15 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

15 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Geçen akşam Rusya'dan Prens hazretlerine arz-ı ihtiram içün gönderilen zabitan şerefine tertib idilen müsamerede güzel bir ziyafet verilmiş ve Prens hazretleri evvelsi gün kendilerini huzurlarına kabul iderek, taltif buyurub saat alafranga birde Saray-ı Prensi'de bir ziyafet verilerek in'am edilmişler, sofrada Rusya Politika Me'muru ve saire bulunmuştur. Sofya Fırkası kumandanlarından birçok zevat ziyafet-i Prensi'de mevcud ve hazır bulunmuşlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~ Evvelsi gün Sobranya'da hal-i hazır hükumetin dahili ve harici politikası takip eyledigi mesleği üzerine Doktor Danef, Yordanbonof, D. Hristof, İvan Halaçef ve T. Dermanof nam a'zalar, ariz ve amik izahat ve tafsilat vererek, hükumet-i hazıranın tutduğu politikayı tenkid ve Nutk-u Prensi'ye verilecek cevabı ta'yib eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-i HARİCİYE Giçen pencşenbe güni Varşva karibinde (Dağof) İstasyonu'nda yol katarı üzerine eşhas-ı mechule tarafından üç bomba (a)tılmıştır. Hempareleri iki vagonu toz gibi dağıdub der heva etmiştir. Mütecasirler bir milyon rubleyi aşırub, savuşmağa muvaffak olmuşlardır. Rusya ihtilali bazılarını ondurdu. Ba'zılarını da dondurdu. Bu gidişle daha onacak, donacak çok kimseler görülecekdir. ~~~~~~~~~~~~~~~ Mançuri'de Harbin civarında Moskoflarla Kongozlar arasında müsademe vuku bulduğunu Petersburg gazeteleri işa'a etmekdedir. Yerinden aks eden telgrafların rivayetine göre 120 Moskof askerinden bir kişi telef, iki de yaralı, 200 Kongozdan 20 kişi telef olmuştur. Mikdarından anlaşılacağı üzere, Moskoflar başka bir milletle musademe suretiyle, halkın fikrini o tarafa çevermege çalışıyor. Çalışsın, Mançuri ve Harbin, Moskofa duzlu olacakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~ Karadağ prensi Nikola geçen birinci def'a olarak açdığı Millet Meclisi'nin bu def'a ale-l'ade hin-i küşadında irad ettiği nutukda, ahalisine hürriyet verdigini ve Rusya ile kadimi münasebeti yolunda bulunduğunu, bir Türkiya ile ile olan hudud meselesinde ise, netice Karadağ'ın haysiyet ve şerefiyle hitam bulduğu ve mezheb işlerinin yalmız Karadağ'da degil hudud haricinde de menafi ve hukuku vikaye olunmak cihetinde musırr bulunduğunu beyan ve Millet Meclisi (İskupçina)nın da buna tarafdarlığını ümit ettigini dermeyan etmiştir. Bunu ilana hacet yok. Karadağlıların hamisi Moskof düşmanı Türk ve közleri Türkiya olduğunu zaten bilmeyen yokdur. Lakin Karadağ prensi Nikola'nın Rusya'dan ümit ettiği, Sırbistan tacı ve bu maksada binaen küşad ettigi (İskupçina) nam Millet Meclisini sağlam kazığa bağlanmış olduğuna, Nikola'dan daha Rusofil Petro şahid-i mücessemdir. Nikola siyasetini bir dibsiz anbarda boş kile ile ölçdügü Moskof'un hal-i pür melaliyle sabit olmağla Nikola'ya baki kalan Tatlı hülya ile elini yıkamak dimemek içün avucunu yalamakdır! ~~~~~~~~~~~~~~~ Denaetin bir haddi, barbarlığın da bir derecesi olur. Moskof hükumet-i zalimesi her gün tevkifatla, idamlarla müttefikleri bulunan hükumetleri de utandırmağa başlamış iken, bugün Frenk gazetelerinin meşhurlarından olan [Matin] gazetesinin "İcraat-ı Barbarane" serlevhasıyla derc ettigi bir telgraf, barbarların vesait-i icraiyesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: