Newspaper of Yeni İstanbul, December 10, 1949, Page 3

December 10, 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 3
Text content (automatically generated)

tilrier ©e Ve l 9 K aN .+ı' 10 Aralık 1010 Kendilerine göre İngilterede yapılan Devalüasyonun sebepleri Bu mühim mali tedbir hakkında, İngiliz İstih- barat Dairesi, müdı Biz, bunu okuduktan ederek aşa: İngiliz lirasının kaymeti. düşürüldü- &ü vakit herkesin kafasında aymı su- âl belirdi. Devallasyon gibi bir ted- bire başvurmak için İngilterenin ga yet sıkıntılı bir durumda bulunması dâzımdı, acaba bü zor dürümün se- bebi ne idi? Bu #uale kısaca cevap vermek ka- bildir: Dolar ihtiyacı. Ancak bu kısa cevap dürumü izah'etmez. Asıl neden Golara ihtiyaç olduğunu ve bu ihti- yacın neden tatmıin edilemediğini ara: tırmalıyız. Tahminin hilâfına harpten bu ka- dar zarar gören İngilterenin istihsali harpten öncekine nispetle yüzde 30 35 bir artış göstermektedir. İhracat- '$ta ise yüzde 40 bir fazlalık vardır. Bu Yüksek rakamlara rağmen harpten ön ce kolaylıkla bulduğu doları İngilte- Te şimdi bulamamaktadır. Dolar / si kıntısının sebepleri mühteliftir. Evve- Ya, İngilterenin denizaşır memleket- derden faiz, kâr ve temettü hissesi o- Jarak elde ettiği miktar 1938 senesin- de umümi ithalatının yüzde 21 ini (yani 1/5 den fazlasını) karşılıyordu. Harp esnasında kredi bulmak telâşiyle İngiltere dolar memleketlerindeki ser- mayesinden 1712 milyon dolarlık bir miktarını satmaya mecbur kaldı. 1941 senesinde Reconstruction Finance Cor- poration'a garanti göstermeğe mecbur kaldığı diğer sermaye — yatırımların- dan da bugün hiç bir menfaat elde ede- memektedir. 1048 senesinde İngilterenin denizası- vi memleketlerdeki sermaye yatırımla- rından eline geçen miktar ise ithalâtı- 'zun ancak yüzde 3 Ünü karşılayabili- yordu. Böylece 1948 senesinde deniza. Şırı memleketlerden elde edilen — Ki zanç yüzde 3 hesabiyle 66 milyon ster- Hing tutuyor. Halbuki ithalâtın — 1938 deki gibi yüzde 21 ini tutması için 471 milyon sterling olması — lazımdır. Aradaki farkı hesap edersek *ararın 400 milyon sterlingden fazla olduğunu anlarız. Yahut eski rayiçle 1.6 milyar dolardan da fazla. Daolar «noksanının ikinci bir sebebi. daha wardır. Dolar bloku — haricinde kalan bütün memleketlerde dolar ı kıntısı çekilmektedir. Bundan dolayı her memleket dolarını elzem. ihtiyaç. Jarında kullanmak, yani dolar grupu: 'na yapacağı siparişlere saklamak isti 'yor. Böylece dolar blokuna dahil ol- mayan ve İngiltereye borcu olan men ida takdim etme, ellel bir rapor göndermiştir. sonra esaslı noktalarını hulâsa i faydalı bulduk. dan elde edilebilir bir madde haline gelmiştir. Harpten önce ise dolar blo- ku haricinde kalan memleketlerden de dolar bulmak kabildi. İngiltere, dolar sıkıntısını gidermek için ya dolar blokundan yaptığı itha- Jâtı azaltmalı veya dolar blokuna da- ha fazla ihracat yapmalıdır. 1947 senesinde İngilterenin dolar açıfı 1780 milyon dolar - tutuyordu. 1848 senesinin birinci Üç ayında açık 588 milyon dolar oldu. 1949 un birinci 'Üç ayında 328 milyon dolara indi, fa- kat 1949 un ikinci üç ayında 628 mil- 'yon dolara çıktı. Şimdi bu ni çıkışın sebeplerini arayalım Amerikada ve Kanadada - fiyatlar sterling fiyatlarından daha çabük düş- müştü. Gerek İngilterede, gerekse ha- Tiçte sterlingin resmi kuruna karşı 'bir itimatsızlık belirmişti. Karaborsada düşük fiyatla sterling satışına başlan: 'di. Sterlingin düşeceğini tahmin — ede- Yek alıcılar siparişlerini ve diğerleri de ümkün olan hallerde tediyatı gecik- tirmek yoluna saptılar. Şimali Ameri: Kada elinde Slerlinç bulünan kimse. 'der Kabil olduğu kadar Çök ve çabuk bunları dolâra tahvile koyuldular. Do: lar Fezervi azalmaya başladı. Bu azı Tna ise sterlingin zoraki bir kurda tu- tulduğu hissini kuvvetlendirdi. İşte bütün bu tesirlerin altında bir karara varmak ihtiyacını duyan ster- ling blokuna dahil memleketler, tem- uZ ayında Londrada toplandılar. Kon- ferans neticesinde dolar ile yapılacak ithalâtta yüzde 25 bir azaltma / yapıl. masını makül buldular. Fakat ithalâtın tahdidi çok zor bir hareketti ve herhal- de meseleyi kati olarak halletmeye kâ- fi gelmeyecekti. Sir Stafford / Cripps, avam kamarasında verdiği nutukta de yalüasyona takaddüm eden hâdiseleri gözden geçirdikten sonra sözlerine şöy- le devam etmişti: “Acele ve mahiyeti itibariyle kati bir kara ralmamız l İzamdı. Böylece sterlingin kıymetini 2.80 dolara düşürmeğe karar verdik. Simdi hepimiz hedefi - gözönünden ayırmadan / çalışmalıyız. - İstihsalimiz çok daha fazla olmalı, ihracatımız bil. hassa dolar memleketlerine tevcih edil- meli, dolar memleketlerindeki piyasa- dardan en müsmir bir şekilde istifade etmeliyiz. Bütün bu gayretlerimize ilâ- veten dahilde katlanmamız lâzım ge- decek sıkıntıları hoş karşılamalı ” ve enflasyon tehlikesini memleket hudut- Jarından içeri - sokmamalıyız. Takip edeceğimiz yol zordur, fakat yegâne çı- kar yol da budur.” SRen a Biçarın G D koram A ae n HS RLAR B ' Tei İsviçrede serm Te LN RA YK vr a KASi eee Plâtine ra; New-York, (Husust) — Gerek b Tada ve gerekse büyük para piyasala: rında son zamanlarda, plâtine rağbet dikkati çekecek derecede artmıştır Buranın bir büyük firmasına — gelen aye ucuzluyor buskllkr, HNŞ Ukesi ve nit HSi B ae Ka gönet ieüsüşile A ŞK b - yünde Kaf B a 4 büğek tar e 1a Hefillet Glmerin) yüade A Hüzelklr Yü bet artıyor ye karşı, tedbir olmak buldüğü zannolunuyor. üzere — vukü Plâtinin sanayide ve hususiyle harp endüstrisinde istimali çok arttığından, spekülâsyon büyük uyanıklıkla geyri. Avrupa ekonomisini canlandıracak bir teklif Marshall Plânına dahil memleketlerin alacakları para- larla “Batı Avrupa Bankası"” Kopenhag 9 (Hususi, — Comtel) — Felemenk Hükümeti, Pariste, Marahall Plânı teşkilâtının çok mühim bir tek- Tifte bulunacaktır. Şimdiden mali mah- filler bu projenin leh ve aleyhinde mü- talâalar serdetmektedirler. Teklif e- dilecek noktalar şunlardır: 1) İsviçre ve - Belçika — müstesna, Marshall Plânına dahil bütün memle- ketler arasında - paraların mütekâ bilen - karşı taraf parasiyle serbest- çe değiştirilebilmesi, 2) Bâle'de — Milletlerarası — Klering Bankasının genişletilmesi ve Marshali memleketleri tarafından sermaye ko- Amerika'da da kahve fiatleri yükseliyor Washington (Hususl-Comtel) — Bir ziraat tali komisyonu kahve fiyatları hakkında acele araştırmalar yapmak-. tadır. Ayandan Gillette'e göre kahve katlığı olacak korkusu ile her tarafta görülen mübayaa tehalükünü —mazur Kösterecek hiçbir sebep yoktur. Şim- diye kadar kahvede böyle hareketler görülmemiştir. Spekülâtörler bile bu- 'nun sebebini anlamakta müşkülât çeki- Elde bulunan ithalât rakamlarına gö- re Amerika Birleşik Devletlerinde kah- ve stokları normal ölçüde Mmevcuttur. Amerika İstatistik Bürosu harp senele- Fi içinde, kahve stokları hakkında muntazam malümat verirdi. Kendi şah- Si menfaatlerini herşeyden Üstün tutan KISA HABERLER İspanya portakallarını sattı *& Madrld 9 (YIRS) — İspanya ve İn- giltere arasında imzalanan yeni bir ticaret anlaşmasına göre, İspanya narenciye mahsulünün yüzde dok- sanını İngiltereye ihraç edecektir. Narenciye / ihracatının — yapılacağı diğer yabancı memleketler İrlanda, Federal Almanya, Danimarka ve Kanada olacaktır. Bombay'a navlunlar ucuzladı * Yeni Delhi (Hususi, — Comtel) — Amerika vapur kumpanyaları bu yın iptidasından itibaren - Bombay Bavlunlarını 25 indirmiştir. İngi- diz vapurlarının da bu karara uy maları bekleniyor, Amerikada balık istihsali * Washington (Usis) — Birleşik A- merika Balık Sanayli — tarafından istihdam edilmekte olan — 140000 balıkçı, bir. senede — 1.800.000.000 kilo balık avlamaya muvaffak ol- muşlardır. Fransa ve Fritalux * Montreal 9 (YİRS) — Fransa, Fri- talıx Mahalli İktisadi — Birliğinin süratle kurulması için tedbirler al- maktadır. Bu arada, resmen bildi- rildiğine göre, Fransa bu memle ketlerden ithal edilecek — malların Bümrük resimlerini yüzde 75 petinde — indirecektir. — İndirilecek gümrük resimlerinin yüzde 60 1 he- men, diğer yüzde 15 de zamanla tatbik edilecektir. YENİ İSTANBUL 'nı kurmaları tavsiye ediliyor nularak “Batı Avrupa Bankası,, namı altında bir mali müessese vücude geti- rilmesi, 3) Kredi hacimlerinin - çoğaltılması ve İtfa vüdelerinin uzatılması, 4) Iki cihetli takaslı ticaret husu- sunda yapılan uzlaşmaların — terkiyle yerine serbest ticaretin ikamesi, 5) İşçilerin başka yerlere gidip is- tedikleri yerde çalışmalarına — imkân verilmesi. Bu husustaki raporun ortaya koya- cağı neticeler merakla beklenmekte- dir. bazı spekülâtörler bu yolda - malümat toplamanın ve dağıtmanın faydalı ola- miyacağı hususunda İstatistik Bürosu- 'nu iknaa muvaffak olduklarından 1847 şubatından itibaren bu yoldaki istatis- Tikl malümat neşredilmemiştir. Senatör Gillette İstatistik Bürosuna bir mektup göndererek, “yeşil - kahve Athalâtı 1949 senesinin ilk dokuz ayı içinde geçen senenin ayını — devresine nispetle ©:5 fazla ve istihlâk 965 ek- sik olduğu halde - perakende satışta görülen fiyat arttırmaları halkı İstis- Mmardan başka bir şey değildir., de- miştir. Gillette, kahve istatistik neşriyatına tekrar başlanması ve halkı zarara so- kanlar hakkında tedbirler — alınmasını tavsiye etmiştir. mektedirler: “Bu gayet kârlı bir iş olduğundan bunu ekiyoruz.” Yunanistan'da yeni grev hâdiseleri * Landra 9 (YİRS) — Yunan İşçi Konfederasyonu, işçilerin yevmiye leri yüzde 40 nispetinde arttırılma- diğ takdirde, — Önümüzdeki hafta| Umuml grev ilân edeceklerini bil- dirmiştir. Kontedernayon liderleri, daha evvel, Hükümetin grevi geri bırakma teklifini reddetmişlerdi. Yunan Hükümeti grev vaziyeti- ni halletmek Üzere bir. komisyon teşkil etmiş ve bu komisyona işçi temsilellerini de davet etmiştir. Yenl pazarlar peşinde Londra, 9 (YİRS) — İhracatçılara hitaben konuşan İngiliz Maliye Ba- kanı Sir Stafford Cripps, devala; yonun doğurduğu imkânlardan fay- dalanarak henüz İngiliz mallarının bulunmadığı piyasaların nazarı iti- bara alınmasını isteyerek, bilhasan İran ve Cenubi Amerika. piyasalı ını tavsiye etmiştir. Amerikanın pamuk mahsulü bu yıl çok bereketli Washington, 8 ALA. — (Ünited press) — Amerika Birleşik Dev. letleri Zirnat — Bakanlığının bil dirdiğine göre, bu seneki pamuk istihsal rekoltesi 16.034.000 bal- 'ya olarak tahmin edilmiştir. Bu GÜNÜN EKONOMiK HAREKETLERi Toprak Kanunu değişiyor Yapılacak tadi İFTÇİYİ Topraklandırma — Ka- nununda yapılacak tadilâtı ihti- Çu.. etmek Üzere Hasan Saka Hükümeti zamanında B. M. Meelisi- 'ne sunulan kanun tasarımı Üzerindeki çalışmalara devam edilmekted Hâlen komisyonlarda bulunan tasa- rının Başbakanın seyahatleri sırasın- da yaptığı beyanat Üzerine yeni bir inkişaf yoluna girdiği” anlaşılmakta- Esasen tasarı düha geçen yaz devresinde 'Tarım ve İçişleri Komlis- yonlarında Hükümetçe teklif — edilen şekiller dışında yeni bazı tadilâta uğ- ramıştı. Yetkili bir kaynaktan öğren- diğimize göre Hükümet, tekliflerden bazılarını kabul etmiş, bazılarına da yeni şekiller vermiştir. Bu arada pren- siplere taallâk eden büyük değişik- liklere doğru gidildiği / anlaşılmakta- dir. Tasarının Kanunlaşıncaya kadar alacağı gekil ve uğrayacağı — tadilât henliz kestirilememekle — beraber ko- misyon çalışmalarından — edinebildiği- miz intibaa göre yeni kanun arazi iş- detmesindeki maksadın “türlü kültür arazisinin boş bırakılmayıp tabil ve mahalif — şartalara — göre, — ekim, dikim — ve — bakımla — iktisadi — bir şekilde — değerlendirilmesi,, — oldu- gunu — ifade ediyor. ve dinlendirme, nadas, hayvanları otlatma, askerlik, belgelendirilmiş uzun hastalık, ölüm gibi makbul bir özür olmaksızın U tüste Üç yıl sürüm, ekim ve bakım gürmemiş araziyi işlenmiyor. sayarak istimlâk hudutları içine - almaktadır. Yeni tasarıda bu hususların ” takdir hakkı Tarim Bakanlığına verilmekte- dir. Kamulaştırina işi de yine Tarım Bakanlığınca yapılacak ve arazisi ol- miyan veya yetmiyen| çiftçilere (Zi- Taat işçileri dahil) aşağıdaki — arazi Kamulaştırılarak. verilecektir: 1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü ve- ya mütevelliler - tarafından - tasarruf edilmekte bulunan vakıf arazinin ta- 2 — Özel İdarelerin kamu hizmet- derinde kullanılmayan topraklar, 3 — Şahıslara ve şirketlere ait ara- ziden 5 bih dönümü geçen kısmı, âtı bildiriyoruz Tasarının yeni şekline göre Toprak Kanununun tatbik edileceği bölgeler- de dağıtma işlerine devlete ait arazi ile başlanacaktır. Bu arazi ihtiyaca kâfi gelmezse şahıslara ait topraklar- /dan sahibi tarafından işletilen 5 bin dönüme kadar olan (orta arazi) ka- mulaştırılmıyacaktır. Ancak — sahibi tarafından işletilmeyen (orta arazi) nin kendi seçeceği yerden olmak tize- re 1500 dönümden fazlası kamulaştı- rılabilecektir. Bu suretle kamulaştırma dişi kalan araziyi mal #ahibi istediği gibi işlet- mekte serbest olacaktır. Nitekim kı mulaştırılan araziden; yapı ve tesis. lerden, kahve, han, dükkân, değirmen ve fabrika gibi ziral işletme ile ilgili olmuyanları, bağ ve bahçeler, zeytinlik ve palamutluklarla, okaliptüs ve ka: yaklık gibi ağaçlıklar ” kamulaştırma diği birakılmaktadır. Tasarıya göre verilecek bedel mik- tarı 1944 yılı vergisine — matrah olan kiymet esas tutulmak süretiyle tes bit edilecektir. Buna göre 1000 dönü- me kadar kiymetin 4 misli, 2000 dö- nüme kadar 3 misli, 3-4 bine kadar 25 misli, 5 bin dönüme kadar 2 mis H, bundan fazlasına 1 misli bedel tek- N€ edilmiştir. Komlisyonlar ise istimlâk bedeli için umümiyetle 4 emsalini kabul etmiş görünmektedirler. Tasarıda dağıtılacak arazi için gö- zetilmesi düşünülen sıra göyledir Kendisinin veya ailesinin hiç ara- Zisi olmayıp başkalarının - arazisinde ortakçılık, kiracılık yapanlar; arazisi yetmiyen çiftçiler, tarım — işçiliği ile geçinenler, göçebeler ve güçmenler ve Böçürülenlerden çiftçi olanlar, miras ortaklığından ayrılanlar, Tarım ve Veteriner Okulları ve Tarım Kursla- ını bitirenlerden arazisi - olmiyanlar veya yetmiyenler, Yeni tasarıda kamulaştırılan yerle- rin bedellerinin tediye şekli belirtildi- #i gibi Tarım Bakanlığına örnek köye ler kurmak yetkisi de verilmektedir. Netekim kasaba ve şehirlerin iktisadi şartları ile hayvan varlıkları ve istik- baldeki inkişaflara göre mer'a ihtiyaç ları Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Bi kanlar Kurulunca kabul edilen norm- 4 — Yenl kanunun yürürlüğe girme- sinden sonra işlenmiyen arazi, Jlara göre hesaplanacaktır. Mensucat fabrikalarının güç durumundan çıkan işsizlik İstanbuldaki hususi fabrikaların açıkta kalacak işçileri için çare aranıyor Ankara 9 (A.A.) — Son zamanlar da İstanbulda bazı hususi mensucat fabrikalarının ve bu arada Çikvaşvili| 've Adalea Mensucat Fabrikalarının iş' hacmini daraltmak zorunda kaldıkları ve bu sebeple işçilerden bir. kısmını çıkartmıya hazırlandıkları haber alın- mıştır. İstanbulda — sanayi — temsilcilerinin yaptığı bir toplantıda — geçici olarak 19 hacmini daraltmak mecburiyetinde kalmış olan fabrikalardan — kimsenin çıkarılmaması, buna karşılık günlük çalışma müddetinin beş saat olarak tesbiti kararlaştırılmıştır. Adalet Mensucat Fabrikası ustala- Yından iki temsilci Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası tarafından Ankara- ya, Çalışma Bakanı ile ” görüşmeye gönderilmişlerdir. Çalışma Bakanlığı mensupları men- sucat sanayli sahasında iş hacminin daralmaması için son zamanlarda Hü- kümetçe alınmış olan ve alınması dü- #ünülen tedbirlerin yakın zamanda te- sirlerini hissettireceğini ummaktadır. dar. İthalât listelerinin bugünkü durum gözönünde bulundurularak şekillendi- rilmesi mensucat maddelerimiz — için ihracat imkânları aranması ve bunun teşviki ve Munmele Vergisinde tadilât yapılması bu tedbirlerin başında gel mektedir. İzmir Çamaltı tuzlası ıslah edilecek izmir 9 (Hususi muhabirimiz. bildi- Çamaltı. tuzlası istihsalâtın no Fabrikatörlerin toplantısı Yerli sanayii meşgul eden meseleler görüşüldü Dün şehrimizdeki fabrikatörler, Ti- caret ve Sanayi Odası salonunda bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda hususl teşebbüslere endüstri sahasında. kredi sağlamak maksadiyle, bir. Sa- nayi Bankası kurulması bahis mevzuu olmuştur. Ticaret Odasınin da kurula- cak olan bu bankaya 500 bin lira ayı- racağı anlaşılmıştır. Toplantıda, Sana- yi Bankasının kuruluşuna ait hazırlı Jarla meşgul olmak Üzere bir komite teşkii edilmiştir. Diğer taraftan bilindiği gibi, —son aylar içersinde dışarıdan ucuza ithal edilen mallar, yerli sanayilmizi tazyik etmektedir. Bundan başka, döviz mev- cudunun azalması dolayısiyle de Ham maddesini dışardan getiren fabrikalar müşkül durumda — kalmıştır. — Bütün mevzuları da tetkik etmek maksadiyle ikinci bir komite daha - teşkil etmiş- tir. Komitelerin hazırlıyacakları rapor- Jar, gelecek cuma günü, aynı salonda toplanacak olan Umum! Heyette görü- gülecektir. Bir Fransız firması, kahve teklif etti Piyasada kahve fiatleri eski seviye- İsini muhafaza etmektedir. Marsilya'da İbir Fransız firması, frankla ödenmek üzere 300 ton kahve teklif etmiştir, Prof. Perroux'nun “Hibe Ekonomisi" mevzulu konferansı Birkaç gündenberi şehrimizde bulu- İman Paris Sorbanne Üniversitesi profe- #örlerinden Françols Perroux, dün İk- tisatçılar Birliği adına (Hibe Ekono- misi) mevzuunda bir konferans vermiş ve bunun tarihçesini yaptıktan sonra, muasır hibe ekonomisi üzerinde dur: muştur. Konferans alaâka ile takip edilmiş- tir. Dernek, dün akşam profesşr şere- fine bir ziyafet vermiştir. Emniyet Sandığı Emniyet Sandığı yılbaşında Eminö- 'nünde yeni bir şube açacaktır. Uskumru 40 kuruşa Dün Balıkhanenin — müzayede salo- nunda, toptan uskumru flatı 40 ku- Yuştu. 1939 senesindenberi ilk — defa uakumrunun bu fiate satıldığı görül- Mmüştür. Çukurovanın hayati meselesi Ankara 9 (Hususi muhabirimiz bil- diriyor) — Çukurovanın iktisadı, zi- ral ve kültürel kalkınmasında büyük rol oynıyacak olan Seyhan nehri lüze- rinde kurulacak bent, hidro elektrik aantrallariyle diğer tesislerin — inşası için lüzumlu dış kredinin sağlanması Mmevzuunda Milletlerarası — Kalkınma Bankasiyle yapılmakta olan müzakere ve temaslar, uygun bir safhaya girmiş bulunmaktadır. Seyhan nehri, su ve enerji projesi adını taşıyan bu mevzu, esas itibariyle Adananın takriben beş kilometre şi- malinde inşa edilecek bent ve hidro elektik santralı ile Seyhan ovasını seylâptan koruma ve sulama. işlerini ihtiva etmektedir. Bendin inşası 144 bin hektarlık ara- zinin fenni şekilde sulanmasını sağ- hyacağı gibi Adana, Tarsus ve Mersin Kgibi büyük şehirlerimizin de bol ve u- cuz elektrik enerjisinden İstifade et melerine yol açacaktır. Bu tesisler tamamlı harak işlemeye plâtin siparişleri bir kaç gün içinde Afyo anlaşadursun riyor) — Amerikalı tuz mütehassıs- | bin ton fazlasiyle 300 bin tona çıka- | başladıktı hali hazırda nehe ni takip ediyor. M miktar son on iki sene içindeki - P B Bi borta, GÜĞüe PDagiSİLKİĞ. O, “DAĞ SAĞ büyük bir hacmı bulmuştur. Londra, * Londra, 9 azailüN || e yalee Tpi ları yanlarında Tekel tuz şubesi mü- İrilabileceği kanantinde olduklarını söy. İrin asgari sarfiyatına bağlı olarak ve plâtin taleplerine cevap veremediği | “Dünyanın en büyük plâtin müstah-| — bildirildiğine göre, İsrallin bir çok | ga yaa e ça aannN ve yaban: | İ dürü olduğu halde bugün —— Çamaltı İlediler. mahdüt sahalarda — yapılmakta/ olan için alıcılar New-York'a baş vürüyor. İsili olan Rusya son iki buçuk sene | — yerlerinde haşhaş (afyon) ekilmeke || c a elakelendaki Talebl Kema | |tuzlasında tetkiklerde bulundular. On| — Mütehassıslar, pazar günü raporla- İsulamalar. çok gelişecek ve bugilnküne Bu arkası kesilmeyen taleplerin dünya |içinde bu kıymelti madeni hiç bir ta-| — tedir, İsrall gazeteleri bunların ekil- || camaya KAfidir *” |İsün içinde raporlarını Tekel Bakan- |rını hazırlamak üzere İstanbula gide İnisbetle daha nadir mahsul cinsleri paralarında muhtemel bir düşürülmes İ rafa ihraç etmem diğini teyid etmekte ve şöyle de> Hkına — verecek olan — mütehassıslar ni yetiştirilmesi mümkün olacaktır | 27171949 Cuma M 0 | EMLEKET ve DÜNYA BORSA ve PİYASALARI Borsalarda Vaziyet KAMBİYO İLESHAM VE TAHVİLÂT — MEMLEKET TİCARET BORSALARI ti YABANCI BORSALAR İstanbul: Ticaret Borsasında üftik eski İstanbul Borsası Devlet Tahvilleri | İstanbul Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası V New-York Borsası hararetini muhafaza etmektedir. — Iz T HL n - | mirde teslim edilmek şartiyle, 100 tonluk LAi 'LK_'""”H İkramiyoli tahviller — | Kapanız | — (e Bugün | sucan | vSea, | Dün | Eakikur) bir birinci akala pamuk partisi 218 ku- 1 Sterlin T8T 9 || ©:8 1983 Ergani 250 FYE Hececıngl ——— e e Ha ktaei S 100 Dolar CZ zz 75 2088 Ikramiyeli Buğday Yumuşak Deten çekirdeksia No, 9| saso | cata Sa VN ü y 100 Fe Prasgi | ”ose | ”c Mülı Müdafaa 1. Buğday Sert İncir A serlal No | ga S- . Fındık fiyatları düne nazaran daha gev- | 100 Taviçre Fer .| — GK0 | — ek0ğ | Si8 1911 Demiryol IV. 'Arpa Biralik Besrli Na me | G | eee gektir 20 Belç Bre L — 660 | “86o İ 5 19i Demiryolu V. £ Ârpa yemlik (dökmek ” ilümtr elan ğ 3030 — ŞB ee — Ö P 5 20 | tt ısın mramiyli Süsır. (Sarı) amuk Akala d a| Süma| N6— 3038 i 109 Hlerin ni | mce MA Tarüye tembü Pamuk Akala I. a— v S 00 Liret ” A Ü aB e | Faslya Çalı gert Pamukyağı (rafine) ö '| ütüen eramuz a saza Esham ve Tehvilât Borsasında — Devlet | 109 Dre soram | oarame | S0 ü Demireu ve. Küsyemi Z Te a ae Sf M | ee Ve GA Tahvillerine karşı istek olmasına rağmen - | 100 Bacoydon 97200 | ganso | 7 -. Mercimek ilirmisi kabuklu amuk çekirdeği - aç ei ©- aa d gORRN gök he yeklar, Tzi B Si Alercimek Yeşii : Findek Glbresi — Senü ün S SEROĞS gi eit yoktr (£ Altınlar | 58 3a tetneradi Nohut “ıra ü Kabuklu Yerli irt - ziyale genişledili Kissediimiştir. Ü aa e cerikti Yolk Hnemliği | Levaat iç sinai'mal x İzmir: Gelir vergisinin yılbaşında tatbik gg t Ay tohumu AERLERUBA K İLEL Gd Firenanr n e raşeklaye aa Külçe Yerli Gr. 94 Biyas-Berurum "T Kelentohuz İ kura üzüm clabresi 5 sent) Bini n bir kasım mus | Ka eu SO yar. Kendirtei z ; “Taompson çekirdekaie seçme İzLösi —| — nzs favassıtlar — üzümlerini, — borsaya ar> İ unaelre, p ŞA A ea BZ Adana Ticaret Borsası l aai cenreym z zetmektedirler. Bunun neliceni olarak üzüm | — Besak eu g DA Y 'er Tantığı abuld — — ——— Slinneapolla 300 | ass iyatlarında gevşeklik ve gerileme devam | — Hamit © Pamuk Akala 1 mazanaso | ao— İ Kai a. | a€ Halakledır. ee ayalan e aeaei | SD Za sendati Kura Meyvalar | Tn ve sağlamdır eli BXAŞ aaf l KEK NN a— | Pamuk Akala 11 sesroo | seanas A Gre SÜĞ İletabk, #i Findik (d tombub ae BÜZ | Pamuk Yerli 1 mal | yok | Londra Borsası etmektedir nuk yağında ise fiyat G Şirket Tahvilleri Geviz (İç natürelr |eten tekumu (Tonu — Suerlin) vamlı olarak düşmektedir. İzmir. fabrika. BX. Terii Bombay g- | — Jarı rafine pamuk yağını 168 üzerinde tut — e Dokuma Ham Maddeleri: Kaküta 2 &2 | âz ak istiyorlarsa da Adanadan gelen bir Gümüş, Plâtin :00 Tifik natürel z | ver fıstığı Tündistan” Gi hZ parti mal 161 kuruş Üzerinden — muamele Bo arakı SömiK L Ca G B AD " F görmüştür. Çekirdek tizerine muamele yok: | Gümüş Gr. aei — — Şirket Hisse Senetleri ae e İ * K Bresiliati Piyasemi, tur ve Kti . Pintin a -G Merkez Bankamı, e | SS0 | OTSES | Ham derller D za D .| Ş uZ h ada 4 değer bir şey ü Taridiy 4 | Jamüre Küdsü | z Bira mali " BZ | âz l Zürich Borsası (Serbest) v Reie Berln z | 5X | a ten A E ! | zum. Antadlar F e LE AD Kot u : İakandiriye ZĞ |. hat edilemi malı Zürk lrası Ecnebi Tahviller ae el şaaypyi SAĞ * Famuk (Kantarı — Talları) ” v " Tekae Ü ağ| ğ ğ Ashmouni Kısa elyaflı VG | &ato |— — Ka Ve tleplere göre Gayyün eden takribi piyasa değerler

Other newspapers of the same day