Newspaper of The Sun, August 9, 1861, Page 4

Newspaper of The Sun dated August 9, 1861 Page 4
Text content (automatically generated)

RK4T DKHTIIIL I nU box ban iw baafc to Jo. now. I MiMMpMlHt Hl-Uf a-, nr MTMritaiSii Vt7. 1 kaaaaM MT MM n ova w(Mw wawdaat to XpTw-grniw aha. nrr MMntta. iHaiHW MM km graa aa tha l Mlf,n thai I ttaMBl ban wari.wd from (Mr AbSbW aai BawBw, bat I oaald arm, UXaarM aado wkM I bad dona, tarna-y ra o' alad aai rnh at rata I Maardya Trial I oaald ban tworn iaWawata took tag mm Trbraawta, at tha waBr ar. WttkanlMriaaoa at, I l Aa althar to laagto or racaii uul I had had agjaarb,! warringa af ihB aaa 'a apprwch. That fit B ka r ay I hM pawaad lam in AM amU wkwh f bad thtragu Hk blf. That tva. ItaaoawM had gto.a sort Danar wag M ha, aoMtaA orr iba rat had drawn Mar. T at h't wlekad ap rl had aowahow aaat than m mmg,n t ala an t I bat an a Ulan, at i i b. a al rood aa hia arord, pal wl'- aa Qapwdiag " ' "" ihaaa ran., lona rwa ! rtDaetaaa tea' I Pd t ran Li a w. b aa ah l-lah aTM ta ha a aai rat' ly rinl.ar ain ihit I Bag hoard hat othaf donr.et r. r that Fa tad trtad to a a af ktai : tha I h ad na ' tin dewa ia lb . '' laarlnK aad Ightiag I kaa wild baa. c' rnr i ram ahraacat I brand at a e tha Igbi f ina An a ha'f f. wa-.d to rot tha i " Ub not ba tala la ba abut ap tn.. .ttii hi n ir tb. c I of tha will NO tarrewht fhu .iii.i. i na'ii it Ailao tha raoav a d lu. . l.-d ota to tat a cm I atd go igadwka mr d ful barrjan. Thr a .a aui oa j I. a; ibaold marah tb irac tat npaw hi u I h , i ad rat c 1 i ..andtaroiai rtaao h h- d aad b faaa aaa ta. aid l..r. lag I IS - al a. . Iiat r.'.aaap ,r I . ii I, too h n nr.b.' aMM lyl ag e ,.tlt, Aa" d .fkva I a f it sag d ra hay 'u rt oa ai 'a n '. a rtn r i .1 t ir..il I'. 01 hi n baa. r I .rain MklPtPrg ht tut Ata. tiraiu ally t al ad fr..m in r am I it 01 fi ll or Bean I a., aa, n o i' ha.i 14 par ad bffl ala o a ' ba ptrc I n'mi arrp t-Q adaa., "a rl cb. n'lfi. Rafaf, cbn ub w r atrtai a 'i' - 'h raadlaa -ara aat oat ba r -a d- 1, n ra -.ill a d lain la 1 aa fi-d "a ni a. I . k . Tula ia TH aa 11 Thl aafl ii anna nr nrl r.11 -.r.n.a. MAVTM XXXIX l Wat fattaaa 1 ,., . I nad Id uk . p ar -a mna ! ma .t. (. ) f.r M I co .l.l) baa aafaO t4 m ' drGa lor f tr 'i, 1 . b ,,Mn ataaal R txi Ota ban I a ha haxt l M U u,.nia in a cuufkaaU oua ura at a dt -taa.ua lb. i rn ta n' k-p rK M n c fflcailad ha tbaobaci.oa a -a- air aidat I. cad ayt b-) o 1 fa a ia,i' lu .1 . It -ou d iai .1' , ij .i . 1 raapta, rraa, I hal oAaan r in tny araica 1 nir ball 'atlo.k a I a'ur h an nil a kit ill I mi'a, aa tiatd t an a Uaa la-iaa ar un aha call ad bar n-lie and r ai a aa rat from tbara MkM le la It vita eatoatj bJ axtK- Cr'.a--T-a bj hn.d a.akataa, .hi b I 4 hdira tr.liiiad u. ihatr tbnnlctllT lojk (Bfthiai hab a IM tb.y w.ra tXnfi a' hditt abaa wi aaat .i, .;, laa 1 that wai tbalr tmij tauaita quality tiaan.a la oaay. Hot lo aatapaatyaiary alth h.aapaipla, I raanlrad ta aaoouDci In iha atornloic luai my mm a had ajaaaaictadly oouua rr i iba coanuy. ihla evaraa 1 il oa abila I .'aa yat irap I at i la to nark a a f, r tha naaaa ol ' tiaca urint Nut a u u , m-l;, altar all I .aa la b to out 10 iba L'a a id Rat tta m -an far . c 1 -.a In .na bia Ma r 1 Hia i,nn,i oat any v rum Ik U.h a an r 1 rail n ur iM u A Mataahiiir w aa a Man c a 1 la ( in a r ir0 r. Aa ta - an iBa ja no anair ,, 1 ba wfca' I a ill, .r , 114' a udinj a.r laMas. to a' C I taD h. lmlK. .nd 'urR.'l tba a, - ., ' "" ""hk n ,i J. ; u'li him f tba U ddaat ua Bay n. iba wi w iOK aafa va aaavo wdu n n ra- toanuanRai iba '.lent la ih lD'rn hi rakiaal n ihia. UtRatal I-k la up. on tba aa rot-a but aratt atatlnad tla atatrctaa from tbc bi'tjm to tba t and f. unil nn o a thara. It than ncoarm.1 to ma a pi t'i.a ibat to mn Mlakl bava ajipaad Into r,a.oi 1 a , llttb'inRy aadlaat tbawatcbn an'a. ami I avmaj blm atar.dia at thadoor, I a v., 1,1 1. 1 m.m CVafallJ. Inclu ln. tbaraoaitaabirh mvdraar'eti; iaat ,y ,, , alii waaqoian ai.ilnii.ii. illy bo uthar Mail wai in lb m.h-n.'x ir. It tiaablaa m mat thara tboald btva baau a lukar on tha a' alia oa, iMt klfBI of all nlKbt . in tba taar a d 1 a.k.J t a'cb aan mi, f baadad 1 ico a il am at t 1 cor. on tba bain a ofaluitina amah p In I 'XpUaaMon, .In 1, r ha hal ac'mi tad at hia gala ana, Kantlaam wt,, bad pacap ibly b-an 1.1, ou y, u, aal-); a d.lT rant tfaaj of ha ai,ht tbrai Oaallaauiu un m Coin aiid tba oth I two lir rl i , tba Lt'i and ba badaatnihaoi all ga horn. Aaa a, Iha o oy 0 h-r mas who dwalt ia tba b ia if am. n m , t-'i ai..r. furtaad a pari bai .aaaa 1 . tba coamiy fo'aicoa aaka; ana ha aartaiaiy uad ot rataraaa la tha B'aht, bacuaa a. kvi nan t It dor w'tb hiaaaalo" It a am up ata'ra " 'Toaii,lit bail r ao b.d. Sir,'' laid tba WB'etnvtv aa ba r. a. a baL-k i.y gla a, "un caaia ul a b. n omni in a' inr Rata adaa thaa Ibiaa g-atUman thi I hua na nad I 1 1 tr m Ld aoo bar -n. asou- alavau o rl ck .ban . t. aka f a a. in." "ttt 01. i- a ' 1 tnu ''. Y . a Tan a im 1 I . -a U laa " "Jll-an. ua rr t h tl a f 1 F la 10 b hlOl ' ' I rppaaUQ "I )apd tba p r oo to na .th h'm, ' ra tmraad Iba n't'min. ' Iba p.iai atoapaa araao bao-n .ni t . -n ik 1 I liy of ma, and tba p.raon in I. mil ay a jaa Ua o.k uiia any." "That aort rfpa-ao. f 'i'h'waubman bad ot partloila'ly notlcad: ba ahaald aaa a w rl m praon, to tba ba 0' bia ba Uf ba bad a dnat-an.orad k ol of clotkai oa, aadarada kc at. Tag arat h nan mala Mora light of .Oa mattar tha 1 I did, and na taral.y noibavlog mj raaoa tor attach otr .am in to it, aa lradgt rtd if him w' i.b I ihotigtit It v.li to do a. 1 1, utpiaoLgioa aspiauaiwaa hTalDg aaa muci t.numsd bv ibaaa two eicaauLaara-ukao t,Rotb.r. Wh, ,., Taaaay of in loop' aolu loia apart aa, fo-in a'a.iaaoca. diaar-oot or dinar a -hurt, ba h.it aotioaataar thtawa rbm.nKa'a mybt bar. atiajadiO My lutrcaia aud droaad aal.-i, taara iad mf natnal.ia v siur miRbt nava hrcugtii ioa,(i, .ub oim o ibo lum tn. way attil J aod, 'hay had na ugly in k to aaa H Mfta 10 au ruat aud faar ig mailiaog.. of a f. hi ura bad mad ma. I IigVad my ra. .tn, b bumad aith a raw palal ok attbatdaad ttma oj tba mointnir aaa fail lata a aa baf,u. lt. 1 M.al to aav. aaaafozl.g. wbol. , Ight whan tha doi ka tL"" ,h7 w" 1" ai hoar ami a aa and daylight Id.idagin, MM, waking up uua.aily. i b pr.,i,x l0armr aatlaa ul notbiig itUl ia ray aaii; nor aajklgM thundiro Uaa wind in r.ba ciimt..v: l"k falii. g IT uito . pnifotitd ,-0 . "kiab gba g. light w. k. ai b . r.a-t. All tbta tioa 1 hal aavai baan a Ma to can lO My O-J. aua. lao. noa audi un . ,,t ATaatl. c ) n ,1 , ,.,..a ,, arrant b Mtka ao 1 of ... a, ,ofo!i ' aay p'a, fur ta. t.,,,,., mliU form- at. .pbant. Whan I ,)p.ni u,, taraaao lo kad oat at tba aa .. j m u-oio .1 afabBMaa bua , Ahan I w.lkMt from room t , raoaa , ahan I Mt dowa again ahirerlng. Ufor. la Ura, walling for ua. l.ucdraaa ioapir 1 boBMkV haw aitatraMa I mu but baroiy koa. why, aahaa long I bad tram o oron.oa dav 'k I mala tba rail , c 103. ia- avaa wbo"l WMUat mao it. At la. gin tba cl 1 WOXaM and tba ai'ca cam la tb tattar .it a baad on ... i, .n.Un f bVM ritrva har Untia- nl laa Iliad lar of ma aad tb. r . To whom I uapartad bow aay gneU h . c ,m. lu tha night i!ll2!Jh'" 3i h ' Ua b aakfwt pr Kfbaw.i, to Ig oj.'r,.,! HAttHotf, "''"aad -una tl koo;kad tm'JZkU: -tlagfor.a,. Br aad by hb dour oaaead aad ba earn, oat Iaaaig aot o lag Mraalf tu 1, ta aiabt or hAM,gM 1 thoagl. ha hal a rUlatioaa lojk by "I aw eat aA know ' aai J I aaakmg Vaw, H ha look bii aaat at tba tab . b . what oaaaa toaaJl yoa I har gdraa oat tbattraa an my una." Jhara It, daw boy. Call ma tuola." tmlZmT? " " 1 M I la OMafgaaag. ? K ttJUT 00 aUOOT TO fU aVOT. OMTajrr aawaar trar rtAMjOUWiaj 1 gliuaa 1 1 I a-ooi TCaajaj 1 raijtnrnw raioiT ooarrioTiooi, THIOAT COIIItCTIOlI, THROAT 00f IQTIOaVI, MOB rom 1 illllhhwaV MOO mm TOMB kTIUIH taoD rom araiaaa. wood rom oorrnvmrriYmm. mworn.Mit mnr graJ.m9o THSOAT OOITTKCTIOJm iixm mm omuamnD mrr si al i) in it tbboat ooirnrno-m. OHII.nRaji CAT roA TAXDiaoi THAOAT OOtrir-aCTIOn. Thar rait -ra a Ooagh '-rtaatlr. Thar atoar tba Thraal, Tbar al t. abraaglh aad rolaau ta tha rota. TbaabMpart a gaUMAtu aroma la Ma kraath. Ttatr an aalighirau M la laarta, Tbar an aaaga of abapu harbr aad aaonot bam aay aaa. ladTtaarrwrraoavaai baa a OwaiHw aHoak. Voaaa a Bag BVaabVar w, tlUlcutr H 'tta Tkrmt. laaata aaakaga M Mr Thraal OaaJMtirw, raratwn ran laaUM)r,aaal ,Mu m wlwMwWaT4AA Taa at.) ga haw rary aaafoi and plaaaaat whii Inralrag m. aaaWBnj rnittc aaaaUnn. tor m, ilaaHw rf Ihlrat. UaTO. trra. , aMMnrtagthatraa win mmm aitarwiraV eowai aartham adtaaaoalbla. Too win gg gam m Dnuujtaai aai Daalan la Kadi .1 na. maw TWANTT riVA CaDtTB. w, gm.tani.ao aaah ggiMag gj aooutarfalta Taahaga win ba Mai br mail, igaaald, on raaatM W ThtrtrOaaMv, AAdiwa raorrr a iTaxsma. fc.AlblawMt.Mthg. 0PHALI 0 r 1 1, 1 1 oun BOA HaUUJAOMAV OITAA wgRTDi.B aTatawOMwyOj tun ALL g I N lis Of BAAAlxjnwg, ihaaa at BawlfTaTg thi tnotUo utt "m, Haaataana n pnrmtfMt 1 I lata., at Ma aomnaaoc ,mw a, BaB rallaf from pal a. J Uttmm Ttvar Mldma 111 I naari, bw Btut m naaa-acba. to which fcajajg, Tbar art ruUraaoit Ua bawal. ramortag Oar I,-. 1 . a. to-Ularar, Bau, MndaaUa, Oulloat fanuica, ana all -of aaaaatan habita. Mar an rain a Laiallaa, ImiTorlni tha apmtita, gtriog loan ,, .UjortD the nunaiava, and rraaonoi tba ... tnrai ala. t'c'lr aud mruri to tba waoia arataov Tba 1 r UMUOrtUS art. lh.ra.oji rg long b TTatlniirn ana n,.m:ir aoivlnrtad aiwHujima. haabu hrau 'a 1 . .uuay vttr,. Mutlg hlch tbty haraptraii 1 and r,,.,. ,..1 , roUaadaut ir j. root "aagarJMi, waMiw arlgin ting ta tba norraiu a atats jr from , aarag lltim al tba aun.aob Thar kM aaBrttr ragaAihtg hi thair wmpcMttoa, I kMarB MBMgl .1, t.ra,,4 1 11 n-atiui j,i ,t,.na. ar dial, tad Ma an. ! aauoa of a- dlawr-oabla uut nud.ni u admltdatar than, to abudran. BKWaJtX OV Oi )I INTBfU BITS I Tba faautaa bam an aignaiana af Hanry O Swifting ao aacb Box aaM br Dragiiat. aad all sthar gaalan 1, aai. mmm A box will bo aaol by mail, anpaid, 00 bmi, 4 tba KHJ Ck, B crm rg. All atdan ibgutd ha addnaanl Ig HINBT O. ATALDIna BOadHltnat, tin York. A than battia m gPALDrNuVa; PBATAAFiD iliDI Bill aan laa tliL-m 1U goal aaonaiir, aril .D1NUU raKTAABD OLUM a bTALDiVai rBKrAARD OLvm. argLDU T rurtun ALOB. AVB TBA I'lBOBa. WAOBTI DIAPATBB. mw A grraon na Ttaa Bgvw aaaa . tS"AT" SA BMBBk ana M aan a.. fllaa. It A aar, 4aa .lu. lo b. w, STT.i aaatraaiiaBt war Be rapaUlng turuitun, ta rv a ra raUJJINu-g rajLTAABD aLDBk ISft tti"" "aTnTtTu aiwaS! raaaT'I WtbaaUokiag aaUak, "a aw, aaaa a a UBBTUL at BVARV H(HXA" ft b. B.bauah aaaataunlw aaM battia. Mg HAN AT a aTAUXMB. m. UBOAA Mxaav, Baa turn, OAOITtwA im !BaBa HgTw-owBalCTBaWBwWR a rJVR OUIKaV AAFA OTJABD. A m W AAaTB MrartAR. ATBTT AOMBIT DBATR I BOt,"IBBA BB galte la 1 jfaBM tvr jJgwjbM aaak Aai laaniit, ahiaM ha mnfmM ad.at Meh mtm aad O a n ar talarlaaa aaaaaa-. la la a wan a MaaBbwatad hvat Matt ailBanakaaa a fan baaaaa a iiIBjh, aaa, a g tha ara aaasiaad Aaaa 1 1 at a aw Man fraaa Ua 111 ailllaa a? war. Sara ala, llaaa.al a, ar a., a rataar ?oagk Talda, largwanla ar a.Ua.a. bbb ta la r ang V a ttnlia CijlM." n!"'' "1 hnak aal r BAOBATt tutnv BBl IB.F bag gaaa fat,, aa dagalt arirataa of lb. gallant r.igbtb. hoold th rhaneaa af war raqaln tta prraarM a aar 'taa. U to. aanrlro. r rlana, l.gaora aid raraaaa .-d rat plan i. II ta ofBta Baathara rttaia. niaiY'l BDV B'.I.IBF.Ii frnra, f mora auTiaa, u aaM thaa al' th hattarlaa and artiliark aflhaaarth. th tb'a raaarda ta Ira. af Ufa br Ikadla anaa n'rllmal. .11 baawall. without II, and d a..di- a 1. on., ta aklil agih. armr aarraoo. na aea .mai.d ami .('bant aan.rl.nn aa tat .- 1 .. MlbaitriaaalllB tboaa lana.ltlaa, tka ! raw of Ufa .til AhDWgV'l PBIDY ABI.IF.K .lll.aaalha Una f tba. ab't wir La a. lead .. h aor f tta climatia aaa. of t1 - rt .uUtata gta.. tot I. .la. . a, rait I a tittt'ada rra.af.ill with .barooatt imidabla of naatlia eaarf Ika ra entlnii . d K,rar p'ai latlona, AabWaY'g glaliY Rrilgf, . a a ri.aa tin id agfatir. af ul- .. Ur d n'ai ta In H utaarn U'"a. ta nn. 1 -aal oaut but an ab 1 11 a f . -t In caa. of vr. inula, llrulat n,,rii. i..,.. ' nt rriiniia, H.l- . .r lUr.r.at v rat' rfa, atD 1-ailon 91 K.l.v A H RBalit Kill lr .IM ha af gfaag Wtaioa, ar.l ll n ! Indl.lo .air, H airap I I. llaaa mu , , m roli.au ,o, aad raan tin. oan altr ol am an tail aa. AABY MrrH-iii- . na a.'I'.n .t Imvt.tauil wlll'.rr r '."laHaa .blah llt.doa Tnovi I oarl oaa liKlllWiVt BR 1)Y UBP, rh a r. m. df la thi Bni.uiKH'4 giayg III ahlt.aad . It pr.l.rt h ra ail iavvar.aaalng llaan aa d asd I a ' f a ka of aa.,i . .tlal dl l,a f varr O.ma. Inrt, iad B n Al li.rr a. d N.aal I aUa-Ji;aM .a auiplaad with tbU paw.rfal rapa of datanca. Mal.L r t. Tba Mllliwr bull. lira an oneco 'bat gaaal Pat, Pnaara. and kfaiiaaa I Yaaaia, baa. tiraa.n not l. Iffwi tialm ta. T'aral.nlMal a Bralaaaadla g MgaUlaad fgard, al vv.l ,fa Point, and anr Uoora at Waahia,i. i, Aiiuaanlb), Poatr aa M rn.a, Kl aw. Una u. r. I 11,1 It .n .1 m l. f ailat t (anraaaaaaat, b aaglaatlni Ii aappir th. airdi aal ataraa IM KADWAYg Einv RBUAT ban eawwlltat a wrlooa mblaka Par Mat raw adv. f T i.od ant ,aa tha tnu wilt a . ra ' aad Cnln.n b , i. a lima H aa I P i hf.a-lw, YaU ' . I . i na Tyhnd aaM .11 . t rr maligna I 41a la a lal Iha iloaamt.. t anppla oa minta a I ap tad nuaamp i ant a.th R.o ar' Kra.1 RadaC no il .na a t a a. lime aat ra a In praaali. Rnrr ri iun aa r tfc u'd p v.rda tbamaa'rw with a fa. bat ii I" r-nt! v. It . II it nta ron a-al.al ,ad . a.ia. . rf Iha rnaat ma Una! diaxiga.a, aad Bill all oa M of MBABB a aptaii a a an. a. Tha NBW TOIC ILLL'oTBATin ' I VVI a' Bia L f.' rB" oam'ar, . a nalnatad th'm that tba I -! V ' I., al tla Iraach irmr iu Ku.ia hag autl, a i laaa than anr o Bar girl on, brcau a Mar Mai ..ul had niad .asibao bar rrr o I, h. ,d ag a a d p v I .i oa f.r b m . If, II to tha. n, sra aa laa ... an dli'r alii add a IMall qn.n l y of tkat loaalnab or, madr. hap WHY I KK I)Y HKI.UK, ba .HI i. .1 o.i ' drrlr. act al han.ftt dtuli t tba era alt, tit.t will .a .pi wanf I, u a cf aalu -d ni't. l, u fr-nm ibraima la itr.a.l na lu afor klfa, rl n Icl r".an alvafha t irib v rati it lu wnlck lur Onnatiy la uuv aiaily aaaa. d 1 HARD M IFF. RING. WONDKAYl'L BKFBCTS OF TIIBAY B0TTL1A "ifi.. I'liaataaaf ih. Kiel th Kagimaut, at tn aratintba.lt,, lalat a tb taaaaBhtgi "A tar our arrla g al Ann. oil', our Or mpanr.an dar tapt. law aaaa. w, ra r.mpl.vMl loth, tr.- .j.ra th" llr- iritbt . a aj a. b r ur faat in Ih. watrru d our hMah i. u .on rnr kn.i.ark fur lllowa. lo laa aaatultg, oa.r llaiUvta, .oirh waaour onlralr rr. ..aa ..w,t w ta Iha h.aay d.a Ihataa wra a thaanlrrout of tt.ua lo .trnarn.; enr nmba a. d lab t '.. ao at A that w. rotild l aid r vta RMta-J kajl II m bn.i aa 1 1 k D I AT'J HF.aDY I r.i ir.i , i . a of wnlch I cava iwar t mr onttra aa, and Ui.i .tl.ar aaw Bar,.-! and aharrg r rtlr aBh Ki Mg ta. all h th d cur M,,,' - md ) il-i with tka ICkliY ItKl H. In a 'aw m tra, ntalha lara'lwa aag aawjagj. p. a aaA BaMaBawapa t ua. W. u.r. baainii no I ..or with na -d mmm HCaliY t P.ulfr aud. -t.-r TLIiei-.tr.d aud Inil : ralad iu, aad a.anladua, wlttthaaldor tan m- ala, ooi.alati p of hard hl.rnlt and rail p ra.toala a a'tt lig dutr.w Ik I t . Iirn. lira, a. d w.-t I. .i i . fir twa.tr anr amTa. hari a..nt, tao hna.B' -.t Ba l.tne a. h. BkUDY K-i.lrl' ..t d. w e-ud prf.nn gaff, k a ban Ilia.! ai . ii. I f. ata k , and, h. t In af our H..r,im..., ri- Itr, ,g t till, r ly I ,u raf.l. WL VUTitS Plau Ifulauupiy of Ball AVH f it H.l. It I In Ua iFK.ni' nt, oar niflnilwa w.ull bar. h ii In.l aa. 1 I, I, lid rah r liptiaaw lb in.' i.- I i a l il.tva.and wll t.k(. ait I ra" niu.d IUy. I, Ir'atnr matt of mi ilf aid Btratorrr. fil MKa In i i k., jiant thai au I... I ,ii. .hail rt...-...l.. aK.tl.W .Y'd Klta Ilf KBLtl!? addad to In ma iral r'-rai of ev.r ray 01 aat, ltalilaara tli lira, if ii, . aand nataf troopa," I Hi' Ma II If anfT rl-t fram third, .a.knaia. fatlna, a taa- r rt i . . 1 1. 1: DYtlUAV, haluaib TOwaiar. W..I p ... .-I an ,ir aan .cu Uian a.c L.:, wbuar. or an o.bor liquor. r BOJlilii'iiKt. Onr Itaaaj n ,nff r mil :i'r. fanra iba Ba a a a jH u ri ... MUroaa, Vbora f VCitpC. a dtl l- tto ,ria.,B"d . . . r ta-ina, ara, ,,. .ul-P- Ir tot "i . ua, 1 1 d trll rt a a at .1 , l.,tl . ... tanii ... .1 . ,, Bit. If lUHtV'U S hi I V ItH IVpTt ap.iri t , Ua ti It a pall, ll a In I a aw n nnriita at- p tn. i.o t uiitahri. g hrhu. tratral lati aaat ata, a' da lai n amn at n H i., ..,. d hi dafra v alt.. . ba UK HY ur LIU ana waUr II i - .1 . a .111 nt I . i I t ru. K. II. K. inndi a ata to d br dinrglala and atara- kaip.ia at I I) ahm. , RADWATAOOn N.i. Mdo-nit, N. Y V4CCI.M ItRDI wa ba.. aampt lad .... i,..,,. ,, th . ri,, .., af. a' n t. d . 'artl n In .nn l.o ua aiih ftMR varno wit. . f out h.i I hr i fa t. la to nnt r" pi .atg fla a ti bra, a .1 t y pl'.iclaua a d aa aggi t ill.r a.u i. aith aiP ar vrorii t" m tt-r or traha, in tbo liW', i; IHr-iU ran, rvwf tul . r, . i.a r in. Ul lu,: vi. I.i,. trad tl.a . iti r r . a, frBO a i,l- ana 'a . f rataiaatln al la .1 t. a , ipriu Ma a 1. 1 1. .-a. t v r n,i in. rrlao to la n.ab an . m ti lid In I ait I: I tta aildr,. .KM. Y A Cl . , V. Jbu at, lutloalag tlx' .i.u.t lu IKj.t,.. atn.". .... . AAD a AY a; til., mr Hi''"" 'Jl .1, ,.n at, N. Y. Ital Itani.b. HAaA loo ra iVnOwta tOK I0TJ1 laautraa laavruic. .. yauj 1W.T a ii m t LITi IN31 N H COVtTArtT. IU BAOaDaVAY.ltJrV VOIUL III tlT A I , wiTHACAHa OA. i FtZ Vr i,foo Invaarra, u Hnatva or mi gatta or Nib You Ann l lurr- 'Lata lu'nta : u BBBawSati DuaoTOaai ari1!' Ti.an.aa t.'arllaw, V .- Y-'l! '', Joui Ua'ai, J. B. 1 nii .ua:, n, Johu Bi pHL Ta.a,a Viaauptt, Ml'U n Hnjt. Bawu.il gi.ulh, Itar.ii.1 IMIuar, aaui P. Pit n-poat. A V faaw.ll, BSS: V. Ka. Jiial K..lbt, Pa .. t,. c. rn.n, Baad . laauari. WaU-trntba urk.pti&?-' V 1. MIT um'l.hn jAkteg gi'BW ABT, at. 11., Na. T ab. Mrlaoda of prngta dTOarag an bBAm aaat aaa flltuwaglMailr to taafflTth au ,ut Vinnaal Prriuinma parab-a (aaa half la caab aag on bail la foot. all laontM. Bt7 UjTmZ rart to aaaaaam.nt, hut it E paaaaaoaait foanoa ttia lll' to bj paid aaly by to. cfiZ!fiSi t fffLwim lauuatad from Ui.amnu.t dua.t.u tha fSSSmZ en.parab.a Tba aaah part of tha BtaaSSS ba aatd auouallr, aawt-aaaaailr. ar qiVartarby. tST 1 ail VT"?a'!" " '" or U oata .am. P.llalaa t. a piatulum aa, a flag t gajaBga ka if ff """. ParmauU oar a aurt. u.larwTta an-

and on t, a p. rttelpatlaut ar am ia UolpaOnt mmmU. atjaataa aa tow aay aaaad auttuM ABB aoat Pra lain., on tbart Mam and an aartyia, Mlalaa an parakkiM aaah typouma wag provyl. I., tyaTaV.mb-a wadfi t .... ila.raio,Vl.t tbalr Inabimyk Ma'.aaiTan g "OKX Sm'mnmmmWESWS!SS!!SS!!Pmm' QatKAT tiMOAlMm aiSIS -rW.lM.B- BMBfljMr laDa, B, , mm iggi i II' ha.' aJaanaMbTiw 1 aa"il j BTt NBIOiSm iBBrba. ria7tl llatJI MatoraaV Bat Ba bbAbb ara aaaaabMag wBb aaah allrr dlTtaaa , aaM wafl war aaw la MB Ba ana tala. ana .IU I aaaha. "but iioM.wrra rm rTrram, anp "nLat aia and ay Ma ..aaaa aNTRLIjaRgri aag Ba tin ID a mrp aaaaaawalM. AA ban Baaag Mam al' Mar ban aaaa rami num. PBBMPT. grri. Bar ami tBIUBlB aiwj ayar BWMBf mj gaMB aaaBBBMB BBBf BABTB Puxajrirnu; irBimrg ' a'Jr" V-t-rvTaa. riba wMn A.BBw WwAamaf CwiMaaaar 1" g IV'n'aat1 awi., IIImIS Fa. " . haaagrVwoid ruat.A4raa ., ... g 1 tbaVa. ha. l.i. aai B.t.'aal. Bgag m b'aawa, h-a.,.1 ar Olatiu.1.. M A. a Mhaimr. Hal or '-ii r.il Br mw HdkMBB ar Waak gipbt ,T .. M Wl mZmVtii rjaia. . MM Bam BM,flBgj mm - 0raBMamT fcikBAi. ivataal m Kw.m A- .Ban aa Drapar. Itluii Ara uaaaiatiana TamM "Mfetlc''' AVaOW AwMnal lal bVij.i..;,iM abargaa. aag aoiianaaaaataatrMtw aB Ba S. OurTaVn ' Mratdh. 'JKbi ak' aaba.' ' aTlaakaaal " abiwBBBfBBwaB !Hb PBIOBOF OAgBB. IBSRSirSaib Afa V. rw aty vtaU la naaroan and Brad . i & J. TVaaify atala, plain, aag Book af Mm- taaea af liiiaa'a u -. -. rs l ta mi arid 'pwa " I 8 agatMwM awgMMaaar ataal Bhargl .aaa. Tb a aaMVdaaa. .hp lb alnpla baa ar aaa aot br -all ar anna fna af An a a aaaa. .ttaa arkaa. gdAraw Pr. tr, BBBTBAATA. Jla. BA BAOAB B7AT, Bra aatk. t Aa Bf. BaapMwn ka rat. ran aa bia aM ta, Na. 6(1 BMj.tSWAT. fan . Aran hataw Pruam a, BbbM aaa ban atMg na. aaMrgag aad aaaa. a tag. nl wrara ba will k harry M na hat aM n Ma lj. mm 'anbt, Bar. ara aaA uuk, BI. rooma lor aaaaamltalbn ara apn garuu tha gy aM ntlnta aa.aaB Mm al 0 kaaua aa Ma aan 'BO. I) WAT. aaaaaa a rturaua bara Agiaa M Bpava jrrt Bj apitin. aag aa Mar ..iiy Mr anrr ga a M .ban Map an BbBAw "- BBpagBB a '. 'aa ttaa at aa l-liaMg mat wtM-B 'OgaaaMglbaii MM adp a Mar gM abag alMawtlbaiirii n 1 aaJkka . gaMar bar! amtvaM arhwa atakoaaa. Aa aanilr wha ban aaaaaaya ta ad a aiaatlrt. altm crawa aalap aad ax amptton tram attbat aauaaqn al aaaa aa aa M a a af pauhrMi Bpidli. BtU ana ha awhipg baa. -'- i i - g, dianpaaw. OjjjBBBBj awab m aatd rrnnankt l uamr ant m I I ..aa.lta. a iana aaWMP, g. taoadaaap, aad Artag ar aarahaa. Bam aaraaaa aan ha, aang M aBaaaaBBaa bp BaaaMirapB WIII riBalh hr aB aMaw "f r , aaaaaaUn audition if tha aaABMBPlaBMlTS .Ua tin . aad haaaa aaa nana taHaatlj and br aa Bai ai all Ilea, ban baau M MaataaM M aaa rag hr tha Vua granma. Aa aaaa. af ha wm aar laat uwdUig K ahaMaia. bag at h -"-'rr Mrag won I- aad Waaax gaawt a, aag apo. a hatat al aaoahlg anlnVaa, aag an aang br Ma Orraai, r ' Tbaaaaaga an aaw aalUMg pal aaa B Barb. Bha ban baa. BMBlhpBB Mraaaabla aaaar. ara.. B Ba mmm ghaBadM akaraawi Barg a aang M haaaiwda af aaaa hr kb Oauaaa IwABi On aai aaw Oaad an aMiaaaaltr aaA warn Mti and by tba aaM MaAooaaPaud. la aaa amn aaaa wBA MaaMMMBaa ag Prra Ptud aa aaA rtMMaa. baa.' AaaMgMd'aaaat"'i" TTT. Tl ' M"B aal partaaUy tr Ma Pi I a mat gag or. r' J; SSSffJ1. BBBl ran nr ay Man aaaad and ra aBBBB BBBBa. a tatwAyBn aa.1 ba. aaAAM aaaa Mar aaa naaaaaaBaMMaaaaa M Baa aaawaTbogha bnaAMbaaA MM aa w-T. " g . aat Bapi aat hp aBat jam bj ar BBaBbBBA ljt. gVTaSCS w-b,. aTr 9 fmm. mbTI hXVwwwI Wiaj Qui Baaik of Bwlro rtvm mm m m m mi. In m ' aTO TladaVa BBBJ BlDtag tmm (ftM BMalbaVBAl M Lab- and ahrt, wlOa a Call aaaa aal M M.aaaaZ rT. BjatjwamaBA arrtcaan f ajjMawaM ZtmlmTZZ, aaTLf""- "-d- awMPM pm anr gatkam ar raw, pbimibmmbbT tmS aaaao'tbo? ?'?" jiBiaTmbb Mw'1 m a BATHB, m,m9mmmmWmmam TBLB B B. OMBBMBX. mm a MBtaaaOrPi BaAA, ar .in aaaairr w av ain w -n wurtxra, BATB M Ma AUlang aawd Baaaaaa BBBaMMMBaBl laiwil AlaaAi ii gi ma.Biaii MA. Paan. BaBatiai, Pava. .nm Brwaaaf aw taa B.aaawaaa mm.mm WB1CB ABA BA BBT taJ-wa. BMr(Aa bwaaaaatadaaa mmm MBaBBABAB M wart it ar italiiln ra laaatiai a laavaa. aat. B Uanar. an bna aana br ant aatbit la pnT M -blab. Am MbAM Mraa af Wm aaaaaa Mn BM7 M ill' lT--a abwav ATBapiMiliifiawM i mi BMBattPMaana Bg Ban aa Ma fna aa ar aaaar, llbBAafAahi a at gMbMB Ba aid Bit araaat, bp la 1 1 1 1 . Ma i in i 1. Thar At gang la gA gtaaAMM aaM aaaarawaM Mm aag ibiB aaBaaa.br 'laaBpPag aha ainaigua had iwihmligaa BBBTMr j akaahwrbni nr. PMa, TMr ana inaMrr a. nBarn aA BliAaliaBI tw m '1 i BBABABAIBB A aaaaaa bma aaaawaaaniwa hp bhanBwM. Bum aad aai Aha bava ara ara aaa. aang hr ahaata ngldlr adharad ... p" By talllad aa Na. p WO lai' lHaT gahaaaa. . .mm- rramoTA a n biubub obediax fw Dwrariii, Piuaaa fna. Oaua, Bara -a. Lrrn Arrawrnwa. Pad. rwXAOTA rArcrr rux rirw ki BBTALTT BJ TBA BTBBIDAJ. TfOXJ jp M i BliaaBla, bMag maabiaitai aaatn.u. a. a Man ao nulaal aad aamaiam aaaiaaawa M aar I Ba, daUva aag MhrtaaBaai - n. AM BABBMB f ptha aaA aanar ot mj atawa aag Mr tha ahaaua. M at gaaj mm i atanaarw. OBAmB aad BmBBBJ af tpwallaa. Ba oaaait . Moald ta artthoaU aa: Mr wbaa .an tla -r aad piaabaa an hwiaa. A a-oj aa Aaaaaad w aaatal aag tall laillBaM aa aa. aaaa aaa BMbMbaaM MM Ptaa baa at wtM Baa awwr " ' ""T wbaa Mb aaaa abaltag. an ban aaaaaa MrWIaali ptwakraa 'ta bnaa aaad kiaifrat Aaa a aa af aw Pin aad aaa an i aad n lawn aahnttaaaM Am BBBawaA. M aa aaa map aaak af Ba whahv r BABTBL tVOB Bjrrr . W BB. MT Watt am aa Bay Tar, hag ban ifililil wtM aha Ptha Aa Bawy rrt. Aa aaA Aw PMWM Ftla PI. wM Mr. ANDBBW TAB awBBVAf aBBS aWAahlMA lattag. Ba Mn B al aa IB Piad1a at, Aa Tarh. wa Waahlai wBb (ha Itha awn w.wMr. bw br tba aa M Ma Pabaa Ptla Ptaa aag MaBBtaBa w hamadlaaaly ratiaraad. aad M Ma ahart nan mt Mc wa.lt w aa pawtair aang. Bn. TAB AUAA. artfaaf AM MM aaaaaad paataa aaaa. hag a paJafal aMaak of tba Plata aaag Ma Ptaa aag Otaba aM. aad waa aang M aw, aankf BATID MM A a 1 u T . Bp. gig Ptftt at. Aaw Tarn, wha had aaabnA anlatr fna lb PUM Br a Ma Baa, aa and lay MB IBM aaa Bmlaaal ha aw rak Br. PHII jp I bibb. a)., mm mmm mm at, Mr. AaMraB. wm SlaTaBawBaBawa rBwan Bi. THOAUA r. 'i.l'JB. panariM B I paw Warn Ma, Ban Tor. aBsi faaaV , kfhBI AM PahMI PUa Ptn. aaat rataaaaaaM II aa Ba aan baa aiBaB Bbb mm hp aaA. hi'-OBABi.ag roni), rat. n Tint. a.i ictiiS" " Bag B ta mlTmZsZm?' vroa at nn. mm Wm) UllBABl. BJ pyrgL BbbSb" K iymi BAI tOj IBM MBBBBaTA wg, -B-AVa- MaaatCaawaaTa jgTaTaTT atnjTdJtT aTJatllBBh Ml rwjtrwMi apanw M B TBA AaTAWI AA IBM AAAtT, BBJklAI BATB hiabaadb WILD enmr bittatap. WW mmmmXF' arBgMBBBawMaBa1 ",' " aMtv w Bi ii. yat atan appnra tr.m BaaaarUA- lubnrawd mmm BMawra"j ii' mi"" 'ill 1 1? j waa. aaa at Ba grw g r iTiiika n u aka anaant ma Iba - an btBan am. arAMr data, aa PH 'aaa ara a aM aal ala na aaadpa. ar atattar lapaaaa erm pawBaa tw BABAABi BBAABBb w ara-.at, mr at. raattaw a aad aaBtnda, a at aha nraap 'a radiaton. aal .tn anatr lanuaa Aa pana. aaa pr draaw Baa aaaaaa. Ttaa k Man nrtaaaaawaw aaaw. hr Wa PMMtf aM 1 BBBBBBb a at r'r aaaa h a. AM. aag bv Braatr wrap, I a an.-ar P Iwa tap agpnwaMg Wiraa. raila MMMABB v . ai.aw Maim, ai.ayaia aA aar- bBBBaBBBj aaP auag tan aaaa ferltlaa, aaaa ataa - erw rwa. BB lai r Ma baad falta MB mm all a aaa. 1MB tl Bag a awmtathaWt at wdlaa at tr. ataman . . 'Iralr rail. lag wy g ra , fa. drat. Ot r.aaa ' "a. a Ph wa aaar. ..... iaaau la all raiBd i npaba, ar- aa raaa ... a.. Aha Ba. ratipaot a,w, aaw wM ! itida pitinaaabM By AaPaaw g . a a anm paarnaaaoa o MB Baaaaa 1 imatrwi Ht rain.oa aal Mt aaaa a " - . -rri.naatar tatBWB at Ma PMaua I ar artarttaarta. M tn lag an faaaa.a rna.i aa a. .tal aa w daa taatv af BBMTAy apt noararawao . tl hat ar- " ran W - wa-a-aa. ,. at- aai . nan aw awtaadtap Ba la, aaa naiina Ml aiMg ra. aa aaA ahw " ta Ma a a alt taa dtataw.a .nania. ..apaalaa taaa Mai BAB BMBAB a Ban ia AM aad ra. ri.... oa PfMa Lanwaai w B mmt " taa .aa Ma BbBBB raaaftr. ll BB ainaaa taaaowaa a PftPpBa ra Mr wBa aaaa wa BaAMM an w mmm. aBaaa ipn paaManwaa