Newspaper of Yeni Asır, 1 Kasım 1940, Page 4

1 Kasım 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Text content (automatically generated)

KARE Şa ye - ALMANYA | Yunanistana "ngiliz | RÜZVELTIK BEYAKATI Yunan Peten - Hitler «Amerika Dün- harbı şimdilik | temasları ltal- de. | yanın en kuv- İşçi sigortası kanunu © mevziidir yanın aley- vetli devleti Mecli © Sünen» | binde mi? olacak” ecliste 12 edilecek Radyo programlarının ıslâhı kararlaştı XX alaturka, musiki Bu açı anga- Ankarada resim ve heykel sergisi dün Maarif Vekilinin bir mz açıldı İaarif v irin api io eni kor diplom ikinci iplik fabrikası ve

KGEBA NEDEN? Italyanların | Kont Ciano Ti- torpilleme te- ; rana gitti, B. © Mussolini de «gidecekmiş Korfoya Londradaki bir nut- “ARE anam Fransız Fası İngiliz, mihvercilere kei Alman di EEE teslim ELHAMRA sinemasında yn matinelerden itibaren Şerefine, Şeker gibi Şaheser sline EE FİLMİ YAZAN: MAHMUT YESARI AKASYA PALAS

Other newspapers of the same day