31 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

31 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

""HADİSAT-I SİYASİYE"" "Hazır ol cenge, eger ister isen sulh-u salah!" Büyük küçük her devlet, her hükumet hazırlanıyor. Millet meclislerinde orduların tezyidi, kuvve-i berriye ve bahriyenin takviyesi, heman bilcümle harbiye nazırlarının, harbiye büdcelerine yeni yeni tahsisat taleb ettikleri bu son günlerde vaka-yı yevmiye ve mühimmeyi teşkil etmekdedir. Garibi şurasıdır ki, "Terk-i Silah Kongresi" (Lahey)de küşad olunduğı halde, bitaraf olması lazım gelen Felemenkler de askerini tezyide ve yeneden yeniye esaslı teşkilat ve tensikata lüzum görüb karar vermesi sulh-u salah-ı umumiyenin silahlanmak ma'nasından başka bir suretle ta'bir olunmasını ta'sir ider. Herkes başkasının "terk-i silaha" daha yeni ve daha muhriblerini almak suretiyle tevfik-i hareket idiyor. Boğaza kadar borca dalmış ve kısmen batmış olan halk, yük yük üzerine, bin vergi ve tekalifden artık bizar olmuş, ne yapacağını şaşırmış, gah gah homurdanıyor. Lakin dinleyen yok. Bu beladan, bu yükden kurtulmak içün muharebe olsun, ne olursa bir ayak evvel olsun diye temenni idiyor. Neticeye intizar idiyor. akıbet hep hazırlık ve bunun mu'di olduğu tarh-ı tekalif. Sırbistan hazırlığına en çok muhalefet edenler arasında, en ziyade gencler ve okumuşlar görünür. İhtiyar ve genc radikaller arasında münakaşalar, münaza'alar, müsademeleri mudarebeler her zaman ve her yerden ziyade görülüyor. talebelerden revolver kurşunuyla yaralananlara nazaran Belgrad talebesi Petro'nun hükumetine ve mebde-i istibdadına bilfiil muhalefet idiyor. Ma'haza talebeye Belgrad Darülfünunu'nun kapuları kapandığı Sırbistan Kralı namına hayırlı bir havadis olmayacağını zaman gösterecekdir. Daha dün cin olan bir sosyalist bugün adam çarpmak istiyor. Kariben her yerden birdenbire çıkacak olan şayan-ı hayret havadislere intizaren, herkes "Hazır ol cenge, eger ister isen sulh-u salah!" düsturuna tab'iyet ve istinad idiyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " BULGARİSTAN HAVADİSİ " Milli Bulgar Bankası tarafından mevki-i tedavüle vaz' idilen 5 ve 10 leflik (leva) altun banknotlar sene-i atiye ibtidasından itibaren yeneden tab' idilen başka şekildeki banknotlar ile tebdil idilerek, eskileri ahaleden toplanılacağı ve eski beş on franklık gümüş kaimeler ise, nihayet gelecek Temmuz'da yenilerle tebdil idilecekdir. Yeniler 500 franklık gümüş ve 100 franklık altun olarak yakında tab' ettirilecegi müstahberdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: