooa I labor Pllaab-tk !lukbatthMra,a4lat lucbiiMn Ian lubo MiaCaratlna Hum pr-a U.tbartn llumraalM rr II -LUog Car illna IlaaUnat o Mn 0 1 H-'im UarrUt Iralac Jalla irwlniUaulrtt IntaaMndBkT Ilttan AanA,MD Ir-la Kata Jaekaoa Mn Caikarla TJobaaM Mn D U Jaaaaa Mn Kargartt Jonaa J Kliaabolb Jaiulaan Laey Jonaa Mn LbarlaaL JanU Mlaa, Waal loth at JoaaaMnVVat Joraan Mn Uaaial Janaa Marr .. JairlaMn looaaava jaua Jiaaop JallA Jrhnaan Mn J C JabnaraaaMnC Jcb toakriKJ Janaa Mn Aahla Jordan R-aty K allook Mn Carolina PKIarnaa Mlaa, Mtdlaoa .AalLtokMnr. Hlanaa Mra Mary Klarnaa Mn Aua'ia Kaaaar Mnjaaaaa -UmaadrMnMarr KvTl-a Mra, lfa rl Kara NalUa F Klaaabauar Mn 8krkh KiaaanMri P J Klag Anna O KarltrMUsBthkT Lbdaay MnMaiU Lllltoa EaiKy K LoakardMary LaekhartMaryA Loekhait Barak Jaa L(anMnJaa Eoia Mn M Lour bran Rot rattCa- LnreliMriOL MllarMnPraaenM Mlka EllaakaU P Mlna Mary Maoati Mad Panlln Saoabaa Jaa aonoy Kaaona organ Loolao Moral Mad EUU tana Aaa bus Kata Mary Korgan Mn Kh II Mia KailyMihlMhat Klnun Uthartoa Kl rnaa rnaa KtarniaMary Kiaanaa p lUabatk L Maunt Jannl LtoaMlaaL, aaloaCatharla awraaoa Chlial lo Mn Haaaak Mta Jana aala Mra aabDiHa M'cbaatbMnB Maaanraa Aaa or ataraaraa rlna Mil Mary tan naia uylitibla r.atn.rjo IMnuaakl Uallaa orloa EUa 8 allar Mn K oXUaaa F.ll.a lullUan Kiaa i-uanaaxdo iJatharlaa laalfkbaJahn la-aallhua J P M allaaa Mn, WukUfUa MuUarCtrollna MoniaaMnMary Muaroa Rabaeaa MandyMary MarBaMnlarab Marpby Margartt Murpky Hannari Marrar Magala Mumr Ma 5 N Marrr Hildgol Mran F.lUa Mran Faany Mran C 1.5-la MoOratk Mi Tltoa MoUiaa Mry BolllTaaaCaaris olioTora MarU Mclatyro Mary MeKaaMarr MrKalaMnEB MaKlonay J.na MeKlora Caibartn MaLaaghlla Jallk ttaLtaakllaKta uar,aaiMiaKt2 Mi.lml.rah bsuwH Mia Joanh -OakLra Tkroap .baa (alb Mal-tlla MUa Jalla KmaaiaaB rtckkata BMrrrUtMn,rar-tbtt oyar En II A tirltt Mnjaroota Mlblar Mra. Marat Ml.rUUr Mlaa A M lananr Mn Soaaa MeAntla EiUabrth MainrMn Arthur MrHrlda Oa'karlna SaUartbr Mn Mary cCoraUkMarrarat aconalck MuMary McCayAioaJ McKuakar Mia Far ia MaluaaldF.ilaab.th MalioMlaMiaFM Mcltooal. Wa-iarat McliaaAld Mart Aan MaDoaouik Mrajoka Menoaoarli rathallna MaDowilIMilJaKM MaCaity M.ry MaMalU Ana MoWhlo-alv B, J MeQuran Mia Wlarlla AanU Nawa ka Nnrthup Mary H bartLup MnEliat Mutaal Mary O'Lrary .Tall O'abaaFllaa fl.klor M'a Babt P Oikaro Mlaa, W UAH llutwatar Buaaa 13 Oaaa Mil II Ia Praataa Aanay . f-raataa Mn Ad4la PraatoaMrakdallaal Pbijaaaarlfrrra raUkMnaUry NS aaowtr MnE J Ui.h-t MlaAndiaw Nawajaa Lua NerlnaCaUiailna Naoaaa MraMaiUh N-naa Mary O'Ootmalla ratbrrin D-CmtiaU MraAoa O'Caaaarl'alk-rlao O'D aUMnTkoa O-Blllar Mn F. OAUUrMiiMllaa IJaraar Aaaaot - Pktirrai-t 'wklaaaaMniK MnL. Barak NEW YOKK SATI'RHaY APRIL frajaan Mr. Manarot fraa r Mn Ai.nla M f.wair Eaia fm wia. Vlaaat PraMnMaiydaa rar'kiJarM ratrlrra-Mra Baahat Paraar M-('al ta-rfi.vV.ian.tt PirtorMaA J pvata th9mtt Poa.f an,alla1?dat Prarka Mn f Aaaaala Paaanr Mn Rlathat? 0 Ptrrof.MnAal iTaataamaay QU. tLUNI alpk Mlaa, 1Mb at R torta Mn Tlaat Itlaaau Elian E no ia uraadM Kayt a Mia flaaaak . KaalaMn tllaai Eaal Oaraalaa KiakailaMia PUIto klala Catbartna Riaip Mra llnaawlch at Robrrta Jaaa SI aala Cat. Iaa fhanrav Mn J II BkamMraCfc. . . (iiaalor M'aFrrdatlak Btaawaor M Raacy R a-to-a M'a Jaa Bkaw Mr. Cruabr it avaMMraWat Vtiglnl Proa Aaaa BhaaMarr BhaalM-aMtry BkapLair Il.tNl fiarwaaVr, Qraoa aoktaa Mn ., fariaa-. Mra E M a-rrr Ml-o O Hrarabr Mail Havana Ka'ha A Bt waitMn WA laaaatn jiiii KaaartaMnlkbal HjoatajoaMnM KaaiMnJaaa Koaaoa.ih -pi Sukh Kaaaall B41aa A Rian JaUa KrinMnWaattttha. aha Ml aal-a Marr aant Baa'th aa A Ba.Ua Mi,, r a ( Mn Kaa PmltkMn Blia Biraaa A a aim awin aT-rlbA laaald Mr Arthaa B-al.tar Mn,'aaa B'i tr Mr. If try Iaa Avrlaa Mn M.rahall H'-lrklaadMraLaay H tti tNra too Bi-ak.Mnt-ay HalMraa Calk-rla Balilratratla Iaa BoiitTia Mr. F.l-l (Hawaii Iran n ma-n Mra it r Baaaaat Mn,Waa-(-t'aa)iitiMaH.ad MnCk till Ita IkiMld la Bkbar MnTtrrat Paaltb Mary Ra-ith Mia 110 Balta Mil E P. 'alaBUaa AT.rmr II. lift I Ta-lrr Mia )". Tap tor Mm (HUli TiirlaMa ' T.araaia adata Tl'lmaa Mntttl Tltoa Mia. II A TltnaonMrirrtiboih TVaaaiaar. Mari B Aa.-a-a Maw Prodoriak Hoha tar Mn Many Malik mlaa T.atwr Jaaa fowl. M ir I Tbamaa Marr A TlioaaiMn Ma-r A 1 1 an pa a aura Tbaai.a-n Mia liar Marr Tnl) MrrJaka To-.-r tf Hi Tau'lfalMur ThiauMaryn IGIAW nC.lt VurrariK-t . V l.tll.a H af Hit a laatTrak Mal-llllt 'bllMH'trna I aL , iih .1 a, na . ooita.a Mra Barak A Vaa Wart Flat Va.lMMaia Wt ala Jaoa Wiriaault -tat I. Willi. mi Mra Kal1ltl. WIHIamaa-MnJO M.lt.MiaMaiy Wbll Mary WbtaMtry WhladMadMn KOtortl. ana Wl.i hock Hn J ihn Whltna r I.iulaa Whlltlio-ra Mn Loo la Mrlrhi Marr Wrliht M-a WVand Fanuor WjckI B.r.hM vr odbon Aan E Woolaar M-a R vaordTlhMfnr.lt Wo f Mra Abhr Wnrdaa Mra Kllaa Wibu Brpala Young Mil Arabulla VT Halatr Fla h Valilakiiaa,lrdaT Wall-o. H.I t.t Wal.oa MiaMaiy VTalahauaari Ward M M w.rlallMuM 1 WalkloaKraJM Watabi.ry 1 lata TTobb Mra, 17a .potri il Wrbkaa Mn Mar aodo S Walab Mar, aril Wral kJUu "ratan Mn t. Mlllon Wilira M a Max(arit ". bar lor Fa-nla VI haakr f a'h-naa TTIIklrWral'athrrina WllraMnNatbaalal WlllwaaMnBA VTlUlama Mary A V'rmog Ml.aRInlaa Tea-aa Mia Era (iFUNn.iiN' i.isr. , da Frad Atatandat R II AAadaraon 3ao W Aakattaaa A Ralto 1 Abtrda ArtouloMAil-aia P Aran A WaodruS Adda. II M Adania RodalahnaAilralor Btrohaa Addla U'r Atblatt FrnaaU Adaina ll-y Arpalby A Crap A Uan A Baotlr A retaa B AklaEO Aloxandir Jaba AlTana Bafaol Allaa Baml II Atwaod VTat T Alton Lbul F A Amy Jaba U Allaa Wat AirtoCagtJaa t-Altoa MorriaoaWAf xoaga - . aid aaa A liaa.AlMi MorriaoaWAaBiiaaa alar auoniroou auu-aan ity-a Aliabaa Jaa H-IAIlaa Haatly ACatalhu J W Allton.lorlC Anoa ii'r A" o-ai Jraoa Albro Komond Aaara. 0. ta barr Alkaa tjoka Ai awl A Co Aaaanjab Aaalaf FraaelaosAaaalUC.. Aptar A Co Ab.ro .ko i-ab-ril AilwoodDaalT Afaow Ear J Aa'rtobOlaaappaA.kl-n F niaUoaa Adarai1aUaAtkloaOap'a-laoA Ala., liaat ila-a. Araald Bam'l . tt; T. -. TI.. ... . AbraaaJa OA AndaraaoA. AratHraad ITy ca Alba I. A Aibr KIck'A A II lira jahn BAm-nag Wn M (J AuatloAlrod E Aadrran That- Aaatla Iklfni 0 AuaUa Ban) Ukaau Baabman llroo Baaa n Frad Ittaak tWaa BaAktoy Prof Ja- Braoka J aha oar, . Boraton R A , Boaidalar, Baaa. Plar Bradf-rd lla E tl Bar A (J aaaa iaa n Babau P D Baaoh A Bray Bradahaw Anbd Baaeb Bam'l Bradtoy Mlh1 Board Wat H Bratoy at Kock-Haaraa Frad wall-1 BaaAtoyDrJF Bradtoy Jaa F Boak-anAa- Itrawa Rabaanlas Una. H'r W Brawn daaa HrWBlU?A-MM Brawn B E Browa Albart II HradlarllO d urava a a Baooa Anguttud MBaahthaldt Prad llrowa WmEkC Haaoardw naaakBiia'lu R.00B FraicUWRarWBAOo prawa A Salt tlrawaCkaair H-ltaid Khan llaan A-dra w B llrarl vratB Browa VTk T Hrtn WraL HlaladrlKWL Bal.rdBR Ballliao II HlalrM.Hkaw HaiuaWta llagar Kloh'l Haakaiaa II loan Jeb II itrewa ,iaa U. A-m n U A Co Hi oa Habt B Boar. I rat k la BrarnaUrKlC W I fcataf-f- Joka B Italian A M UraaUUvtMarknaU Pbll IkII Pbll llaurao Wn U-l lll.n Van Para I ItoJalak Chaa O Rlaocka L ola HalaaJaaH It-nka Cbaall Rankall"(hkL ktanodlct B It-ury J A Bam Hani a J It HotiaLHIo Pana II Biaaanai or V7 Ihuuara-a Frad A II -acb Jaaib Hraraao K iaa ' ilnaiaj II llMma Wi iliaarh-rlO Uar-Unaaan Join aaoa rlrutunRACi Bank Cap W J rtoawatC A Blancbai Law. Krannan Fati'k Hrawall Jpbn BJwd.u Capttll ram BtwtnB W Hoyd Joka H-ar J U wan J A C IHrd J h t J -I Howan Kf D 1 llinaa T Broibnttun John I EullattAl'alc Broariaa aitar M.-IKnir M lo- Biait lit U.U I'r -Uraoliraaar R ItoVlrr J h Baitn-Aim B A MranlClaaT bambraarBiaa ItiantCI iCIaa tiankurda A Ilarbar Baxul I Honing Troa Paboorb Cbaa B Ba'lay II M HaUap 1UI.I T BalCaln IJnJtl man A Co noMnlaJaaS llakardaoU llaa.v Jaa ah uo tl.ffnt!P I M.m liaul n J n A Ca buck Ma.tLi .ftaruhau' d II hu'klrrUr f n u pi Ilunail A U-rraat- vraitar aar BanaattThaaR BilnaaynW Bakartpt wua iwcoaija.ii barK Margin Inaa Bakff A Co . BaaautTUi Baltr BirrrnlCollargui John Bakir I'wlgbl BonikkdJchu BakarTbda Betiananil 0 Itnaknall Ma I -tt'.ny tfur.n Joaa'aV Ruekll. O M lllu-seotball !f. aaah HaroaMaa tMf uauaung Barkar O'o K llrroar Hr llruaa J.Maaa nuikl'aai a r Barnaa. Blaarla Prniat Biigl UalarUR Bartow Chad Barb Milo Raibu'UF BaraM Ma.iiloa Barralt.oloraon Harlan Aaa.ta (Jlaranol inaiaa-. Bigt low Wai L Hui ka John BrlaiaCaptLI llaibnt BIIIUAF llaiilnrtmoaa llrlaluun '1 K HutlarSald a (t Hrlli-aa A Ltn Il iikntr r q Ilarrait Jot'iula Bldoa KdwdA Hnjaour lluraana Jaa B narr-ai-. i.tuaio w aa Barkirjao Harratka Jn BafUa fl.i HI., w Haraatl 11 E Bndiaga Wat W ji-rtaaa Duac-a lllaaauatot A L, liuiria u Har-anA Wiig-ilrobaara B na-aa a tar Baiaara aimon niuaop - o tara-ih vr M artlatt Chaa V Bartlatl A Co Hartlaa.au J M hVaraua A CO BrlalollT-a HlwoU Car-' Brbba-a Albart BirehJF-l. Blaaaa A I- But pa AJiritou 0 amrraii a-aaa HartJOaa Hararaa Daacaa Itaraa Pilar HiabyBO Bart 0 A O llarka Pall K aitarCtptOar BrldgaM M man MbapLR Baaoh (V hn A Celtcgn N W HauekRB lloiartjoha Hramaa B U H ddr Wn .. BattaOaoG HrakaaAHC nuik-l Tatar IiuraE. nun luroa Huxh Braidorjaa B urot.aJoba ii.iiwr ww U-ab Fraak H-Ttwa M A Bnaba Hn) 0 HaaalC-rloll Ha-nrirJllTa.ua Ulanrait A I BoddaabrofcA EmU Bolgor Jaa lllaann Rrubao BBir. Loola llurr Bdroaad . Haattaa Jiaipk Hradhaad Elarryll lahaallCbaa I aairf A lioinnoa vapa i.rriia i. ui Blau It II lkck.tACa-1 Allaa Hr IrraaaTboa Booth wm C BroaWatM HonolT-oa HrraatJ M 601 Pr Itaarr rraalC-ratoaO Ri raa Polk rxadal. kaa I loach um A Co Ha'cbJIlC Ha ala Pi d A Co HaackUlrata HraahW M Baafc 1AC Maaa, mmmmrw A Jo tlirna Fraak Boad Jtaapb, JrBrra joba W rtaUato-rW HClark A Chotl C I u 0jo vuriianaia Ayana l. CBAUla M-iot Ulark Allaa tSala Oar Jaa-K-Urk Aodna- Aaron M Add Cbadwtok CCA Clark Cnna ia t Ulaa lAwraail illlaallaa no (.lam joaa. Ckltoafar Ctu Clark Alair riain ai rllark -.al.aa Conataatla T B a cttvia-rivfcri-, $ziJ,, Ckadwlaaa Co (larkwm CaMaalMauM CiarkaFatar

Cr -alalia LaulaCI-rka Ponn r CtalkaWO r-.u yt.. o inuiitr. Look In r II C Btmlag Wm taaoUy Wm M Coaaaf aa Crmln Jaka CalaCa A H Ca.Cai.tWn ConaaUrPkl Calaao illrl.l CaaaanACl Caatorlla-U Cbadwtok J E-ICiaaa Tk a Coa'adl Wm P ('an-roOalaiwoUapiwalYaaaoaiaoooaa-iDi ( aim Rayw Id I'loaaay taptFmllOoakar Boo (ladaaoi Moot CawihoraaH ht r p C Callaodar Wm Orawfarl A Wll-T- por Prroy B fCdwI-k MO llama ,8-tr?JB, (UlaaUIVa Cbaamaat Cl-Cakhd t Chamba-i M H alqaaw Cook Caal C Craia.r Joba M tCaaaaa J N Cook J4a Jr Oamatlt A Ud- C iaa tula C goraood Ca.aJUCln ryk Cap! Ar- Cautrlkoi P'aarr Ear W H fnl ta.pn7 Crar- Cbaaa Wm A 0a f A toa7 laaiay Palk n CakLrma riandall JibaBCaattuJiaaB CoikDailM Cbamb-rlala Ckar.la J.a.pk Ckikjitoxr Ora-a. Baptoil wClaraUnd C'rai Cwalnx Jta W AC tha-nman Tbaa CraabOt H i Cnab E H Cropakr J F rrtMliV rraBdan roroa nar.r Caoaaa Baao BlaDrtooala Jno Cc a Cap! A H Cbaaibraukb AI- k. ..... a... rt w. a l Craadall kTad Canaan Jaa nara'anaiirn I am aaim (h-a-arHrf ifJ-TJi , CUB- FriS O p- ,".1 Chilatlaallr , Catk.ay Jt J CUftoa llaila A -oUo I) . Santoall Joba aaabaU M-l- OO-Bl ram pba II Will rampballWlll Co , ''"T.t.'?" CampballAII CUfton Chaa fUJ:u.- Ca-aaoall NathaoC Ulaarta 0 '! Dr., " Ca4 laaaoa CHndmaa Bra Coolbaugh VkkC Oarp.oW.r-, A TboaL OoxWmB Charb A B Chlttondaa U A C x J A . CarrMo A Ca . , . , S,0"T',2, tarmiaaaaioaaa'-iirfora aanw t m-a aa (-naaMUmltttatarWaU CoaaaaaWmB C-at-WB CcKlO- Oraattjkaak 6 imii lata a Burr Coaa.aa thai ttuart ar Wm t oalaao -aaa t a.l.a Paal .! .. ' It a.a.a m aw .TaaafttrakaaM rataoVi Aba- laaalMiu4 Caa OWIVaOrtrkni Oaaalaak-a Jm vwaaia a naK-an wa tjara aa m oa Craakatl Cawwaa I a-h Clapf , PnOar Qoakraaw 4 JtarhPkHJr -awoaaa Varaa JokaiM U-aiahUI W -If yaarasa uoo tiaaloa l Crroi ;aoU C-lan-a Kant Canrl J Cola Hy Jw R b Con A Tkcra CarVr Milton Collar CI-rk.CoouoiCaOalt Oaa I a-loAOroal CaaBL Caraaaal P-ar Srry liarld irOaa HawMwd W'ibV' .y..Mca:r.v.i Claik I' W Otohaaay Wm J (wrtlt M M Dai ll n A Da Laaa A plbdao Juka Daarand Llalla- aa iaa lill-.B.rf aa. f! .7. ia t.T r-" M I.lr Jaba j'adrP.al t-aar Mwaatl IHi.1 DaaloraL rapgto J.ik li at nkPB I', afonh .1 B DadnffL lif..'aad E A Da B-rola Wm I'aArtaarri-co - g UppKl a bin ' II tl blo That laaaadlrjjba I .aidaoa rr A 1 daoa aliaa -laldoUa-rga IMr ll-a ry Cr8ipkla pou. bony JaD II alar .'aan n ItoarllChia W l talaa.t! (1 li(iiaaJ-a PMairJuaoC liiilofen lal PanlOl J lowa.fHKIoiFnrl.F ..a. Iallart J VN pr;kBHaa UalparlalUa- n.l-r l-at.lrk nrf J l"l' rP'lrat,g I.amL.k. Wmlallokdla Am I loud laaa llaa'l I lt lii,. a... ... I....... i.l a prarloa llrarl Jianctajai J W 1 oullloa Ibal ii.oval h.ln-rR iran-i Co HrrrJvXIC.pt IlaaaoMailulironila JS lloiaa Ja- bailor k I C A D-ntt ft ra rtoo.baa'i Wm r.".. lxt.rF Iiarlyja-aa Par OH Iti.ary AdoiatiualiaarVm Uar.i.a rtBR Dm-laoa F tV hoaaalj Da-a port, Malll Vm.iai, W H Poatoa --hf rrA-o IVaoUll.lpluA irbvrgbTaa '..-a a aawata o ar-oa .a.dua t D-ltgMkrtra I t a.t .ulay Joa tiartdaai Jam flaalaa A I na laiay Jaa -l.arlaMr llalla m lurlaflri H-rlaNA n.vuii'r 1 ll.ral.atA li.rU.I Ilea Iliil- H m a Katlak It llailall.aa Darla I b a A Ito.a w W I van lkoa HrlaadaMrM nit U ayua-aa. u i imrv j HlokaOB Rlrktrl llualMTkra -I im top Jaba IHrkana 0lir ImnVihaa A HidiHIIR I'.likt IH( ran Mlrhalltt-iali Wm rf l.rl.aaal- P llutfrJaa Itieit aaKi.aptluuk.r (Iaa VT Hlakaujaa DonAirl'-l liaUkl I .r-e-kkll.Mil-Jaka I'l.lUjII 1-urT, p,-rr lili anaTa'tlrk tiufl Nh4t t'li-Dar Aibartklimau Aoav inxai ua.for u Lhiuaa ftarbr I taral. ttriaala Ituooot Maftta ftixoajro i.aaVmlUia daoa Job M llll-ra Itaill IMmalir wm lloaad Allaaaagatilaarl A Du-aUha HolaidoaaJro 1'ltwLdlo (bar- Dr--iH-uOuU-tr. Ilrllaia 111 la lr ba mi lia Le Paula J Ifl-lir WlUl.mDiyThoa llnlaforgrJulla II ,"at.nl FatonMactumdEidyWIIItm I 'Ka- F Cl a-lr K A Fllawcitb lla-ry IdwatJa J ha rnuKana It l-laai-a a (,.J!l..uartMa Marian Kill-on Jkaob kdaiund Harm Kmar, ll.ary K lla Taoa urt A Ca F.m i aoa ,1 .maa Kill. (I.o w A rir.ca a rYlllltm.1 i.g'Hi J II KHIot.Alh KarlACo r-m-ty.l.maa liiloilLChta Karl Iaa U I l.ra llx.rr Plllatt Far.Uo.aaa r.ai.naN Hit. It W Faatman ull,ml)F--at I'.tar k.llk.11 W A L Wl In Wm Pafla Baukaa l J ph FhrtU-nry Ppatalu It Kir II O- I P'.aatan Chailaa kaana Cbarlaa a-atoaAlfn.-O kllorjoha Ealaa VS lUlaiu t?ranara AuimtFalraba d llaalyFinaa Tbomad raaaiiaaur I raaira nioaiA a Falllajakn inrta A Fraf.-I Fktor J W Faborjaoib I lack John y.aoar M carl J Pal aa Wat Fraoay Mlchaol Flta-lmmnaa Fait Ooif Frrrla Oaatano ChiUop-ar Fahr Jthn I arratt CbailM FJtcBrtt Jan-aa lalbanaMnn L FltabattB W Fomarba A A C Panaar D K PttarUlon Job I Fraaa Elobd Fmnlra J a d Pfoula Wm Faoa-aa Mlohaol BUra MarU Foyjamaa Fanoa MartU J Fa-aktwaaaa JwFox Cbarla J traseoa Laala W Faatar Uao uanry A uan. to Flamlaf Btaphaa I FaaalagEoUl U Foromaa YalUad Fribka Edward IFlatobar Qua r ord W P Prof F-iluallg lapW Firgaaan Jamaa lardFII tonAatualo Farauaou Joba FautoaMr Patila Auiutui Kiai.cH Thoa E Faatar W I Cpt Capt FaltK F.adarPA Faular racial I ro. man Joba Footer W L A Co Fafaowrith Krad Htrrer.ld .lahn Full-rWIi Fair Adward I I ladiay A Clap. fsSfrl rraaernowin. y L t II A Fin Inaaan Jcbn raaaF FaraorP.tar Fra-aU IloU Far J II . Fairall Jolia t Hal Bam -I C I ulle J aaaaa Farloni Jama Foaohonn Polar lai l Friaal llanla H'.r lUarr f! raUaaWatm Priaar Jama a L rladlan-ar Alax. Ca Farrla AuroaiaaM a-dar PlrnnBrntard Fia-laatlUBnaH-ehaU John U P nllama Martin klr 1'to.dD FaltorUao H7CapU.raawaal ThoaOltlMa A llrara William ll-llaaaa. Dl M tinea Jaa. pk lap A Co Plad llraaaHF mil John lamUaoW (IraanlleaW (IllbartJokaJ Uiluartla M abaal nUounbtDarld Urlawold Motrla OaU 8 P Uraaa Ch-rle 8nhamTboaR nnatorax Wm aboudo Carl MO -a Taoma Oaaa Baloman fbia W M nraatJaraaalah llraaa A tin Wm K arammad-lMona 11 Gula-Try John Ooaa, LtbanaonOngory Oaorr Qoltbary IaraaJ A Oo Ulaaaou IIW Uodtny Otoiaa Otay John tirta.r I'atoay IJodfrayTluouu Oray Urlawold Oaoiaa h Jeoklnaiiomaa Bal-ador II UaapitaaFd. douHlatttr ai-yrradatlrkH mood (loodilJKll U Ullllhraud Ed- (ldewta W Orar Rofua Cant muad llanalo Palrr liial am AMd (iarbort wmiaj nflaoaetnd llarbo Antuala (tola Jona (lariud rraaa (llbaon Wro-I IlilnllliaMIl droit Llward (lo-drn loha (I ma Madoua (MolJaoJ Uwld Wlllltm Cap! OonF N (toaldlnr tO doaaa Alflld llril.Mi tlln uar it joan H.ldallaL 'laioett Juha rinrao Catt I llauldB W llraiaon Thra Lulina .lamri iliarr Wm Oilwoa Bolw.t Oao.tJuhn tailwon lamia 4ra;on Wm OilttU Mlaliaal lllaw. Kair nilla I M II Uiiroe A Jobn- (la'dlnar JamriPtllliiilt II. urr l aon tiaraiuoiitic&arai.ui a HaHtln.aK 1. 1. ard A (1 all) J I, 11,111 A ll.rdlaar Hararalltlbrrl A Tnttla (luld.l I! H l llxr Jam a Hunt lira (laidlrrr Jamral.llbi.rl J F, Jua lluanar A LrraH (laroluar O A Oum'ai WUilam Haroa W N HaaHn B laekM BlniKiillatrr Alf.rd 0 Ui lati-ad J II A IliakailCapt H-ddkl.eJ W lloiau Will llrufTwIifrak- Co llaali-t J nan flail Jain r. r Hall A Co Hall .lul.u M Hall Uan K llall arar w M 11 drwo Cm. llaolr W N Cast WN lianiyat-a tuo-ivaaaa-jtl- Utnlr 11 0 A Co n Haalit A -milk Tl-b rt (iaH Hall A A Co Hall 8. Cpt Htaai Joarah ll.b.AW.I nallPdwd Ua'.dMux llon-lWm HailBailnaC Heath PUlaoa H-'oJH lUIKtoaB lladg Coroallod llortataUa DallWmW (i . li-Ctm.k MfL Hainan W naaly Patrick llilmanJohaAo Halaa Joahaa WlUkormahl Uui. Moffaun W HaleaaUa Ur HaOmaa Jaka llatolkoa Helm Ceil M a ffa an B IletoTheeW Haabm Haul Ilolborao Mr IlaMWaD 11-idaiaou AlamUoldaa l . HallamA'rx B HalmaollJ Hal'lwall Jaa HTUaadinoa Bam- Ho a nab u Halkok IT ual HaygaUTboa HallterACo Hammond Chaa Uanry lluab D lle-rr Fraucld Hammond A Oolllanry Jaa ll-mmaa-l Ilavldlfanrv Tkoa tlaUepAU lalauaB lelaeee Bamaal Uoldildga Ltgra- Hope Walter 1 (.apt jirtddutijerg j ryiinreu rv Baraonranta llandrlcka 11-ihll-rn A llamaaJaa llanaaaajno 11 a W A M. re Da-Id limpa-adUM llatnPa'er HatiMa A Dick' lleana N ertou lleallck F A A P-taaltaPatla Co Mood Jaba llor Joe itoweUeoP-t llawe Prira A Co ll.uuau w iiaaata rata Heree J B Hrrquaa UKdboo llo.a. il w Hamilton Jaal tain llipklna KoberlT Ila-llton ( barlnTlrrron Jaa llrpklaa lli'nia Marnard Wm K llarrmaan Mr lloptl'i John N Uirwtod Jaa,a llarrmaan F A Cap-. Mappulbtoiaa Harbor! J II-pkUtlDB H.rrtoiV JrhnllawoiMJBCe-t IliofhABi. llaraUclm IT Herald CIlUU-dIIot IK C M Raitarlabl nermann air a niwarowo lla wild Jaaa llawudBiknt -t II iigluitof An Hermann L A Bro tboayO 11'ttoB.nr HottaAB Harmon r A A Clloralt itllbart HarmoaaU HotakkUa Wb Ilaa.,la Mr look . llairr Cbeilca Ualljabn Haiti Hart Phillip Hart Mr HaitBDr Hard tag M HerdiagJ Ii"l n. -Uk-la n J a.il. Voaaa H.HllinaaR LB ejapl -till lir . .. .U?!YT 111111 kb fJar-rA Randalll k-Tuith Allult Jehn W HardrCtaeB Co Hamphrar AW Uii'glna WaaU- lanlaon a -larriaaa Ell llllla A Deatoa lllaaluajaaj aa Ell Ulaft-oJeoJ l Wad lliaiuijaeaal l A AC Ulldrata J ll lagwa aahm Harru n llan-iA F Una toon A L Habart A Mood ilarrUBP, Cipt Ituibee Mr ntlbart Jaetph MubM(Tan IllUJouteV HuleonE Hlektoy R A BroUodaoa Cka C larna rrm a i. i. i ti Il.rrlaO Hlekley R A BroUodaoa Ckaa O liarrlaEJokrdl HlllbMM JuallHanWaM HaiT taj-oear lliaaaiaa u a. aaaaa a BaakrMk liao- Hea alK HuUhlaalaal eli HinaanAC Iluae Br Uerair JuaCaplHliibbarn J R Plarkan 11 F lla.aa -anu-t HlT-k Aa thonr MutahtnaWIj UiiWaL .1 iiuumina jono u Uitahieak W Z,MoioHdi F. W Aal H-lahl-aJaha 9 llaaloen Edao HaialatoiCkla A MlneCB llurdU' lllien J R Mutton ntya B llieox N Hue U M . II oder R B A CeUi'chluaoo Am- net Juan llay'etn Uf trnoe Uattal Baxool HofartiiA Co broa lagenolIOr Iam.amD P lad.UOtaK-J Irrlng Joaah N .IdorLAC am utoeUeoW laaae t;baa Taaola T. JiadtrfLo.la Jeknaon Pool Jubiueu Jama rjeaobe dogil UJarria Jeha rferaaon a apt jca jane mot -eckeoolj Jeaall Mtol Johiacn Jamil J.alroa Mlt.-ar JanLleaa Wm P f jamrallan A H Ji ti-. jah'a Antkoaf Jamaa kfr dtk -valf aurm It jauaa Ja JoooallaiB lamrali Johnaoa F. A Jamaa J'haW Jobaaon J JtnwaMr, JamieJobneonC A it Johnaoa Wm, loew a t.i.i.l IU jonoi ur Jo-Aa- Jiooarvm ooiuiia eaaaj jeLIOVA t Jt hSSS J Co J iu if m 11 -.!..... ll-irhArH.Iuffr. U Vi feoaen,. Hall Meakat-I Jeaqull ,1 Ja.rloVal.rla B jordl F.iand jBTiki inna K' UflOMSlBKarMr-l'VI Vtt.iMinWZWm MllIlrtiiUIV--aw.lB.W A. u 'k, Kaotlor Ja illtCJoloaaAM-ck- a..-. - -r ..-.-. . if . P.a lla aaroaaa ... . -- ari a. Hwaan w Maraaawarar a, m ... a. r. KalatulJ B ACaKawp-rTA A KtikrJarpkL Kraa-aar Bai Kianadr Wai B Plaam d-ma-lH .Vid K'"a-B40 KlanaACooaaUy KilUy Barnard Wr-.tor KjVUUeary rraa-Ha G3 (labrM Oakl Grab SUN. PKK1K ONE CKNT a Kr'ki Cat lliia. Ketehum II O Kllloa Ta a iaa IT-ll-. Jl Kaa aar P. tor Aalgkt ll M A Ca Kanaa Markael E.Ik Patrt. K-rrk-M H KdtratU Baroaf Ra.4erba.k0 K-rrl-M ! C- E-va At EeBiaa flmetkr E.aaadr Jaka r Koaa Kaa Korkkiar Oaa an n.Owfa KaaalaL Ratio. g A U KaaakAk Wl Kwangg itoo a atar K-g E Ptold Ela lavaaa EaUeagWm CWllEAC laaaa Tvoaia EUg 0 B a Maaid El-d IMMrt Kaobr Wm M Elaaa T 11 I 04M f XhaJak-r Mia-wi; aar tea E allaa altwa-Al r aiiTttilniM Eltllkaa O Rial Waa Koala frad KaaraaOa . JUawloaT , Ka-aOrJ-kaB lialiwiil AlaTkali Ckarta Kali Lraea U Earn lb aaa A Keel (I ar Ran an A Mo- K.ab IIIkt-BK a(AOalllot Klta ara. AreaiuorklolM Rr-bRM'k KirkJcka aaptkaaa O L L wlar Thee A1...aa Ta I all,. I., l.ad Ut-katd Cle-a- Lbtdnnaiertr A lkoa Lookwaod Cka Uw P4w. at ( art fa l-aeb a-rl U la-Jaa A. a.a i.a a t aa LaplAT aoi ambwllulgl a-aloU Wm ..Baaaitbi A I04M IT A W WaK L. ttubmaaa Acolih IraJa B UooU Aoiea-blee AaU. .aw ilea La. Ha FaC lan 11 U Ilia atroail Mftea ladb-atltt A LrlTlaaw,lirTooa-Lvr.i.a II ar a uo uiwaatata Loula laKL-l ana I. ML lira L- llreud raud l-ona Lou. lltf Ra1 .aaaeekrr WmfJ Hr. . . Larrlny Abint ragwartbr ( 11 t uac Loaikaa Jaaa I. load llbl iriwMltTI IMiila .alrjjan.ee LrbrunaE glut f.aaaea C II Lo-.rr Jaaaph UiliAUaE lnda rreLObi Univ. B'r Laomla A Qrle- .eg Wm H laaj M Al elaatak Nattoal-a A M trie .a baat Charier Loo Wa .air. a In I' Laak Thoi Dk'l -mm rlah .leaa klaa taw .anrrjarab Laoaard Deal UaaaafK VK taooarabx Lv.aU a LoumieUrattoA ,al,aa. m laau ratal A ,C I laala Jal.aa IS ar I, Jltnaunt mitenalt w U-oa.t.r II p. La or no. J l.n I aikl-eU.rir ta Lad i A l..rr Itra l.vid (lili-r l,.oa R.w'and L.i.k lb atai lja -mi I. ran Wa l.i oaa Mr Lnfalo lon.thaa l.rtod VaaM a itr LaoratonruUrt Laarcn Wm It lee lieal.1 LaoimecRtrT loaala!IJ K lla Ado ,41 l.eo Remril l,.Btnil ur Ltnoa-p .'on r Laiaroli,tp II 'i)UUkiiia-i1 I 'a) W laa.iT IoJ A l.r.na awe Iriir M M id Jena .tout Janaa Uan L,.cMett l.rill IVW Laae-aie Atnrfi it-rlil. tfalt-e jiM. Wm (I A l.Url K I' larW Ll atfcteanr tarB.bttt IJfla nmk Laar wa Wm SLImlie.t Waitlf law are Faltk IJahibail I ir LearaaoahA latkoaad I" l uiaaniaioii M addnMiekaalMjlaJoaCMltut-ollr Thee Madoaa rrm an a. ae w m I u.llri'-j Maakae rl'a.t Mearh n, II, A Mo. Igiavrtr Orll Mak.rMr MacliWaB Be a Co Maea.lalor A'J kllli Meileyjrha Mtedonald Ran- M-UI-? (I aire ( Maaa, Jam- eld .. Met e In W J M .ntaia. (Il.bart MarbiraJN Mm rr A Mi.-atbll.dira- Mali-tyJao-aaP. M.rrlokACa Ir MMOklrlJUA M-rltetr Moore Haorr T Co M'rui no. r, M mm -Vallar l M trill Cat! UvlMo. raj Merilmea taawraeMtwa Jama M-a.l.ger, Olllail-oja- Jo.n II AOo MowaJBAUa KwlnllH Eai-rallerid I. M t-W Ckaa bt .010 I. II m Uo kiaa-ooiar.Mxr-Maira 1. 1 a are klae1. M-naliaad.l-ha Bank Bib it MaiahallUB Mm tin Mich' el Mat n .tana Martlu I rank Alon M.rtlaRntatt Martin Wm piatioAiixanofiaiair jouna MotnA n Maitlo A-ka.lo MairmiIK M-alUTRH MariUWmtl MartUIIW (Dli) Mati-arlM-ld MwtroAabroa Marian M L MirgiumUorfrMarrlll fhamaa la u chaa J Marrr Mooa Meran John M.rfotiraiertoo Maelnirr (toorteM.rrbU I, Mar aim Mtnroi- Maoebi (lloronMr.U W B la Mohair L-iat-karrlain IT Maarn Robt It- Main Mora Captain I - Rail J IIW MareelwMP aiaoa i ii aeiier rfaraoe MaaoaDE Maekar Ward-I MaeeaJW Medharaljaba M.ion John F Malllaao Dr U a akllra (ooajoha a da aaiaeorgeO dapbyTAO 3 -he-err).-'. MalkrlTeor Me-e-em(MA eta Ilea II oaa raoeta are head t B MakoaayMlchl Mr ear Aka Makr tamtiaa aala Mail a a her The Maaa-n Laole Mai-ar llaa'l Mai aaa J no MannO W rata Albert Maaa Jaka r Mentor O Maenlr II 0 Meaning W I IlloaP Maker B II lltor Bath 0-1 MenaluMAJI tiler Thoa Mereaa II lllar Jai MHIor A II P. hUtor-tCuitla ktera A Mix Si.llln M' MalUa Maraard Miller J A Millar WmlT M'llw reel ElKor AO MutorWa . MUlaCalruJ Mul InWmMlob'l MaUla O MolrebUI Cor- netlue Mudrt-DeaMaala 23n5VU lira I ir I had ItofWII IWaW Itonell Murphy Jooepk Man .mm D MaMlto-ell M; Mit-taa A Ulif.Mltohall R Ita Mitchell A My-1 Col'e Rlf Motpky.ttma A ABtaMaphr Joaa Ma'hewa Wn-I Mttckoll J N Mnrahr Tl Mathawrtn UaaarBlttao wn Marahr ElaharA Mnrahr Jeha U Utodlaton Hr Met-Uoa Oao Mat air J F Mawaan Jamie Maelenaaaa H Mataraaaa.11 Meek Wretaa MaUkewa P Maaeell 0 SaxwallSJ alwaUACa Bieell Wm Mecke J MnkaJcel MIchaleoaTlK OleMarrar PN Hla-allr wm Mlddlabnek Uor- eee Millard Ckarlae lurrar k it -rrar Jeeek array John J aar Jaka Millar Ai-nnder: -nretlOAWJ U filar Jamaa llaaiePtl Mlllap augk Alan- M ran l.ad wig ea MrmMBAC Mo'lmanaB Mrar Bimon MtiB-, M,tbrt Man Bolom Meaglian PattlekMaod-r 0 F Air Nah Capt Ira Vekela Cap! TlieaTtlaklewi N hallay M.ckl M Nbto llaory W l-ananraui n-Dltt u aiarc-aorrie n NubP-iarlltCtl .1-n Nenuaalaa AbrmNawtan kelaon Nor too Bheldaa aormaoa taoo II Nart.inHarmu.ll Now! Jamn Mir.aM.iaaal, North J W NraCol Thae NotiIm Chaa NoialM'aatilM Minan rte.iyA Napall Xanar-S Neljon Jceh'l A NaaliUeaEU N.rcp I. Kiih .lea Na ran Lewla Saab Capt Ira Nlebcli Cha. M Naula K A Mono ooo John New Rlebd hlrholu P tl Nee bold Thee H MoIh la J..ha U Nr,.olatC J, M Neoamib a Co Nirboie vr A e-lajobn N tlloeLon Ruiaell Nwtrknd B Ten haUaa M W F Nable Wm A On ton Law. O-Villl Itlrkaid OU Jamb A m.ea o-Nell Atwn OMUlrllmh U-ConniRDanla II Nelll Jamea Ueb-aLM ( aklar Faraham'l K-tlar Falilckti brr F L, Oekl.rFL O.-lun llatrr (ltti(irlioa.r Oddejrarh OUrert harba Owaa Hlloa iabarWa.F-1 IMaliallawitt lrK-lllrtlirr.lt IlifilillJ llgdeilJiha (l-Kallli Jalua UnCeidink i boa th-iton- A ll traadarM t,' U'Mnlllieel llraaa 1'att lippauhalm laaae tl'Nalll Jobu ctUailCaptWmOrta-u--iUiild O'h-IUJotm Parker Jml'k 4 Peanon Panlal Pl-tlagtMi T R r., Pack Joakua B llaoou Ueurr ParktrOaeria Vllllaiu J PlilUlpi 0 B Filmrr U W rearaen m ti vr rnaa aimiiaii n .VII Price nciioCra HerrfW PhllltpiM Ear Pair raikhartn Pier I'arhhn'at Hani A Co iriuie tn-i-ee M PbUan Kaliait Plekulor Juitua rartliJie rba APrabidy wuilimrauMy uap-. I'kiw-d 0 W A ll , nM1,"- aylt- Co PrailFr-tkN PrlieJohnA 1-agoIF PrckDF PrltAF Parker WiniAmValham Oao Price Mar A Co I -din Wt Uaaa Pack Wm T Phureoll Hr II I'eitloglon JoknPhalan WUUam Ptoraon Baml B Falaerwiaar l"eok Mr AV?. ,.,. PaikAa-aman P.lioarhAaB PondUaridU I'aallOOACo Petoreoo Wm (-otter 00 Palmer U O . Per put Fraik I-otter CTai kaoa I'-runi l-JoaphPemberloa RtiH Pollock Cbaa 1'aliar Edwtid N PoraliA I trkar 11 L Praallc P N Vottor Wm Flac Mela I Peter acn Peter F Fakewtch !-rry l-arblttg OaerfaPwrr A Beeoy Porter J I'aulaoa HOC P-rfa Wm Poad Han't II FarlotlckH.olO F.ader lubait Fob aula Jo F.Wl.onl N Cept PondBP F. laon V.U-rll'r.tl FiigeaUPoitor Maltt'Bd B Pet'te b IWr Pear Albart M I'raMCaall Pari Adoipb . Powell a.. I'l.ttA N.ltletenl'u.tajd Moai oaalturPrMpar Mlek'i: 1'raU W It ettrucairre Pattaa-i. Ji ba I'arfrr luiena l-rale Wan farrACo, Itanot A M rrry llobrrt fnab'edd Tacal Icara Jaa V nmb A Co Paral 1 PT.tr Putoom Ja R I hllvtn uut rat-am Jaa a Pre ca M naleur Putnam. T II AOa I'irk 'ala Lorteuu rhlnpotrax Ml riirorJoo laan rnii.i v. Pe-ieJafulA PrlrrtrRiW II at am J Pik Baelniln llilpaa IIal-1-al'rle WrUaa Pluaer Mrrlck Putihard Al rd Flunk! Rev Wah- o.frCli-l'anJ 8 l'lMcAllr W MeAllh-r A II M.hugalJobn McLcog-Ua ikonu MoCatthy Tto MrOrawJACo MoCowan 0 MoQaoan The HoCraakan J MaSulraJenn EcKwJU eKeauaT eKeaaMaari McCaitkr J B MeOartaar Jtba MaKlnatrr Mr UcOer-el Petk al rem moufawa Mr nuut-r r re doOrawaVr MeChaaney Wk- daflenouab Jobj .lUtMoKar H P 1 AMell-pb Mlchtel wra rv IrUoaaldWMi MalloimlakJeka Co MrMa U 1 uaalal McAUelar ABro kleje-ern raw- Mernenoa MoCbaaer JlkaSoBrtdaPalk Chl II MoUUnaallO MaNanaaragr- MCll-li JakaMJianlel Uwlt moa . fAr7cTwkeal-MeDe-HtJeka ..Me-arran J P mkACa MeHoaald BaoaldMeaamiaa Joka IbABllOeJaha M.KlaallR. J... If K. MclulltmJ.liieealcKlBae-.lM ..fS."".'?.!;. MrClar B 8 Mai Iraa Rebiit Mcjluuay Jvhu MoCiaekeallM MrLcacblUlp J Ma'en-lrk Ja . OlIRKChailnrOulaTbeti Qok-iJ-Ai RarnaalalO Barl.hlll Willi. mC ado Mora IU, Ihooiea Ml. lila AHr d a.. l-e.taa R.ad.'e iJeapk Hilar Joa'ah Klotu.nl WW RtbhMon E He-luao. William Rubrta9eutrl Haba lie kl W Kllblak W 11 char-ion Cbai R 1 an Jamea R H a iiaooo iaiuio MlTMloU RoaaaaU Chaalll a.,-....k aiiMiui Keller Joe -NB.ii tf Bar Joba A I R'toy Joaph Kodiaa The u Kednrd RtchardRlcbudeoa Chaa Hodgon (raorf Uaadall J W kaivt I keokoGK . Kaklt-lulaH Kan full AC kar J'" katmotd 8 Ka-ear H-iaaa u..a WlHlam UlahifliM I A Koohclear laola ll Regere aa RltbUacn Ftuik RueenBtrphanr l R berteou W W BUhar-aen Ly -- tloealeur . aa UaaaJuLnJ KIcherdeoB ACkoae-al4 Ana- RutU WiUamPKIxie (ler aoia RooibaekJJr Kallriiara a-aar a HallrlltoaR BlitorPaeld Beana Chart K KiraellBF jKieeidJ.ba Baa Charle hTld, Tele-aa fco" N,-'' ?" i-lrlDIOt UflUT I-4rw-i ba " "" r".-" HU 1 h-3- Kkh J ". n M.ffi-La.Sffi.Ftf' IihiWm II keiauoal Piled- riim ir"i,., ". a d-Tuii man rf-fej..teAfii Rm " ..-.?'.'":"rTT-a -jis,.Vm7r eiTonda Ckaa HRttorrX. bt JL, IU11.011 FlunRotiMe BkhM uiawur.u.. .. , w HeeoPaaar A eevooMa John IIRoklneea L L Kapeaoa JabaaT Jwottto (1 JtRobbiM E-r RoaanbaM J-a-t ilord (r0 iord (r C aebaata Jaroea aaaa j 1 abarta Jam feeder l a Rem-lBo RokraaaM r Kudarlr liltii RiiAooaaJuT tl EATE3 OF ADVKIITISDHL i,?. f AVTAmm. --. - , 1 -a. am .Mil vniTB R-mhateaO Manlaa-, al tHitTtTlmT km aad. ta -mj -?-- - -wTm s?sii o- o tankar. " " 1 SSS-SSHaaaaBadWaaAaa-l SSI fcS5w38T-a baa laaall LamkeH Ra d Vakatla E Itcwrtk Itoa R aeldaOiB aVkarta CJ-eitaBaiaairr Ipeaa- A 5 L". r-a-ia nan aa Be-aber- u AC laaal Joka-t a',--?iW Araara.pAM Bleb aaa. T beana ar Jaaa ah L.a 'r VM !t4 MtikJinb lu..M.tv -.... it -- ---a . 3 r-aVt U. r.uwrr' R-ail I il "al aa.a fcltminBi Hi li-iedartek BaithJi .Hi. eal-A aakl-g J.ra-e BattaW kaikar'r k. flilc MU laakbl 'ecik.rjafh BkHdanUB BmMkJi PI Jaba lalK B'alSca alaraal Jaa4 IMH Bt.wit k a ,re - It 8-. WailrrB ri. 'Illii aaaB Ba -aaWallar E3JP-, t IMalK Ba-lkA sar mill J-fp. HI. .i LJa-rarelih P P' Ml da. MM BhlptorBI l.f H W l. -Mta I! M Mm... r Ami -abraaa 'at,.'!.. i(itt'lallalerwaf BkwU Mil mi iiriiii. r vtaaiair in tar II '-! BHMic.Kiitknol.lrMr v ill, n,Ba pth r a Biadaii n-rry r,e B win wm (tatmsataw Firia fl l aaeoa veo P BacacaE ht B-leaaa Oal-tk MeaVAIrx W Baaaa Joba M-a RfrkTcA a pa h ."Ur lal Ham Jaa II 81 aan.a Jaa Binuck A Co II a' kin. Jaa B-tfdAOe Bf-wail A M Ph. pa. -I Up fart Oa itac ,1a S-4re ddol.k Blnwrod II fl Braea L-aaru 8 laaa Mr Bleat Wm O to. II Jem BtawailU tenia WkthMTdl ebaoaa,aaT.Ioon.i-nt-r JOACa (Jo aaaaaalieeaaa Bhr-rkl Malke Bh ik Parrtah N. P.wlll Wm B aaara Haraa B.lfu JMI'twlPrntvl a K BWeah P 7 .ratain Mi-Bat.. lyaU A riaaeJM-l ilallBa Hn Bbal P fieo'e (In Bla. r II Jaiare 8 lkartjapdl 8 aai'ltat AiltarM-rtca a liuaaim F8 . W. - -. ,u f P"- i. !' Moaaki 8-rlaTF rihrknd W 0 g ititI cp.oailfal laairttl 1-ndoJe.err PaAar W a.rd-niMU Be m ar A 11 BhawriWmM a awe aapa-adaon navoet Iga a TO Bit Mar) lBlPikl.il aaa.l kaan a M-ieiue! ACn tbappar J ha Ef l-aa fiwia I aikwiatha N B'eia. L B rare doha it ,. et'ph aioa WDaattfb aaaa foriKkiall Pckaraerla.l IblVTH lliawM r ba luour J t aa 11 i. "irk Mr Pin. A Pit I. ItnWIf 'na 11 ri i-r ca ea Borai Tt. re.ege.eapn 1. i'r ma Jekai a r lir Baaiiml trik:- CO Bar Boaeeoleh Itaat 1 . I" ;aral At iaa arffildar Cbaa Bilr. fcfe HaipB, Malaglh.a ffareva lUalaM Hi aa Ji hn Mla'v.oa W 1' A BaiU Wm te-1i.o.laawe Co Builaa PardA- MltliraLW Bllmarn anaa need riaalliat) (I A Beifiileir.il 8iwa,Oiry aV ( BUap-aJaAC Oalaeka I haw Hence a HSUId II AC Balilran Daorl Phew a A Co Bal'erane-at Btarna Ihoo- hellFu.o.a ralftPWAC dor pliaaMarua ll pvm BnelllatBolllTaa Joka L (haajulia All.. Hi 1 Home It M HrleHV BclllT-n Tmctbr ri.btl.a ll.ik ktilpkea Oilaoa.kt.rkar A O rrio.peri ir act a, r r rraoiii 1. u i-itmi tv a BrH fitar Wl turn C-baml I'aptJokn oo rnaa i.anrge Maan Ji bn R Biever Ju M fl.l-i.Wn f.taJU BallTea Jetr, Jr Hire a ckaa Bla. ra"a A A 8enondrar J H rwaraaa Mta- Bal'btlaa Boca run urn pmllhlt r Peaaan Roheil BmlthWm HMman CbArla rpei ler aeor go ThrmaaDarM A Tartar ba JTolaa Daa-le Tarlor (!- Tkampaaa Wm Shape Mrrto ItonaiaOtat TobalLtoaaf roaaama Baaa leiier Tviiiiem inaapooaja TikebyChattoeT B Ta TtiHrO-rif Teuma-iua Aad Thu lwlk H TraayLU " thonyaoa l&ni-Torrf J I 1.1 a) ar ape rata ' -J Taken. Ik it Ta4J0 Tati 1 Tim l G-M H Tf tlwbll iMiardWmM TkompaaaMfrowbrta Bk Tatar Beorr w Deaangk TapaT Tar-rdnC . T-omweoa WaTwaaaa4Jihai Tacjb-l-lwArd ThampkluWm P Trabyl-lward The TalD WUltugk- Tto aOew: hvACa tnbm a taa TrompaoaBaAV aal V r-aakMart-a Tempi. Jala f-irrai 1 itar r rt T-rr-JOeW TkaaaaWmF rrar jaaa it PelrrWB joompMJoal Tnempa 1 J A T-aaaaaUU Tiaim Tba leal Joha O rraax BaallMnk reau-ur r ut !flriEB?w Thoaaoa llaarr T IkdeUMr U Tb-rberAkrtD Ikatiau trnnctiThompeon Ed- Thurkw Frank TlbebaF" ad Tyler Ckartaa Ttalarirraat Tai apaon Air I- Tark K Trlip li'y tdr UlkBarCrerril t.ullJD rulari lllpaa . IpaowAJ LUeorB laLar Jamaat I ndwklll F VelkT-emaa Vauraaod Jean Van Celt Tk-aa tooabeeoAu- U U analaaT Vaaderhorrh JTC Vandarhawaa Jk ViglaadJoka VaaMormaa UO . Ca vrgau Moneieur mar aaaarurjtl MuraatCtarla VanRannkA Vaadeaeaa A at Viermjokult Van Itauewfck Co tiVtiu(liar. WN Vaadatbtrl Jo W VaaWaitl) Vaader, Wat kaa. Tan on Wm VaB Pander 11 AC ell (.llbsrt Van B'tkle R M Van Aatwor EA- coikati A VllA Van ll.mt-n Mr wU a'a Vao Klrck F J 8 Van PaiTtea Mir TolabtLJ kanWlnktoBH Vanluran Ja AlelU n Lxila D V and uan AA Co Wilier ReU Wearer Unrp Witlltma JaT Wkl'wMKoMWbralrak (loo A mlah B WalibMutln Wtbt-w Ll W-llama AUia- Wel.enUC WoancXI or Wallet Uoo Wabarlhj Wl.ll.-uWm WelkirlloaB WeklLaelaL wliiiaau Je-a Velkir liat Id WrburrCiptWmWtilluBe Oo W WaihTkoa WebewAr Wlillama J B Walter UiaR Wrdnuerlir WllilamaUB Wa,toAFord V eUluod Ba- WlUlaae Ba-Uk Wltit n llrnn roth 0 WiUailiib C Twhaaeeo Wm EWTlilaaaan M - H W'btor Cap ( Wakarllrary Wm Wllllameoa J a Wa'ibBralaa Weake Capt N 0 White Jaaaa Walker Nil Wen Hour JohnWIiHaO PT-B rrakililBBur wriMrfanit rrnuot.u o. alirua WuiU Wmlaa I'.lk Walktr Wm Wa-ioa J A . w hlti Una AOa Wblte Oebara White Atra wM-tWaDra WlabtoA Wiak. rvairer wawa uwwanii VTeU.na WUloidWaa'art.bBa WiJliiiifo Waller! If leo Waa NrmthiiOWetmor W J aria au WudChaa C Weld Jamea 0 Watd Feltlck Waid Jthn Wariau Mt Ulan, ar A Oaelt- aan belin WblrtogfE -a-rer Jee WlotortatUmJ Whlrltr BlaahenWlewaU Jaaaa IE WatmraltArVll-Wpalaw CM-p WaakamFralk Wlnalow J warren u o Warri.Oo.rf. Wj-krhalm- JjBJ "Gr 3 u Har rt wiaf nut. Wanaa WliuimWIllildaiMaaantn ua i Witgtoy Jaa WkltlnaAR Ware J A Ben Wil.l.t B Whllttoaar A CM WMelrAlkatM Wiarlleatr Wright Wright Ur A WLaA Waba rtaudWrf.M Wm Watiaa A Vvh-WrUhJ liarlJ WUantDD Wtmb-rAOa Baaa Tiiiriiijaer w. Wale-a Brklot-WiUbtAJaakeaair. !U II wnahlja fataiboiiaa Jta Wrlibt A PkRdf-W VtatrrLnre tAU- an R t lliraM Wright AC Wati 1 bury Na. W I eon J Wade Ib.nlel -I Walaniulbtm Wliao Wm U a WlleoHAadw Welt n Jinn DWUaou Geo B Wealluta CAaaWluMa Joeepb W , WtllalMr Wi tan 0W-f WUUn T J WilaJimeaC Wll.altoo Wa la Fdward Wilier lenl M We la Jamaa WUa, x Elk b 0 Wa ia (leo II Wi'oox t.aa F Wa la Oca R, Dtwiicox x L w, I, JW WlUJaOai We Mb, r Cm WtUta Iiee'al ave'gati Monla WIlllallrBC w.iIh wi'UL nr ,ie Oartoa Wleka Wm W UFkaalAB rTl-a-La-rilea-r A fl WtoAW-kArrali Wood A J Weed J N Wied Wa Wood Ckarta Weed Iran-f Woao Dr A Irak WalfBVtokir WeotlFO Wardron' B Wordlo Jaa E Wadro-ta Uaarjy WolotUA WaodwoHk K WolSe Eodolfk WalfleBaJllpda AC Woodoaa Wairaat ","rT,:..,w"'- -:"rt. m wTaaJta.a A . W-baC-am W ITS 8 8 " gffigaT WbrabrCP WUMeaa M ?"?? WhaelerdWIIaaoWiJI liu RO Wl akaof ABmAa Wl.alw Ue WUIto-ta Eobeit Wlmnaa-aa A ebea Fl War aaaa Jaka 9 VfraUck Ce HWIUlaral A 0 WlWU-Tk WtbetMi XIQIIS J J YnkrOroW YoargJaa Young Parld YauagVB Ytang J 11 Young Tfcoo Zib-lakteMaiFDZUdlrkTMUaaJ ZolkrZ i-ttk Mrarp Mlara laaa.aa. lew YorkSaotliirl Bearlkwal th al,.aM..l.la WLUoflM .Co lrfe . jr ToM 'al SaT lKtarlo I hj.lea V ia of UltboauLtkraiy Alt llewia baalrg k-a tfPtUttnprea .. "-S . l&i. WBBBjk American Vai.bb Co WeaUra HE (oldiaFriao MYBiaeriliat laai-a- Frei File B B lltoo T . WlreMenfaCo Pm r.then" A M.theaW tflaililntuaCUl MluUf Bena-ol atBeaeiy lo I.-inl (Juarta Co 'a Miihlilet A Black. H ho kele , , inltbCktoo Rial-iaaliarUdaa , Pi cU Coal ( tl Cl llelioTtow w hit. iaa Oa Ntw Yak Dytlri f aUb- Art op rx . . luhmnil fcugtala R-fll Co . , , Pnpi(8tudbtAB:koot-N.w Uudan UoM (Ml 'lalaitnlaal I-il,J''n-aiapa id B Am Mlahut Ca Mirkbat Ubncaloir Mm-a-aton La Ma ... Taatoala Ccale Moatb'r 4 N T t)tnll.al lllllra- Mllle ( 0 , . Irula BlUKUkli. rablnoatnr Palatan toa aarhanVutrf ai.l-er-apB.eaeC tfaabattaa Maal Ca Ma'koaeanU monantagf a Jafbraan M Pew Yak Venue - AraalaU Wab-agUa " Boerataa " waiaaiu - alb uenm-eULaa Kom wmTiU Han Verb Taa rUa Odr WM. TAYLOB.F 4 a.Vll laiJ A"wmfjJAi aaaaapa-aaaaak ak a m .... V-.mm. -!. -. -ali Xwat J na -law aiua a- a-, wa w waa aaai - isated to bara a populatka af 00.000 la 177, I hr th laat cwoj.i kbowk aal- 69,80 aaaldwn TdKalMbMUMI1tlMHi,IBrW-. Hal 1 v ' : 1 . 1 i a I : S ,mfm Ji & - -