Newspaper of The Sun, August 13, 1861, Page 4

Newspaper of The Sun dated August 13, 1861 Page 4
Text content (automatically generated)

I ( CttQOLT " T T CIUUM DIOKRW V. - knUiiinlta'oMi that tenth aBBtoa-, am I ha rc-n-ad tia rowdaraftar la. MMMi Ik Mhdrti laloniiriiHa fart 'f H, wtoa on. In iiHi lul laiarob mk lfiwti PDW th. tW-.wtul - mtohto aaal wl tajimlMi' Ma that it m mm I al lth Mly twH ttr,t i, . ftBtBta aTfpf a aad aad to era Clana M mmm to trad, aad ha won bta . had, Ktb. a ,JMmmV,tota crn-ifal myn-a-yito-h.wn Pita tl- Ml w'p ,4 an ,T.n ap, vtiii'ikklMMM., . ttoogtMiMntrfih " iMtM ,a tb MMWtM mwI witt liHIaMwi op hit t-rantt, I wrmld t Mi "ok al hiiK bit h- Ml fMkk oi'in him a h I tt-a rtiMata mOmi an-ll tka i tjm . . f .1 .. aa iad ly turn k a. Xn hngrm Btai i I ay Hbrmse of him i ha' I rr.n Batok 1 a pht tan TVarrf ti tri.la-.oli in MfcH mjr".ll nf fc i. k ha p-oi. ml with MMmtlll HlHlt n -or a nlf..ri-k M va. Ml for th k-.-lad.. thtt Har an BvaM n-a faa Wk do. I attua I, - i ato.fmt fndta ha aid h.. H a Bvmf H ay aval 'o baa, ha-rl.tla aaaatag ta mar hia ii"i 'k.i i I hay ahm I mi and atl ft I i'l a'p''' mw-tor I Mkt If a groat r tald ho bi nil m tar HVm M aa. ap In h I ,--It miat la th tokBOTiaa-gi ud lor i. ; jta, w. J. ... ' a4 iba rata iwas ru.-.. i. . A , -MM m km hmi uko ni(i oa wiy nam1 aaal to. l . . , t it 6 a c u i ba. at a tba Jr d tba a 1 1 i. .. wtoa i a m. natli todtttaa -o ihi Wb-n ha w.i act aaVp rrpJi'tnr a c p u-.io' hind of Pn ttorriwi h fan-gad p. k f cim of h Ha-a pa 'hat I iyvc aw na'or or rc a ha w n h ba ra- r.' b'a wn arntba i.k-ac ' Into (ho . tH - aa d X arm la a n v if .-a aaaa fa am a a-n ma n nil l - run H.a fmf , dar at I" W rla 1 r m, kM ba Mt ptif'b'D I li a ! 0tH wm d atva'b f ra i a larv-a ra; "It tka ai afan'sk'h'ur and I w-li fahp I, ,. I ajaj tko ant-n o t han i aim 'lci 1 aha4 RiT far Ufa laaj n cum'j ho a "o tba a-ailo'- ( 'aata I ti-a o a profl .'.. aa a ' VT tta'a.n fa-ajal h? iba a Maj aiaba l tali1 i nl l aad, Waa Baat tra antc ai ti. ' I p "ua i b) Ibi ctkaMfa b ai ma 'a m- af r c !i- f'r. o bta vita a at" a a r o ai u a ta ba ai an' ara a ' t a 1 rf of Tail to ll of 1 am ar rbla, M If i bad aalal a " ' ItUaa'avu find f.x fit iat h rit' in t I Iftfa '. ti . k cat .m-j. w ii I ik Pf,v.- f-rana" tow aft I (" k a Im ar a., hp ' dlaaar aai M a.i I I 4 In pad tn'n a 'o if qat'a om oa 'o a i v. i'a h' 1 aaaavl'ava'l aid rty r a bt in ny fa rfu naau I a loiHil'T I'nwl: mifr'v,,, tba '. a rio Hal ba a 1-a, aa. ita. y r 4 np a, 'hi a la. I mala and to. IttofUat I aaw bta ja-V knlfi ihiaitK In bit B'amS I It'- Har I tald , and II if hart waa amn lov ta. arl b lb in fraahDaat Of aU baadral ai oa o r auco upn hi a. "Hao'il, y4. I Una, bo a- io i, and atalkmW rr aou, and ap.aiu ta.i a ir v n ? I abma lo kr. hi n ( n. .-.lv ,n i, h ' War, ao I aoat b "a baaa, for t n har aro aa r. ii aad oaja ' llaoaai, m, Halloa! I b,,,,,, pardon ' Ha a' al apart la Hi ra'tlloc on ard (a bli ki u m' b a i y aaalad P mli Pr,. bka, ranardi ma mltb a nal atiao J in, ami alaaiv pifn K p 1 J rk baafa,atm arr., ,n u, Mat! a' pick.' fur tomaihloa- ar ''Barbarr my d ar fri-rd. ' la d I a"iH rg Ibanv.'iJaa.AaTj mb'M Hatliarl a'ood itarlnn aad" o iioar. " a ai b m r ainu (a baa kmfpaaad Ibllta a 'o' of alna ' I tla all I k'.daar h i ! ' aau Proratim- afo'wird, wi Bkla it I ctaod b'ack hmk, than a ra "nir him .l' to H'brL Tka It Is oor lUht liar I. 1 ord atrlk yindaadao tboip ,t If yoa rr apHt lo any way luaaror ! Dial" 'Do an, at ba wl-ha it 'Iaald taBarbart o Harban. lay king with a fr.andJy aaullnaa at m c lapnad. and Pmrla Immaiilata'v aaaktrg kacda ltb him, aatd. ' Nw, yoa'ra aaa your in Ii, a. u kaoa. And Dtrar ballara aa M aaina i Pip don't raak a ganilaaan un ytaf ciiAPri.it xl. Is rata aonll I a taatp' to daatriba Uia ai toawahaint and dl qu at if liar mrt, whan hi aad I an Proaia i-ti)on bafura tba ira. and I taeaaaud tarn wbnla of tha crat. K ha a that I ta - my own faalmpm raflaetad lo Hir boit'a tara, aad, nit laat am ng tkav, ay ra aagiaao toward ha man ahu had aon to aTaocl f. r ara What would a'ona hiTaratadlaitlon ha'araan that aau a id oa. if ib-ra tad bn no oth-r diratlog elrcnaa anc. kit tno aph m my tory. Ilaataa bla rnabl-miaaa aaoaa of banoar baaa "lav" B on nsca-lnti nnn hia ra'uro M wb cb aoU ba baftan io bold forth lo II r bart tba I ., m.ut aay rava a I n waa a, iajo.1 ha had do praaapitua if tba p 'raibility af ay fjdiag any fin t with nay (fun fvirtnaa. u ham-t tba' ba bad uiada a a itontl-mao aao tkat ba bad c ma to aaa maaupp irt ti ciarac bar oa Ida aa tta ran arnaa w a mti f r or qaila aa a nch . for aimi. f ; and ih .t It o n bigriv igraiaMa noaaa tn botb of ua, and :ha; toa aaett Knh ha vary ptoad n ti aaa a c n o'uaioo a a a' I a ad to tilt oh od. V 'Thovg! l(m'a b r- P p'a . .mi i. aaldto t p. .t af naalou dimuiri il lor oat ilma, I kaoar "aty artll ibitnoca a'nca I coab hark far half a mlnnia- iV teas low. I ad o Pip, I koaaad a I bad baao law. Bat dor ' yoa fra y ara lfna that -coia. laal't avac Pip a pan laaan, and P p alu't gonlg o m.k. yna a Randaman n t ur aa Mt ta keaw arbai'a aa io y bo'n. laar boy, Md P'p'a aoaarad yoa (wo m y count nano aa aHraaa haatog a gaa tal muzel on. Hat ilm I baa baaa aitica bat half a aa nuti hm 1 waa ba rayad ta o loataw, muzr. ad I aa at tba piaaaat ilma, muulid I avtr ail bi " tttrbartaau ' Oartatoiy," but lo,ikdatlf tkira i ii to ai-aciHc roniolatiun In i b aad raaialnad paipltxad and olaauysl Wa r tax au fur na ua wban ha anald go to bl lodatog ann It aaa ua rogauMr ; hut b wat arl atattly jamlPBtcf laarisg tl '"I -Hiar, and it lata. It waa mid ibt .f ra I t ok Mm rroad to Raaai lirtat, and ta hia aaf'iy in at ni wa dark door. Whan it rl. aad'u .on iilm I axpaiiircid tba flri( an",B i f in.uf 1 bad haw aioo tba niabt of hia arrival. flavor qalt In from ai nuiifit ramora brarca of tba man on 'ba alalia. I bad iiwaya loofcad abont ma lo taking ay icaaat nat af tar dark atd la bri-.niai; hia Ink; and I In , i btataaaow. D Bluul'. aa ii la In alirga dty to aaold tha aupieioaof baliitt; waicbad, whaa tb aind la touaclona af datigar In that ragard, I eon d not panaada myaalf (bat any of iba j.-opla alibln alht oarad a1, or av aovaauu a. Ih f-w aho w ra patting paaiad M khatf aanraJ wait ai.d tna itr( waa amply tin I tumid back Into tba fimpa to jody had eoaa oni at tba gata i h ul, m -body want in at tba ga a with ma. aa I crj a ad toy tha fountain I aa hi lightad hack wlnduwa laiklPK bilght and ailt, ant wbm I ttood for a fa aoatn a in tba doirwtv af tha b lidtng wbrra I lmd, ba'. m pnlng tba rtaua Uardan C uit wia at a l,l and ufaiaa M tha a.aUiai waa wbaa 1 a. nio.n Barbirt ricaWad mav. h nau arna and I . had bamr f It brfn u a . I what It la t an a friaud. Wen b uo wkaa iibm auond wotdc of mp l'i and arc uriaunt 'i a ml now a too aidar iba q.oitton, puat waa I to b dona t I, fb chur that Provto had oacuplul atin ra- aalntng wh a It aan a ood f jr Da bid a pal ta k way witt. h o of nafginit aboat ona ap it 4aal. ,' la ona ute n d m-oj.ar, and ro'ng thx. i, I. aaa ajgad of ob:rraO v a it i hia pipe aad nip aaam bau md b.a Ji k kolvaaa ni iak card and wh .' n t a- f it wara all pu duwu for him i n u ila'-I aaa hl c iair inainiu. - aAara tt baa atood, ttarbait ancjnaciuatla to.k It, bat aaat an-gi at ri-.i out njf u, p 'tna at away, and i ok i,o b r. B hai n; occ aJoatoimyariar la .i.i na had c n ' . d .0 MMJM lor my ir . aanbar bad I oecui taoaaf a m .nr.. W. bi-anu n,..iuu c n tdaao wiaaapa' abaplag a tyilabla. "What," ,ad I to Barbart, whan ha wat ' fafla la at o har on.il wkat it U ba dona ?" Mjliofdaa' Bandal," ba rap)id, buUlkg taltoautd, "I am too a unnad lo think " JJg waa I. Bwna't, whan tha blow fi'l' flail. Dim aklMai Iniia. auat ha doia. B li Intact apM varioM taw xpnaa bo raaa. aad c.r rfagaa, and larlah apuaaranca of all bluda. Ha ataat U awppad, anaaboa." "MaMaMaaaajamtoamM Sto raw a mar, MTI HnBAatDto wild onm mnim mmiwaa-vaa' laaaaiaaa''"'1' Owali i I at aamrci to ardarad aaa fa, traLriTi. .7 '. mrnTl.", a. 2 iiaaaka. Urn ar at I t al a Irtllamma aaal m- mm fnllaarlna. a Mranair la lJ a.nrr a rulw araa. fba raaaa to. mm! lata at aaa i aaa at WM tw aatBT. aaa a amatta aat aaraaia aaWaw awaa aa lava aaaf aaha aaall i a artlam ami Wart oka at tf aaaa at aa limn gaaaW aba taaaa af av. aaaaaawaatkai iral avraa., taaaaa n a a riw i I'M i ana law vast at aavaa. nniarr aaaaa, Mawar aaaa. ana BI I'l'UM ara a - awr aartatw a aaaav ar aaaamar .ha awai artira awaa awmva aa aani aavraaama af wttHa m aaaaaa aaa ftaarrama. aaaa al Wia murrt la lad m sag ana laaan i a an aaaa mat ar ara tba atoaaa. a.i. n. kmc ammamatkp ate a ai atl 1 1 aa ' a mai a n aa na aaa Mama Mnh aaa, I turn pvaraaiwal laaaj mat iBiaaaam akawaam. TMa ' .a- v. a anaka til awn initial aO a .am ..nM.'fv. am aatuuaa aavtatat InlaWni. aa im mttm haarvait uatm at ana bad fahat- ' m yl all riimwa. a-'aa fapa a avmaatb-lMa at. I -ti - t aha aMabj ar. ii ,r ralHial bp a tan iv n m nam him. -a rsav ar a. inaalaaM in ail bimnm omalalaia. I ,aat aa i .ar laoa. .. r. IMPiaaa vmi. taaaaa ma Piaa a iniaiii hi a in i. I aaammva. 4 -. ana via Man ..am e taa an- otaaaraa o van Waap . it mam aad am rui aataa Baaa a natnaOvna aPkiatw l B vp i aaaaakaa ai tn km, aki Oiaa't' anaa.n, - .an a ta Ba aav Warn af aawtii and t ,,.,-,, m BM towal a aaa VI- irtia-n. n la .am . aavaaml BM amw adlna" Bm larta mai..jaiimr a aamailaa maaaa. amM natv - aj saaiikn. aa ah kk MaWMraa aaa rata a n..r .. rhai la arm arvaaaaa aaaf aaaaM -I tr n- Na ' a mt' arrw kba aval arrav mja ramiina a m,o b-aanr la fcaaajaqr ,..at toa aam km" wav n tr"t, aaajn aa airawtr inmam artm -ant wtkn maa mi mi r-aatnWn.lt. am ahampaa aaaaa hiaaawa. and aaoraa ha . pin. tha tkiiiuawm Mlmxanma, m a. p. x. tta, I aaa iailat Ha ammUiaa aitaak ,,. .Kavrm.ni, Dd Ohmrrr tatomk aad ii . rr laataiai a tot aMi a a raaadi a am V HUt mlllBM aaaa 'IJtNkftai. oav alUIT ft la aaiaHlmt arltala. arail aaaaaalkt arirt .at a aw aaa. a aiU a So arva mm mTmk tgpUBiii af iaaal ftottoklaiM aaa Maa aw i mi a fiilaaii a a aaa ralaaaw awavmb aaatdaBax ajaa OvarmYvi iwiattoa tr,nattaarraa, a an ra iRnama aad aiilak"1 fl U ii aaial UjpJki mnialf aamiaaM.ara aaa, ra -af la a aaaavna. ovtuo at . oa aaa. a af -waatua I tara. mvamaar Maa. war aaaXIBr la vvmwatkaaiiaia Mai arrnaaav. mt. abarto araaili aaMMkipmkk Md r. , Bflll in It I attJaiara- ....laH ammaral OaaOlla aaia atbv taw. aaaa mmt - "rJaJBPBtd. aVhr lllllMI a '"rmBat-v. anrBB. (M MaaM aa pa aaa iciitia. aaa, i mmvwM aaa aaaara a It km a. rlraa J ato WM amrrr.na iwramBf aad ladwaap MtnaUll at B aaa tor laaaorua aad ataaaa wiiiBal WBo.taaaimBothar aadtto wtoaa mtimr maat Mutual aad atoaaaa aad aaaa na M' t tba aaw aatlikiLaai pj ika atrmM a aliidkkHtMmwBp niami -ua. B. Bm.NllTl)fl at. d, , ia n il aataa. wtttaaa aad raaaa. to to., uantamVa aa. U tviaa n. Ham Tara. aal hp agatoaa aaamiir anroaatoal ka aacattr. o. atltuaaaum t'arBi.a aim BUXIOUb nl.'a. , . . uabm a to ml Paw- ta aarrr aim kim. a bit aaaaato Vpnikamwiiailana aam, .1 amtt toial a anal aM aaaamaaa, kkala aaj) artawtanmiMl aaa aaii aaa ,, AujM0m atoi otnmaal to tot awpcaka. Md Uirt.a- hmvaatt dnrtai proxraatad arrartaa, ,.' a- ajakanrr of mMrtana aaalal do rim. raj, aaa. a. HIM". Bumga a mmmmrn 1 Ma) ms9t aaxaxiia aadaaku. M ara aa arrrrtaa. .a aaaai aaaajk ttov fftob an a an m uurvftaki htoBd aoat aaaaa) a aa pajpi." aaam Mr.kio to aiamka II a tt j )J xav av iraaata ur t ' aai f kbatto paara, a amn-rnrw. ami tnaaaip aaaaa at ato aa adav I "t' mat i mt aba ktmaf . bm.i ttmw M '' "" " " "" "ato anarmlrp poamoa a am aawta. Mau van Ud . aappmaltaat -va-fJavl a.-, U It a to aar mru.mtwbaa Ma atitrtd a adhatot to, ,itv at tara. amvPtatart tai Itoktommi btokal anraataa t j. a nai awatlckial biai ha a par..ltr anaaaiaal mm rto an uauama.y tor aamn wa-w -avaa, ia ai apatamamv nacam ar akvrnai aaitawr p lwallotaa tara nrmv 01 aMjm 4 rarai aktaran. a Taut taia aa ,,ai nf a aar rllia aaatoai a MBPaaato aarramaaaraadiivatammai. ttoawOiaajod a a aaammtot aaaaaaiain aaaa B 1MB aatn aaaa. im-raaaa -a aatiMa dmaan tl la liatoBBf ar- itlaua aamwaaa. fla ai a nan am w tha panda aa a aaa it i aaa mi kn v i pjaaaatoaj an aa ramaaaria aaaa. In ma moat a ia. m alaa f aaaamtc ,tmt aa I ta -hi, alitaait aat cm UM. -km nrt ' 'aa aamtaa nwiii atnaaicua 4 Ulh r taairaalaa aaamat nun a pkrattll MM aa a room a a amamn nvaUant. tjk aalna, ahatata a aa gatoa ahmradaa. aaiharv. toiaMti alalt coaamauafmai a. r. MjimaaT-irv inhikajBiaa ruua. . rtica tot kaam m ato ato awaatojm aa aui-V. ma. tha lallwui a .ima pamtoM tkUkBl aaJ-li B ,rtlrclrl) aptlli abl rla . iaTiaaa Hi- ua Tiara. Oaprvaa. a imtam iradl li1 In a. . au... tnravw anJ cuownk. i aa ..i a MB, laan a rat linn I. a Taa drnm am nrv tiv tfaxMaaa ,-...- i .a.lin a Tain .aa Anam B njaimnt. M rto aaa urn i aaTrw a raua at tuna. Un ana Otmrnaauaa, alao. tar mmdWai nd "M3iitrtmi haa, gfL?lag.' ' 'ararl ahawi 5 fartaatiiia taaao, .aaaaa., aaia Maa, aa a tj-ai.n. , Thy aouth ai d throal la Pa. am. E filch U mV o' aarr Jnal mt aaa ba aaad. kr .ua mint ' a kwik wank aaad aat hat aha aMtaid. tt urtf thamvith aaal ratMa S r7ft.U.ar ,...RtamalmmXm To? MMM a aamaak arauaa. aa . ' ti aaar rlb aat anaTaTaa 'artahiad'' a'"' WMtaMK tmltoad aa, ..fan.'!' '!-'- ' thai ma an r rlimv aar llwliba art jortai fraaitna fv !!' twd rtT'nna' rlpatuu-fw ra a an am aaatUt a1 JU a It oraawlh.. p. ram J iba 4m ,1 gmwf'v tH I ttartvi lanvllnaa P. win . aiaa. UM'it'aij.iaat atodiiaiArKi rdinOtoi ,vr aa MaaaaM 'lU" 'd Tla .aitoraaaa frtmb ia. lowti.i' ba, .tun.at.Aui, Hat aau. aXnA.a.a. taJlc, Cran-amr mavipnd1- atada nr aaaamki Miat) . 'tiajaoa a mptoaaB k MkM IUmakM Htb all al.aa aha uaal on, a aaad It II li Ul tutu tula .aoaty - It ait, I'Va a crvm r. tatb aian ualpk . d, uruwl) . ta ariillillaU a'l I m,oup aaauaV t.rh Oin uarvoola atau- la aa aOLal.ui.l apuand auto ta 'a. I Ami .uta- all V ' 'I,. Okeiatm mrrl ia, Oi--' pa It. tba r'vw' . al m totoi riaih -mil '.na '-aapaPattnil f rra I- tioi 1lh (out aviav or afcMatoi td takt- u- 'a-axifuL" loam arm , av tlaaa a aar. t iRnat. aha auuak lu.-i .1.. ur P on In tha atuaaMb. raltitarv oolio at IW ir- takva a 101-iA.ouiuU tu k..t a alar aal aw tut--hcl a rc-t aauiii R aau M FW a anaaatoN. CBV. a. utHi.auiJ ud nam ATI va naxva. .at aaa It taa ua. umna. Maa BtMha 1 KoS'aa.- jma touiaUtv ..af ooAk. aAnrrr Aoiiair 01411 ar -ad 0 an. ar loalvlaa lamtr. ft kt ii av ammaataa tart Mat la aft MM v fn haai l--tm5-?.a---;'--Ltd raaap adtor to atard tb linwin 1 R"l lilAr. II A H-ti air taaa mm ta,ai.ni. aa-.roarltarna.t ftlikja aa toaaar will Mali frta aaMliai. IM .rm Draaalar., P'tai adava,T 1 am and Trr'o't Fra., a, akaamt'laa. Maata rla. Madaatm. itw lu: I a aba Cftda, baftan. ta. a a.llima. alia tfcv ,aa-li abamfaUr Cl'mva'aJr1' '"' """ a ' ra aaDwaraj mir aa ia ba haa. mm Mtand ta ha ato aoal mtj tatp ipaaai of tba mmllaal faiaTTt ar. tj lb II -p. r.f laoaa ,. tit of a. dlaa. 'a T.nanala. Mrv tnrnnda, and Map r, taa ardi It aaa arrad ,f araat aa'k tba I vim-.'! difl-g It air ar ..ma all t at Quar a. a roaahad it hr H In OflUari aad ua aad af koO ar. aim af lb f aUaal riaaato bald tha ohampaa af var rvraar ttm MBj a ar 'roipa In tna taaiarlra. r ulroa. laanana and paiakri d r'aa plaat-tia of tna tk.atrw.ra fatataa arrlaa. awlhaa all th haatarta and art li.rlm a? tkp.vrth. M thth'atPvMdrtto Irva f Ufa kt Bjpdb nr rMm.ia will I .- arna. I alrnoat II, and H d- fr 1 da iitKti. th.. tklll nfi.' . armr i,ta.v. up aa'laaa ad and al bnut pip.iii.na aiknt t 'luajim aalkir Draraul la taaa looaiitkm. lb Ua f Hit vlll niDwivi aatotr aai.rrr mm aaaa tn nam anaa ahi mar l.a aalard . h of tk aiiaatla l"-a a. of imp d mth. ra ataipa. Fr.r kvalra i aara K ' aa b.ttiad a ......... r with ika meat I riinlahla mt nattia r. ., f tnarlr. wrttnti a d ai.aar a It tatlnna, h l.w Va i:m.f kvntr, ta a ai"' .'a t.Baatia nr 1ipai.1i lur d ntai I lb. a. ulnar Ita, ta an ai aal'.i.ai I. t aa ah , rVn fa-t. tm aim it atf and. Km. a. Hpri ia, HaaJthM W'.nna,H t . nt a., n r. t ' '.to ii, i hi, a)p.aa' toa If Hill ' V Rlal.V l.i I-K wl l ha af aal mra atsa d. if n ad htdialo tMPi will pr.aa-t mrl-m mad , tu .1 Oaoaiuw, aad aara Urn BM nlf af aa ajMato nr Mi K-l-'l ' t. I Mna af thB-ttlannrot mimarr r-ataltai wklafc - -L.ta. at a-l .... la It !'. t va Itd'llV ' dl'l ltrP. IB a a ... lv ta Ui mil "II "-I M B til tKD.and w r pr.tarl hfntl aaa aapain.1 rat n.ma d a..H n ai irka r.f paw i p ,ttal diiamaa P.prr (l.r.n Port, .adHt'p Ml tt.rr a. d N al a , . .. , i a a.puttal wi n tan powartal raptaaf IMiali. i if ill rox. Tha aanikvT hoi ltd l oa aa- aaa that Paaag Poa. Bavara. and alal -ua t Paanra, haa krokau out la .nr. I la.l.. ta. T iaaa ankMaJ rt.i.i4 I. p 'laal..i..l Idaradj at IV.I'ifa Knlnt, and ar trooyaat WwhiiiT'ou, Anuaaolla, F"rt. aa Mnttaa, tr. aa Hot 'i .Ink IM I. an al ai. a am nt Ika II irmnmaUkr amliltllnt taajb (ha maul al aawraa a Ilk aVaDWATto aatiT BBMhA? aara mamalatad aarlnna i ii-taka. for IhB ram klv.f a. V naad am a. lhalrrt.. a fill p . a ut aud pimlu . o .h..qn, tin. 8 tta I P i at a 'aa, V.l In'.T, ,i oa Traiiad an ail . I rr nialiana .' dla f. l.-t tha i ....... .. m....t a- im . I. . i ml'ltatv (tUt.ta dauPaaipr.ut .ItbBad ar'-H-alR lC P .1-IM a.,f a .art- a. ut-ia Bj rr---.ii Kttn a ui. at r th old p ,t da thenua aa w.lh a ft bpf Ha tlda lam af. It w II p ota.4 t on a -aJal tud ba aiu. ki r,f th mad ma Uuaat kmmfml ra, ad will an all a m of naaoiM .p olta a eu a. Th WBW YU1K ll.li i RA I' II. NBWI thl an. a a I a f rrar naator. roaludpd ttoa dial tto ' 1 I lo or tl Tra-ioh army l. It. I had tiilf.i a i laa ikan aur aah.ir dlrl. a. hraa.i ktr dial imrt-t h td ni an . aaah anlcmr enrrr II. I.h d I kl i l 4 itl'l.u Itt h mi If; It to thraa ii.a a a I'w lartv w. alrr a I I add a . mt I qn n I y of tl at I- nurrnii. p. Hal)" V I H' DY ltUir, l I (.a lll t al daria art al ' . ,,., iu , ta I i.ikM'ia. Si." '!' itt hi ram n ai .d mft.'tlug front bPtima la anVnllan In ift-r lit. ikuuid ItaBa.llTalba t ttlh'n eont li In a.r- tar I i vuii, la un) appilr aau. d ' BARD eilFPEBIMO. woNDnpx'L irpasTb or tukrf bottlb. i ..." ( tha Piitatra of tba KirI th Bpiuaaot, at pa Pat In tba rtti, raiaVl tlMlnUawlaa. tAiv-. oor ariir.1 at Aana.oll., aur rVaay.a, do ('apt. I,ia.a .or. wtracmplayad In tha lr -Jim Ik. lira, nlnht waa art - th i.iirfltat In th VatPPai i arhpr.ditll aa tar kwapaaaki for . .lltrva, la kteawri.lDa.ar hlatiatk. walrh vaaaaf aulr ar art a, war wptta tha baarr . Ibalara wtara tha wallr nut nf (bam ln.tr. am., anr limha a. d lob t. war an a'.ff tkrt wa rot. Id ' ard r Dtra tham I fcaJ ihraa hoU a if It U AT'I KKkllY k r.l.ICK, t. a r.f woleb I aara a war to m onmlaraa. audUiatthar aaal a.if and ah'rwd -rtlv with at- ata. r all hath- d (ur llroha and i-rtn a with tha BKAitY KMrttti In tw MaaaaM taa toaakTM pad aUffoaaa pa'a ato waarl..aaa, la t na W-. loan haaliia au I U wilk oa at auk HK I V t Ki.l RP I vatar, Tbt cuaarad aod trivia rata ita, aid aahlrd ua. wttti tha all of tan maala tvaalatit of bud l.i.. ..Ii pad aalt p tk, to ata- d au td laty.w-rb Id t, a tran.liaa, and vt.aa barrowa f.ir twtmtr fctmr hntira, havl-apulv to koa-a leak Ho M aa tha tKtlW B-I.IKF MML v (-old o.ifitio dutr. it whaa that a ... in. I ntU alt k, and. h. tl ardr rour Ruraara, raturatd ka thlaclty. 1 am tvraln that r tha waa a planilful appir of R . 1 ' a V It tor- L V PKI.IKK (a kk ra ank. oar .uft.rt ... w n t kay b-mi knflint. 1 1. t.nd rator. la to aa ft-a mm, t In a la tara. and li tka wltn ma ajro. J api'iy. It la top r. uuaat of arMmT ai d a it of wp frliinra Intka Mn.luant. that tnn Utr lnna..tlata alppit.. uaaaRAIiW.Y'i RtiDf ItkTLin addad iMaaaldwaaaraiafaa tap naai, UwUlara tto Ur. of ttejaada nf aar I mo pa." HSbinp: IT tT aft- rla from third, waaa, IvHfa, a ttv, rp-ot l .1 . I y I a I) y kKI.IKl , In a kalub a af waar, ail p nvper rraaaar aatvM thaa kMkmi. aktaay. "W aap oaaar liuwor. M'tHyl IM.B-t. Oar Irapa will ruiTar rraa 1 annaaaa rVaa tto hfl a ai d al-.a of m-acuirnpa. ' baaa af V BMh a d ttm r, -tot , rla.. .1 d .ua.r landa. arapie-adloa lr ' ai .1 li-'l'it av a and rhakl -la aula, and o nda If HAI'VTa V8 Bl'.AliY BKI.TPK b apallPd ti ta b ti- polk. It will I . a .'W ra 'an-ota a.p tba t.o t tantalialof Itrblt-a acuti,in tt pat pon, ard allir in aamakl- n. ktat'a iu 1. aid hai-d.iitw-r wUn.lia Kl'. 1 11 Y hPIJM'aud w.tar tha rr aualtoti will 1 ot t-oa. I .... u It. H. k mi-dim ata aoid hr diuriktj and rtara kaepara a.ar) alutrr. EaDVYAT A CO., No. U Jo.a it, N. T TtflCTNTvirtl'i Wa haa fM.pl.-tod ai . .1 " n..- n a 1 tk a pbrvtelan af oil ii.lrd r-actloa inn l,u na vl'b frta-n van-la air . f i.m to al.h I fa ta. la h mtt caUr ata flam taboo, a .1 . I ' .1. ,,. v i-'i--ii-iai. a . 1 r aa fn Ilia aro v wltn alf-t r vacr'np m -itar a- aja ta Ihn l.tttp , fr r 10 e. M Mat flat tuhra, on tmn. tal' lag v.ra. a malt r a-d tL ithar p-n-o, forryt atnu oapa'.'a nf varotaattn r at la .1 ( a rapna. W will u-rat krv r. fat or tatol t ba I ha anil 011 ts .ni frnm h. alt -y I.I tta Aifdrt- a ttnli v A 1 . , -.! jotri at, laaloatap IL aa. u.t 1.. ,-,.1 ,f . 1 11 HAD W AY b CO.. at in' i UJahaat,N.T. mm a-Taawaar W am. Itnl BAH in HAt. TtlU lti t POH lOUt Paauir a luatraiv a ru LIMP n dm b urn fNdi.aaN'.a cvbtajiTi Id i n, Rr dl'hKKT, iik. .ki tk. Ill a.)al)tay. KI ar7 Vijaat M o Ty A I. , am a otkia urn 1 1 . i, or vh&jpn btbiii nt iitoui ur ma f .r. o Na Yoa slTmaMF- lllllftlll A. A. L. T'latnaa Oartkaa, W, H. Carr. jbn T. Mania. L U 1- lOtkk.fbM, Johu Balayp. J.I T. Itr.uUi a. John UliadaL Thaniv. Mvmpuaar. JL MilWn rtona. Baaual ktmtth, Harold Itolkmr. (Uu. , I Ha rrpoaV A P. I a .wall, Abr. li h , .1.. N-1, ..,..1 A ki.Cal, Pr tr 0. (Junmh. aikaatd ' imlat

.U1111 r I'acka. tan..- Haw. I H. I'l.lUn L B, v , man. B II rl.irir.idPn, Ovwya . Mm Th-io. P-.lb-mu-Jr. BawiniPatr. J. B. H uthwi.rtb, I Btwai . Oar Daaalaa. Ooor r. T H apt, John 0. tmrcma. Q arfei A. Tr waaava. .mM$& O. I.. MTT' U Bid. UiwoWTa. JAAUCd ITBPf Aaf. M.u., fv Tab. aAhBaaa&amrT tmmaml astmrnftaaaamal prVDilum. rrauiinaa parabv aaa ball la ud Mia ban n a now ai 1 mm, tna. wktah la au. an anr aaa ak kml lo uatmiiaoiil, but it b a ptvmaaant laaa a at poller lob paid air br ttm ppilol. a of p-rtrtj, m mlujtnd from tba awl da a- a. tha paliawJa aocona parabia Tba ato part M IhtpalaM aa paid auuaall, aaal annn.llr. or aabah a I lit pi anp utuabm ml taaa. r la oaa aaa. aar- puiclm t pratulua ma wnlrk la pavata a AV a aaal aaramb mar bp minmMtavd til tha a. ptratioa of twa raara. p .d tka Comaaoy aln laaa fry It a paid up 00 lor fur lit far toy. ii vka af (A ariri akPl' iim. ifai Ih.np ,-ao, f.r lrr '11 ni.m. pf a Ui aaata prlaoiala wbaap th. pr. tn.la ka ata I ,1 1., taa lr b r oibnr aambaw- of ppaia. Po.Lelea ' iuf.l roa IIM or for aaa k ra af pwara a .4 aa tt-a partaalatlna ar boo tat tlokpadtia aaa... ak a ita at Lw aa tap aaaad aaJaal or Ml m BkBB. Pramtua a abart haa and r rnrlVritlat ,.'. av am aayakla kl MM ' ..au t P li In. Iwmod. tha am (.at ard a lam. mpavaanialivo. of tba p.rtjr it da,h,ir ta bkra at tor ou at- aialattft. ft, hda do, 45, r 1 1 fa. ni f ap Alio all for out f Cht.drpo'a aiw-awi. aim aud MM tt, n Ua uu tbi- m id far- r hi ta, ma. lar 'l'hiaCau.aaav ha ad, pal 1 printdata Inka dad I. n aa- t llml ii.aiu 1-ou .. aad ta aam.it kp tha aa ufwd la av- - v tt. a.1 tna aval .tram IkWr fmftMtifa vi I I .. r Ihar m-B0M aaad a k apurvteud Huuyiata that u,.., h illFlf El. aamiim al anjr f.tma Haa aid lu.alva Uv af akal tk.a buv laki. Our avaaatu.au I il . DntilUattana IQ ka aM fratuttnoalr 1 1 all who mmlra la. QM.T B OlUAlHB- P'TmZ rail v . AAvIM BP to KKMUaamgmto M a,lP,ik. MRmr Iwlt, ft Y. j Bd a tr t to at atoZramBamto."toatotoaMra -'wa. ImmmtotfmmtoabMmWbPdl at Mil ma - m maw m-jTm" CUT aa ta ato gaato mt mm mMMa MaitndkM 1 aaaa aaaa itoa to aataa, "telamHhM BMBmS M " ad arnraa aaa Mai JaaSl trr aM aM toa towtaiahatto mm dtaalaawtoka Jilataik -titoa "to an aaw awaaa dam on mm am BBa- 'amiPoifomrATBMPPmroiAM. raa iilkrBiaM aTaaWRI a aariNaa ar ar mmmaa.w. Ad tea mad tkaa aa UWr bav aa 1 aaaaatom ramrtr rn aar, mid ' wiAAwtJl wBipwpMtd n't i mkfT aaa raj ap damTBUk-a li.aauriiitiu ttwaawmag V. PHa t dkrmM Baaa oaaraa V maa Mra, (iwaarTa ami kmmamT alJto, Btwtiaouta ,.... "fa 'ami., wara a... ... fjaaia, aaatoa -Ah..wi aVmavhaam af tihiuhwm m AaaCbmaM kaaata. .ad ik.au.. 1 marlaiaki Z a '- tofrm l).a.y atidltlaadrTmn.Oatm.tato mnt. dlltaw. Pwllt. Poll I) molar . 1 -imimvr r . tav. a..-nka. ao.i. M.,.. - u'-li" Maaamaiakar Iktaal . . a (..(harm fmathaokr f-w. aaa rmbma kW.i.t. Tta ftalmna LV-T 1 '. Laaial. Wl Aold ar kmmmmto lmmadi. I 'anall fntlaw. fjvm Tlimalalal a 1 . .iJwnw aa dlaknam a 1 'I yt'ta llaari.a laaa M I Oaral.ni Hn.im Cranir 'aaah. WraaoB ot rtuawmaa. Bra.tbiaa ... a a bnA ta ui. 1 na, an Ml mm fciakkl mm ttoaM H.vd a.rlmTaltabT...' . BJ I A. . Oam ghwuia.tipm. Pal I maimaw laaa ma ta tka (-.ham. tmpk, S ar live,. . wa to'tf aad Auawa, lularaataal Sava I JWt m,()U r.vattuvM . . . . . . . k 1 .VOa Ma lar- .1 K 1 .,u. fdt ar ' Wlaatrva., A-vaal .r ..4-Wa, . . B, Owa a . ,1 . , I'maak. ik.rtanlaa and aai . Jav-Baa a. ar atoamwflp (mil m j .1 wawH, It.-.,. . '.. I a WaaAaW "to warlatartuik.,... . a 1 a. .fjmaa lafakj Faiana Olaadaaari 1 Ik wVataaaaaM Old Ltora a 1 a Oya Uaaral mtoampa PkrmaJ m ITt ia waaam ... ., .... ato a bw Uraia. Vi. ld At- ' "m. Tmadf BMajBM wllb mnmW f -n-rnti-.u. a a.4kaamwtl(laaaws r-aara.Um fmtlna. ma " fi!rTt1o '- "a B.-OiCr PmaTtaal ktowaaaaa. bi'tVl alat Mfc to d iaaaaTBawG to y- rv Ma'tttaa attoaai Mr'afaakaiad MlmfAduawflltram.. ....... ......... g mum or oardl mam af 111 raaai kia Oka. Ita IBi'Mf Bpak . .' I 3 toSS 'mmmmmT' " "Bff i!m'mi amtAtiwAT mar law. tw.u'-'rrtjr "u. MMMaa aaaaa!" " md rauaat. aaaaM am u JTZmVPZ my. aa BOAJ)AV ova arvtrmaa. man aaa Ptom lanr M aiav mmMM aa an ml, trtta toa aM raw mm 11 a aa mt taaa. Bel amir a tka am am i ritoatto aiM mt aalkbaa a daaa aa nil 11 , wlna atl B taaato arte toa aaa aa toaad toa aalaw. toamM aaa aaaa aal a aattoa am daltnam aaaaaai aaaa kk mm at a aa af totatkiai BtMltgkU aaai ka to I I - -11 1 HHaaim Bat aaa tt tara mm tito M lamti aval n 1 . iMimt af ka itnrua. a tmadaaw. aad draad ap aa ika Ban a av aakavn. nia at Ma aaadttaa a aaaaarraa aa PtUakma a ad attor mai I 1 aaaa mm m wanaaata BMB ann aaa nava wnmti-a amadltlim if kka ana m mat auau mi . ji. l.a. aa aaaa an aaa tuaillr aral mt a VuaJ a- pllaatl .aa. hava aaaa I rbaaadB af aaM and to ta tot awain Ba aaa. af Mtoa taw aadiui ar attoaa. ta wtB to aatoaMU and aa Bra aa tola aaw daM maa a aaa dl aakdmaiaa, aa an aral kf ta urvm v fun tfaaaada mm aaw attar ban aad ara ad alfak, aw toa toa aand to tofe kattnlaakJ aat taa oh aM itaaua abaaaw aa na arte la kuuAiwd. f aa to to lUttaaa lul Mwaa am oaua aa aanaany aM waa mm av ta aaa K kba Booaa Paun. ia aaa ann aMWhUk I iflaaapnav-m tot vTavva PtAAA aa tar ttktoan. aM da rum to toa mm ii'aaaata. an Tn wvmtUr ul rarrvartkr kr tm ptaamavna mmt Ova va t r." a TV mt a. af dva on aaa aaaa to taw maatoa aM ra laaa toatoi ' MtMM-da aal Ha aaMMtoa aM dfto ma ma an aal a MM am. mt aaaa BMkw aaa am -rr ma a vakmd aa la natoaaai van. M maa ana ma mar kin ka daMvad kn a toll hatoa to tot Baatodto m mm af aatot a. 4 toM aa.Maa. aiatovto!mt aatoam "" "toMitoaa r 1 raw lata Itkmm aaa aad Baa af Btra that. ma a m a m a ha as ka to rat rlam. aaMlala an atom Mkail .aim aaad Hav mk a Ml waaai at VMM faraun a aaal tarn aad m.autaal t.ai 1 ktoauaav kaak Maa a atoak Mm arfciab aar ailtoi m talaa nmrlto aiiitobUy fa- teaaaU, au .taaawmattakl vtoah win aata atokaaa a liMiniPa. m aam aal minar apialit dva Mm It mi aatri raaa. mrnmrnsmmt a runua atoMtMitaida. al kkaur audra fumt PaaWla. tad wall Ba rn ana a M to art. Aal taa aar fatal, imamktaaaa naamal aaaTtalaa'. mail worn, na aal al aaaaa IN pAa'akwana gpSat" avaaaa aa ruma Maa aar. a M au atoBTpa mrm, mm m ton tan Oart Bim. Ma Tank va MHaltdr.a atoHfjan bVATB to mm MkmrW aaaaad Mat BA, ftuv. HaiiiBa. tan, una arm, BM aaa. I a aaa van. Pam na Paaak Bamn. aim Bto aa awanaana Bmmaaaa. Mill WMICto All f MT TAIWB. tad BM a mama itotoa, ami a taa ato MBtfto hmtoto mmXftm. a Than MtBto aaadaa twiraa... mm- avak. aaaaa aadp raltaa a iraai umi mm. td aanaaaakma tawafaia an Uantaita to ato ad mian atoa aalktopa af Bm jaato Inmk.ii. I -a .a, M t Tto 1 mubMB ana Mrnaiamy, ma aaa IBM ata. at TU B.laa.m aat B. f Imr law M Ivrta, a M Mat a? to aank 1. pram l Bblah, toa aOmt tara f Ma aaaa toa r tatkAa aMtak iliat. 1 v-kap laiiiffatotaaaaaaakM aitra Ml ka M BB mi B II M t. M din aam. a aaaaa, to lmn 1 t am mi an, 1, Tto aaad a ad pmbiim ma, .aaa bMand iBBlnallaai to aamMmmt todrMM ad aatotomlM toa aa K ktoaikrk lit aaa. am. pat aaatMd ta toM araktaa. a aaaaaa toato toammtodaataPWamamaato tVa aM aaM Ma aln kaa aaad ka tka mttov aaan a lfajm0T v IMHM MMal r-Tkuira mtsr rum mi M n dtald a 1MB ma i M Btoa aaa to it iaJja aafal ta a tadlaMMklt to a aaaa aaaa to illBlta k to aajMana mmraamaaa mm ttoa rip. na mot wM waa aar ra.aunoa w aaaad k il ill, from a am af ma pip aad BlaMm. malMtaarNa ttwaum W to! MBawtm. a aa aa aaa ma w af to wtaatak rarnkoauiA , an.atni, inninrt w ma trr vtmi akt a mm Taaa. M aaam Bill via aa PUa to aata paa to and ata raaai r rttm M din tail ak, aM ta Bam a mmt mrm it i lalali aaa tot. avaimBaTto v. aula. u. r.um laUad, ami 11 man M m ttm to Mnawna n, kw Yark. waa kiMI wM aa rtrna vn aaaa, a to to an ml to ftotoM tlaa toa ad atamln aaadlaa taitaiad. aM to toa Man aaaa totona akt naapMf ana. 1. til ant, tofaat a aM ooaaad mm aaa. Ban a aalof-aj aaaa tfa rtkm. mm ktoPto antnaakMaaWta turn mmAf o i tfinitTHi, a a rink av Br Fan BMaal amkmrad 11 MM toato ftma Br a MM Ma, wa and M to atoa amd Mmaa ta a ran Mr rmuT 1 man. mm. aa m aa a. Ma mm ruaa. w a aaad to to Mb)wS5mI tor. HI ibai WILOBB. maa aaaaa aa fM ata. Na Tak, afM nktormw aw ram Wtolto Paaaa - 1 - - n - art am arena ttet aa a aaa. Mr UBABI.M n.llU. Ma It nauaaauma. Bami tana ad alto ajptat mmn aaaa. Fto wa iBatMiiM "" d-j Ajmi lira-. m toa mm i aTaialm. uaal toll paarnXkntw aT nma7av -toMiMt - 1 i r 1 Maa. Plant waatoaj to aatoa btMbm m kara to ka aitoaj m Wm mmmm, anrrMBorv. a wra. ftUtl aaTAJUAmaiT ttomtom , a mtotoDIT Mi IvBtti mmmBaa1 oamW nawp avvjtar o nn to tn trm? dbtawt BmTiaw aror took jockximi wvmat worn nun i WTKMMQTrTnJI TOOB TOMB I BTaLnmonj TBIOAT OOIHUTIOII, TIlOdT COIf ICTIUII, f Dl UAT oniiiorioii, MOO PDI LBtllllBMa. wOoa roto rain jo nraia a, matin ma kVTkrtBMB. ood roa txtoi iiri'ik BraXtDnrsi thsoat aoKnumomx mAioam ana MainrnD mrm bTAUJINUI THROAT OOaPKOTIOWg, OaULPBaaj Qgp ati raXDOfni THtoOAI WtoPaXTIO-to Tra, nil. v. a 0aab batoalp. Tba atom to Thrat. Tvr 0a a warm aat vaina in ,v vat in Tkap laaan 1 daflmnc. arna, M tbm tnvw u 7WamdfdtvkWal a u aat Ttma .ra mmta of toM tmra aM BMP MM, I vM amrr rma wtkn kaa a 'ma-n mt . Mwakrr Tttoaa Itod toiB. ar BtotaM atottodab taaada a tkaa at an Taaa Uaana.uma, tnnr rtDrtdkara oa laMtittv.aM ravlB mtnm ato "laaartatototoann.. rH n)w toa rap aaafnl aad pMaaal vbUa r,v taadtn akllc Rtaaatttaja, mt mil, tmmr tmm a aUarirui roar ibitat, If.rot. trr 00. paafcan 1 an aam ha aptai toal pa win aam- armrvarto aonm dtnttma a Ma Ml dim. too win lad Mm bi to Dtvaaiata aad Daalan la Mavtouaa. rmjca iwiwi'v-prra oaxra BtoBmaatoraMa aaah p. AO -than an Qamlo?Mfw.aa aatomM wbb to Bat to mil, ManM. a faaatot af TWrtr Omam. AllfM Bontr o. ijjma toaOdicMw.M.t,, 0BFHALI0 rii DM gKJK aanragimw wu TaTBTOUB n AnOACBmv Ctmto A1J. BIKTUJ 0n HI AktAtngB. kbaam- ttwaaf-lU tola-, I mmktto B mma Mknato BBaaaaMaai bm itnkanmaa nwwianiaiaaf aa aMato, BMa. IMwMt faa mmtrn aad toa win a -L j ntoBBUBkll IB MAtePrtM to MAaa, mtoatomba, to wMnk famabv ara a atoM Tbay M paaUp BMj kba ixvau. natrruu 0k ror iJtwrarr Ma. Bin aaM. OBUcaw r mamma, aM al paraMBf RlBhiT kaanm, mm an watankm a a InunUva, Mpartog to ininii, am on law ana ,lrt t - tba diantln orraa. and nwtono. ta. mm. karal UUcltr aad ao-munk tn to .Mmaa TBI CBTBAUfJ PlUto an toa Baaan m M HBtlaitlnn Mtd arttfnui aoooopta nnanawM tevtot ba a at bm nan. an, Bip nam top hanpnra owd mlaad vam aama. of pdB aad anerla. ira taflaona. mat annua Ml la tb. am-troua ratmo ar from a itaraun-n gprnj al bto tMaaah. Tto an araral nntanb hi thtr mauaanoa. and aar to tata at all tunn atb imrmat M without BAKtai aar aauvur w a a aaa Bf Bap tUmnrmmbU aau randan aaa u aflmlnf-1- than 10 amidrm aaw aaa OP o 1 1 ;nt b it i m ts , Tba gatuM an an anaturaa mt Haw r g Bvnlrurur aa am Bos BBht hr DraAlut and an otor una, ta mmtu. A hot will ta aat or nmJU toaaald. at aatod t to mi. 'P. B OWHTB an it ara hold ta anirvaaa ta BINS V 0. MAX.DI1MA QktoatomBMln. m atoll botlM af BPAl niNfl-a PiaPkBKD n:,i i wat an ta Maa ita aoat aaanaiky. tT ALDI.N01 PEEP ABAD fALbto thai BTAX.nniG'l PBEFAAICT) OI.U8. a ar AUOiNtii pa.tr AAAD IALUB, AVB 1-HB PtBOBt. BOtJkttnkfY I DtHPATtJH mr to trrBoa at Ttaa Iath Bun- mm Aa autdlali toll happau rtm a wad nawpwd rr"-. It fa vrrr dMlrahm I ban aoan .k. ooavwilat way far tapaulna fumitura tan. ma arr, TALBINO-B rBtPABBl) til. I B. uraaa au aaaa aanum, aaa wo muaaolo ou. iflhrd to bn with, ut Ik t llmva raadr. and a u Ihn atlskiaa aotat t uBB'tll, 01 BVBBY mil va J -;M--l--, MM-'" uxir ti ip.uiitu mm. m OBDAAI Mm. Ida I ta OA DTI OB. mmmtl mr BAirita-IJM tatoaa-n awnr, mm a;.- nmmhU-'ai-' -iTmml tmWC ' I T? StaTtoltaf ra, r-.m. 0"? Vnji frakta J!, BlArfeioiaTlavm . l"t ra. -ali - Kb. M ia'X;t'KMi)8-n,nnLraoiiOr'ic. th 2 Mat luvt b ia t vlrni.1 r to tka pttr, aM ... p.t.a. d paraa af a, . rvp oltv ka ana, km C "'"'" Pi r to . T. v-Ijion, ia Wal Ti . mr an , apm.m af 4m' J Eaalun I lu Til ft tlftHlhO BiMU, . JmmXi'mT.mA Ha. a a al'l Bato kaa r Sat ir)at, at lb ar n ,(, Ta Bto Md St n Ts r s ' v ' " rt.k.iiw'c oa. ..a pvor. da,, nr p n n-dtana " lb a a.. n bii .1 in ab n a aafrmav B Kto m,k k'nlrV a th. b -t tFa, Jv ft' X C I tu-.lUMB I IIP, Pa .ai.m AAA 1 -f -a 1,111 ULUla-OaTIi -IIJ, aaM, L riha. -. aim or a;il,p, bm,. , pr f-D nffl j.myra .'-S aantan t-j mm at" I ,dTixa( . . aa majaaaanb- arm, t.-m anaa J ubw . S-Bt- aha asxitnap. Satoi-nmtl. ,77 fan ft-..'"-. " --Hr-t (tato " wtlPla'aaTfrl f,pw , a-a-SS i I 'kk Pati Hlf. t.Jatm "I, I t" ta, lu . iat, . bnrrdav and v.d-v, al I M from Pa a paw- a a h ram, .0 In a g ak kf br lt a-.n ... an -a- MOdVi .toast? T (y-lOKAlrat, 1.1 A d PndAlTIZ7 1 Baamj dl a d. lanoa ai Wmtl lul tla 3 kw Btn. ft .., Ha... tr,. rt-amj t ola mi Vm 25 "animtnn laaa. - al( at f n fmi. a ftorW aaa-v.. RHU'LAR BJAT IO TIIR PlaliitoQ I B NktR-Tha .taaaar OBl.Tllt. tm Jai 1 A. k-utwo v. . ma WtadVaSMUP kHkMM ka. ap an , (Prin. . leapt ) "a aw . toMM Kami ii.ip pvafno .VVarfA Hirer, T-tiit. Ii'lal, r . a Id ' fi J.ift-.ki. fantath '.k.. fMCK l"'rlt.B'. 'anaa rv' N . a, atoanl Ar.tl l ' .1- 1 1 . .t T.II ..a - Thl. t. ona ,4 tja k-al i-.p in'nw nul or N- a Yak. 1 Fan nr Ita nmrtlra hn aanfa. ill' kf r) "HAHTPTl FOB ItlODbarllOaWt-f 1 ' " - r1aaktM tl TfkP lata af PPTa.Nm.dripaaiAb.TiTor"iam 1 htut.r- It. r,-. ..r -f M J OoamUDINB, l tdomto " tt Qprant. tjv r.rtinrd itaaaahwi Umdtw aiMMn - a a fUHP API1 bJUABUt B4IK Dint f HBii-ar d oo.'p I'Oi r m in a n hair dtb, PK1CB t BNTY-PTVB OBMTB. Bonn) If not bt ttar Iba any h n prb A T a aaw to tip Oar -a a In r ha ml, a .u - tirta aa th. MA loarlni wab-aa.aa tkuaittaf and toiakaini . AVw 1'ork L. A Boanur, O oalat, VI tobrbpTaaa gait A i.. kfung .a, T faam at, an MM Ml r'a'n A- iik. tin, PatfummmTj) "-in T aid.. ,l IT. Hitn.vtma atwwa var""""T"' " "'''' Ku":r TTln. an BrmmV BaMtototo. Dbbm an Prmrto a mm Data. Bam a A Co.. I)-- naunk, not up, f Untukn m aad aaama D : -oar t A tmt aM m -w, .3 It itw. II pomm Third it. Da. Prrt to.. Oat at nt (ir-nd t, aar BlAaa a fcfjtoTy.,.w. Draavra. iko II dam. ..nSTTto? fjfjtina, K-nypi-r, I P PVrl mt. J. I. kiiiraa- I- Inwih a a d vlantoto ad "- -i -nrl Miuit,awt il Mu P. aata. tt iw h i .yjiwBotraa innaan-a Ma. Da t t7 Ldvlmn wi BrmUyn 43 J B n.rr. Drot. ktrraw awd rrmnmOm awa. Da 0. HliNoua.1) un.la MiaMlS ""M M t- - ! takDri .ta. a Fa t . . t II B 0. Hi ri,itr.r..ais nr-rrwl. lrUlifa.MM V Q. 0. Cum, D antral ltd iPo u. it. W wmitmubttrgK, f Mu ,.'-v A t. , firiinynptp, h vtndthak. aar. Bto at. Ja Bowmin Diiij.i i 8,.i n .t, rur gawwikm mr Ika, aOiall.u tyta.r't, M O a... at, aaa. . a It kW ton dtaaa-a tkmitibt, in Or. ' a. war Tttk a. j. rtiaiAiaa-B V.rj,t, Flora, OtMIM ""-) "" Dniitiat. 8 ul.-. Baaoad ad Mum M W and '.Tv ,.r. ua m "m M 1 W. B. Baiaa, iNvcatnt, IM OraM ak, iVrvarb. r. A. BOTl-l. to Blttaaar M Ja .atoa, L. f. Pram A Oo Ball of PBaaavy. AJa far ato b Dt Uganda fan. rally thmoph ul -bm amaahrr. Kai- ra--urr n and Mr aa.- fwh Vmk a d raMAB a hi. 41 "i.lTH Hr. ..si Kriaar. - UUMburm7at7 ! I to a ami itiirraa TJOB LIVERPOOIi- THE fAHTEBT BBIP d . ftaat- TAP ft O'lf'lVn WKSdtf CI. AY, Caw Oau'klna. a I a to-dajr. h It it .upa or .uip , trBH da' lot a f -I' l m o' pwaaia'a Br R Jtil f,,!"",, W a hoard of I B 00U N a. ! b ,fll0 a pta k N ,nh Blva io'lit"'d II .1R I IVabPiAli, TaPSO T Ua K fl T. I '; t 'l.i, - aatat Bta. alaf.v.-ia p .ta I yllp HODIvT I . I ASK tt i, ' a "In S . th tlvm. I I'a atl i, ala l tba. au p cab'" at .t r-pv I ran. tta it. t . Iro'a d. applr i. r p iitt CO PflSuth.t .o-ntia BI fa-Urn alVlbPtAI Ta tjlX) I ' O l.tfM ' -tta p-ek t a. p BC .r.MIN nn-Ma.1 im als'pr nn Paa k aa a on Pa lb of ...a, a. Up p-akpi .b p ki wrfT, ..,y alb on Dp I th n -i ". .-i . taka I th .. onml - bta. at railar ran I r -.aaaa aa ta w boar, ar vTapTot.'pr a oti a t- ,,tl a lairB 1"'l, LIVERPOOL - DatoaJDS iUU-ir Ida Tn . la did t'tput anl. VI i oa. Oa(t umwi-rtn, wt- a -Itlv-t p a .11 .. ir.-r. al - putt var niK'tw, low t n',- ap.l- I ai a atl alal tOM,u,,, w, . ., rP, pipr Nartn a va, or to P. M. DM ABBgT. 40 da.' al u II 4 1 tH'B llVlllPOIIi t-l D MLnflg. 8IJ r I.m b. pai .-tikla TBOBNTOt. la,li.a al pl.t (ft. a B.vlaa 4tk ao i th. aal ta laan' I tf a.am Drpl mt Baak af ,n. l.i n and . a-a.au .fr ant Iraiaud. aaad. m It II -d. . IO,4- ni'... -ldaa'la d ) lll-a,, ft at aad. t.irac 1 ' of t jvr.pt mt raiiturra. Mdaai rroa r to ltv- Ivm J kk. ' iiibm to I a Laaa pankX mbi a. laliUm .- thl ata Mid viii. of aaah MMM aofiauia, 0a u . mr, iaa Au.rr.Jla Cy, -w.ru, 1 bo SMmVT Bala Aooda, Qraaptwilor, Th. tvtaa HtUnat.r, Qmiaflhirl n. U.,bra-a. nn APT oNvatg pi iv Al, UAfau a IBunarx U.ntaa Bamtww Or. . nnt BAA, PbR V Ban nan .am H.. iff, grit ) l wrxj amt a (MHoM a tauva av i -TErn WKJSALT inBoB O MB- VI). A AMD UVwBPUfJAa Tba Uv.w.oo- Naa Hot a mad nalaaapna BIMJ rimizrrm.iiimmn&' l4S?r: tV1 rnir.ni -n Batu imw lint a mmt vlvi. rWirdar. .tatanaut alar -a MB mtoto BAVM Qf FABBAtlB. k aTOAHIII MB K a do loaka " S BTBEBA IB .........Bat 3 i tauwadau 7Sm hamrann knar Ttnkrta, aad kw II tunuttll am PB PBau4n to wxrdttf tn Pa. la. Harry HankMSI I ftataltm mm. Mtvwra, Mai -aval -ratal P -vrrn Mai ka kttat oa aau frtaadt aaa kat J ttaa ata tan, Fn latlbpr luforamiaot , antral BIMaiflli Ot-aa Ji ihn I un l.a Aja, v BBPtl a-104 IA ' rnjT-Tr. I). VI AJV TPlOa milt a Ilattl'K irTn t LI aX-l-r!!K Utt't ol 1 1,, hi. ill OP I I1B Ad I', at P aaW FT (aat It , or aa'b t h. ta'd r, u a.. tfttA rttm a.ta f. u ur o l.lv r a I. n, lira. '. n awpyri uk of r. .. no may t U. oluoe, ilia Pa 1 J 1)14 84ac tl X'mPawrrrs t&W Or UkEdPDOl. PAOFBTS. T paukicrUvnt ormtln.-a lo ant Mr-lfleitM dt f' m Lla..PK)i by. half .var-"a 1 via MBaBlml in put th. fallow! .Win, I JcJL TAPBt'OTr. BB ER Ca HT.E. ALMOB. I I" Ki ni.u.-uv.aa o-i KoTklK vlbrokV. 1 UfNf -JtaklB ONS lLaT-O.N, l.y ioYli, 1 ;,aTti' bm-iid'-. "tar'xr I JkTakb f totieth r wld) o k. ,, a al.lp avarp In 1 '''' T 01 ItP-r. alp, ,, .LT.f. X J IN- OF LONOliN r.OgkTB JjJ. ' ,cb to traiinniUa.M oa llbanj II 1- m IBB TO tBBLIND, aa T. A 0u a a cat aa . by na dr.fn wyak'a. mm Jpaant," r ... n,- ";jltu,d lr Uc, HnUail ml to.'m. altb LtinUdTtaTao llaaltr, w.i. p.i p.rt eulan m -r ba had a aal Pta Ot kf I t ar. analom pnaUTi!, tT I f ! I

Other newspapers of the same day