nrtaaaaydMa, Br. A a. OaTAAB . aa. i aarkaag -,m waglaaaa tha aap aBT. IIMI A. ata I OA Oharra ttwra, aaa ata two i aw.i.i.rwaaW M Ma avMla a a . tint a or BBATOOJ - Bag. aa taa "anaiat B all ji 1 rt B aw tMtaa -wmm. safl ata Had -atn uaf M aaa want. M Wa" M M mWW ., . uaoanarr tr. i ma rt taiatMA ba MM Mat awtraa-i tr a Prnaa i. mm pm aaM raiaaMa aa. -aa MJ itvtua . twain a. A aatlaa Mt aa a at... ' ta.taaim aaaf BBBBB pBwwpMwa .atd Uadanrawa tha BBBBBj waita IrHtaBaa gag bbambBAi BABBtBBj " - i ii g aa a. nana. mlMy .aarniataa ao ,aa,a n BatM a aaannaiM laAAa B Ba AaTMBk B Ma ara a I laraa. aaataAP aba aha PBhalBp it .MM u Parni a BgpJ brrtMAaa Dt atari. BBBBBBB aaltahal MtaplnaMBp Mpt a. PM or Bwiataia and OBBBBBABB It ta parti .a hart awakti M th BBABBl rMMUtrr wbtab pita. tall, a - hAB din aaaa. M ha Mm Mat aag to ad fBBMgA awl taanB ke a wan ilBblBaapaa IBB I IBI BIB 1Ut" i,mi ,-w ba It an to. rlrkaaa oa tta aria aharrr. w inany aaa BBBBBBB awaaaagM wBh B. an atha bwataarMM aad aayaua itwtam mi ta. aaaYMJta tha .xna' aag Ma. wa ar apAat Mrmaa aaa a btai.lBal aaat aMaaal aaa taWnl aaarX'.aa tor traa aar naoo.ru at a 'ta aatant Mr wbAahtl bi avM-Ur iaa.....l A BAMUBITUB, PL o tngata. aad aatd. whwhwaM aaa r all. a. a r ADBBASJa, Ba 101 rata M. Phaw Bara. aaaa h M llb agataaaOr Mrataaaaat tta taoaarp. m. all Ha. It wbowTabi.b ajrn bo.ijih rrLigt, tsaalriahl M BM MkMac, M part with Ba. la but W PUB ban Maa M Mag Man aha nha.. ag Mali draw a a gnu an .-,..,. Ma. at mmm w ra-.umo w raoo.i.nawil thaa, mat , miCm In proper tta van aBBMBA b taa aropn oa, aa. ally ta ad m .rmwair gnr lad prornwu aanar. a. agniwii o tb diaabario of laiaonon. oaraaia tola. Tha BBr. M HUaaju toondn a aaaaaa . at aat ,aM- aim argtwd MBTMah aaad waa aa BTBBBA aaomwaaaaparaanna. Thaw IBBj an aaa, ad of BBBBBB Ha ha iwuaa aar -aaana. wu ban nt .a. tor whim ha amanaaa awrhm. Pu ntanatwa. trania Mi apwarM M liana nan, a aunirara . or waa atrwaarty BBB b aha wp lagwartlaaa itM'BIWi aawwr a taaiiaa Ma law. . art,, ttaa thaa PlUa haron Uw aob'ld wu arr-a.B BpaairB br hia aaairam frtri.a, arho hag ta arbwaaal rtarr rwanadlal aawa. H b a tta ru aaawaraarda Ma Mat tr atrial aa aatltarta. ha. Maatta al laraa. rhtaw rtlla anwinii laananw BBAI aal i aaat Mm orrta.t pyUBadaal harta, ay a ,a, . ' . t thaaaua,. auwa Tba ttaa aaaawary tor in. - aa agp . ... , tag orrwW.tr. Ma laaaa aa-. ttaa ura - t '.au MawwDowlaa tara Aaa or aadlalia a ptnawri'r. Mw aBia. a Ttaa aaaa rati nogaarg M aa PttM. BAJBBa w pm BggBBB a whaa tbar an aditWal awwg Thaa wall a. ra.ua) a M woatdwaaTlr aahawlaara. wBau aaaa a bmM tall -... a. raoaaaaa ruaata -- ,, a fhary mn aot ar I IU W tba aadia a a am. M BBBBB hot a a IBBPBBBBat and aaw mm j rawdy. an BV moat . aaroa. .laaa mt nWfc- ngM wa an lllllial M BM aMrat aag MA rlu-TrtiiM an aarht. baa araaa.i m imw raw ana tha ayaatn: uoaoau. uaaliltt M ,nt. .raal cm. Ihi Pbatr ar. raitanja tara aw aroaw a. m aaaa tn nary . tiUritr. du.au.nu ai'nvaw ra dj .aawbarr a alMtaBn. MAMrtM. a Maattn bbbm BBTabwwffriM Bj r. BlIiAaJhaOW OIBOAMIAB BAigg, A am ar ban-, bruit, aaM atwaaaMm, MM aha) Th. iSaBBA Ja a ma mmm ta. wa wrur. pa AXB B la.tlcuhuil appllnbU, rt , 0Tta.n tJiaratv Tl.a. Carrraua a. LAMM iatvii aaaataaa-i !. BBd,tWa"TTaaBl Imuwoata, Oaaaar taa Uotrra, Baany p na Him loam A. .mm aan twa.,.. w Maul aaaa oanaira t.-uaaaaom raa Vawn, aoi atiairttaa raa Bauvan. tarua ui ruuiaa rwa. V. H IB a PJ a,. OIQATVgl I BB ABiBhtATiu urnoR. Sinfa SoSi"llS dtt ail Iboa&'Vno tnoaadTi ft'ta'' JI'Vn'a atblaiaw art It art. ilka a aha, w ao aaah aa. aula, al. Bafty. to anwBilaU all Utoaa a.hd. pttiu( S bah Ba aarraa aaaa w a anawtanti. m na. Aaa M b. takao taharaalb Mr 0.1m, t' olwa, aanhma . OtaaupaU tbaaaaaik, aid and ooaU.au aagk -It aaw-iMiiJifyilaf &' ia with loaa Ipwtapor wnlaatWi aad MM ua ta.iajoiifi; l a. rtraw a fav Baa p war. r arwaa. . what th. paaark waMr aaA taujar 'fm I PfwalWaBBI ta aBBlal A. ABT. Ba MiHHaaiag iMuTaTUBATTTA BALTA. r.aPTBn h. wpw.B. mmTHmt'i J aaat xtAjiioTo tub rmni 10 Bahks. 1 Si )"rilr'i'JtJ . 2 tt. Thi Bwaarai at, J N BPaTd?. "a SK 119 ' 3 I H' La ia. . r 5 ataiaaa p gnrd. J. C I ittrk a.c?" ' -b". ani. aarraaaVaflL Alan " aha uT od'lan " aVarfQ ! I. c i imi.iN.a rur i.v ,rt, Wta " LV7 l7, a'l'lVr".'.:. ", I IRTB .lib WlnooTB a B rnartw, with ar wlta.ut ha-p. har -g a P. fWla,llnaM Apply Mj.iraaXrT.AW An "V eno..M M fy? B.-aAF ll-'B-HUIrA-woa .J wntml'lln' I LyaiULA! BOAT TO TBA Sa S AAKAA 1 " 11 " laaa MAMwr-w-ata ? gSslgaffTigi if and t a llaa atmaa. Bra ai aaa, T EdA. Al "w pa, a rartBtaaah af ail a. iad. , ala. .aa Baa. ata. a! piBliill bto It aa af tha mag awlarhtrr. atwamtata mml aa I -m am Tor agtagM a ByatatnTy BwTta2LTJ J a.MaatkOowiai,nianl Pprtlgeatlni a M BhthawkauT (jArlNCBS AMERICA. MU8Kt7a,.a. f g.LITflaB Lll,g. h INFaAT wadAVBB, lShSa& i W F.h lLi.a, Latorg .nd ."..ilYrwn BYatRBB). V " con QUIAP ABD RLIABLK HaIB DT. I ? HHlKdT d OO.'a . a . COLUMBIAN Hair DTI 0 , P,CB '"mi CBTPA. f. Bntttl.lf sot bgM- than an, buh ,.,la.d Ir . d. iSjnSaS ESSfSSS E A'rtr Fork. L. A lloamay, agyld. "1 BMBB aaM liiain yiniiin, lrfumaaa. din BljZT i da.aoal lthH ttl. av.u. "UDm' BaAaaaa I a r.uaiaras0.alat, baarrvn U.oaa. pat raaaawV 1 Ci".'."a!? ' D,2"f MFiorth par TIM a. I ana luiili to, ffigik, ixiwtMVial a B. aaid .wan.... It ...,.r , I,... aag MaattaVVaaaa I S.t 11 ... o- n aomw Third ta, "- PM I an; !'.-P!a'V"' "-' at tag lira ad r. uaar BBA - at I A (TuoauDnMgta H UadTnlnM. I A P -wP,,Tn lnrgi,t, a 9 Paarl at, " S tJJ gWTB.wr C Tnmbia a-d B .nptaa Ma I CS Bma K Fa, UtB, Ar hah 11. , tdOhi BowT a S Bant aaaraw. Lnat rrIMvjLT ""' 1 Arooilarn JB T rl-'n0?,"7' - Araa. aad PrankiMawa. Ja f 'J1 aa"' "''""'"Jl ".-la W.itl I ' ,uH t. i jrgu" ,". p., , r gTi K 0. P.. ' nr. , ,,, t ,wt Ay.ila.at.tviagrtaal at. O. C. (A, aa, ii utwt.t Ii a Fu tiu .L tba N.ltramahurpA, Pal Btl irtT t On . nrutrtala. 8 nth 'h tt tar. Mb M. Jloaaov fytuflt giulhaig a onr MnaMr Lu- '"- SOO ,t,u,. .aTja iW, II di.ivi bmratai, vitoi. , ..aarMg. I..Bt'hi.aa ar.att Btoya. Bo.va m " - 1. 1. a Orii., rt, a ill , .. d uad NlaMBa ai 1 ... ii - ,1 -aaaa. W. U. lluua. U atra. 1!W Grand at, V iVatrart. K J. pli r. A. Bovi y 99 Illaarta, tl H afamanw. . BI Pr K A On. it.I1 of Ph.rmaer AIM for tal. h lh Diuial'tafaaiaUy ib.n. all id .ha aarunVr. - JjtlJjiBki'wBat AwAMTaawfah lani tiritiig F an-W:xx ,,N" Wwibb-T7 i. aVBAiraMw ( LH)R 1IVTBPOOL TAOrtCOrT-S U J . . J k t .tip BRMaBiN AII.M.I lag 1 i. at D'.r ., yf.. R.,, aal irnthrs g at ta lt J d tr. pnkat BitBT I JwrB ilia a.' 'alth or au ua. Pa., Uk' " th. a!ing a I In. at r. ....... n n For 1 bnaa. T.iaaaiT.k or i m iwjj ii' . ig LXlA LIVKHPUOL - DBAduUB.rUUif Ina T at t I. did mup-.r ,m. V'l irogr. -Can ; lmr.nr.1 . art aaaiaakV tali ... m. lt a al I ami t ra..-go. lo. t -jt. ,t. tay.. nl taP07a?mi;.'i,:"''''r" Nt'tbBlnr, i nrM P. M. It a alt I r, in Bpgaa tt u f'lal ! t,'l U I.I v .,:', it, i i , HLaRE 8 TAB . k".-. h-papa. ipblp 1'UOAN ros. urkig M llifaStAaa ''V Bk Ata I Th. iml -la rtP. . if ,,. ,, Dr.laoa B.k al urn. J-, g and In. gam rat tr. m . r t Ir.laud. lad. to h M.IL'.Bg. . . fai-a. a ui,a.al tiagaa' M . I tial B latUB. a lava ZlAA V P LTTBaPOOL PAUBBTB. r. Pa irr from or an I lv.r.ool ay ' - - , v paaka aki iln. oTlaV -"awMg ahjpj I. Mb and P40. of aaah AaaaBi a ataVlalg. C.ltl. ror. Aoahm. auatral' Crataaiira, a I. l.rKl .lr, 60 artn- Vt Utairtai. OB.FTg ON lt kl.YAL IIAIIAA or lamaan. U.arra Bt.au-. c, . kuaan a wo H.,m aao. BI aggai,g am,, ( . rxrira a pvita a tal AaM BBA ax, I Ar.'wp.aP g AA- TO.A AMD UV-gfaj,- Wwr. iraiiua0' -nrTanaO-hbAB ' Fha lanrponL Nrw Tnr aat rtllirt dtata ata, Ml 7 tka. ai.atita dtjp.tti.l,, XwrrWlaawaaaa Clld. built I raw. -aana.M.afOliOW-. " OlV op BaLTtBOAa . 'IM Aaa. tmfm aad an mr, gaturdar. ' 'n. m AVABB ' Mr w " BATJA OP Paris 11 a -. atTAST GaHIM an w 4? . W Ixt-don "B a BTBAAAutA gjp ta I do M Inndwa im S barnga Bnnra Tteg. ,aad Mr Aa aant aba. aaa Paawaugara fo w.rdad U Pa'la. " Ml t III II 5-. a-twam. AaM MAwJ Bm3 oaawMbhag to bring aa Angp frtaagj aaa BAB For fartkaa- BOBBhTaTA apply al Ma OaaBMaapV Otuaa. " JOHN a. DA LA, in pg aawl pywigg 'fT-jaAaTB A 1HO. FROBA IlajiCK RT I.INI BfJBJ II. r "1 'I ka AT Aat OF THA BUT, air ar 1.7 kaa Ri i-r. laBgra gat.rd y, au'aa. lata. Pa tvait farm or fo lir rata Or. 'a an .! ti ok rt ir. ,.ad. pp r .1 Iba kBAgp. tlt Paa lit, ll ad Mac' 11 TAIUCOTT'S LIBK a I OF UVAiroot, AOABPI. OafAA T'eanlaarihrrt opottn. . to p'tpt orr'lHrat af r"i'"ui f"- Idn paoi br .katr '...(71'! lZC BBBAAM la pat Iha fdlwlrillta. UWDBaBrl PB.bPA FL.IP7BA, nAbXSjfhl For auVSE 1 U ,N aoAlTB mIJJ," " ""h tkar graui aantBatta on llharal T arglt-aWawOTfO IBBLPND, Aa. T IQifOB i10UK FB SALE CBVAF. I MBMBxTwan taatata ! --V nat t b. witigavg -"Ptt!-yir,lt Ala-IA AttaaM .1raw.t-- -f-rM-BABBBdaB

Other newspapers of the same day