Newspaper of Vakit, October 4, 1934, Page 18

October 4, 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 18
Text content (automatically generated)

“HAFTALIK Radyo Programı 7 tinci Teşrin Pazar 184 Khz, İSTANBUL, 1631 m. 18.30 plâk. 19.20: Ajans haberleri, 18.80: Türk musikisi (Korun) Reşat, Mesut Ce - mil, Muzatter beyler ve Vesihe, Vedia Kia hanımlar.) 31: Ateş » Güneş klübünden ma- | kil. 31.30: Kadyo cüz ve tango orkestrası. 882 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 13: Öğle konseri, 13: Piâk, 18.45: Kente- rana, 18: Karışık konser, 19: Haberler, 19.15 Jean Marco orkestrası. 20: Konferans. 20:20 Plâk. 2045: Musahabe, 1: Aşk şarkıları22 Spar. 32.10: Rus musikisi. 23: Haberler, 124 Kh. VARŞOVA, 145 m. 18: Dans musiki, 13.50: Miriahabe, 20: Hat müsiki. 2045: Musahabe, 71: Popüler tagannili senfonik konser. 21.45: Musahabe. 21: Lembergten neşeli neşriyat, 2245: Ma - sahnbe, 23.15; Reklim ve konser, 2850: Ba» <hin esörlerinden senfonili kanser. Musaha- be, 24.05:-Dans musikisi. 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550». 18.40: Sigam musikisi. 1940: Musahabe— Spor. * nder Polüfinen “Tanos Vites, opernar, 71.30: Haberler. 2850: Dans mnsiki, ... Mi Khz. BERLİN 358 m. 10/80: Radyo arlerstrnsı. 20:40: Spor. 213 Hafik musiki, 28: Haberler, 25.20: Dans rmu- mikisi. 597 Kbr. VİYANA, 507 m. 18.06: Otto Vacek bandosu. 10.25: Franz Verfel (kendi eserlerinden) 10.50: Haber - #Jer, 20 Şarkılar, 2045: Johann Siranssun, ZI geüner baron, öpereti, 23 Radyonun hakiki tarihinden bahisler. 25.80: Haberler, 28,5: Killik oda mirzakaer opera takımı, 2440: Sehirammel kuartati, 8 tinci Teşrin Pazartesi 184 Khz. İSTANBUL, 1681 m. 18.80: Fransrzen ders, 1: Konferans, 19. 30: 'Türle maslkisi, (Ekrem Ruşen, Cevdet, Kemani Cevdet, Şeref, İbrahim beyler, Ve - eihe, Belma, hanımlar.) 21/20: Ajans ve bor. #a haberleri, 21.30: Bedriye Rasim hanımın iştirakiyin tango ve caz orkestrası, #31 Kir. BÜKRES, 36 m. 18-15 Gündüm neşriyatı. 18: çay konseri, 19: Sant ayarı ve saire. İSİZ: Radyo or - kesirasr, 20: Konferans, 2020: PAK. Konferans, 11: Ras odu mwsikisi. — Monferana, 2145: 'Tagnnni, 22.05: Viyana m «ikisi, 29.55: Kahvehane mosikis, 215 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 18 Keman konseri. 1838! Munahabe. 18. 15: Taganni, 18,10: Musahabe, 1915: Hafif musiki, 19.45: Pili ve müsahabe, 20: Edebi yat, 7070: MMA BET EMME rem. 45: Haberler. 91.557 Musahabe, 23: Viyana Konseri. Konferans. 28: Keklimi konser, 75. 15: Dans masikisi, M5 Kir. BUDAPEŞTE, 559 m. 18: Radyo konseri, — Musahabe. 19.20; | Blanko dans orkestrası. 2020: Musahabe, 1120: Rajterin idaresinde opera orkestrası, 22.40: Hinberler. 23: Bigün masikisi, 24: Mi- zahi almanca neşriyat. 24.15: Piyano kanse- ri. #41 Kir, BERLİN 356 m. 10.05: Spor sahasında Alman kızları, 19. 30: Phi, 20-20: Aktiinlibe. 2040: Müsahnbe, 31,15: MIM seyriyat. 2: Hafif mwesiki, 28: Haberirr, 25.50: Oda musikisi, “392 Kh. VİYANA, 507 m. 14.10: Plâk, mnsahabe, 1849: Filharme- allik konsere dair sözler, 1020: Mumahabe, ders, 20 Haberler. > Teknik, 20.45: Ne- geli neşriyat, 71,40: Neşeli mmsikinin devamı, 22.40: Piyano musikisi, 28 Dans masikisi, 2520: Haberler, 28,50: Mansm devamı, İ pik, 9 tinci Teşrin Salı 184 Khz. İSTANBUL, 1621 m. 8.30: Plâk. 19: Mesut Cemil bey tara fından çocuklara masal, 19.30: Türlü müs kisi, (Söhdye waz heyeti, Mehlika ve Nedime hanımlar.) 20,45 Münir Nuretin bey ve ar- kadaşları. 21.20: Ağams ve borsa haberleri, 31.40: Stüdyo sar orkestrast, 848 Khr. BÜKREŞ, 364 m. 15.15 Gündüz neşriyatı, (Plâk), 18: Mü- İH mesi, (Sigan takımı) 19: Haberler, 19,15 Mini konserin devamı. 20: Konferans. 2020: Plâk. 20.45: Konferans. 21: Senfonik konser. 21: Konferans, 2218: Senfonik könserin de- vamı, 25: Haberler. 723 Khr. VARŞOVA, 1M5.m. y 18; Piyano konseri. 1835: Plik. 1850: Musuhabe. 19: Zirmat 19.15: Popüler konser, 1945: iŞöirler. Kanserin devami, 2020; Musahabe. 20.30: Plâk. 20.50: Muhtelif ba - hisler. — Karışık neşriyat. 28: Reldim ve Konakr, 23,15: Dans riyüsikisi. 23.45: Kenebi Afliyle konferan. — Dans. 345 Khx. BUDAPEŞTE, 550 m. 19.15 Taganmi konseri. — Musahabe. Zi: Macar halk şarkıları, 22.20: Haberler. 22.40 (Cuz msikisi — Musahabe, 2540: Eriğin i- 'daresinde opera orkestrası. Mi Khr. BERLİN 456 m. 1905: “Stumfulut 1534, isimli skeç. 19.80: PM 2015: Musahabe, 2040: Aktünlite, 21, 40: Potudamdan reportaj. 2280: Genç bes- tekâirlarm eserlerinden konser. 23: Haber - ler. 24.20: Mozart neşriyatı. 28.50: Dans mu. sököni. 6592 Khz. VİYANA, 801 m, 18.38: Piyano konseri, Muhtelif balyisler, 2030: Operet rarsfkisi. Halrer o bdaresinde, 2145; Musahabe ve müsiki, 23.30: Haberler, 2850: Kuartet odn musikisi, 2445: Bert Si. | van takıma l 10 tinci Teşrin Çarşamba 184 Kbz. İSTANBUL, 1621 Fransızca ders, 19; Plâk, 1930: Necati, Şevki, Ekrem, Ru . fa beyler ve Vesihe ile Se- 0: Ajans, borsa : Stüdye çaz ve tango. takim. 412 Kir. BÜKREŞ, 384 m. 18-15 Gündüz neşriyatı, 18 ki, 19: Sant ayarı ve saire, | kestrasr, 20: Konferans, Plâk. 20. Konferana, 31: Piyano konseri, 21.45. gunni, Orkestra salon musikisi.) 223 Khr. VARŞOYA, IM5 m. 18: Keman konseri, — Musahabe, 18.3 Plâk. — Muhtelif, 19,15; Orkestra, sahabe, 20: Beki piyano musiki e. 20.23: Solist konseri, 24.45: Musahabe. Pihk. 21. : Copinin eser- den konser, 72.30: Fenebi dilile konfe A0: Taganni, 23: Reklâm ve konser. N Dans musikisi, 845 Kh». BUDAPEŞTE, 500 m. 14351 Orkestra, konseri. — Ameir seşri- yalı, 20.80: Operudan nakli, 28.30: © Sigan #wsikisi, 24.20: Dans musikisi, 841 Khz BERLİN 358 m 19.30: Ew musikisi, 20.40: AAktümite ve haberler, 21,10; Neşeli mnsikâ, 21,35: Mü Haberler, 21 Radye or- ars. " 23.20: Neşeli gece musikisi. 597 Khz. VİYANA, 507 m. 15.09: Kuartet konseri, 19: Müsahabe, 2020: Kaemten halk şeniliderini nakli, 2105 Richard Vağnorin eserlerinden konser Ar- turo Toscaninin idaresinde ve Lotto Tehman nın iştirakile, 23: Aktünlite, 2520: Esperan- toca. 28.30: Haberler, 28.50: Şrammel pmu - sikisi, 1 Plak. 11 tinci Teşrin Perşembe 184 Khz. İSTANBUL, 1681 m. 15.40: Plak. 1920: Ajam 19.30: Türk mw. sikisi (Kemal Niyazi, Azmi beyler He Hay- #iye ve Müzeyyen hanrılar. 71: Selim Sirri bey tarafından konferans, 21.80: Radyo caz ve tango takımı. 55? Kr. KÜKREŞ, 304 m. 13-15 Gündüz neşriyatı. (Pik Me), 18: Karışık konser. 19: Saat ayarı, te saire 18, 15: Konserin devamı, 20: Üniversite 2010 Konferans, 20, serin “Valkyre,, İsimit birik opera temsili, 213 Khr. VARŞOVA, 1445 m. 19.15: Piyano konseri, 1944 20: Saksofon (plâk). Musahabe, 2080: Eski plâklar. 21: Musikili musahabe, — Ha- berler. 23: Senfenik konser, 22.55: Konfe - 1835: Cuz — Ders, sahabe, 21.10: Piyano, 21.55: #ienalog. 23.10: Haberler. 23.30: Budapeşte. konser takımı, 23.50: Siyasi meşriyas. #4i Khz. BERLİN 56 m 1830: Dans maslilösi, 19: Aktimlite, 19.30: Zirai musahabe, 20: Keman musikisi, 2040: Haberler, 71.10: Dans musikisi, ANA, 51 m. 18.0: Hafif musiki. 19 Musababe. 1020: Aktüslite, 19.7: Haberler, 20.10: Helser or- kontrası ve çarı Önüürie cazbudr. 21.50: Tar rihi neşriyat, 22,15: Anten Bruekmerin ta - nmmamsş eserlerinden parçalar, 28 çift piya- no konseri, 28.80: Haberler. 23.50: Piyanoya ievam, 24.05: Danş musikisi, 12 tinci Teşrin Cuma 184 Kh, İSTANBUL, 1621 m. 12.80: Plâk. 15.59: Plâk. 1920: Ajans haberleri, 1830: Türk musikisi, (Kkrem Ru- şen, Cevdet beyler ve Vecihe, Nazan Feridun Şükran hanımlar ve Ovrik efendi) 31.20: Ajans ve borsa. 21.30: Caz ve tango urkes- tras, 487 Khr. BÜKREŞ, 304 m. 13-15: Gündür neşriyatı. 18: mask, 19; Saat ayarı, ve salre, radyo orkexirası, 20; Konferans. 20.20: Plâk. 40.45: Konferan. 21: Solist san'utâğirinr ta. rafmdan konser. 3 Khz, VARŞOVA, 1345 m. . 19.15: Orkestra. — Müsahahe. 29: Kon- serin devamı, 20.20: Aktümlite. 20. Pihk, (Taganni,)« Muhtelif bakisder. 2115: nik konser. 28.50: Ukranya şiirleri, 2340: Keklim ve konser. 21.05: Kahvehane konso- ri 545 Khz. BUDAPEŞTE, 558 m. 18.38: Flüt konseri. — Spor. 1920: Si yan masliist, 20.33: Karışık neşriylint. 22.40 Haberler, Eduardo Bianke tango takımı. 2: 50: Şandor Bura caz takımı. 841 Kiz. BERLİN 456 m. 1930: Şarkılar, 20: Hukuki tavsiyeler. 20.10: Şiirler. 20:25: Aktüalite ve haberler. 2110: Şiirler. 2025: Aktünlite ve haberler, 2110: “Held Unbekannt, isimli radyo seçi, 22.10: Neşeli orkestra konseri, 18: Haberler. 23.20: Neşeli akşam musikisi, 24.30: Kültürel neşriyatı, 502 Khz. VİYANA, 507 m. 18.20: Şarkılar vehafif havala, 19: Müsa- habe, 20: Haberler, 2110: Memleket neşri - yatı. 2230: Haftanın haber İcmali, 23: Ber masikisi, 23.30: Haberler, 23.50: Koman kon- seri. 24 Gece masiMisi, 13 tinci Teşrin Cumartesi 184 Khz. İSTANBUL, 1671 m. 18,30: Fransızca ders. 19: Piâk, 1030: ; Neşeli mesi | | > Plâk. ile üç perdelik Vag- | 23,50: Senfonik konser. i 20: Üniversite 20.20: Hafif mu | Plik. — Musahabe. 21: Hafif musi İ isimli stüdyo neşeli piyesi. 2230: Mu- İ den Vein,den holden,, | die) Rakamlar kapanış Batlarım gösterir. Perşembe CUMA 4 tei Teşrin) 8 tci Teşsia) WC. Ahir |95C Ahir 600 17.09 <0

Gün doğuşu Gün batısı | Alsam namazı Yatsı saman İmsak Yılın geçen günleri | Yılın kalan yünleri | 823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 13-15 Gündüz neşriyatı, 17,45: Ço « cuk neşriyatı, 19.15: Konserin devamı. 20, 45: Konferans. 21: Plâk ile Donizetti- nin “Don Pasowale,, operası. 823 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 15: Piyano ile klâsik ingiliz mu - . 19.45: Musahabe, 20: Tagannili piyano konseri. — Musahabe. 20.30 21.45: Musahabe. 22: Akşam konseri 22,45: Musahabe. 22: Akşam konseri. 22.45: Dünyaca tanınmış beş ses (pik) 23.45: Almanca konferans. 24.05: Dans musikisi. 545, Khz, BUDAPEŞTE, 550 m. 18.30: Eduardo Bianko tango orkes- 19.30; İngilizce ders. 20: Tagan- nili hafif musiki. 2040: “Ayrılalım, sahabe. 22.550: Musikide san'atkârane sahneler. Haberler. 24: Sigan musiki- si, 841 Khz. BERLİN, Tegel 357 m. 19.30: Musahabe. 20: © Viyolonsel konseri. (Piyano refakatile.) 20.40: Aktüalite, haberler. 21.15: “Schenk cin İsimli musik: temsil, 23: Haberler. 23.20: Dans mu - sikisi, 592 Khz. VİYANA, 507 m. 18.40 Keman konseri, Musahabe, 20, 05 Haftanın icmali, 20.30: Franç Shu. bertin 2110: Şiirler, 21, 30: Radyo kabaresi, 2330: Haberler, BORSA areti olanlar üzer- muamele görenler. İ | Hizalanında vildiz İ lerinde 3 - 10'da v8 Nukut (Satış) o « Lördra » Nevyork s Paris * Madeit # Berlin » Varşova » Budapeşte 36, * Bükreş 19, 4 Belgrat A # Yokohama 36, #Alun gas, » Prag 100, —İ » Mecidiye 3m, .. || *# Stokholm o 34 —İ «Banknot 230 — Çekler (kap. sa. 16) «Land (o 6i5-- Ça Stokhim » Nevyork 0,8009 (|, Viyana İ « Paris 1206 | Madrik | « Milâmo © 91875)4 Bertin | » Brüksel | a4ödn)e Varşova * Atim 81695 |4 Budapeşte # Cenevre o 24466 |, Bükreş « Sofya 00,305 |, Belgrat » Amsterdam 1,17 o (e Yokodama * Praş 19,035 | Moskora 18 ga — | # Arssterdam 30816 1947 346075 17742 | 108275 İş Bankası © 1000 Anadole "xs | Reji 25 Çimento a5. (29ş Ünyon Değ, —,—. Sark Dek o ——| Merkez Rankası 5900) Balya —— | U. Sigorta Şark m. ceza —— Bomonti , Telefon —— istikrazlar tahviller 199Türk Bor.l 99.50) Elektrik *. , . MMS Tramvay " NI 28,49| #tıbtım HetikrâzıDahilı 1 97.00) O Anadölai Etgani istikrarı 97.--| Anadolu)! 1938 Mü A —,00) Anadolulu Bağdat, —oi Mümessil A Şir. Hayriye 1550 Türk musikisi (Fahire, Safiye hanımlar ve Refik ve Fikret beyler.) 71: Eşref Şefik bay tarâfndan konferans, 21.80: Stüdyo caz ve tanço orkestrası. 432 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 18 - 16 Gündüz neşriyatı. Goroböğos caz tarafından dans muslkisi.19: Saat ayarı ve saire, 10: Konferans, 18 İnel asra alt piya- no musikisi, 2045: Konferans. 2: Romen #msslikisi. 22: Musahahe, 7220: Kabare meş- riyatı, 113 Khz. VARŞOVA, 1345 m. . 18.29: Piyano konseri, Musahabe, 19415: Hafif manlii. 1945; Reportaj. 20: Popüler. şarkılar, — Masahabe, 2030: Pik, (ear fantezileri.) 2045: Haberler. 92: Popüler konser, — Konferans. 25: Konser ve rek - Mm. 28.15: Dans müsikisi, —- Mosahsbe, 24. M7 Altmış dö rt devletini ordularına ait statistik - Askeri saytfadan devam — zun irtibatını temin etmek için menzil meselesini halletmek mec- buriyetinde kalmıştır. Burada sev- külceyş noktai nazarından mühim olan demiryolları mevzuu bahsol- maktadır. Uzak şark ordusu har- bedecek olursa ana memleketten ! erzak celbine mecbur olmıyacak bir bale getirilecektir. Daha şim - diden bütün menzil organları harp halinde çalışıyorlarmış gibi teşkil blunmaktadır. Demiryolu işlerini ve sevkiyatı tecrübe etmek için şimdi manevralar yapılmakta ve bazan bütün teşkilât hazır ol va" ziyetine sokulmaktadır. Sovyet askeri idaresi harp ha- linde bulunan bir (o kolordunun cephede her gün altı, yedi trenlik sevkiyata muhtaç olacağını, bina- enaleyh üç kolordudan mürekkep bir cephe ordusu için günde yir - mi tren tahriki lâzrmgeleceğini hesap etmektedir. Halbuki Sibir - ya hattı bugünkü vaziyetinde bu- nu yapmıya muktedir değildir. O- nun için uzak şarkın hudut mmta- kasında sevkülceyş dekoviller, tev ziat istasyonları büyük garajlar ve muntazam yollar inşa edilmek- tedir. Sovyetlerin hazar ordusu 562 bin kişidir. Memleket nüfusu 168 milyondur. Senelik kur'a efradı 1 2 milyondur. Bunlar iki sene hizmet ederler. Bu 1,2 milyon ku- ra efradımın 40 bini çürüğe çıka” rılır, kalan 800.000 in 260.000 orduya, 200.000i milis teşkilâtma AMERİKA ORDUSU: Amerika harbiye nezareti mu- vazzaf ordunun 12 bin zabitten 14 bin zabite ve 118 bin askerden 165 bin askere çıkarılmasını 19 mişti. Bu suretle 179 bin in çıkacak olan Amerikan (Or bu kânunusanide Amerikan *“ gresinden talep edilecektir. O nun bu suretle artması Ame ya fazla olarak 35 milyon do” mal olacaktır. Amerikan ordusunun takvi sine harbiye nazırı Dern Par kanalma ve Amerikanın garP vahiline yaptığı bir teftiş s€ üzerine karar verilmiştir. o noktalarda Amerikanm mi faa imkânlarının zayıf olduğu” seyahat neticesinde ( nlaşılm Ordunun o motörleştirilm devam etmek için Amerika ? biye nezareti yeniden on mi luk bir kredi vermiştir. Bu P” ile muhtelif tiplerde 7776 mo* lü merakip tedarik olunaca” Bunlar içinde sahra toplar! traktörler de bulunmaktadır. suretle gerek Amerikada, gi Havay ve Filipin adalarında lunan Amerikan kuvvetelri t miyle motörleştirilmiş olac Ayni hal milli hassa kuvvet sahra bataryaları için vakidir: Jİ Bir rivayete bakılacak oi” Amerikan ordusunda şimdi yarelere karşı müdafaa için bir top tecrübe edilmekte” Bu top şakuli istikamette 16 metre irtifaa kadar şarapnel daht edebilmekteymiş. Bu tecr beler muvaffakıyetle neticeli dikten sonra yeni toplan hafif 1 Bien tipler irral otele K öyle bir hava siperi vücudâ leceği ümit olunuyormuş ki cum eden düşman tayyarel bu siperleri yarıp geçmeleri m kün olamıyacakmış. hü ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi Adapazarı Istanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel: 22042 Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 Galataşubesi Üsküdar şubesi Itimadı Milli ŞUBE Tel: 43201 Tel: 60590 Tel: 41937 LERİ Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö- yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, İzmi>, Ka » ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala- ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Üsküdar, Yenişehir, Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder, Tahsile senet alır, İkraz muamelesi yapar. Mevdu- at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiaj ti- cariye satışına delâlet eder. (Itimadı Milli). Kendi sigorta 3ö: PAK, 1: Dini musiki, 515 Kiz. BUDAPEŞTE, 550 m. 19.40: Marpa konseri, 20.10: o Musahsbe, 20.15 Orkestra. 21.15: Haberler, 21.35; Piâk, — Musahabe, 78.40: Sigan musikisi, #1 Khz. BERLİN 858 m. 18.45: Karanlık olunca. 18.05: Yaylı maz- lar kuarteti. 19.50: 'Patates harbi, | isimli steç. 2040: Akşam baberleri, 21.10: Neşeli neşriyat. 28: Haberler, 28.20: Dans musiki. si. 502 Kr. VİYANA, 807 m. 18.25: Hafif zeesiki, 19:15: Halk şarkılae ri, 1945: Haberler, 20: Verdinin ere den Alda operası. 73 Dans musikisi, i Haberler, 23.50: Dansın devamı, 1 Gece seri. Piâk, * Göz Hekimi | Süleyman Şükrü Ankara caddesi No. 60 Telefon. 92566 Babssli,

Other newspapers of the same day