Newspaper of Yarın, May 8, 1930, Page 3

Newspaper of Yarın dated May 8, 1930 Page 3
Text content (automatically generated)

B a Mayü Adliye vekili hakikatı tagayir ederek nefsilemre muvafık olma- halde sadet harici olarak Müdahale etti. Hulâsatan şunu İyeceğim ki, Adliye yekili ile aramizda şahsi davlarımız oldu- lan ben şahitlik edebilir- Miyim mahkeme takdir etsin. Mahkeme icabı bilmüzakere tahit Abdurrahman Münip B. in tahsi davaları olduğunn - tayin Mahkemeye ait olduğundan talep dairesinde malkasem dinlenme- tine karar verildikten sonra : quR.h— Şahşi igbirar neticesi mei dava edi Malümatınız varmı, I::ş::ı". Si Reis —Yavuzdan çıktımı gibi heşriyata dolayisile davayı hilafı nun Bursaya naklettirmiş? — Gazetelerden okudum. Reis — Hissiyatınız nedir? — Güya heyeti hâkime bu Tada ki makamat resmiyenin te- diri altında kalır diye nakledil- ni ı:ıkuılı.ıııı. Ç — Bunda kanun bir şey varmı? — Böyle bir şeyin ısnatı kâ- için gayri kabili tahammül- Tesir altında kalmasını lira getirmek hakim için ta- mül edilmez bir vaziyettir. Rels bunu hakarettir deye yaz- mugayiri — Hakaret demedim taham- Mül edilmez dedim. Reis — İstifa meselesi? — Bu hususta ' malumatım Yoktur. Reis Kadriye H. meselesi? — Beraatıtna çalıştığı hak- Hikmet beyi taştan taşa Yurduğuna Nazım beyin maaşına eli lira zamdan malümatım Yoktur. Mustafa Hayri B. in İfadesi lan sonra avukat Mus- Mfa Hayri B. mahkeme salonu- da girdi. Ayni suallere şu ce- Yabı verdi: Nakli dava mesele- müteessir olmaları tabll n mahkeme heyeti azasından birisi olsaydım derhal istifa e- . Hâkimler şayanı emniyet değilse tecziye edilmelidirler. Kablelhüküm bir hakimin dava: daki esasi ihlâl edeceği evvelce mez. İrtişa mes'elesindeki matbu- âlır neşriyatı üzerine nakledilen Va kanuna muğayirdir. Çünkü :uıııı emirle hareket ede- Reis — KadriyeşH. mes'elesi- ne dersiniz ? — İzmirde bulundum. Tah- kikatta bir müdahale bendeniz- S€ mahsüstur. Cümlenin malü- Mudur ki hâkim — müstakildir. Kendisine tevdi edilen adalet bir Nettir. Nazım B. memur edilin- Se kendisinin vazifesi tahkikatı ke 'eden ibaretken âzayı mah- h:“lın birinin vazifesi değil- Ve tahkikata vazıyet etmesi Müdaheledir. Kimse tahkikata nüfuz etme- ::'k lâzım - gelirken ve mümasil- hıı“. böyle olunca her hangi €eme âzÂsını müstantikin v taslit etmek müdahaledir. ğa vurduğunu p Lopraktan topra- ni mubakı K em, hele me- müdaheledir ve g pdra vaziyet heledir ki lırlhı“.’kkdhul müda- kayt etmemiştir. emsalini Eski adliye nazırı — x; Sıtkı bey “İlnldı_“::: *vallere şu cevabları verdi. — Matbuat davalarının Bur. taya nakledildiğini gazetelerde okudum, Bunda bir garaz şem- Mesi vyarmıdır, bilmem. Rels — Yavuz havuzdan çı- ı.,_ı_"“"- hırsızlıklar çoğalmış gibi #Wna kanimisiniz ? Davalaımn naklinden şahsen ırdan dolayı bir tesir oldu- | Dün matbaamıza üstü başı kan içinde başı gözü sarılı Kenan efendi namında bir şoför geldi ve macerasını şöyle anlattı: — “ Dün gece şoför Muzaf- fer Ef. namında bir arkadaşımla Kasımpaşada idim. Ora polis merkezinde bir tamıdığımı ziyaret etmek için Mmerkeze gittim. , çıktım. O sırada dışardan gelen polis Fuat Ef. namında biri beni bek- leyen arkadaşıma: “Ulan burada ne duruyorsun., demiş oda “ben ulan değilim, cevabını vermiş. Bundan hiddetlenen poliş ef. Âlâ! rını bagışladı Afiş imtiyazı ve kaydı silinen 900 bin lira Cemiyeti belediye dün içtima etmiş ve afişaj meselesi konu- şulmuştur. Malüm, olduğu üzere heyeti vekile kararile ilân ve afiş imtiyazi mukavele ile ema- nete verilmiş emanet te mukavele ile Anadolu ajansına devretmiş- tir. Binaenaleyh cemiyet bu imtiyazın ne demek olduğunu sormağa karar vermiştir. Bundan başka emanetin eski ve muhtelif yerlerde alacağı olan 909,140 liranın terkini kaydı karaalaştırılmıştır. 928 bütçesi müzakeresi için içtima 18 Mayısa bırakılmıştır. —— voraam— —— Vali B. Yalovaya gidiyor Vali Muhiddin B. bugün berayi teftiş Yalovaya gidecektir. Mekteplilerin tenezzühü İstanbul lisesi talebesi bay- ramdan sonra Yalavaya bir deniz tenezzühü tertip edecektir. Erkek muallim mektebi tale- besi de bayramda İzmire gide- cektir. mlerinin tesire tabi olacakları meselesi mevzuubahs oluyuordu. Bundan müteessir oldum ve bu nakli davayi kendi kanatımca kanuna muhalif gördüm. Reis — Nakli davada göster- dikleri tesirat temayülleri hakkın- daki malümatınız nedir? — Alâkadarlardan bir şey işit- medim. Bir iddia dermeyan edil- diğini görmedim. R Reis — Siz hakim mevkiinde olsanız ne yapardınız? — Derhal istifa ederdim. Çün- kü bunun esbabı mucibesi olarak Türk hakimlerinin tesirata tabi olduğu hissini vermektedir ki bu doğru değildir. Rels — Adliye vekili Kadriye umın beraatine çalışmış. ı;_."'-bcrı- yok. B kâtip Tomw.ı:__-gm:_;::. kaç para verdiğini — söylemesi için Basatı tazyik ettireceğini Arkaşım aşada kaldı, ben yukarı — ı Gene bir dayak ziyafeti! Buna bir nihayet vermeli! Buna bir nihayet vermeli! | Üyn tahkikat hakimi olduklarını | ayrıca tahkikat hakimi bulun- mütessir oldum, çünkü türk haki | D görmediğini söyledi. biçareyi yakasından tutarak döv- meğe başlamıştır. Bu aşadaki gürültüyü işiterek indim. Onu bırakarak bana hü- cum etti. Bir kaç tukat ve yum- ruk yedikten sora komliserin odasına götürdü oradada dövdü. Şu hale soktu. Şimdi zabıta — tababetinde muayene olundum, Yarın mah- hemeye —müracaat — edeceğim.

Dedi. “Yarın, — Sık sık tekerrür eden bu çirkin dayak ziyafet- lerine artık bir nihayet verme- sini polit müdürü Şerif beyden beklemekte haklıyız.,, aç— — — Icgâc_la Emanet alacakla- Şikâyeti mucip olan noktalar Avukatlar hapsin tekrar , Kü vaz'ını istiyorlar Yeni icra kanununun tatbi- kinde hangi noktalarda müşkilât görüldüğü, Adliye — vekâletin- ce barodan istizah — edilmişti Bu istizaha cevap vermek üzre tetkikatta bulünan baro müate- sipleri baro meclisi inzibatına kanaatlerini bildirmişlerdir. Yakında Adliye vekâletine arzedilecek olan cevapnamede, müttehiden şu noktalardan şikâ- yet edilmektedir : Kablelhüküm — vesaik ibraz eden herhangi bir alacaklı mut- laka, haciz vaz'edebilmelidir. Hükümden sonra da, ufak borçlarda — fareza 50 liraya kadar olan mebaliğde — ha- pis istisna edilse bile, bundan fazlası için hapsen tazyik yapıl- malıdır. Alâkadarlar, yeni ihdas edi- len istintak hakimliği usulünün de lağvedilmesi icap — ettiğini söyliyorlar. Bu usule göre teşki- lât olmadığını; aynı mahkeme salonunda aynı hakim ve azala- madığını da dermeyan ediyorlar. müstantik Hikmet beyi taştan taşa vurduğunu ve Nazım beyi taltif ettirdiğini iddia fediyorlar ne dersiniz? — Bilmiyorum. Reis — İrtişa meselesinden malümatınız var mı? — Bu davada eski mebus ar- kadaşım Nesim Mazliyah$efendi- nin vekili idim. Dava dosyasinı tetkik' ettim. O davanın muha- lifi kanun olduğu kanaatini ha- &l ettim. —Rels — Adliye vekili Basatı tevkifhaneden Çıkartmış; doğru- mu? — Mazliyah efendiden evel mıınnnh,dın_hlrl tahliye edilmişti. Kim olduğunu bilmiyorum. İsmail Sıtkı bey—adli ahvali umumiye üzerinde muhalifi ka- nun bildiklerim vardir, mevcut sualleri okuyunuz, Sualler okundu, bu bahse taallâk eden sual olmadığından dolayi izahat vermeğe imkân Iicaret kongrîsi | Bulgar kö-' ci . * Bir çocuk Ameri- mürlerinin | kada okuyacak | rekabeti ! İstanbula gelen seyyahlar a- rasında Amerikanın büyük zen; eei ginlerinden bazıları da vardır. Resmin tezyidi hükümetten İyilik —at d — —— ——— lerinin nakliye ücretleri fazla olduğu cihetle, bulgar kömürle- rine fiat itibarile rakabet etmek imkânı mevcut olmadığı b.h' k mMevzuu Neticede köprülerin çümrük resminin kırk Şilükokedlar c TU Kongrenin hitamından sonr! 'a "kf" sahibi Ali Haydar B. le görüşen bir muharririmiz mu- maileyh demiştirki. — “ Bulgaristana; kömür pa- olarak verdiğimiz sene- 1,5 milyon İiranın önüne set çekmek üzre -çok istenirdi ki -meseleye fazla ehemmiyet atfedilerek, inceden inceye tet- kik ve ona göre bir karara rapt edilsin. Bulgar kömürlerine rekabet edilmek için her halde ğümrük resminin tezyidi ve milli mahsu lâtın himayesi lâzımdır. Bu ol- madıkça, yani bugünki şerait dahilinde, Bulgarlara rekabet edilmek imkânı mevcut değildir.,, « Ez cümle ( Otranto ) seyyah | vapurile meşhur Amerikalı mi- | yarder (Misis Pikbin ) ve (Misis | Grigori) gelmişlerdir. . Bu iki kadın Amerikanın IStenecek ı maruf zenginlerindendir. Aynı Kongre gelccek sene | î?"ğ'_'î_d,: Aınu;:ıkıdı (=ı) şar- tekrar toplanacak — | Sin karalı Mister 'Deniein ':_'::'n Ticaret odaları kongresinin | çocuk bayramı günü şehrimize ikinci ve nihai celsesi, dün, tica- | gelmiş, Ayasofyada — gezerken ret odası meclisi salonunda, tica- | Hığrollıln beıl:' oğlu ân yaşla- ret müdürü Muhsin Naim B. in | sında İzzet isminde kü riyasetinde aktedilmiştir. Kong- | bir Türk çocuğunun siması v::î rede, pek mühim bazı mesail | kâsı nazarı dikkatini celbetmiş tezekkür edilmiş, hararetli mü- * çocuğu severek hangi mektepte nakaşalar olmuştur. okuduğunu sormuş ve çocuğun Pazartesi günki celsede ko- | yeni harflerle yazdığı yazıları misyonlara havale edilen mesail, Beğdkdştüe ait oldukları komisyonlar tara- Vd 6“““ ü f fından tetkik edilmiş ve birer | p Ji y CT _';_ çocuğu fev- karara raptedilmek üzre kongre | le zeki gördüğünden Ame- 'eti umumiyesine rapor ha- | rika mekteplerinde tahsil mas- Ünde'ersedilmiştir. r_ıh kendi tarafından verilmek üzre çocuğu Amerikaya götür- Birinci komisyonun raporu okunmuş, — komistyonun zirai mek istemiştir. kredi kooperatifleri mülâhazatı Küçük İzzet beyin ailesi ço- aynen kabul edilmiştir. euklarını Amerikaya gönderme- Ibracatımız. hakkında Niza- | Ge razı olduklarından Mister De- meddin Ali B.in 2 madde ile | nisine teslim etmişlerdir. icmal ettiği şekil kabul edildi. Mister Denisin Amerika ban- 1 — İhracat emtiamızın kon- | kasına küçük - İzzettin Ameika troldan geçirilerek menşe şaha | Darülfünunlarına kadar tahsilini detnamesi verilmesi, ; temin decek miktarda çek tev- 2 — İstihsal erbabının (Av- | di etmiştir. anıd';kl piyasa huolılhn:lân aberdar — olmasını n | b )| Naçalı-rala tesisi veya :ıv;ul teşkilâtı istih- Zakaşe bariyenin tevsii. | . . . Bundan sonra, peynirciliği- Bır kazan’ bın kı- mizin inkişafı meselesi müzakere B mevkiine "konıııuh ve yağsız lo c'bre tutııldu peynirlerin, berayı tefrik, tene- Meşhur ispirto ve rakı kaçak- kelerine işaratı mahsusa vaz'ının | çılarından şöför Tevfik ile rüfe- bir kanunla tahdit edilmesi ve | k“ıiımn :'Açıkhhmkı nı'l.ıhll ede- ozamana kadar, mahelli ticaret | Ceği müskirat dsarı muhafaza odaları ve vilâyet meclisi umu- | müdüriyetince haber alınmış ve mileri ıı:::ı::: ı:ııllhıılııhıuy'ı dün gece sabaha karşı şöför Tev- tabi tutul rlaştırılmıştır. | fikin evi aranmıştır. Odalar kongresinin her sene Evde hali faaliyette 300 ki- değil, üç senede bir defa in'ikadı | loluk bir rakı kazanı, 1000 ki- teklifi reddedilmiştir. lo üzüm cibresi, 100 kilo kaçak Hayvan borsalarının taşrada | rakı, derece ve saire bulunmuş- pazar mahalli addedilmesi ve köy-; tur. lünün orada muamele yapmasının mecburi kılınmaması takarrür etti. Bundan sonra Trakya ticaret odası mürahhası İğne adalı Ali Haydar B. tarafından verilen pek | mühim bir takrir, uzun uzadiye münakaşaları mucip oldu. Bu takrirde Bulgaristandan memleketimize gelen kömürlerin milli mahsulâtımıza rekabet et- mekte olduğu yazılmakta ve I Bulgaristandan gelen kümürün okkasına 2 kuruş rüsum alınmak suretile mllil ııık“”“’:. rası amattan ::::;m::ıı’ıımııdmyordu. Ka Bu takririn kıraatini -Illeıkıp,', zım B. söz olarak : Hnuatıllw senelik ormanlar- | dan kömür yapılıyor. | Bulgarlar 15 senelik olmıyan | manlardan kömür istihsal et- :_,ı.ı, Çlı_'cılııı. bizde tatbik edilen kömür yapmak sistemi €en eyi usuldür. Bu itibarla alı- nırsa bizim kömürlerimizin de Bulgaristan kömürlerine rakabet edebilir. Dedi. Şark şimendüfer- e ll

Other newspapers of the same day