Newspaper of The Sun, August 19, 1861, Page 4

Newspaper of The Sun dated August 19, 1861 Page 4
Text content (automatically generated)

ma f I r GREAT j DKTlTim ' Wm BY M m .K- on P. - VIA , "I thoej gkt Wld booed too n iM Bol aw , , fa. Xo-t, royoaag. uitrled nd b tnilfa . Ef Mil' d.r.lr IlKn -tli '" H It U MJ ." rotor-ad. And te-i kg stm added, with ettraw upoa Um words, "Il U , la the Mature formed within me I make a pal tusteieBta MfM y no aad all ottol pen pay wbea iNfH much. I eta do no Bon.'' bN 4t ku," Mid I, that Brnllay Dnaak u la town hart, aid portalng f f- " It la qal tru," . replied, r.f.rrtng to aim w..n tis in'i.ir. ma of attar aon ia-. " 7 'Wit rel anrnarai him. an ' rlda oat Jgklgm, and that h dinw with fl o tali vary jtveineied a h 'le m-p , ' Ikal ( ihooN fcaow t, on agem e,l e . "Qalainaa. ' I ..,.', i R,i id" Uar Artg. at ppa. f r I ha I at ln. at tbi raaurtan r.hr at .rtlle, ' Whe Ii va I tcld aV yoa ? Di in it li hii.k to a. l'a of It, that I do no in.an wfiet I aay r'' "X a would n-rer marry l.im Ei'il a?" a 8he Ickad tnrtrd Ml II Baatalian), and to I Mdarml I tr a inoaint.t with k" - n l t' f-ftrrs Than eo.e ' t, 'Wll hot 'all you fob .-u'l-? I an riltK, to bt oif itao to ba." I dropped my 'aea Into mjr ban II, b t MM baa to c antral m . .l ' b.'ttar thao I colli tiavo t a :il, o,nti Urio. w a attne it geio a to near be- la t an rt.. W ag I fa aed m . ' (. i m ihT . . gag i gtll.il look op Mimi Ha d.' a r.'t thai i. MBpf od ma, ir. iu n; pa'tiunie hiry aiid pM .'WiWk, deafait iltere-l Ei'.lla do not let M m tle i b nn ad TO" latn tbl fa'at ate. Pat ma ajMa ajraral roi i.v. l mt a., I Well koow. but ia , mini f on a ata aajkMar 0 ijaat I bOS 1 n.'viia M "i II ban ri y u 'o r I n a In ,: i ( nivh aadlajur ilit - n I bt i on 'ha 'hjj ' baaf nun a'l olra y u, a d o taa f a aihi t'tjr Ion y a A hoik t uiaa . w " ba oiato 'ovai ) nan It though i a hi do-. I itiJ jo j a-lorj; aa I. i..k to n r ' I " " ' brtkat 10 fOkl mmf Hj MfMataoal aaoki a VOMOT In h r th i maid r" " " wjoiH ba h" ""'' -ad ariik ooaap'ioi Ifaha00ln im'if afl "J a V tnta'l'K' 4 o ha- m I. I am arln ' laaaald Rta n (fan Jea,"'otia OMrriadto " n h' p"i--tlona'iririi BaottlMM kft MaHlop) IM I M l baawn. i mxhi Win i oy . blorl It '" tindpoa tba DOBM of in I iBu In BkaaWU If It l mr aa ." H oj 10' Kllalla t . Qiii you'i aaay i ! bm f ' "(la K " an u .1 I II r? i. V aaav t r-a latrtil Wilk ft a'ia. Ooa'd I tt.ii' ayaa'f . a ana In ia i h I Mftld ' I loi.Bat f' ( ' p N .!.i faoi lie i hi.i) lh I to- uotbio,: .ii Mia ' h.r I I' ll doi rt al. do ll am U'L a J - alll bl to .-adlta Imo wht ou cal thli ''! a'a aVM HaIha w .a'il eaa I ai wt'. a . 1 BO- Mtj 'al ; Ui'. 1 am Uril of 'h Ufa I " 11 bat lid, w il h al 117 Na carm. t r od I a- will r a i iin i to ttjan.n it Ha . no ok. Hi mill invar aorta a a .d aa;h otkar." 8oah vata hrota loch ft atop'd brfttf ! I arg-d la dai,o'r. ' II '.' ba aJVald o' tt he o f ft blaail'g to bin " Mall Fatilla j 'I I i' .l noc to iliat. Coaaa ! II -a ii ay band. I) a part on Ikfc aoa vlaii'Bary coy-- or mnn ?'' 'Oh, Eaial "' I .-. I ai nv Utaff k. bt ta f-at o bar hit I M what 1 w mid i rait'ft a thnj ''aii I' I r-miaadtn Cna;. land ao" t lit Bold in hal up wlm th i raat hi wc tild I ary a Drun nl' w M" "No n I. ' bd rtarnd; ' Duuaaui Thla will tia 1 1 no tlma '' "Naaar. Jtllal" 1 Y. a wll' Ml mi outof toir Hi n !, t I i a waak - (lot of my trench'' I li ara part of my aft'atanca, i if myavf V m lava bao in arary Una I bara ail faad ainaa I flrit cirua hara tka roogh c mmnc hoy whoaa p'tT haft't you ff'iuu a : avanihan. Y iu L ava baan inavary BToaraot 1 bavaata- aaaa iloca on tka riaor, oo th lalli of tha i.i.a. oa tba lairahw, I a tha cli 0'la.u ii- IirM la ha d irk nana, u. iha 'ml, la t Ii a an'ii, to iba sao, lu tiia itraata. V mi fa btao taa am o'luiam o' arary . faacj that ma miud baa a TOT mtc 'maaciiainUd With Tin i onaa of which tha a'rjDRai' L n d o bo'Wln.a am .aa a are nil raira rial 0' on 'ni. aw. Lit to hi dl-placid l y v iar ban If, thai yuui aaaftaroi aad Infl-ianoa ban baon to aja, tbira ind a arj wb-;ft, an I wlUbt. Eft lal ft. to tba Boirof my Ufa yu rtn tot Cboo. bo r -.aw part of uy charac'ar, part of tba littl' rtood In ma, pari of i hi avll 11 j' ta ihli aiia.atio 1 a-ao' "aa yoa oo.'y with tha (ood,aol I will 'a tbfu ly hold y u t tha. ftlwaa, fo a muit bara dena ."afarmoia gnrd t!aa harm l oi ( l u i i wiiat dli raaa Jim. O id b.aii y ! Ooj for?ia;a yon .'' Id what - cy vf uoliapuuHi i I go: tbaaa b okHft worda out of B -a-1 I .'on'i katw. Tba rbapaody vaQ 1 ao wl'hia rro. lika b'ood from an towaid wuumi, aod bao ou. 1 ba.d bar hiad to mi Htja -o a bn arinir, a- m -uta, and to i all har but avar ftf tarwafdl 'amambir ftd aid ' i. at ward! ! h t an a riaaon ikft' wo la Kal'Ua l.aikid a' ma niaraly wi h iaatadnloua wradar, tka ipantral tiu a of Mtaa I Hftrwbftm, bar bind bbUI coviriit Nr haart, . mad a : raaolyd Into a t h.uy eiaraof pity t ana rami raa All do .a a'l a ra ; So mtab wu r ora aad I arBft that wbau I . nat at tha Rata tha tlaat of tba day raw aad . I a caiktr oulor thaa ban 1 want Lb. For ahila I old in J Ball bib aft a io na laaaa ad by pitha, and than S3 c t to walk all tha way to Lostfnn. Kjr 1 had by that tima eoBa to un at'f ao far at to aoailtar that I could ait co ba.k to tha Inn and aa Drammla thar; tbat I could no', baar to stt a pun tha coach a .u In. apokan to; thit I u uld oo no' h 'rig ball io gcoJ fur myialf aa to tba mjul' oal. 1 1 waa pftftt midnight whan I coaaat London Bitdga. ronulag iba at mr utrcuiaa of tha un , wblcb at thai Una landad wait ward aiar tba M dilaaaz ahora of tba rlvar, toy raadiaat aocam to iba Taoipla was clnlft by tha rivar alda throaah Whi um... I waftnol oapiclad till tumr rrow bat I hal ay kayi, and If Hatwar' waragooa to bad 1 coaift gat to hal myaal ai'hoiit d'ftiurblng lom. Aa It aaldom ba anad t'at I aama In at tbat Whttafjlara iiaU a'tar tba Ta.. i .a arai - cloaad, aad aa 1 waa rarr auddy aid waary, " 1 did not taka It il tbat tha night. pjrtar iiaalnad aaa with much a'.'eollco ft! ha bald iha gala a llttia way opan for ma to ptai la. To balp hla mattory I minllonad my aaaa. "I waft not quit lara. Sir, but I thoaifht ro. Hara'a ft nota, air. f aamaaaanKar lint brtught tt taid would yoa ba ro good ai raftd It by my I . laBtora." Mack larprlaod by tba raquaif, I to k tba aoto. It waa d Ira tad in IWip rip, Kaqulra, aad oa Iha top of tha aaoaractifttlon wara tba wcada, "PLBftaa aaau una am'' I opanad Ik, tlia watch man ho dibg ap hla light, and J I aad laaUa, la Wammkk'a writing. "LIub't OO BOM " CBAPTt lt Xl.tV Toajrtaci from iba tampia gatiftl loin ai I had raad iha writing, I mada tha bar. of mr may to Elaat S'-rai'. and ib-ra g.it a 'a a bark y aay ohan'o and r. t v tha Hum um la Cur- aat Oardin. Il 'b a ti hi a b.d w ilwayi to ba got than a, any b ur of tba i lbt, aad tha cbaaibirlaui UtVeg aa la a, bli na y avTa wlckat, Ugh ad tba ua'u la u. in ordar on hla ahilf. and ibowad m- atraighi lute th taadroom next In ordar on lii lilt. I had l'ft dirae lota ttat 1 wai to ba cilla.1 at aaviu. for i. wai plain il a'. I mujt aaa Vfimatick bifora i.eing aay una alaa. aod k, hk aajaally plaia tba. ibia iv . a caaa La vbbjh Lu Walauib rautim-uu in auald oa takan Tba Oaaila U'tlauiMin aroia u n ruy riiw at light o'cl ak. Tha li tla laRkM I appan'U. to ba anw iu ha fottrMI wt'.b two b it mill I , ijfgaa 'hr. uh tba pott MB aid etdflal Ilia daabri'ui u bai c a y aal ai ca lb wito , aU aoaciiacarf .i t Ii n tba pwaiagani 'Vam- aaitk ai ha aa ui A.r ,: aaforMMall andtbt Aad An oan oihm affudai a Iwrijac ITa w,a of tta Aaad In ".d. "tUl'ia Mr. P p'" laid Watun ck. ' Tou , till coaia Bona tbi-u? ' "Taa I n lurtad ; ' fUn't go bo na. a'That'a a'l ilgbt " aald ha. ru'ibiag hn t," fcaiuti 'I loft a no'a for TOO at aacb of tha fiampia ga'ai. oa tba cbaooa. Whkb gito d d jac matl'f" . I toil him. ToU Omfwaatd, 1L ajTar KOUTTAI-I HVaFrT. m vmrnmanm wm rmm aaai aanjarr iwn.i or irworOaWa aapoa aw aajaa rn raw aaanr. bbtouijj "ara dLMtAJLDI WILD DMICEIT BIT. aTl. wi a aaarr aaaaaal a aaaaai arpaaa. Far Ma ,ak, Ow arwea. Saawiltaaaa. aaa'ilniaal llTrim. Ik aal artaa ara Ml aa raaarat aa waa af Iha aamaw aa laaft m aaa. " mmtm araal rataa aai tan rWaaaa, aaaaaataaaag m itrlMm aaaaa, anahttaaaaww M aabaaax imtattaw aa a mill i aarraaa aarraalaw. Taat aw awrtrat ram Ba aaa. W aaw aaai artah ra.ima aiaaa aahaw thaa II haa a aawar rar mar aaaa aaa af tot aaaaaaai at h IMa aaat Baakiaaw Maara la a Ma. -toaltr af aaaaaa. raa aaaa aaaaao rram toa aarajj aato Maaartoa. a r ba ifc raa anw a rartaaj tt aaiaa. Tka raaaaa to aaal tola amaaratlaa at W1TJ liaiir. Lav a aaaWOa araft aa-jaw arMaw aaaa toa riwwaaiatoat aiaaatira ram aai toalttoarawt af aaaaB If am lirar la twraaralt toa aaaaa af ftk aaa. or ana af ti Oiw aa pi waa. i kaWa II irrar artaow m" Iha wania araaaa aaHary aaar MB. ranrwtaaaal .' ' -c m artrala atoaawa I. lUVr aaaa. tha wn-m an a aaai aaa aaraala r raavr; or ar.athar tha waa B't'w fram mvtmn rn ftwaui liL ftaaaiaauM 1 arlW ar toa BUrtBaaar Ba ' ar-.. OSa aaa a im aatkMI la ia' 'ma,., aaa rfr rrraa naaora aw a. . 1 'Jiai waraaw u a aaaaaja r ,itkaa aaw.aai-rara.waia akaw" a- raa bbbb .i aea a irnftrwa a ai'gla ftaaa . ar . . MBB aaa Ba . aata aaaa.. I haa aaaaa.' wft ka a aft aarar alaft atwraaa rvti ....'. .n ta b - BMaHaa. allarl. all ... -uMtmvtr, aar" tauaia, awawawa arrtaarom, aariatKa. i kBWiaW af b baaft nasw. a era all MMtftl I araw. a a rrmralhartife al t' 1 vi n' thranna' ara anllpala raVlarraft Va a . . ' ar- H Ihraa. B' r, 'Sa are ain Ina-inaai- i- " t fl.i-i. aotnatalrta BBJ ' aa farra- aw ft. hliiifajB, Blll'aoj ,,.,, -.laaaaoaaaat Irrraawai' "" aaa aw arvaa. aawl'rraa. I a aa anaar Wl - alw.iaa ri a : i aa, laaa aaaa ur rn. HBal ea.rrraeae -a a alt l(, a, arwtaa man. .awrale.a afarrUrw rl V I.Mlua.iar waaafW-al" "'' .rrBrWraw ftarwi " Ba B. raaw a iawwi' aiaa i:i ar,,.. i, . , ,. UI Wl re I'll' ..,''..'-. 1 y pBw MB .aai aaaaaa maf afttaw toa 4ta wiaatia . K, a -aura "raaaa aton aaw Baftfali aa an ia ltaaoa aaaaralua. eaaeo Mm , ,. nafj aaal laariw ft MM w arar , n tj hat waioa. arataaa ari.aaar.'w oa lie. UaaBM ,4 aawu. . I. IBratnaal l -w . .' BfB, aaa l( ,m airaafta ra-a.aw a aaraana r..Ba.- l aaaa fiea. PrWft MAI , haa. w aaa-vk. ea MWaae, aamaaaraa bib bft aarwaraa iwHra- . Ji a pua..ao, rr- ' r txawirwa mt aaajn. .. -air. . lataparadl rtai in Onwrr 'itta 1. awa Ma ata laanavnaaira ft) toa anhni ar . .atari IM!. )W AHaa aaa "KtfKA. la TV. It ta aa array'i at art Sew. wall aaaatl kj . ,a ra'laf la aa aaaaa. aa wal' a- M - - anj'tfttaBB'tf Mamie aaiaiimal aai K..w uAari by Aw i'oaaatn aa tka roc,, raj a 1 aaa , uaat ac uadtlrarwa raw lira, n aaa aw Uee wear j with abaearietire ad uWatnr. iar aaetbaa v aretamaatowal nwaaa. aa.rrt'i arrttaatM Baft iBubiirMaaT biamaia toataa.a.Ht It l maaaaAmml aai wow aaaArakir aaar.rje to aMira erat re tela a wuturaam aaevou .a r i .a -weak, ta af errtaji I larte, avrua, rk. vah toMIMr It wi tweirfti ar lea ta-ii'A w Or, laiarrw , , .rj. azeeileru hi tw Uvea, aa eat waal ft. w. Biaufnle ao fheart-i - ' lr awuralera , . laOaa arjaral Ht'Ula- hiaft atWa (BOaaw .iu. ju' .watoraim likati e ivao taej kt ag lv. a . na faauia Biaal' 4r. teal B9 wa-.r eaaW BwriVAVtV "Jat 'aaewsui 1- T"-i 7jnr .WJeTBwrASVft nu WeAte.ee at vrfa ) aaaa am.ai.aa. Baa. -eraJBKteoU. aanuaa' a (' aai J.a n . kwa ar Hke arua barn. Bo aararailr aaa motel eot aomtaaattA ata la era .:" un. -arr aa retarai raeaeraai cm ie. waaowaeeeiaf.a MM ntha. Bad tor erkaaa as ., - Mxuae e raaa haaortfai ae aaa aaaa I aat ,w rniaWaawa w . aaanaujiiBow.Hai at -he eeaaet ar .a .ear' la aaoavmir raaoraaiemi. a I ABOaiFL -..n, m. o, ,,,fur aaaaaaa. waoetaUt aa" rarelt, ar I.P. ir "ais a. tta in'i a ti. new ora. aaa ba , ,w lauaaail tttfojako.n 'Ba enontrr. a. atriuaaiiw MtrfAaatea Igri h'ij.i... ifLLek. , ,:ia aito-a-aJltc. ee aarir atakwewV la kit . .a." a V '."uoan aaan mi iewg amn Aw et.B. 1 : fi- "i. a araaa aaft eaaaoaire, that aft , v a ran ta rtw4.uwwift Mtm ahelr tare . al tire amre otrr....a; br ana (loarwftu. aad jgriM 'm atraean aoiira Brotraowr mflBrtat. a ' I'-l VI'' ftOtVa ... a. r. n aUWat" a atha miolataraf tha ga 4U-' to. or ia:i 1 ' an aat aa exeertoa, x. u aajMaealf -aiBia Thaea rtoa art taa.ee wlc. tnaiwiw .i'aU' io. ' ".! aineeara. BB aaaaa BtaaWittai I"" '"' hi art arlkaa tartar ay Bawafi i.-rt-eei a. a ar MMH rraua. I. lUn'vrrrt. ".a iir. nl. rraaOttJ I IK. 1ft adarriran reveal"', art, to-uKaeft aaa taaa v aeaaatai UVw rmia tw"aa iha , . , amm arrr (...ruinat a b. eanw -.a. rrteark, a--i bet ar -naAtrwu raaaeia .fc.- .1 la ta Hue aa awr iwoahte aare ran. Baaatottt e -cfeantaf Bt . ,ultv al lari. Ma Vta are acnrei. -'.aa. ... aauai tairaatv. , 1 ,tau.in''aoalhri'Be, m a rBUt. sneealae '., jeat raw. aae. BtaBBaal a ten raa aa.w aaara 1, . , oirreaiUW ata. nature u a ar writ aea ,. .lowwui laraa aaeea al raaOiavaa a rarftanva awaiow, ar i a.i. aawaa taat aoftoaa aa Aaaa ntu aaoartBna a aba aeBaewa a whu oar ara annua lair, reft fwe nUI U Baani m aa awtawrrolia eauaaibaaa, 1 waa tease ewoJartr . aretll ftaiw, ear rewarraa rajriuaa taaaaua el tha tare oo raaih. an.1 "ia (Uaaatiaa aaaa atea tyaar ara ata araaaaaaa k tba BartM at a maraa. jjaanaitaa.'-" ""-mw. aat am run fji auraOl.tar Aw DajW Buunarnnj tltea tf m aahrf we art avoaeA la aaaa aHeeaae. wl aaa unUiwDk TTwrUit ara atua. aaa will 11 midBtoaaaraaw. yuaUaa an lea 1 " ' ' AarUIrr tr tan f real aa Uaanaat Thaa am r ttal rale Baft troaar at at saw, na arm Manilla rltr. ait aUau. aKraeas aa i awawlaaraBBiatataM -.'' .. ... UaeMra roe 4vra bauatcial a. r. BnucaJatra un -aacftn naxji -. auiafoa baraa. raruwaa.au e.aoaiiwiM. twaakw 'SLwwaj.w . .Bwaat . aaata wtttek uw taXM la uartlcularlr ..yio aula, u . OaTiaara Ui-irak, in- I'.otia, ae Iftawte JMt) Uaaaaa-B lata. Dt.r K ,n . Trrraa aaf u.a.iw. ; Oeaaaaur raa MuirrB; taaaria rat 1 ft Iobtub ttoorr ' Taa..at aa Maujuaawt ".u'lainta i:iaaritii raa Teara ana (Jawa, ajo atiiriia. raa Uaaaru. Bo ara aaa Hum few jeoa aa ObjwbI; Oerl Ban VMrroainna Tla-s l" anuaethlti end iwaatiirlaa tha IkBa, raeu.art . twa ar -Sraa aaaiiaaBJarah akawi 7S roarjfllt atata reT-lwr.rlua, BMlwrm,uaaaar,aora aoam, eaa ear tiauia tba moutL an' ILroal In rVrre.e, ton ajtlal- la -na o 'ha awT biej ekai tea ba Draft Par ,..n uai n tbiaaa e oo,t A oaed 1 aol tear tot fljHTff W WirhJr. rath aad rawterea the vjtb to Eh aatmeUaa wa'aaita Neratau the r-nw, afeVtWW. AW. .aai .eawaae arajBa. ftw aru. i ,1 1 ft to atari arltti n-nert aaaa aad aaaa oraTaho'.lo aaU Lalot il n., ken taa bearft aft. tad tuva 1 hi '.hr fata. a. lurt M raaar ffiaaa area 'ta'tJiai' . . r.ot f 1 .wftara, for tut ri:. a edwrraooal aim iaa, A hi aaaa, ar-teL-1 arUne It iwe tt a vera af toa Aa IjTa-''' fy '''" aaarrtiona, a f. .110 . '1. Hl vai . a- dUkthLft rui 'aVTlOtV war w peiiaaa ai iai at lie Aajamaga MMda ' u TunU.aJLa gtiruDiatlaai., NBrvuue Uaataeha, ,lV, 'auie urf .'eeiac.llii laUoa of toft MUwoaiar I nKaVb aai . aaiaraauua rJ .aware a teal aiieaBi I Ith BUkhase rhJ bar. auca uaaat il. Itleailuval I jalila 1 raa. ' 1 It art. Ilka a ria a M BOtth au UlUM. ..It Baaa, . to ai.aa.llaU all 'h.a eabclr paliw V' 1 W to the owrruoa e ataw it a eoueu. ill a exaoead a.tao to be takan IduuubII? for Oello, dkolera. ' jUrrhnta- Orae aa la tl a atomaeh, aid est ohakL-BM : Booth uita una ariaaailull Bf Iha Intlpu with feat ,j aiu.. or ruolaaeee, aad take la taaavoaarui; aoeta rbraa i feu. ttaoat a Bar. or ertaer. waaa the eon,. Uap,hTui ih dtoaaaaa. ralnun a oolu at rVaV ai'.M. laks B UanarottfuLI la hoi walat aad BBftafca 'ir aaa. r-'-ar-b. with,., ,k, uv a uiiiBaaira OaUaaUllrkTrVa DAI. VB. aaa aaara u aaa a aftuea aaax.ua-1 eniaea aaaaa at talXTaocid mil to aaao e..ai ea Theae. rto B tolaaT ratofal Uloan, OarVuuclea, a ftae 'ajaasBraHaaatallkaJialrjBaar a toa aaa, I Swkiw Ml arwaawHRi SAFaV OUAkar. " a mr w. pan or du amm, aUrWTT AOftlNIT DKATatl k Bta'aa'i" .h1!! t Uf"Zn "If JnTT aaa eat D.WI ar taelerleaa ftwraee. Hleearliew KaaftVaaet fact that a ei a ara a.uoa aa fa re harai .a B waatiee, aai a deaths keaa tiewlllt frem elekarea khan tram uw rarealitae of war. Left rawer reiaiar ba araera wtto imaltl aat V K -I 1 ft-- It will ar reeea rteaa'ileajae bai,BBak.l aa rrlahareaa. rriih II Bl daiiewr war ar-un Ir a Buartrekd. IMarrh.., Diaent.r, . fttn I aat Afne, T. phiw ant TrT' elt 'arete, kb.aiiaailaw. eare'da, llaam'lw. trim rain, oaajha Lalfta, rnflaaaea. at Arthae. Wh Ihlt rraaer BltaAfuU awdl" thrjaapa, al tltkaaa will break tat or aweal faADWATH BPAPT RB : Pur ta baaa FBI it amrrft at ba the m . I mart .t aaaipawini of th. taetleal feree. It sand the lira f Uioaeai 1 evftliH 'a r.ar-i a. New flrBiida, and BouaeVr, toutk wT a It ahw erirael ef treat ra'aalo aat IrO Sim Ifi.l f Uar Mriaii'rat Bl Our tali aa r'atehrft fcr hr a'l the a" .rn aat aa ward Ma' anraaa ef tha fteUftat Blfhth. bantt tka ehaeuwe af war raaalra tha ti'wura t BBl irunaa In tha aalartnaa r liana, leaeoiw ant aarrhra a it rlaa plan - lio w of Uta Houthrra fa aaaa gallaVAV 1 RrADY II" Wl w II preraxf ware rrlea. M aaat thaa eli tha hti'aria Bat artltlerlra af thararth. rt'tb th a inmnd 'he I'a ef .Ife kr jkadla aaaaf ellmale al'l t... naali. althoat It, ant 4 .'. rr- .da; enou the aklll ofokr trmr aarewna aw al ie. rt and wi-bnat ait.-r ire aatot a Oi 1 aaai .-!,., tirerell la thaa lata, illee, the tea ef bit wtL toMtaH. I htOBf AY MIDI Hi.lFP wltt ara the Hrea ' thoa wh.a'r a. .alr.r l ai h atr af Iha elireetie Uanawaof t'r H-.ntlr re tie. aa. Parte Ireiarelt iw bati'ed Brrrrwfu'lr w Ith the raoet I Tnildahle af watla raa of fta rlra. enttiai a a ...f . r p .. -.' a,. ! kaPW-Va HKalT KKLIIF, ee a ....... i.e I ind .- iratir. tf ti-aaa lac d oral ta the It ai Caere Aa'.... Ib bo Biearl .rut h .t an eh-a n'n fa' In eta af Of aanda Hrui-ea Spral la, Uiia-rrbal .' .. iBi ft ih' e erharofi.t " aia ne, Ibeapp.lratlee I af galiv AY 8 Ria'iY KK lf al I h- at rrael amen, Bad. If a-rd let ale. . Ir. alll pirrri t II alaa neA 11, a .rUteetleu. aat aaaa iha earew.tr aaa .elaUaa. ABT MB)CB88lrrP.Ba I haa af Aw a a la-wruot military raeetnea erateb 1 tlnllOT.Tua. uto-al aaa Ie K'UVVtY'l Rt .l)T SRUP.r. rhu rim.itr aa th. ani.iilKRI aaft cI.iKOrlaa aill pr.trt I.BD ell oaravl. eeaeaiaW 1. w taudd a .1 acta of pa 1..1 1. ... arr rj.iep. fort, aa ai a d. Ii.rr a. d N.va' li.. . ... Laid ba Merited with toll pererf. raaaaa ef teftata. MALL rox. ' Tha will tare knli-n a aa' anaea rkal Pav 4 t.lre. ei il Mai .ib t iaaara ba.a Brat.,. . la I Aiiri .it iralm. ta. 1 'it aa Lot Mai a tw'rn.trl la , ft 1 trial d IVlBrr"d) al av ' .fa r.lnt. Bad en- reaaet Vt l.u'..u, ., ap.iie r -t ae M ' 'ae. 1 tnt 1. . 'Ine a alok-o.t t- an al an. t eitnnt I k r aewab h. eerleatiaa a Batter toft Bat' . alaWrwwIU ll'WtT I AAAir :.. ara iwanalttat a eraieae ai.'aka. far tea ram .1.. f er r uaA enr-at t'.e tia . . 'll e er ot ao au-atoro h.aa.W lime 0 aa I P 1 e-lra, . Yat lu'.Ti.iia Tprli.d aat all "I ar maligna tla ia . I..-I Iha Iru.eriieai. .1 a-ppl 1 rarf tullltarr .BL.'ta 'I ....... a. p rnt lth RaO arB R art R-JiaL BJa .lean" a af a . .rl' U. uaf re alll pre. .11. Rrari rila.wr h "U p'.rda llirai". rat with e few bet H. an ll.le rraiarlp. II w II pinuat nn ftrftli rl n Bra e.ta. I;. nf the meat ma Iffuaul .l . -ttaia. ata WW ell re a. af aiaaera, tftfB . na a ta.e Tba NW YOVL LU.f .AT 10 Rr7l af Allt rata it r "l f raaraeaSt e raala'aft rkaaa tkai lb' ftrti 11 1 i e at t. a rMusk army la ftna-ia ban .iff 1 its. iha . any a.Jir i ..... I- . a Ml' . o era 't.-an...; t .1 a- r . 'i . t,hB't ..Bit ovt'i u. fcr h m. If; l( to three imeaa . Utararpeu tier will ado a .m 'I qnaa I uf thai E . i,rr.,u. ,l7.htI)-Y I R'-. I)Y PPLJl:i. 'i. a il n.t oal' teri.e eel .el h. a di Hail . th. t.awi.u. bul will a apt ai. rlui a of paiu aaa mi. 'i 1 f'.'ia .imui It afli - I. na In afn r lua, it ."'d t'BU Haa the t irth a uatiial la wtttek ear eeaatrr Iibb. appilr a . " HARD BUKFFRl'tJ. woMTtirhrix irKR'jTs ok th iff bottlw I Ora of the Prtraira of the Riilkth .m n.u al are aat m tb .11,, ma, athaiuliaalnt: "titoreurarrlaal at tunt oil., ear oapaair,ae tar Capt. lawraiiaa, a. re imaaaren la Ilia u . .u a Ualin Blgbtwe. apt 'tb ar feat io ttm am taat air linadt re tl gnu rur ka- pr.ek for 111. .tt bt uke BaOlalct, Bur bUiikaka. aalrh waotir onlr tor '. r watt to wet w th tha hear? t. aa thttwt wray t the alar tall ef thea In rlnauue. onr I. rate t d luhtawrre 10 at'O lb. I aa mult I aid nv'te I'. .. IkadiLraln'itatfU I) AT't BPftDY I F.I.I KK, toof wulch I ,a i irtilj 117 r- rt. and tlia Mia r Baa", n.,.. 1 od aharrd partly altk aim. A eall bath-d cur lluihBBo.1i-n a altk tha BttA'Y KKIKK. In a ni.'io,.utt tha ileni'iiaw a id a'ifli.raa. pa a Bait arl . la l na W" t iaa kariui la.i,.. ra.'b aad auk Rt !' 1 K1.IAP and aatrr. Thl. aurnal and lortrf. rairt tu, a.ift Baahlrrt Bft, Willi Ult alt tl tan aea'B, c, ,.t.lui of kerd la r. ll ant aa't pTk. to ata d itn'iO d jt .a rk I'ltte irrn-ha. art wl 1 barre t. .i ta.at, tour aoi.r , hurt aonlv tro hoait' irt. Bo ' r B4 Iha KKVIY K-I.IKK le.drd.we e-ajld par: rro dtt, k it eh. 11 that aare am I fell ' . ana, Iw t' eerder af our na'tuan, retorerd In thi.cty. IaniirrialB thet 1' th:. a w.a a plea Lful euaptr of R v 1 t '. BP MY Hi ' ill In 10a recount, oar ruflurluel WoutO ham b eu tr 'fl " t. II. It ltd returaliif ta Ba Bar in... il Ii B few dara'Bd ail take wtto at atouo eapi..,'. It la th- r auaat of meclf Bed ai etof aw frlan.'a In the Ra-f.aanl, thet ton tat e .ura,dlBte .1. 1 t 1 ''A . Y'rl RdaDY llkl.ll I Bated to the 1 1 .. aoal aiorai of erer refluent. It will tart the liter. a Lhaaaaud. "f aur tr'Kjpa." DRINK IT If tuff ring fram tt ir-i, aeeknnm, ratlrnr, a BBa av 1 , f PI .lit I KUPi . 6 a tanih'e af water, eta prov.. 01 rreaar earvice Utaa Bitokoi, wkiaaj. ar aaj atker Uaaor, MOflQlTTIIla. fear t . "a will ralfar ai-at annartaat fram tha htt- a t u ail .ft of matt ul owe. H hia af VirBinia B d tin' c .ttou.rlee, aat larnr laode, BrepirawaJiuj. ta 1.1 ' ii-, aid Ipf'tit ar-r ad . 1..1I . ..aw ant I nda If BA1WAY'8 UKAllY HK1.IP.K ie tprll' d ta tht b ttra part. It alll in a -ew Biraaib atop tha ita-t lAatelittag ilrhiur. ueutteliaa tl.a pat 1 an. a. .1 a Itt tn amiuall' o, Itat'e tl.e fane auft I handalrr.lp wttnitiB lit M ' Y KKI.I Kk and weter tka a .. will 1 ot trou. Ie oa. H II. r mndi e Bro Kid br tnufleta ant etera katpen Braryafcart. 1ADWAT act).. No. U Jo .a tt, Itt CiriTviRt'h We here , aai!"U-d ai . a f 111. .. Wilk a rkralrUa tf eii O't- d uiertlia to lurul-Jl oa al b frreh rarrut. rirue f am Ui-alihr i It a. la be 1. I, .Ur aart f;lena tali- a, a d al'l eutip'r pheelclao. B'-d at tnona ntha trier with alt ar ....... ... o, , er aabe, la the tnhi", far to a" ta eaali -or twt labrw. ai.ereu a e.rel e ma: uw a. d the other '-. f . ra wuta. etpelila of rBnalo.tlu.: at htta p'lwia wr. I ...... t .1, . I raeetaa U to Ireek act pu m. fram t. .it a 11 . A '.H. B UAD ' Y Ol )., t J .ha al. Itllttktl the aaiO.ud ill poatata ..... wr 'l'. ""i to Jafca It, R. T. Itai lift'i i a Ha kt. you rrM.t rvrfjj roit luvn rami r aa Initr aat sa raur Lara t H U M t uw A inbijian a TOWrafw, id i;i)LRT trRkKTT BaotiKLYaV 111 AhtJAliw AY.Hgrf VOBat. II D 'I I ' A L , WITH A 0 Art II UalTTAL Or tnBMOt Bjnatiaa at arooat or raa Jvtatb or Haw lew. Imiinii. BJa.aB.ialh. I larold DOSS lautr B. r ... repeat. A Y. CacarlaL ito. B. Btnia, lih",u!4 war 0. l.riah. A-t.a .J a. I niikaai ehn o. I'eeke. Jajgaaaw, t" I W".'"iiaa. . laWrpe ' '""rVta. ito. Pulh'uu Jre iBTUUei PcaTr, IkB ajtla..itk, I I liar, t, 1 kau Duaaiai. Z!0! T. &!'. 1 -uu U Barraa. Claarlaw A. TowamaB. awtalLlvAt. ' a oeoow J Bpratma, I WaljewAlJtljBtk. 3oV.biwia W ALTBR D. .01 Km I" -ea aaal, LB PROTHDIOUall. Trsarajat. Mmtlaal (Iowa. MraftacAa af pradta trrla.nd ataaaOr, MA aa Blind Imaftdlatalp ta ratBe tha eaaaurt tf aaaaat prnuutim. mi 1 ta. Mt aa haat la tooaVllTJ uT.tlaKrhleh U Belli up taa eat t to 1 1- hot it ia a fanaanant loan aa th, aallav ko ba pakt aalr bp atoappllaaldoa mgfjf aWlojited (mm the am, aat dat at ru tha pallBaka eomre ye) able Tha yeah part i the p. walua a. Be peii aiiueellr, aeajl aiuiaallt, or uajBrtaruj, to t ',, 01 ear aowibat ef Faate. irlaae na. gar 1 .11, ira U.e piaailum an whlak Is .pakraMt b Am Biii ual papaawibi map ha eurrewnered il Aaaa at. Boa ..f tae rente, aod the Oaapear wl I taaa ta I It a pant up anilei tor HAer lira d Xa alto arfaw add .. rat, iramnwaantBrlArsa.r41Vak. a oa Lb .an., prlaeiple h. Uf prnjuiaValt ware I bV lu tftae r a r oth aajuhar af peaie. i.'alala iauod lor 1Mb or hr eat arm ef pear, lea tie perttelpatlud ei uta oe tlrlpaUae aaa. 11 atea aa tw a top aaaad matuat ar aktak aaee 1 aaaa, remlama tw sneM bbbb aad bib larttaalta B, ile'.ea ara pa , aale W eek A., a aamt Kaiiolw Uaraat. tba aaa papwalt a m a aaBra of the p.rtp el aea b, at te kla a arruB at'.tulof BA, bft, bfta ftd, 65, at TO pee ra at aae A:e a'l 1," mac' CI adieu aaiewnaa.ka Bud aaaa it ia 1. 1. . ,Hi U... iu a far .rrbla urww. kV 1 Lie Oeiup ap bee bA. atari priaataa hi aaa tad t pi.'.e. l (A Li.'aa f ana iwirp. Bad La aaat.it to t' e Beurad lu ... 't na, - ep the attueama aaaa) LVrr lupavaft ang awaafJi jtet "har a.-mhta Bart a I ep.i .hai.j linn. eik. tltkt Ui.-a luabililr pap tla etui am at artp fuBara tiaaa at Lutelee tk. I law ef . Vai tber h.aa uaia. Onr pneiwerua ant all .r tol.'loBlJO' a wtiJ ha aw fit' ,11 ...!' I . .11 a a 1 I- .a V itzSwtiA "J lawt'riiy.t r weommt ' "J" raarlr. ft tdrta bp nia kff-i peawaaUr. a artki'toakf iaoakllty raOa. a . QB Oa ru Mohx rowitm eawaewpa.r awrj TOHIfJ Aatl AfJIBB teare, aad at tawaaii with tot etraftphaBf A A Ma ta aaakmi hawlto to tha flaaato frraaw.lt fTnjTt PATWT VLPBDB TAPOB unu, W, Mt fTJLTOM WT. fJtoaaMBMT), aurpOwTTB TUB N. B. MM aw Taaa. aad at Ba. WTIJ.OI tl ABY VRBBTt Hbcb ran Cut II. ' . IMM Maap tf Aa laeflag PhrrleUaa tt tVeeklra and aaa Ya-k alll tatafp at tk rtit-wt a ke del LTH LB 1AT kt u ton lallewtad aaaaat tint aa ejawauBTIta, Pa teirt- . I Oa-rr Jt , 1 T Rarr a toBBP (U. PBLftT, Nraiua P.. re, aianata Praa. Raa TABOat. Il a '.atea raa Liraa. Orartrait. II aaa tan, narwwr. aVtraaa, t: . . ......... ra Otalima raw, I.trwar, Omr, PiariA Taaa, Bona, a ara -a iu. Orr araera Dim am. TQIlt till, TfUICH A BR OF DBT VAPOR, 1 gai aBfejl tta arrwlr"pa afAa bleed, aad Hwwr- ailv trnl W piaraal Itateta.'BBjiiatlaa W tkr bi.aft. . . . Ill -win. te reaore rtaVfirieae, aid prereot oeel aate nj 'Ar Aa a. a '. I ".'

t. 1 ' .-aneL lb Ineewrfkla prrrtiraUaa. pra wmiLb ' a . 'la'atlf etiere ar rtairre r p a.mr ar liiflammatloa: therafore ara laAteatad fw Umtr ai d h. timet ir ralae. IWBllhklB tf kha Jalate. lauwbaii... Bclatlaa, ata I Tbrp t tat. lab aarraaa IrritBhlllfT, and hara eurrd cewwof tia .l'.reani and BL. tta- Banaa. ft. If at nitaer.1 ar tt a tkltufrem r akr and p mpka ta leprra,a,Bre brat treated bv Ada aethoa; la proof kith, tbn mi d. r rarna af gala dieeeaa firs aay to U.ia treatment alone. ft. en,.a irmora from the artrtare the 111 rt. rt. trie lot from tba tea fraa aa tf macarp. t. Tba r rtrentban the aomtrk aad fltatanatft .ht dine lira o- pane, br lartwalor tlia ancrailooa. T. Th rdopnod la all tlandnlar and attar awetl 'aftaai'd oielrartloua. bp wiualiftlrg tha rtroal .Ilea . d n Ickn. at tha aaUr.ly m tka atoorbeut raa- Btlft, t. Thrp toad area' I r In ra Here aU dratwdaal twall laa tuhmittad to tb.jr operatleB. A r ., a j., Cald 'a alw) a eornd br thea ttaLhe. Kara and acut alaft aara al a ara braa cured br thata. Pwraoaa ran taka th.ra aatw tha adrtet ef Lanlr ru .ti ..ctaiw, aad ralp aaaa tkatr dlraotiaaa baled ald.r a' bared ta N. B. Tba LadltW nepartaeal la ai.urelr llaita aretrt fr m thai ef the Oanttem. u. Br eadl eg at Na. B Vt LLLilBOHBT Htren, a aam krrr af a.ltrtaere tf wall knowa rn.10.nw af Bmeklpa ma kt abtftlaad, wka fcara baaa cored by tot Bathe. exaa I P. BBC Y ANTI BILlOUk COBDlkL fwa Diarnai t, Biuooa Inn, Ooue, OomiH, Lira Arra rwL AA, p: ih t a PATXHT TILS PI TE law A IfOYBl.TY IN THB lODIChL WOVdf Thlt Plpa. rarwntlp ee mated, tt aa aatirelp aaw taraniiou, beiat a marhanltal aoatrtranoa for aaa moraoaortoient ant aompiam arp lattteu of sara ... tad .tire auft fcabrteetint Blotmrjatv Ib tka I i, etm, ct of IMIa aad other Dlaeaea of the ractnm t ! and for ttiatr, objecte It It unmr patted to aiaplUutp. aj.an'uje t ai.d BtReiajcp of epeiatloa. Ma famllp ahoalt ba without ewe . for a hen oew IL. adraatagm aad eon rente new ara kaowit.lt will be da. mat aa aaafal aud at ludl piwahla. la lit wag, at kha ftaaa, a an lalottloo lobe. Ia addition te tha aat aal' Bed anprohaUew wklah tklt ripe bat aaal with gam era p I'a ...... la wbam tt haa haen nbmtttnd, we hara enrameada tarp atalrajantt wtraa ta br thoea a he bara . t pert nrtaed banrftta from a aea f tlia P.p. aid tltntmettt angwatoelte aatantlow to toa fkUoalag, at aaara raga tampla af tha whole. THT1MONIAUV. I Mr. DANTBL LOVB.IOT. af lift. TST Wart tM at, .aaw Y'atk, tad bara amiated wltk tba Ptlae far ! im:, ptare. Ba Bead tka Pateat Pile PI a wltk nlntmiDt, bbI In tana wtaka am ttmplataLr aurad. Ptr ANDBP H VAN UDBN.of Oraea 1'eiat, Loaf blaad. whoa riots Ib at ata. Tt huvarla at. New j Tork, w ee treukted wltk tba Pllm rarp are alp. bat ' or the aee of the r elect Tda Ptae and 'HuLciewi, wu ! imrnadietelp rellaraA, aad ia tha toart rpaat af thraa 1 awka waa camp attar eurtd. Itn. V.. M ti" 11. ait, tta taat aaaad tta tit taaa, had a palaful aMaak offia Pila. aatd toa Plat ! and OtnUaea', aad waa eared la one tear 47 DAVllt MoCARTHT, Ma. tM Fifth at New Tork, . wka had Buffared aautalp from tha I'll, a for a long Haa, wa BBiad kp toa Pipe aad OLahwaal la all waa to. Mr. PHI UP IBIRM, Re. Ml West 10th rt, Praw 1 York, ... .a ef (tl.aif.it, Conn, after long tuflWiug I from Ikft POat, waa aurad br the PbIubI I'Ue Plpt aad lltntmaot lu ala rate Mr. Tin ' a Art WIUIBB, taraaref BnekraBa aad . watar ata. New York, af.ar BuflaAng aaup paara. ' 'tied tha Patent Pile Plpa. and rwoomajeuaj It a tla rarp beat tr' tela that aaa ba oaed. Mr. OMARUtlTODD. Nt. Id Wait Bt mi red atrueelr for poara, aut after trplua ararr knowa remadj within kit 1 aaaa, waa wkallp tared kp tka Pipe and LHatBaait, BENJAMIN IB' IFio, ef Hew Ytjrk,eBgtosw,wit ejTadaallp Aaklng undar tha aaptaalag aod aaoal alnd laBuauta at tha lllee, waa tnt nerd ta uee toft Pips ai d olutmBBt. aud aipatlautad ImBadlalft rw kaf gradaaUp Imprarad wader their healing to flaaaaN end Iw a few aaatka war anAraLp tared. Ba tlalmt that tka Pipe aad Cdikamt, aaatot Prar Itaaaa.ated hLt BJe, Pa WeatUkl add aagto at Alllmmfl. hot that arill a. fare Peaeaa wtabbad far furtkar aril mm aaa aawa at hp ftftlUag at tha I e pat. aaa moi tr n-B, At.ta. wlKlwBTT. 00 0TB. A BtSeraJ Itaiinat wefts ta ntralataue, nragaiah Bt iVkilsala Baft BataH latriea aswiu ally. TBBMd lktVAaJU.I T OAgCt aatgnat BBBBT B. PIBEcy. ata, IM fTJafTOBl BTBAAT, a wMB trn Tack. aBBlaCgAam. JJOMOKOPAfHIO lUDUnBaatr- Mawrnra-ra BVaariarwarawi taiiprra I tod tkatr erfftta at errata waMie mat a nalam far bU the wen', af Ufea amaAim Ltoi Btlka BwAhm amrss a Bbibbw, staid alwapa hers Br ew. Bad elware lair tBABj a Ample that aalrjeke Banna ba mafte In taa tslatttoa. a Bar aa lee. tkeBaB war oaa'her. wttk bBjBBbB '. aad ao BBbUBI thai aB ap rtrp bbbw tham wttk tatma Bwtk thwp hare prarad. BbABBbB tf BBBBBM am toam tally tar an the LPa aad altar e te of Iter tap IMa, aad rump atmliaAi Atk bare ated W aaB a abrrtelae Pkiwiii ti wtto ssaaa alagla aawatga. bara aarwd aaaahw if aartam atotata dlaaama af pears at and hauand area wktok toay bara mast baarrr-ta Ir rat... and aawrvj the miiliew waa aa I him, aaaa taaAtoa ttaatr parwr m etwewer. Arri a ne iwatie etiw t wWhawt ak ,, lafartiB , a after kha aha taw ef V intra art. Aapaniua. a BBBB- -1 'an a - h. mmf a, whin patnalwal aae le a haw tarratoterp twatj BABP w Ate worto tf Ma tttgkmL Saab are at hi hat Ba freak Matt eaaaaw await Iba-awa te taa earfaw fham atollaw kBarwhat katw ear- w ararr, pat aol aaoagft W Bin than kaaw anoagb ta pyuh but aat snaagb tt aaiaiaarB, Be the, bare aal at tba waa and rmabaja of mr randlewtee, aad rraa aapaeft m ad rrrtlaa re anW and rlth thean ear aaaed garmaate tha aa aaa. - te art tha flow, a ltd rraa fanrda hla brartag at tha raw of toa umnwth gtke foraat tort tat roblla ara ear, aal 1 aat wltk aaak pajtrp dlrtaae. aad wall JConw fcow ta taka tf owe Btta Bad lee re the tow eoanlertat wltk lit aewsr Ttr,., I 'ialFll.' brtna BVat BMI. 1 BBNT nOMIWrPATBin niYIIOlAM Thar am I wedbrtkaawt INTtakUORaTT ad atllTNRa W prtrr wmmanitp. Ail hara freaitd them all iLe bara 1 keaa iwiaiaiaitnt r,a 1. VflUINV, t d IP M Alal.R e-rtrp a bp wtrkp tf paotla rildaa gat pet-. aaaa LOT AJW rr a OP 1 BTCMPnRP'i '8 HtiMKlll'ATPlIC BPEflFIORi Bo. Prla of llnfle Bntra. a. 1 Oara fftoi-r, Cna..at;..o and Inflammatl",., li-atreii., BapBiaaaam .. at t-'Oc-rra tTwrui parai. Worm Oolla. VorBJtlaas Ittmt . .. .. I. .Curse Cnllc, 1 m-fiins, ''T'l and W.B.iul ara 1.. lii o wlh and t...,n. a Ib ft. ,Cyww Ittjawheeaei i;hlidm'n sr Ad'alle, Ohiilaa a...alaww ar.l a ...... I . mileii.L. a. ta t..Caw ll.wapB rr " Ml .at, 1 ' . . 1 a. .art, a w. laftasr C"'li . F ei. iJ.eaiitnrr W , t. Oaj-w raee-ae, IJkal ra a. hue. kaaaaa aad toaFtftaa. Aatbnintw lltre'Llee tg T IV.- ' raa lis t., ll n.vwMaa. WmnaVeaaa, laterara er.l Haa- Ik rent . . tk I t. (are. r-.W-., . FaertBUia, Narroaa ae ne. Naamkit ami lie l latwai Ml I l -tf Lr . . rl, a ILadaehet fTtaa. tol'b ... brawl to till Ft aad T7 tt 1 B CB-ar B,.i-i. VVrftk. A 1 01 Btttla A fleeaa- I,. . . a' .... I 't.( CoBBAalUt tl B..Car.aiirru Hlekataa w..w.i tt . .fj.att. Lketrlu. Ihri atr.vmiwt at g l II , . ,a I 'ead . BBrnwAI er atararw-1 llreatt itie w".- at 1 d C ur a.u aiu-.ne. i ni I. Imiljiia, narmraa kBe..M II. a' lla-lwr'albib .... . BJ I lat. It ....... 'a " lu I - aire ft a tteaa. aew ta tl.. I'liral. tlBOk, A m l,1mbe . . a. . It g. .Gin., la, anil Aamia, I ,t- u, 'aa 'tart l.a,' Ane, Old Isn trratn Alt gi 1 lf..Cu. a I'l'rs lal .at ..r Ritr.aaL bst w B'atiiuB. B rtlBBta . 00 ..C' a ilirJhe.u.r W.-et Islaiaad fraa f . Ida. Kta.tK ar W.ek a;, ht. ., .BO ' f Gate Antral., Acut,. iu I. hi,.. . "'. r Vr. t .at.lkkl ie the lUat.l. Indta'aa ....It I D. .Ourw. ahnie.Bee ConrK ali..tt.aaira Btat raa. hatttir II, 'u-Spevn, die C"iirb. . .IB 1 O... A-th. ie ' 1 1-, " ... I IFimanh, Lalwred rtre.W..aw 1 1 -0.'i. BBBl K t pj-iAat nAoW. ... II B Car , Ba I, In ia., a.e, N in-In Ike Brad, ha- I W I ..In, F.trarh.i M B .Rrwa BerntVilv Velar,. d Olandr aial Ttseato. ftwel'iuftr aui i !L! I i.art M kt .Come Deti. ral Patulltj', Pbridoal or Marram waakataa . IB B. Guar. IFruiny. W: aid An.-nmntatieae, TanWd Bw. l tuer, a .Ih rl ei.tr FC rr'tiaua Ml M..UU WlV Ittrkinan. ProrliWien. V.rrllpn. Kw. sea. Vtauit jt Bt R..0ura I rlaary lire area, Ararat BifaauM w tklal. t'riliatl a M ' B .Catr. gnmlnal r.aiU.1 .as. iBtt.liintary latw aeewnwa. and eniuwaaaiut lYtntrati. a end Da Mrikr... . ..I at B. .Our w S. ra M .nth. Bkomarh aehe, gaakarwd kkiaitli . if Adults or CblMrea. Bk 8 C.ro '-irv laeujetiurnee fg . Gu.ae If, aSa.se, t ran. i ur gpaeni. at the tima ; or ttahlna and Irrtt.dloa ; I'rarltla 50 1 B Cures a ,-t ..... a CLeogr of I i".. lr.,... 1 g, a. Klu-I.re ef Meat, rat'llatiun. Bud e'en ihii-mm Vwmi i pmiCEiiPOAflnt sra af Tklrtr-tTs rials In moramo and Book BR ft 5aeaufTwroti rirht rlsl. lu m.'rowt. aad Monk T 00 ta wt Tw- ntr ttala lb ronnrei BJ.d Bnuft p 00 i sf Twrarttt alula, plain, aial IL. t of IHrna- tjni,. dOO Jaaaof Klltarn tanrw (Nos. 1 to lr.) snd Bn.,k .. t 00 Eaa af any Rise 'jeaa. (Nos. '. ta tr j sad Itcih. . fgl gh.rla ta.r.w, with tkrariloae. ana h) IpT ftdweut end the trade aupplled on oar aaaal Ukarai araa Three mndtcJiwa. kr the eludla box ar aaem got hp mall w BBJBBI f rw af tbacgn an tka raaaia If tha price. AAilmw IH er PI I MPHlLBYrj, Ht. ool BgnAD BJAYt Now tork, H. B fcr tktaihraya bee iWaiuad Io kit aU lend, No. oOt BBI IAD WAT, fear doors below Pibam ft, wklob has been fltted er, snlaraFnl aad tuners tad. sod a bar ha will ba kapwr ta am hit aid BBBhth pa aaule, BBBBBMBl and at sots. Mh rorma far aarvjultatlaa are epew garlBg tka gay atg psiifuta oomuii aim at all Mors M No. tat tRalAIt' A Y MtmBara ar Pajnuat hara their taw af Hears lir e Brartmrw. and am thaw tally lor arary dlw Baas to w ttteh they ara sxpoeeft. with tha aaoat BBdbM Bjceess, eurtne tkena at Iba hBglajjlnd aad at la.jt BBBBBatg lam of thoa hot enly do tber aW Blent silhout tha MMBBM of talllag a AonVr bul wit sag ortoaa stakuaaa. K a faa.Hr wko hara auee taraa. eJaaftad tka aoaaarta freed ww from satiety aai aa mipiioo fro' Aakntm eouaeueenl a pen the oaa of a am tf Maaajvkrayi I petite, will ami Be wttk oat AmsBt the tlseaam aaa BMMBBw aaral ky aaaa gmpla epeattt may be nauUoosd - rTTnrtTgll kjaa Bhlakmmtat MniaslimBB BUkrutasa. C aiitmrn, weak er aad ifuaaito rtth tkatr tear pi sill I aWaleaw af low sidrtra. Be pjaovirrvp, aud drrad aP mwflSO, Mora pareeue i Bare kewo eared af tokt eoodlttea ar Bampi.rtwrs Pituwli PUlttkms by ail other eidar rsrasgkaa Pu a w fl serene, one. wtllch awapa an era A upoa B eoimeetl te aoadltioo of too abdominal rauoua air Balatloa. and hanee ara uarw perfectly on red ay as kanial a' pilaatloaa. bara baaa In tk wands tf taaa mmd br tha Pct-a trauiriu. Na sere, af kowarw laat taadlng or nil eMails, bul will ba alMmtULy aaiwd by tham. ft it . Arm aad Waaa Biaar ftepeud atoa an lakw aal mairhld sxmdlttaa. aud aru aaaad bp tha u. n. . , ar Pi ja TL aura, its are aaw tBttoptag rood aya aad iidht, w he bare baaa aarad hr tola laralaahU raatady. OataiBBB af tha boob! thstJnaM eharaatai ksws been ceref! la kuudreds tf BMW kg tba OftwABBa r a OnraBB ABTB Dot ne ara anlrwiwally sad promstl. pared be tba Bin tr tba Oot on Pu.ia. In toam eerera Bsana with tnliammatMn tha laTaa Pujd an and with tkam. B 1 1 saanaii aJTB mill harm, w fiaaaaat awt as fatal daring tka hat euw.aer m Baths, art ourw pramptly and perfectly ky tha Diaaawoaa aad Oia Ibktbt PiLia. Tbossantt af II rw ara tarad arary pear by thae aataaaut aad pa harmlem BMMBM A twaatp-tra asot boa aftatabm aamt tfly ftaaa There sra oat a ataglft mm sf thaw BJABBBi hut ha beea tried aat appremft treaa raara aapert'oee an, tramft to to aB thai tkay bara baaa rmnntmaiitot But they a. y ba railed aaau la iwrr lusBanwi for e auie. Ho aaa tan aay they hara baaa daaalatd ha s BBAjl lattauw la tha gaiahawwawaf aauBgUtate at toam itoaadlta, Pat 01 ysu.s. tetany Aa mi Oa aamberad eeww Bad Books af WiwcUone. rarBlyaa towtfmaa kaaw w.a Beek a rn, Mewe Pram BtttBB yen ra a tan set la Iw laraa rtsla, sooUtntiu ths sadrs aureberad aat IW tared list with a fall manual af tlniAlimt. fonntnt toa BBoat i sijrri. aad wnoiaar Ftaii.i Mroiuiet Ohrat known A aheet f ma whiak any awt bar a parent sen arena rl be eues.asfu Uy tor bwiiiU, ekli arai. or aertanU, aut wklah will eerelu tltkawa la dtatoPsf a, ta time aad manly milted, tw ana I La ami arary year. Bu m ,snw oy r a a 1 1. 1 m mats this Okwt and Iw aal tht r totirt Kaan-v Pursitian, aut was It ao tt wlthaat It Iw tfly datlart pu year. Bandrrds of prreoua, Ib iimksAai neaaaaB etna a, bara thus practued aud tajLBB a speetfls w hie. tot sored thea of a dlaaaw af yaws' stent lot, ant a pod a hick thay bate fawtlaaaly STye nfted a amount af muuay . YOU CAM BO TUB BAMR totim raa Peas. 601 BaoaDway, al tha aat skBad. sot ftoer, kalaw Priam Bteaatal tka Ada a the Raa Pua. Atanta aat toa trade sappllat w BtaaL Mr. UliyjIVBXYH' sMaa eooatauUy epea emrta bto toy, aad to may to iiattllit awkM kawton arjibl aJO gJUHT IO IBB RPOT." IBtrAMT BBUIV ITOP VflOB OODOMI Ft Birr TOOt BBBATM I arRPM ITirwr. T' tJB VfAfM I tTALODWrw f IIOAT iJOIFU'TiUm. THROAT OOiriGTIOIl THBOAT OOltlOTlOII, af Ran ma il BMP tat aw, wo fob LOtTURagB, OOP rim rvmjo PAAjraaa- ajaKID 1MB tinvitlta toon pub iBiFATt wrnvaa. OBaTiTiJmjtrai 'ftana BPALOIlfftH THBOAT (aaOTIOI IOSfB taaVDOBI ABB OftTUUIITail ai th PAieDIBQ TBBOAT OOMPIcrTTOBB fJHii.Daawj oar rt ia 8PALDir.fi. 1 11 MOAT OOBlBCnOBF. wepwy (Mima a Otyaai tailtaMi TtokWlWr al. Thro (faa tart aa ecianw It OV rota Yawp kapBr I artefl; te "trill MM raw. IB Plan w aailgbaaat at tha Baaa. rtw ara assrs w wresle aww awft mnuoi saw I aarwa rram aaw whe aat a tterurh et . ataarp Vwa a a aad "may.. any aifbenR, a th. Throat, a- .... a rare aaw at aa Throat Itearnr twwa, ikw, wlC -t.re rnaitwtantir aaa -on win as. we mat wa'.a It-t, rdiiiatoraga Fan will fcg man rwrr reswhi aaa BBBBBM wtatw krar-B.y . kFWi'ne nkllc mn-dnrt. for nJtllaa roar OoaeB w Bfertnt rwr 'Mrat U too trr eaa aaabaw I aa an in aa .int tha' yra will arm sBa a . t , amrwm eytavnorBbta. Boa wai Baft baa Bl tht 111 Saab's ernt naalare to MaAW aw PtUOM TtTMNTY-PIva t wN ra ktVAdWAtrt. a w, ack wekaga. All rfdnan TrTsntafaTf rt Patjkagt wtB a maft kg aaa. BBBBha, oa n, prH Tngjny laanBta. AAJrew uanar a BPU BOwu, ft. tBiaeter Math ta-w raea 0BPHBL10 ri, a OCMM BOM B kAOAUM. IBM bbtdub aauieivt,., tnVhB ALL KntUB "J liAka AtrrisV kha na Of kbaat-m. bV BMBJBBI tikafc gj raw ism m rack iwarkvsja maroa arerwaaad : aad t as ... U Ote mow. ... .am., W BB BklaBb. tama I tua rrlur rram pala BBI awkatm win rw abwiaajg. rtw. aUaarrt fall la rtwartap aw flatusa M, tfeadaebft. to which fern. I at art m mMaal Hay act lantly are the newels, taarnyfig OOr- FwUtaary Maa.BlndBaft, Dalloam Paisejee, awft an persoaa of sarjdatary hareta. atop an raiaaaa a B be rati". Bruprortng Ike en BULB tlrtna loon and rlsroi t tot tigisatw orgmas, aad itwrnrtat na ae. aual eiartleity and ttrraigtk tn the whom arrtjrra (Ma cP'atAiJO PILLM Bra tta awmi tomi aa BBawtBwM and aarrfrjJJy armdostot amnaaafc aartoa baaa m aw maar yaara. dune, wbina 'iw Ueyy bara tta "-ntC and ratlnred a raw amonai a naln ml ealaTtnt rota re.Aerw. wtiauar ortyiiia awg la the aa ions .pAam ar fa tn s Oerajided staw nj aha ssnasdajb. Tiay art aaAraly rarraal.le la Uwtr BBBBMBBBh ad mar bt bkkaa at all Uawt wtta partaa afw, wfgboni BBBfttag aay rttftnga al aba, waa ,mw at any atagrmabla bwka .wider, u mUT H aBjatoattl abwn tr tblldraa. BTWAjU OV 0l"MTBRJ'WTB Tba tan ulna bare Prt aUaatcra af BUury u aaaiabsg aa aaab Boa. aatd br . . ' ate awt eB atker Atolaw la Madt ABtawtnae mniky man. prtiak. aa apattw w Ba nuoa. afBBwret, kg organ should bt iltrtimd it H R1B 0. fflUITWJ te iwda. otreet rtcw York A start, bottle W BTALDmrjtf PRBPABRU attrOR ortl a rr tea bhnw My aw t aaaaaJiy . PALOmaV FRBPARRU BklnUPt BPAl-I'tTQ'B PBBPARRD BLUR. tYAMjirtU't PRBPABJB fjH.ua. BA Yg IBM PIBUBB. BOOMOtCY I IMRPATCMI WT"'' Alriwai laTiuaditm Bn,adt At aarddaaw win heppea rrsr, , wau ragniaaag ttmlilsa, it tt ran drwireolr la bara wna ekuap and oaoranlaat wav for repairing fu nil tare. ttra. trot art.. ATaUajnaOt PBVPABBD OLOeh asBa ali aaaa amwaanata, and no aoatekoidaaa ..lo.at.. with. mil II ia always ready, sod ag t toft rtlaklnt wiat a QBMFUI MVBll Y HOUBA A. a A broth awtmpantm aaak asms, ma Manual. Atdtaw MRMRY U gPAJjOT.NIt Ml. IP. fl BJIAM sxraw. Raw RgrA UALTlOa hn tB aa the uuw&arffZtt'xZ. Vtiui'li'w. 5 arp PIBPABRI) ni.Uk t weuld tauttou all narrow tOBMidee betors enrebenlBiw. e- aaa afcal toa M 4o."SlwA a- f dJaUahf AXl.UMHIOM K ij -IB AM I .Pare t mata b. ft hatayl J r! Ita-nall K bWtya . t.r. a dfteaW J vTa iM".". 'a "-al" ' t. ef wew I V rl R'flre, "tlt-b V la ,'na-, H aTal-1 at BJ 1 I Hr nr Fa Ir' Zaartw nil Y .tn. raw all el mt 1 M Ws Lira. In-, -Be tl afte. . d Ir, liTta l-ard Sa I I llry BllllrTak,Thl d I. IS. V -i'rTosga I OafTtsa. , eM Uusr.n'lar irr,.sj, ta.A I. r'.t Irjfiutry If Bal el Ian p Wm l- i , la Ta t e b .1 . flr.t 1 ul na, ii mash i ear ar ' ail amp Dnee sc. r , tat' mt t MM d.at.ie.'dsfe tar t'aae Be-t "lr.st (a ,atra akvataat njnrtt 'rwtf. arary kony ft- a t I .la T p. pi 7., I aTB I.e fkir.e. s .r- r- k -" Famr tr t" I a ..aa at at f'OSKl IfllaABD VKRMf--jaevMIK il ' Prl JlajnliBon. BmM MUlltlaf am if ltottoi aig, itol 1 Lj " Bpritts attV?, as tBL M " far af atk, lea. ,di afj frr ft, a . bT i 1 aaj A ran ww ratnrw tieBest :r a t-tt llaPtaP jBBB DAl MOA1 POM FUaMaMt )ID TRtlt W ss tit te aww aM ' " tr It WW 1 AaK'.ftUA paf ..-tws fnam -f Oa Her-i a rrnry Tr-ntea, BBJ IPrrraaarla. Bad Kragay MT A. bt, bsnwra. BiBdM BftJ awaaa. Firtoagf fBM EXfX'hhlOliB. BiDDI.K O .OVa. AfiD .'. aml.nti at.J r ltd. roc" ad tiaa VI ar JAW al'h'rwitli a' hsria .. a chsikc f - --t iiW aa, JaTBa Apr 1 " r. 1 Rl BoN, Ito aa, . r ite t,a BBJ a-lw sal HwrPlgt RBRt I'lU U Mill iMt-rflh lit V'jHlTh MB I A- tinar.er 1,'1'U. Rl.'rS- IIP rfi rtU wpa Aa, I m -f.ertrr, with or wl- .-a he'ra tar BBBBBI eV f.Zy" 'S&& g VMOli MIQwaaV- wlBJ 'AIM! 1-1 wrwwa asvtaa, m 'Mawus enaaa. fe fi tba maw. ha fatrorto, aoa usara ahiy V BBC WBigw ajkfOTlaftaa .'r.-d-L " ABB7 1 Ml 1 R, an Watwi'r .- ,ra-or. 'a t. BJ I i w aayjaaty 1st kb ru.. .aa rtaaaliA Itn . Brr'tAeernaar wnp w"' , ...g, auaaMOMah ih leaflB Pi FA AjuBaM 1 nil I Irl et' 1 irenei , T" ...aea t-nt Based aitwat fmta Pais p nr- ... . B"0 Ma . . C 1 maeW Tw tare, sufi far. sicca. Wflji . WatCaA cart ji. -,'r.r - M,JKNlUI UBR t. b PhA.ABMil.i ! T-,., i i0SA teara. bp a, slip Iwttaaat aar-ptlia,; .11 t I Lai .. -I .. I , a. raaaW' aa. fclhst., Yo-a, ow. ,-r ,,,i7l7 tow- Bail k ar,. rlteer-tr . in aat .In BlV Wei planks n. Bflal s learnt -a,. . , . a g Faa. arahls err uag-wewM Ttrdr -tl Wl aalai wrwn lr''tLte?Til ' ; Reoi LAh Bua; ivi lip nauiaa B.MUJ The .'reraor :f T . I-S. i ta,t j . A. Ratka .1, a 1 na t 1 . h. ... r g garbag t Vt set SOu, fa. tl . r r-nnit't . 1 ' aja.tac Hott ..r .. teoanp ..rA aaajB. ratoltj Ln a H. at ... S ,. A M Prorneel., T o A.M. r HV .t., H an T O Pr. klt'F. I.er. ft a. 'aN ,t lOUAJg I A in -.a, ll-V . T.4 M I Fit II ! ol Uw b el rap., rslrw , ortl a M-w Verb. I r.xaftr'ha erenrwlno fa- awate as 7 t 11 ft) lauXSR' tl FOR n,XOURBUlRB- aat. 1 nara kvt oomrmuiou. rUiatin,i a JO a FT DFiiiaiNaiA v iNaisAi. v . T t ; A. Pw ta).rwt alw iBT'lieo bo.nk n f sf J '.lOalBiinlva. 1 .1 gnwA St. acyrwlr h ,v'-. iVacl..' landing, rrfpoew. t WrdiwCfBM J UAwP tkRD Kt.l.UBUC HaIU DTj Vr- BHIP.l ft OllM COLt MHIAf HAH UTI, PPlOg f - BNTY-KIVR I'RfiTM P ot! i' cotbett, r than BB, blt't prifwd jB BtWJ t ua . Onr grins lr"l. i t snyf .nbi.'tw trr Ins tat Inwtng wsjj-knwaa Ihneri.l. ant tao,nluwraa 1 il J'wlork. ' V I A I...oi rt, II i..,i.t. 1 Rl.tifl 1 a Bt ' Oust A it.i.. II. 11. 1 - s, TI I no .. ata, mi bltoa. L" PotTTB alB.ll. tl r, rnravB, alt Hartal, tf it B. d a a . el 1IL rt su. av-n.ua L. PacasoTtt, n again l)aw.r..n a. nan, BOI Baonl . f Sana A o., Iitiar.. Al Flint st'i I a. I Isai a A UOa I" .t.tete. raron. irl 11 out Ira ear' I and -.arena II ; e .ner t A ha. aud tauv.su a. It r.rtwo II f - et 'lblrdat. Da, Hiirsa. U rue .t aujcr.wd. war Bia,. 0 tLTliaan, D.uaitlet IL II da , r , r J broaa a rW. Tnatta tt,n-,. I V I--. sk m v. ,, no- at rbn III .luatda ra a marpVt't,' 1 i,d stjuitF c. 1 1-. Maa P -r. .ti a sr is. 1. 11 1 .yon Bow. a d. 1 a- 1 S. W. 'L I. '. 'JI'J In, , , ... I I firooklyn J R Osrr I' nrrts M. rt. al Pre BJW aww I , Db O. KaiNa.secI) ur.Li tr., . ,1- . I 5. W. fl.we 1 N l...sr'al. an Pn 1 t It O. Peru -n.an, DtWahi. Mynk trv aol Ok, 1 ' tl. 0. 1.1 D utaiat u i,t g) WillUfMtro. f Mai t.-1 a Go .Drngtlabc rl utti Ith at aw MB al It .i.... iF ursi t. katMP tt, cor la-wbd I " -town 1. I.- i-i. v,, .so k W. U da.HI's Brnsylst, tit Ora. r r, aaw TBA 1 I y ruai Kias-B V.rart. Btera. POOrawA a B W. r (ic.t rt ,,-.. ... a . nllam ant 37" fir.nl a W. U. I taa Bts. i,- re'", 'm (."anA it ffl Arwark. A J. P. BOTT.ft M nienttw tl. rfaitLglog, ,. f Pbtb A Oi Hill of Pharmacy. Alar fw Droxpi.t sa,.. rail turn.. ah. ul atw wa,ikr kt" tfsjn-itrf. tnt fprmi. fwk Wle a d r-tMi) Na It u.. ru Fl ' . ai. Hrasn, a Ulla abnrf t. si' ttaraws' 1 auABrimww I ITOB I.IVKHI'IKIL - THE KAVORI e'l-pat sh'l IIIN aY CLAY belrg aoaro'di d'lBlird b. u a I. tc ttra , w. thla day. at t , .a P M. ft frw nia't. 'at aud 9.1 rise. US. sr. .tar, ct ' srr.nilil d.tao Koitsrrara s iba loartt rata p tn hoard. ... to 1 OLL1NS A 00 at the f OU the v ei :. .l th Hmr. aU f I FHJK LIVKBPOOL DBIADR O'.O j Line T'W si'.aidid r'lppnr .ulp vi ' Capt A.oew ti-fr . w'll a Itlrw p rail . LFe -.te. I toatltt, t.t It t 'rlocl, wbf n Bl' paew tisi fa nitiat I 1 b eld. Far 1 " - pr low-.t rate, al pi on ra I p.t cNtfl. Ri ....WI'.kt !..MA.: -' ' J B tii'I8'l I FOB LIVERPOOL I LD HLaiIB n Idjar In- per.. 1 ahl, Ii RtU - PHI RPj layl. pier I'. B. a, r- lis a. '."ti .r't rht a' LA, DR. ifl rf Dr.'rs.w a, , W . 0 and p s'B. pr f " ni or to liaieod. ate. Wll LtAMB n tal lon.l.. n.'st A wgadar OLD BLaCB BbaB LINE ,j UVBBPINJl P-GsTBTa, Paa.ta rrosn w ao Llmrvoel bt t i f ilartag I ateaa itatt I a ' t, aei'lut OA lilt Mh aod It 1 Of taw Mou'h wiwiaioe. LraiUr.mr. It's. ha, AoatraBa. Oynorara, Jtd rj ltd ia renin. ' . V Ontuieellw T' fa-oi , BHAnew.tnr. .n-l'l"" u I a r fa. a lIawp ''W ytia HTH i-eNKl or Inn M t "Tut RAFtklM, Co tan AU, pi 01 F ... IBO A N a 4 aii.aNl. I ai'TVtrl.'ll Wll. IAWU A HI It'l" fttip.lt.. SI.I Bff'l.l inanf.: 1 MEW VOaB Aftjl LTVsBPIjwl j tewftla an eabarklnr eweaaatarr ai lam BR TCrwV .MBsU S IV IJ.. 11- Maw Vara bob Fall tllstot Bb I salp flow .am irta t taaabakkal thnir fall aww 1, A. bull 1 r ... f an tp- as Fellow, Mm BANOAB O Iffj p mm RIM MM ' PDimtUkOH latu day Ilal sad ot, erar H.ttaruer. mot., treat 'Wr ea fl Blr A a A. OP f-ABna " If stsrr rutiik aaa a a do a Ltvtdoia... .'M ba Wm Bi IP" A IP ft a I la 10 .'a a v tow rata Rttaya otct.ts rood Iw Ai mortha BM At M pawa.jra fo warden te Parts l-.r, '1.1,1 Frreaaaa. aeaerftacu Aatw run, ar e. nr. ewA Wj f fates ky Psnjowawiwiat io aruig owtrarti fitwiad mr PofnriLjir laftirmaaou, atpir al she 'tot B JOUN B. UAUB, atawswt t . arptl tflM irvrnadwar 1 Mkf 1'BOm, I'SOR b IltewCK 8TwLIflB. H Utr'v 01 TbrliTaB HT 'HI o ' atH BT Raa Hlrt-r mils tp 1 ....... guru.. 'h Mm paeapa lioni ar 'o Lir roi. 1 1'ra 'a c R ll.uk rl ,r- alto apv y at BM of! re, rib Pea I BM gg Uee' li TAJ'8CXrTT'8 LIRB OF UkKftPOOli PACRRTt. H , Ts aoracrtbrrt nrntlaae to ( apt aa tide A 1 Baaege aat from IJrerptml br ihri; Mar BBM of paokeia, oouiprlaial in put the falluwl. ( IBRM WA. TAP8COTT. BMBRALOISl-K, Al-'wfl pRRk hOl uUT.MeNGaifdTKJt V'Vflal 11KM allABIJ t llNoraJ.l.Al'.ON. 1 t' mfl bVafT PQI't.T. vi .pa Tr.'.MU ClfDAbWBI ' BR, BtA PtAwtB, !' Makhg totitth r with o ho'r, a ahlp .v.rBBM da. a. '1 a stilrcrltr, err aleo ae-nte fo- toe Wm X tlNF UK LONlWlN P'GBOTS tBB. lot ell of winch ihaF tiaul crude. Lta ou I MM p ta, o,. .ntr RKM'TTAN'IBB TO IBBLtftRU, as w T. ACo el e oeotu ea a Wur dufs l' li'niBiut tlirouahont arelsnd Ir leuo. ao, .BV, rT.irTltl,. i.iianni'g.TPJI. Otrruiar, wltt Ml part oalara tu-y be nat WW pllcaUe df bt l.tler.encloae p.eted" ttawj) 'am MfKXin A Go. fit d orb sf. New offlflj aoTMsanlie TAPBOOrr, B A1TB A Oo. LlrtmBf LIR FOR LONDON-SAILS AOfl Did, Ihe favari 0 Fscke' "bp 1 1 a M K L aw BTKR. It log alpiot lu, E. litre far I' MR loa o n.) or d Bits ou aay oa't of Ij"01 n oa IrrUiul, siii'ly to Tal'd' OTT a CO., Ht aulL t'lll -"traal BALM OK WHITE L1LL1EB- IntB bate yen triad thla iseHeut s.id ibtbiy vwm Bd p aparatiou fa ell di.li uh.uj. '' of the BB cuf asPlMPI-BM BUFTGHIB. TAN.Bl's giLallt NkBA. Aa. IlalU ay roil t. do to eBRL aaolliift aod Itf.tnhlnt a Lea oaerut-etrd. slid -m Scaly T bj-uiL a 'o the ski.. Ibis we .. wV BdllBitdlifBrsnw iiorteOlial. Hall or UU aid raea.cr than any other artici. now tn aw. b TWBMTY FIVR OBNTB PRb nrTTLlMW Durins the l-at ntooia larrr aaaaUNal 'pB eoltt sod sr feel tre'ihod a bear frtan s-l wn-jwrn bled It. that It Hires tun great. .1 .BU-'.r'-. MR oner yoa tr ft poo wUl oerer uer ' AflJ wr fmd oonfldint For e- w s. PS""'''' TM willl.ro bu b. iuia at tl Rlgbih ata. Nia mm taatwae K

Other newspapers of the same day