12 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

12 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bileceğini ümit edenlere rağmen (Turin) şehrinde neşr olunan bir İtalyan gazetesi bu meseleyi bir resim ile enzar-ı umumiye koymuştur. Ahalinin ağzından bir mendil ile bağlayub, arkasından gem gibi çeken Viti, gülerek ahaliye "serbest söyle" diyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Paris'in (Boş boğaz) gazetesi Fas'a dair neşr ettiği bir fıkraya ilave ettiği resimde, Magrib Sultanı ber vechi ati kelam-ı hikmet-gayatı tekellüm buyuruyor. Sultan (Onlar akıbet uzlaşacaklardır. Ben kaz olmaktan korkuyorum) Keşke kaz olsa idin de, böyle halife ve sultan olmayaydı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Viyana 29 Dersa'adet'den varid olan malumat-ı mevsukeye nazaran, Bulgaristan Emareti Kapu Kethüdası sabıkı Grigor Naçoviç Efendi, Bulgaristan Reis-i Nüzzarı Raço Petrof'un kabine heyetinden çekilmesiyle, memuriyet-i sabıkı Dersa'adet Kapu Kethüdalığı'nı kabul edip, Dersa'adet'e gene tayin idilerek avdet idilecekdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Roma 29 Avusturya ve Macaristan devleti Reis-i Nüzzarı Baron Erntal (Alois Lexa von Aehrenthal), meb'usan azalarını davet ettikden ve meb'usan açıldıkdan sonra İtalya'yı ziyaretle, umur-u politikiye üzerine, İtalya ekabir-i politikiyesiyle müzakerede bulunacakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Viyana 28 Dersa'adet'den alınan malumatlara nazaran bir Rum çetesi, Memalik-i Osmaniye'de Karaca Köy nam mahalle duhul iderek, 16 Bulgarı telef ve 7 Bulgarı yaralamışlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin 28 Lehistan'da bulunan Polakları, Nemçe lisanı mabedhanelerinde kıraat itmeleri içün polis sıkıştırmakda ise de, Polaklar şiddetle karşı durmakdadırlar. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin 28 İmparator, umum ahaliye hitaben neşr ettirmiş olduğu bir beyannamede, hükumet memurin ve ahalinin, yeni usul idareye rabtları lazımeden olduğunu beyanla beraber, müstemlekatda bulunan memurinin dahi, ahalinin medeniyete ve ilm-i ma'arife rağbet itmeleri içün teşvikatda emr eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bükreş 28 Kral Karl hazretlerine Profesör Norden tarafından banyo ile tedavi edilmek lazım lazım geldiği tavsiye edilmiş ve üç hafta kadar bu minval üzere tedavi edilmek lazım geldiğini söylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra 28 Lord Mer tarafından verilen bir ziyafetde, Markiz Ripon nam zat bir nutuk irad etmiş olduğu nutkunda Lord Lansdrof o kadar güzel bir politika itthaz etmekle imiş ki hal-i hazır hükumet hiçbir şey tebdil itmeyerek o politika dairesinde hareketden başka kendilerine bir yol kalmadığını söylemiş ve Makedonya hakkındaki bir usul-ü idarenin teşkilini Avrupa devletlerinden taleb iderek bedbaht olan o tarafların ıslah ve refahını te'mine, hükumet matba'asının say' ve gayret olacağını ilaveten beyan eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: