15 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

15 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

olan Kazakların tüylerini bile ürpertigini müsbettir. Bu vak'a idama mahkumiyet ve bombacılık degil, hırsızlık sebebidir. Kurşuna dizilmege mahkum olan adamlar degil, çocuklardır. Riğa'da hırsızlıkdan dolayı divan-ı harb tarafından idama mahkum olan üç çocuğu kurşuna dizilmek üzere meydan-ı siyasete getirmişler. Ateş etmek üzere gelen askerler, nişangahlarında adam yerine bu üç çocuğı görünce heyecana gelüb gelişigüzel ateş etmişlerdir. Müttehimler ölünceye kadar birkaç nevbet ateş edilmek lazım gelmiştir. Hey gidi adalet: Moskof hırsızları kurşuna dizmek gibi bir eser-i adalet göstermek tarafdarı ise, yukarıdan başlamalıdır! ~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Selanik 1 Kırk beş kişeden müretteb bir Rum çetesi Siroz taraflarına mürur iderek Bulgar köylerine tasallut ve Bulgarlardan bir haylisini telef ve cerh eylemişler ise de, asker-i Osmaniye tarafından külliyen mahv edilmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~ Dersa'adet 1 Yenice, Vardar ve Drama taraflarında zuhur eden eşkiya çeteleri, asker-i Osmaniye tarafından inhizama uğrayarak, iade-i asayişe muvaffak olunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~ Moskova 1 Dünki gün Moskova Polis Müduri üzerine bir şahs-ı mechul tarafından gayet dehşetli bir bomba atılmış ise de, ne Polis Müduri ve ne de yanında bulunan arkadaşına bir zarar olmamış. Cani, Polis Müduri tarafından cerh edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin 1 Almanya'nın zir-i idaresinde bulunan Polaklara Nemçe lisanı üzre talim-i din idildiginden dolayı, 4.600 Polak talebesinin hükumet-i milliyeye karşı ilan-ı isyan iderek, Nemçe lisanını talim ve tekellüm etmek istediklerinden, hükumeti protesto ve mektebleri sedd etmişlerdir ~~~~~~~~~~~~~~~ İrkusk (İrkutsk) 1 İrkusk Valisi Ceneral Remninkof üzerine bir paket dinamit atılmış ise de, mumailehy Ceneral'e isabet itmeyerek, cani elde edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~ İ'LAN işbu 1907 senesi nihayetinde kontrat müddetleri hitam bulan yigirmi yedi parça vakıf dükkan, hane ve mağazanın icaratı gelecek şehr-i Teşrin-i sani'nin onuncu gününden on beşinci gününe kadar beş gün zarfında müzayede olunacağından, talib olanlar şerait-i müzayede ile, müzayede idilen emlakın kangıları idügüni anlamak üzere Vakıf Dairesi kapusuna ta'lik edilmiş olan ilannameyi kıraat itmeleri lazımdır. ~~~~~~~~~~~~~~~ İ'LAN Dobriç İslam gençleri, meşahir-i Osmaniyeden Yavuz Sultan Selim hazretleriyle Midhat Paşa, Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suavi Efendi, Kemal ve Şinasi merhumların resimlerini, kartpostal şeklinde tab ettirdiklerinden, İyd-i Said-i Fıtr münasebetiyle mezkur kartlardan idinmek arzu edenler, idarehanemize müraca'at itsünler. Bir danesinin fiy'atı on santimdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: