10 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

10 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"HADİSAT-I SİYASİYE" "Resul" haydudunun derdest ve tevkif idildigine dair (Figaro), (Pöti Jurnal) [Petit Journal], (Pöti Parizyen) [Le Petit Parisien] ve daha birçok gazetelerin Tanca'dan telgraf veren muhbirin!, galiba şifreli telgrafını!, yanlış hal etmiş olmalarından mütehassıl hata, Paris'de fena telaş ve tesir hasıl etmekle beraber, bizzat (Resul)ün degil, kaim makamının yakayı ele verdigi, tashih suretiyle vakıa tekzib idiliyor. "Resul" şakisinin hücum ve tehdidini ika'a muktedir olmadığı sahih olmağla beraber, istihkamlar yaparak ve muharebeye işaret olmak üzere, beyaz burkayı çıkarub, arkasına semai renkli bir cübbe giydigi beyan ve merkumun tenkili içün tahassun ettigi Zant'a (?) 600 nefer ile 6 top gönderildigi ve deniz tarafından da kuvve-i kafiye gönderilmek üzere bulunduğı dermeyan olunuyor. Memleketi tefrikaya düşüren ve kan dökülmesine sebeb olan ve daha da olacak olan bu şakinin hayyen veya meyyiten derhal derdest olunmadığına teessüf itmemek mümkün degildir. Mamafih merkumun beyaz örtüyü çıkardığına eyi etmiştir. Zira şakilerin kefen taşımağa hak ve salahiyeti yokdur. Gebertildigi yerde kafası kesilüb, bir süngü veyahut ğarğıya (kargı) takılub teşhir ve la'net olunmak, öteden beri adettir. Arablar her haltdan ziyade "adet muhkemdir." hükm-ü celiline tabi olmağla, Resul gibi bir haydud bile buna tabi' olmağı bir hiss-i kabl'el vuku ile, bir sevk-i tabi'i ile ihtiyar etmiştir. Semai cübbe, cani semaya uçguna tefe'ül olunsa becadır. (Resul)ün yakalanmadığından emin olan Fransızlar bir nefes aldukları gibi, Serasker (El Cabbas)ı bir gün evvel muharebe ve mukateleye sevk etmek içün kendisine atalet inad idiyorlar. Halbuki bir aralık mevsim yağmurları harekat-ı askeriye icrasına degil, mürur u ubura bile mani' olduğunı görüyorlar. Her ne hal ise millet ve memleketi arasında tefrikaya sebeb olan millet haydudunun kan dökülmeyerek ele geçirilmedigine tekrar ale't tekrar teessüf ile beraber kariben tenkilini ve bu gibi vakayi'-i müellimenin adem-i tekrarı içün, mütehazzin ü hükumet-i Sultaniyenin vezaif-i asliye-i islamiyeden olan ma'arif ve tahsile ehemmiyet ve idare-i umur-u dahiliyelerini kendi menafi'lerine göre ıslah, asker-i berriye ve bahriyelerini tanzim ve tensik itmeleri mütemennadır. (Ve illa fela!) (*) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Avusturya profesörlerinden Leonid İştraus (Leonid Strauss) nam zat ________________________________ (*)Böyle olmazsa olmaz

Bu sayıdan diğer sayfalar: