10 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

10 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mebni Fransızın Fas'ı istilasından sonra o da hakkını davaya, işine bakmağa rıza gösterdiği anlaşıldı. Avusturya evvelce muvakkaten işgal ettiği Bosna ve Hersek'in tatlı yadgarı ve alelhusus mühim bir varidatı Makedonya cihetinde te'min ve tekrar etmek üzere karşı çıktı. Evvelce Avusturya diğer devletler gibi Rusya ile sözü kavileştirüb, birçok ihtilal ve muharebelerle Türkiya'yı zaiflatdıkdan sonra, bilmüdahale vuku bulan muharebede Türkiya'yı mağlub ettiler! Herkes bir pay aldı. Avusturya da muvakkaten Bosna ve Hersek'i işgal etti. Lakin işgale heb vesile lazım. İlk evvel 1876'da Sırb ve Hırvatların şedid bir isyanı vukua geldi. Netice Bosna ve Hersek'i Türkiya'dan kopardılar. Lakin Türkiya yerine Avusturya girdi. Türkiya boyunduruğundan şikayet eden Sırb ve Hırvatlar asıl bir boyunduruğu..... aldı. Mahaza bugün hala Bosna'da servet İslamların elinde. Cami' ve mektebleri yolunda. Saray Bosna beldiye reisi İslam idaresinde. Asker fes giyiyor. Posta pulları Türkce. Camilerde Türk bayrağı mütemevvic. Bunu görüb işedenler Avusturya istilasını Fransızlarınkine nisbeten pek hafif ve müreccah bulurlar. Ba'zı bedhuy budalalar Makedonya'nın Avusturya tarafından istilasına bile rıza gösterirler. Bu doğru mu? İşin iç yüzü nedir? Biz hissemize düşen tedkikat ve malumatı arz ideceğiz. Evvela - Avrupa ceraid ve resail mevkutelerine nazaran bugün Bosna'nın bir tarafdan Macaristan, diğer tarafdan Adriyatik Denizi'ne demir yolların bağlanması sayesinde artık medeni bir kıt'a haline girmiştir. Her yer, herkese, her seyyaha açılmıştır! Bosna ve Hersek'de ufak tefek, az çok sair nüfusdan başka, esasen üç büyük kavim vardır ki, mikdarları ber vech-i ati suretde gösterilmiştir. Katolik 324.000 İslam 548.000 Ortodoks 676.000 Görülüyor ya? En çok nüfus yani ekseriyet Ortodokslarda, lakin kuvvet ve nüfuzları hiç. Kuvvet ve nüfuz İslamlarda.... Bundan başka vakit başka bir makalemizde bahs ideriz. ============================================= "BULGARİSTAN HAVADİSİ" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sobranya reisi, yevmi müzakerata devam edilmesini meclisde beyan eylemesi üzerine, komisyon-u mahsusun nutk-u prensiye dair tertib ettiği cevabın kıra'atı, azadan Mumcilov'a havale edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Prensin ma'den vesaire işçileri, işlerinin tahaffüf ve te'min-i ma'işileri içün icab eden vesaite tevessül edilmesi hakkında Sobranya'ya bir istid'a takdim etmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'daki matbuat amelesi hakkında bir tarifenin tanzimi içün lazım gelen tedabire müraca'at edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya civarında geçen gün bir şahs-ı mechulü şimendifer çiğnemiş ve bir gün sonra cesedi bulunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mah-ı carinin 27nci güni Sofya'da temyiz mahkemesi Şarl ve Jan aleyhine açılan irtişa davasında zimedhal oldukları maznun bulunan sabık ministır Raço Petrof'la hal-i hazırda Harbiye Minıstırı Savof'un mahkemelerine bakacakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu sayıdan diğer sayfalar: