Newspaper of Yeni Sabah, February 10, 1939, Page 1

February 10, 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1
Text content (automatically generated)

fBakamların Belagati Karşısında Yazanı Hüseyla Cahid YALÇIN | yen İira, mecralar için 200 mülyon lira lâzım, — Beledin Reisi Şehir Meclisinin toplar da İstanbulun yalnız iki ihtiyacını bu süretle tesbit etti. bu bolâgati karşı gında insanda ilk basıl / olan inti-| Bo bir bedbinlik - rehavetidir. Bu büyük rakamlar karşısında — koll-) TimizI kavuşturüp - kaldırımsız s0-) kaklarda sekerek, batıp ” çıkarak yürümeğe katlanmaktan, açıktan akıp bostanlara karışan ağamları | hoş bulmaktan başka yapacak bir çare kalmıyor gibidir. Şehir Meclisi azasından biri pa-| k işlerden bahse- | diye reisimizin hiç bir irgemediği, hiç bir zah- rilince, parasız. yapılabilecek B lediye işlerinde kusur edil kine ve bu yolda hatırlanılacak nok- | anların derhal izale olunacağına | emin olabiliriz. Fakat paraya ve bilhassa — çok a İhtiyaç göstern Belediye| erini ne yapacağına? - Bele- diye Reisimiz hükümetin yardım-| da bulunacağını tebşir ediyor. Bu Müjdeyi kati bir muvaffakiyet ve- 'nedi diye kabul ettikten sonra, me- #elenin yine tesviye ediliy bitmiş sa-| Şılamıyacağını görüyoruz. Çünkü hükümet Belediyeye an-| 'cak yardım edebilir. Fakat İstan bulun bütün ihtiyaçlarını hükümet| iyeremez. Bugzün müsbet bir haki-| üda — bulünuyoruz: İs. esine aid o akım vazldat İhazinesine karışıyor. Bu varidatın İköçük veya — büyük bir - kısmının | Belediyeye terkedilmesi hiç bir za, Bnan bir yardım saş Kasrih etmeğe lüzum Demek oluyor ki, İlediyesinin varidatı mevzubal Künca, / evvelemirde - Beledi Bazine arasında bir hesap - görük- inelidir. Hesap görülmeli “demok - geçmis| Hamanlara aid alacak davasınal İkalkmak ve bunu tetkik etmek ma- asını ifade etmez. Hangi varidat-| İların Belediyeye aid Iken hazineye| İalındığmı ayırmak ve bunları ta- yeye geri vermek ilk İki sokakları addedilebilecek yerlere İlgtiyen nakli vasrtalarının kümilen |Belediyeye bırakılması Tüzümü Te İde Rargılaşırız. İstanbulun telefon, Elektrik, e İğramvay, Tün Haver izarı, su te İarasında hiç bir fur. Bunlar tamamen şehrin mah- Haliçte, Boğaziçinde, — Kadı- y Üsküdür ve Adalar. tarafi <n gelip giden vapurların ! sokaklarında işliyon otob Gen mahiyet ttibe fa Kardır? Bunların İstanbul beledi. aid olmaları lonp edeceğin-| adar tereddüt edilebilir| İsir Fakat — bügün filen — vaziyeti Böyle değildir. Umuml hizmetlere 4dd münaseselerden —hepsi — cenebi| | Şirketler elinde idi. Devlet bunla-| # para vererek, bazı taahhütlere i.| verek aatın aldı. Şimdi bu mücase.| #elerin esee itibarile belediye) fduğu kabul edilse do yine bu şir| Aetlerin satın alınırken verilmiş ©-| #abilecek paraları Belediyenin ha keye fade etmesi davam ortayal fekabilir. ı Hüseyin Cehid YALÇIN (Sonu 3 üncü sayfada) r—_ | bir bayanla gayet İüks bir hayat | mmak iztirarında kaldı. ) durulan ve bir ilenin şeref ve hay» Siyetile pervasızca oynanan bu ya- GÜNDELİK SİYASİ HALK eAzEYE E. König Hakkında | En Doğru Malümat Meşhur Tayyare Kaçakçısı Londra da Değil Amsterdamdadır. Bayan Mefküre Ekrem Königle Londrada Yaşamıyor, Amerikada Bir Kolejde Lisan ve Resim Tahsil Ediyor! Dün, bir sebal gaseteni meşkur sanu tayyare kaçakçısı / Ekrem Köniğin Londrada olduğunu — ve lstanbullu yanın hikâyosine gelince oaun da azlı göyledir. Bayan Mefkür vem Köniğin refı len Amerikada kolleğinde lisan ve resim tahsilinde bulunmaktadır. Bayan Mefküre , Sen Benuva mektebine devam ederken pek gene yaşta B. Emin ile evlenmiş ve bu| Sebepten dolayı tahsilini ikmal ede- memiştir. Şimdi Amerikada sırf ya- rda kalan tahsilini - bitirmek içl bulunmaktadır. Bayan Mefküre kol- lejde Ayşe ismile mukayyettir. Çür kü nüfus kâğıdında ismi (CAyşe Mefküre) diye yazılıdır geçirdiğini haber vermekte idi. Bir gok noktaları yanlış ve uydurma olan bu havadisin bugün bilinen safhalarından bir kaamını, sirf el kârı ümümiyede — yanlış bir zehab uyanmasına mani olmak için yaz- Amerikanvari bir zihniyetle uy- zıda ezcümle Ekrem Köniğle refa. katindeki bayanın halen Londrada bulundukları söylenmektedir. (Yeni Sabah) 1m iusus! tâkibat

ve istihbaratına göre Ekrem Kö- niğ, Londrada değil, Amsterdamda bulunmaktadır. - Refakatindeki ba- Vakın Ekrem Köniğ ile bu aile) arasında - bir sıhriyet — mevcuttur. Nitekim bundan iki sene evvel Ek- Ekrem Gönig (Sonu 3 üncü sayfada) KOLOOOOANAANAAAABVAKAALKAAKYAACCİ Sovyetlerle Japonlar Frankocular Dün Arasında Bir Hâdise Fransız Hududuna Hudutta Yeni Çarpışma!ar Oldu vardlıal" Ölenler ve Yaralananlar Var . ,Hudut kapatıldı. Bazı İtaiyanlar, 'cepheden geri alındı. Minaorka adası işgal edildi Barselor $ (A. A.) — Prankist| küvvetler, 12 yi 15 geçe Perthur Pransiz hudüdüna var -| mışlar ve nasyonalistler San Juan | delasş abadezak ile - Campurodon (Sonu 3 üncli sayfada) / Şehrimizde Amerikanvari 4 Bir Haydutluk! Bir. İtalyan zenginini eterle bayıltarak &oy- mak istiyen bir İsviçreli yakalandı Sovyet - Mançuko hududunda Japon muhafızları Moskova: 9 (A A.) — £ Şubat! kerlerinden mürekkeb bir mütrez Gürültü ıubırlçtlma;îî'ğlğ Deniz nakliyecilerinin dünkü kongresine polis | müdahaleye mecbur kalarak içtimaı dağıttı Palis £ Müller etmek is olan ve 22 | u adam; Zi rin bir miktar 1 parası yapmış| ve kolayca zengin olmak hevesiyle| akimca BİP'dE plân kurarak (1) gehrimize gelmiştir | Bursada Mühim Bir İhtilâs Tüyyen eeeti 7500 lira ihtilâs ettiğinden tevkif olundu Borst, (Husasi) — Tayyare oe öüyeli muhasebeclei B Müm 7600 lira ihtilde etmiş ve tevkif . kanuşlır. Maznun, birinci kâtibi adil bay (Sonu 3 Üncü »a Denir nakliyec leri cemiyeti azalarını teşkil eden sandalcı ve | 'mavunacılar dünkü toplasçının hararetli bir anında Yazısı 3 üncü sayfada YENİ SABA | natki tarafından ne kadaı Sl Şehır Meclısı Âzaları istifa Etmeli midirler? Bu Teze Cephe Alan İki Gazeteye Cevap HALKIN sğ_ZLERi | azetelerde bizim te ile karşıladılar. Yal 'niz ortada ufak bir nokta kalmıştı. Bugünkü şehir meelisinin yeni 5e. İstanbul Şehir Meclisi A: neümen Azasını topan i den yazımız nınmış diğer Del faya davet e çilmiş olması ve cski vali ve - bele- diye relsi Muhiddin Üstündağ ile ancak bir buçük ay kadar beraber çalışmış bulunması. çok vazıh bir mu 3 üncü bir sempati ile - karşılandığı ma- | lâmdur. Memur, esnaf ve her sınıf. | 'tan halk, bu tez etrafında bariz bir| ittifakla birleşmiş bulunuyor. Bu büyü f İtalya; Lıbya Ve Somalı de yeni tahşidat yapıyor Musolini Ç;berlayn'ın Nutkuna Karşı Bir Tebliğle ; Askeri Hazırlı- ğın Sür'at'e Arttırılacağını Bildirdi | kerli rin hiç olmazsa Fransa kadar İngil- tereyi de istihdaf etmekte olduğu: hu beyan ve Fransanın Şimali Af rikada muazzam küvvetleri - bulun- masına binaen bu tedbirin İtalya tarafından TTunusa kargı bir teşeb- büs addedilme me madığını ilâve etmektedirler italyan Atrikasındaki yerli Londra, 9 (AA.) — Havas a- jansı muhabirinden 'iyi malümat almakta olan ma- hafilin istihbarlarına göre, İtalya, Libyaya göndermiş olduğu 30000 kişilik askeri kuvveti takviye | Her 900 kişi daha göndermektedir Salâhiyettar mahafil, bu te 30. HER SABAH Tashih Edelim ? bir ailenin şere- Hangisini hik Ankara cnd biz dünkü nüs fini de hiçe azeteciler arak başından somu- dünyanın birbirini çekemiyen et te sanlidsüz Iİnsanları olmuşuz. yacaklardır. ve .| Tasının mahkemesi başladığı zaman | ÇYoni Sabah) n bü meselede israr sekte ne derece haklı olduğu ken- kubbe yapıyorsunuz) de , yalan ve ya-| Biri çıktı, insa ) Sifatimı teveih bize teenni tavsiyesiz iden, (Yeni akla İtham. eyliyen bir bah) 1

Other newspapers of the same day