9 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

9 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HADİSAT-I SİYASİYE "Mısır ve Hindistan" Dünya kurulalıdan beri her devlet Mısır ve Hindistan'a malik olmağı aksa-yı emel ittihaz etmiştir. Bu iki kıt'anın nazar-ı hırs ve tama'ı celb itmesi, politikadan başka başluca iki sebebden naşidir. Birincisi servet-i mahalliye. İkincisi istihsal-i servete medar olan vesaite malik olması. Ya'ni ticaretin güzergahında bulunmasıdır. Filhakika bu kıt'alara malikiyet bad-ı heva bir menba'-ı varidatdır. Şimdilik bu iki kıt'a İngilizlerin elindedir. Mısır'dan bahs idelim. Mısır'ın Kurun-u ula ve vustadaki hal ve tarihlerinden de sarf-ı nazar, bu son zamana kadar Türkiya'nın hakk-ı hükümdariyesinde hıdiviyet-i müstakile ile idare olunur bir kıt'a idi. Türkiya'da [bu katır ve kahpeler] devrinde meydan alan sui idare sebebiyle devlet za'if düşmüş ve kıta'atı Osmaniyede birer sebeb ve bahane, gah ebedi-i mevkit(?) ve gah mümtaz ve muhtar idarelere ayrılmış, yani cism-i devletden koparılmışlardır. Mısır İngiltere tarafından muvakkaten işgal olunmuş idi. Bu muvakkaten ebedi olduğu malum ise de diğer tarafdan Fransa da bu kıt'ada bir hak, bir emel beslediğinden İngiltere hodbehod Mısır'ı taht-ı istilasına aldığını ilana cesaret idememişti. Yahud luzum görmemiş idi. Fransızlar, Cezayir ve Tunus gibi memalik-i İslamiyeyi işgal ettikleri gibi, magrib yani Marok didikleri (Fas) kıt'asında da hukukunu, yani bu kıt'a Fransa'nın hakkı! olmadığını tanımak şartıyla Mısır'ın İngilizler tarafından kat'iyyen ve ebediyyen ilhak-ı memalik olunmasına rıza göstrediği, Avrupa gazete ve telgraflarının hamle-i ahyaratındandır. Hey medeniyetin mühtekir dellalları. İnsaniyetin iğrenç celladları! Falan falan yerde Hristiyan veya bilmem ne kavim ve millet var iddi'asıyla, onların hürriyet ve istiklalleri bahanesiyle, bu kıt'aları Türkiya'dan ayırdınız; ya burada...? Hiç böyle iddi'a ve bahaneden ari ve sırf İslam memleketi olmaktan başka kabahati olmayan Mısır ve Fas'ı paylaşıyorsunuz. Bu büyük paylara mukabil Anadolu'yu sulhen istila ile iktifa itmeyen ve buna İslamları himaye politikasını güden Almanya'nın rekabetinden azade kalmak veyahut rekabetine karşı kavi mütteffikler ve metin kal'alar teşkili içün şimdiye, kadar (i)fasında menfa'atdar olduğu Memalik-i Osmaniye'nin hadimleriyle, öz düşmanıyla barıştı. Türkistan, Acemistan cihetinden de mücerred Hindistan'ı tahlis içün rezilden daha mübtezel olmuş olan Moskof ile uzlaşması ve adeta münasebet-i dostaneye girişmesi umum İslamları dağdar etmiştir. Fi maba'd düşmanımızın dostu bizim düşmanımızdır! Mısır'ı İngilizlerin gasb ve istilasından halas içün bunun başına başka bir yerden bir bela açılması temenniyat-ı tabi'yesinde bulunan Mısırlıları "ittihad-ı

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler