10 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

10 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON TELGRAFLAR Ekatirinslav 27 Geçen akşam 20 kişi müsellah eşkiya, istasyona getmek üzere hareket eden posta arabasının üzerine hücum ile 6300 ruble sirkat edip firar etmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lund 27 Bir kahve hanenin esna-yı taharrisinde bir alet keşf edilmiş, bu aletin bombaya müşabeheti cihetiyle, maznun bulunan on sekiz kişi habs edilmiştir. Londra ve Dombrufka'da(?) işçiler arasında şiddetli karışıklıklar ve ihtilaller zuhur eylemiştir. Bir hayli telefat ve yaralı vardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg 27 Yaroslaf (Yaroslavl) vilayetinde ehemmiyetli ihtilaller zuhur eylemiş ve ihtilalciler üzerine asker ile vali birlikde getmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg 27 İmparatorluk Bankası dehşetli bir askeri kordonu altına alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bükreş 27 Kral Karl hazretleri mide hastalığından şiddetli muzdarib ve hasdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Edirne'de vefat eden Bulgar fedakaran-ı millet ve vatanından, T. S. Bormof'un cenazesinin Sofya'ya nakli ile masarif-i techiz ve tekfiniyesinin hükumet tarafından tesviyesi içün Sobranya Meclisi'nde ministırlar toplanub karar vermişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya ve Avusturya devletleri tarafından, Makedonya'dan Bulgaristan'a firar edip afv-u umumiye mazhar olmamış olan Bulgar firarilerinin, bu def'a mazhar-ı afv olarak memleketlerine avdet ve hal-u refahlarının te'min edilmesi içün Devlet-i Aliyye'ye müşterek'ül milel bir nota verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TÜRKİSTAN [Ma'bad] havalisini ise burudet sübürüb götürür. Vasati hararet 14 derecedir. En sıcak ay olan temmuz 25 derece, en soğuk olan kanunusani 9,5 raddesindedir. Biraz şimalde [****ata]da haziranda 15 dereceden yukarı çıkmaz. (Nukus)da Aral Gölü'nün cihet-i cenubiyesinde tefavüt azami 11,5, asgari 4 derecedir.... Yağmurların mikdarında da aynı suretde tefavüt görülmekdedir. Taşkend'de senede 300 milyon yağmur düştüğü sabit olduğu halde (Nukus)da yalnız 73 milyon düşmüştür. [Soğuk ve sıcağı gösteren mikyas'ül harare ve hevayı gösteren (mizan'ül heva) olduğu gibi yağmurları ölçmek içün de (mikyas-ı matar)lar vardır]. Rusların (Nova Aleksandrfesk) namını verdikleri (Amuderya) havalisinde bir mevkide senede yalnız 61 milyon yağmur düşmekdedir. Pars'a nazaran 58 ve 68 derece tul-i şarkide 39 ve 46 derece arz-ı şimalide bulunan Türkistan kıt'ası derece-i burudet senevi vasati olarak takriben 12,5 derecedir. Gice ve gündüz arasındaki fark her yerde pek ehemmiyetlidir. Türkistan'ın en mu'tedil havalı yeri olmağla meşhur olan (Fergana) havalisinde senenin en şiddetli soğukları zamanı olan kanunusanide mizan'ül harare 10 dereceye çıkar. O gice veya irtesi gün yine taht'el sıfır 12'ye inebilir. [Ma'badı var] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: