6 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

6 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Odessa'da Cuma' güni, vakt'ül zuhurda, müsellah sekiz şahıs, şehrin merkezinde bulunan (Osessa Havadisnamesi) unvanlı gazete idaresine girmişler ve deligi tıkadıkdan sonra 650 rubleyi alub savuşmuşlardır. Bu kahpece haydudluk. 9 kurda bir ****. Hey'et-i ayan sıfatına dahil olan eşhas, Kont (İgnatyef)'in katline, beyan-ı tesir ile, ihtilalciler tarafından eşkal ve tehdid olunduklarına rağmen, vazifelerinde kemakan devam ideceklerini beyan etmişlerdir. Öyle ise bunlardan da birçoklarının anasını ağladırlar! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İspanya'da haricden idhal olunan buğdaya tarh olunan rüsumu, meb'usan tasdik etmiştir. Amerikalıların çalım gösterecekleri sıra, bu sıradır. Çünkü buğday ve dakik ihracatı, Amerikalılar tarafından vuku buluyor idi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Madrid 29 Kanun-u Evvel (Herald) gazetesinin Kadiks'den (Cadiz) alub neşr ettigi bir telgrafnameye nazaran, İspanya hükumeti Tanca'ya çıkarılmağa tahsis olunan bilcümle bahriye neferatının hazırlandığını ilan idiyor. (Beşinci Karol) ve (Palayo) zırhlıları Marok'a 2 Kanun-u Sani tarihinde hareket idecegi ağleb-i ihtimal ad olunur. Dimek hala asker hazırlanıyor. Maksad Resul'ün fülan azli talebi degil, gavgaya hazırlanılıyor. Gavga aradıkdan sonra vesile her vakit kolay ve hazırdır. Bakalım kimin canı acıyacak? İspanyolların gavgaya vakti ve nakdi müsaid olmadığını iddi'a eden ve Meclis-i Mebusan'da bağıran çağıran meb'uslara; "Ne yapalım İspanya, Fransa'ya karşı taahhüd ettigi vazife rücu' idemez." cevabı verilmiştir. Kokoz İspanyollar bu işe girmek şartıyla Fransa('dan) ödünc para almışlar, Rücu' içün delik ciblerinde para bulunmadığı içün nükul idemiyorlar. Yeni gelin ve güveyi Kral ve Kraliçe de dahili **** ve su-i kasdlerden biraz zaman masun kalmak içün İspanyolları Arabların karşısına göndermegi tercih idiyorlar. Lakin Arablar evvelki gibi İspanyolları satırlamağa muvaffak(?) olurlar ise, İspanya'nın Kral ve Kraliçesi hazratını dışarı buyur iderek, cumhuriyet ilanlarını ***** bilinmelidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Resul Tanca'dan iki gün ba'd ve mesafedeki Abdüsselam nam mahalde, müşavere içün kabaili davet etmiştir. Tanca ve havalisinde ahali ve Araban ekseriyetle ***** ve mahzen tarafdarıdır. Bahusus son günlerde hükumetin ciddiyeti fa'aliyet-i kamile gösterüb, Tanca'yı işgal itmesi tarafdarları teksir ve efkar-ı ahaliyi Sultan tarafına tevcih etmiştir. (El-Ümrani)nin kumandası altında olan diğer alay seraskeri El Cabbas ile beraber Resul'ü def ve tenkil içün Tanca'ya yaklaşmıştır. (El-Ümrani) Resul'ü bir asi itibar edip, bununla müzakereye bile luzum ve tenezzül göstermemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Odessa'da vadi-i isyanda bulunan neferatının bir kısmı (Marak) nam gemi üzerine hücum iderek, mezkur gemideki nevbetçiler üzerine silah isti'mal eylemişler, anlar mukabele iderek her iki tarafdan birer nefer yaralanmış ihtilalciler yaralı olan arkadaşlarını alub gemiye bir cehennem makine vaz' iderek avdet eylemişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: