Newspaper of The Sun, April 11, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated April 11, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

11 " tmmmi. 0nmmm n n I Bririii I irar lea t iircfi - - -ir--- -A ' ifl THKKEWTORKtSUN, of ikara mi.Tn ear, Nw if Bw-oAemy, Park tHIUliiii1iiiMM TharMUyfraBtldl Mlvarod by Oarrlota, te i Barber te-, York ay 14 vVtly,al wzooi quastoi onm ra BUg to Oplat Oh (M, V Ww teal by Hd, Bear Dollar year, At-rtf C-walakUlhtwaghtar BM Yaw, an- t wt-t ataee-ther letT im corai TSM BAT. TaTB WUUT KHi ft (tanaf I MbnrOMn et eveor-i r wr i aeoaihe, til augM Mpw, km fmt It-oauasliaiatlegjahaniibBiB, tpeot- 1 -TO BUII,' On rtleen tad 1 i Bew Turk, r AttTlFlClALFLOWEB lUKEKt ffuug at. Brontlrai htWilwlHl 4144 Bonnet makers WaRied-three rood I rjVrn klwmtf maa- I ate, vwa awed a inn, at x trr. iiMi-ti Housawu-k wanted, a pbot-st-o-t l I tn d 1 ra-rel k uoork for let la nialtfimn bwe II wmmolill tin not e f 4 per mwrh. apply for en wwak, la toy etore, IN PW 10th U.M. V HUM SERVANTS WANTED, IMMEDIATELY 411 It elaaa amm alaara eiat-tle maai l.t-t. Uf.M -nr'e'tn,an HameaUtotr I filoa. A, will ha anrd. wtlhnut BLgy """ fls Ciwnra KACHDrSWARTXO LaUIJM W la laam ta aaanai aa Waaarx trkaaaw wnaaa wtiwnaim araanaa ua eta1 .eel Be aha- a-art. tBtho ewawj tat -aryert loor-od Ere-i tt?Atee arrlni owrhliwa ax aate aaAtTta thae. at UTABae aU Boar Dili nr. lAlAlaae fEW-BO BLtUUiMAQI ITA-lAli, LA O (tea at laam to atarata aa bM, lal Wheeler 41 It m riaarr eh lull-. CEWIBQ EUtlrtlH .WaJUAD rAaV aw eoaawa ErHEiafL' unriioraEn'-aAU, H GENTS WlimtO-TO BELL FACE af ttetlenerr and tewalrr, at prune aaa third lea that aaa b. wuehaaad .a-i.We (Jail aa ar ad feWjai , J. CvMLKTAi Oaertet, awoBm. tAtis. Polla-s a ssiRr Bjsau9 en iter V. Wealed Aemart maa wbe andarettad eu-trrllaaae-llin end shirt boaema Af ply la HlJiia CArTU tJTCaaalat. l.lT.t ffr. WANTED NOTIC K M PLOT- ara Mtatfally laona4 that thw aan ab at Mat i . . . . - I. i . - w: . " . ' turn mtwtnwmmtmiw iinu& M Ha .Ml VI. aa mm aaa aaa rauaaw Btia aaa n '! wrraiU. ajaltai tj aav aaatana i uaaUaal mu, laaidri i aaa arraog tarauaf OA haad. fana nodi aaa MIo'lVJ DBAOOOSS WAITED TJR TitK U. B. . AJaw-Svad . wtth ratlaaa aad atithlaa la atmiyliaai allTrad Uaaah aMUa-. rafauUadua UwVa al W UalaaajtarTaraaavlahit . H. all Uatn M "" "naUa COLOIKK& WAJIlJaD UUUUialai.1. o-naaiau uuuuutiaui. I. Arav, og aatlra aaa, ra fraai til atootb, artth board. aloiblaaVdw. Ayatr jaliiil in . WChathaant w MV.I, Am, tog aaUra : E aiaiiMac-iu WAtXED. ArARTMtNTS WANTAD TO HIRK- Aa.Thaaaadi f ob ar ? AATha aaa. dU ia haar a ta, aa anadir. onlr. r ar teata aa-rtmaala. bttaaaa IM and 4 ith ta l U and dm tfc E'( hirw, m aaaoraaxdaMj a atlailua Btb- balhachMl. AXiBalMiP, , o. MW iDjtn WAjrrss to urnai- MttetNtaMtottoaraar- avaiaaaaraiaa OIWIHO MACHINK WAMftD-AUT O aaitrhavrni aa that win a 4 1 & mtf Waar" a a l an aaatr T aaaraaitai a aata, aiim aun ataa waara aaa aa aaaa, and lorart eul ar-ej, ta . KW, kas alliaa atlaa. i.Hl flnBTR. AHEAD Or ALL CoUTSntl JS I rax OLD TROY HUtr DBTOr. UaUtad rSaATnuTaT. loo. il til aoraacalFaarlat. Hartal ntaa axtanrlTa lira aarauiai f trial tha raoaat aaala kAh at aoattoa kad kaakra,! lU, oar ana- aj-s1 ar.ifrtntwfn rnurtlaTTiM oooda. larxtant,aUlaa,aa chaaaaaM, .ill ha l , aaa caaaaaaM, am aa waat ia 4ka vbnla harlaf aarekaiMd fir T .w r ,- j- i mkt cash, at rirrr CBNTI truck aav ankla a- a onxraor anta it ac Tlllarv PKK CKMf LOlTEB than tha rafaU; rtHa. uiiltka aaaa br tka f'tlav. aaIUa(rraa,kiaawaial rarfaaUWll aabatt, aa ffallava rlar naa Wktta BhliK Hnaa boaoau tad aotUaa for tO Ti, trarui tl "0 f . . tui f-ar inauiiTu rar 11 r. vottb II 51 rata a'D'HI.. ror ai ou. wona w. Xai II ', wortS tl 1 1 IMw foe tl 0 told for, aad vorik tl R0 III! nr alrU Bkaa bt aadar, a. tU frtcaa, tal to. fit i taar. T Till nDI-Wa hw adtad aa i artawla Waalaatlata aa- tatul DartaMoA aad ara aa any rad ta aA.r tok laU at floa. te rat tbaa tha laa aat, aad Unit tka Uaai. aaabw. tka Naabar, .aian ina noam loaCUtTUiat af, lajDHarUl i.U BIT jnvn 8UIIT1 OOLL1B3 AT TUB MIUANICa' BHIr,BKa, tllOMu'lM tM QBAIIU aT-, Nc fork Cltr. ATDVCHi nMJfUM, A TLAimO BATUTUS BAUK, -pOSK HILL lATDTOB ooaum fraaal bat a. at. I Wtimmtmn uUI.aa. Da. son ranalrad. lataravt at ha pmte ni ba alknrad aa anoa afJboO KBl TaX&D AfAAUA BAVlHUtl JaAJTK, OU&NKS Id AVa A Uk IT. , m P.J. OKNT. DITKUUT tbavadaallaapov.ta,tnaeaa4MUa M 4aa taat laniin au. ramm aisa oai oa arroaa ra ltn e Ana .... ! lMn.ll. a taflr a 10 te I, alaa ea Moadar. W Aartad ha from t to It Valoak. HtoOa K.AWSSl?a p.t. ctnma.taT, TTHTOH Dn BATBfOS BAKK. 4M iWAlM. aiBaak kaa naatrad aa iff an t0,lM.W, coamm rOAL AT BCMMKB rSICES. I AM J Daitrartat t a kaa qoalltr af tad aah Oaat tl lfai.aadtraa ,!UteT&allht u, ya-r-atna aaa talltaratte aDTALa-THE WEW T0BE DI1BU L abo rmijrrnBiBSAwiBBiiFjfi, - r waaBjaaawv- ii 'llllMIlM nflE-aT i - r r TJ aMTaothAmaa, Ulaaaai aiw aai aJU atnaaji ilna ror tlaaaaiartaf baaf AS Bar tea af ftas ikt, rail wefw. au omv. vm. LITiA arwrartUnVat yard 40 aad 41 taria , fPOAL-JCSr BECEIYED A BUPPLT OF aatl tfairl'tM aoaUtf, -nJ,SJ' S QOAL, COAL, COAL. .. twaaKtaf rartr iLHl aod palanaay at, a. , KrMaadwtillataraaal.tai a, aad rax- O0AU COXU mwLiik. !&Z3ZVZ.?teVrminSr. .tad feat J -,Aww'TaE ad argtx. BdttktniO tJthak,WaUA upOAL-FAB 8TJPEBI0E !'& Tl T H NUMBER 8972 BBRKKAl. MVBI ROAEDMAB-B I HP EOT AD sTEAH BaOaf aj ityta toibty rtu cent, iii rvtx. taiaial aaakaa la illi la taki alt aad SSl-fc I arlaai ara aa aiira tkaa fo aVr katlara MlalTaIUCa UtT. U, rXlaAD. aadvajs M. X. aai Maa14 MAD, M Braad vtr. DSCsnKB or xtehi desuriftioi Bafliraia An trtwtai at riia-iaiabU jrtui7aakr aateaaTrataO. vVliM K. UOTfEX. lit P-arl at, ataia aaaa-in POUHTIR DETOT, 1.7 BOWEBT- v Ouautan br amla tod ttada ta r4H al Uv rata hind a .VMaCar va tad artth dunaiah. CaJI la fat aotmtera, kafora ralaf aUa vbara tps Hta-ist f-tAKDB l-CARDfl f I-CaKDS I I -Oar 4, tha lira Tit rraa.1 A000 U ysjvrr, aataaaC Far SO i tfaaW 1.000 tl aogaii bliMt. af J PrlntJaa I iVSu2!, TVBJUBt,U8Jahart. T)R. ZELL'B NEBTIKS rOWDKBJ," L0VX or CaI dkqoc ar ka rrraa fttakaawa la tha drhtfear) (a QnObt, a'Uqnar. Warranaad aartnttr Bannkaa. Marat Taaa arattaaa aamaa. r'raaiaailiidEVamltaatattadDlriAMalB, MBS. UACm BOOK BTOM, nt BUkU traaaa. UAmt-Na. ITS ratlaa at. Uraaklr DB. MBBCKRII, U Braad at, ttavark. R. J, I b afl BaataSM Dratxl rtUCB OJ4B DOLLUt. A A Oo, WMteakkj Aaaa pnttiata. F. C. WtXLi U.11B1 u,n.i, al4a4 fJEKYB ORRIS TOOTU PASTE I U PRICB Bl Ck-NTt m K1I. im am prat arNrwea ror ina Track u.- . z . .T. 2 :.--;- -- - t aktaaarr and baauUllw (wltboot X Oamal It ataadi onriTaUad. It I totbaTarak It baa ao bwa bef ara Iba aublla rr roartarq rrara, and durlaa thai tl aat ana ward af aoaiaialnl kaa braa aiaAVVia aa uu una ani anaajribaafbataalinlliiiaaiijanUai intbak' lUrh.nl uaair taata, aa aua tba bMka of ctraa vl It. MMfth- .Kania nM. - ' te. lutMaartla, aaaa ara amfldmt tbar aTbTaat Bad ktTalbalMMvrarraard. kUnafavrnrad .and far aala. abolmalaand uwtiiunaTa,riroatJ7n, aad 4T rVwaad Ara, fork. Aiantioa J. I Bnaat,. tcoth ttaaooAA.roraOa travraur LEAXT BOOFB 0P KTKET PESCEIP. TIOB parraaaH Jltnat ,Y. MABON AJ, U itddnajllt BUOl J2F tt, ar Baiaaaa) tUdtatVidtr aTTBAW HATB-TAKJI NOTICE LADIES. O rJtTaa-bAUbtoaahad.MualteBMiMoanMnafaB aaarlptloai rot oa la tha. hot Aria, at tka aid at tad, CrateM ttraw rtetarr, ltd Braoma at, aaa daar fraai Attornar. dJiTA orrcTACLra good akd cheap wia Ktaanaaa a antral by ad laataa te datiiutfn rldoa4i aa aapatlaauad trastiaal aaUataa. AA kladaaf aaaa x&tstt&sxr&aE SPECTACLES GOLD, BTLTEB, ABD ataal aaaataalaa, abaanaaoaai tad rteaa, aaara SlilSdJ" a!BUBT BPKINOa J IAIBT MATBB1AIA, YARNS and tVABn. THOB.A eUTTB.tdOrlBal. aat,l4T,4.a WABRASTED GOLD ABD SILTEB WATCH CB prar 0Uadar laa.nt ,1a, teraDad, tt, tt tt llTWHantiLaTara,lai tetraDad, til, fit aai tlbrrr Boattnt Crliaawn, fiB Jtwal SJU Watabta, attabte Mr tedtet, faB )rrantt, tit, tU teaaOtCBIa, aa ana sau w. !'' BaUah in on. Patett Lrran, t tfO, BIB aai rratokat tM b B art warranted aatyaar, tt6t4aalM JOON OOI. lit Ba 50,000 DO. .-.,.. aarrf TwCTttlwj T POrCLAB ABTICMI. the oramara HAJBToma tewBaady, Thrat Urtar thwa, at kOvwa t DBtOLOWti DAIB TOWO, Attt Oaakk - aaatebfiALpAriNT. UkT thaahUlbajl aaa,tkJafatwtaaabaaaara1iaaaa atkar Bakr fra aaraiioalaoaa. T rUote Uoatfl. Malal la aaaa. aaattloa tad aajatlV awUiaifaBaad with tka InttihaJ StkToaaa. Akw Plat BlUlia. tt W Oaatt. fjatrt Battlm tt Ot PaPar. wem PAMTLTBi thaal terto w ha Baak tvira aATaptafaaaai whli tha trttate U at tha (Mat Aaafiabla qaaUtr, tba artea, qaantny aoavMarad, to aara naak baa tkaa kaa twaafly; baan akaraad M araftrttinaa la tay raaftaai tahttec. aWhlw InJarteaa ahatevar h tniaattetaatat tka aoDrMtU-ai af DauOowi Uair Toala, Tba tow anaaty with wbteb aaaa.Ua aaafcaiala ara latradaaad rata aair aaa Try tkli raBahU and taaoltr araatrtttaB, aai bs at aa aoarlaaad tkai tea aaMlE Tiot atid at E yrttet, HOW XXKT TBI thULUMO BATJI T0HI0. aJsSWatfShT ftoaHatMY aala Whateatia Daaat, Hs, lMBtaai ay, lirv Taia, BTOP 00U0H. TOE 8IIILUHU TBOC4TBI Pax fjtadha, Cla aad Tkroat DufiooiUai taaanttyj rrtaa taly 11 QttiB. taa ma TliaaVTlTitaki-atajrraiakaiaad alhaUraLiaainator Ovaaha, UalATtaaTriijnat dtaV aultba aanacahr. kflaran fraaa aalllf nf aViairl at ihaTbnat raanltani from irriteaaa, wUl tod thaat rroebaaTafllryaaaahla. Pablto maun abauld lara rlabky kara t inaaly by thorn. Thay ara b.rwilaaj, aoataiaiaf as Optaat. whlah la aa cratioa ta laaradV tut bt aaawwaa. dmlW trtlatel la na. tltananlantlyaataala boxaa, aolubla te aarry ka tha aedkai. and aald at tha tea ariaa af 11 taata. Thar ara hartai a rapid aala. JUI4 H tB Dmwtait, Daaaina, Orifftnttr, Mm rjrA All ABTTCIJI POBBTBBT FAMILY. DIXrCL, CBRAP AMD OOOO. BBMOYBB 0BBABB tTAWB tABIAJTrABWOBLlT. DEH8LOWS BESZTES. aaa te hawtalattharantlly teawdCS ta raawtanr lairntaiif n't it arlitauat af rtt aaaaal SarSaraaaW-TB-aatea It Cytar tha kaatta aaa fjtfaiaktetntha ITantih tranl, aad traa tka aaa KUa.aolhUeoaldlaaUyMIB tlttrwaat BB BrnLUlW BENUMB BOLD AT U OBBn. Tba bottUabnld aaarlr. If Bat anBa aa Bank aa aa at hoaaaaBaIiw4datMaaata,aaaroaWaatMa, DBlAtTm'aaWZQUI AT to CdttfTa. "rilBBvtLAB'ktorTLBt BDUI A Q0ABT. Tharteaataa It Mr aartatrr tMfllad tkaa toy ttiar flad whthrrar, now Man tka yaklte, aaATai will ba aaaa akara, It I bfcf tka aWataaai (OhTB tAW DOEBM BATE rmonaraB or pbmjow tan U onavoallaT for Wantlr taaaarw klnat af aBk and waalaa rwiu, aaiaa ait lama, wiiaoat ia . ""I" tnrtaiaoTtht fibrte arfi. t tboe yaryote. Oan-aa tw dra-r-w r Ith with at. Oraaay atelaa opaa aaaraa - nhuM. and rthar aahtabla aaaan aaa MTadvtthoat lajaxy ta, tkaaa Artiat. iaAhttp hay ataar Wtb ter ahaaated AfXXthTPAMY BACB BO aetla t treat tariaty af aaam, All KLSOTIOK FOR FIVE TSUdMES . ! York taylNa Jmr Oraaalaf rad 0.rUb"halelattholraflSia,l4t Braadv.a, aa tka th hat. kranra Iba ban rt tl tad II aja. Br araarof tka Board. L r. BTaUtC. Aaaal. b H'c.adAra, UabyiSIlaai itiaJaa-W KBahwua taa unaavaa aa aaainia aaara anain aiiati aaa aaaaaa a ai.. iai v. aa atnaaraaad taaaaartl ata. tt Ihtf taWatllBta a t-J and urBtatal tajary. prNTTLrnrfJ bbbztjoj aad aaai TT a,.. I... iaftoaaa --A MtTaawhllatA MW'.. ? 171 Aim. A ah Alt k-th.i Al lgSSE-Paw jJ&E?izz TE.KW-Wtwm 5ga5gM 'sssLmxwiu. J&ttttttsr-i JpSlnSt, Bralttigig w.U1IJJW.Btate,tl.al4H iaiTmaait ktSlrM ! Jw.' wAAwAttcaX 'PtOCtBT AND UQU0R' SCOBA- PtldV 5neadohnta, wrtlh tVUe ef It. jtwtlt, hi pathaaaAtay.. . JtTl - iaTlhVhaAtivs3fltU .Utath, VtslTlbt old Weara twisd,tdtUf ired, lji.L7iiMhi.ji I ' n ' I MAlTar-eaTr e-1 faaor rUre. wttltea. aad w I iTVTT" l.-i -alle Jarewy. tMj "wl"'"'-7""JTfc''-' 1 6hBwVtwatJBBw-h j.arwfjha-B-iafgai, , awawl mamaaanBawjav-r --- BaiaiA -. - am -7 -J - . ii'.. . rr z . Al aii-amaaaiAnwl f 1 lVta. aVallA ftf BIB wrnill wn maBBjaaa-Ba. E NRW MljMlBkMB. TIB. HE5BT ZRLL'S AV IUKVT.NB roWDKBS ilfrSLR0"-"- attettMa.tlDr.kaoa. 'f.WV v.. ".. . .. ra HATlS'. PKALVS Baak Itrwa. t . 114 Btthth ara. HATW1, Ha Ht Falia at, Ora lrri. r Jt BBCBF-8, ttt Broad at. Naaark. !. V. rBaBM aJtd Mara, klorratara, ft. J. r. a iTBX.it a oo. lis rntk lhiM,N. Y IfKROStinc, FLUID AMD OaMFHEjiB "UnH(Hn IJkkaa aaaa. and ttf U ada, nraekmaodaiavu, Haaar.Taa Trara, OaAoia, E-rltT"i.M r' rraatl raTsnad riH, at tiMkltj i a KmDLJira frooD t cjurra roii iu r BMira kaaaat ataa ui ..h fe Hw. Im. uhh. tttrtrtafBaatltdll. Altw a gOLLUB, attai LEAETBO0r9CURF.D-LLKRrs TA root rrbbar aalt, 1 a-at t f nt, warrant di ID0 Oraitd II Fut Kv. 1M Bmr, 4XU at, 8 A ara. tl B. ltu at, iMk at, aaat Braadw a. ' nn ara. ao.m 4,a I Jtalllil Ban vnrld. Prim BOOrd COBED-MOOKEtl MJC BaofOaait,tka rktaaaAand bar! In tka rinaiflaiarn.aToBJahth aa. Bran.li.niAM 4CDateiMayat.4M roltaa ar, Braaklra. AUardara tytaviatrariatlraitendadto. AS wark warraated. B.afia4.ia P. Jhttnk, 1VJOABALLAK AltU ai- ttoaar. hat aa kaad t aaad at ek af laf.ro.ttn. bankatad aorala aiaa, aietura. and yjrtrt. fraotaj 1h rwatima, thaaaaaai tad dlraalah, al 41 H. "o aUrtY.eltr lot REMOVED KSOWLKs' AHERICAM t lame itaatiaiar, raraarad la 1113 Braalway, alway. a.'4. mjciaai urooa. ana arur waaivaia lhna JfTEAK JOB PRINTrBG, J rrcm a fH ta t PW l wwt rataa. "HITK anoa CAKDA, AH bl.da SHKI.LK.ya, IIRwltr vi. rA '8.4 SPjCCIALKOTICR. - B ADA at DBYOB Wj.ild raaytetfaUy iiurminAiadmaad taatlanaa af Nw York aad rid' Hr, that la praaaral ta yaitbaaa aUtha. ).walrr aad amy daeriptlai of toaato any tmi.nl. fnr t"a bl.hrat ewh prlia A lettar ad'trraanl t M5 Ilhth ttnil all! b. r vapt Ir attaadad ta. N. B.-4.U baalnaa tr.n-alont atrlatly aaatdmlal. AddrM. Madun TiKVOK, EUhth aaa , ad door from Mtb at. apla SAaa-lod SHOE DEALERS-BBJADrTAT AND J olty trada-ear boot, tbaa and lter upaara a- vaD aai and ftttad, tad all aa rraneh atork tworht f. eaak, aad aMd chatp for tat. ht AKrill'K A HON. 0 lv" at. M Y. alnaawiM ti; ANfkD 10.000 LAD1KA TO TaKi aw thalr bate temKlibth ara. bat Mlh nd 11th ate, trtaiabr op Aalri) bra thay alnaa, rraat aad atra.iadiaaatrav k.u far B eaala baUaate-rad If rairalrraL (Quary Wkara latkaaaaaiaty at Baytat (rota tl te IS Ar a ta bal aAa nt aaa bar yarn Watraaidaaamwlwuradf.irlnaaatar La llaamuaabarthbU tba anlr aMabilabaaat aa tha aaaa wbara tkay klaaah and praa tknlr awa Itatc aantkOHia'a hate daaaad and n il. ha drad an. otor. RB-Ladlaafanayrarailaradand kpt fraa u. ,. aaraic taa TICXJGS bTObT. BAK-Ili BAGATELLE TABLES FOB SALE Enrrthlaaavaalaia. far 111 aad lal with .. teal anakloaa; bllllarl tobW. te M and tor aala. Call tod aianlaa. Tf . ILOl'firiTlL 144 Fultaa at. lMil .lADaroa bala BAAUitruL bIbu latblroXtnallrarttteiaf tab and alaai.ra. una ad ahart braad aanarka. av ehW mrda, abaaa. aaa t Wbrlorla. terka IhritbM, Majnkrda, Uanala, i ThaSaAeoUaaUaaof aboiaa blrda la Ih. Al awl aa, I Hartk WiUlara at JttJ4ari tABLirU ia aaa Bty. ZOLUt, L-1NELB AS LYON'S 8EW1NQ MACniSE L Co. Prlcaa radaaaA Maw Adtnrfahla IIn irwatrUTaakar. Ma Madar. Aa, Aa. taUaaattea trUTaakar. ateadaraiai raaraateadoraiacOTialMtiliiL Awwaat waited Ma. via nroaa-war, N. alt toil fTBZNCH WHITE XOTO PAINT-. A. 'tat ta all, tad aad craaa ML tl raaaaadan Hh. raratte at tba daaat tha Vtellte Bot DBT Ijrteaapat jonraariy or rarp, ay . tTrwao.aaad aBwwtwMrlM 0BSE, CABT AND HARNESS FOB tX aahv A horaa, tart aad bait it, wt'h wark i Ik gran b ftlad lata taotbat bg.lnaat. 1 aniilra tl Watt it 10.1U1 rrOBSES, Ac, FOB SALE TWO HORSES, AX birva tad aarte, tofathar wltk tha wotk aaa- a-atad wlrk tka aaaaa, ar aatplayad d an la rtnma. riiaatlao. iaiairaaii4uraaaM, It, I. 1U.W1M m RSE FOB BALE AN IRON-ORF.T t- bona. T raara old, IS baad. blah, warranted ndandkladi aaa draw fort rbaadrrd te any part t-a aftkaaUy Apply aIN. 1 Jamai atraot. AI-a.oa arawaDoran. iu,r-f,a fJORiES FOB SALE i HANDiOME AAOray liortas Sraart old, lOhtadi kluli. ,iiltba rjrtruoa. art ar arpwa.maai aaii i ia pnoat a or baraa, prtaa S40. AU warrali .Mint aa a a lad: alMi 1 cvap tprlnff a art. juira 141 Orrrr, Kaurib , near all rfli HOUSHS FOB S4L.K-A I'AtK Or I'O Darr, ISbaalt hlih, kndlatl butas satl forfarrnlttrbualoaatt twa tatta batry htriaa t-p U Baetdaihwbanae4,a waffotfar t rardaaar. tlt oaa htr,a t N lady'a alda aafdla, raar 4 baud ryoanar at III! ! .'Mil HOUSES FOB SALE OR EXCllANUA 10 aoanf hintiibia.from laaada WaA front 14Xtel4k.a.blnh,aad fr m4tT r-... old-.il aoaad and Una. Uqulra la tha bUaaamlii boo, '10 Norfolk.. -., CTOBSE, CABT ABD HABNE33 FOB IX talaabrap, aad tha ld will af thr rt-r-a-alBt a amart nara aa aaraai will ault a bakr, butahnror milk mat. Tba raaaoa far .Ulan, tk. awa r baa t adwr baalaMa. Iaialraat DBtHEN-ri tneary, nortkwa aoraar lih at ai 4 Id A ra, ft, i BH.1 fTOBSES, CaBMIAUAB, BUUUIK3, UKO IX anra, at pi aaa and baataiaa wafoaa: saw tad d- kandwaawnaof allUnA. 60 boraat, barnaa. As, aall tear aaTehoap, at tka r-Hala faory, 1H4 taltanaTa, and Brawaa io rtaruai at, awwi bmhi in.v. T IQUOB 8T0BE FOR 8ALE-WITH OR XJ wtthnitaterk. laqnlraafTIIOattS RYAN.M4 Klahtli a... a-m.. of 41 t at. fram I a'rloak nutd 10, A. B, and (-era 4 to 1, p f. a'O Nil MUUiS lOB SaLA-A fAlft OrO(KU daadmuWa, harabana oatdfaabl.ar.d .Itfftaoa a laim for rate lo. Applr te WILLHH II IYI) aarf at ar far M. P, Bailay.rerrihiM.naar Klaaabrldda. ,ll.a riiLs AND PAINTS BJIiJCD I'AlNf oil, SO eta i elaatlaroof ulL ilrti pr i i(.l- toapal aim, raiiaw oaira aaa tpajtiaa ar jw m p r bite load aai alno. 1 at. t llaanel aa. turo- tUa,Ae. D. BIDVTBLU 109 Faarl at, aplitia'IM OTSTEB 8ALOOM FOB BAuK 1W aiA ataM aara-r eyetar lalew ea B eadwty, t-w dalia a t.a bualau. aorta t4M pahlrrlr. Nt boaibu. Taa awnar la abilcad teara toe city oa banineta. Baat,tUaB. ah. Sano.. las PONET-A OBKT PONET, OB 7 Tetrt rid. kind la all kleA.erb.me. tad l..-aa4, and treat, aoraar Oaatl at, fee Urea daya, or -,''l ccnoosKH OB BAUt, IB trvrOU 0 ewaaaa tar aaa: aarrtaa wM tea rl y.".K--" trait. Aua a aamkar at nail aahao-era of U SHIPS' BLOCS. AND PUMP HAMCFAC TOBYrOBSA LB-Th atoe. tao s ( rta-a. and BaterUleat aa etd-aat.bU,bad Buck and Puma kl.n olaotnrr, will ba add a-ieta. Apply te J. U K AUU, N. U YfaU at, 0 164,4 OCALE FOB SALE A ST0N PLATF0RH UaoaKell II Iraa, falrkaak! bart, daub e beam, with at tieu, beta ia art lam tkaa taa yeara, eempiete erdar. Appj IvttaaM . tic fuerenke. aaad at TEN HOBSB STEAM ENGINE AND Btlwrfartetef yUa.er Itll leehfi boiler II foatbr ewtnabaawtth Ira rawrn flja.; .11 la own elar.raa-UojareWirr'eetlOU. Aaplr t-i VTILLlitf OUVtB. Kwla htlJu. BtatpaaaJ. Uutt I i'a- -.. Kya tea tasuie eaa a. vuan. -o - o X 1 Ml PIAHO-rOAf EA. VAtV tVtAemteeaowaaaef the Bttaaattea af ewe- rp A VP e laaeiaoturtai uf PlAevt-PorVw. we era I in paDim t iata-oj tu ta BBtian impraaM AiOmTfm ww 9wVmU.9 M AttO. 'fining -vu i- iMw.ift. m9rt9 Mima, m4tU ..ah. Ahf that matmaw. " UlAmAh BAVl la'R-u!lV:AkBvakBvarBvak aavavv 'TytpPaPaaaTakavaaMivataB - - maaaaaaaaPJvaMajWMWtamawmMWagaawaa,M VOKK. THURSDAY. APRIL 11 1MH TO LBT. APAkTMEMTB TO Ltr-TH t-ACohD tor.. rwat aad bab raran and I r'a HnroMr. rrat til on; enir i etnar tainy ia Iba lioriaa, S n Nadlana at ahetdAwy, frantrwm aad 1 belrema. tl caVNa. DTwaaklaatea at-alaa I A Door, 1 r7w7. ttf la aaolt, pbI tMaTTtuaiarf. Aarlf tad Ihaaaaei Ulahaazet. a,awM APARTMENTS TO LIT-A LAbOE mam fjreSnroh porpaaM en tnndar, at Oaa waatloa IUIV, lttWeoAWBt: alaakeiiajllINwaoatit at,tiae tetaaU tlAaf aMhae, dnwn,eeantA . Inquire af U. , IkhlaRT. llnliuiaro. M.i4- DOAEDINO HOUSE TO LET AMD L fa-aHur far aala.-SSjA. -Bad bt an'd thlt weak; t rata ehanct f jr . taayi thla aaiail .am will bar Ibefernrtareef t alel baata, wall aateklUlMd far beernnraireet t-aaaablai loettlea pnell aaar all tnafurteairantpddeatlil anjt af Bar-143 S a.llt Sth A.aue eVor wA ot Stk A,WiaUBaburk. lO.lOM. pOTTAaES TO LET ON EAST 82D y- ataaar4tk em, W -a. Slant M treamtl aatt aattaaw, tetmallaa.1 fiol'lae: 'aaa paaafwd or, tanttloO Inquire b Be Slat at. 11 1l0 17ACT0BT, ENOINE, Ae., TO LRT-AT . -, I, in Wrat lTik at balldlns 1 i enaln, bIVr, te, 8 bona povar Aroir Inmadlilalr to It. KLBTON. m Gharry rl atbreU Wa-ar .1, to let tew, I0,1SC,I FOUNDRY TO LET VERY LOW AT Plna tint, N. Y-wrth ataam enrlaa, Aa, rbrkt ea Ike tlran will be let far ether bnalaaat If alrwl;lra-w-adUte pmaaaloa rl.oa. Apply W 0. L. JOMKA, 1W te-t lOUat, fmnStel t in, and 1 1 6 a m , ar TIIOS. Wf RATlifJUnV, Bin) Ited. 8.11,4 HOUSE TO LEl'-TIIE SACOND FaAK)R cbonM N4 IIS Monraa t -front tad bark roame, brd-raom, hot and aald wttar, wlh prlrliaaa o baih taata, ra, aad Sl'niae Bant S lb, or n) wltk aa f ttra todrooat ItaftrraeararialraA I0,t8TJ HOD ate, 0DK TO LET-THE a-SrORY niQH .phnra darlllaa k.iw. Na 11 E-et 11th . Al: r ta J Mt4 U. IlAYB, lib Naea at, ltn 1. i i ,1411 HOUSE TO LET IN JERSEY CITY On-of the trKti brlrk bouaat tlMatad la Jar ay ta,taxt te tte Lew Krte KdlroaA eontalalna S roome, a 111 ba Wt te e aaatl Araonaan femll r. at SI p-rmir-th. 4 paly an tha aram Una a.M.S HOUSES TO LET. 22i THREE . ataryaod baaau rot brink boua-aoa Walwertk at, eoratr af Bntte aa, Bmiklyw, eentalalaf roaea. I.qaira af JOHN CLkBB, ea tba pramlora. Brrtle aTa.anatrroaaway aara, naa ranearany fa the vili,e HOUSE TO LKr IN AI.INUD0N Bq, for -. thro, team lo Jane ot, teak taoo btaaa and .tore la 10th era, SOfc, and t htuee la frott.t, Bret Ufa, I til. J ABU JAUCA A PON, 04 Mlnttt are. g.141,1 HOUSES TO LET STORY HOUSES for t 00; 4 three trr bri hona-a, 8 room, .nd eaUa-.soat rarea,NwlA lal8aodlort,iruU.Bak hurik. ana mlw fram Orarnpunil. Inquire rf ay. U U-AKBoiagandterdal. '.100,4 U0CSE TO LET-NEW J TTORT DEICK IX hoaae, 8 nloutoi walk te H aokanata k Aatteni waU loo yarae front ion acbooi- lrre.r- dans tara tlootiear,

appiyteekj taui.tso, ttaeaanaeeB n. , HOUSE TO LET FOB tS7o A 8 MALL 1 tnry brick bonae, with baaraiant, under eallar and aula. eonUlnlna S rooma. with aaa, cardan In front, niCUntoQBt, roar (irutd. T ba eean front 11 till A br applrlns at lift Clinton at. o,llB,t HOUSES AO, TO LET OB LEASE ONE aVolte bonee and lardaa ea naaklnf era, end I terte einste koaat tad tardea aa Breedway, Broak fru,wtt eteblea and eiaaltent fratl ea keta plaeaa, tbant IB aad t atilat tramfantea, raUreadaaltiila enaMoakef the Plaablna ai latBaan.aad iwi TRVINO HOTEL, AT FaR ROCK AWAY, A Leaf Itlane, In fad rlrw ef tha Ocent ba'l raaai, b.rrootn, Btebiea, Ac: tlaeeMUMra A prlr ta a. J. U hiktvp, freer ata taa urea at, rvuui liam-rnirtb. arsvunarim r iqut BOOU3- JU BTBADT BT JOHN OACPC, lot W, MANTACTUBmOPBEMI8E8TO LET ekttt Tk exteaatT Baaaftttarlae aralaae tJOahtssearaoat-rat. tetataar. eeptrata. ar ta aarte, aaBeketaad: thar will VatetTwr lawfot JB'TBO-WfrT" " at) tt ttdraaa If A- tail,! P00MS TO LET-A SECOND FLO0B xv to Mt,eeai brleknoaae, 1 AV to let, eeraaatlof tf tt.reotaa.la tba thraeatory 1 Baamona at, (water oa the door, tuaam. m twatar oa ana nooro I alee third floor, foar rooma, BI4 1 fwol til t ith i alee tntr floor, roar reon aha aetftaaenta Bailable Ar e Beaall family te anea booaa, ltd Uemritnrtd at. Inquire of Br. PALBKB, ! lbSMamBondet .A1 R! OOktfl TO LET THE UPPEB I'ART OP bae 40 Downins at, eorBlAl.a four room i an floor, ana title and t rraat naaamam l raniaiw wrir ea pn p-twinae. S,K0,l CTKAM POWEB TO LET-STEADT kJ aowar, with Mrre and mall, wall II rated room. tTBB. -' 6 whWSS- OThAM PUJCK IU Uri Al 1MB AM. O aire werre foot efBaatldth At reraaa SiirafAS feat; skar - ""' B,'-avi, CTKAM POWEB TO LEASE FOB A Ttrta O af yeara, located ea WaaLludtea at, Jereey Crty- nfirmrl ea aoea ta irvnt: aaa uuaa nanufaetorlns af eeaaant, atruu an aa aaad for artadlaa Bonr aad aU tf aoaaait. or tt may be turned late tplealaia tewaull; elae tmraibaref aaant loaa fronttnl tb atwaull; elae tmraibaref aaant tote froottnl the water. ApatrteO. A WflB ANTB, e4 Wartlldat. to Oaat. DOWan, ea the araaaata, athlSleaejn JEWTNO MACHINIB to BKirr akd ros ialb B-AVVIuurh, 3 Whoalar rwaer at lawan. I. B Slrer A We, a. rater. Iiwtruetioa fiTao. aamaamortatod at tha i. . luniuf. uiiiiiiw. .utMt.o-n. ... , pr.TTinu .....uii mM yrivmm Iri inuuo jaao-iaa t TO LET TO BtANUTACTTJBKBS, HA X ehlaMe aad etbara-roar Bam, SOrtA, weU (Ublad. wtth the naa af rteaa enaiae tad ehaft- Inr, eul bt awry tew, las Arena u. Aapfr te J. ry loj, JW APBt D. Afpt; to . ', lBj Bawary, enraar af Btuuu b. pouuunr. aaaa i, a tear let WHEELWBIOHT AND BLACESkHTII hop te ttt-Ia the rUlase of Mewtiwa, L U wtth pirate work, Tte wotk of the ewaer la fear tear the eesoaat of the rent U e raod maekeatel ateae Una work aaa b bad ahtaatlrely by aeemae. teat aua. Inquire of Br. ABMOLU, litrnaaj aakr, In tba TtlUse. t.llaj) IrONT AII FOU.fD. pERTinCATES LOST CERTIFlCtTK J Ba. AS.Wnak.roildeTeB.B.Oi.mpaeyB'ook, th arrtlna-1 Be dot. eroinerotOT voiuaiutaa m rlna lea. Uampaar atnek, la the net lef Bra U. L. V.BKIDB. korlna teen laaVenllee tl bar.br i la borrbf Si' UVt tranafor t f tb aald at- eke la atopped and tppli- taitM. rnto fi now oTilfl.ita. tr.K. iaai. L1IM1 FURNITURE LOST fS REWARD-A- Wai !, tkectrtraao wt.roired thaForelUire fram the hour af B. O. Bl'OOLPH. Ma Bute et, Brooklyn, aa or abeat Barak tvtk 101. If iba panaa bn Bored the fnreiture wUl eaU en Br. J. O. Bxrni'B, roHoa are, e wner Nary rt, Br -ok-tVB.be will rreorr the tbim reward far laforreanon wbara tha furaJrere wee taken te. lAjva.1 IrwaatatJe ItaJheaa. WmvaeaDAT, April 10. Arad-Ar trm, with atlaa of tt bbU tl toll br Paaaaad tt llW.t Htf for Pearl. BaaataTcrre ra Baikal fur Bleta end Weet. to fljur u laet active, but there I bo quotable ahateje ta mica. Tba aaa. are MOO bbls tt AS Uat 10 for Btoer tut tkva, tt SOat 40 f extra Bute, t IteB W for uoettfta MuAlf an, India, Ohio, Iowa, A , tad t&lO.G ''i tr ai'r. da , loolunier thlppint braada of rouno hoop Ohio tt t tfat (XV, and trad bread. 0V.Mtb707. ... loutbero fjrur U ataady and la modartt rf. q-vm. with eel, af 1X00 bbU tl tS a tH tit Biipa,SnaBllnore,tI t t .60 for u-t do, tOt 0 IS for B-eodrwlaa. S3 TO e 0,78 for Oawft- anwa.ft.iottla'Tvr r.oww. v,r, . SJ,4 for Klekmocd Wj, toA fi for O Jlagj and liiiall. tn'toe'itete tB. .-. Eira , Btete It It a A,40,CmioatatDed Wat.it M a , lira lowt, Blollf. Iod.. O tin. An., ,18,10 1 W on. Kin round hoop Oslo (eeirpUtri t,M a to,. SB. Extra round anop O lohrelr) ti-10 t IT 00, EioVO'iiaeee AW.IT.eO, E't Bt, LouU t,- KC-2in'n Fiour ) duU, wUli aalaa tf 46t bb'A, tl tMSetTtJeepMtla. BteFloar laq'ilal, witbmll ttlattl lt a t4.lt far Iba rergo( Its and eupattn. w ' Uu, i. ,ti .n-l Hukutu i a.aiva.J, i tt 1 '0 i Brtodjwlae, tl l a tl W pua f . aia wheal I lather mora etrady, with t udartto rqnir,b7arimWo(ll00abahal.attlv M Bllaatobaa Uiua, eaa wt ..i wn... rti T1J15 NEW YORK SUN- THURSDAY MOBNINO, APRIL It, lU BpaUajf fat A Fltat. On BitiiABS II. Ly-t, of Mobile, wrIUi t latter full of round tad far to tit, editor of lb Arming Journal, in conafioaBOS ot all (Lt-.'e) fcarlna seen au extrtct from Iba Journal In the Nw Orletiu ruMftPf, Inslatlnjr, that the GaTarnmtat sliould not tVandon Fort Sumter "to traitors." Mr. I.ri Ulli th edit or of lie Journal that Ilia South art tnxtoal to meet "tout"-h- sot tUf-Af tb "rtbld XepkUlotus th field of eat lie,"" taJ after eorae flotce deaunclatloui, stTtgoIr daclirei 1 Yeurettreatadeowtrdly aaturei will am par. tnlt yini lo miat 111. We now eat lit white bather ixMbttlaf Iteelf arery dey.aod lalaae than altiy dtytwe aspaot tote tear aeoood edllloa ef tba ckiaalnmt tsd rail Jicumr wallow tie own trade, eove.r brer.lt apokea, Ilthta thU to da orpiepereblaiaalf fort atooad Iftooleflifht. It the event of t eat fl.ct you eeeant hold Waaalattot City. Watadrrrnd,eluen'Mdrael(liaarea te WaaklaaVn City with tOU.OOO troop., will our Davie onmmandar, Jarr. Dtrit tithe heal, WI1! lour Praatdent lead hi tronpe lo the defenrer No! lie will bunt out eorae plana of afwrr, tad kit Bfoond fl rbl yrtll be more IrunMe tad dlarracefal than the brat. We I Jtif for t fifht. Tha orawnlnf 1 ky of ur llraa would ba to Beat ot the baala tela your B'ick Btpubllctn haete tod te them tltetue du.t. Tea g -aoiaat UouDl are aow hate BltheSuiUi la the fear of your back In f diwa. Yfedmtfael teat our rawolatl o wrou'd btct-t, plrte without rtT.re; you raoteM tbraahtnf. W are not tatlflt wila t Uindle.4 rlokiry, tad for hear.u'a mke dotit dlMpdnl 11a. Dotal a af Iba Japaa Oatradt. A letter from Yrdlo, Jtpao, jlrajoonorarallre f alalia of the eeiaadneUoaof Mr. Beurajnr, Ditch lnterprttat tad fttcraterj of the Amarlctt L-fAloa ttlbetplecl. TkUielocciirrencekapietid onlhl trmlsff of tbtlbihof Josuar, while be wtl raturalnf from tie aoaaeof UiaJ.puio.. Blnlater, where be had. dlsed. It appetrathatoabe way heae, ecojsv. periled by throe Yehootloe or grrarnmeot offl ien on horatbtek, wht carried lam;w, la pu.log Ikrough tttnowdreet ofTeJdo, he are eulden. ly attack ad t am ot elhl Jeateaa, armed arllh rwordt. 8 ue of them knocked down th guardw, and two f them nubed aeon Br. Ilnrrtt, oa of them ttrlklaf him tbla la the tbdoaea. Tat wouadrd man puabed ea at tut te be could, but tooa uUded to the irouaJ, xc!tlmlug "I tot wouudad, tad feel el if I ibeuld die," Wotd wee tl onoe a eat lo the A-erloti Lgatlea, ted eoee tome ot lie number, vera at the heaee of the wemndad man, whither he had hern carried by the alteadeate after reoo-r from their tret aiir- prlee, Dr. Laoiai dreeeed hla wwuad, but Br, Hot Tien gradually tank until about mlJalghl, whan ht llplrtd. Mail day lb Japaatee Third OiTtrnar fir foreign effalrt celled tt the home tad earned to bl mnehmoyedoa laalng the bad. Ill aryreeaad all determlnatloa to leer no meiaa utlrled to dle corer tad punteh the murderart. Tht orlmlaala art belie-ed to htri beloagadit the political party who hare beta etrlTlng to loot to oppoe tht admlaalonof rorelgeere tojepta, but nolhltg wm poaltlra'y knowa of thtm al tht Aitnnrrf to prmftr.A letter front EagleAd etaaat, that tUhltaa atetakj af tht writer taat a rtqueat for prayer to tht Polio, atreet Preyar Heating, ta behalf ef a tea, tdtaated tod eowa te tnter tht mlaletry la tht BetnUhhed Ohuroh af Eaflaod, but dawalat of expertmaatal aoqaein anot tilth nlltioat thai he atlfhl be eoBTirted be lot tntei tag tht minletry. Baa taw write, to my that bar tad tar prtyers ere aotwtrtd, tad her an la saw t sincere pteaakar of tht Qoaptl. AftalJtfr. Be. Mr. Camp laid be bad of. lea oome before th ntrtlng tad naked for prayer fer hit Ultlt B'mloo Church. To church wt or gtnlaed al ICO Center Bluet, la their Bladen Chap el, two year ago tht Bret of thU aoontk, with eiihteen meabera. The fl at yttr tkty added 11 member tht eeooed year, 11 mat-bare, making Mia all. And lael BaUbath they admitted S la bt reckoned aa the fire! Iiulte of their third year. Anoihtr. A mother tent from the 801th a riquecl for prejer fur the conrertloa of t tin, who wat mtkltg ht.i oa tht road to ruin, tht tow eend her lh.uk erfarltg lo tbt meeting, aejlng that bar act glrM tbuudett rHene that be hat f iperleaced Ik " greet chaage." Bit aow aerde other ot)cte of prayer. A Cry or rrayrr A M'l'iaat wat recetied from tcleirjaDanof Alabama. Ill eaid kl owl mlad had eeea deeply raorid by wtlatatlng the pawing through town of t t'jniptny of timed youog men te join tbt army of the Coafedertuy. lltweahor. 1 1 Sad tt tht Idea ot elill war, tat bt ntolrad to uk thla meeting lo pray that lUtew maa may all tetura to their hotnee. Tht Pklladelpkla It vale Aaeerlerlea. Tb 13th tnnlttiriuiry of lb limine Ai.ocl. tlon wtl held laat wak under tbt (iraalileocy of tie r,rUont bnraolf, MIHBEir Gktw, 1 bt caRceri wtit rt-elel4, and 4 oolloctlon wit Ukea np for tht tmntflt tf tht tat tclttloi. A number of ladles sulncrlbtl their ntinet to Ihecotttllation. Tbt report wat read by one of the eacrtUrlet. Tbe following il Hi tlotm lal atatementl VecelrU from March 15, ISM), lo Much IS, llll Donttlom and (tlmcrlptlont, 1,(MKI U; ilea of reports and reilltlea, 413 60; receipts from workroom. ) 71) Intaratt on buildUijt fund, $319 83) etlet from store, t!77 l&l bal. sac In bind, March 15, lufiO, 1 M 18; toUL S3,0C-I 50. Kiutt Gat, water rant, gjcmnd rout, tnd iniurtaca, fl7 Oil; printing reports nd advartl.lnir. it 17 80: family expense. In clddinit MUrie, proTlelona, flat, ctotblo ra. rlrs of bonne, 4c, ?,0HI S3; Inrettad la Tty loan, ,90oT premium pild on it, 10 60, uincT l" traitury, ffilS 07; total. 3.C.il lT7viUJiDEFUdIn,vwU4,lnc..yUA.,5,. boo. Mill Gaiw made in eloqarntipi! to tier audience; her final remark wert fulgent, tnd tpmiled personally to tb hearts of all ludl tors. If aiaociatlons of tbt cbaricUr of tbt Bo line were to icoompllih good, women mnet ba th agent to meat btr tutor, j'uuuo tpinion mutt b met by women's berolim. There wert those who sneered upon reforms like th Boein, oa th ground of Its lntrlntto lodali ctcy. Such only ntttred the roioe tf tb fal t leallmeat of tU tim. Miss Gaivr opined tk.t the latareate of th Roaln AteocUllon wert intimately related to tb cants of wo- min't rights. Bbs cloeet imiait protouna eueucw, --- tsit lattrwt ttttnded ker entire addf FTtaUlcwaB. Don Jrr. Davis lielong to the sactsilo party f No, tbt secession ' party belongs to him. Wa ihouU think that Ex Secretaries Floyd snd THOMrsos would msk tdmlrabls plana. player-thay art to light-lingered. now to takb Fobt 8onrxn,' As tht ttblevement seams tt give tht South Ciro linlini 10ms difficulty. Paiarira isggasts tUt if they will pay Floyd ten per cent, hell ststl It. Ir Fobt Birtrrta mutt necessarily be gar. rltoned, w should like to lee tb preeent gtr neon rtmoTtd, and Wtt. Llotd Gabbuso suhsUtatod. A wmrajro oms us aa account of s free flght bete-wn six sirsgt fallowi near th river. They tpfttr to havt been six pounders. Tbb Mo.too.iet Mii- dvlei the people of CharUtton, In taatt wir enne, not to allow tha dead Yankeas to be buried Ii their cemt. teries. but U bury them ebout twenty feet l'ovtr th. poobilli btrk of th. city, snd when deeoiriDOettlon tike plio to plow them an and enrich the toil wiia wii . kowwill the South Carollnlins rtllth the eorn ltd swttt potitoM that drw th.ll jtlces from Ssctrcsstestd-dtaJYa-a--? 1 -wn -ai who roa room ybabs has ..T.o-I acutely from chronic iheumitlam -Lnt vlni mid through th tewtrlty of his sarinr sn- U now aa InmaU of Penntylva. Si" 8U& linltk A.yluTXAcmoaal, ta SUN. PRICK ONK OKNT CITY NEWS. v. BoAtn or 8erBBYBMBs-A rtjultr rjaert, mg tf th Beard wm held Ttaad kttiratea. w o.w. o a kg IbtOeff lew aaUuri- I rreeldant Brew tea la th chair. A rweoluaee wat tlopted loatratig ajUAttoflht Wholdl tsamlat thl 1 hag tb Baud of taprnleore to purckaee lead far a aaw opart krone, end to ley ait aa IMUierd Ik powers eeaftrrad by aald law, atd tlas to red aa. mesa a net ier tuca eouti no 11 at ta taotrdauae With ta prertoiont of aald eet. The following eeal.iaem of tht enadltlea of Iks Coualy Traaeuiy, we re oat red aid lied t BaleaoeB.rch SOth W,155 tl Becelpte. ,,,,,,.,,,,, ,,, ,,,,,,,, M T4I 41 tSB&amBj . .,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, Bl 1S1 ti A tierce on hand loe.TSO M A leeolutloti to appropriate II 000 to remwnereet A D. Rraatu, leee City Jratf, fur extra clerical eartioa. employed by kla dartaa) kl term ef offl je, wee laid orar under the tula, tad Ik OJtrd ed jouroed te Tueeaay mi. Tntt Naw Yobk Pour Orrici TJr-TOwn SrAiioira 8oTn tuUtJ oulcet, or "JUUcmi," ere now tttet.hed be nt city rM Offioa. T-ttt etetlon tt til ealabllahed under tht authority of th lOTtmment, tnd tt each of them 1 Atari art re oalrtd ted tent earaa timet eaoh day to the Otne rtl Peel Omca, Tb to Uowlng la t Oumpltlt list ef theateffioait Btetlon "A." 1J B rlog tin at, Bun U," 4 1 Oread Ira. Bmaoa ' l) " corn r nt T.vy ei.d f Ju-lh Hr.i t. ttetloa II." II Bib e II u, Kle-hlU iret. BieUaa : " Ml r. glik trenue. BwAloo "F." 1ST nd Btenu. BwHan U " IK!) ItoMdwey. At eeoh ttetlen tiamps ltd ettiaptd anta'.cpw raa be obtelLtd, at wall tl lafoimtlloa 4a regard u f'. atettera. BAontrwrAf. Taboet Picrrnt. Th B.renth R-lirltl bin lalrodac! t3thr nortlr) Into their rjrtera of Iraleiog end drill. Thay bete oUtlstd po.M.'. a of the T irj,ktne K w ka. baeeatent, ttd will uee It ae t Bhootleg pallary ft rrtlmentil pttctlc. Tht baeement la MO feet It ltotth, tat la It all rtrpact idtpted A r the pur ptet. Owing It tht tbetooetfeny tafe end eutt ak'e place for tergal practice la the dry, thla la dl.fmaabletart ot moderi mUlltiy training ha. BeoeaeaiUy beat nfghiUdby our ettlrra uldlerr. Bull Livu. Public rumor aai tntlclp. tlonlothicjititry, Boitn-tr the ptgUlalUsM died ytt, nor likely too lob. Ill la recirering ftom hi temporary lllnare. I.EflAI, HKPORTA. feait af Appea-e, AnU.3. Stvclt ra.dUa.-T44 Cwmf wmUA Bank Otet tla. Tot ftopU tt. rtt. BjaJk OnmonwMUA at. Owmlaaliiihra e IU Tbte le tb eoee I which the only quaelloalo b tea. tltd by tk appeal le wheiher or not moarr Ureet ad la V. 8. eircka la liable to be tered. The etee be Uee eererel timet ateted la the Baa. Ta Bank of the C tmmoawee'tb. In 1S59, returned lo IheOonunlaeaerBofTaiaethallkalreipllal wee ITM OOOjof wklok IIOS.DOO wr Ureeted la United Iteam aaaaa. Thla latter mm they claimed eeuut not be taxed br the ateta. Tt Commlaatonera, howerer, deelded thU Baak could tot eocene tax. ottoobylnitetlngiaetr taonay la I'. 8. etuek Taa I k appealed, tad tue Oeneral Term ef lured lb Judgment of ,n Cmalaloowre. Te Botik eaautetpwalad lo thla Cn, where lie ieaetlal,e-iheteteleillMkuni; 8 ttocka, uu tue principle toel II l Kl t lex up V B eancke, bal ufoe money whleh they rapreaea. TbBak.ofouiwt,olttm thai to panalnuch t lax would batpuVJ policy, and the credit .1 Ike aoarraoaramel. Cee ad)oara4. T 7Vo)ir ofRmUUmctt. Wn. SeoU 1 Oorait Bank. Th pUlaUff claimed to hate beet la ththtblt.of rtatttlng drafltlo th Olio Life ..a n.o rmia. kv flnllartioa. Nt ealdaaoe weeoOiiwt I thtwth-t then drtftt war to k. callaotad aad tbaa atedtted, or to be eredltad te draft, aad than ueed by tht Coaptay ea lattr own BAAaUBl. t-ooa the are of th ttllure of tht Treat C wapaay it 1801, they reoetTtd pUlnt.tTe draft for two tkaa tnd deutre, whleh thay tflerwardi treaaferred to th Ooean Bank te oollaieral le their ewd liability to that Bank, Tbt Ooaea Bank ooUected th money tnd now c'alm the right to retain It, Tit only qeoetloa to be aeeiled by tall eourt it wnetear tna ou.ineaa ar. reagewieete between tbe puiatltr end the TruA Corepaay, wtrrtM lit Trnn Cenptny 10 tienaTer the draft to tht dafandentt, Tke defeat, t ue contend tkat they ware, tad tbt plalntlfl tial tkty wart not, elllllo: that the eomiwey wm kt eint oaly for purpuoeo of otllectloa, eld oould net tenafri hie chock. , .... The d.tandtawi arer that they took lb drafi without nolle, ent tkat ikay ere, therefore, ikt lewful bn'-dari, aid tkoud be entitled to tbe pro cede, p,lloe raaerrad. Crlmeg. nsnrtr Fbtmoub was tairr m -tail tt Albany,. n Monday, btrloo; daattrouily itib bed l'aTiR Aaunnt with a iboemeker a awl. A Lad yuan on Sowdat from tht efforts of a sorer boaling h recolrel, a year ego, tt tbt htndi of a brutal Garmtn teacher, tt a Khcol In Cincinnati. Thbbb rnnriuaion m- weri arrested it Chicago, lutweek. harinit iwlsdled a cout. trymtn out of 90, In tbt cjnlldettlal borrow-Ina- dil. Man wnu Bote, ihtbltutlljilruokon woman la Kocheater, mt.bed up her furoittre, eeixod . .,,.ln. knife, end ill tbott to manler her child, when tht pullet arretted her, on Sunday blffa EA BatrrALLY DiMirAT-D Vouwa Mab, Gtvoaoa A. Dowiat, .0 yeare eld, went to hit mother's bouie In Boaton on Monday, and beat btr to death for not wishing bit cloUits. Tbt murderer Is In tlL Tbomas Ton, osck a Bwjitbotablb IIattka, in Bothester, but Ions lort to ftm llv rVlaada and hlmeelf. by continue! drank- erjoeei, wis found dead en Friday Bight I ht bid pitched, head fortmoif, down Into 1 pile of bricks below, and thus died drunk. SJ ItrAMOUa rat.Tr, .mo, munM-ni.,, lonK known u a rowdy of tha wont character, at Kotbe.ter.wi. itreited 1 on Hati cbtrged wllh brutally outraging onlymten ytirsod, thewrttcj at KutDoator. Will erreatau on n.uri. t"n a ntue girt bad Induced I o. to ucnmiiantr him for a ride. The poor 1 ttlt thing It hardly trpected to recover. Two Bv.!ryn. IlaoTHtas, Bonr. snd Simom Aiik, wtyUll SnrnaiD Hcimom, st llerDirdnllle, N. J , on Wednwdiy tvwning, tnd boat him in a murderous manner. Th poor man bad on eye knocked out, an oar cut iff and bit beid ihochlngly tut; his Injuries tit likely te pro fatal. Tb murderous aa siulters fled. t.. FiwrifWTtornraDmABBoDTof J. 8hb BIBAB IIooab, xnember of FarlUineat for Can ada, was announced 111 we- in us ocw. it 1 ", . th., h, u Bardarad. robbed tod .his body lank la th river, with 4 heivy stons j ttUc4i Decamber, 1859. IM maraer Has been traded to tha "Brooks Dash Oxng," all of whom hive been arrested at loronto, u. rc.. (lUluall)excptl, eneof whom Is dead, and th otktr la Aabatn Stste's Prison. A roousB YOtrao Maji.IL. A. L Bj-a-p, holding a ittpeetibli sltustion it tht , d pot lionxc-alA., pUyeda P'b"? fr money wltna rowuy we. -"-, " KbjcwX Beturdiy; tht d.poaitl wert put f . Zl Tt.. .h. 1. 1,1.- and dlaappaared, whan iVlit-. tin wiir, went to takt th cut I;DgM wUhpUtTl. entoed, tad PowjollB ws. kllUd la his pockets were found tk, itoltn Si... La Biuaowas at one scaullttd. arA Baaoal kst a pratt,, Innocent girl In tht Sri. oa Wednesday, and Induced her to go to Chlca-o to ue tht ti.hls. It a walk round tht city, tht villain tock htr to a dlirepattble houee, under pretesce of teeing tome friends indleftber, promliiBg to return la tht tven. fsg. Deprtvity bis Its depths, tnd tht of ths keeper of lbs houa was not ; tb lotrattj aftw words with tb girl ihowed her tht I acts, and tbt bed th honor to laiurm u p-vc u. tu eitrepping, and tha girl wmeMted. CalamlUei. IMa sutniiso Asrova boob a UtU. glrt's lolb t )k fir at KeoetaguA, Iowa, en Ba. 1 inlay, and tl wss buantd to 4 crisp. Tbebb Ana tl-Y-i casbb or small ros In Chagrin Falls, Ohio, or IgUutlng from tags In ilercer mills. 1 Crab. LaBdito-, E0 hand! u t UipaitB. I which Informs a t kst Lieut. Ubbbtmast, atra- I -uTwf tka U. B. wa, rtjtnmr Wytnuotts, 1XTX&WE& Tamaaaaaamf eTeBmBBBBBeT wmSBSPiRi ForelfB Itt)iB. ,BL BonaiABT, As kBraTtm'aAhJUtaji, All had charne af a... i-,-..-. r,,Tl - SftsUh raUwtys, died reoutiy la IVrte. JOFKirirT. tht Udr who fce. uttry drtwrcod from her rmabeni! t - - - q - IlATpUM Court, xtowjorarlebjy; the leet af tW leULord WAlAaaBATa, whUh the UtttkUrot"1 her futartledaca, 0 , , , Tna LowtoM. J-rararttlaBfleai thlt tha I1 n. Mr. YRt.vmATOB If etc atort to tpaear lb t t,nMic rbarw-ter, bat thlt itam eaday kafv. im r cirromatAnott. Mr. BaArrurr. wUl ewara. r U 11 aud, rabLah 4 book wrtltea bytluA UJy, a TKAiTisr Mnia; is Lino aadar .tea. totctrf ciathfor batrJnjdow. tCoawwat ka Ik ltloB. It Irknnwlodtied tht crime, ettllaa; itatbt bad don ilia a fit of nrainfor kaw. irit Urn preiiiied hgalaat for cdeadine; aa t tie iiinaamtaiAi taut or tn order, -l'i nro. Tn. fTTTtB tacht SBAr. JO t fiom aiertrow on tb ?lb Bnt fr riaaart Town, and mtdt th paauaa la IB) days. Ilea crew were a captain and oTx loan froot Ft land to th Cap tha bait All tke waeaaU arWetj ailed with bar by 10 days I Ur s-reotart dAjra ran was 185 mil, and tht thortttt IL Two Couian DaATaraB, tt Norfolk, Ta-, war tverttoard a fewdiys Ago lldia a aal Iti.uy ovtr tba deepurtit dull timet. "IT ell, der'e oe comfort, inyhew," laid to of tAeam. "we had 00 band In Batnilou about dett her. t.mat, tt wat all dt wblte talk dela'e, aad 4.)' Can't Mania dt poor niggeji for Iu" A LA no a aiADUio Lint haaftln la th wlrx?ow of sbep In I orulon, expuaad to It run, Iti foras belnp; within ring of th wood wotk, eat fir to it 1 nine lilh all. lb teci dtnttaMevts th prteiUlity of balla-ryae 1b drxkiof veracli !eca!med In troplctl cllawtlaa, itlinp; Art to ahtp and earn or la wtra. heuaaa, wber tnch mains of llttlttg U leaort edto. G. F. Tuah '1 ptaiT sTBtorr Batlwat waa inau.urtted In London with complete 11 tb 23d ultimo. Tb line rant a mil 1 lalf. 1I00B tbt mrswatar road, on th 1 aid of llyu 1'eik and Keuinttoa Geiweaa. A loncMoa trrrwd up la J unea' Hall, to tara hundnd gaeidt, comnliif g proratmnt Beeabewe) of Psillement, tsd ioremott men tn liUratara, .ritnc tnd trt, tndtd th oomaxoioritloa. Tab oononoB Ahttino froa uilna; Chrla. tlaa tuaut i-ouinvon to both ttnaa, ha raraoAra laen IUnilrttd,la Prance 1 A (flrl, nanawA Baaib, hie been InKltbed for twenty years ta ibt ronecrlritln regtiter at 4 male; whan aaaa. mnoarl, th other day, to drtw for tht comcria. tloo, bar mothar attended, end ilihouflh tha rave Irref otiblt proof that Mama wt not A mat, tbe municipal officer compelled bur ba drtwi happily the draw a high Dumber, whietv tcdl th difficulty. 4 Tub grujnrrr or Prut wiwfrirroaaAt In Great Britain In IWH.wu l1847,l23,lb. t In IMS0, 217.fW,l7 lb J lo 1H60, Wl,575,rr Ih., a conilderibU lacrtitt la etch year. Bet recently as 1H48, th quantity was only 1U,- 82Q.TZi 111. Tb net produce of the dnly waa aa I,. .11 I. tone . ,? ona 00 1. .car W',v"-,,io ,u o-. fu,,,.,wv ui.m. f rn 0o,625 in lfWO. Tba net preduc of th cat tome doty on piper Imported was 19 4M tat 185N, f74,7t0 in loot, and tUG.lSOU Jb0. FitriLiKn, during tb rljn of ltenry VIL, which rertltued ttwat 8. Year A tmbllclr a. cutou lor crimet 1.41,010 ox ner ctuia . . . ., .... ., V ",", . -. aloutl.lKW txreutions Kir tack -year of aha eJnt'traltn. Within thirty years bar bUA cod, Urownji tbt txertlonr tf Btr SAktwaa. R.,mtlt, BaooOBiB, Jar-Bar aad others, waa much amaltorstad, tial bat ninety-fly niltst vlfcnoet reraalned opa lo rut Ith ait by ot- tat law or conttniction. KeoanUy, ana da. mf tn rairn or tiaean yic-nn. bis reformi hive barn lalrodacad into Mr furaforms have barn lalrodacad tato coda. BtaiABD Caamra taA Naw Cif APJWmak. The AlgUri Journile rlv in tcoonnt of A grind wild boar hant which took place laat weak at a plica cilUd Arba, al t shtrt ahv Unc from that city. Ia addition tt a nnmhar of French and Arab, iboot 100 forabraara. a greet rainy of them English, tad among tk aaa Mr. Cobdbb, war preeent. Si-Tabab, Ik Aga of th dlitrlct, who got wp tht haat. ebowtd greit atUstloa to tbt foreign rultor. and rty them an entertainment, both la Arab) tnd Furopesn s'yle, In a vast tant, pitched ear 1 height command lig a iplendld Tlw, Tk vlaltors, of wham 25 war Anglian ladia, took unit interest In sreln- th Arsb Dirt of tka I feast prepared, coneliting, imong other tkiaga. of tix aheap routed wbola, ef Immeott rigonaa. ana 01 int inaiipraucvaAcooii.-wt At taj lb bunt Itself, it wit not wiry inltadld, thi agh 11 many as COO men wert employed to. prevent tht'boiri eiciplng from Hi tw ra vines In whldi tt took place, only two inlnuvl haying baan kUied. inisoellaneoiUaj WoMmglon, April 9 A latUr received ktra rroat RlimaMD- tiye thai Bejer Bra. MoOov tovoa left that laat Wedwadey, An- New Oneeaa. Tub EorroB Kxsrs th world's day bok, the hlatorisn keept th ledger. Johb DrTCiition, yruo has as r eppoiaL rd Serre'iry of Dirotih Tenltory, It oo off tb "Iliniiuaaow Fimllyn of singers. Fsrtiutt.-Il Is sild that Siberia afford. 10 crop a year 00 of mots, aad tk stksr oflclclee. A smabt Boy nts ducoviexd oold at Perth, C. W. be refuses to tsy where be foeaat It, adding that hit fortune ia made. . Tbb inon wotd hive been tarried togaaA um by tb Main tetmi'trsi they tig a eaU. when it blows behind them, and tkeir htrtaa nuke double quick time. At Aa LvtTABCk of book snterprlst wt ar U formed tkat a Boston bouse received Ma. rAtiBT's tart Tolomt on Tuaadiyi it was "eat up," sterectyped, printed, bound and la mtrk-t on Saturday. A VlTBBAB or TUB MlXICAH WAB kid Bf itatedtoblm, recently, 4 mutked which bJ Un charged for SO yean; In dUcharglng it, It axpltded with tirriflc fore knocking hlra dowm andtbrtdingthaahtnof hte cheek f thecaarga tort down tha whole side of an out bout. AKabiaa rAr-B says, "iMr..McCABAo UA, of Independence, Mo., lately marntA His Kaib AaMtraoao, th beautiful tnd ae onmpllthtd daughter or BitAa AAAsraaaiaj, Chief of tU rTjtadott Iadlans. A Pamo bai BaiztD th UhaUtaats ef W amngtoa Ud Weolwy, Fa aaopl ar ra ti ng teme miles btck Into the wood, ear going to New Orleans, Mobil, aad P-nnaa to arotd tb expectad Ltacour bomUidiiaat. n.tsc-LlKA-A maa wis ?$& rtealiig a horta. aid was .Arrested. "What tm I -n fori" a Inquirad of tht sUrUT. "Il.k you for a horee," watiiha realyj waenspon be ImmedUtsly VUJud tk tUrUt over, aad ran en. A BAM VfUO BAS TBI OIL mil U khtWA by tbe bAbit he hii.of rubbing toeether tk ib.mbasdforaBn.ey of bit rUht band, an4 tbt esgerneei snd trident delight with waldh ht inuSi tk oder of t ktrote-tlimn. A etAaaixo Ladt, aili dibo to tka li&t-t Psa'm, observed that while "ytsng avansaal maiden, old men aad chUdraa war txwreaalw mentioned, not a word wtt said aboat aunlt wemea. An old clergyman, whom ska wt .ddMMing, iMured bar tkai ska would -a4 tbrm lodided la en of tk fvrecadlag twtta, under tkt detcrlptUa of roporl entd nevtu. A solid rBALABX Ulna Ooreinor's Htraa Guards, Qs., 4 cavalry compiay In BaldtrhB Gaai4ttambaTlag8 maa, repreetnUng tax able prapertr to tna tutoant of ftotcavl tal mtU-MA On maa U th cum puytiarti taia abcut a million. , BOOS ABB V BBT rtaTHY T-TWOA BOBBBAVB . -ir.to.l xitIi eltaaknar on ctertiilUr ot it fit. Lto-bt tttBtaellWf ferial tibee fa ib body of 4aoUur.J AslngUJy wUl ly ITT rggS. KlAMMtA tttttS -that 4 llnrU khnS nUy b tka proe,taUof of ,mrOQ,000,000 da. tti'tmiUta, ?.f lkrBB- ft- TOBB FA.. Writ- A. rouewe ta a oiaunauia--. - ",T,-7j--i . l- riel.law.kam be felt onder oblitT-tloBa fofta- ktm ktfeltalerobiiEaiJaB iwta 1 4 Ttrltty of ' swlaj 1 -. - rrtra Btr f I wett, yqeSarday.tt IBA tndorlsK I "J-! I SnlhSm fair it - A lwawtne3ftteaBBl aaatjnwBrtamaa wBBBBmaWjkahel aAAwmtj bbb. "TlT AaWtBaaBBBBBew TrfaffeTwaBjjB VJeBwaaaw aawj r1. r m. TAB ajBiahtBaaBI B amaaaaB alcead aa emwawFt " ' 4 'I i . o 1 a A .4 , -' aVrty.sany . &S2&