12 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

12 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bulgaristan'da ba'dema kontratolar, senedler, mukavelename ve sair evrak-ı ticariyenin Nezaret mumaileyh tarafından tanzimiyle, matbu olarak üzerlerine marka resimleri tamğa ve pul dahi hakk edilip ol vecihle tanzim idilecek matbu senedatın, hükumet namına Maliye Nezareti'nden ahaliye furuht edilmesine dair komisyon teşkil etmiş ve yakında muamelatı ikmal idecekmiş. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mah-ı carinin 27nci güni Sobranya Meclisi'nde Nutk-u Prensi'ye verilecek cevab kıraat ve müzakerat idildiği esnada, azadan Daskalof ve Bubiçof Efendiler şiddetli nutuklar irad idrek, bu cevabın karin-i sıhhat olmadığını, Makedonya hakkında hükumet-i hazıranın hiçbir tedbire müraca'at itmedigini ve Rumlar hakkındaki hakarete hükumet sebeb olduğunu ve Devlet-i Aliyye ile hiç münasebet-i hasene icra edilmeyüb, her müraca'atın neticesiz bırakıldığını, Devlet-i Aliyye ile hüsn-ü münasebetin ve muaşeretin Bulgaristan içün ne kadar büyük faidesi ve muharebeden hiçbir şey hasıl olamayarak, Bulgaristan mutazarrır olacağını ve Makedonya ihtilalcilerinin ciddiyetinden hiçbir şey çıkamayacağını, Devlet-i Aliyye ile eyi geçinildiği halde, Makedonya'da bulunan Bulgarların dahi hoş yaşayabileceklerini, velhasıl hükumet-i hazıra Bulgar milletinin yüzünü herkese karşı karartmış olduğunu ve Nutk-u Prensi'ye verilecek cevabda bunu şahid, yüzümüzü kızartmaktan başka hiçbir şey olmadığını edille ile isbat iderek, Sobranya Meclisi'nde şiddetli gürültülere rağmen nutuklarına devamla hatime vermişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Amerika gazetelerinden biri (ahali ve sevgili Çarı) ünvanı altında derc ettiği bir fıkraya, gayetle hoş bir de resim ilave etmiştir. Bir uçurum kenarında ahali, diğer tarafında çar. Bir ipin bir ucunda biri diğer ucunda diğeri tutmuş çekiyor. Hangisi kuvvetli gelir ise ötekini uçurumdan aşağı tekerleyecek. Yahudinin dediği gibi. Allah versin, ikisinin de istedigi olsun. Lakin çar kuvvetli görünüyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Ficietto) nam İtalyan gazetesi, (İngiltere ve Türkiya) serlevhası altında neşr ettiği bir fıkraya, gayet tuhaf bir resim ilave etmiştir. İri yarı İngiliz koca çizmesiyle Zat-ı Şahane'nin maksad-ı şerifine bir tekme atıyor: "Zat-ı Şahane ile olan münaza'atda yegane kabil olan i'tilaf" budur diyor, cümlesini ilave idiyor. Ya'ni İngiliz, Zat-ı Şahane'yi kapudan dışarı atıyor. Padişah her kim ve ne kadar fena olur ise olsun, millet kendi hal' ve def itmelidir. İngilizlerin mingilizlerin, Almanın malamanın, velhasıl dışarıdan başkasının arzu ve entrikalarına meydan vermemelidir. Yine bu gazete "Fas'da Avrupa polisleri mi" unvanlı fıkrasına, iki koca beyaz saclı sakallı Magribi resmi derc ile, bunlardan biri ber vechi ati cümleyi **** etmekle Fas eşrafının efkar-ı umumiyesine tercüman olur. Avrupa'nın mükemmel polisi mal ve mülkümüzü taht-ı emniyete almak hususundan, elbet daha aladır. Koca sacından sakalından utanmaz, iki ayakları çukurda, mal canlı papaslar, bir parça mal ve menfa'ati içün koca devletin istiklalinin mahv-u ref'ine rıza veriyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Avrupa gazetelerinin Petersburg'dan alub neşr ettikleri telgrafnamelere göre, Çar Mösyö (Viti) mevki-i iktidara getireceği devran etmekdedir. Gaspodin (Viti) Liberal Fırkası'na mensubdur. Mevki-i iktidara gelince ahalinin serbest söyleyüb yaza-

Bu sayıdan diğer sayfalar: