31 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

31 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

musavver mecmu'alara matbuata sermaye olur. Dikkat edilir ise cinayat içinde behemahal karı ve kızların ekseriyetle kurban oldukları tahakkuk ider. Bu kabil fecayi'i, nazar-ı mutala'a'a'aya alarak "medeniyet"i tefsir etmek icab ider! Roma Birçok beyannameler intişar iderek, şehir derununda dağılmakdadır. Yekdiğerini nakz eden bu beyannamelerde Romenler ile Rumların mücadelatları münderic bulunmağla, gazeteler Rumlara rağmen Romenleri himaye iderek haklı göstermekdedirler. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Bükreş 17 Bulgaristan ile Romanya arasında mun'akid ticaret ve gümrük muahedeleri ahkamının gelecek 1907 senesi nihayetine kadar mer'i-ül icra olunması meb'usan tarafından kabul ve tasdik edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tanca 18 Resuli, Tanca Valiliğinden el çekdirilmiş ve yerine Gazi Paşa namında bir zat tayin edilmiştir. Fas Sultanı'na ve hükumete sadık kalacaklarına, kura ve balkanlar ahalisi ve Resul'ün adamları ahd-ü peyman eylemişlerdir. Resul meselesinin ehemmiyetini anlayarak, memleketi olan Ziynet tarafına çekilmiş, orada mevkiini tahkim etmeke çalışmakda imiş. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 18 Rum Patriki Sadr-ı Azam Ferid Paşa'ya gedip, Drama Rum Metropolidi'nin mahall-i memuriyetine avdetini rica etmiş ise de, müşarünileyh Patrik efendiye hiçbir cevab vermemiştir. Ba'de Patrik, Yıldız'a azimet ve Huzur-u Şahane'ye kabulünü rica eylemiş ise de, Zat-ı Şahane kendisini kabul itmeyerek Rum Patrikliği Makedonya'da Ulahları ayrı bir millet tanımaz ve mekteb ve kilisalarının serbest bulunmasına müsa'ade itmez, inadına devam ider ise Drama Metropolidi'nin hiçbir vakit mahall-i memuriyetine avdetine hükumet-i Osmaniye'nin müsa'ade itmeyecegini Patrik efendiye bildirilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 18 Dersa'adet elektrik tramvaylarının inşasını Almanya ve Belçika semayedarından mürekkeb bir heyet, 70 sene içün der'uhde etmek istemişler ise de, bu imtiyazın Tophane Müşiri Zeki Paşa'ya ba irade-i seniyye i'ta edilmiş olması mülabesesiyle kumpanyaları müşarünileyhe müraca'atı lazım geldigi bildirilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 18 İtalya Hariciye Nazırı'nın Meb'usan Meclisinde Makedonya ve Devlet-i Aliye hakkında söyledigi nutuk üzerine, bura mehafil-i siyasiyesinde fevkal'ade telaş görülmekdedir. Hariciye Nazırı nutkunda uhud-u düvel ihlal idiliyor. Devlet-i Aliye'nin tamamiyeti tehlikeye ma'ruz kalur ise Makedonya üzerine İtalya ve Avusturya devletlerinin müdahalesi ve oralarda Hristiyan valilerin ve otonomi idarenin takrir ve tayini hususu devletin-i mezkureteyn aralarında takarrür idecekdir demiş. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Geçende Düvel-i Muazzama tarafından Bab-ı Ali'ye Baoğazları geceleri tüccar gemilerine açık bulundurulması içün verilen notaya cevab-ı reddi verilmiştir. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: