14 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

14 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Prens hazretleri tarafından Rusya'ya heyet-i murahhasa olarak gönderilen Ceneral Nikolayef, Miralay Draganof ve Yüzbaşı Sirmanof, giçen akşam Avrupa treniyle Sofya'ya avdet etmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mir gazetesi aleyhine Raço Petrof ve Ministır Savof taraflarından ikame idilen dava, bu ayın otuzuncı güni Sofya İsti'naf Mahkekemesi'nde bakılmış ise de, meseleyi hal idecek bir mektub ortada olmadığından, esas anlaşılmak üzere Beşinci Daire Müstantikliği'ne keyfiyetin tahkiki havale idilerek, dava başka güne ta'lik edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da esnaflar cem'iyeti gayet mühim bir ictima' yapub, hükumet aleyhine nutuklar söylemişler ve esnafın fefah-ı hali çarelerini müzakere eylemişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Geçen akşam Rusçuk şehrinde İsteviyalof'un boya fabrikası iştiğal iderek bütün fabrika yanmış ve 70 bin frank zarar ve ziyan olmuş ise de, fabrika binası siğortada bulunduğundan, parası alınmak ihtimali vardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Sırbistan hükumeti yeni toplar tedariki içün Fransa fabrikalarına siparişatda bulunmuştur. Bu arkası bitmez tükenmez hazırlıklar içün para lazım! Silahperver Kral Petro bir istikraz akdi içün vükelasından birini Paris'e gönderiyor. Gidecek adama komisyon namıyla yağlı bahşiş belli! Petro kral degil iken Cenevre'de bir apartmancıkda oturur imiş. Sosyalist azasından imiş. Şimdi sosyalistliğin top ve tüfenk gibi kuvvete müstenid olduğuna tarafdar görünüyor. Sosyalistler ellerinde olmadığı içün servet-i umumiyeyi taksim arzusundadırlar. Petro'ya şimdi sorulsa, "sosyalizm" iktisab-ı kuvvetden ve buna malik olmak müstebid devletlere, muhtekir hükumetlere politika iderek, maliye-yi umumi ve hususi büdce varidatı ziyadeleştirmekten ibarettir. Avusturya ile hadis olan gümrük muharebeleri ve hala devam eden gergin politika, bu çıfud (çıfıt) hükumetin, Petro hükumetine bir şeyi kapdırmadığındandır. Avusturya çalgıcı fahişelerinin Sırbistan'da hiçbir vakit dikiş tutturamadıkları, yani yerlilerden meydan kalmadığı cihetle Avusturya'nın Sırbistan'dan menfa'ati cüz'i, bil'akis Avusturya Avusturyalıların tekmil ilik ve kemikleri Sırbiya domuzlarının eti ve yağı ile perverde olmağla, Sırbistan'ın Avusturya'ya ihracatı mühim bir yekun teşkil ettiginden, politikada bu gerginlik, sabık sosyalist Petro'nun saltanatına da icra-yı tesir etmekten hali degildir. Petro'nun şimdiki hali: "Evvelki ....... bakma, şimdiki babayigitligime bak" yahut bir günlük beğlik beğliktir, cümleleriyle tercüme olunabilir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fransa hükumeti haricen Fas hükumeti İslamiyesini istila-yı dahilen, kendi kilisalarını hükumetden ayırıyor, papasları tard, kilisaları zabt idiyor. Papaslar ve kilisa vakıfcıları el birligiyle hükumeti devermege çalışıyor. Muvaffak olamayacakları belli! Uyuz köpekler gibi aç kalacak olan haşerat, memalik-i ecnebiye-i Hristaniyede, tabi'rahat görmeyeceklerinden memalik-i İslamiyeye yayılacaklar ve orada ciddi himaye göreceklerdir. Cezayir, Fas, Tunus'da vay ahali-i İslamiyenin başına. Çin ve Türkiya'nın kulakları da çın çın çınlasın. İbret almalı. Fransa ve hükumeti Frenk gazeteleri bunların rezalet ve zilletini her gün neşr etmekle bitiremiyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: