Newspaper of The Sun, August 14, 1861, Page 4

Newspaper of The Sun dated August 14, 1861 Page 4
Text content (automatically generated)

1 bt cnAmi.m dicbbxb " Yta aen that you cei't crwpt-" " Hw mm I?" I la'rori, at H.-i-rt pawn.1. "Ykiak of kla ! Look al kla I'' A iarolantAry bnf der ptaarf orar bolk of I I Ytf I aa afraid tka (fmdnl truth la. I llMkirl, tkat ka la ateokad to ma. rtroag lp Mtacked la aa Wa tr arar aara I Ma" "Mr poor llaad.1, ll.rh.rt repn'.ed. 'luaonbl I, "afier all U rping ehat iM tmrtaklw author p. ana froa hia, thBbwhat I em kla alrndy ! Thao agata : I aa hnrlly In debt pay heanlr (of ma. wh here ooir do aip rttilooa at all and I kara baaa hred to eo calling, and I am fit for aotMag.- " Weft, wall, wall ' " Herbert remoni'.ratad. IVa't ay At for nothing " Wnaiam I It fort I know ooly ona thing Ikat I am l for, and that is to go far a i Idler. A d I nrght bara gone, Mr a... Berieri. kat for tka nroepeit of taking errand I with your frlandahip and af ,1 foe iter . " Of eouraa I brnka iob tbara , and of eoarn Hahtrt, beyond awilng a wata rip of my I and, pieteaded n i o know It. ' Any h w. my rn Haadal," aald ha pi a timllj, laoldinrlrg won'i do. If 70a vara to r aaaaaa thai pa'maar and tbaa far or., I nppne fx a won Id do ao with aoaa faint hap of aaa lay- renting what yoa bara already had. Hat Tar r r dig that bona If ran waat nlHtrtag I II... da-, Ml tbatrd. Yoa woald ba UiaitaW kef la Clarrlkar'a hoaaa, aaall aa M la. I am working ap to wad a parinar tfala, ynkne," Poor la io ! Ha little iurp;tl with who a 'But tra-v 'a ano bar quaa Ion," laid Ilar bart. Ttia la an lgio.nl ileterairad man, whe hu in-1: bad 110 fixed ifea. Hura than that, te laa-nt to me (I may mi-n !,- I" a) to baaaaoif adeeie-.n.nd fiar a akaraatar.'' 'I knew ha la,'' I inmai ' la' aa kr'l yoa abator dan a I hare aa-. of It." And I tod hi n w at I hi Bat aaa I irod In ay nar rattirai ol fa 0 c 1 r with the otba.- eon- I T'.C 8-f, the-!" til n -, '; "thlr k of thlt ! Ha caM l o ho or I af h eltfa fo- tho ; aHaataji of hi- Ixc 1 -d-i. In lha no&ant of v afar a'l h a till and walling, yoa cat Ue j . in fi a afidor r.ia fan-, Cot'rjy bid Woe, fiUa ka bt. g 1,1 wi.thlaaa to bla Do yraTWr'notn 11 - "t.t o night do, unr tka di p,. I meg- ?'' I heweiaen It, -r r' at.d i reamed of It iter Boo taa faul n . ht f h'a arriral. Ha'W nn baa baa In a? though i it dla tlacUy .a b pnttli g h a. all in tua way of tang tak.n " " ih.a tu may raly bdob !,' $ti II. ran. "that tkara wnald ba graat dtngarof biadalnir. it. That I - -a poaarovr yoa aa long ai ht raatlna In tg!and. and that wmld ba nil aefcJaaa e.anw if yoa foraoik him." I waa an airaci ly t a horror uf thia Idaa M la aaiK.had upon m f oa tha flrat, and ha wnik agoctif which wo H aakam ragtri kaarff. In aoaa aort, aa ha aordarar, that I Oald tat raatln mychal- bnt bagai paring to fro I aid to Hwhart, maanwhlla. that aa tl Proata war r.oogn'iad aal takaa la aptta af hlm-nlf I ahoald ka wratarhad aa tka aaaaa. hawerar lanocan' ly. Yaa, avn thoagh I waa t wratehad to baaing kiaat larg aad near aa, aad even thongh I woald far. tar rather bare wo'kad at ika forga all the daya ofay Ufa than 1 would hare arar em a to taial Bat there waa ao itarlng off the natation. What waa to be done t "The flrat and tin m. In thing to In .ir " raid Habat, '-it to get bla on' of Kiglani. "aa will hare te , with kla, aad it an u aay be ladnced to go." ' Balll him whwe I a ill, oald I p.arent h lewalag back t" "Mr good Bandal, la It not oSrloaa tkat, with Hewgate In tha aeat atraat. thire anat be far grtater heiud la your breaking your mind to Bla asd aaking bin rcklt bara thtaalat where t If a pretext t g.t Ma away ennld ba otada oat of that other coarlct, or ont of any thin aire ia kla Ufa now." 'Tha re, eg tin !" aald I, flopping btfora Dar ker!, with ay opa bandi bald oat at if thay oan'alned the daapwatloa of the oaae -I kaow uotkfeg af bit lim. It haa a! moat mala aa aai la alt here of a night and aa bla hafra aaa, aa koand cp wiih my fottanea aad aiefur taaaa, and yet ao onknoen to ma, eaapt at the ariarabie wretch who terridad aa two daya in ay ohBdhordl" Herbert got op. aad link 1 1 hie arm la raiaa, aad we rlowlr walkad to and fro tog tt her, atn dying the carpet. 'HajBlaL" all Herbert, a'-ipjlag, "yoa fa.1 ooarinead that y n can take no farther lieneliia from hln, do yoa t " Fallr. Bun-ly jon w'old too If yoa were tofcWdeaif" "Ami j a feel conrin 1 1 ii yon aait break with kla?" "Herbirt eat yon aak aa?" "And yen hare an 1 are b an! to have, that teaahnaa f or tha Ufa k be r eked on vonr ac e mat. that yon rain' a.ra hia, if poiai'da from thrown it away. Teas yoa ami gat hia oat af aglaiid 1 ef ra yoa .T a dngar to at tricaU toara-lf. That done, extricate your aalf. ia Haartn'a nam., aad we'll aaa it oat lo eihtr. daar old boy. ' It waa a ootnlort to ahake bacila uaoa it, end walk ap and down a a n wttb only that Bene "How. Herbert," aald I. "with rtf.reace to gaalng Waa koowUfga or ha :in' t , I bra it bat cne waa that I kuor of. 1 aaa k bla BataWhtaBk.1 "Yea. A'k him. "raid Herbert, "what we aK at kieekfaat in tha mrraing " For ke had aald, on taking leareoi" Htrbirt, tka. ha would aoaa to kraahfaat with aa. With th'a nroject formed, we went to bed. 1 Bad tha wl in', drtama cone truing hia, aad ache anrefreeted woke. too. to recorar the far which I had loat In the n :- -. or hie btlng Baud oat ae a returned transport. Waking, I arar ka. that fear. He cam round at the app inted time, took oat hie jack kt ifa. and aat .loan to lilt miaL Ha wee fall of pl.ni "for hia gutleaan'a aaalag oat atrorjg, and Ilka a geat'enaii,'' and arged aaa to begin epeedily ap n tha poekat book, which he had left la my poiaeaioa. He oon eider ad the ekamheri and nl two lodging aa teapsrary raaUaaeaa, and ad v aad ma to lock oat at once for "a fhahloaa la crib," ia wbloh he a-uld hare "a ahake down,"nar Hyde I'ark. W ao ka hat n ade an mi f hlA braakfaat, aad wee wiping hia kn"e on hia )f, J aaidtoblm, wlthuat a rord of urtface: "After yoa ware g"ne laat algbt I told ay friaad of the uroggletha the voldlaa found yoa taaagad la oa the marahei wktn we caaa up Y a ratraaberf K-iutB ' laid ba. "1 think to t" ' We want to know foaetkieg aboa' tha' aaa am about you. It la atraog to know no aore about althe-, and particularly yoa, than I WW able to te'l la it night. It not tola ae gsod a timo Mm ither lor our knowing atoref "Well'"beeeiatr(-n-ri.leration. "Yoa'r cn your oath, yoa know. Plp'e ooarede ?" Aetared !y, replied Herbir'. "Ai to anrthlBg I v. yoa know," hi in alated. "The oath appllea to .11. " "1 and entail It to do ro." "Aad look aa bar t WhiWrer 1 done la reeked i ut aid paid for," ht Imiited agala. "Bohal . " He took rut h'i 1 1 1 k ; 'pa a: J waa going to 111 It with ntgra haaa, when. Inikiag at the tangle of tobacco la bit hand, ba temid to think It aalb. p.p'ax Ike three'. o bit nr retire. Ha put it back age's, nek tail pipe In a kutton b lt 1 f hi- ', 1 -raJ a band on aaeh kaae, aad, afrar tarai g an angry tyt 01 the Ire far a ftw rilant tnoaeale, lovked round at aa and taid whtt Ml wi. I A l-TI K ILL "Ctit by, aid I' pa com'ade I am no' a goirgfar to tell ycu my I fa, llkeaaoag or a atary-kook, bat to gire It yon abort and hasty. I'll put it at or.ee ln'o a mouthful or KngUaS. In Jail an.l uu . of Jail In jail aad eat of JaU, In jail and out of ja'l. There yaa'ee gotli. lha ' my life pretty much, do a to aa eh Maea at I ihlppad off artar Pip anod ay friand. IVa beau d t. rery thlrg to pretty weU except beujied. 1'., be n locked up af reach aa a tlirar Ua kettle. Ira bain cat tad bare and carud 1 here, aad put oit of thia town and pat ont of that tovn. end Hack lathe atoek, and whliped aad worried and drorr. I're no aire n t on whe a 1 waa btrn taaayMhave- if ao muck. I Ira. become a true of ayaalf, down In Eaax, a thlarlng tanapa for ay llrlng. iBaaan had runaway baa aa a aaa a llnka ami he'd Uuk the re with kla, end left aa wary ouid. Tom Oaaaak, taeaaratCB! . aaa. gVaaT BUTaJT wimmmA awair riTTLr car araraoraa MQaaat a aim r aaar. mmMJ aara HDfBASDV WILD tin aaa I anTaaaV XwTev - aiiaeaa. in jimaai nan, , ae W Be tarrtae aalena a ae. ' , aaaakai taa anu inan arrraaa m m ma a aaa vle ! aaatrta . ml Wa. tw 1 . am OJnaa a T . Bee a aaaaa aad aata aaaew mam Mat aaaa. a aa eT eh Ira naini. whaaN hatha ma ll, met ea K Wet Wtten It )!el.. el S erar 1 aan n m aaa art BBtaai aw - n TkBhaalM l iihiliiaj aVare hr aa aNra- mrmt tm4Ht)Qttv, mWt Vmlmmmimsa ".01 mmt w-raaMlaaL laacaaa aataa,aaaa m, wi w -kJ- rt'wiiareaaiel MMarMaa Thar a aaw amaaaaa a aa aflatea aaaMBeBaa aak a rw mm . jaaaaaa. TTaej aha, triaauwaa. ea.ee. Duauiaa u aa aaa. funwa awd mm eawaa aiaaa area a tmaaiBata eBeeaa el Be aajaaa W I "r I "" anratv ( ah Oiaaw arrwwi aa, at wen a t aat mbm area ef aoaorvL aa Onaiamaw, N ba aa teal a a . ameakla. O at eat a ai 1 aa 1 1 aa ai um Baa ua, aaaabMBi Ba aata i Baa "teat audi near tea liaWBa a aa aa a riwaee eaereau, eaaeaam Waa gaaaa aad ' n'1il et laaui BJa mmm aaarM abewaaa aonwaa. ra raaraaarua or Wat (Braaar a hOM euaad a Be wet. Bar tie Simi reeair. mm I) a"ia rtaaaiiwaa. taa ihraraw aaa a MOa 1 mm mm m kaee ,.' 1 exiiuf tawwaaeli. gr.S r. BaaaaaB ra MM rtaaraaa ai WIM Uaarr ataara, aafl Baa ra reeeBBBBtliha pabrl a a raaaw gUTT. It a aa eteellaa atael. mmm aaaeea H aaanl ratio! a a aaaa. at veU a a aaa 4. agnjiuaaaw u 1 aiat rwnewaa Bag aaa aarlil r Be maan a Baaaal eriaaaa afrfl Wttb aW BBwaftlw Hi aawVaaaV't 1 wtaaTaaaaa - BdBjauiBaBa ilia, atkaaghillaaia aa iw tairjaeaaaa taaaotd nee re Be.raHaa tataa. laiaikr arhaaaat aektuaw yjaawaaaaaarala aaa BiaiMa. Be. aaata eeraaiAt aoaUWU aaeTeaBlka J SbbbbWP aeaaa! Blaj BWaaVaal TS ntaaoe.dnawaaaaa aaaaal baur aaa f wvaramua Aha anaaei a iwraaajrr. -awn: rwraa. aeatakaaal kaaaajSanVBTinM HBkV are ewwr taiirtia aal raaal iaaaaflal igea. aaa aaa aadaang aa aaaa, aal aaa akawa. aaM aeaaae la Be eeeoaaoaaaa a khaaaa ax whahM hi waokamr reaaaaaewweA nwtral aal aha, whaaaai aal reaaO, a, anrrar'V toi a, a vara, mm tw it HIBataaanej e-aoara-BTJl Aim BtXJJOUa mil aeahakhi a a nlBa. k aartr wnk hta. la kat (taalBB baa haa a Maj aawa Be Nll ml aBi haivia gaal aad axBaalra, la M invj araaireiareaaaaal aaa : Belt mm .rerrotaabawea BiiatailkrBairniiiaa.aal eUf taea an hboeeir Bathae rrotraeBt aOarliw. mjor b ae aaaharae e Ubertoae Hal ftnua. rai Bar. kv Wliaan. auaaa aaaaaw a Be Hf - mAtm aartaai.eael aa aa lima aaaaaiiaaalBkiaiWa, fka rtn. an naaaa. . af aaew ha Mead aaa aaaaaul a mmmmw oeuaaaaeui atwklal) ke ireaaUad aaaaa ba ,jt trwa.j.i a tkartr raax. a aeiii'rirat. kakw Btaaar araaaaf ki Be aa d...n3 rwaedua, e eaeaTred B. aa -Km Baa Bator. Be anhlle ruaan Tib. mmmomio kt kw aaaama aaaaaj ah km . eaajaal Bah WDaf ink ia. n k h hk ar mot liuaaaaara raw Manual mm aunaaai aa. esateituVfe tw ru' era aarar maai 11 , aateg eaareeted Mr aan.J avdiraael herb. h a meaner iTn aal tommm The tea aeeaaaur tat weaiaa aaaa rail omtiBawaiiaaiaaa r.--.. Twtt Liweltrae Bra aa a aidiaai. a raaedtt. ABjaraa. a Tea aahaaaa aaui hr ruk.waahihiaBM awbuaaareieeaakekwerat, Thar will ha anal k woooarr jur aaaaai. whaa akea raeuiear 11 n ut eeiuaa aaaaa el Ba tB.BiaaiBi aad atha Oaaia emuaa. fiar are aM aaaaal B Ik aahh a a aatna al rwaoa. but a a rreaaitle, aad aaa mj-yi aniadf.ar aba aal auneroa aa er -ram u aaak we act aaial B Bat all aaa ad aa Mr mwM fjuwrWanaWMajtaaUBiiaatlai w . aakaa oet BWBkBj Hal Ja tr tea rival mr aauwak. nar " rertaetlr aal.' aad rraa a kr waau B rrerr Jtwa'Wttr, aaatu. -'--ailt a aV aaehani " , - 'laaM p aerakaaaa'al r. aUBBAW ina,iaiaa bjllm. aana barahhraaa, ahBaaB,iaall 'letowua a 1 aa a aaaaa Br ahah Be reja u rartteolerlr errttabu, rut 1 ocn.n-Tt (juuaa taa Tana anOeua, ajm iCairtiK. tea hun: noawa aan aViai jei lwa- S ration, aad IMtrw'JljaaiiBeaw, a U aa aw- I. uiHvaaim. trNBTVALUa aVKAVkUTM) tiOTIOM. ret Be renaittaiit reaat 1 Tie IMateu, BBBkh Tootaaea.. heniaenaa, Narrow kladaat a. BoOa.- raexw a awaaaoda Aado at Bek)wkvi BWi, aBanaeVS6KSflHSl -1 .! ttaadr-ll aw Oka a ebara a aaetk aal aaaL nVn. ailr.Xi anulalleU ell time fcu. umbmZ . kick the perroae aaaaa a a eeaafcaatly ajotal Ak ale ape aaaMI efaelwUea arlth Bg 3 ata or aojaaa. aad take bj taapafedl ieaa krae a Irar taea ar,a enaei, wfcaa Se aawk JwrlreXVe 1 wiik, rWntert 00 Ua a ra. ..euee, Uk a BBBMBal ka hot araar aal ram . 'ffVw.-wni'tak.wt.ou.a, AW. a. aUBBABJMj OAhatiKanva aaj vx. BaJaPwbia efeU kiak. JU UfunSymmlUml I aUUIIt'trlU. rjWB BOLDIKIia BATL QOAMB. k KIW WIlrWN or DxTan. gAFBTT AQAn DIATBt Wiram. wh rn-r i Baaaa aatr ia tin k aha li 1 1 aatut. ahtwld he eraBeMd -lalaa aak. aaaaa Praa kr kalartaaa laaea. Hlaewailea aaadjeaed aatkeU eJrt waa ahtii we fan haaa iB-tacLfe-----s kea. jarH. award a karaaet. ftltr. 11 r wnar wiu CwjS?Kha.e. aTkuta'retay.ak!ty BADargrm nadt wmvmr ka aee iwtir Ue'laaUHl I eaSwVka.'S ai rai' arreooe, t. PBSftrBxtfaSl BbbCbB taaef miyZS B,Tni bit mwuvr wot awa oa aaa K." WM ba .1 k mmr efa allaigi Bd eerwtir. 1 dTeaaea laeld aial te '-. Imtkim aalta, a ae ex earl meat kulea ehaalate feat aaa af WituU& Rrul-wt gpraiia. On laat woaadeailibre er Bar nM wi, the an, Lea tie MWH RlatiY BK.i.irr .iiiri'.f ,ru rtrka, erVjred faaahaaVi win pnraal ibbwS aaadBWa. , aartlaaatlaa. aad aw 1 - ' ".if. ABHT hiciagiiiii. WimWVmjimiS. a to. tm. nigra eari BUhAOAWg wWt aal ha m ell nwtlaeaMeaa amaaei d eaddaa altaeka ol aeeUlentteTaaeaaa. Cg k-a-iiaSl MAM, POX. anrkarr kiUlatlna a eaeia Bat Baal Pea, itilai.er fclaJ lna-t aSrere, beae krekea am ka luhweot rerbae-la. The aa' lea Mel' llalaad a TOB (lUrlkdJ aTwdlefl P7tat??ud TiaT kwatee Waaklae-.w, Anuaolla, r-ttra. Monrea, Kawa Ilea We tick lit) to aa elaraleg .atant. aal eaaaVlB W W 1 aaaaaal- BADWAT-B aa tor Ufa keen iibbIIIiI a arteaa aktek. Per Ba raa tlly.t eetr m amiAa iha tmi . will prerial eod Kin aoaktaeaieh tbae B ua I P ... lf.e.laa. Vat Trjha Trekald aad all 4ar aall(aant dka Bea. I-1 ih. OenrnaMat nprir ererr alllUry ia daioeapmeal .11a 1U.I. my- aailr kiti Maaaa a of a nraaa aaan UI rralL liwi avlnntr.r k nld proe da tkiaimlea with e few kef BVaor 11, L, r, r,,ly It .11 p.oteet , ,, ....1.4- au aataeka of the aal aa lawaat dlealen, aal will all Mm f aaaaaa aafaaBl a aaia. The WbTW YOU iiJ.UoTgAT an niwb ef takt veekara -1l ilnwr aaaikai.ee reautdad Baa thai n Plret P'.vbkie ef lit Traeh arar In Itaada had anaellaaathaa ear ether dUlttoo, heeeaa Haa dael Ueaal had aadt eeeh alekw eerrr llut, baV M-w a d proi.iaa fcr k aw If. II telbaaaeee. autaerayMdla trill eddejaall qn.eil r of tka k.alnaUe gt) WAV 4 KR DY KIJK, ke win art o.l. aerlt eatnal b.n.t duilia tka ataoelan. hut .111 a apt aanrhoaia of paaaad aflerlue Ima ibeuaeJe aOaeilm. In aft- r ua, Bould ka am tit. the terrible BBBW la Tklak ear eoaairr la aal errtlr aagaad HARD BUFFEBIHO. Wonnggrt L BrPBCTI OP THgKF BOTTLBA Oea of Uie r r 1 1 .u. of the Ifkth --r-Tal. a rre aaetlath. rltr, r.lUa the folia . lu ; "After eurerrlrtl at Aiuievolli, anr Ootereor.ea- tdept. lAwaoee. wan ecapUad In the treuehaa; fi r. i nlahl wa t apt with oar reel ba the weBPasd ear Laert. re Ui f oa car knepeaeke tor plllewa. la B aaiulna, our blantaa, weirh waenr onlr ae erin. ... eta w.tk tha kr.tr wa thai we wrenr the water out ol tha In ttraeaei ear Ikak a d I..U.U wwe ae etil tkat w eeuldUrdie BS kMl ,h.r-lh".'' h'DAY'i mUBt BKLIIP, t.o of which I rare ewer to mr eaana. and the ether seed ara.it aad aherad rartlr with abare. W. l bathrd our llmha and lotola with tha kubv BKi.'Kl. lo a ow oaoaaan the leoeraea an! BUreaaa. pa' end waerlnea, la I n. Wetbna betlna eo il,(nor with ae -drank H a 1 1 v lhi.i kt aadweter. Thli aaeered aad luaieiread ta, 4 ua. -Ith Die eld el twe male, eeoeMuaof k kjIt tod tell pork, te .uud u no d.tr ,. -rti lu the lira, low, end wbeelbtrro.a for tweet tor konra hatl. oely twe hew a raat. Ho Uo( a the fUUmr aaldgp leatad. c-,,1,1 perform detr, kot when that rare tnl I fall .Irk, and, br lha atda ... aaaaa unrerltl 1 Ha iB I am MM thai I' theiewaa plonilul nlmm)l KalnVal H R ai v IKUgP fn the rKo., ..inbrtare C ltd kaae bawa tnllln. I liinBBBBWturnlna ia Bat inunt In a ftw .l.r.ted will reel with ae a ml uplr. It la tho rtyurwl of mraelf eed aral of er frfanda In th. Ba. latent, that tea tale I ni mediate atop, to hate RAIIWaY'1 BAD V BBUKP added te ibo mattaal rlorai ofararr rarimorU. It will ar kheUraaf tbeeeeadt of ear troop," Bating it wrnSfiffi I AOV HB&ir'iniuj!!!l I Urn, wtil p oTQtttroua ear. la the akofcoi, whakr. mi.iQ' i iia-. Oar Iraa wtB aunvr (reu ennereaee frea the Bare end abaae of uiweultote. 1 boee of Vbftauw and th. oottou, rlw.end BBJBf tanrle, nAnaaak lr poltonrut, and lofttot t.r end oilliire aera ai.d.0 ndt. If RAUffAY-B BKAliY Hkl.lRV la appllod U the h ttaa pert, II will te e irw aemeoto atop the mat kaaUdlatBg li. bint, nautialta. ti a pee- Ci, eod elltr tnhaamatl.-n. Hatl-a the faae ertd oda frtwlr with Iba HK All Y alLIAr aad watei -the DtTBuelBre will not Iron In y, o. m. U. k modi., are eold br dnixfiata aad tra bbwb aeay whan. AADVTATBOO., No HI Joe. tt, N. TASCTNI VIRI-8. Wa kaea aaailitid arreaaaania wttk ahpahaBB arextrnded preetlM a IBralak mm with freak taenia rtnia f ore bnliby irntnbh I tee nuojeagy tralad (law tiibM, aud will app'r p'i ralelau. and a-(.asa In the eray with either baaaaa m .Iter or aoebe, la the lube., for 10 eante eb or twe tubee, en iaa talabig a. oat- e matter end lb ether eeaha,tor00 anta. eapeble of TBeoUtatlne at la.al t etiton. ae trill aueraitaetarr tulaof ..mat te be tfaek eud ou is and from brelthr Infante Addrot BAD Oil., XI John at, 1 1 ill Bid Be aaaaaa fat bobbbj teem pa. BaSWZf CO.. Brtrro00 tt Jeba H.II.T. wimvmmmJxcKB. ATI YOU fSSfSS tOU TOUB fY"raa Inaaania earwaldail n DM B u'"uBrJKeNPiV SSu'gTTa. in BgiiAl'WAV. MB W YOhVX. MOT UA I . frrra a cash oaptoaj. op gi u.wa a i aia a Brooxa or rue Bit re or Maw Yeaa rihr"'- aarael ImMh, Harold Dollnei. a hp u. Oeeke, Jaataa Bar. LljAito BaaTaO Thao. Polbwtk Jr. UmauL f, jrr, , . B BouUworth, ITI Howard , aVml. .&J.,brSr'' SAMkAVw. Maieatda ef profla dealared atakaOv, aal ae ptfa Imnadlitelr W red, the aaat of aamaa fnaha papahw aaa keif la taek aal aae keif a a not. .1 in aaoatke, wklah U . la any aaa eat Ptel to il i a int. kot It la a paaaopui uaa n ii poller to ba pall aal; br tha applleetios of proffla. a Maaaa from the amooal due whaa aha pellejaaa. aaaaa parable. The peak part ml the Mala Bap mm paid eaaaaQj, aaaal-aDBBallr. or 4drtarlr, a a. 1Ug r'p'.n'-apyaate a Aaa aaaaal paraaaufi ay k parnaaared al the ax tretloa af twe reere. aad Ba Omtaym-my will he I ltai .i t up pallet fcr Kk or (".. it Xt lAe artei at turn. Ifal Ihrea peat, fcr iart-Aihl ek. Aaa 0-. Lh .ua. prlaalele whea Um. prt-B-Ba la par hi. ui tea er aer outer .em War ef rear. Pe-lelta twoed fcr llfc or fcr ear trra af ran, aal aa tie pert lei pa uu er uom UoUatiDi ae!, et aata at low aa may a Bad actual or aleak aaa Tmmleea aa aht Ban aal M-partatBataa ponelat aia parehl B eeeh. B Ldowme.it Vollatet kuuad, the aa .areata fc B, rapaaeulttirei otbe party al daeih. Kit klm keraa aual-.lei 46, 0. nv do, oo, er Tu r" a Aha all imbu pt CMidrerie andarrmra) Bud aaaa It pe'leia pa the aacal fcr Jr ble tei ua. k Tkle Oaaeaar ka adoated a prlnatple aaa Bit prereot (At mpM a any i '( .-., aidteweerj io aaared I ererr eaae all W awiauara it Mat r pavaeitW waY proeBa r, Oar miabaa aordpot eptrihenl th.nato.Vlk.1 th.-lr h,.l llliy k tarn af-wt'aYtka h hnUH " '" Oirro.oatwtal I tier-, ,t, luoieiu wiu ba a. a et'.iiouelr la elfwko nrelre IL Oood Aao-nta wanted, aal wlll ka treat with a kke tTTiterel taraaa. haHanT Ail KAT BABQAUIB V4 atoak el aad el a OimBi BBro tor aaa Be thtlrtn rglia TrfCTuTYT tlZLTtT A aak) kxadueavf BUkV w Bra.000 can be Iaa raaArT AAenee hy Si""". "a ajtt,l.W koklm, rDa a. w TATOB llATfiaj. QKX OaT TEI MOhT TOWKBYTJi BBafBOIAL AND T0B Ad 1 101 SB Kaiia. atl a ipaaBuwBh th atrarrta a BA WBl to earner kaiBk the uweed freae, le PIBB JTB PATBhTT DLPUnt VAPOR BATHS, BhV MB PULTOM BY. rBAxBatAWn, apPOBtll TUB B. B. OBUBUB. Bow ToBBt aad at 0. WH rv (Jbtbt BTBBBTt Baaa rat Orrr Bau. Rao. i re. aarof Ita tew tee Phnafca of Baiakiia m4 Bar York will mmu ry to tk. rUtwa er a B LPHkfB BA ni a the fcllewla aaaad r BBBBXATM, Rarwrai i a,OeweJI. i r Bltam. I ail atA, Puar, Bhmaeeau. Puja, BnuuaaB Bm. Boa TaWOAB, Oiaa.aa r rat Urea. Drararsia, Ilxua MBB, Daom, iirau, Oaraaaa, Camaa, n i ma aaax. taarBoar, Oaaea. Puma Paoa, Bona, Aaaa aaa aaa. Crr aeaetre Daaaaaa. TU K H R BATBB. WHICH AEE OP DBT VAPOB, 1. Beaeflre the rxreelallo ef ate bleed, ad pawaa kally tend t ptereat Na datmlnxla U Ike Ba. aad Ukawlaateremore rtoVunea, and araraat oeet aa(Ae Aoadaandaxt. A They re-aeaklUk bxaaxdhl prwrplreaea. pre aateaweeA.eoaaae.aaau r altera a raaer armp.

ken. f Intaaaataa lhaafci a are tadleelad fa Oeety aad BbaoBuUe pdum, aw alga af th Jainkt, laahajo. BcUtaa, A. A They llalalab aamea IrrtteblUtr, aal hen oared caaa of Tt Beloraaux aad Bt Ylka Baaaa. A Meat llaaatiefthe aktnjram rakotaad p'mpla B leprory, are bat tMafctd br Bla aaethelt I proof af which, th wi der fcraa ef Ikla llaaaa fly way te tkle treatmeot alna. I. T In y react i from the arwkrm the III aflkiil i arte. I Bag from th te fn mmm of aeraur. I. They atraeftha tha aBmaok aad fin torta te the d I ret tire organ, by Inareealel the taeraroona. Tt Thar doreod I all rlaadnlar and etkerrwaD htfi and ebetrectlone.br eauallalci the clroalitloa aad quiekauiui Ba aetirilr of the abearkaoi na- , ala. - A Tbey Bad rraattr to reHewe an dreprleal rweO- I Baa aukmlttad to their operetta. A common Oeld la alwaye eared br tbea Bath Para aad aga ala . hare air era baaa cured br tbea. Pareoaa can take tbea aala th eJrloo oftbalr own h i.iclana, aal raly upon their direction, balag rwrldly at bared te. M. B. Tk kadtea Deeernaaal u anhlraey II IB Bjataf rrom that ef the Uaotleaa. By aaU ag al Be. 8 WIIXOBOBBT Btnet, a raa. ka ef eddraeea ef wall know nadanki f Broeklya eea he oh teheed, who bara twee cured by Be Bathe. Ieaa PIBBCYI AM'! Mil .Hit a OOADIAX Bwa DiaaiBU. Btuooa Prraa, Oocjo, Oovuoa, Urn Arraonona, Ao, PIBBOYB FATBBT PILK PIPE I - A NOVBI TY IN TUB KBDIOAL W0BU That ripe, nanny patented, a ea nttraly aaw ktrectten, hele a aaehanhwl oontrlrana fa tha aore oonreuiciit and omplt appllaaueo ef aura- ' Mr, adatlre and lubrlredni elntmrate, I th trrabaa nt of ri'et aad otba Dteeaea of the rectum ; and tor tbaae objoeu It kt unearpaaeed la BanUoltr. akaa'uai end eitlclaney of eparatlo. Mo nunilr ahoald be without ; fa whaa own Ita adraatega aad eon ran ten oa ere known. It will be detaaad a ' aaarnl aad a aillipaawkla.la la war. M Ika eea- i Ban lujrcttou lube. Ia addition te tha aaaaal Ifled approhattoa which thia Pipe bee met wttk Aa nay Phjtinuua te wham It haa been abaltted.tr hare c mn.cn e I Wry ttamnta ftrn a kr thoee a Lo ban eapart. aaoad baoallte from a an of th Plpt nd Ointment and we lw rite attentloa te tk fctlowla. a aa er- nge aaapb) af th whole. TBJT1M0NI A LB. Mr. DAMEL LOVBJOY. of Re. m Wart I'd at, Maw Yaak. tad be. a aitlleted with the Pllr fcr , fwrnfy rare. Be rued tha Pate. I Pile Pipe with Ointiunt, aad In tbm woeka wu ooapleteir eured. Mr. AMDhUaW VAN BOBN.cf (.raea I'obtl. Long hdaad, whoa etore la at Ha Tt Maaia at. New York, wa troubled wttk tha PUa rery aereraly, hot I by the an of the Petaut PUe PUte and Olataaat, wa laamedlately relleted, ead la tka Borl rpaee of thia waki wa ooapleteir cured. Mm. VAN BOhN, wife of the but earned yen tie man. bed pailful akteak of the l itre, td tk Pin al OloU.cn , aad wa eared la one wart HA 1 1 1 MeOAATBY, Be. ltd Ptlth at. New Tort, Baa had aum-red acutely froa the pika for a Ion Ume, wa cured br th Pip aad Otaaaaat hi all wake. Mr. run .IP IRISH, Me, US wa TOth at. New York, now ef Stamford, Conn, eita long aunerind froa tha POaa, wu nnd ky tha Palaat PUa Pipe aad Ofntavaal In Ba wnka. Mr. TBOBAB Wii.HKB, ermaraf Berxmxa and Water eta. New York, afla auanipg aaar yeert, tried tha Patent PUe Pip, aad reeoouueuda tt a tha rery beet arllale that aaa ba need. Mr. OBABLBI TODD, N. U WeBBtrntAnflky.1 kateueely for yea re, and after trying rrary known mated within bit iwaeh, IB whollr cared kg th Pip and Olntawat, BKNJAM1N IBV1BO, ef Mew Yark,aBgtada,wa gndaally auklng nadir th fepnmlag udaaoni alBd lalmaanaf th Plkatwa Induced a ua th Phw th! Otntmact, and erpwlinnl Immediate re I imt ertdna ly uapnyad oader thabr hllai hi flaaaoe, and ta a few aaatka wa nuralr eured. B abtleia that the ripe ea ulatmeut, aadw Pier iaanaa, ared hi. Bfc, Waalabt add paan t rlifcaait. hut three will aaflka, faami oiattug fa further arldewa aaa here it by eaiUug al the lirpot, PBI ; 01 PD7B, BMA CHMTMBxT. M OTB. B Bhoral Ikaiaat aad I Phrwlotana, OroMtel, aad Whelaala aal BaUU lailaa gaaraliy. TBAhU DIYABIABLT OAIH. Addrem BBBBT K. riBBOV, Oawtl AyanU BA MB PULT0.1 BThMSBT. arttnaw raw lark 1 1 1 ii ii I WfOiriYFB. yOMOEOl'ATHIC atKUlCISEB- Buarnxiii BraraorAraM a aata a bd Owar ort. kt gwal Bakfla BJkJ aadj pa a for a lbs watw of faha an Bam tad fctha. Hkid.hBaa at kyanaa, aaall awap ban by BBfcaalalwanntr apaa. aahagfo Bad ataaka taaat k. Balkan afoaVa. a aathar Ba mB prwred. Thoaaaa f fkmWli aa Baa dBy be B Ika PAt ead llaaaa eferary tar life aad rarely naaBrtaaahjIaka hare need B afl a phpdalea, BMnaaaBBBBaaai It wtikoat Ba aowalertoB a '.,!L'7.7I''"7- kaa iBaatpal na at B kaa danlaalar BaV -mir te ta -ortk re" Be ertateal. Bank teedh m tea fca CrB that aana awaya thrwtra kt p. aafkaa. Yaa aeitew baavafat baawdaaaab a oopr. 5 S5S 5 WaaakiVa TrT-T TiTf-T""n'- hTh" 7naalBPBliitaiiaBbk aal wttb baaa ka awed nraafc aaaa aaan Baa an baa. aal ma aaaa bar brarfog b Oa mrof tha aaaaaa. " the atraat. Ba Oa pahUe are tn.atel wttb altrydl.Uea, ead well xaew bewBkthatk tree waa al ban an tin i nlnkax wttb Ita maker. Ykar an arm BBtxykTBIWrTDBB br the arat BMI- nnaommrATmiowmaiKiun. Thar an andhrtheaaa OtTirbl.lOBaTT aad bhtin go a tnrr aaaaalky. All ban Araed thaa all Bap ban haa i II. raoMPT. aPFieiBMT. aal IBIiflBf B till wag wartky af pabUa "mil ad parreaara, uvr abd run OP MUMPIUBYB HOMBOPATHIU BPBVIrTCa, e. - Prion ef Blnete Bote. caa 1 Onaaa FBrtw, OoiaiilTi aad I I lain . HaatjPela. leallaanat I Oana Wera fwrar, Warm Oeufc Taaaleai Apparte B l..0uroa C.illo,Tr.-Uln.Crrlm end WekjdBk. nwt iarawth aad Feekiana mt . I t Diaaheeeei Ohlidran er AdeJte.C'kniar afcaan eed kaBaai IrBBbxaBBk B '"ff" lTkf tr? mVf'W 'kaa, uota. iaa . ,s Ikltta. Clio, f'rJI Uraouterr TTTT J t. Oera. Ckekira, i l,.,i ,. ttartnut BXWBB aatt . Wl a. A.thn.atlo hrrathlej. ..,'.. fg f . Cam. re.uyte, Oelda, lliaiwrnuae. "- T XI . MamiBlftar 1 kra .......... n t. Craa 'rdaacl,.s Parjraeha, Nerron BBBBBV . taaaka and Tl l-.l.rua .TTrT Oaar. Uf.-l,.ii.- ri.. llcluilir.1 taaa. Bi-h of Blond b. the Hoed B B Oerw. Brap.-p.la, NV.ek Acid or aJM ktawli, I ,,i,.tip.1lou. Liter r i.ipteliB tS n . .Oaara tlrr.n hiokaow "ad B. Cnrm ltearlur Hon j 1 0or. IU., II ,.i. (nrupy V aJi. BBT1 ia WBBarnad limlhliuT..."... " mm 4 Cor.wS.ll Bhcnie ,l nirty I 'M.,. rewaBwv . ta. ald ll -a.l ii. lo,r-' Iteh.TTZ" B Cnttt KI.nni.M-m, p. in. lamaarrdt Hmmm mmm In the Cbret, itra, side a. 11 a. go d Cor. IVrer and Au.no, lutermittad bara. Dumb Aru. did lorrderate A a -- q fi Ouuw I'llrw lub.ual .1 k.toiiml. Baaa te Bleedlna, h.-r.,,t or (ii.,tleale (B -Cjpe iipibt ,:,v. W.-at or laflaaat Ea a fyelUa, Kalllna or Week BUktT. TL BO 9 Caara BiUeh Ao.it.. ur I l,r,m 10 lh,,r mmtm 4 -a.tiAillaBl., Hold. Imlucoaa , St D..CoTn. -Whi.kia ( iA, .huitrailra aaa pt- II. Una it, or Bpe-nn.llr Couah. Ha Q Onne AJliiua. Opyr.w.4, IllrnouK, I BaBBBa HreaBlu, I .ineli uid Kipi-.tuiai.xi Sd 9 Oar- aa trtrahai are, Nuba lu tk Brad, lat- aadad aitex, Rerache , BO B Ctwa Barafnla, r.nlaryod Ulaode aad mate Iwalllua and Old rlcer. wa M.Cera. Hon, ral DebUlty, Phrtkal ar liana Wnknea , pa B Our.. Ih-upay. Plnld Ac-oranlationa, Tiuad wellhia. wlih rk-arty ktyrffetiena an B..OxmHwrllctuws I'Mdrulm, Vortbio, Baa. aaa. Vomit , a " CrTL,l.,:,.!l!T'..lta,M Ararat, 9moM m Bklufcl I rinatliei go B..Oaae Seminal Xnlaat'na. fcrnlnntarw la- aaaaaa. en anaaaaat Prnetrakloa aad D. tdfley. , i 00 B..OuTr H.,r. M -nth, Bt.'Oiach eab. BAnkacad Buuth of Adult, or t blldraa. Bt !l ! Xumi .r'rilrnp',',rBpn. d'a'tu i 60 or Itehlna and Inlulioo ; lrrlU. . ot PBIOBi.r OABRB. gatThhWdla rtel. rn mceooo and Baok . . gt Ot of Twenty otebt rtai. la moreeno eadBook T 00 f Twrarp vleta In morocoo and Book I ot ef Twenty rtel. plain, and Booh of lltre. tlooe .....jj........ dOO of Ktltera t.itm (No 1 to IB) and Bank ... p no. AeBi and Uv. trad tupeUed oa oar aaaal liberal raa. Tbea aedlrdna. br bnatnatahax ar aaaa wl hr mU a anxa fra ef ahara oa bnnatrt. if lha artaa, AAdram Dr. tt. B L bUTthB Y 8, Ba. Oil BBOAB rV a v. Maw lak. m. B. -Br. Baaphraii bn ntnrail a bat all (tend. No. otl BBOADW AT, tour doora kelow Pika A which ha heat flUed ar, aulrpd and rmarsad. Mid where h will ba happy to an haa old Erieude, pa teutj, watiaaa aal Maota. BtarorBatar eoaealteitea a aaa Barlm th tap aal ndtaaU eouauU him at ail heart at No. bat PMiimjvAT. BJtBBaBI rw Piwura ban ttatraaa f Boara arr Bi-wrmr. ad ua the a dally fcr enry dte Baa te wblah tbey am atpoaiA with lha amt pie ha meeaaa, eurtnd lha mt th harljain ead without lipoma or lore of time. Not only do tber aloo rttbout the ax pa tua of eelllei doctor kot with owl arlow alekneae. Be rkaiky who ban aanaap. tieaeed Be eoaatort, freedom from anilety aad aa Biptleu froa illknim eonaineol upon the raw a a an af Baauhrapi tlielli, wUl nr ba wbbmbI Aaena th dl aaa mat pnaaptly eared by tone ampl apaott may ke mailt flaad rnr.rtr.1. BBbBBaBaa nay thniaaato auoai Bli.-ur.mta, Ooellealleea, mmm mr mm d BBBMBal rllh thatr ml premat ataadinte or low tj.trt.-t, de yp.-n.imoy, end dread tf aaerfloa. Ban peraao bare keaa eured ef thia aoaJIIha by Bempbra-a Ul.pap.lt PUiathaa ky all other popular raaetka, Prua a Baaixxaoina, whlah alwaya deaad moa a eooiatlr oondltlon of the ahdomlnal nnoua oir aulatloa, and heuee en ami perfeetlr eu.wd by ex ternal atpllaallo, ban keen In theataade ef eaaa ared br the Pil Iranru, No aaaa, tl htaittr Iaa Baadlna or ebatbakx, had will ha aBlaatalr eaimt fotbaa. Bon Bra aal Wbax Bmxt daaaad apra an Inter aal morbid ootid I Bon, and ar cured by th OrraiL Br Puja Tkeoienda are aaw enjoyln food aya aad alaht, who aan bean eured by lute ' Vt naiadr, Oiraaaaa a tta moat ohettnete ekarektr ban been eared la handled ef aana bp th Oaiaxbb Puja Ooaoaa abb Ooua are onlnraDy aad proaplty eured by tha aa af tha Oouua Puja In waa urn nam with Inrlammirlen th lira Piua am ad wtthtkaa. Buaaania abb Diumrtera, a BBBBal aad a fatal daring tk kt amaaatr aotPa, ere eured naptly aud perfectly by th DuxaaoBA and Dte amy Pisa Thoaaaadi of Una an tared every year by thaae afhaeat aal nt hartalaaa laailka A tw.nt) Ar ant box Baliln aaa Iftr deem Than am oat a finale ea of tha BJBBBM but ba bn tried and approved (roa year, expert aaea aal found to ke all that hay ban baa reeomm ended, aud they may be lelted upon te erery lurfauoe for e eu:a. No mui nau any tbey bara keea immmwrni Iaa Buele hueAuoa ha tha pankaa a an af a abad a a Bun raamdJa. Per tl yau ae. ret any all tf Ba auai baaed beam aad Book f Dtraotiona. Per Urn ban I tan kexa aal Beak f Bim aVaa. Proa tt t " on pa H I hi al, Ii I larye Tlale, anUlnlni tk nth onot bored aad lai tered Hat, with toil aaaaal af dlraatlaa, formln aba auat obuul aal amciarr ruiui hUuiuixa Cheat known . ahaat from whleh any aether a parent can praarlba auacaafuUy tor bar .elf, call Iraa. or aureate; aal wblah will an In iltluta. fat AectorT f, aa, B time aad aouey anajAjA Ira bUBB Ite oat erery year. BuBuaaua or PABiun aak that Chat and Baa aal thtr an tin Paaur Piuaioiaa, and wauld uol a althout It for Iftr deliara par year. - ! inrakiaai ita u xa dnat, bat. I but procured and taxao a apaelAe wblah ha nnd thaa of a " r af yeara' ataadxag. aad apoa which they ban Mhlaaly BnaBOal aw amount a money. TOU CAB BO Taa tiai tr.rj.nr, raa Piaob.MI BBOAjtwar, al tha aM tend, fcurlcanbalaw Prluoa atant, at the atu a UeHwPux. I ante aad ha trad npalal a aaaaL D BUMPBBBYkr- edte eotudauitly area darla the day, gad he Buy ka gealkl daka baaBB hou-A aMHTMB ttrjtHBT 00 EIGHT TO THE BPOT." IBTTABT gBIJBB PTOP TdCB.OtyOaM I PUBHT TOUB BBBATB t BajOTBBBI TOOT TQmVm I BPAIHirtrw, YHBOAT 0OEIE0TI0VI, YHBOAT OOHrEOTIOEl, THBOAT OOBP10YIOBB, tWOB PUB IBBBIIIBBB twoo roa i biiiiibbbb WOOD PUB PDBUO aTBABBBA sod rob oum booo pub otrttBJBrnvBB. BPAXJMBM YHBOAT 00BTB0TI0HB, "" ABB IjBAIJBBBTBD Wtrk BTAXDIHUB THBOAT OOBTaXTfKiax fhxTI BBBB OBP aaj PALDIBU. YHBOAT OObTiKyjr, tWBnrBBThraaA Tkar al 1 1 B aaB aad iiaai n aa nan BBPtBA laditaa aiai n wa bn a 0aa a a Baaaa Taa a a aat ahndhAr , ataaxttr a tanawa, aaaa paabaa at ar Thrwal aanin rBtittrtrtaiataj.ta roa win am wim nrlgkABa- rnwoifhti Head pteaaeal wttUa trenBa or a BBdtMPBblfcaaaBk0.fcr aiutn nar Oooeb a atarteapwa tteka. lUrw. trynt paakan r aa tttafhdlalrarB awn ahawardb ama narant. I Bla, Fa wis Bud baa a Be IBIOB IBBB1 1-P1TB obki a. BBdaBBBBBfctaa aaab ab. aVA atbaaan "ptaaaWkPBea.lBaBai4niaBjt atTkBbj Baaa, aaikteaa.,,,,,. CEPHALIC riU mtBYOOB waatt.naj, CwaTJ ALL AIBJDB OP BBABidBBhi Maaaoi BaaPBta Bt iibxa. Baxwin a Bak Baaaaah ayMmnami aal I teknat Ba iinai in aaaa aitaak. aai i ittaf from pat aad Hafeaaa wtil ba BbbbbbbbS Thay aaaaa tell la rmerwei aa Baaaa aad Biitarhi, B wbkah fcaala an nj. Thnadgeotlyaaaa aa baaaa. aaorUg Oa- rorldtenry klan, BtodaWa, Delloate rtalea aal eBwaonf atdaatary kaMta, Bay a rahuhfc M a lAXAfire, harrortaa ta anaite. (trio tea ma rteorto Oa dJ.oAlra orxent, aad raetorlaa tta .. Baal elittlrdtr and itreuyt a to the w kola ryrteaj Ih CBPBAIJO PIUA am Be aaall or loo la. nattiaHmi aad nrafallr ddalarkM ixpartmaaa, harta kaa an aaar yeara, tartar whlah Ba Oar knnm-daal aland a na aaoual a psB aal anartar Ina ae.to.kl, whakar ataba IAm te the nerreu. ram ar from a d.roed aala at Ba man a. Tha an entirely nrrUm, t, utllr n, ( mad mr be tekea l aU loan with partoal aetot, Cant aakxag lay rduuga a tut, aa! a ah aaaa tf aap atasreaahl tea raadaa N aaar te adabateBt thai to akildna. BBWABB OB Oi )L NTtUU WTs I Tha axaaa ban In algaabxra at Uaarr a Bald hr tkrnxlele aadall ocba. aauaa k Bmx Bbntrummdkraaft, prualA aa oani. v Ba PBJOB. B UBWTB. go a tart an Id n iltYiml a BABBI o, VALOlno. tfCadArBut, tte, guia. A Itagt Bdtttd tf BPALDINQB PBBrABBIl QLrUB wlB an tn Baa Ua aat aaaualay, af ALDINul'd PkuVAABO BtrUBi an PALDIMuYI PBICPABRU ULUM. ad BPALDUIU-t mU AABD BL . k BAYB TBI PUOBA BOOBOMT I OlBJ-ATtjii far- ' A Btrrca m Tiua Sara Mua'b Ad aailrkaiB win happen, mt la wBi "r i-.d fcmlttm. tt b vanr dtrirabla an hen an ok. tp mh aanaaat war tot rapaiclaa otcuib.ee, ban, amab trr. A. bTALDDICPB PBXPAABI) qlcb. aato B nab anwiiaiU aat a boner kotd eaa adbid to ba wttheut It Ua eiwan raedy, tod ny Id lb iliehlu poutt, 1 LBBTCL IB BVBBY BOUtAv- B. a. A braab atcdapaala aaab kettle. PrUa ante. Addiia BBMAT a tPAIIMNw. at. dt OBDAB aaraai Bib Pprk DADTIUB. jJJJ"" before wrataaaaAad ma thai Bt. ml ar-bpiarnifi.j pxbpabbb aLoa jh ' "'uVL?1' raK- 41 dthaawawtpdttag i m it i ifT ar -r BrmTlLwUaaB-aTn QH' KYBBHJB JOfJkn w Ybj5ln?k r-a oh dam. Sera ad ftemp Dekr. rten ta. .' Bret huvdtag JJ iWZkm Sa Aa AaadBJefenry hair hrrar te fSfT. a'tByfa QOEET ISLAM D faoUY ULHDB A BACIIlASlaT l"B(AmaBtf tbLiea-aa 4 r : f??fti4SEL Pan wak ratara Uaket fk n ih kllTlij 1 J)AT BOAT FOE AUABY BHD ITXCUBBIOMS BiDULEE QIOTB THE I i'zr., rt.mimfigffl K1""0. TOTHllflSHIBOBaJrHB. i iV-notbi'w' C:p " rVJ1" ban Aaa I 1 T .. w i p i , T Btk aa aV 1 SlT iT " ex. a. in gaai ii Boa llt a,, no cue-i ,p .dane. BrVraa rinw55nW I'XCO R8IOSS Till PAYUBITA F'xbb ' BtrUTB BTH. alth Bieew. BaTj h charter, with mr wlthcat baren. fcr txnfd ,Td,t.A. "ijpyi KkW3BBOB J0ji I MEBOHABaTI LABB pub ALBAHT, bp 1 ry Twaediy, Thaeadar ml Baadey. M VpV fr","tn rtem aadBnblawtn etTPeia Bd a2i A. Dnmo... WtU na I. trTVnk. er.rV im, BBBx fo maaou, fwc u r permltt k-,i ' imtirwy fat Hirer. tmvrtnc AfcrtA tow Ttn,t. T.ISBkl. 121 IX- " fjPFto Broome ti. TBI .B. iGrtleth .1.. H It 9 , Pork Slip, i ... a a rim n . t oa 2 Ao.l Prtn -, n.uoit. a .Tt sr M TT U lata ol Bte. 1 t wroo cl.m. on olftew Taw. Pate hr the tiaidm DO aanta. e 0 d-llj p0 CHASTE! BOB BIfJUBBIOBB YHH pawlflr3BABT UKiuir. on bo.ru, Tit J COtBUOlNa, liJSabk SSbl,M ' Inxkag S gAKNI M S AMIRK'AM MQSEUM- I TUB LBFTCBB RikllT KVTBBT IINMBBT I Br.rr Aft. moea and Kcrnlrp, .t 3 td TV ,.-. r B TttlrJTlFt' v.i-dbvillp, part I for euileail'o' e'raatlaanieol on .Id BB mmm M JAdbBBBBBi BScte. Ckl . Urn under ln. t rVaH 1 (MIEAP AMD KRLLABLK I1AIB Ml I BRIBAT A OO.'rl COM: M 111 AN H A I B DTE, Phi OB PR KNTY PI VB OBMTB, krwlnx well known Dtinurktr mo Irtnrtliiniit i AVia ) or. 1 A If , it i.i rr, D'BBXtet, 111 BUhB tnaa. ard ateo al lKBitth irean PaiJomoTu, O.umrUt, Beaeron lieu, lot fhmpjb jz&m&immiM IT emu. D, corner Third r. mmmom mm. mmm H"t.1:i.-" "" " "" Ul ir.9d at. aaar - - mt oTjL Tuu Dniaxtat, ivo atirlVVt W W Tutrxa. Oraextet. I I rwarl A mllVrm' US i; and BiTtngba to m-mmi IT' iml"a nd Monlaoaar it-. VbbF Bie I. 1 aha. Artw itTij'.vori Beoan At.eutia.-a totwa Dnt,m tJrtatnaT i hVootlvn. B Itav ByrttP aad in 1 Da (I. Hr.ooij-niuxttei. jou Court at. . F . Jdiaaviaa, , IhaaggaA TWaSaBmaaT A O. Kl iiiKBr..ais Ilruxbt MntliM wta. ? B. C. Cue., D, uxilwKrrtt. m I BuImmebutvA. M.iior ACo .Dr utrbrte. Hwithdthat ea BBka. a Bnuann, .i, 1 1. Auth da at. eor Bana.7 a R tie. No. il . Irarri (hud A urr ,H,t. 1 W. U tttxci BrA?w ,lItSnnlrLSrTga V j. T-.ior.aaVari.BUre,BiiOrBad Tt k W B Hr..fw DndllaLI ntJ Inoad aad kbat mm. U aud.mniir.nd at, aaeotaa iaa AbaBh abi ar W. U. Bataee. Driutet. 1 Jo Ortn at. A i .1 r 1 . .V J. H P. A. Bona, N Blnaba at Jamaica, L. . Pax A Oo.. Htll of Phannaey Ate for te b Druultb mm.rallr thci fh ut tira toujAry. Mannfketurrd and lor m. (wk. Una ail r Aaat a Me. Id H, .in, Br..,M gT.Nrr, WUII.O.AM.,-. . Tr Ml WecVKI " 1 mm LOB ilTYBPOOL-TAPBOOITi LIHB S -'he Ptrk.t .hip RRRJABIN ADABB. Itbn . at p'rr US Meat Blrar. .al a ou the 8ih iT keeat mi.S the paoka.' tkip BOblBB'f- 1., IAMB tataVaa lb. ltth of Au.nat. Paaamaan taken ta n ano3 o.i1d, at art" ra'aa. Por mm. ...I. mm hoadU tr to TAPAQIl'lT A OB. Bt Bamm. eaTtTAW POI MVItRl'OOL lOWEST RtTBJ A ed flnetA aooommcdatlou. with eiekrd pre -rl.loi-, tu M d.mntl, n fliat a. Ip .ell. fklt dep. pply .ein.idte.il tn D Mcl'HBiigdN. aroet tor aMtawaaaBBBI Orarneieb atr.et aal tottUrg. UOR LIVERi'OOL DBEAXIBOtUOHT A Idn-Th i,i. it ellppur abip VIOPOBPi Cept Atawworth, will aj.ltlr.ly tall e the IBth al .' f . "' naiae. low. rein, .fair I mail alel. lo term. a:fjA on b erfl, pier a Marth Bin , r i r. m. utMJai1irr. o aVth gja 1, d 7 EH)B LIYKUPO0LLD BLACK STAB 5 LiBBlhapaoatt.hlp TBOBNTOM. laybu al BubwAV.' imJi Anto.l. Tie PbUT fpjth K.i-rfao tit Draha oa Beak af In 1m A. end a.ari. tn. ficra ar l Iralaud. Aatdwaa teil.LiAlfta i. mow.. 'uitoo.A HMfcwiaa OLD BLAfJE tf AB UMM " BOP LIVBhPOOL rAIKBTB Panne from a a 1 Inrpoal ISr thi lilaaai Mt -frudoB-lT EgjrBW SS." "i-AJTB OTBi:gL DdlaS or lata, Uiam Babbbbj Co., jm act Haa a I fi 1.H ABU d ottAJBt hrlttAaaTt m-JAhW A OVIOtt, At ttSw. JaJTEAH WEEELT EETWEEH P MBry TOBB AMD LI VBUPOtPU T,i!Larb'kl'i' HwVbbi Th. tlr.wpool, Mrw Y or lad PhflatAfctB taa.- AhQAALlO itb Aae Kr" A tag? V ' dinbuiub iitaaap..'..., tSt gAoB rmy keturday, M rout., irvw rtar a. Vat pdaIu wr.&am...::;::::;:;M 10 t' n m fKJZ&?mZmy Vmaa able to brag et t-ii fxtndb) aa krag I Bkr her, For farther ifocuteoia, i.r a aba OongaaP1 aa axrtlhrilt Km'Dimjt:n.sm THOA PSDMB 11LACK HTaT LIB-PtJBl Urenjroi Thrbl oS Op TUB -A gri'P .1 Baaa I IT But Hl.or.nu..w deterd.y, "a-M Uiih. WmZ I nw f-om or lo Up r pi, or Drtlint Bajwl "ii &m m y " aXti' " Wabv TAPSTOTT'S LIEE or UVEAPOOL PACABTA jr.t.'JD."CT,abc" oenttaa, ia i-ant ecrtlflettea tf ff"T V "ad from LKeipool by ihrlr '.rtrn tin rui! """""t iD " " fellow ir .lata. .TA J9,' : TT. ? tf BR 4 1.- ISLM, AIUOM. KyEfV'M'M'QUaWrgB, VICTiiBV. tlA'Ll5.J!!.li tdNsTr.LLAftON. J. J. kO YD. tVktTPoi.tT. K8 :oBT, PHOiailt Vf!llil?-&L'iA" CAaVrlAIAll Matt, toaoth r with Mho,., a .hip ererr Ira d. t. lb aibtcribera are aleo autte for tha .fJ-iNh LONDON PAOSbTB. teinw. "Alch thay artul eertalnta oa libaral a . BKBITTANJBS TO IBBI.ANP.be , . T- h Co .L. oentteu la teaae draft a. nrafcld, B yyiAl B11-U J .JEaafiBt wlak all pert aalira aap ba had oa an

Other newspapers of the same day